Foto Credit: Globalresearch.ca

Belangrijk om te begrijpen is dat er geen enkel nieuw of origineel idee zit in de zogenaamde Great Reset agenda van Klaus Schwab voor de wereld. Noch is zijn agenda voor de Vierde Industriële Revolutie, noch zijn bewering dat hij het begrip Stakeholderkapitalisme heeft uitgevonden een product van Schwab, schrijft F. William Engdahl.

Klaus Schwab is weinig meer dan een gladde PR-agent voor een wereldwijde technocratische agenda, een corporatistische vereniging van bedrijfsmacht met de overheid, inclusief de VN, een agenda waarvan de oorsprong teruggaat tot het begin van de jaren 1970, en zelfs eerder. De Grote Reset van Davos is slechts een bijgewerkte blauwdruk voor een wereldwijde dystopische dictatuur onder VN-controle die al tientallen jaren in ontwikkeling is. De hoofdrolspelers waren David Rockefeller en zijn protégé, Maurice Strong.

In het begin van de jaren 1970 was er waarschijnlijk niemand die meer invloed had op de wereldpolitiek dan wijlen David Rockefeller, toen vooral bekend als voorzitter van de Chase Manhattan Bank.

Het nieuwe paradigma creëren

Aan het einde van de jaren zestig en in het begin van de jaren zeventig lanceerden de internationale kringen die direct verbonden waren met David Rockefeller een duizelingwekkende reeks eliteorganisaties en denktanks. Deze omvatten

De Club van Rome;

de 1001: A Nature Trust, verbonden aan het Wereld Natuur Fonds (WWF);

de Stockholm Earth Day-conferentie van de Verenigde Naties;

de door MIT geschreven studie Limits to Growth;

en de Trilaterale Commissie van David Rockefeller.

Club van Rome

In 1968 richtte David Rockefeller samen met Aurelio Peccei en Alexander King een neomalthusiaanse denktank op, de Club van Rome. Aurelio Peccei was een senior manager van het autobedrijf Fiat, dat eigendom was van de machtige Italiaanse familie Agnelli. Gianni Agnelli van Fiat was een intieme vriend van David Rockefeller en lid van het Internationale Adviescomité van Rockefellers Chase Manhattan Bank. Agnelli en David Rockefeller waren al sinds 1957 goede vrienden. Agnelli werd in 1973 stichtend lid van de Trilaterale Commissie van David Rockefeller. Alexander King, hoofd van het wetenschapsprogramma van de OESO was ook adviseur van de NAVO. [i] Dat was het begin van wat de neo-Malthusiaanse “mensen vervuilen” beweging zou worden.

In 1971 publiceerde de Club van Rome een zeer gebrekkig rapport, Grenzen aan de Groei, dat het einde voorspelde van de beschaving zoals we die kenden vanwege de snelle bevolkingsgroei in combinatie met vaste hulpbronnen zoals olie. Het rapport concludeerde dat zonder substantiële veranderingen in het gebruik van hulpbronnen “het meest waarschijnlijke resultaat een vrij plotselinge en oncontroleerbare afname van zowel de bevolking als de industriële capaciteit zal zijn”.

Het rapport was gebaseerd op valse computersimulaties door een groep computerwetenschappers van het MIT. Het bevatte de gewaagde voorspelling: “Als de huidige groeitrends in wereldbevolking, industrialisatie, vervuiling, voedselproductie en uitputting van grondstoffen onveranderd doorgaan, zullen de grenzen aan de groei op deze planeet ergens binnen de komende honderd jaar worden bereikt.” Dat was in 1971. In 1973 nodigde Klaus Schwab tijdens zijn derde jaarlijkse bijeenkomst van bedrijfsleiders in Davos Peccei uit om Grenzen aan de Groei te presenteren aan de verzamelde CEO’s van bedrijven. [ii]

  Wij zijn ons hele leven voorgelogen over alles wat belangrijk is

In 1974 verklaarde de Club van Rome stoutmoedig: “De aarde heeft kanker en de kanker is de mens.” Toen: “De wereld wordt geconfronteerd met een ongekende reeks in elkaar grijpende mondiale problemen, zoals overbevolking, voedseltekorten, uitputting van niet-hernieuwbare hulpbronnen [olie], aantasting van het milieu en slecht bestuur” [iii]. [iii] Ze stelden dat,

een ‘horizontale’ herstructurering van het wereldsysteem nodig is… drastische veranderingen in de normlaag – dat wil zeggen, in het waardesysteem en de doelen van de mens – zijn nodig om de energie-, voedsel- en andere crises op te lossen, dat wil zeggen, sociale veranderingen en veranderingen in de houding van het individu zijn nodig om de overgang naar organische groei te laten plaatsvinden. [iv]

In hun rapport uit 1974, Mankind at the Turning Point, stelde de Club van Rome verder het volgende:

Toenemende onderlinge afhankelijkheid tussen naties en regio’s moet zich dan vertalen in een afname van onafhankelijkheid. Naties kunnen niet van elkaar afhankelijk zijn zonder dat elk van hen iets van zijn eigen onafhankelijkheid opgeeft, of tenminste de grenzen ervan erkent. Nu is het tijd om een masterplan op te stellen voor organische duurzame groei en wereldontwikkeling op basis van wereldwijde toewijzing van alle eindige hulpbronnen en een nieuw mondiaal economisch systeem. [v]

Dat was de vroege formulering van de VN Agenda 21, Agenda2030 en de 2020 Davos Great Reset.

David Rockefeller en Maurice Strong

Verreweg de meest invloedrijke organisator van Rockefeller’s ‘nulgroei’ agenda in de vroege jaren 1970 was David Rockefeller’s oude vriend, een miljardair olieman genaamd Maurice Strong.

De Canadees Maurice Strong was een van de belangrijkste voorvechters van de wetenschappelijk onjuiste theorie dat de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot van transportvoertuigen, kolencentrales en landbouw een dramatische en versnellende wereldwijde temperatuurstijging veroorzaakte die “de planeet” bedreigde, de zogenaamde opwarming van de aarde.

Als voorzitter van de Earth Day VN-conferentie in Stockholm in 1972 promootte Strong een agenda van bevolkingsvermindering en verlaging van de levensstandaard over de hele wereld om “het milieu te redden”.

Strong verklaarde zijn radicale ecologistische agenda:

“Is de enige hoop voor de planeet niet dat de geïndustrialiseerde beschavingen instorten? Is het niet onze verantwoordelijkheid om dat te bewerkstelligen?” [vi]

Dit is wat er nu gebeurt onder de dekmantel van een gehypete wereldwijde pandemie.

Strong was een merkwaardige keuze om aan het hoofd te staan van een groot VN-initiatief om actie voor het milieu te mobiliseren, omdat zijn carrière en zijn aanzienlijke fortuin gebouwd waren op de exploitatie van olie, net als een ongebruikelijk aantal van de nieuwe voorstanders van ‘ecologische zuiverheid’, zoals David Rockefeller of Robert O. Anderson van het Aspen Institute of John Loudon van Shell.

Strong ontmoette David Rockefeller in 1947 als achttienjarige jonge Canadees en vanaf dat moment werd zijn carrière verbonden met het netwerk van de Rockefeller familie.[vii] Door zijn nieuwe vriendschap met David Rockefeller kreeg Strong, op 18-jarige leeftijd, een sleutelpositie bij de VN onder de VN penningmeester, Noah Monod. De fondsen van de VN werden handig beheerd door Rockefeller’s Chase Bank. Dit was typerend voor het model van “publiek-private samenwerking” dat Strong zou gaan gebruiken – privaat gewin uit publiek bestuur. [viii]

  Waarom ik een "Covid Ontkenner" werd

In de jaren 1960 was Strong voorzitter geworden van het enorme Montreal energieconglomeraat en oliebedrijf Power Corporation, toen eigendom van de invloedrijke Paul Desmarais. Power Corporation werd naar verluidt ook gebruikt als een politiek doorsluisfonds om campagnes te financieren van selecte Canadese politici zoals Pierre Trudeau, vader van Davos protégé Justin Trudeau, volgens de Canadese onderzoekster Elaine Dewar. [ix]

Earth Summit I en Rio Earth Summit

In 1971 werd Strong benoemd tot ondersecretaris van de Verenigde Naties in New York en Secretaris-Generaal van de komende Earth Day conferentie, de Conferentie van de Verenigde Naties over het Menselijk Milieu (Earth Summit I) in Stockholm, Zweden. Hij werd dat jaar ook benoemd tot trustee van de Rockefeller Foundation – die zijn lancering van het Stockholm Earth Day project financierde.[x] In Stockholm werd het United Nations Environment Program (UNEP) opgericht met Strong als hoofd.

In 1989 werd Strong door de secretaris-generaal van de VN benoemd tot hoofd van de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling van 1992 of UNCED (“Rio Earth Summit II”). Hij hield daar toezicht op het opstellen van de VN-doelen voor “Duurzaam Milieu”, de Agenda 21 voor Duurzame Ontwikkeling die de basis vormt voor de Great Reset van Klaus Schwab, en de oprichting van het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) van de VN. Strong, die ook bestuurslid was van het Davos WEF, had ervoor gezorgd dat Schwab een belangrijke adviseur werd voor de Rio Earth Summit.

Als Secretaris-Generaal van de VN Rio Conferentie, gaf Strong ook opdracht voor een rapport van de Club van Rome, The First Global Revolution, geschreven door Alexander King, waarin werd toegegeven dat de bewering over de opwarming van de aarde door CO2 slechts een verzonnen list was om verandering af te dwingen:

“De gemeenschappelijke vijand van de mensheid is de mens.
Op zoek naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke daarbij zouden passen. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen en alleen door een andere houding en gedrag kunnen ze overwonnen worden.
De echte vijand is dan de mensheid zelf.” [xi]

De afgevaardigde van president Clinton naar Rio, Tim Wirth, gaf hetzelfde toe en verklaarde,

“We moeten het probleem van de opwarming van de aarde aanpakken. Zelfs als de theorie van de opwarming van de aarde fout is, zullen we het juiste doen in termen van economisch beleid en milieubeleid.” [xii]

In Rio introduceerde Strong voor het eerst het manipulatieve idee van een “duurzame samenleving”, gedefinieerd in relatie tot dit arbitraire doel om CO2 en andere zogenaamde broeikasgassen te elimineren. Agenda 21 werd Agenda 2030 in september 2015 in Rome, met de zegen van de paus, met 17 “duurzame” doelen. Het verklaarde onder andere

“Land, vanwege zijn unieke aard en de cruciale rol die het speelt in de menselijke nederzetting, kan niet worden behandeld als een gewoon bezit, gecontroleerd door individuen en onderworpen aan de druk en inefficiënties van de markt. Privégrondbezit is ook een belangrijk instrument voor accumulatie en concentratie van rijkdom en draagt daarom bij aan sociale onrechtvaardigheid… Sociale rechtvaardigheid, stadsvernieuwing en ontwikkeling, het voorzien in fatsoenlijke woningen en gezonde omstandigheden voor de mensen kunnen alleen worden bereikt als grond wordt gebruikt in het belang van de samenleving als geheel.”

Kortom, privégrondbezit moet gesocialiseerd worden ten behoeve van de “maatschappij als geheel,” een idee dat al bekend was in de tijd van de Sovjet-Unie en dat een belangrijk onderdeel vormde van de Grote Reset van Davos.

  Afwijzing van de Nieuwe Wereldorde: "Fu** you, Klaus Schwab!" - Satirische clip gaat viraal

In Rio in 1992, waar hij voorzitter en secretaris-generaal was, verklaarde Strong:

“Het is duidelijk dat de huidige levensstijlen en consumptiepatronen van de welvarende middenklasse – waaronder een hoge vleesconsumptie, de consumptie van grote hoeveelheden diepvries- en kant-en-klaarmaaltijden, het gebruik van fossiele brandstoffen, huishoudelijke apparaten, airconditioning thuis en op het werk, en huisvesting in de voorsteden – niet duurzaam zijn.” [xiii] (nadruk toegevoegd)

Tegen die tijd stond Strong in het middelpunt van de transformatie van de VN in het voertuig voor het opleggen van een nieuw mondiaal technocratisch “paradigma” door middel van heimelijke waarschuwingen voor het uitsterven van de planeet en de opwarming van de aarde, het samenvoegen van overheidsinstanties met de macht van bedrijven in een ongekozen controle van zo’n beetje alles, onder de dekmantel van “duurzaamheid.” In 1997 hield Strong toezicht op de creatie van het actieplan dat volgde op de Earth Summit, The Global Diversity Assessment, een blauwdruk voor de uitrol van een Vierde Industriële Revolutie, een inventarisatie van elke hulpbron op de planeet, hoe deze gecontroleerd zou worden en hoe deze revolutie tot stand zou komen.[xiv]

In die tijd was Strong medevoorzitter van Klaus Schwab’s Davos World Economic Forum. In 2015, na de dood van Strong, schreef Davos-oprichter Klaus Schwab,

“Hij was mijn mentor sinds de oprichting van het Forum: een geweldige vriend; een onmisbare adviseur; en, gedurende vele jaren, een lid van ons stichtingsbestuur.” [xv]

Voordat hij de VN verliet vanwege een Irak Voedsel-voor-Olie corruptieschandaal, was Strong lid van de Club van Rome, Trustee van het Aspen Institute, Trustee van de Rockefeller Foundation en de Rothschild Foundation. Strong was ook directeur van de Tempel van Begrip van de Lucifer Trust (ook bekend als Lucis Trust) in de kathedraal van St. John the Divine in New York City,

“ waar heidense rituelen bestaan uit het begeleiden van schapen en vee naar het altaar om gezegend te worden. Hier hield vicepresident Al Gore een preek, terwijl aanbidders naar het altaar marcheerden met schalen compost en wormen…” [xvi].

Dit is de duistere oorsprong van Schwab’s Great Reset agenda waarin we wormen zouden moeten eten en geen privébezit zouden moeten hebben om “de planeet te redden”. De agenda is duister, dystopisch en bedoeld om miljarden van ons “gewone mensen” te elimineren.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Globalisten doen de laatste push voor een ontvolkte één-wereldorde: Hoe bieden we weerstand?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWesten worstelt met chaos door verergering Oekraïne- en Gazacrises
Volgend artikelWaarom Poetin misschien de voorkeur geeft aan een compromis-vrede boven een eeuwigdurende oorlog
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

17 REACTIES

 1. Ben vandaag deze lange documentaire aan het kijken over adolf hitler en de zionisten die duitsland kapot maakten.
  Enfin om kotsziek van te worden.
  Staat hierboven dat de onschuldige zionisten o.a. rockefeller pas in 1970 iets gingen oprichten.
  Blabla allemaal.
  Was al veel vroeger bezig.
  Veel kijkplezier voor degene die de waarheid willen weten over de kutzionisten die alles wat mooi is proberen te vernietigen.
  https://odysee.com/@AbeScott:b/ADOLF-HITLER-THE-GREATEST-STORY-NEVER-TOLD!–2013—-DENNIS-WISE-(DOCUMENTARY-VIDEO):d

   • @Erwin…

    Sinds de eerste egoïsten. De satanisten zijn de eersten die hun ego gebruikten om te liegen. En wij leven in een wereld van duizenden jaren opgestapelde leugens. Alles is fantasie, HUN fantasie. En omdat wij onbewust zijn, leven we in hun fantasiewereld, hun matrix van leugens.

  • Begin eens met het verhaal van Hitler toen Duitsland 98% werkeloosheid had en hoe het daar gekomen is en wat Hitler daaraan gedaan heeft en wie toen vrijwillig aansloten en wie daarom bang werden en hem om die reden in een wereldoorlog heeft gedwongen.
   BTW exact hetzelfde als nu in UA gebeurd, alleen zal de uitkomst heel anders zijn.
   Eind van het jaar rond november gebeuren veel dingen tegelijk, verkiezingen in de VS Zelenski is dan ook uitgeteld na 2x 90 dagen marshall law, zitten wij en de VS waarschijnlijk gedwongen in de CDBC is de VS failliet want dan kunnen ze de rente op hun schulden niet meer betalen en verhogen van de schulden beteken automatisch rente verhoging wat ze ook niet kunnen betalen en meer belasting heffen lijd tot burger oorlog als die niet al eerder uitbreekt van in Chicago praten de mensen daar al openlijk over, en dan zwarten en blanken samen . .. . !
   Dit heeft niet snel genoeg resultaat, van daar die oorlog https://www.youtube.com/watch?v=vcykw87cbGI

  • De zionisten zijn afgedwaald van God en daarom dat ze doelloos rondlopen als een kip zonder kop. Jezus was op aarde gekomen voor de Israëlieten maar zij hebben Hem verworpen en gedood. Dit is een tragisch gebeuren maar het is ook een zegen geweest voor de hele wereld. Op verschillende plaatsen in het oude testament is de komst van de Messias voorspeld geweest. Al in genesis waar Adam en Eva van de vrucht gegeten hebben komt God met de oplossing voor het probleem van de zonde en dat is Jezus Christus de Messias. Ook zijn dood en zijn leiden zijn voorspeld geweest in het oude testament. Doordat de Joden God hebben geweigerd is het heil naar de heidenen gegaan en daardoor kan iedereen verlost worden van de last van de zonde. Maar in de toekomst wanneer de anti christ komt zal die de tempel heropbouwen en hij zal op de troon gaan zitten in de tempel en zichzelf verhogen tot een godheid. Op dat moment zullen de Israëlieten beseffen dat ze fout bezig zijn en dan zullen ze zich terug tot de Here God richten.

 2. Documentaire niet gezien, maar via oa niburu (en ik dacht ellaster) al heel veel achterhaald over hoe het op de achtergrond allemaal is gegaan. Ik ben benieuwd of er nog wat nieuws in die documentaire staat. Is ook van 2013 zag ik.
  Natuurlijk zijn de 70 tiger jaren niet de start, maar misschien wel wat meer in de openbaarheid komend om op die manier te beginnen met de wereld voor te bereiden op wat zou komen.
  Eerdere signalen zijn in boekvorm ook al gegeven door George Orwell (1984, jawel verplichte lectuur op scholen geweest) en oa Aldous Huxley. Internet was er toen nog niet, of misschien wel maar alleen voor “hele speciale mensen”.

 3. dat moeten die smeerlappen juist zeggen , geen privé bezit meer !!!!
  geldt dat dan voor hun ook ???
  ik zie het nog niet voor dat deze lui in een schamel woningkje gaan kruipen en zonder auto laat mij niet lachen.
  al die heren van de kliek zijn stinkend rijk.
  een gezegde : wie niet steelt of erft die werkt tot ie sterft.

 4. Great Reset werd ontwikkeld in1925 door Nikolai Kondratieff, die er 4 boeken over schreef. Het heeft betrekking op de nieuwe valuta NA het faillissement van de oude.Na de Great Reset kan men dan weer 60 a 80 jaar vooruit. De laatste Great reset was 1947. Nu zitten we aan het einde van de 4e cyclus.
  Rockefellers waren de uitvoerders van de familie Rothschild die het monetaire systeem ontwikkelde rond 1750 al. Het systeem wat schulden koppelt aan het ruilmiddel, waar we tot vandaag aan toe slaaf zijn.
  1971 slaat ook nergens op, de plannen waren er begin 1900 al. Er was al heel veel gebeurd tot 1971.
  Dus eigenlijk een erg slecht artikel.

  • “Het systeem wat schulden koppelt aan het ruilmiddel, waar we tot vandaag aan toe slaaf zijn.”

   Dat is correct als je een valuta wilt maken die geen ongecontroleerde inflatie meemaakt moet je een mechanisme creëren dat de creatie van die valuta limiteert. Een fundamenteel probleem is dat bij elke lening er nieuw geld wordt bijgemaakt. Alles wat je aankoop met krediet of met een lening zal dus inflatie veroorzaken in het aangekocht product of dienstlevering. Er zou dus alleen maar geld geleend mogen worden dat al in de economie aanwezig is en dat zou niet gecreëerd mogen worden. De enige reden wanneer geld bijgemaakt zou moeten worden is wanneer er nieuwe grondstoffen in de economie terechtkomen of als er nieuwe producten in de economie bijkomen.

   • Maar hier zie je het echte gevaar. De wereld is weer te manipuleren. Kerk is uit, boeken worden niet meer gelezen ( al is er meer shit geschreven dan iets interessants) tv wordt en is allemaal show. De mensheid zal geknecht worden met AI als we niet begrijpen wat AI is. Een stom ding die een vlooi de stem kan geven van Pavarotti. Kijk er doorheen en je ziet de wereld hoe die echt is. Rokende puinhopen.

 5. Alexander King had gedeeltelijk gelijk, “De echte vijand is dan de mensheid zelf.” [xi]. Dat is te algemeen, specifieker moet het “de zionistische elitaire satanische mens-soort” zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in