Lees het en huiver, Pfizers’s eigen documenten stellen dat zowel inhalatie als huidcontact datgene wat in de vaccinatie zit, zal overbrengen naar de ongevaccineerden, bericht Thetruthseeker.co.uk.

(Downloaden van originele bron:) A PHASE 1/2/3, PLACEBO-CONTROLLED, RANDOMIZED, OBSERVER-BLIND, DOSE-FINDING STUDY TO EVALUATE THE SAFETY, TOLERABILITY,
IMMUNOGENICITY, AND EFFICACY OF SARS-COV-2 RNA VACCINE
CANDIDATES AGAINST COVID-19 IN HEALTHY INDIVIDUALS

(Download van auteur’s server)

Dit is wat slechts een klein gedeelte van dit Pfizer document zegt:

 1. Als een man die niet is gevaccineerd een gevaccineerde vrouw aanraakt, of de lucht inademt die zij uitademt, (met andere woorden, langs haar loopt in het kantoor) en hij heeft vervolgens seks met zijn vrouw, kan zijn vrouw een ongewenst voorval krijgen en moet zij het krijgen van kinderen vermijden.
 2. Als een vrouw die nooit is gevaccineerd in contact komt met een vrouw die wel is gevaccineerd, kan zij:

A: Een miskraam krijgen,
B: spontaan aborteren,
C. een baby vergiftigen via haar moedermelk,
D: baby’s krijgen met cognitieve problemen (geheugen- en concentratieproblemen).

Dit is universeel, en zeer slecht. Hier is een klein gedeelte van de tekst vertaald naar gewoon Nederlands :

8.3.5.3. Beroepsmatige blootstelling

“Er is sprake van beroepsmatige blootstelling wanneer een persoon ongepland direct contact heeft met een proefpersoon voor een vaccin, wat al dan niet kan leiden tot het optreden van een ongewenst voorval. Deze personen kunnen onder meer zorgverleners, familieleden en andere mensen in de omgeving van de proefpersoon zijn.

Wanneer dergelijke blootstellingen plaatsvinden, moet de onderzoeker dit binnen 24 uur nadat hij/zij ervan op de hoogte is gesteld, melden bij Pfizer saftey, ongeacht of er een geassocieerd secundair ongewenst voorval optreedt of niet. Dit moet gemeld worden met het formulier voor de melding van secundaire ongewenste voorvallen bij vaccins. AANGEZIEN DE INFORMATIE GEEN BETREKKING HEEFT OP EEN DEELNEMER AAN DE STUDIE, ZAL DE INFORMATIE GESCHEIDEN WORDEN GEHOUDEN VAN DE STUDIE”.

Om het duidelijk te maken: deelnemers aan vaccinstudies worden superverspreiders van iets, ze zeggen niet wat het is, maar het veroorzaakt secundaire ongewenste voorvallen bij mensen die nooit het ‘vaccin’ hebben gehad, wanneer ze worden blootgesteld aan mensen die het ‘vaccin’wel hebben gehad.

DIT IS ZO SLECHT dat hier, in dit kleine stukje geciteerde tekst, wordt gewaarschuwd dat ongevaccineerde mannen die zijn blootgesteld aan een vrouw die wel het vaccin heeft gehad, datgene wat in het vaccin zit zullen doorgeven aan een andere vrouw.

Zelfs in het betrekkelijk kleine gedeelte van het document dat hieronder wordt weergegeven, staat dat het vaccin spontane abortussen en voortplantingsproblemen veroorzaakt wanneer ongevaccineerden worden blootgesteld aan gevaccineerden, en dat moedermelk van een gevaccineerde moeder schadelijk kan zijn voor de zuigeling. En als iemand dat niet gelooft, klik dan op de link hierboven en waad door dat enorme en opzettelijk verwarrende document. Het is echt waar mensen, het vaccin is inderdaad de killer spuit.

Laat de gevaccineerden niet in uw buurt komen, het is nu officieel.

  CIA neurobiologie expert over hoe RNA vaccins de menselijke hersenen controleren

Hier is een klein gedeelte van dit enorme document, rechtstreeks van Pfizer:

Termen

Studie-interventie – Een vaccin proefpersoon.
AE – Ongewenst voorval bij iemand die het vaccin heeft gekregen.
SAE: Een ongewenst voorval bij iemand die is blootgesteld aan iemand die het vaccin heeft gekregen.
EDP: Blootstelling tijdens de zwangerschap.

8.3.5. Blootstelling aan de onderzochte studie-interventie tijdens zwangerschap of borstvoeding en beroepsmatige blootstelling moeten binnen 24 uur nadat de onderzoeker zich hiervan bewust is geworden, worden gemeld aan Pfizer Safety.

8.3.5.1. Blootstelling tijdens zwangerschap – Er is sprake van een EDP als:

* Een vrouwelijke deelnemer zwanger blijkt te zijn terwijl ze een studie-interventie krijgt of nadat ze daarmee gestopt is.
* Een mannelijke deelnemer die een studie-interventie ondergaat of heeft afgebroken, wordt blootgesteld aan een vrouwelijke partner voor of rond het tijdstip van de conceptie.
* Een vrouw blijkt zwanger te zijn terwijl zij is blootgesteld of is blootgesteld geweest aan een onderzoeksinterventie als gevolg van blootstelling aan het milieu. Hieronder staan voorbeelden van blootstelling aan de studie omgeving tijdens de zwangerschap:
* Een vrouwelijk familielid of zorgverlener meldt dat zij zwanger is na blootstelling aan de studie-interventie door inademing of huidcontact.

* Een mannelijk familielid of zorgverlener die door inademing of huidcontact aan de onderzoeksinterventie is blootgesteld, stelt vervolgens zijn vrouwelijke partner bloot voorafgaand aan of rond de tijd van de conceptie.

Als deze vaccinatie niet wordt overgedragen op andere mensen, waarom zou contact tussen gevaccineerden en ongevaccineerden dan een vermeldenswaardige gebeurtenis zijn? Als deze vaccinatie niet wordt overgedragen, WAAROM moet een man die in de buurt van een gevaccineerde vrouw is geweest, zelfs als hij haar niet heeft aangeraakt of seks heeft gehad, zich dan zorgen maken als hij een andere vrouw zwanger maakt?

Dat is nog niet alles, het volgende is gedetailleerd, en veel erger.

De onderzoeker moet EDP melden bij Pfizer Safety binnen 24 uur nadat de onderzoeker zich ervan bewust is geworden, ongeacht of er een SAE heeft plaatsgevonden. De eerste informatie die wordt ingediend, moet de verwachte bevallingsdatum bevatten (zie hieronder voor informatie met betrekking tot beëindiging van de zwangerschap).

* Als EDP optreedt in de setting van omgevingsblootstelling, moet de onderzoeker informatie rapporteren aan Pfizer Safety met behulp van het Vaccine SAE Report Form en het EDP Supplemental Form. Aangezien de blootstellingsinformatie geen betrekking heeft op de deelnemer die aan de studie deelneemt, wordt de informatie niet op een CRF geregistreerd; er wordt echter wel een kopie van het ingevulde Vaccine SAE Report Form bewaard in het dossier van de locatie van de onderzoeker. Follow-up wordt uitgevoerd om algemene informatie te verkrijgen over de zwangerschap en de uitkomst ervan voor alle EDP-rapporten met een onbekende uitkomst. De onderzoeker volgt de zwangerschap tot deze voltooid is (of tot de zwangerschap beëindigd is) en stelt Pfizer Safety op de hoogte van de uitkomst als follow-up van het oorspronkelijke EDP-supplementformulier. In het geval van een levendgeborene kan de structurele integriteit van de neonaat beoordeeld worden op het moment van de geboorte. In het geval van een abortus moet(en) de reden(en) voor de abortus worden gespecificeerd en moet, indien klinisch mogelijk, de structurele integriteit van de geaborteerde foetus worden beoordeeld door middel van een visueel onderzoek (tenzij de bevindingen van het onderzoek voorafgaand aan de procedure een congenitale anomalie aantonen en de bevindingen worden gerapporteerd). Abnormale zwangerschapsuitkomsten worden beschouwd als SAE’s. Als de uitkomst van de zwangerschap voldoet aan de criteria voor een SAE (d.w.z. ectopische zwangerschap, spontane abortus, foetusdood binnen de baarmoeder, neonatale sterfte of aangeboren afwijking), moet de onderzoeker de procedures voor het rapporteren van SAE’s volgen. Hieronder volgt aanvullende informatie over zwangerschapsuitkomsten die als SAE’s gemeld worden bij Pfizer Safety:

  Gevaarlijke mRNA Covid-19 inentingen uitgelegd in lekentaal zodat bezorgde mensen het begrijpen

* Spontane abortus, inclusief miskraam en gemiste abortus;

* Neonatale sterfgevallen die binnen 1 maand na de geboorte optreden, moeten, ongeacht de causaliteit, als SAE’s gemeld worden. Bovendien moet sterfte van zuigelingen na 1 maand als SAE worden gerapporteerd wanneer de onderzoeker van mening is dat de sterfte van de zuigeling verband houdt of mogelijk verband houdt met blootstelling aan de studie-interventie. De opdrachtgever kan om aanvullende informatie over de PBT verzoeken. Verdere follow-up van geboorte-uitkomsten zal per geval worden behandeld (bv. follow-up van premature kinderen om ontwikkelingsachterstanden vast te stellen). In het geval van blootstelling van de vader zal de onderzoeker de deelnemer het formulier voor de vrijgave van informatie van de zwangere partner verstrekken om aan zijn partner te geven. De onderzoeker moet in de brondocumenten documenteren dat de deelnemer het formulier voor het vrijgeven van informatie aan de zwangere partner heeft gekregen om aan zijn partner te geven.

8.3.5.2. Blootstelling tijdens borstvoeding – Er is sprake van blootstelling tijdens borstvoeding als:

* Een vrouwelijke deelnemer borstvoeding blijkt te geven tijdens of na het stopzetten van de studie-interventie.

* Een vrouw borstvoeding blijkt te geven terwijl ze is blootgesteld of is blootgesteld aan een onderzoek-interventie (d.w.z. blootstelling aan de omgeving). Een voorbeeld van blootstelling aan de omgeving tijdens de borstvoeding is een vrouwelijk familielid of zorgverlener die meldt dat zij borstvoeding geeft nadat zij door inademing of huidcontact aan de onderzoeksinterventie is blootgesteld. De onderzoeker moet blootstelling tijdens de borstvoeding binnen 24 uur nadat de onderzoeker hiervan op de hoogte is, melden aan Pfizer Safety, ongeacht of er een SAE is opgetreden. De informatie moet gerapporteerd worden met behulp van het Vaccine SAE Report Form. Als blootstelling tijdens de borstvoeding plaatsvindt in de setting van omgevingsblootstelling, heeft de blootstellingsinformatie geen betrekking op de deelnemer die is ingeschreven in de studie en wordt de informatie dus niet vastgelegd op een CRF. Er wordt echter wel een kopie van het ingevulde Vaccin SAE Report Form bewaard in het dossier van de onderzoeker. Er wordt geen rapport over blootstelling tijdens borstvoeding aangemaakt wanneer een Pfizer-geneesmiddel dat specifiek goedgekeurd is voor gebruik bij vrouwen die borstvoeding geven (bijv. vitamines), toegediend wordt in overeenstemming met het goedgekeurde gebruik. Als de zuigeling echter een SAE krijgt in verband met een dergelijk geneesmiddel, wordt de SAE gerapporteerd samen met de blootstelling tijdens de borstvoeding.

  Wij verwachten dat de oversterfte dit jaar met 5.000 procent zal toenemen

Hier is het duidelijke gedeelte, dat iedereen kan begrijpen:

8.3.5.3. Beroepsmatige blootstelling – Er is sprake van beroepsmatige blootstelling wanneer een persoon ongepland rechtstreeks in contact komt met de studie-interventie, wat al dan niet kan leiden tot het optreden van een AE. Dergelijke personen kunnen zorgverleners, familieleden of andere personen zijn die betrokken zijn bij de zorg voor de deelnemer aan het onderzoek. De onderzoeker moet beroepsmatige blootstelling binnen 24 uur nadat de onderzoeker ervan op de hoogte is, melden bij Pfizer Safety, ongeacht of er een geassocieerde SAE optreedt. De informatie moet gerapporteerd worden met behulp van het Vaccine SAE Report Form (SAE-rapportageformulier voor vaccins). Aangezien de informatie geen betrekking heeft op een deelnemer die deelneemt aan de studie, wordt de informatie niet vastgelegd in een CRF; er wordt echter wel een kopie van het ingevulde Vaccine SAE Report Form bewaard in het dossier van de locatie van de onderzoeker.

In Nederlands vertaald:

Er is sprake van beroepsmatige blootstelling wanneer een persoon ongepland rechtstreeks contact heeft met een vaccin-proefpersoon, wat al dan niet kan leiden tot het optreden van een ongewenst voorval. Deze mensen kunnen zorgverleners, familieleden en andere mensen in de omgeving van de proefpersoon zijn.

Wanneer dergelijke blootstellingen plaatsvinden, moet de onderzoeker dit binnen 24 uur nadat hij/zij ervan op de hoogte is gesteld, melden bij Pfizer Saftey, ongeacht of er een geassocieerd secundair ongewenst voorval optreedt of niet. Dit moet gemeld worden met het formulier voor de melding van secundaire ongewenste voorvallen bij vaccins. AANGEZIEN DE INFORMATIE GEEN BETREKKING HEEFT OP EEN DEELNEMER DIE BETROKKEN IS BIJ DE STUDIE, ZAL DE INFORMATIE GESCHEIDEN WORDEN GEHOUDEN VAN DE STUDIE.

COVID ‘Vaccine Shedding’, Evidence SARS-CoV-2 Spike Protein Can ‘Alter Human Genes’ & VAERS Truth (Link)
(https://www.rokfin.com/TLAVagabond)
(https://odysee.com/@TLAVagabond:5)
(https://www.bitchute.com/channel/24yVcta8zEjY/)

Frontnieuws heeft gisteren een aantal getuigenissen van vrachtwagenchauffeurs gepubliceerd die veel meer vreemde ongelukken op de snelweg opmerkten (zie: Gevaccineerden – Gevaccineerde zombies achter stuur van auto’s doden mensen), nadat de Covid-19 vaccinatie mensen begon weg te vagen. Cliff High heeft dit fenomeen een naam gegeven – “Vaccidents”.

Frontnieuws:
Zoals altijd, neem de informatie beschreven in dit artikel en onderzoek het voor uzelf, en kom tot uw eigen conclusies. Iedereen die u vertelt wat de waarheid is, of beweert dat hij het antwoord heeft, zal u waarschijnlijk op een dwaalspoor brengen, om de een of andere reden. Blijf waakzaam.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Bizar fenomeen: Ongevaccineerden worden Ziek als ze in de buurt zijn van de COVID Gevaccineerden

Vorig artikelEU-parlement stemt voor “EU COVID-19-certificaat” – alleen vrij reizen voor volledig gevaccineerde en geïmmuniseerde personen
Volgend artikelOntmaskerd: Facebook’s ‘onafhankelijke’ COVID Factchecker site FactCheck.org gefinancierd door een $1.9 miljard vaccinlobby
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

91 REACTIES

  • Waardeloos artikel!!
   Hier worden de voorwaarden om aan een trial mee te doen gebracht als resultaten (outcomes).
   Wrsch. zelf niet onderlegd om dit te begrijpen en gewoon kopiëren en plakken die handel.(rechtstreeks van de engelse versie)
   Deze voorwaarden worden in tal van trials voorgeschreven. Had vlgs. mij ook bij een trial voor paracetamol gepast.
   Dit is MISBRUIKEN van een trial voor eigen gewin. Typisch voor dit soort volk. Linken alles aan elkaar. (complot denken)

   • Eindelijk iemand die het ook snapt. Dit is gewoon een studieprotocol waarbij het gaat over het via een andere route in aanraking komen met het vaccine dan de normale voorgeschreven route (injectie).

   • Je hebt gelijk dat het niet klopt omdat ervan uit wordt gegaan dat de betekenis van “Studie-interventie” de proefpersoon is. Dat is een domme fout, maar van de andere kant maakt Pfizer het heel moeilijk – zelfs voor degenen die de Engelse taal zeer goed beheersen – om er wijs uit te worden door de ongebruikeleke termen die worden gebruikt in hun documentatie. Dit is overigens GEEN EXCUUS om zonder meer van een andere website een artikel over te nemen en ervan uit te gaan dat het verhaal klopt zonder enig onderzoek naar de wat ernu precies wordt bedoelt met die terminologie, en Frontnieuws begint zo al gauw naar CNN te ruiken. Dat terzijde, de mRNA vaccins zijn wel degelijk gevaarlijk en leiden VAAK tot verschrikkelijke bijwerkingen en permanente neurologische schade en / of de dood. In Israel zijn er gedurende de eerste 5 weken van de nationale spurt om iedereen in te enten met dit gif, landelijk 22% meer doden gevallen dan in het jaar daarvoor. Ook liggen CoViD afdelingen in ziekenhuizen in de VS vaak vol met patienten die al 2 prikken hebben gehad en toch besmet zijn geraakt wat wijst op de ineffectiviteit van het spul terwijl men aan alle mogelijke bekende, en nog onbekende ernstige bijwerkingen zijn blootgesteld. Het is nu ook tijdens een hoorzitting in de Senaat van Texas duidelijk geworden dat er was gestart met het testen van deze mRNA vaccins op dieren, maar dat nadat de dieren ervan doodgingen de trials waren gestopt en in de plaats ervan op mensen gingen testen. Ook werd er op gewezen dat het aantal doden en mensen die letsel hebben opgelopen 100x hoger ligt dan er gemeld wordt op de Vaccine Adverse Event Registration (web)Site. Het aantal “adverse events” is nu de 4200 overschreden, en dat betekent dat het werkelijke aantal (100×4200) rond de 420,000 ligt. En daarbij, met het Ivermectin protocol wat in westerse landen systematisch is onderdrukt en geblokkeert in tandem met de hulp van de door BiG Pharma betaalde media en politici, zouden honderdduizenden levens zijn bespaard.

 1. Is this fake ? are there pages made up ? this is de official download link right it appears 92 page’s instead of 146 https://www.fda.gov/media/144246/download
  or is this is real and the fda spreads half truth’s by taking sections out the research papers that they publish ?
  I think we will never find out what is the right document …

  • Je vergelijkt het studie protocol met het document voor de advisory commissie. Die zijn inderdaad verschillend. Een appel is geen peer.

  • Er wordt vanuit gegaan dat de betekenis van “Studie-interventie” de proefpersoon is. Dat is een domme fout, maar van de andere kant maakt Pfizer het heel moeilijk – zelfs voor degenen die de Engelse taal zeer goed beheersen – om er wijs uit te worden door de ongebruikeleke termen die worden gebruikt in hun documentatie. Dit is overigens GEEN EXCUUS om zonder meer van een andere website een artikel over te nemen en ervan uit te gaan dat het verhaal klopt zonder enig onderzoek naar de wat ernu precies wordt bedoelt met die terminologie, en Frontnieuws begint zo al gauw naar CNN te ruiken. Dat terzijde, de mRNA vaccins zijn wel degelijk gevaarlijk en leiden VAAK tot verschrikkelijke bijwerkingen en permanente neurologische schade en / of de dood. In Israel zijn er gedurende de eerste 5 weken van de nationale spurt om iedereen in te enten met dit gif, landelijk 22% meer doden gevallen dan in het jaar daarvoor. Ook liggen CoViD afdelingen in ziekenhuizen in de VS vaak vol met patienten die al 2 prikken hebben gehad en toch besmet zijn geraakt wat wijst op de ineffectiviteit van het spul terwijl men aan alle mogelijke bekende, en nog onbekende ernstige bijwerkingen zijn blootgesteld. Het is nu ook tijdens een hoorzitting in de Senaat van Texas duidelijk geworden dat er was gestart met het testen van deze mRNA vaccins op dieren, maar dat nadat de dieren ervan doodgingen de trials waren gestopt en in de plaats ervan op mensen gingen testen. Ook werd er op gewezen dat het aantal doden en mensen die letsel hebben opgelopen 100x hoger ligt dan er gemeld wordt op de Vaccine Adverse Event Registration (web)Site. Het aantal “adverse events” is nu de 4200 overschreden, en dat betekent dat het werkelijke aantal (100×4200) rond de 420,000 ligt. En daarbij, met het Ivermectin protocol wat in westerse landen systematisch is onderdrukt en geblokkeert in tandem met de hulp van de door BiG Pharma betaalde media en politici, zouden honderdduizenden levens zijn bespaard.

  • Conclusie: de oorzaak van de ophef over de Pfizer papers had als oorzaak: verkeerde verbanden en gebakken lucht, en naar mijn mening ook ernstige zelfoverschatting.
   Daarnaast is het natuurlijk erg lucratief om de verkeerde interpretatie te presenteren als de waarheid, als je een verdienmodel hanteert dat is gebaseerd op angst zaaien en paranoia kweken.

   https://nos.nl/nieuwsuur/collectie/13903/video/2438943-de-pfizer-papers-verkeerde-conclusies-verklaard

 2. Als dit klopt dan is niemand meer veilig…medisch personeel wordt min of meer verplicht tot vaccinatie en als je kiespijn hebt ga je toch naar de tandarts…

 3. MAD-button pressed -er zijn er gek genoeg en slechte verliezers bovendien, pech voor de gewone mensen.
  Gitzwart.
  Tijd zal het wijzen.

  • Begrijpend lezen, laat staan in het engels en dan in farma-medisch jargon, veeg mij maar op.
   Toch wel leuk dat iedereen een bijdrage wil leveren.
   Je koopt er wel niks voor, v’ral blijve spuien -kijkt sip.

   Als leek en zonder dat ik bijsluiters of protocolen van andere vaccins heb gezien, verlies ik me natuurlijk gelijk in een nepdocument van Putin -wellicht.
   Toch begrijp ik niet zo goed waarom er zo ontkennend gedaan wordt over zaken waar bezorgde mensen al langer op wijzen.
   Wat je ook van de pandemie vindt, of de maatregelen en hoe betrouwbaar je allerlei spelers ook inschat.
   Er zijn mensen die melding maken van gezondheidsklachten in relatie tot deze exp.vaccins en/of in relatie tot nog andere onvoldoende onbegrepen factoren.
   In verschillende lappen tekst via linjes wordt uitvoerig voorzichtig gedaan rond voortplanting en vaccinblootstelling, direct via een correct gehanteerde spuit of indirect is via huidcontact bijv. of mischien wanneer je de lege vaccin grootverpakking loopt te snuiven.
   Plus, mocht je hebben gesnoven, gedruppeld of (in)gespoten gekregen dan is er nog steeds die bezorgdheid rond voortplanting, al mag je elkaar kennenlijk onbezorgd, nog wel in de bek blijven spugen, bloeden en pissen, uitgezonderd dan weer gendermelk na, zelfs indirect, studie interventie.
   Ik kan me voorstellen dat er, niet zozeer naar buiten toe, best zorgvuldig wordt geopereerd in dit soort studies. En ondanks een nieuw vaccinspulletje, is dit niet een onbekend spelletje voor farma&co.
   Toch, die nadruk rond zwangerschap en geboorte (zaad, eicellen, placenta, weet ik veel spikes en eiwitten).
   Trackrecord van bepaalde spelers in de farma.
   Evenzo van bepaalde bestuurders en spelers rond de hele opzet van transparante informatie en besluiten (en dan doen we voor het gemak maar even niet meer dan twee jaar terug kijken).
   Combineer dat als leek met voor mij vaak te technische en veelal gecensureerde informatie (dan wordt het natuurlijk niet snel duidelijker) over bedenkingen rond mogelijke effecten van verschillende exp.vaccins en combineer dat dan nog met die berichten van mensen met en over daadwerkelijke klachten.

   Waarom zou je zoiets wegwuiven?
   Al vind je het prima dat over x-tijd iedereen nog meer vroegtijdig dood gaat aan ziekte of gerelateerde ellende (effecten maatregelen, andere breuklijnen die knappen etc), die wappie/metzonder en de klappie/zondermet, dat kan.
   De optimistische pessimist in mij ziet vele mogelijkheden tot een totale ondergang.
   De meest mensen zien niet zo somber.
   Maar, zelfs in een meer idyliische realiteitsblik kun je een mogelijk risico van onbekend groot formaat in de voortplanting toch niet zomaar wegwuiven.

   Wegwuiven, ontkennen, iets dergelijks. Dat ageren tegen de auteur/redactie lijkt meer op negeren, afleiden en trollen.
   Een beetje wappie laat een overtuiging niet snel ontkrachten, kom maar door met een geruststellend verhaal – meer retorisch.

 4. Volgens mij heeft de originele auteur niet de juiste conclusies uit het document getrokken en hebben jullie het zonder zelf te verifiëren vertaald en geplaatst.

 5. De bedenker van dit verhaal kan beter Science Fiction romans gaan schrijven. Hij zal vast een hele dikke duim hebben als er zo veel onzin uit kan komen.
  En zo’n document, van de server van de auteur, maakt het natuurlijk helemaal spannend en geheimzinnig. Oftewel de authenticiteit van het document is niet te achterhalen. Dus ieder weldenkend mens bedenkt zich wel 2x om daar enige waarde aan te hechten.
  Tel daar bij op dat frontnieuws een bron van complotten en desinformatie is. Dan weet je dat er maar een plaats is waar dit document thuis hoort. In de prullenbak.

  • Inderdaad een juiste comment van u. Ieder normaal weldenkend mens zou dit flutverhaal naar het rijk der fabelen moeten verwijzen en er verder geen aandacht aan moeten besteden. Het lijkt er op dat men een tweestrijd in de samenleving tracht aan te wakkeren tussen wel en niet gevaccineerden. De enige oplossing om dit fake news te negeren is het betreffende artikel regelrecht de prullenbak in te pleuren.

   • schnijder
    Je reactie is in afwachting van moderatie.
    3 mei 2021 om 16:15

    Opruiing. De niet-gevaccineerden opzetten tegen de gevaccineerden.
    De Covid-maatregelen zijn o.a. vooral bedoeld om de mensen sociaal en humaan van elkaar te isoleren!
    Let ook op dat valse lachje van die juffrouw die dit episteltje opleest!
    NB Wel knap verzonnen en gedaan door de Cabal/Illuminatie/WEF/WHO/regeringen c.s.

    Als het waar zou zijn dan is IEDEREEN op de hele wereld in gevaar omdat ie ieder ogenblik dus door iemand met die gore rMNA vaccin van PFIEZER is gevaccineerd.
    Nee, dit noemen wij “Gecontroleerde opppositie”

   • Volg het officiële non nepnieuws maar. Daar kan Putin niet tegen op. Overal zitten de Russen achter en alles is nepnieuws.

    Vaccin is natuurlijk 100% veilig en beschermd 200%.
    In Engeland kun je in het najaar je 3de prik halen ?
    En daarna komt natuurlijk de 4de en de 5de enz.

    Dat hier op deze site feitelijk niks bijzonders staat lijkt mij vrij duidelijk.
    Je wordt van alle kanten niks wijzer gemaakt.
    Gewoon door prikken en spuiten.

    Ik heb het 2de aanbod met Astra Zeneca geweigerd.
    Dat je daarvoor op herhaling moet.
    Is dit virus dan zo anders als al die anderen ?
    Daar waren we ook mee voor ons leven gevaccineerd.
    Je kon het nooit meer krijgen.
    Want je wel kunt krijgen wordt niet onderzocht.

    Je hoort mij niet zeggen dat 5G bijzonder is.
    Net als 4G en 3G.
    Echter er bestaat geen onafhankelijk onderzoek meer.
    Zo als dat nieuws van Astra zelf.
    In opdracht van de FDA mocht Asta zelf een onderzoek instellen.
    En waar kwamen ze mee ? Een zeer rooskleurige uitkomst in hun eigen voordeel gebaseerd op verouderde resultaten ofwel oude onderzoeken.
    Er was geen steek veranderd, behalve dan dat het nog beter beschermde.
    Later gaven ze toe dat er iets niet klopte: verlopen data.

    Dit is dus een sterk staaltje van de kat op het spek binden.

    Als je gewoon gezond eet word je niet zo ziek en vanzelf oud.
    Tenzij je uit een vliegtuig valt ofzo.

    Opwarming van de aarde of klimaatverandering is net zo een bullshit als corona.
    Het is helemaal geen corona.
    Gewoon een ordinaire verkoudheid die het ergste is als je weerstand minder is en koud weer. Zodra het weer te warm is verdwijnt verkoudheid weer naar de achtergrond.
    Krijg maar uit dat je de papegaaienziekte niet krijgt.
    Die is wel zeer dodelijk en dan beland je ook meteen op de IC aan de beademing.
    Er zijn 1001 soorten longontsteking.
    We scheren ze allemaal over 1 kam: corona.
    CoViD-19 is heel wat anders trouwens.
    Het rhinovirus schijnt ook een coronavirus te zijn.
    En al mijn leven heb ik er last van.
    Ik heb daardoor kanker in mijn neus.
    Volgens de arts goedaardig.

 6. Ik geloof hier niks van, dat t vaccin levensgevaarlijk is wel, maar ’”in de buurt komen van’” niet.
  Dan was die 1,5 meter afstand houden al lang afgeschaft.
  Ik hoop dat Frontnieuws goed nagedacht heeft alvorens dit te plaatsen, en dat wij, als complotgekkies goed nadenken voordat we mee gaan doen aan paniek en angst zaaien. En onszelf zwaar voor schut zetten.

 7. HALLO FRONTIEUSS KAN HET ZIJN DAY DIE VACCINDENTS SOALS JULLIE DIE NOEMEN!!!! VEROORZAAKT WORDEN DOOR DE 5G IN DE VACCINS WANT DAT DE BESTUURDERS DAN AANGESTURID WORDEN DOOR BILL GATES(DEEP STATE). GR ANS

  • Wie hebben er hier nu van heel Nederland één nieuwe grote puinhoop gemaakt? De algemene zelfbenoemde verstandige burgers die blind alle coronaregels op volgden. Zij met een ontiegelijk flinke knoei in de kop! En een Stockholmsyndroom.

   • Presies, de Nederlandse broeders in Suid Afrika sijn niet so mak, en hier gebruiken we ivermectin, natuurlik tegen advies van dese kommunistiese regering.

   • Precies. Helaas, zelfs niet de zoveelste waarheid zal een idioot overtuigen …. mogelijk is een gedeelte van de mensheid al veel eerder stuurbaar geworden. Onbeduidende klemtonen terwijl we de afgrond inglijden is de beste indicatie.

  • Het is allemaal voor de genocide verdienmodel er zijn 7,5 miljard mensen op aarde en een gezonde wereld is voor 500 miljoen mensen staat op de stenen Het mynisterie van de Georgia Guidestones van Franklin ter Horst.

 8. De conclusie in dit stuk volgt niet uit het protocol.
  1 SAE = Serious adverse event
  2 exposed to the study intervention by inhalation or skin contact = het vaccin inademen of via huid ontvangen (dat kan blijkbaar) dus niet via een proefpersoon.
  N.b ik sluit shedding zeker niet uit.

  • Precies het gaat er om dat je het vaccine op wat voor manier dan ook via een andere route dan de injectie binnenkijgt. Niet of je iemand anders aanraakt maar omdat er wat van de vaccinatie op je huid druppelt of of 1 of andere rare manier in je mond krijgt. Dit is allemaal heel normaal in een studieprotocol.

 9. Wel lekker rustig als alle wappies me uit de weg gaan. Niet op vakantie niet op terrasjes, Eindelijk kan je gewoon op niveau praten. Ik snap werkelijk niet waarom complotdenkers dit nog denken te kunnen posten. De complotjes worden steeds idioter.

  Tip, je kan je ook laten inspuiten met chips op basis van Linux, dan heb je geen zorgen meer over Bill Gates.

  • Hahaha, ja, het is een vreemd fenomeen. Pas maar op, deze creatieve spin van jou wordt maar half gelezen en voor je het weet staat Facebook er vol mee. 😀

  • Leuk om dit commentaar uit 2021 van Klappie te lezen. Hij zal zich nu wel eens achter de oren krabben. Nu anno 2022 alle ‘complottheorieën’ langzamerhand uitkomen en het soort Wappies als Klappie ál vaker in de gaten krijgen dat ze te braaf waren en teveel vertrouwen in de overheid hadden. Ben blij dat ik uit een boerenfamilie kom en dat wij boeren allang weten dat je de overheid nooit, maar dan ook NOOIT ! vertrouwen kunt.

 10. “De complotjes worden steeds idioter” zegt iemand die zijn huiswerk niet doet, want helaas worden de dingen die door wetenschappers bevestigd worden dat ook (maar in de wetenschap zijn al vaker dingen bewezen die in eerste instantie volslagen idioot leken). Wat hier staat begin ik in steeds meer sites terug te zien en met alle idioterieën die intussen al door wetenschappers zijn bevestigd sta ik nergens meer van te kijken.

  En nu zou ik eens een betrouwbare wetenschapper willen horen over dit nieuwe fenomeen. Als dit nu dus waar is zijn de wappies niet langer het gevaar voor de samenleving en de gevaxten dus wel. Dat zou wel een aanpassing van de lockdown regels rechtvaardigen als het dus waar blijkt te zijn ? .

  • Sorry maar wat hier geschreven wordt, is echt de grootst mogelijke onzin. Dit is gewoon een studieprotocol waarin staat wat je moet doen als iemand op een andere manier in aanraking komt met het vaccine dan via de normale route (injectie). Dus als er een druppel aan de spuit hangt en je krijgt deze op je huid. Het staat in elke studieprotocol wat je in situaties moet doen dat iemand in aanraking met de medicatie/vaccine komt anders dan hoe het gebruikt zou moeten worden.
   En ja de informatie wordt gescheiden gehouden van de studie omdat het niet volgens het studieprotocol gaat en het wordt nog steeds goed bijgehouden maar valt niet onder het studieprotocol.

 11. Dit is geschreven door iemand die niet weet waar hij/zij het over heeft en dat is jammer. Er staan wel degelijk hele rare dingen in dit protocol. Wat er echt uitziet, maar geen enkele datum of versienummer heeft in het document. En alle 1000en procollen die ik gezien heb hadden dat allemaal wel.

  De tekst over de besmettingen via de omgeving zijn heel zorgelijk, want.waarom staat het er in als het geen risico zou zijn? Pfizer heeft de veiligheids opvolging zo beperkt als mogelijk gemaakt in dit protocol (niet bij alle deelnemers lichamelijk onderzoek, heel beperkt laboratorium onderzoek van bloed, etc). Dat dit er wel in staat betekent mi dat het een zeer reëel gevaar is waar de ongevaccineerden wel degelijk rekening mee moeten houden. Als je ooit nog gezonde kinderen wilt krijgen. Zo’n wit pak met zuurstof maar vast aanschaffen, iets anders helpt hier niet tegen.

  Correctie van de termen. Dat de schrijver niet weet wat een SAE is betekent totaal geen kennis van geneesmiddelen onderzoek. Dit is het eerste wat je leert.

  Studie-interventie – is niet “Een vaccin proefpersoon”, maar het vaccin zelf.
  AE – Ongewenst voorval bij iemand die het vaccin heeft gekregen.
  SAE: is niet “Een ongewenst voorval bij iemand die is blootgesteld aan iemand die het vaccin heeft gekregen.” maar een ernstige bijwerking bij iemand die het vaccin heeft gekregen.

  • Besmetting via omgeving waar heb je het over? Het gaat daarbij om huidcontact of inhalatie van het vaccine dus dat de persoon via een andere route dan de normale (injectie) in contact komt met het vaccine. Het gaat niet over dat iemand anders op hem ademt of zijn/haar huid aan raakt.

   Wat zijn precies de rare dingen die in het protocol staan?

 12. Wat een flauwekul word hier beschreven, het moet niet gekker worden, de mensen zijn dood ziek op de IC>s
  met buizen in hun keel, in India vallen ze dood neer, is er dan nog niets aan de hand, dit is niet zomaar een griepje,maar de werkelijkheid.Waarom schiep God ,artsen op deze aarde, om de mensheid te helpen dacht ik.

 13. Jullie geven een slecht voorbeeld, mensen tegen elkaar uitspelen. Wij gaan dit sterk ontkrachten morgen bij dotcom.radio en het zou jullie sieren dit van de website te verwijderen of rectificeren. Iedereen kan fouten maken, …. Er zijn nooit lange termijn studies gedaan naar mRNA en dit zou wel bestudeert zijn?

 14. Bedankt om zo duidelijk de bron te vermelden van jullie onderzoekswerk.
  Ik vrees echter dat jullie een cruciale fout maken in de legende.
  Een Studie interventie blijkt NIET een gevaccineerde persoon te zijn, maar het vaccin zelf. Dat lees je op pag 45 van de pdf. Alle conclusies die jullie daarom trekken blijken foutief.
  Kijk zelf best even na.

 15. Het is allemaal voor de genocide verdienmodel er zijn 7,5 miljard mensen op aarde en een gezonde wereld is voor 500 miljoen mensen staat op de stenen Het mynisterie van de Georgia Guidestones van Franklin ter Horst.Leugens diit heb ik nog niet eerder gestuurd.

 16. Ik begrijp ook niet hoe je uit het vernoemde artikel uit het Pfizer document tot de vermelde conclusie kunt komen. Mijn kennis van het Engels is niet super, maar ik wil graag iemand ontmoeten die met goede kennis van het Engels tot dergelijke vertaling kan komen.

 17. Zelf verspreidende ‘vaccins’, geen mythe..

  Viroloog Sir Macfarlane Burnet (de vriend van William Gates ) ontwikkelde samen met zijn beschermeling Sir Gustav Nossal en de CSIRO het Myxomatose-virus.
  Voor het eerst gebruikt in Australië bij konijnenplagen.
  Het was ‘s werelds eerste zichzelf voortplantende virus dat zichzelf herkende en fungeerde als een vaccin dat immuunonderdrukking veroorzaakte.
  AIDS voor konijnen!

  https://www.burgerfront.nl/zelf-verspreidende-vaccins-geen-mythe/

  Op dezelfde manier doen ze het nu ook met ons mensen .

  Pfizers’s eigen documenten stellen dat zowel inhalatie als huidcontact datgene wat in de vaccinatie zit, zal overbrengen naar de ongevaccineerden .

  • Nee hoor dat staat er helemaal niet. Het gaat hier om of je met het vaccine zelf in aanraking komt via de huid of het zelfs inhaleert. Dit gaat oa over druppels van uit de spuiten die eventueel op de huid terecht komen, heeft helemaal niets te maken met gevaccineerde mensen aanraken.

 18. Serieus als je er geen verstand van hebt, zeg dan gewoon niets. Het hele stuk wat je hier hebt staan slaat werkelijk nergens op. Het gaat niet over huidcontact met mensen maar dat de vloeistof van het vaccine op je huid komt, dat is toch wel een klein verschil.

 19. <>>

  Dat is een GROOT verschil. Maar je kan de misinterpretatie ondertussen wel goed gebruiken om niet meer met bepaalde mensen om te hoeven gaan, zonder dat je ze op de tenen moet trappen. Je kan nu gewoon zeggen “je bent gefukzineerd, je bent een gevaar voor mij.” Dit is goed voor vermijding van vreselijke familie bijeenkomsten, saaie huiskamer verjaardagsfeestjes in kringetjes met plakjes worst, verplichte etentjes met zeurpieten; het vergemakkelijkt scheidingen, het ondersteunt thuiswerken, en het helpt bij het vinden van gelijkgestemde medemensen. Ellek nadeel heb ze voordeel? of zoiets, wie zei dat ook alweer.

 20. Ik weet niks en begrijpend lezen kan ik ook al niet google kan een hoop en het lijkt er gewoon te staan, in de documenten, waar die dan ook vandaan komen, over het vaccin (ook al moet je het misschien niet zo noemen) dat..

  persoon-Xy (met directe of indirecte blootstelling aan vaccin)
  in relatie tot voortplanting en zwangerschap
  een reden tot ernstige zorg en maatregelen is
  indien er contact is geweest
  met persoon-Xx

  er wordt niet teveel uitgewijd over hoe blootstelling kan plaatsvinden van met vaccin-besmet-persoon naar ongevaccineerd persoon
  seksueel overdraagbaar ligt voor de hand
  technische aspecten blijven onderbelicht, is een kus in de nek of op de mond voldoende, eerder was huidcontact met het vaccin een reden tot zorg
  overdracht via de lucht kan blijkbaar van product naar persoon

  ook kan persoon Xy een ander persoon Xy blootstellen indien er eerder een blootstelling met het vaccin plaatsvond,
  de relatie tot voortplanting is dan nog indirect en betreft het nadelig beinvloeden van zwanger raken of zwangerschap
  of in ieder geval is er reden tot zorg en vinger aan de pols houden volgens een onderzoeksprotocol

  aangaande blootstelling en overdracht is het zogen of doorgeven van mogelijk besmet gendermelk ook een punt van zorg en aandacht
  in hoeverre persoon Xy of Xx, na indirecte blootstelling met het geen-vaccin, weer een gendermelk gevende persoon kan besmetten is niet helemaal duidelijk
  wel indien er directe blootstelling met het geen-vaccin is geweest
  opnieuw is dan onduidelijk welke overdracht gevaarlijk(er) is of voor hoe lang (pas bij het stoppen van gendermelkproductie of na tijdspanne x/bij volgende vaccinbooster oid.

  dat er misvattingen zijn bij de leken over betekenis van bepaalde zaken
  of dat er een vergissing is in de vertaling
  en of je dat nu wel of niet wilt uitvergroten
  om een achterliggende gedachte en uitgeschreven of uitgesproken zorg
  wilt wegwuiven

  vaccin-besmette personen zijn of kunnen een onbekend groot risco voor onbesmette-vaccin personen vormen
  in iedere geval waar het nakomelingen betreft
  pfff.. bezorgd
  next
  nietwaar

 21. In bepaalde kringen gaat het nieuws rond dat je ernstig ziek wordt, met allerlei heel vreemde verschijnselen, als je in contact komt met gevaccineerden. Ik zou dan ook willen waarschuwen: Blijf thuis! Ze zijn namelijk overal: in de winkels, het OV, festivals, demonstraties, .. maarrrr ook in de ziekenhuizen. Want heel veel zorgmedewerkers zijn gevaccineerdeerd. Ook je huisdokter en ambulancepersoneel. Dus NIET naar openbare ruimtes, niet laten opnemen in de toch al zo drukke ziekenhuizen, wegblijven!!! Mocht je toch een griepje krijgen, een been breken of een hartaanval krijgen: doe even onderzoek op Facebook, of YouTube. Daar staan duizenden experts die je zelfzorgmedicatie kunnen aanbevelen. Van een snufje Kurkuma, een hapje Berkenbast, een sessie met een Lichtwerker tot een antischurftmiddel voor paarden, dat goed lijkt te werken bij griep in zeer hoge doses … Je vindt t op internet! Hoef je niet naar die rare professionele artsen en wetenschappers die toch alleen maar liegen ….. En v.w.b. zwangerschap door overdracht: gewoon condoom om je aura doen.

 22. Fout vertaald:
  “8.3.5.3. Beroepsmatige blootstelling

  “Er is sprake van beroepsmatige blootstelling wanneer een persoon ongepland direct contact heeft met een proefpersoon voor een vaccin, wat al dan niet kan leiden tot het optreden van een ongewenst voorval. Deze personen kunnen onder meer zorgverleners, familieleden en andere mensen in de omgeving van de proefpersoon zijn.”

  Origineel:
  “8.3.5.3. Occupational Exposure
  An occupational exposure occurs when a person receives unplanned direct contact with the
  study intervention, which may or may not lead to the occurrence of an AE. Such persons
  may include healthcare providers, family members, and other roles that are involved in the
  trial participant’s care.”

  Dus direct contact with the study intervention. De study intervention is het vaccin, niet de proefpersoon.

 23. Er wordt vanuit gegaan dat de betekenis van “Studie-interventie” de proefpersoon is. Dat is een domme fout, maar van de andere kant maakt Pfizer het heel moeilijk – zelfs voor degenen die de Engelse taal zeer goed beheersen – om er wijs uit te worden door de ongebruikeleke termen die worden gebruikt in hun documentatie. Dit is overigens GEEN EXCUUS om zonder meer van een andere website een artikel over te nemen en ervan uit te gaan dat het verhaal klopt zonder enig onderzoek naar de wat ernu precies wordt bedoelt met die terminologie, en Frontnieuws begint zo al gauw naar CNN te ruiken. Dat terzijde, de mRNA vaccins zijn wel degelijk gevaarlijk en leiden VAAK tot verschrikkelijke bijwerkingen en permanente neurologische schade en / of de dood. In Israel zijn er gedurende de eerste 5 weken van de nationale spurt om iedereen in te enten met dit gif, landelijk 22% meer doden gevallen dan in het jaar daarvoor. Ook liggen CoViD afdelingen in ziekenhuizen in de VS vaak vol met patienten die al 2 prikken hebben gehad en toch besmet zijn geraakt wat wijst op de ineffectiviteit van het spul terwijl men aan alle mogelijke bekende, en nog onbekende ernstige bijwerkingen zijn blootgesteld. Het is nu ook tijdens een hoorzitting in de Senaat van Texas duidelijk geworden dat er was gestart met het testen van deze mRNA vaccins op dieren, maar dat nadat de dieren ervan doodgingen de trials waren gestopt en in de plaats ervan op mensen gingen testen. Ook werd er op gewezen dat het aantal doden en mensen die letsel hebben opgelopen 100x hoger ligt dan er gemeld wordt op de Vaccine Adverse Event Registration (web)Site. Het aantal “adverse events” is nu de 4200 overschreden, en dat betekent dat het werkelijke aantal (100×4200) rond de 420,000 ligt. En daarbij, met het Ivermectin protocol wat in westerse landen systematisch is onderdrukt en geblokkeert in tandem met de hulp van de door BiG Pharma betaalde media en politici, zouden honderdduizenden levens zijn bespaard.

 24. SAE = Serious Adverse Event = ernstige bijwerking
  AE = Adverse Event = bijwerking

  Punt 8.3.5.3 heeft het over beroepsmatige ongeplande blootstelling aan het vaccin . Denk aan begeleiders e.d. in deze studie. Deze mensen doen niet mee aan de studie en daarom meldt men dat hun eventuele bijwerkingen (AE) of ernstige bijwerkingen (SAE) als gevolg van een niet geplande blootstelling aan het vaccin niet geregistreerd zullen worden in de studie, wat logisch is, maar apart geregistreerd zal worden. Het lijkt mij te gaan om een zeer theoretisch risico die vermeldt moet worden om alle mogelijke scenario’s van ongemakken te beschrijven in een protocol.

  Het plaatsen van dit zeer onjuiste verslag doet erg afbreuk aan jullie algehele geloofwaardigheid. En dat is erg jammer omdat er ook zoveel zeer goede en waardevolle informatie verzameld en gedeeld wordt op frontnieuws. Maar het delen van artikelen van frontnieuws wordt hierdoor wel effectief ontmoedigd. Wie wil er immers gelinkt worden met mensen die de de engelse taal niet machtig zijn (wat niet erg is) maar wel hoog van de toren blazen met onjuiste informatie en interpretatie van feiten. (dat is wel erg).

  vertaling;
  “… 8.3.5.3.Beroepsmatige blootstelling Een beroepsmatige blootstelling doet zich voor wanneer een persoon ongepland direct contact met de studie-interventie [vaccin] heeft, wat al dan niet kan leiden tot het optreden van een AE [bijwerking]. Dergelijke personen kunnen zorgverleners, familieleden en andere rollen zijn die betrokken zijn bij de zorg voor de proefdeelnemer. De onderzoeker moet beroepsmatige blootstelling binnen 24 uur nadat de onderzoeker zich ervan bewust is geworden, melden aan Pfizer Safety, ongeacht of er een bijbehorende SAE [ernstige bijwerking] is. De informatie moet gerapporteerd worden met behulp van het VaccineSAE Report Form. Aangezien de informatie geen betrekking heeft op een deelnemer aan de studie, wordt de informatie niet vastgelegd in een CRF [casus rapportage formulier]; er wordt echter wel een kopie van het ingevulde VaccineSAE Report Form bewaard in het dossier van de instelling van de onderzoeker…”

  Ik begin nu zelfs te vermoeden dat deze zeer onlogische vertaling en onjuiste interpretatie van deze studie opzettelijk in omloop is gebracht om ’truthers’ in discrediet te brengen en af te schilderen als domme ezels die geen engels kunnen. Daarom adviseer ik met klem (als jullie geen gecontrolleerde oppositie zijn, en dus naar beste eer en geweten handelen) om dit artikel te verwijderen, of te voorzien van een correctie en uitleg.

 25. Ik kwam hier via via, er zijn veel mensen die dit artikel voor waar aannemen. Het is echt ernstig gelogen allemaal. Belachelijk dat dat zomaar mag, en mag blijven staan. Ik ben ook kritisch en weet niet of ik me wel wil laten vaccineren, maar dit soort artikelen zijn echt de reden waarom kritische mensen totaal niet meer serieus genomen worden. Bah!

 26. De titel : “Blijf uit de buurt van de gevaccineerden, het is officieel, van Pfizer’s eigen documenten”, dekt de lading niet en is misleidend. Zoals anderen ook al gemeld melden, het oorspronkelijke artikel gaat over de voorwaarden voor de studie voor introductie van het Pfizer vaccin. Deze voorwaarden staan er om uit te sluiten dat de resultaten van het onderzoek niet negatief verstoord worden, en zo te zorgen dat de juiste conclusies mogen worden getrokken. Dit gaat helemaal niet over de gevonden effecten van het vaccin.

  • Ondertussen. Dekt de injectie veel. Al kunnen de voorwaarden wisselen.
   Op artikelen met zorgen over de injectie wordt veelal de schouder opgehaald.
   Bij het niet blootgeven van de schouder is er nu al, amper een paar maand verder, letterlijk sprake van dwang.
   De injecties kunnen ook niet jong genoeg beginnen.
   Ongewenste werkingen zijn dat, ongewenst en jammer, hoopjes, en voor elkaar.
   De kritische reaguurder heeft het ook lastig.
   Politiek, media en bepaalde beroepsgroepen en instanties komen niet met inhoudelijke antwoorden op gestelde vragen rond zorgen over injecties.
   Het is sussend ‘vertrouw nou maar’ of dreigend ‘nep, gevaarlijk, lasterlijk en wenselijk strafbaar’
   Wat blijft zijn eerder gestelde vragen, nieuwe vragen, verbijstering omtrend besluitvormingen en het nieuws rond de volgende ramp, opgetuigde crisis of te nemen maatregel.
   Gaat snel hoor, bij sommigen, vergeten.
   En anders zijn er nog wel meer kopzorgen.
   De spuit moet erin.
   Liefst zonder veel nadenken, sneller is beter.

   Professor Bridel: Dus als we mensen vaccineren, injecteren we ze onbedoeld met een toxine

   https://www.frontnieuws.com/professor-bridel-dus-als-we-mensen-vaccineren-injecteren-we-ze-onbedoeld-met-een-toxine/

   Professor Bridle stelt zichzelf door middel van studies kritische vragen. Dus hier is een bericht over toxines in moedermelk als gevolg van het gevaccineerde spike-eiwit, mogelijk onvruchtbaarheidsprobleem bij jonge mensen, tot de vraag of het een effect heeft op de bloedbank.

   Professor Bhakdi over COVID-19 vaccinaties: We stevenen af op een ramp

   https://www.frontnieuws.com/professor-bhakdi-over-covid-19-vaccinaties-we-stevenen-af-op-een-ramp/

   Bloedstollingsstoornissen veroorzaakt door COVID-19 vaccins hebben begin maart 2021 professor Bhakdi, samen met tien andere wetenschappers en medici, ertoe gebracht op de potentiële gevaren van de op genen gebaseerde COVID-19 vaccins te wijzen in een open brief aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De ondertekenaars zijn van mening dat de kwestie van bloedstollingsstoornissen in verband met op genen gebaseerde COVID-19 niet naar behoren is behandeld, bericht unser-mitteleuropa.com.

 27. Reeds enige tijd wordt door internationale medici en wetenschappers gewaarschuwd dat gevaccineerden niet alleen onbeschermd zijn door het nep-vaccin, maar dat ze door ditzelfde nep-vaccin (wat in werkelijkheid experimentele genentherapie is) zowel andere reeds gevaccineerde personen alsook niet gevaccineerden kunnen besmetten.
  Dit is een uiterst zorgwekkende ontwikkeling. Nu komt er dus ook nog een dodelijke schimmelinfectie bij. Het zou mij niets verbazen als diegenen die dit alles opgezet hebben, dit al ingecalculeerd hebben om straks nog veel hardere maatregelen te kunnen treffen.
  Zie hiervoor de ‘proeftuin’ australie (en nieuw zeeland) welke steeds meer richting totale dictatuur afglijdt. Het einddoel van de illuminaten is uiteindelijk de wereldbevolking terug te brengen tot een aantal van 500 miljoen mensen(zie Georgia Guidestones).
  Wat ze verder nog van plan zijn, o.a. het financiële wereldgeldstelsel in elkaar laten storten, internet via een cyberaanval grotendeels uitschakelen, een 3e (geplande) wereldoorlog starten
  en wat niet meer. We leven echt in de laatste dagen
  Mensen wereldwijd hebben niet veel hoop meer want de machten waar we mee te maken hebben zijn, ook dankzij de grotendeels corrupte media en corrupte regeringen zodanig sterk en georganiseerd, dat mensen hier weinig tegen kunnen uitrichten.
  (nb: voor diegenen die geloven in God en wat er in de bijbel staat geschreven, is er nog hoop door de opname van de gemeente)
  Voor meer info, zie http://www.dewegwyzer.nl

 28. Wat vreemd dat dit onderzoek van “Pifzer” helemaal niet terug te vinden is medische zoekmachines zoals google scolar of pubmed. Daarnaast is de opbouw van het artikel vreemd, niet zoals je bij de standaard wetenschappelijk artikelen zou verwachten. Verder worden er veel afkortingen gebruikt, wat mag maar als je deze de eerste keer noemt volledig moet uitschrijven. Het ziet er wat amateuristische uit.

 29. https://threadreaderapp.com/thread/1453114725122838535.html
  (heeft ook diverse links naar meer info)

  W. Kastanje:
  Mijn belangrijkste en meest dringende vondst tot nu toe
  DE SPIKE PROTEIN, ACE2, NOX2, IJZER, DE FENTON-REACTIE EN ENORME, ONMIDDELLIJKE HYDROXYL-RADISCHE SCHADE: EEN INTRACELLULAIRE BOMONTPLOFFING
  DE CYTOKINESTORM VALT SAMEN MET DE TIMING VAN DE HOOGSTE NIVEAUS VAN IJZER EN NOX2 IN HET BLOED. DAGEN 7-10.
  Hoe snel denkt u dat de Hydroxyl Radical zeer gevaarlijke schade kan aanrichten?
  Het hydroxylradicaal heeft een zeer korte in vivo halfwaardetijd van ca. 10-9 s en een hoge reactiviteit. Dit maakt het een zeer gevaarlijke verbinding voor het organisme.
  Dat klopt TIEN TOT DE MINUS 9e MACHTSECONDEN.
  Op de een of andere manier zijn we de basisbiologie uit het oog verloren. Onderbouw materiaal. Ik kan niet geloven dat ik (en wij allemaal) dit tot nu toe niet hebben gerealiseerd.
  HET PODIUM OPZETTEN
  Het spike-eiwit van SARS-CoV-2 interageert met de angiotensine II-receptor (ACE 2), wat leidt tot een toename van angiotensine II en activering van nicotinamide-adenine-dinucleotide-fosfaatoxidase2 (NOX2), wat resulteert in de afgifte van beide reactieve zuurstofsoorten (ROS ) en ontstekingsmoleculen.
  Serumijzer is ook aanzienlijk verhoogd bij SARS-CoV-2
  infectie. Dit is vrijwel zeker voor een groot deel te wijten aan de nabootsing van Hepcidine door het spike-eiwit, wat een enorme cellulaire ijzeruitstroom veroorzaakt.
  BASISBIOLOGIE KOMT IN DE BEELD
  In bachelor Biologische Chemie II leren we dat NOS + FE2 resulteert in DE HYDROXYL RADICAL.
  Hoe is dit ons allemaal ontgaan? Zijn wij idioten? Het spijt me nederig dat ik dit niet eerder heb gezien. Maar beter laat dan nooit is cruciaal.
  Dus, wat zou deze enorme hoeveelheid van het hydroxylradicaal doen? Het zou eruit zien als STRALINGSVERGIFTIGING. De productie van hydroxylradicaal en
  andere diffundeerbare radicalen is een hoofdoorzaak van stralingsschade aan biologische monsters. Water maakt 70% uit van de celmassa en vrijwel alle röntgenstraling die door de cel wordt geabsorbeerd, wordt door water opgevangen, waardoor directe schade aan cellulaire componenten wordt beperkt. Omdat röntgenstralen gemakkelijk
  cellen en zacht weefsel binnendringen, kunnen ze worden gebruikt om hydroxylradicaal in intacte cellen te genereren zonder de membranen te permeabiliseren.
  De Spike Protein creëert een stille intracellulaire vuile bom.
  MYOCARDITIS
  Een paper uit 2005 toonde aan dat hydroxylradicalen betrokken kunnen zijn bij de ontwikkeling van myocarditis.
  CYTOKINE STORM
  De timing van de cytokinestormen (dagen 7-10) valt samen met de timing van de hoogste niveaus van serumijzer. Dit kan een cytokinestorm met “straling” veroorzaken. Het volgende deed zich voor met alleen bestralingstherapieniveaus van:
  oxidatie: RT tijdens anti-PD1-immunotherapie bij een patiënt met onderliggende immuundisfunctie bleek de vermeende bemiddelaar te zijn van een immuunproces dat een significante toename van pro-inflammatoire cytokines opleverde en de klinische symptomen veroorzaakte die aan de definitie voldeden
  van graad 3 CRS.
  We hebben te maken met een biowapen dat veel gevaarlijker is dan zelfs ik eerder had aangenomen. De snelheid waarmee de schade wordt aangericht is voor de menselijke geest onpeilbaar snel.
  TELOMERE VERKORTING

  De Hydroxyl Radical verkort ook direct de telomeren. OH induceert telomeer
  verkorting, maar heeft geen effect op de telomerase-activiteit in menselijke tumorcellen.

  Alsjeblieft, medische en wetenschappelijke gemeenschap, luister naar deze wake-up call.

 30. Jezus wat een lul-verhaal!

  Shedding is complete BS!
  Het delen van lichaamsvocht van gefuckzineerden is een ander verhaal..
  Kijk maar naar wat gefuckzed-moedermelk doet met haar baby -> kinf sterft! Al meer dan genoeg over gelezen.

  Die prikschapen ontlopen wordt echter moeilijk. Geef het 5 jaar… en het probleem heeft zichzelf opgelost (hopenlijk)
  Alle prikschapen zijn tegen die tijd namelijk de pijp uit.

  • Shedding is uiteraard niet complete BS.

   En het probleem van bloedtransfusie of andere overdracht van lichaamscellen (via shedding) wordt eerder ingewikkelder.
   Mij lijkt het vervellen, zweten, zoenen, seksen, verzorgen of schoonmaken (denk aan ontlasting of zelfs het doortrekken van een toilet/verneveling) eerder verbonden aan meer risico’s.
   Het spike-eiwit zal je mss niet snel opdoen maar, ongetwijfeld zal je systeem ook een keer andermans spike-eiwitten mogen verwerken. Dat zal vast vaak zonder problemen of risico’s en geheid niet altijd.

   https://www.frontnieuws.com/stapelingsziekten-van-verkeerd-gevouwen-eiwitten-door-het-vaccin-spike-eiwit-de-problemen-worden-groter/
   Wat zijn amyloïden – en wil ik er wel een?
   In het kort: verkeerd gevouwen eiwitbestanddelen (“losgeslagen eiwitten”) die kunnen samenklonteren en neerslaan. Hoewel de vorming ervan tot op zekere hoogte normaal is, leidt een teveel aan amyloïden (hetzij door een te grote productie en/of een verminderde afbraak ervan) soms tot aanzienlijke problemen. Hun afzetting in organen kan het weefsel ervan blijvend vernietigen. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk de ziekte van Alzheimer, veruit de meest voorkomende dementieziekte van onze tijd

   Vaccin-besmette personen zijn en blijken (steeds meer) een minder onbekend risco voor onbesmette-vaccin personen. Hoe groot een risico?

   Kennis en mogelijkheden worden links en rechts bevestigd.
   Ook het feit dat iets of iemand achter de grotere malaise het wel prima vindt -alles gaat onverbiddelijk verder en dat terwijl we (iig sommigen) naar de precieze schaal en impact van de ellende blijven gissen.

   https://www.bitchute.com/video/I9QUajpeno6U/
   “We kunnen nanowetenschap gebruiken om veel betere medicijnen te maken om ze in de hersenen te krijgen waar ze heen moeten.
   Ik kan nanowetenschap en nanotechnologie creëren om bepaalde medicijnen door de prolifererende barrière te leiden, de bloed-hersenbarrière en de bloed-hersenrug-vloeistofbarrière, dus ik krijg deze dingen waar ze heen moeten.
   Maar ik kan nanodeeltjes ook heel willekeurig benutten. Het idee hier is dat ik zoiets kan krijgen dat hoog CNS (centraal zenuwstelsel) samenklonteringsmateriaal wordt genoemd en dat essentieel onzichtbaar is voor het blote oog en zelfs voor de meeste scanners, omdat het zo klein is dat het selectief door de meeste filterporositeitsniveaus gaat. Deze worden vervolgens ingeademd via het neusslijmvlies of geabsorbeerd via het mondslijmvlies, ze hebben een hoge affiniteit voor het CZS, ze klonteren samen in de hersenen of in het vaatstelsel, en ze creëren in wezen wat lijkt op een hemorragische diathese, met andere woorden een aanleg voor bloedingen of een verstoppingspredispositie in de hersenen.
   Wat ik heb gedaan, is dat ik een beroerte veroorzakende middel heb gemaakt.
   En het is heel, heel moeilijk om toekenning en bevoegdheid te krijgen om dat te doen.
   Ik kan dat op verschillende niveaus gebruiken, van het individu tot de groep, zeer storend. En in feite is dit een van de dingen die tot op zekere hoogte is overwogen en onderzocht door mijn collega’s in de NAVO en voor degenen die aan het ergs.. werken aan het gebruik van neurobiologische wetenschappen om ontwrichting van de bevolking te veroorzaken. Zeer, zeer bezorgd over het potentieel voor deze nanodeeltjesagentia als CZS-aggregerende middelen om neurale verstoring te veroorzaken, hetzij als hemorragische en vasculaire verstoringen of als werkelijke neurale netwerkverstoringen omdat ze interfereren met de netwerkeigenschappen van verschillende neurale knooppunten en systemen in de hersenen.”
   -Dr. J. Giordano, 2017

 31. Februari 2021
  Beoordeling van de beschikbare gegevens voor deze cumulatieve PostMarketing-ervaring, bevestigt een gunstig voordeel/risicobalans voor BNT162b2

  LIJST MET ONGEWENSTE GEBEURTENISSEN VAN SPECIAAL BELANG
  1p36 deletion syndrome;2-Hydroxyglutaric aciduria;5’nucleotidase increased;Acoustic
  neuritis;Acquired C1 inhibitor deficiency;Acquired epidermolysis bullosa;Acquired epileptic
  aphasia;Acute cutaneous lupus erythematosus;Acute disseminated encephalomyelitis;Acute
  encephalitis with refractory, repetitive partial seizures;Acute febrile neutrophilic
  dermatosis;Acute flaccid myelitis;Acute haemorrhagic leukoencephalitis;Acute
  haemorrhagic oedema of infancy;Acute kidney injury;Acute macular outer retinopathy;Acute
  motor axonal neuropathy;Acute motor-sensory axonal neuropathy;Acute myocardial
  infarction;Acute respiratory distress syndrome;Acute respiratory failure;Addison’s
  disease;Administration site thrombosis;Administration site vasculitis;Adrenal
  thrombosis;Adverse event following immunisation;Ageusia;Agranulocytosis;Air
  embolism;Alanine aminotransferase abnormal;Alanine aminotransferase increased;Alcoholic
  seizure;Allergic bronchopulmonary mycosis;Allergic oedema;Alloimmune
  hepatitis;Alopecia areata;Alpers disease;Alveolar proteinosis;Ammonia abnormal;Ammonia
  increased;Amniotic cavity infection;Amygdalohippocampectomy;Amyloid
  arthropathy;Amyloidosis;Amyloidosis senile;Anaphylactic reaction;Anaphylactic
  shock;Anaphylactic transfusion reaction;Anaphylactoid reaction;Anaphylactoid
  shock;Anaphylactoid syndrome of pregnancy;Angioedema;Angiopathic
  neuropathy;Ankylosing spondylitis;Anosmia;Antiacetylcholine receptor antibody
  positive;Anti-actin antibody positive;Anti-aquaporin-4 antibody positive;Anti-basal ganglia
  antibody positive;Anti-cyclic citrullinated peptide antibody positive;Anti-epithelial antibody
  positive;Anti-erythrocyte antibody positive;Anti-exosome complex antibody positive;Anti-
  GAD antibody negative;Anti-GAD antibody positive;Anti-ganglioside antibody
  positive;Antigliadin antibody positive;Anti-glomerular basement membrane antibody
  positive;Anti-glomerular basement membrane disease;Anti-glycyl-tRNA synthetase antibody
  positive;Anti-HLA antibody test positive;Anti-IA2 antibody positive;Anti-insulin antibody
  increased;Anti-insulin antibody positive;Anti-insulin receptor antibody increased;Anti-
  insulin receptor antibody positive;Anti-interferon antibody negative;Anti-interferon antibody
  positive;Anti-islet cell antibody positive;Antimitochondrial antibody positive;Anti-muscle
  specific kinase antibody positive;Anti-myelin-associated glycoprotein antibodies
  positive;Anti-myelin-associated glycoprotein associated polyneuropathy;Antimyocardial
  antibody positive;Anti-neuronal antibody positive;Antineutrophil cytoplasmic antibody
  increased;Antineutrophil cytoplasmic antibody positive;Anti-neutrophil cytoplasmic
  antibody positive vasculitis;Anti-NMDA antibody positive;Antinuclear antibody
  increased;Antinuclear antibody positive;Antiphospholipid antibodies
  positive;Antiphospholipid syndrome;Anti-platelet antibody positive;Anti-prothrombin
  antibody positive;Antiribosomal P antibody positive;Anti-RNA polymerase III antibody
  positive;Anti-saccharomyces cerevisiae antibody test positive;Anti-sperm antibody
  positive;Anti-SRP antibody positive;Antisynthetase syndrome;Anti-thyroid antibody
  positive;Anti-transglutaminase antibody increased;Anti-VGCC antibody positive;Anti-
  VGKC antibody positive;Anti-vimentin antibody positive;Antiviral prophylaxis;Antiviral
  treatment;Anti-zinc transporter 8 antibody positive;Aortic embolus;Aortic
  thrombosis;Aortitis;Aplasia pure red cell;Aplastic anaemia;Application site
  thrombosis;Application site vasculitis;Arrhythmia;Arterial bypass occlusion;Arterial bypass
  thrombosis;Arterial thrombosis;Arteriovenous fistula thrombosis;Arteriovenous graft site
  stenosis;Arteriovenous graft thrombosis;Arteritis;Arteritis coronary;Arthralgia;Arthritis;Arthritis enteropathic;Ascites;Aseptic cavernous sinus
  thrombosis;Aspartate aminotransferase abnormal;Aspartate aminotransferase
  increased;Aspartate-glutamate-transporter deficiency;AST to platelet ratio index
  increased;AST/ALT ratio abnormal;Asthma;Asymptomatic COVID-
  19;Ataxia;Atheroembolism;Atonic seizures;Atrial thrombosis;Atrophic thyroiditis;Atypical
  benign partial epilepsy;Atypical pneumonia;Aura;Autoantibody positive;Autoimmune
  anaemia;Autoimmune aplastic anaemia;Autoimmune arthritis;Autoimmune blistering
  disease;Autoimmune cholangitis;Autoimmune colitis;Autoimmune demyelinating
  disease;Autoimmune dermatitis;Autoimmune disorder;Autoimmune
  encephalopathy;Autoimmune endocrine disorder;Autoimmune enteropathy;Autoimmune eye
  disorder;Autoimmune haemolytic anaemia;Autoimmune heparin-induced
  thrombocytopenia;Autoimmune hepatitis;Autoimmune hyperlipidaemia;Autoimmune
  hypothyroidism;Autoimmune inner ear disease;Autoimmune lung disease;Autoimmune
  lymphoproliferative syndrome;Autoimmune myocarditis;Autoimmune myositis;Autoimmune
  nephritis;Autoimmune neuropathy;Autoimmune neutropenia;Autoimmune
  pancreatitis;Autoimmune pancytopenia;Autoimmune pericarditis;Autoimmune
  retinopathy;Autoimmune thyroid disorder;Autoimmune thyroiditis;Autoimmune
  uveitis;Autoinflammation with infantile enterocolitis;Autoinflammatory disease;Automatism
  epileptic;Autonomic nervous system imbalance;Autonomic seizure;Axial
  spondyloarthritis;Axillary vein thrombosis;Axonal and demyelinating
  polyneuropathy;Axonal neuropathy;Bacterascites;Baltic myoclonic epilepsy;Band
  sensation;Basedow’s disease;Basilar artery thrombosis;Basophilopenia;B-cell
  aplasia;Behcet’s syndrome;Benign ethnic neutropenia;Benign familial neonatal
  convulsions;Benign familial pemphigus;Benign rolandic epilepsy;Beta-2 glycoprotein
  antibody positive;Bickerstaff’s encephalitis;Bile output abnormal;Bile output
  decreased;Biliary ascites;Bilirubin conjugated abnormal;Bilirubin conjugated
  increased;Bilirubin urine present;Biopsy liver abnormal;Biotinidase deficiency;Birdshot
  chorioretinopathy;Blood alkaline phosphatase abnormal;Blood alkaline phosphatase
  increased;Blood bilirubin abnormal;Blood bilirubin increased;Blood bilirubin unconjugated
  increased;Blood cholinesterase abnormal;Blood cholinesterase decreased;Blood pressure
  decreased;Blood pressure diastolic decreased;Blood pressure systolic decreased;Blue toe
  syndrome;Brachiocephalic vein thrombosis;Brain stem embolism;Brain stem
  thrombosis;Bromosulphthalein test abnormal;Bronchial oedema;Bronchitis;Bronchitis
  mycoplasmal;Bronchitis viral;Bronchopulmonary aspergillosis allergic;Bronchospasm;Budd-
  Chiari syndrome;Bulbar palsy;Butterfly rash;C1q nephropathy;Caesarean section;Calcium
  embolism;Capillaritis;Caplan’s syndrome;Cardiac amyloidosis;Cardiac arrest;Cardiac
  failure;Cardiac failure acute;Cardiac sarcoidosis;Cardiac ventricular thrombosis;Cardiogenic
  shock;Cardiolipin antibody positive;Cardiopulmonary failure;Cardio-respiratory
  arrest;Cardio-respiratory distress;Cardiovascular insufficiency;Carotid arterial
  embolus;Carotid artery thrombosis;Cataplexy;Catheter site thrombosis;Catheter site
  vasculitis;Cavernous sinus thrombosis;CDKL5 deficiency disorder;CEC syndrome;Cement
  embolism;Central nervous system lupus;Central nervous system vasculitis;Cerebellar artery
  thrombosis;Cerebellar embolism;Cerebral amyloid angiopathy;Cerebral arteritis;Cerebral
  artery embolism;Cerebral artery thrombosis;Cerebral gas embolism;Cerebral
  microembolism;Cerebral septic infarct;Cerebral thrombosis;Cerebral venous sinus
  thrombosis;Cerebral venous thrombosis;Cerebrospinal thrombotic tamponade;Cerebrovascular accident;Change in seizure presentation;Chest discomfort;Child-
  Pugh-Turcotte score abnormal;Child-Pugh-Turcotte score
  increased;Chillblains;Choking;Choking sensation;Cholangitis sclerosing;Chronic
  autoimmune glomerulonephritis;Chronic cutaneous lupus erythematosus;Chronic fatigue
  syndrome;Chronic gastritis;Chronic inflammatory demyelinating
  polyradiculoneuropathy;Chronic lymphocytic inflammation with pontine perivascular
  enhancement responsive to steroids;Chronic recurrent multifocal osteomyelitis;Chronic
  respiratory failure;Chronic spontaneous urticaria;Circulatory collapse;Circumoral
  oedema;Circumoral swelling;Clinically isolated syndrome;Clonic convulsion;Coeliac
  disease;Cogan’s syndrome;Cold agglutinins positive;Cold type haemolytic
  anaemia;Colitis;Colitis erosive;Colitis herpes;Colitis microscopic;Colitis ulcerative;Collagen
  disorder;Collagen-vascular disease;Complement factor abnormal;Complement factor C1
  decreased;Complement factor C2 decreased;Complement factor C3 decreased;Complement
  factor C4 decreased;Complement factor decreased;Computerised tomogram liver
  abnormal;Concentric sclerosis;Congenital anomaly;Congenital bilateral perisylvian
  syndrome;Congenital herpes simplex infection;Congenital myasthenic syndrome;Congenital
  varicella infection;Congestive hepatopathy;Convulsion in childhood;Convulsions
  local;Convulsive threshold lowered;Coombs positive haemolytic anaemia;Coronary artery
  disease;Coronary artery embolism;Coronary artery thrombosis;Coronary bypass
  thrombosis;Coronavirus infection;Coronavirus test;Coronavirus test negative;Coronavirus
  test positive;Corpus callosotomy;Cough;Cough variant asthma;COVID-19;COVID-19
  immunisation;COVID-19 pneumonia;COVID-19 prophylaxis;COVID-19 treatment;Cranial
  nerve disorder;Cranial nerve palsies multiple;Cranial nerve paralysis;CREST
  syndrome;Crohn’s disease;Cryofibrinogenaemia;Cryoglobulinaemia;CSF oligoclonal band
  present;CSWS syndrome;Cutaneous amyloidosis;Cutaneous lupus erythematosus;Cutaneous
  sarcoidosis;Cutaneous vasculitis;Cyanosis;Cyclic neutropenia;Cystitis interstitial;Cytokine
  release syndrome;Cytokine storm;De novo purine synthesis inhibitors associated acute
  inflammatory syndrome;Death neonatal;Deep vein thrombosis;Deep vein thrombosis
  postoperative;Deficiency of bile secretion;Deja vu;Demyelinating
  polyneuropathy;Demyelination;Dermatitis;Dermatitis bullous;Dermatitis
  herpetiformis;Dermatomyositis;Device embolisation;Device related thrombosis;Diabetes
  mellitus;Diabetic ketoacidosis;Diabetic mastopathy;Dialysis amyloidosis;Dialysis membrane
  reaction;Diastolic hypotension;Diffuse vasculitis;Digital pitting scar;Disseminated
  intravascular coagulation;Disseminated intravascular coagulation in newborn;Disseminated
  neonatal herpes simplex;Disseminated varicella;Disseminated varicella zoster vaccine virus
  infection;Disseminated varicella zoster virus infection;DNA antibody positive;Double cortex
  syndrome;Double stranded DNA antibody positive;Dreamy state;Dressler’s syndrome;Drop
  attacks;Drug withdrawal convulsions;Dyspnoea;Early infantile epileptic encephalopathy with
  burst-suppression;Eclampsia;Eczema herpeticum;Embolia cutis medicamentosa;Embolic
  cerebellar infarction;Embolic cerebral infarction;Embolic pneumonia;Embolic
  stroke;Embolism;Embolism arterial;Embolism venous;Encephalitis;Encephalitis
  allergic;Encephalitis autoimmune;Encephalitis brain stem;Encephalitis
  haemorrhagic;Encephalitis periaxialis diffusa;Encephalitis post
  immunisation;Encephalomyelitis;Encephalopathy;Endocrine disorder;Endocrine
  ophthalmopathy;Endotracheal intubation;Enteritis;Enteritis leukopenic;Enterobacter
  pneumonia;Enterocolitis;Enteropathic spondylitis;Eosinopenia;Eosinophilic fasciitis;Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis;Eosinophilic
  oesophagitis;Epidermolysis;Epilepsy;Epilepsy surgery;Epilepsy with myoclonic-atonic
  seizures;Epileptic aura;Epileptic psychosis;Erythema;Erythema induratum;Erythema
  multiforme;Erythema nodosum;Evans syndrome;Exanthema subitum;Expanded disability
  status scale score decreased;Expanded disability status scale score increased;Exposure to
  communicable disease;Exposure to SARS-CoV-2;Eye oedema;Eye pruritus;Eye
  swelling;Eyelid oedema;Face oedema;Facial paralysis;Facial paresis;Faciobrachial dystonic
  seizure;Fat embolism;Febrile convulsion;Febrile infection-related epilepsy syndrome;Febrile
  neutropenia;Felty’s syndrome;Femoral artery embolism;Fibrillary
  glomerulonephritis;Fibromyalgia;Flushing;Foaming at mouth;Focal cortical resection;Focal
  dyscognitive seizures;Foetal distress syndrome;Foetal placental thrombosis;Foetor
  hepaticus;Foreign body embolism;Frontal lobe epilepsy;Fulminant type 1 diabetes
  mellitus;Galactose elimination capacity test abnormal;Galactose elimination capacity test
  decreased;Gamma-glutamyltransferase abnormal;Gamma-glutamyltransferase
  increased;Gastritis herpes;Gastrointestinal amyloidosis;Gelastic seizure;Generalised onset
  non-motor seizure;Generalised tonic-clonic seizure;Genital herpes;Genital herpes
  simplex;Genital herpes zoster;Giant cell arteritis;Glomerulonephritis;Glomerulonephritis
  membranoproliferative;Glomerulonephritis membranous;Glomerulonephritis rapidly
  progressive;Glossopharyngeal nerve paralysis;Glucose transporter type 1 deficiency
  syndrome;Glutamate dehydrogenase increased;Glycocholic acid increased;GM2
  gangliosidosis;Goodpasture’s syndrome;Graft
  thrombosis;Granulocytopenia;Granulocytopenia neonatal;Granulomatosis with
  polyangiitis;Granulomatous dermatitis;Grey matter heterotopia;Guanase increased;Guillain-
  Barre syndrome;Haemolytic anaemia;Haemophagocytic
  lymphohistiocytosis;Haemorrhage;Haemorrhagic ascites;Haemorrhagic
  disorder;Haemorrhagic pneumonia;Haemorrhagic varicella syndrome;Haemorrhagic
  vasculitis;Hantavirus pulmonary infection;Hashimoto’s
  encephalopathy;Hashitoxicosis;Hemimegalencephaly;Henoch-Schonlein purpura;Henoch-
  Schonlein purpura nephritis;Hepaplastin abnormal;Hepaplastin decreased;Heparin-induced
  thrombocytopenia;Hepatic amyloidosis;Hepatic artery embolism;Hepatic artery flow
  decreased;Hepatic artery thrombosis;Hepatic enzyme abnormal;Hepatic enzyme
  decreased;Hepatic enzyme increased;Hepatic fibrosis marker abnormal;Hepatic fibrosis
  marker increased;Hepatic function abnormal;Hepatic hydrothorax;Hepatic
  hypertrophy;Hepatic hypoperfusion;Hepatic lymphocytic infiltration;Hepatic mass;Hepatic
  pain;Hepatic sequestration;Hepatic vascular resistance increased;Hepatic vascular
  thrombosis;Hepatic vein embolism;Hepatic vein thrombosis;Hepatic venous pressure
  gradient abnormal;Hepatic venous pressure gradient increased;Hepatitis;Hepatobiliary scan
  abnormal;Hepatomegaly;Hepatosplenomegaly;Hereditary angioedema with C1 esterase
  inhibitor deficiency;Herpes dermatitis;Herpes gestationis;Herpes oesophagitis;Herpes
  ophthalmic;Herpes pharyngitis;Herpes sepsis;Herpes simplex;Herpes simplex
  cervicitis;Herpes simplex colitis;Herpes simplex encephalitis;Herpes simplex gastritis;Herpes
  simplex hepatitis;Herpes simplex meningitis;Herpes simplex meningoencephalitis;Herpes
  simplex meningomyelitis;Herpes simplex necrotising retinopathy;Herpes simplex
  oesophagitis;Herpes simplex otitis externa;Herpes simplex pharyngitis;Herpes simplex
  pneumonia;Herpes simplex reactivation;Herpes simplex sepsis;Herpes simplex
  viraemia;Herpes simplex virus conjunctivitis neonatal;Herpes simplex visceral;Herpes virus
  infection;Herpes zoster;Herpes zoster cutaneous disseminated;Herpes zoster infection
  neurological;Herpes zoster meningitis;Herpes zoster meningoencephalitis;Herpes zoster
  meningomyelitis;Herpes zoster meningoradiculitis;Herpes zoster necrotising
  retinopathy;Herpes zoster oticus;Herpes zoster pharyngitis;Herpes zoster
  reactivation;Herpetic radiculopathy;Histone antibody positive;Hoigne’s syndrome;Human
  herpesvirus 6 encephalitis;Human herpesvirus 6 infection;Human herpesvirus 6 infection
  reactivation;Human herpesvirus 7 infection;Human herpesvirus 8
  infection;Hyperammonaemia;Hyperbilirubinaemia;Hypercholia;Hypergammaglobulinaemia
  benign monoclonal;Hyperglycaemic seizure;Hypersensitivity;Hypersensitivity
  vasculitis;Hyperthyroidism;Hypertransaminasaemia;Hyperventilation;Hypoalbuminaemia;H
  ypocalcaemic seizure;Hypogammaglobulinaemia;Hypoglossal nerve paralysis;Hypoglossal
  nerve paresis;Hypoglycaemic seizure;Hyponatraemic seizure;Hypotension;Hypotensive
  crisis;Hypothenar hammer syndrome;Hypothyroidism;Hypoxia;Idiopathic CD4
  lymphocytopenia;Idiopathic generalised epilepsy;Idiopathic interstitial pneumonia;Idiopathic
  neutropenia;Idiopathic pulmonary fibrosis;IgA nephropathy;IgM nephropathy;IIIrd nerve
  paralysis;IIIrd nerve paresis;Iliac artery embolism;Immune thrombocytopenia;Immune-
  mediated adverse reaction;Immune-mediated cholangitis;Immune-mediated
  cholestasis;Immune-mediated cytopenia;Immune-mediated encephalitis;Immune-mediated
  encephalopathy;Immune-mediated endocrinopathy;Immune-mediated enterocolitis;Immune-
  mediated gastritis;Immune-mediated hepatic disorder;Immune-mediated hepatitis;Immune-
  mediated hyperthyroidism;Immune-mediated hypothyroidism;Immune-mediated
  myocarditis;Immune-mediated myositis;Immune-mediated nephritis;Immune-mediated
  neuropathy;Immune-mediated pancreatitis;Immune-mediated pneumonitis;Immune-mediated
  renal disorder;Immune-mediated thyroiditis;Immune-mediated uveitis;Immunoglobulin G4
  related disease;Immunoglobulins abnormal;Implant site thrombosis;Inclusion body
  myositis;Infantile genetic agranulocytosis;Infantile spasms;Infected vasculitis;Infective
  thrombosis;Inflammation;Inflammatory bowel disease;Infusion site thrombosis;Infusion site
  vasculitis;Injection site thrombosis;Injection site urticaria;Injection site vasculitis;Instillation
  site thrombosis;Insulin autoimmune syndrome;Interstitial granulomatous
  dermatitis;Interstitial lung disease;Intracardiac mass;Intracardiac thrombus;Intracranial
  pressure increased;Intrapericardial thrombosis;Intrinsic factor antibody abnormal;Intrinsic
  factor antibody positive;IPEX syndrome;Irregular breathing;IRVAN syndrome;IVth nerve
  paralysis;IVth nerve paresis;JC polyomavirus test positive;JC virus CSF test positive;Jeavons
  syndrome;Jugular vein embolism;Jugular vein thrombosis;Juvenile idiopathic
  arthritis;Juvenile myoclonic epilepsy;Juvenile polymyositis;Juvenile psoriatic
  arthritis;Juvenile spondyloarthritis;Kaposi sarcoma inflammatory cytokine
  syndrome;Kawasaki’s disease;Kayser-Fleischer ring;Keratoderma blenorrhagica;Ketosis-
  prone diabetes mellitus;Kounis syndrome;Lafora’s myoclonic epilepsy;Lambl’s
  excrescences;Laryngeal dyspnoea;Laryngeal oedema;Laryngeal rheumatoid
  arthritis;Laryngospasm;Laryngotracheal oedema;Latent autoimmune diabetes in adults;LE
  cells present;Lemierre syndrome;Lennox-Gastaut syndrome;Leucine aminopeptidase
  increased;Leukoencephalomyelitis;Leukoencephalopathy;Leukopenia;Leukopenia
  neonatal;Lewis-Sumner syndrome;Lhermitte’s sign;Lichen planopilaris;Lichen planus;Lichen
  sclerosus;Limbic encephalitis;Linear IgA disease;Lip oedema;Lip swelling;Liver function
  test abnormal;Liver function test decreased;Liver function test increased;Liver
  induration;Liver injury;Liver iron concentration abnormal;Liver iron concentration increased;Liver opacity;Liver palpable;Liver sarcoidosis;Liver scan abnormal;Liver
  tenderness;Low birth weight baby;Lower respiratory tract herpes infection;Lower respiratory
  tract infection;Lower respiratory tract infection viral;Lung abscess;Lupoid hepatic
  cirrhosis;Lupus cystitis;Lupus encephalitis;Lupus endocarditis;Lupus enteritis;Lupus
  hepatitis;Lupus myocarditis;Lupus myositis;Lupus nephritis;Lupus pancreatitis;Lupus
  pleurisy;Lupus pneumonitis;Lupus vasculitis;Lupus-like syndrome;Lymphocytic
  hypophysitis;Lymphocytopenia neonatal;Lymphopenia;MAGIC syndrome;Magnetic
  resonance imaging liver abnormal;Magnetic resonance proton density fat fraction
  measurement;Mahler sign;Manufacturing laboratory analytical testing issue;Manufacturing
  materials issue;Manufacturing production issue;Marburg’s variant multiple
  sclerosis;Marchiafava-Bignami disease;Marine Lenhart syndrome;Mastocytic
  enterocolitis;Maternal exposure during pregnancy;Medical device site thrombosis;Medical
  device site vasculitis;MELAS syndrome;Meningitis;Meningitis aseptic;Meningitis
  herpes;Meningoencephalitis herpes simplex neonatal;Meningoencephalitis
  herpetic;Meningomyelitis herpes;MERS-CoV test;MERS-CoV test negative;MERS-CoV test
  positive;Mesangioproliferative glomerulonephritis;Mesenteric artery embolism;Mesenteric
  artery thrombosis;Mesenteric vein thrombosis;Metapneumovirus infection;Metastatic
  cutaneous Crohn’s disease;Metastatic pulmonary
  embolism;Microangiopathy;Microembolism;Microscopic polyangiitis;Middle East
  respiratory syndrome;Migraine-triggered seizure;Miliary pneumonia;Miller Fisher
  syndrome;Mitochondrial aspartate aminotransferase increased;Mixed connective tissue
  disease;Model for end stage liver disease score abnormal;Model for end stage liver disease
  score increased;Molar ratio of total branched-chain amino acid to tyrosine;Molybdenum
  cofactor deficiency;Monocytopenia;Mononeuritis;Mononeuropathy
  multiplex;Morphoea;Morvan syndrome;Mouth swelling;Moyamoya disease;Multifocal
  motor neuropathy;Multiple organ dysfunction syndrome;Multiple sclerosis;Multiple sclerosis
  relapse;Multiple sclerosis relapse prophylaxis;Multiple subpial transection;Multisystem
  inflammatory syndrome in children;Muscular sarcoidosis;Myasthenia gravis;Myasthenia
  gravis crisis;Myasthenia gravis neonatal;Myasthenic syndrome;Myelitis;Myelitis
  transverse;Myocardial infarction;Myocarditis;Myocarditis post infection;Myoclonic
  epilepsy;Myoclonic epilepsy and ragged-red fibres;Myokymia;Myositis;Narcolepsy;Nasal
  herpes;Nasal obstruction;Necrotising herpetic retinopathy;Neonatal Crohn’s disease;Neonatal
  epileptic seizure;Neonatal lupus erythematosus;Neonatal mucocutaneous herpes
  simplex;Neonatal pneumonia;Neonatal seizure;Nephritis;Nephrogenic systemic
  fibrosis;Neuralgic amyotrophy;Neuritis;Neuritis cranial;Neuromyelitis optica pseudo
  relapse;Neuromyelitis optica spectrum disorder;Neuromyotonia;Neuronal
  neuropathy;Neuropathy peripheral;Neuropathy, ataxia, retinitis pigmentosa
  syndrome;Neuropsychiatric lupus;Neurosarcoidosis;Neutropenia;Neutropenia
  neonatal;Neutropenic colitis;Neutropenic infection;Neutropenic sepsis;Nodular rash;Nodular
  vasculitis;Noninfectious myelitis;Noninfective encephalitis;Noninfective
  encephalomyelitis;Noninfective oophoritis;Obstetrical pulmonary embolism;Occupational
  exposure to communicable disease;Occupational exposure to SARS-CoV-2;Ocular
  hyperaemia;Ocular myasthenia;Ocular pemphigoid;Ocular sarcoidosis;Ocular
  vasculitis;Oculofacial paralysis;Oedema;Oedema blister;Oedema due to hepatic
  disease;Oedema mouth;Oesophageal achalasia;Ophthalmic artery thrombosis;Ophthalmic
  herpes simplex;Ophthalmic herpes zoster;Ophthalmic vein thrombosis;Optic neuritis;Optic neuropathy;Optic perineuritis;Oral herpes;Oral lichen planus;Oropharyngeal
  oedema;Oropharyngeal spasm;Oropharyngeal swelling;Osmotic demyelination
  syndrome;Ovarian vein thrombosis;Overlap syndrome;Paediatric autoimmune
  neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infection;Paget-Schroetter
  syndrome;Palindromic rheumatism;Palisaded neutrophilic granulomatous
  dermatitis;Palmoplantar keratoderma;Palpable
  purpura;Pancreatitis;Panencephalitis;Papillophlebitis;Paracancerous pneumonia;Paradoxical
  embolism;Parainfluenzae viral laryngotracheobronchitis;Paraneoplastic
  dermatomyositis;Paraneoplastic pemphigus;Paraneoplastic thrombosis;Paresis cranial
  nerve;Parietal cell antibody positive;Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria;Partial
  seizures;Partial seizures with secondary generalisation;Patient isolation;Pelvic venous
  thrombosis;Pemphigoid;Pemphigus;Penile vein thrombosis;Pericarditis;Pericarditis
  lupus;Perihepatic discomfort;Periorbital oedema;Periorbital swelling;Peripheral artery
  thrombosis;Peripheral embolism;Peripheral ischaemia;Peripheral vein thrombus
  extension;Periportal oedema;Peritoneal fluid protein abnormal;Peritoneal fluid protein
  decreased;Peritoneal fluid protein increased;Peritonitis lupus;Pernicious anaemia;Petit mal
  epilepsy;Pharyngeal oedema;Pharyngeal swelling;Pityriasis lichenoides et varioliformis
  acuta;Placenta praevia;Pleuroparenchymal fibroelastosis;Pneumobilia;Pneumonia;Pneumonia
  adenoviral;Pneumonia cytomegaloviral;Pneumonia herpes viral;Pneumonia
  influenzal;Pneumonia measles;Pneumonia mycoplasmal;Pneumonia necrotising;Pneumonia
  parainfluenzae viral;Pneumonia respiratory syncytial viral;Pneumonia viral;POEMS
  syndrome;Polyarteritis nodosa;Polyarthritis;Polychondritis;Polyglandular autoimmune
  syndrome type I;Polyglandular autoimmune syndrome type II;Polyglandular autoimmune
  syndrome type III;Polyglandular disorder;Polymicrogyria;Polymyalgia
  rheumatica;Polymyositis;Polyneuropathy;Polyneuropathy idiopathic progressive;Portal
  pyaemia;Portal vein embolism;Portal vein flow decreased;Portal vein pressure
  increased;Portal vein thrombosis;Portosplenomesenteric venous thrombosis;Post procedural
  hypotension;Post procedural pneumonia;Post procedural pulmonary embolism;Post stroke
  epilepsy;Post stroke seizure;Post thrombotic retinopathy;Post thrombotic syndrome;Post viral
  fatigue syndrome;Postictal headache;Postictal paralysis;Postictal psychosis;Postictal
  state;Postoperative respiratory distress;Postoperative respiratory failure;Postoperative
  thrombosis;Postpartum thrombosis;Postpartum venous thrombosis;Postpericardiotomy
  syndrome;Post-traumatic epilepsy;Postural orthostatic tachycardia syndrome;Precerebral
  artery thrombosis;Pre-eclampsia;Preictal state;Premature labour;Premature
  menopause;Primary amyloidosis;Primary biliary cholangitis;Primary progressive multiple
  sclerosis;Procedural shock;Proctitis herpes;Proctitis ulcerative;Product availability
  issue;Product distribution issue;Product supply issue;Progressive facial
  hemiatrophy;Progressive multifocal leukoencephalopathy;Progressive multiple
  sclerosis;Progressive relapsing multiple sclerosis;Prosthetic cardiac valve
  thrombosis;Pruritus;Pruritus allergic;Pseudovasculitis;Psoriasis;Psoriatic
  arthropathy;Pulmonary amyloidosis;Pulmonary artery thrombosis;Pulmonary
  embolism;Pulmonary fibrosis;Pulmonary haemorrhage;Pulmonary microemboli;Pulmonary
  oil microembolism;Pulmonary renal syndrome;Pulmonary sarcoidosis;Pulmonary
  sepsis;Pulmonary thrombosis;Pulmonary tumour thrombotic microangiopathy;Pulmonary
  vasculitis;Pulmonary veno-occlusive disease;Pulmonary venous thrombosis;Pyoderma
  gangrenosum;Pyostomatitis vegetans;Pyrexia;Quarantine;Radiation leukopenia;Radiculitis brachial;Radiologically isolated syndrome;Rash;Rash erythematous;Rash pruritic;Rasmussen
  encephalitis;Raynaud’s phenomenon;Reactive capillary endothelial proliferation;Relapsing
  multiple sclerosis;Relapsing-remitting multiple sclerosis;Renal amyloidosis;Renal
  arteritis;Renal artery thrombosis;Renal embolism;Renal failure;Renal vascular
  thrombosis;Renal vasculitis;Renal vein embolism;Renal vein thrombosis;Respiratory
  arrest;Respiratory disorder;Respiratory distress;Respiratory failure;Respiratory
  paralysis;Respiratory syncytial virus bronchiolitis;Respiratory syncytial virus
  bronchitis;Retinal artery embolism;Retinal artery occlusion;Retinal artery thrombosis;Retinal
  vascular thrombosis;Retinal vasculitis;Retinal vein occlusion;Retinal vein thrombosis;Retinol
  binding protein decreased;Retinopathy;Retrograde portal vein flow;Retroperitoneal
  fibrosis;Reversible airways obstruction;Reynold’s syndrome;Rheumatic brain
  disease;Rheumatic disorder;Rheumatoid arthritis;Rheumatoid factor increased;Rheumatoid
  factor positive;Rheumatoid factor quantitative increased;Rheumatoid lung;Rheumatoid
  neutrophilic dermatosis;Rheumatoid nodule;Rheumatoid nodule removal;Rheumatoid
  scleritis;Rheumatoid vasculitis;Saccadic eye movement;SAPHO
  syndrome;Sarcoidosis;SARS-CoV-1 test;SARS-CoV-1 test negative;SARS-CoV-1 test
  positive;SARS-CoV-2 antibody test;SARS-CoV-2 antibody test negative;SARS-CoV-2
  antibody test positive;SARS-CoV-2 carrier;SARS-CoV-2 sepsis;SARS-CoV-2 test;SARS-
  CoV-2 test false negative;SARS-CoV-2 test false positive;SARS-CoV-2 test negative;SARS-
  CoV-2 test positive;SARS-CoV-2 viraemia;Satoyoshi
  syndrome;Schizencephaly;Scleritis;Sclerodactylia;Scleroderma;Scleroderma associated
  digital ulcer;Scleroderma renal crisis;Scleroderma-like reaction;Secondary
  amyloidosis;Secondary cerebellar degeneration;Secondary progressive multiple
  sclerosis;Segmented hyalinising vasculitis;Seizure;Seizure anoxic;Seizure cluster;Seizure
  like phenomena;Seizure prophylaxis;Sensation of foreign body;Septic embolus;Septic
  pulmonary embolism;Severe acute respiratory syndrome;Severe myoclonic epilepsy of
  infancy;Shock;Shock symptom;Shrinking lung syndrome;Shunt thrombosis;Silent
  thyroiditis;Simple partial seizures;Sjogren’s syndrome;Skin swelling;SLE arthritis;Smooth
  muscle antibody positive;Sneezing;Spinal artery embolism;Spinal artery thrombosis;Splenic
  artery thrombosis;Splenic embolism;Splenic thrombosis;Splenic vein
  thrombosis;Spondylitis;Spondyloarthropathy;Spontaneous heparin-induced
  thrombocytopenia syndrome;Status epilepticus;Stevens-Johnson syndrome;Stiff leg
  syndrome;Stiff person syndrome;Stillbirth;Still’s disease;Stoma site thrombosis;Stoma site
  vasculitis;Stress cardiomyopathy;Stridor;Subacute cutaneous lupus erythematosus;Subacute
  endocarditis;Subacute inflammatory demyelinating polyneuropathy;Subclavian artery
  embolism;Subclavian artery thrombosis;Subclavian vein thrombosis;Sudden unexplained
  death in epilepsy;Superior sagittal sinus thrombosis;Susac’s syndrome;Suspected COVID-
  19;Swelling;Swelling face;Swelling of eyelid;Swollen tongue;Sympathetic
  ophthalmia;Systemic lupus erythematosus;Systemic lupus erythematosus disease activity
  index abnormal;Systemic lupus erythematosus disease activity index decreased;Systemic
  lupus erythematosus disease activity index increased;Systemic lupus erythematosus
  rash;Systemic scleroderma;Systemic sclerosis
  pulmonary;Tachycardia;Tachypnoea;Takayasu’s arteritis;Temporal lobe epilepsy;Terminal
  ileitis;Testicular autoimmunity;Throat tightness;Thromboangiitis
  obliterans;Thrombocytopenia;Thrombocytopenic
  purpura;Thrombophlebitis;Thrombophlebitis migrans;Thrombophlebitis neonatal;Thrombophlebitis septic;Thrombophlebitis superficial;Thromboplastin antibody
  positive;Thrombosis;Thrombosis corpora cavernosa;Thrombosis in device;Thrombosis
  mesenteric vessel;Thrombotic cerebral infarction;Thrombotic microangiopathy;Thrombotic
  stroke;Thrombotic thrombocytopenic purpura;Thyroid disorder;Thyroid stimulating
  immunoglobulin increased;Thyroiditis;Tongue amyloidosis;Tongue biting;Tongue
  oedema;Tonic clonic movements;Tonic convulsion;Tonic posturing;Topectomy;Total bile
  acids increased;Toxic epidermal necrolysis;Toxic leukoencephalopathy;Toxic oil
  syndrome;Tracheal obstruction;Tracheal oedema;Tracheobronchitis;Tracheobronchitis
  mycoplasmal;Tracheobronchitis viral;Transaminases abnormal;Transaminases
  increased;Transfusion-related alloimmune neutropenia;Transient epileptic
  amnesia;Transverse sinus thrombosis;Trigeminal nerve paresis;Trigeminal
  neuralgia;Trigeminal palsy;Truncus coeliacus thrombosis;Tuberous sclerosis
  complex;Tubulointerstitial nephritis and uveitis syndrome;Tumefactive multiple
  sclerosis;Tumour embolism;Tumour thrombosis;Type 1 diabetes mellitus;Type I
  hypersensitivity;Type III immune complex mediated reaction;Uhthoff’s
  phenomenon;Ulcerative keratitis;Ultrasound liver abnormal;Umbilical cord
  thrombosis;Uncinate fits;Undifferentiated connective tissue disease;Upper airway
  obstruction;Urine bilirubin increased;Urobilinogen urine decreased;Urobilinogen urine
  increased;Urticaria;Urticaria papular;Urticarial vasculitis;Uterine
  rupture;Uveitis;Vaccination site thrombosis;Vaccination site vasculitis;Vagus nerve
  paralysis;Varicella;Varicella keratitis;Varicella post vaccine;Varicella zoster
  gastritis;Varicella zoster oesophagitis;Varicella zoster pneumonia;Varicella zoster
  sepsis;Varicella zoster virus infection;Vasa praevia;Vascular graft thrombosis;Vascular
  pseudoaneurysm thrombosis;Vascular purpura;Vascular stent thrombosis;Vasculitic
  rash;Vasculitic ulcer;Vasculitis;Vasculitis gastrointestinal;Vasculitis necrotising;Vena cava
  embolism;Vena cava thrombosis;Venous intravasation;Venous recanalisation;Venous
  thrombosis;Venous thrombosis in pregnancy;Venous thrombosis limb;Venous thrombosis
  neonatal;Vertebral artery thrombosis;Vessel puncture site thrombosis;Visceral venous
  thrombosis;VIth nerve paralysis;VIth nerve paresis;Vitiligo;Vocal cord paralysis;Vocal cord
  paresis;Vogt-Koyanagi-Harada disease;Warm type haemolytic anaemia;Wheezing;White
  nipple sign;XIth nerve paralysis;X-ray hepatobiliary abnormal;Young’s syndrome;Zika virus
  associated Guillain Barre syndrome.

 32. Accute problemen met de lever?
  Niet gevaccineerd?
  Geen torsovoeding gehad van een gender-vaxxed?
  Shedding is natuurlijk onzin, wat dan?

  Maar, wel toevallig..

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168827822002343
  [SARS-CoV-2 vaccination can elicit a CD8 T-cell dominant hepatitis]
  Leverontsteking wordt waargenomen tijdens SARS-CoV-2-infectie, maar kan bij sommige personen ook optreden na vaccinatie en deelt enkele typische kenmerken met auto-immuunleverziekte.
  In dit rapport laten we zien dat sterk geactiveerde T-cellen zich ophopen en gelijkmatig worden verdeeld in de verschillende delen van de lever bij een patiënt met leverontsteking na SARS-CoV-2-vaccinatie. Bovendien zagen we binnen deze leverinfiltrerende T-cellen een verrijking van T-cellen die reactief zijn op SARS-CoV-2, wat suggereert dat deze door vaccins geïnduceerde cellen in deze context kunnen bijdragen aan de leverontsteking.

  https://dailyexpose.uk/2022/04/28/new-study-confirms-covid-jab-causes-hepatitis-kids/
  [Nieuwe studie die bevestigt dat COVID-vaccin ernstige auto-immune hepatitis veroorzaakt, wordt gepubliceerd dagen nadat W.H.O ‘Global Alert’ heeft uitgegeven over nieuwe ernstige hepatitis bij kinderen]
  In de termen van de leek, ontdekten de wetenschappers dat leverontsteking (hepatitis) bij sommige personen kan optreden na vaccinatie en enkele typische kenmerken deelt met auto-immuunleverziekte.

  Dit wordt veroorzaakt door sterk geactiveerde T-cellen (ook wel T-lymfocyten genoemd, een soort leukocyten [witte bloedcellen] die een essentieel onderdeel van het immuunsysteem vormen) die zich ophopen in de verschillende delen van de lever.

  Binnen deze leverinfiltrerende T-cellen bevindt zich een verrijking van T-cellen die reactief zijn op SARS-CoV-2, wat suggereert dat door Covid-19-vaccin geïnduceerde cellen bijdragen aan leverontsteking.

  allemaal voer voor radicalisering – gelukkig zitten ze daar ook bovenop

 33. Allé, dan moeten we beter toch weer met zijn allen mondmasker bescherming opzetten, afstand houden en continue handschoenen aan in nabijheid van gevaccineerden? Of hoe moeten we die angstaanjagerij nu weer interpreteren.

 34. Er moet me van het hart, dat er een heleboel halvegaren de boel bewust of onbewust (deze zijn gek)
  een heleboel nonsens verspreiden.
  De aarde is plat is er zo één.
  Ik gebruik mijn verstand en volg het geld.
  Ik vertrouw geen rechters, Advocaten, politie en regeringen!
  Deze zullen het niet nalaten je iets te verbieden terwijl ze het zelf wel doen!
  De meesten zitten aan de bron en gebruiken drugs.
  Bill Gates is inderdaad gevaarlijk koopt iedereen om en heeft vele doden op zijn geweten door zijn vaccins!
  Ik geloof ook niet in gerechtigheid en tribunalen, Het volk zal moeten opstaan tegen deze nooit verkozenen.
  Wie bepaald wat wet is?
  En wie denkt dat iemand macht te hebben over een ander mens, zonder dat deze zich onderwerpt aan die macht!
  Als niemand de wapens in een oorlog opneemt, gaat het elitair tuig zelf de wapens opnemen?
  Ik denk het niet.
  Laat je niet misbruiken door niemand.

 35. PFAIZER is ontmaskerd: Facebook”,s onafhankelijke’ COJONA (COVID) FactCheckers. org met corrupte illegale geldstromen gefinancierd door een $ 1.9 miljard illegale vaccinlobby door criminele organisaties WHO WEF en alle andere Farmaceut BIO GIF bedrijven van omkoping en illegale onethische zwendelzaken van belasting ontduiking en corrupte moordprakijken door Alle illegale zwendel zaken doen voor eigenbelangen en zelfverrijking van zwarte geldstromen binnen te harken waar geen mensheid aan mee zullen werken met illegale criminele Zwendelkartels!!!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in