Lees het en huiver, Pfizers’s eigen documenten stellen dat zowel inhalatie als huidcontact datgene wat in de vaccinatie zit, zal overbrengen naar de ongevaccineerden, bericht Thetruthseeker.co.uk.

(Downloaden van originele bron:) A PHASE 1/2/3, PLACEBO-CONTROLLED, RANDOMIZED, OBSERVER-BLIND, DOSE-FINDING STUDY TO EVALUATE THE SAFETY, TOLERABILITY,
IMMUNOGENICITY, AND EFFICACY OF SARS-COV-2 RNA VACCINE
CANDIDATES AGAINST COVID-19 IN HEALTHY INDIVIDUALS

(Download van auteur’s server)

Dit is wat slechts een klein gedeelte van dit Pfizer document zegt:

 1. Als een man die niet is gevaccineerd een gevaccineerde vrouw aanraakt, of de lucht inademt die zij uitademt, (met andere woorden, langs haar loopt in het kantoor) en hij heeft vervolgens seks met zijn vrouw, kan zijn vrouw een ongewenst voorval krijgen en moet zij het krijgen van kinderen vermijden.
 2. Als een vrouw die nooit is gevaccineerd in contact komt met een vrouw die wel is gevaccineerd, kan zij:

A: Een miskraam krijgen,
B: spontaan aborteren,
C. een baby vergiftigen via haar moedermelk,
D: baby’s krijgen met cognitieve problemen (geheugen- en concentratieproblemen).

Dit is universeel, en zeer slecht. Hier is een klein gedeelte van de tekst vertaald naar gewoon Nederlands :

8.3.5.3. Beroepsmatige blootstelling

“Er is sprake van beroepsmatige blootstelling wanneer een persoon ongepland direct contact heeft met een proefpersoon voor een vaccin, wat al dan niet kan leiden tot het optreden van een ongewenst voorval. Deze personen kunnen onder meer zorgverleners, familieleden en andere mensen in de omgeving van de proefpersoon zijn.

Wanneer dergelijke blootstellingen plaatsvinden, moet de onderzoeker dit binnen 24 uur nadat hij/zij ervan op de hoogte is gesteld, melden bij Pfizer saftey, ongeacht of er een geassocieerd secundair ongewenst voorval optreedt of niet. Dit moet gemeld worden met het formulier voor de melding van secundaire ongewenste voorvallen bij vaccins. AANGEZIEN DE INFORMATIE GEEN BETREKKING HEEFT OP EEN DEELNEMER AAN DE STUDIE, ZAL DE INFORMATIE GESCHEIDEN WORDEN GEHOUDEN VAN DE STUDIE”.

Om het duidelijk te maken: deelnemers aan vaccinstudies worden superverspreiders van iets, ze zeggen niet wat het is, maar het veroorzaakt secundaire ongewenste voorvallen bij mensen die nooit het ‘vaccin’ hebben gehad, wanneer ze worden blootgesteld aan mensen die het ‘vaccin’wel hebben gehad.

DIT IS ZO SLECHT dat hier, in dit kleine stukje geciteerde tekst, wordt gewaarschuwd dat ongevaccineerde mannen die zijn blootgesteld aan een vrouw die wel het vaccin heeft gehad, datgene wat in het vaccin zit zullen doorgeven aan een andere vrouw.

Zelfs in het betrekkelijk kleine gedeelte van het document dat hieronder wordt weergegeven, staat dat het vaccin spontane abortussen en voortplantingsproblemen veroorzaakt wanneer ongevaccineerden worden blootgesteld aan gevaccineerden, en dat moedermelk van een gevaccineerde moeder schadelijk kan zijn voor de zuigeling. En als iemand dat niet gelooft, klik dan op de link hierboven en waad door dat enorme en opzettelijk verwarrende document. Het is echt waar mensen, het vaccin is inderdaad de killer spuit.

Laat de gevaccineerden niet in uw buurt komen, het is nu officieel.

Overmatige sterfgevallen wijzen op ontvolkingsagenda

Hier is een klein gedeelte van dit enorme document, rechtstreeks van Pfizer:

Termen

Studie-interventie – Een vaccin proefpersoon.
AE – Ongewenst voorval bij iemand die het vaccin heeft gekregen.
SAE: Een ongewenst voorval bij iemand die is blootgesteld aan iemand die het vaccin heeft gekregen.
EDP: Blootstelling tijdens de zwangerschap.

8.3.5. Blootstelling aan de onderzochte studie-interventie tijdens zwangerschap of borstvoeding en beroepsmatige blootstelling moeten binnen 24 uur nadat de onderzoeker zich hiervan bewust is geworden, worden gemeld aan Pfizer Safety.

8.3.5.1. Blootstelling tijdens zwangerschap – Er is sprake van een EDP als:

* Een vrouwelijke deelnemer zwanger blijkt te zijn terwijl ze een studie-interventie krijgt of nadat ze daarmee gestopt is.
* Een mannelijke deelnemer die een studie-interventie ondergaat of heeft afgebroken, wordt blootgesteld aan een vrouwelijke partner voor of rond het tijdstip van de conceptie.
* Een vrouw blijkt zwanger te zijn terwijl zij is blootgesteld of is blootgesteld geweest aan een onderzoeksinterventie als gevolg van blootstelling aan het milieu. Hieronder staan voorbeelden van blootstelling aan de studie omgeving tijdens de zwangerschap:
* Een vrouwelijk familielid of zorgverlener meldt dat zij zwanger is na blootstelling aan de studie-interventie door inademing of huidcontact.

* Een mannelijk familielid of zorgverlener die door inademing of huidcontact aan de onderzoeksinterventie is blootgesteld, stelt vervolgens zijn vrouwelijke partner bloot voorafgaand aan of rond de tijd van de conceptie.

Als deze vaccinatie niet wordt overgedragen op andere mensen, waarom zou contact tussen gevaccineerden en ongevaccineerden dan een vermeldenswaardige gebeurtenis zijn? Als deze vaccinatie niet wordt overgedragen, WAAROM moet een man die in de buurt van een gevaccineerde vrouw is geweest, zelfs als hij haar niet heeft aangeraakt of seks heeft gehad, zich dan zorgen maken als hij een andere vrouw zwanger maakt?

Dat is nog niet alles, het volgende is gedetailleerd, en veel erger.

De onderzoeker moet EDP melden bij Pfizer Safety binnen 24 uur nadat de onderzoeker zich ervan bewust is geworden, ongeacht of er een SAE heeft plaatsgevonden. De eerste informatie die wordt ingediend, moet de verwachte bevallingsdatum bevatten (zie hieronder voor informatie met betrekking tot beëindiging van de zwangerschap).

* Als EDP optreedt in de setting van omgevingsblootstelling, moet de onderzoeker informatie rapporteren aan Pfizer Safety met behulp van het Vaccine SAE Report Form en het EDP Supplemental Form. Aangezien de blootstellingsinformatie geen betrekking heeft op de deelnemer die aan de studie deelneemt, wordt de informatie niet op een CRF geregistreerd; er wordt echter wel een kopie van het ingevulde Vaccine SAE Report Form bewaard in het dossier van de locatie van de onderzoeker. Follow-up wordt uitgevoerd om algemene informatie te verkrijgen over de zwangerschap en de uitkomst ervan voor alle EDP-rapporten met een onbekende uitkomst. De onderzoeker volgt de zwangerschap tot deze voltooid is (of tot de zwangerschap beëindigd is) en stelt Pfizer Safety op de hoogte van de uitkomst als follow-up van het oorspronkelijke EDP-supplementformulier. In het geval van een levendgeborene kan de structurele integriteit van de neonaat beoordeeld worden op het moment van de geboorte. In het geval van een abortus moet(en) de reden(en) voor de abortus worden gespecificeerd en moet, indien klinisch mogelijk, de structurele integriteit van de geaborteerde foetus worden beoordeeld door middel van een visueel onderzoek (tenzij de bevindingen van het onderzoek voorafgaand aan de procedure een congenitale anomalie aantonen en de bevindingen worden gerapporteerd). Abnormale zwangerschapsuitkomsten worden beschouwd als SAE’s. Als de uitkomst van de zwangerschap voldoet aan de criteria voor een SAE (d.w.z. ectopische zwangerschap, spontane abortus, foetusdood binnen de baarmoeder, neonatale sterfte of aangeboren afwijking), moet de onderzoeker de procedures voor het rapporteren van SAE’s volgen. Hieronder volgt aanvullende informatie over zwangerschapsuitkomsten die als SAE’s gemeld worden bij Pfizer Safety:

Gevaccineerden - Gevaccineerde zombies achter stuur van auto's doden mensen

* Spontane abortus, inclusief miskraam en gemiste abortus;

* Neonatale sterfgevallen die binnen 1 maand na de geboorte optreden, moeten, ongeacht de causaliteit, als SAE’s gemeld worden. Bovendien moet sterfte van zuigelingen na 1 maand als SAE worden gerapporteerd wanneer de onderzoeker van mening is dat de sterfte van de zuigeling verband houdt of mogelijk verband houdt met blootstelling aan de studie-interventie. De opdrachtgever kan om aanvullende informatie over de PBT verzoeken. Verdere follow-up van geboorte-uitkomsten zal per geval worden behandeld (bv. follow-up van premature kinderen om ontwikkelingsachterstanden vast te stellen). In het geval van blootstelling van de vader zal de onderzoeker de deelnemer het formulier voor de vrijgave van informatie van de zwangere partner verstrekken om aan zijn partner te geven. De onderzoeker moet in de brondocumenten documenteren dat de deelnemer het formulier voor het vrijgeven van informatie aan de zwangere partner heeft gekregen om aan zijn partner te geven.

8.3.5.2. Blootstelling tijdens borstvoeding – Er is sprake van blootstelling tijdens borstvoeding als:

* Een vrouwelijke deelnemer borstvoeding blijkt te geven tijdens of na het stopzetten van de studie-interventie.

* Een vrouw borstvoeding blijkt te geven terwijl ze is blootgesteld of is blootgesteld aan een onderzoek-interventie (d.w.z. blootstelling aan de omgeving). Een voorbeeld van blootstelling aan de omgeving tijdens de borstvoeding is een vrouwelijk familielid of zorgverlener die meldt dat zij borstvoeding geeft nadat zij door inademing of huidcontact aan de onderzoeksinterventie is blootgesteld. De onderzoeker moet blootstelling tijdens de borstvoeding binnen 24 uur nadat de onderzoeker hiervan op de hoogte is, melden aan Pfizer Safety, ongeacht of er een SAE is opgetreden. De informatie moet gerapporteerd worden met behulp van het Vaccine SAE Report Form. Als blootstelling tijdens de borstvoeding plaatsvindt in de setting van omgevingsblootstelling, heeft de blootstellingsinformatie geen betrekking op de deelnemer die is ingeschreven in de studie en wordt de informatie dus niet vastgelegd op een CRF. Er wordt echter wel een kopie van het ingevulde Vaccin SAE Report Form bewaard in het dossier van de onderzoeker. Er wordt geen rapport over blootstelling tijdens borstvoeding aangemaakt wanneer een Pfizer-geneesmiddel dat specifiek goedgekeurd is voor gebruik bij vrouwen die borstvoeding geven (bijv. vitamines), toegediend wordt in overeenstemming met het goedgekeurde gebruik. Als de zuigeling echter een SAE krijgt in verband met een dergelijk geneesmiddel, wordt de SAE gerapporteerd samen met de blootstelling tijdens de borstvoeding.

27-jarige Australische verslaggeefster 10 dagen na injectie Pfizer in ziekenhuis opgenomen met hartzakontsteking, moedigt anderen aan toch de injecties te nemen

Hier is het duidelijke gedeelte, dat iedereen kan begrijpen:

8.3.5.3. Beroepsmatige blootstelling – Er is sprake van beroepsmatige blootstelling wanneer een persoon ongepland rechtstreeks in contact komt met de studie-interventie, wat al dan niet kan leiden tot het optreden van een AE. Dergelijke personen kunnen zorgverleners, familieleden of andere personen zijn die betrokken zijn bij de zorg voor de deelnemer aan het onderzoek. De onderzoeker moet beroepsmatige blootstelling binnen 24 uur nadat de onderzoeker ervan op de hoogte is, melden bij Pfizer Safety, ongeacht of er een geassocieerde SAE optreedt. De informatie moet gerapporteerd worden met behulp van het Vaccine SAE Report Form (SAE-rapportageformulier voor vaccins). Aangezien de informatie geen betrekking heeft op een deelnemer die deelneemt aan de studie, wordt de informatie niet vastgelegd in een CRF; er wordt echter wel een kopie van het ingevulde Vaccine SAE Report Form bewaard in het dossier van de locatie van de onderzoeker.

In Nederlands vertaald:

Er is sprake van beroepsmatige blootstelling wanneer een persoon ongepland rechtstreeks contact heeft met een vaccin-proefpersoon, wat al dan niet kan leiden tot het optreden van een ongewenst voorval. Deze mensen kunnen zorgverleners, familieleden en andere mensen in de omgeving van de proefpersoon zijn.

Wanneer dergelijke blootstellingen plaatsvinden, moet de onderzoeker dit binnen 24 uur nadat hij/zij ervan op de hoogte is gesteld, melden bij Pfizer Saftey, ongeacht of er een geassocieerd secundair ongewenst voorval optreedt of niet. Dit moet gemeld worden met het formulier voor de melding van secundaire ongewenste voorvallen bij vaccins. AANGEZIEN DE INFORMATIE GEEN BETREKKING HEEFT OP EEN DEELNEMER DIE BETROKKEN IS BIJ DE STUDIE, ZAL DE INFORMATIE GESCHEIDEN WORDEN GEHOUDEN VAN DE STUDIE.

COVID ‘Vaccine Shedding’, Evidence SARS-CoV-2 Spike Protein Can ‘Alter Human Genes’ & VAERS Truth (Link)
(https://www.rokfin.com/TLAVagabond)
(https://odysee.com/@TLAVagabond:5)
(https://www.bitchute.com/channel/24yVcta8zEjY/)

Frontnieuws heeft gisteren een aantal getuigenissen van vrachtwagenchauffeurs gepubliceerd die veel meer vreemde ongelukken op de snelweg opmerkten (zie: Gevaccineerden – Gevaccineerde zombies achter stuur van auto’s doden mensen), nadat de Covid-19 vaccinatie mensen begon weg te vagen. Cliff High heeft dit fenomeen een naam gegeven – “Vaccidents”.

Frontnieuws:
Zoals altijd, neem de informatie beschreven in dit artikel en onderzoek het voor uzelf, en kom tot uw eigen conclusies. Iedereen die u vertelt wat de waarheid is, of beweert dat hij het antwoord heeft, zal u waarschijnlijk op een dwaalspoor brengen, om de een of andere reden. Blijf waakzaam.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Bizar fenomeen: Ongevaccineerden worden Ziek als ze in de buurt zijn van de COVID Gevaccineerden

75 REACTIES

  • Waardeloos artikel!!
   Hier worden de voorwaarden om aan een trial mee te doen gebracht als resultaten (outcomes).
   Wrsch. zelf niet onderlegd om dit te begrijpen en gewoon kopiëren en plakken die handel.(rechtstreeks van de engelse versie)
   Deze voorwaarden worden in tal van trials voorgeschreven. Had vlgs. mij ook bij een trial voor paracetamol gepast.
   Dit is MISBRUIKEN van een trial voor eigen gewin. Typisch voor dit soort volk. Linken alles aan elkaar. (complot denken)

   • Eindelijk iemand die het ook snapt. Dit is gewoon een studieprotocol waarbij het gaat over het via een andere route in aanraking komen met het vaccine dan de normale voorgeschreven route (injectie).

   • Je hebt gelijk dat het niet klopt omdat ervan uit wordt gegaan dat de betekenis van “Studie-interventie” de proefpersoon is. Dat is een domme fout, maar van de andere kant maakt Pfizer het heel moeilijk – zelfs voor degenen die de Engelse taal zeer goed beheersen – om er wijs uit te worden door de ongebruikeleke termen die worden gebruikt in hun documentatie. Dit is overigens GEEN EXCUUS om zonder meer van een andere website een artikel over te nemen en ervan uit te gaan dat het verhaal klopt zonder enig onderzoek naar de wat ernu precies wordt bedoelt met die terminologie, en Frontnieuws begint zo al gauw naar CNN te ruiken. Dat terzijde, de mRNA vaccins zijn wel degelijk gevaarlijk en leiden VAAK tot verschrikkelijke bijwerkingen en permanente neurologische schade en / of de dood. In Israel zijn er gedurende de eerste 5 weken van de nationale spurt om iedereen in te enten met dit gif, landelijk 22% meer doden gevallen dan in het jaar daarvoor. Ook liggen CoViD afdelingen in ziekenhuizen in de VS vaak vol met patienten die al 2 prikken hebben gehad en toch besmet zijn geraakt wat wijst op de ineffectiviteit van het spul terwijl men aan alle mogelijke bekende, en nog onbekende ernstige bijwerkingen zijn blootgesteld. Het is nu ook tijdens een hoorzitting in de Senaat van Texas duidelijk geworden dat er was gestart met het testen van deze mRNA vaccins op dieren, maar dat nadat de dieren ervan doodgingen de trials waren gestopt en in de plaats ervan op mensen gingen testen. Ook werd er op gewezen dat het aantal doden en mensen die letsel hebben opgelopen 100x hoger ligt dan er gemeld wordt op de Vaccine Adverse Event Registration (web)Site. Het aantal “adverse events” is nu de 4200 overschreden, en dat betekent dat het werkelijke aantal (100×4200) rond de 420,000 ligt. En daarbij, met het Ivermectin protocol wat in westerse landen systematisch is onderdrukt en geblokkeert in tandem met de hulp van de door BiG Pharma betaalde media en politici, zouden honderdduizenden levens zijn bespaard.

 1. Is this fake ? are there pages made up ? this is de official download link right it appears 92 page’s instead of 146 https://www.fda.gov/media/144246/download
  or is this is real and the fda spreads half truth’s by taking sections out the research papers that they publish ?
  I think we will never find out what is the right document …

  • The same document published by Pfizer during trials of their COVID-19 that appears to warn mRNA shots participants against contact with those who are not part of the trial, including pregnant women, you find also in the New England Journal of Medicine (page 61): https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa2027906/suppl_file/nejmoa2027906_protocol.pdf

   It defines SAE (Secondary Adverse Event) as an adverse event in someone who was exposed to someone who received the mRNA shot. The document lists ‘abnormal pregnancy outcomes’ such as ectopic pregnancy, spontaneous abortion, intrauterine fetal demise, neonatal death, and congenital anomaly as SAEs. It then says that exposure during breastfeeding can occur through inhalation or skin contact. The paper instructs investigators to “report exposure during breastfeeding to Pfizer Safety within 24 hours of the investigator’s awareness, irrespective of whether an SAE has occurred”.

   • Er wordt vanuit gegaan dat de betekenis van “Studie-interventie” de proefpersoon is. Dat is een domme fout, maar van de andere kant maakt Pfizer het heel moeilijk – zelfs voor degenen die de Engelse taal zeer goed beheersen – om er wijs uit te worden door de ongebruikeleke termen die worden gebruikt in hun documentatie. Dit is overigens GEEN EXCUUS om zonder meer van een andere website een artikel over te nemen en ervan uit te gaan dat het verhaal klopt zonder enig onderzoek naar de wat ernu precies wordt bedoelt met die terminologie, en Frontnieuws begint zo al gauw naar CNN te ruiken. Dat terzijde, de mRNA vaccins zijn wel degelijk gevaarlijk en leiden VAAK tot verschrikkelijke bijwerkingen en permanente neurologische schade en / of de dood. In Israel zijn er gedurende de eerste 5 weken van de nationale spurt om iedereen in te enten met dit gif, landelijk 22% meer doden gevallen dan in het jaar daarvoor. Ook liggen CoViD afdelingen in ziekenhuizen in de VS vaak vol met patienten die al 2 prikken hebben gehad en toch besmet zijn geraakt wat wijst op de ineffectiviteit van het spul terwijl men aan alle mogelijke bekende, en nog onbekende ernstige bijwerkingen zijn blootgesteld. Het is nu ook tijdens een hoorzitting in de Senaat van Texas duidelijk geworden dat er was gestart met het testen van deze mRNA vaccins op dieren, maar dat nadat de dieren ervan doodgingen de trials waren gestopt en in de plaats ervan op mensen gingen testen. Ook werd er op gewezen dat het aantal doden en mensen die letsel hebben opgelopen 100x hoger ligt dan er gemeld wordt op de Vaccine Adverse Event Registration (web)Site. Het aantal “adverse events” is nu de 4200 overschreden, en dat betekent dat het werkelijke aantal (100×4200) rond de 420,000 ligt. En daarbij, met het Ivermectin protocol wat in westerse landen systematisch is onderdrukt en geblokkeert in tandem met de hulp van de door BiG Pharma betaalde media en politici, zouden honderdduizenden levens zijn bespaard.

  • Je vergelijkt het studie protocol met het document voor de advisory commissie. Die zijn inderdaad verschillend. Een appel is geen peer.

 2. Als dit klopt dan is niemand meer veilig…medisch personeel wordt min of meer verplicht tot vaccinatie en als je kiespijn hebt ga je toch naar de tandarts…

 3. MAD-button pressed -er zijn er gek genoeg en slechte verliezers bovendien, pech voor de gewone mensen.
  Gitzwart.
  Tijd zal het wijzen.

  • Begrijpend lezen, laat staan in het engels en dan in farma-medisch jargon, veeg mij maar op.
   Toch wel leuk dat iedereen een bijdrage wil leveren.
   Je koopt er wel niks voor, v’ral blijve spuien -kijkt sip.

   Als leek en zonder dat ik bijsluiters of protocolen van andere vaccins heb gezien, verlies ik me natuurlijk gelijk in een nepdocument van Putin -wellicht.
   Toch begrijp ik niet zo goed waarom er zo ontkennend gedaan wordt over zaken waar bezorgde mensen al langer op wijzen.
   Wat je ook van de pandemie vindt, of de maatregelen en hoe betrouwbaar je allerlei spelers ook inschat.
   Er zijn mensen die melding maken van gezondheidsklachten in relatie tot deze exp.vaccins en/of in relatie tot nog andere onvoldoende onbegrepen factoren.
   In verschillende lappen tekst via linjes wordt uitvoerig voorzichtig gedaan rond voortplanting en vaccinblootstelling, direct via een correct gehanteerde spuit of indirect is via huidcontact bijv. of mischien wanneer je de lege vaccin grootverpakking loopt te snuiven.
   Plus, mocht je hebben gesnoven, gedruppeld of (in)gespoten gekregen dan is er nog steeds die bezorgdheid rond voortplanting, al mag je elkaar kennenlijk onbezorgd, nog wel in de bek blijven spugen, bloeden en pissen, uitgezonderd dan weer gendermelk na, zelfs indirect, studie interventie.
   Ik kan me voorstellen dat er, niet zozeer naar buiten toe, best zorgvuldig wordt geopereerd in dit soort studies. En ondanks een nieuw vaccinspulletje, is dit niet een onbekend spelletje voor farma&co.
   Toch, die nadruk rond zwangerschap en geboorte (zaad, eicellen, placenta, weet ik veel spikes en eiwitten).
   Trackrecord van bepaalde spelers in de farma.
   Evenzo van bepaalde bestuurders en spelers rond de hele opzet van transparante informatie en besluiten (en dan doen we voor het gemak maar even niet meer dan twee jaar terug kijken).
   Combineer dat als leek met voor mij vaak te technische en veelal gecensureerde informatie (dan wordt het natuurlijk niet snel duidelijker) over bedenkingen rond mogelijke effecten van verschillende exp.vaccins en combineer dat dan nog met die berichten van mensen met en over daadwerkelijke klachten.

   Waarom zou je zoiets wegwuiven?
   Al vind je het prima dat over x-tijd iedereen nog meer vroegtijdig dood gaat aan ziekte of gerelateerde ellende (effecten maatregelen, andere breuklijnen die knappen etc), die wappie/metzonder en de klappie/zondermet, dat kan.
   De optimistische pessimist in mij ziet vele mogelijkheden tot een totale ondergang.
   De meest mensen zien niet zo somber.
   Maar, zelfs in een meer idyliische realiteitsblik kun je een mogelijk risico van onbekend groot formaat in de voortplanting toch niet zomaar wegwuiven.

   Wegwuiven, ontkennen, iets dergelijks. Dat ageren tegen de auteur/redactie lijkt meer op negeren, afleiden en trollen.
   Een beetje wappie laat een overtuiging niet snel ontkrachten, kom maar door met een geruststellend verhaal – meer retorisch.

 4. Volgens mij heeft de originele auteur niet de juiste conclusies uit het document getrokken en hebben jullie het zonder zelf te verifiëren vertaald en geplaatst.

 5. De bedenker van dit verhaal kan beter Science Fiction romans gaan schrijven. Hij zal vast een hele dikke duim hebben als er zo veel onzin uit kan komen.
  En zo’n document, van de server van de auteur, maakt het natuurlijk helemaal spannend en geheimzinnig. Oftewel de authenticiteit van het document is niet te achterhalen. Dus ieder weldenkend mens bedenkt zich wel 2x om daar enige waarde aan te hechten.
  Tel daar bij op dat frontnieuws een bron van complotten en desinformatie is. Dan weet je dat er maar een plaats is waar dit document thuis hoort. In de prullenbak.

  • Inderdaad een juiste comment van u. Ieder normaal weldenkend mens zou dit flutverhaal naar het rijk der fabelen moeten verwijzen en er verder geen aandacht aan moeten besteden. Het lijkt er op dat men een tweestrijd in de samenleving tracht aan te wakkeren tussen wel en niet gevaccineerden. De enige oplossing om dit fake news te negeren is het betreffende artikel regelrecht de prullenbak in te pleuren.

   • schnijder
    Je reactie is in afwachting van moderatie.
    3 mei 2021 om 16:15

    Opruiing. De niet-gevaccineerden opzetten tegen de gevaccineerden.
    De Covid-maatregelen zijn o.a. vooral bedoeld om de mensen sociaal en humaan van elkaar te isoleren!
    Let ook op dat valse lachje van die juffrouw die dit episteltje opleest!
    NB Wel knap verzonnen en gedaan door de Cabal/Illuminatie/WEF/WHO/regeringen c.s.

    Als het waar zou zijn dan is IEDEREEN op de hele wereld in gevaar omdat ie ieder ogenblik dus door iemand met die gore rMNA vaccin van PFIEZER is gevaccineerd.
    Nee, dit noemen wij “Gecontroleerde opppositie”

   • Volg het officiële non nepnieuws maar. Daar kan Putin niet tegen op. Overal zitten de Russen achter en alles is nepnieuws.

    Vaccin is natuurlijk 100% veilig en beschermd 200%.
    In Engeland kun je in het najaar je 3de prik halen ?
    En daarna komt natuurlijk de 4de en de 5de enz.

    Dat hier op deze site feitelijk niks bijzonders staat lijkt mij vrij duidelijk.
    Je wordt van alle kanten niks wijzer gemaakt.
    Gewoon door prikken en spuiten.

    Ik heb het 2de aanbod met Astra Zeneca geweigerd.
    Dat je daarvoor op herhaling moet.
    Is dit virus dan zo anders als al die anderen ?
    Daar waren we ook mee voor ons leven gevaccineerd.
    Je kon het nooit meer krijgen.
    Want je wel kunt krijgen wordt niet onderzocht.

    Je hoort mij niet zeggen dat 5G bijzonder is.
    Net als 4G en 3G.
    Echter er bestaat geen onafhankelijk onderzoek meer.
    Zo als dat nieuws van Astra zelf.
    In opdracht van de FDA mocht Asta zelf een onderzoek instellen.
    En waar kwamen ze mee ? Een zeer rooskleurige uitkomst in hun eigen voordeel gebaseerd op verouderde resultaten ofwel oude onderzoeken.
    Er was geen steek veranderd, behalve dan dat het nog beter beschermde.
    Later gaven ze toe dat er iets niet klopte: verlopen data.

    Dit is dus een sterk staaltje van de kat op het spek binden.

    Als je gewoon gezond eet word je niet zo ziek en vanzelf oud.
    Tenzij je uit een vliegtuig valt ofzo.

    Opwarming van de aarde of klimaatverandering is net zo een bullshit als corona.
    Het is helemaal geen corona.
    Gewoon een ordinaire verkoudheid die het ergste is als je weerstand minder is en koud weer. Zodra het weer te warm is verdwijnt verkoudheid weer naar de achtergrond.
    Krijg maar uit dat je de papegaaienziekte niet krijgt.
    Die is wel zeer dodelijk en dan beland je ook meteen op de IC aan de beademing.
    Er zijn 1001 soorten longontsteking.
    We scheren ze allemaal over 1 kam: corona.
    CoViD-19 is heel wat anders trouwens.
    Het rhinovirus schijnt ook een coronavirus te zijn.
    En al mijn leven heb ik er last van.
    Ik heb daardoor kanker in mijn neus.
    Volgens de arts goedaardig.

 6. Ik geloof hier niks van, dat t vaccin levensgevaarlijk is wel, maar ’”in de buurt komen van’” niet.
  Dan was die 1,5 meter afstand houden al lang afgeschaft.
  Ik hoop dat Frontnieuws goed nagedacht heeft alvorens dit te plaatsen, en dat wij, als complotgekkies goed nadenken voordat we mee gaan doen aan paniek en angst zaaien. En onszelf zwaar voor schut zetten.

 7. HALLO FRONTIEUSS KAN HET ZIJN DAY DIE VACCINDENTS SOALS JULLIE DIE NOEMEN!!!! VEROORZAAKT WORDEN DOOR DE 5G IN DE VACCINS WANT DAT DE BESTUURDERS DAN AANGESTURID WORDEN DOOR BILL GATES(DEEP STATE). GR ANS

  • Wie hebben er hier nu van heel Nederland één nieuwe grote puinhoop gemaakt? De algemene zelfbenoemde verstandige burgers die blind alle coronaregels op volgden. Zij met een ontiegelijk flinke knoei in de kop! En een Stockholmsyndroom.

   • Presies, de Nederlandse broeders in Suid Afrika sijn niet so mak, en hier gebruiken we ivermectin, natuurlik tegen advies van dese kommunistiese regering.

   • Precies. Helaas, zelfs niet de zoveelste waarheid zal een idioot overtuigen …. mogelijk is een gedeelte van de mensheid al veel eerder stuurbaar geworden. Onbeduidende klemtonen terwijl we de afgrond inglijden is de beste indicatie.

  • Het is allemaal voor de genocide verdienmodel er zijn 7,5 miljard mensen op aarde en een gezonde wereld is voor 500 miljoen mensen staat op de stenen Het mynisterie van de Georgia Guidestones van Franklin ter Horst.

 8. De conclusie in dit stuk volgt niet uit het protocol.
  1 SAE = Serious adverse event
  2 exposed to the study intervention by inhalation or skin contact = het vaccin inademen of via huid ontvangen (dat kan blijkbaar) dus niet via een proefpersoon.
  N.b ik sluit shedding zeker niet uit.

  • Precies het gaat er om dat je het vaccine op wat voor manier dan ook via een andere route dan de injectie binnenkijgt. Niet of je iemand anders aanraakt maar omdat er wat van de vaccinatie op je huid druppelt of of 1 of andere rare manier in je mond krijgt. Dit is allemaal heel normaal in een studieprotocol.

 9. Wel lekker rustig als alle wappies me uit de weg gaan. Niet op vakantie niet op terrasjes, Eindelijk kan je gewoon op niveau praten. Ik snap werkelijk niet waarom complotdenkers dit nog denken te kunnen posten. De complotjes worden steeds idioter.

  Tip, je kan je ook laten inspuiten met chips op basis van Linux, dan heb je geen zorgen meer over Bill Gates.

  • Hahaha, ja, het is een vreemd fenomeen. Pas maar op, deze creatieve spin van jou wordt maar half gelezen en voor je het weet staat Facebook er vol mee. 😀

 10. “De complotjes worden steeds idioter” zegt iemand die zijn huiswerk niet doet, want helaas worden de dingen die door wetenschappers bevestigd worden dat ook (maar in de wetenschap zijn al vaker dingen bewezen die in eerste instantie volslagen idioot leken). Wat hier staat begin ik in steeds meer sites terug te zien en met alle idioterieën die intussen al door wetenschappers zijn bevestigd sta ik nergens meer van te kijken.

  En nu zou ik eens een betrouwbare wetenschapper willen horen over dit nieuwe fenomeen. Als dit nu dus waar is zijn de wappies niet langer het gevaar voor de samenleving en de gevaxten dus wel. Dat zou wel een aanpassing van de lockdown regels rechtvaardigen als het dus waar blijkt te zijn 😈 .

  • Sorry maar wat hier geschreven wordt, is echt de grootst mogelijke onzin. Dit is gewoon een studieprotocol waarin staat wat je moet doen als iemand op een andere manier in aanraking komt met het vaccine dan via de normale route (injectie). Dus als er een druppel aan de spuit hangt en je krijgt deze op je huid. Het staat in elke studieprotocol wat je in situaties moet doen dat iemand in aanraking met de medicatie/vaccine komt anders dan hoe het gebruikt zou moeten worden.
   En ja de informatie wordt gescheiden gehouden van de studie omdat het niet volgens het studieprotocol gaat en het wordt nog steeds goed bijgehouden maar valt niet onder het studieprotocol.

 11. Dit is geschreven door iemand die niet weet waar hij/zij het over heeft en dat is jammer. Er staan wel degelijk hele rare dingen in dit protocol. Wat er echt uitziet, maar geen enkele datum of versienummer heeft in het document. En alle 1000en procollen die ik gezien heb hadden dat allemaal wel.

  De tekst over de besmettingen via de omgeving zijn heel zorgelijk, want.waarom staat het er in als het geen risico zou zijn? Pfizer heeft de veiligheids opvolging zo beperkt als mogelijk gemaakt in dit protocol (niet bij alle deelnemers lichamelijk onderzoek, heel beperkt laboratorium onderzoek van bloed, etc). Dat dit er wel in staat betekent mi dat het een zeer reëel gevaar is waar de ongevaccineerden wel degelijk rekening mee moeten houden. Als je ooit nog gezonde kinderen wilt krijgen. Zo’n wit pak met zuurstof maar vast aanschaffen, iets anders helpt hier niet tegen.

  Correctie van de termen. Dat de schrijver niet weet wat een SAE is betekent totaal geen kennis van geneesmiddelen onderzoek. Dit is het eerste wat je leert.

  Studie-interventie – is niet “Een vaccin proefpersoon”, maar het vaccin zelf.
  AE – Ongewenst voorval bij iemand die het vaccin heeft gekregen.
  SAE: is niet “Een ongewenst voorval bij iemand die is blootgesteld aan iemand die het vaccin heeft gekregen.” maar een ernstige bijwerking bij iemand die het vaccin heeft gekregen.

  • Besmetting via omgeving waar heb je het over? Het gaat daarbij om huidcontact of inhalatie van het vaccine dus dat de persoon via een andere route dan de normale (injectie) in contact komt met het vaccine. Het gaat niet over dat iemand anders op hem ademt of zijn/haar huid aan raakt.

   Wat zijn precies de rare dingen die in het protocol staan?

 12. Wat een flauwekul word hier beschreven, het moet niet gekker worden, de mensen zijn dood ziek op de IC>s
  met buizen in hun keel, in India vallen ze dood neer, is er dan nog niets aan de hand, dit is niet zomaar een griepje,maar de werkelijkheid.Waarom schiep God ,artsen op deze aarde, om de mensheid te helpen dacht ik.

 13. Jullie geven een slecht voorbeeld, mensen tegen elkaar uitspelen. Wij gaan dit sterk ontkrachten morgen bij dotcom.radio en het zou jullie sieren dit van de website te verwijderen of rectificeren. Iedereen kan fouten maken, …. Er zijn nooit lange termijn studies gedaan naar mRNA en dit zou wel bestudeert zijn?

 14. Bedankt om zo duidelijk de bron te vermelden van jullie onderzoekswerk.
  Ik vrees echter dat jullie een cruciale fout maken in de legende.
  Een Studie interventie blijkt NIET een gevaccineerde persoon te zijn, maar het vaccin zelf. Dat lees je op pag 45 van de pdf. Alle conclusies die jullie daarom trekken blijken foutief.
  Kijk zelf best even na.

 15. Het is allemaal voor de genocide verdienmodel er zijn 7,5 miljard mensen op aarde en een gezonde wereld is voor 500 miljoen mensen staat op de stenen Het mynisterie van de Georgia Guidestones van Franklin ter Horst.Leugens diit heb ik nog niet eerder gestuurd.

 16. Ik begrijp ook niet hoe je uit het vernoemde artikel uit het Pfizer document tot de vermelde conclusie kunt komen. Mijn kennis van het Engels is niet super, maar ik wil graag iemand ontmoeten die met goede kennis van het Engels tot dergelijke vertaling kan komen.

 17. Zelf verspreidende ‘vaccins’, geen mythe..

  Viroloog Sir Macfarlane Burnet (de vriend van William Gates ) ontwikkelde samen met zijn beschermeling Sir Gustav Nossal en de CSIRO het Myxomatose-virus.
  Voor het eerst gebruikt in Australië bij konijnenplagen.
  Het was ‘s werelds eerste zichzelf voortplantende virus dat zichzelf herkende en fungeerde als een vaccin dat immuunonderdrukking veroorzaakte.
  AIDS voor konijnen!

  https://www.burgerfront.nl/zelf-verspreidende-vaccins-geen-mythe/

  Op dezelfde manier doen ze het nu ook met ons mensen .

  Pfizers’s eigen documenten stellen dat zowel inhalatie als huidcontact datgene wat in de vaccinatie zit, zal overbrengen naar de ongevaccineerden .

  • Nee hoor dat staat er helemaal niet. Het gaat hier om of je met het vaccine zelf in aanraking komt via de huid of het zelfs inhaleert. Dit gaat oa over druppels van uit de spuiten die eventueel op de huid terecht komen, heeft helemaal niets te maken met gevaccineerde mensen aanraken.

 18. Serieus als je er geen verstand van hebt, zeg dan gewoon niets. Het hele stuk wat je hier hebt staan slaat werkelijk nergens op. Het gaat niet over huidcontact met mensen maar dat de vloeistof van het vaccine op je huid komt, dat is toch wel een klein verschil.

 19. <>>

  Dat is een GROOT verschil. Maar je kan de misinterpretatie ondertussen wel goed gebruiken om niet meer met bepaalde mensen om te hoeven gaan, zonder dat je ze op de tenen moet trappen. Je kan nu gewoon zeggen “je bent gefukzineerd, je bent een gevaar voor mij.” Dit is goed voor vermijding van vreselijke familie bijeenkomsten, saaie huiskamer verjaardagsfeestjes in kringetjes met plakjes worst, verplichte etentjes met zeurpieten; het vergemakkelijkt scheidingen, het ondersteunt thuiswerken, en het helpt bij het vinden van gelijkgestemde medemensen. Ellek nadeel heb ze voordeel? of zoiets, wie zei dat ook alweer.

 20. Ik weet niks en begrijpend lezen kan ik ook al niet google kan een hoop en het lijkt er gewoon te staan, in de documenten, waar die dan ook vandaan komen, over het vaccin (ook al moet je het misschien niet zo noemen) dat..

  persoon-Xy (met directe of indirecte blootstelling aan vaccin)
  in relatie tot voortplanting en zwangerschap
  een reden tot ernstige zorg en maatregelen is
  indien er contact is geweest
  met persoon-Xx

  er wordt niet teveel uitgewijd over hoe blootstelling kan plaatsvinden van met vaccin-besmet-persoon naar ongevaccineerd persoon
  seksueel overdraagbaar ligt voor de hand
  technische aspecten blijven onderbelicht, is een kus in de nek of op de mond voldoende, eerder was huidcontact met het vaccin een reden tot zorg
  overdracht via de lucht kan blijkbaar van product naar persoon

  ook kan persoon Xy een ander persoon Xy blootstellen indien er eerder een blootstelling met het vaccin plaatsvond,
  de relatie tot voortplanting is dan nog indirect en betreft het nadelig beinvloeden van zwanger raken of zwangerschap
  of in ieder geval is er reden tot zorg en vinger aan de pols houden volgens een onderzoeksprotocol

  aangaande blootstelling en overdracht is het zogen of doorgeven van mogelijk besmet gendermelk ook een punt van zorg en aandacht
  in hoeverre persoon Xy of Xx, na indirecte blootstelling met het geen-vaccin, weer een gendermelk gevende persoon kan besmetten is niet helemaal duidelijk
  wel indien er directe blootstelling met het geen-vaccin is geweest
  opnieuw is dan onduidelijk welke overdracht gevaarlijk(er) is of voor hoe lang (pas bij het stoppen van gendermelkproductie of na tijdspanne x/bij volgende vaccinbooster oid.

  dat er misvattingen zijn bij de leken over betekenis van bepaalde zaken
  of dat er een vergissing is in de vertaling
  en of je dat nu wel of niet wilt uitvergroten
  om een achterliggende gedachte en uitgeschreven of uitgesproken zorg
  wilt wegwuiven

  vaccin-besmette personen zijn of kunnen een onbekend groot risco voor onbesmette-vaccin personen vormen
  in iedere geval waar het nakomelingen betreft
  pfff.. bezorgd
  next
  nietwaar

 21. In bepaalde kringen gaat het nieuws rond dat je ernstig ziek wordt, met allerlei heel vreemde verschijnselen, als je in contact komt met gevaccineerden. Ik zou dan ook willen waarschuwen: Blijf thuis! Ze zijn namelijk overal: in de winkels, het OV, festivals, demonstraties, .. maarrrr ook in de ziekenhuizen. Want heel veel zorgmedewerkers zijn gevaccineerdeerd. Ook je huisdokter en ambulancepersoneel. Dus NIET naar openbare ruimtes, niet laten opnemen in de toch al zo drukke ziekenhuizen, wegblijven!!! Mocht je toch een griepje krijgen, een been breken of een hartaanval krijgen: doe even onderzoek op Facebook, of YouTube. Daar staan duizenden experts die je zelfzorgmedicatie kunnen aanbevelen. Van een snufje Kurkuma, een hapje Berkenbast, een sessie met een Lichtwerker tot een antischurftmiddel voor paarden, dat goed lijkt te werken bij griep in zeer hoge doses … Je vindt t op internet! Hoef je niet naar die rare professionele artsen en wetenschappers die toch alleen maar liegen ….. En v.w.b. zwangerschap door overdracht: gewoon condoom om je aura doen.

 22. Fout vertaald:
  “8.3.5.3. Beroepsmatige blootstelling

  “Er is sprake van beroepsmatige blootstelling wanneer een persoon ongepland direct contact heeft met een proefpersoon voor een vaccin, wat al dan niet kan leiden tot het optreden van een ongewenst voorval. Deze personen kunnen onder meer zorgverleners, familieleden en andere mensen in de omgeving van de proefpersoon zijn.”

  Origineel:
  “8.3.5.3. Occupational Exposure
  An occupational exposure occurs when a person receives unplanned direct contact with the
  study intervention, which may or may not lead to the occurrence of an AE. Such persons
  may include healthcare providers, family members, and other roles that are involved in the
  trial participant’s care.”

  Dus direct contact with the study intervention. De study intervention is het vaccin, niet de proefpersoon.

 23. Er wordt vanuit gegaan dat de betekenis van “Studie-interventie” de proefpersoon is. Dat is een domme fout, maar van de andere kant maakt Pfizer het heel moeilijk – zelfs voor degenen die de Engelse taal zeer goed beheersen – om er wijs uit te worden door de ongebruikeleke termen die worden gebruikt in hun documentatie. Dit is overigens GEEN EXCUUS om zonder meer van een andere website een artikel over te nemen en ervan uit te gaan dat het verhaal klopt zonder enig onderzoek naar de wat ernu precies wordt bedoelt met die terminologie, en Frontnieuws begint zo al gauw naar CNN te ruiken. Dat terzijde, de mRNA vaccins zijn wel degelijk gevaarlijk en leiden VAAK tot verschrikkelijke bijwerkingen en permanente neurologische schade en / of de dood. In Israel zijn er gedurende de eerste 5 weken van de nationale spurt om iedereen in te enten met dit gif, landelijk 22% meer doden gevallen dan in het jaar daarvoor. Ook liggen CoViD afdelingen in ziekenhuizen in de VS vaak vol met patienten die al 2 prikken hebben gehad en toch besmet zijn geraakt wat wijst op de ineffectiviteit van het spul terwijl men aan alle mogelijke bekende, en nog onbekende ernstige bijwerkingen zijn blootgesteld. Het is nu ook tijdens een hoorzitting in de Senaat van Texas duidelijk geworden dat er was gestart met het testen van deze mRNA vaccins op dieren, maar dat nadat de dieren ervan doodgingen de trials waren gestopt en in de plaats ervan op mensen gingen testen. Ook werd er op gewezen dat het aantal doden en mensen die letsel hebben opgelopen 100x hoger ligt dan er gemeld wordt op de Vaccine Adverse Event Registration (web)Site. Het aantal “adverse events” is nu de 4200 overschreden, en dat betekent dat het werkelijke aantal (100×4200) rond de 420,000 ligt. En daarbij, met het Ivermectin protocol wat in westerse landen systematisch is onderdrukt en geblokkeert in tandem met de hulp van de door BiG Pharma betaalde media en politici, zouden honderdduizenden levens zijn bespaard.

 24. SAE = Serious Adverse Event = ernstige bijwerking
  AE = Adverse Event = bijwerking

  Punt 8.3.5.3 heeft het over beroepsmatige ongeplande blootstelling aan het vaccin . Denk aan begeleiders e.d. in deze studie. Deze mensen doen niet mee aan de studie en daarom meldt men dat hun eventuele bijwerkingen (AE) of ernstige bijwerkingen (SAE) als gevolg van een niet geplande blootstelling aan het vaccin niet geregistreerd zullen worden in de studie, wat logisch is, maar apart geregistreerd zal worden. Het lijkt mij te gaan om een zeer theoretisch risico die vermeldt moet worden om alle mogelijke scenario’s van ongemakken te beschrijven in een protocol.

  Het plaatsen van dit zeer onjuiste verslag doet erg afbreuk aan jullie algehele geloofwaardigheid. En dat is erg jammer omdat er ook zoveel zeer goede en waardevolle informatie verzameld en gedeeld wordt op frontnieuws. Maar het delen van artikelen van frontnieuws wordt hierdoor wel effectief ontmoedigd. Wie wil er immers gelinkt worden met mensen die de de engelse taal niet machtig zijn (wat niet erg is) maar wel hoog van de toren blazen met onjuiste informatie en interpretatie van feiten. (dat is wel erg).

  vertaling;
  “… 8.3.5.3.Beroepsmatige blootstelling Een beroepsmatige blootstelling doet zich voor wanneer een persoon ongepland direct contact met de studie-interventie [vaccin] heeft, wat al dan niet kan leiden tot het optreden van een AE [bijwerking]. Dergelijke personen kunnen zorgverleners, familieleden en andere rollen zijn die betrokken zijn bij de zorg voor de proefdeelnemer. De onderzoeker moet beroepsmatige blootstelling binnen 24 uur nadat de onderzoeker zich ervan bewust is geworden, melden aan Pfizer Safety, ongeacht of er een bijbehorende SAE [ernstige bijwerking] is. De informatie moet gerapporteerd worden met behulp van het VaccineSAE Report Form. Aangezien de informatie geen betrekking heeft op een deelnemer aan de studie, wordt de informatie niet vastgelegd in een CRF [casus rapportage formulier]; er wordt echter wel een kopie van het ingevulde VaccineSAE Report Form bewaard in het dossier van de instelling van de onderzoeker…”

  Ik begin nu zelfs te vermoeden dat deze zeer onlogische vertaling en onjuiste interpretatie van deze studie opzettelijk in omloop is gebracht om ’truthers’ in discrediet te brengen en af te schilderen als domme ezels die geen engels kunnen. Daarom adviseer ik met klem (als jullie geen gecontrolleerde oppositie zijn, en dus naar beste eer en geweten handelen) om dit artikel te verwijderen, of te voorzien van een correctie en uitleg.

 25. Ik kwam hier via via, er zijn veel mensen die dit artikel voor waar aannemen. Het is echt ernstig gelogen allemaal. Belachelijk dat dat zomaar mag, en mag blijven staan. Ik ben ook kritisch en weet niet of ik me wel wil laten vaccineren, maar dit soort artikelen zijn echt de reden waarom kritische mensen totaal niet meer serieus genomen worden. Bah!

 26. De titel : “Blijf uit de buurt van de gevaccineerden, het is officieel, van Pfizer’s eigen documenten”, dekt de lading niet en is misleidend. Zoals anderen ook al gemeld melden, het oorspronkelijke artikel gaat over de voorwaarden voor de studie voor introductie van het Pfizer vaccin. Deze voorwaarden staan er om uit te sluiten dat de resultaten van het onderzoek niet negatief verstoord worden, en zo te zorgen dat de juiste conclusies mogen worden getrokken. Dit gaat helemaal niet over de gevonden effecten van het vaccin.

  • Ondertussen. Dekt de injectie veel. Al kunnen de voorwaarden wisselen.
   Op artikelen met zorgen over de injectie wordt veelal de schouder opgehaald.
   Bij het niet blootgeven van de schouder is er nu al, amper een paar maand verder, letterlijk sprake van dwang.
   De injecties kunnen ook niet jong genoeg beginnen.
   Ongewenste werkingen zijn dat, ongewenst en jammer, hoopjes, en voor elkaar.
   De kritische reaguurder heeft het ook lastig.
   Politiek, media en bepaalde beroepsgroepen en instanties komen niet met inhoudelijke antwoorden op gestelde vragen rond zorgen over injecties.
   Het is sussend ‘vertrouw nou maar’ of dreigend ‘nep, gevaarlijk, lasterlijk en wenselijk strafbaar’
   Wat blijft zijn eerder gestelde vragen, nieuwe vragen, verbijstering omtrend besluitvormingen en het nieuws rond de volgende ramp, opgetuigde crisis of te nemen maatregel.
   Gaat snel hoor, bij sommigen, vergeten.
   En anders zijn er nog wel meer kopzorgen.
   De spuit moet erin.
   Liefst zonder veel nadenken, sneller is beter.

   Professor Bridel: Dus als we mensen vaccineren, injecteren we ze onbedoeld met een toxine

   https://www.frontnieuws.com/professor-bridel-dus-als-we-mensen-vaccineren-injecteren-we-ze-onbedoeld-met-een-toxine/

   Professor Bridle stelt zichzelf door middel van studies kritische vragen. Dus hier is een bericht over toxines in moedermelk als gevolg van het gevaccineerde spike-eiwit, mogelijk onvruchtbaarheidsprobleem bij jonge mensen, tot de vraag of het een effect heeft op de bloedbank.

   Professor Bhakdi over COVID-19 vaccinaties: We stevenen af op een ramp

   https://www.frontnieuws.com/professor-bhakdi-over-covid-19-vaccinaties-we-stevenen-af-op-een-ramp/

   Bloedstollingsstoornissen veroorzaakt door COVID-19 vaccins hebben begin maart 2021 professor Bhakdi, samen met tien andere wetenschappers en medici, ertoe gebracht op de potentiële gevaren van de op genen gebaseerde COVID-19 vaccins te wijzen in een open brief aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De ondertekenaars zijn van mening dat de kwestie van bloedstollingsstoornissen in verband met op genen gebaseerde COVID-19 niet naar behoren is behandeld, bericht unser-mitteleuropa.com.

 27. Reeds enige tijd wordt door internationale medici en wetenschappers gewaarschuwd dat gevaccineerden niet alleen onbeschermd zijn door het nep-vaccin, maar dat ze door ditzelfde nep-vaccin (wat in werkelijkheid experimentele genentherapie is) zowel andere reeds gevaccineerde personen alsook niet gevaccineerden kunnen besmetten.
  Dit is een uiterst zorgwekkende ontwikkeling. Nu komt er dus ook nog een dodelijke schimmelinfectie bij. Het zou mij niets verbazen als diegenen die dit alles opgezet hebben, dit al ingecalculeerd hebben om straks nog veel hardere maatregelen te kunnen treffen.
  Zie hiervoor de ‘proeftuin’ australie (en nieuw zeeland) welke steeds meer richting totale dictatuur afglijdt. Het einddoel van de illuminaten is uiteindelijk de wereldbevolking terug te brengen tot een aantal van 500 miljoen mensen(zie Georgia Guidestones).
  Wat ze verder nog van plan zijn, o.a. het financiële wereldgeldstelsel in elkaar laten storten, internet via een cyberaanval grotendeels uitschakelen, een 3e (geplande) wereldoorlog starten
  en wat niet meer. We leven echt in de laatste dagen
  Mensen wereldwijd hebben niet veel hoop meer want de machten waar we mee te maken hebben zijn, ook dankzij de grotendeels corrupte media en corrupte regeringen zodanig sterk en georganiseerd, dat mensen hier weinig tegen kunnen uitrichten.
  (nb: voor diegenen die geloven in God en wat er in de bijbel staat geschreven, is er nog hoop door de opname van de gemeente)
  Voor meer info, zie http://www.dewegwyzer.nl

 28. Stelletje gevaarlijke idioten. Ze moeten jullie van het internet gooien. De gekste complottheorieën die ik gelezen heb.

 29. Wat vreemd dat dit onderzoek van “Pifzer” helemaal niet terug te vinden is medische zoekmachines zoals google scolar of pubmed. Daarnaast is de opbouw van het artikel vreemd, niet zoals je bij de standaard wetenschappelijk artikelen zou verwachten. Verder worden er veel afkortingen gebruikt, wat mag maar als je deze de eerste keer noemt volledig moet uitschrijven. Het ziet er wat amateuristische uit.

 30. https://threadreaderapp.com/thread/1453114725122838535.html
  (heeft ook diverse links naar meer info)

  W. Kastanje:
  Mijn belangrijkste en meest dringende vondst tot nu toe
  DE SPIKE PROTEIN, ACE2, NOX2, IJZER, DE FENTON-REACTIE EN ENORME, ONMIDDELLIJKE HYDROXYL-RADISCHE SCHADE: EEN INTRACELLULAIRE BOMONTPLOFFING
  DE CYTOKINESTORM VALT SAMEN MET DE TIMING VAN DE HOOGSTE NIVEAUS VAN IJZER EN NOX2 IN HET BLOED. DAGEN 7-10.
  Hoe snel denkt u dat de Hydroxyl Radical zeer gevaarlijke schade kan aanrichten?
  Het hydroxylradicaal heeft een zeer korte in vivo halfwaardetijd van ca. 10-9 s en een hoge reactiviteit. Dit maakt het een zeer gevaarlijke verbinding voor het organisme.
  Dat klopt TIEN TOT DE MINUS 9e MACHTSECONDEN.
  Op de een of andere manier zijn we de basisbiologie uit het oog verloren. Onderbouw materiaal. Ik kan niet geloven dat ik (en wij allemaal) dit tot nu toe niet hebben gerealiseerd.
  HET PODIUM OPZETTEN
  Het spike-eiwit van SARS-CoV-2 interageert met de angiotensine II-receptor (ACE 2), wat leidt tot een toename van angiotensine II en activering van nicotinamide-adenine-dinucleotide-fosfaatoxidase2 (NOX2), wat resulteert in de afgifte van beide reactieve zuurstofsoorten (ROS ) en ontstekingsmoleculen.
  Serumijzer is ook aanzienlijk verhoogd bij SARS-CoV-2
  infectie. Dit is vrijwel zeker voor een groot deel te wijten aan de nabootsing van Hepcidine door het spike-eiwit, wat een enorme cellulaire ijzeruitstroom veroorzaakt.
  BASISBIOLOGIE KOMT IN DE BEELD
  In bachelor Biologische Chemie II leren we dat NOS + FE2 resulteert in DE HYDROXYL RADICAL.
  Hoe is dit ons allemaal ontgaan? Zijn wij idioten? Het spijt me nederig dat ik dit niet eerder heb gezien. Maar beter laat dan nooit is cruciaal.
  Dus, wat zou deze enorme hoeveelheid van het hydroxylradicaal doen? Het zou eruit zien als STRALINGSVERGIFTIGING. De productie van hydroxylradicaal en
  andere diffundeerbare radicalen is een hoofdoorzaak van stralingsschade aan biologische monsters. Water maakt 70% uit van de celmassa en vrijwel alle röntgenstraling die door de cel wordt geabsorbeerd, wordt door water opgevangen, waardoor directe schade aan cellulaire componenten wordt beperkt. Omdat röntgenstralen gemakkelijk
  cellen en zacht weefsel binnendringen, kunnen ze worden gebruikt om hydroxylradicaal in intacte cellen te genereren zonder de membranen te permeabiliseren.
  De Spike Protein creëert een stille intracellulaire vuile bom.
  MYOCARDITIS
  Een paper uit 2005 toonde aan dat hydroxylradicalen betrokken kunnen zijn bij de ontwikkeling van myocarditis.
  CYTOKINE STORM
  De timing van de cytokinestormen (dagen 7-10) valt samen met de timing van de hoogste niveaus van serumijzer. Dit kan een cytokinestorm met “straling” veroorzaken. Het volgende deed zich voor met alleen bestralingstherapieniveaus van:
  oxidatie: RT tijdens anti-PD1-immunotherapie bij een patiënt met onderliggende immuundisfunctie bleek de vermeende bemiddelaar te zijn van een immuunproces dat een significante toename van pro-inflammatoire cytokines opleverde en de klinische symptomen veroorzaakte die aan de definitie voldeden
  van graad 3 CRS.
  We hebben te maken met een biowapen dat veel gevaarlijker is dan zelfs ik eerder had aangenomen. De snelheid waarmee de schade wordt aangericht is voor de menselijke geest onpeilbaar snel.
  TELOMERE VERKORTING

  De Hydroxyl Radical verkort ook direct de telomeren. OH induceert telomeer
  verkorting, maar heeft geen effect op de telomerase-activiteit in menselijke tumorcellen.

  Alsjeblieft, medische en wetenschappelijke gemeenschap, luister naar deze wake-up call.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here