Foto uit het nieuwe WHO-rapport, 'COVID-19: Maak het de laatste pandemie'.

De WHO heeft een rapport gepubliceerd, COVID-19: Make it the Last Pandemic, door een “onafhankelijk panel” opgericht door de WHO, een agentschap van de corrupte Verenigde Naties, en bracht hun boodschap: “Geen pandemieën meer. Als we dit doel niet serieus nemen, veroordelen we de wereld tot opeenvolgende catastrofes”.

Ze willen controle over naties en miljarden aan financiering. Patrick Wood van technocracy.news vertelt lifesitenews.com dat als hun plan wordt uitgevoerd, “de hoogste politieke leiders van elk land de marionetten van de WHO zouden worden, wanneer deze besluit een pandemie uit te roepen”. Hij voegt eraan toe dat “niemand voorkomt dat een virus zich verspreidt, dus de roep om meer financiering is op zijn best bedrieglijk. Nadat ze hebben bijgedragen aan de huidige crisis, willen ze de volgende voorkomen?”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een rapport uitgebracht waarin wordt opgeroepen tot een grotere autoriteit voor zichzelf in landen over de hele wereld, een wereldwijd bewakingssysteem, alsmede miljarden dollars meer financiering voor zichzelf, bericht lifesitenews.com.

In een deze maand gepubliceerd rapport, getiteld: COVID-19: Make it the Last Pandemic (PDF – 5.02 MB), analyseert een groep, het door de WHO opgerichte “Independent Panel”, de globale reactie op het COVID-19 virus en brengt een krachtige boodschap voor internationale veranderingen.

Zij stellen:

“Onze boodschap is luid en duidelijk: geen pandemieën meer. Als we dit doel niet serieus nemen, veroordelen we de wereld tot opeenvolgende catastrofes.

Op basis van zijn diagnose van wat er in elke fase van de COVID-19-reactie fout is gegaan, doet het panel […] zeven aanbevelingen die ervoor moeten zorgen dat een toekomstige uitbraak geen pandemie wordt. Elke aanbeveling houdt rechtstreeks verband met bewijzen van wat verkeerd is gegaan. Om succes te hebben moeten zij in hun geheel worden uitgevoerd”.

Het panel wordt gezamenlijk voorgezeten door Rt Hon. Helen Clark, voormalig premier van Nieuw-Zeeland en H.E. Ellen Johnson Sirleaf, voormalig president van Liberia en Nobelprijs voor de Vrede winnaar, en bestaat verder uit elf andere professionals uit de hele wereld.

Patrick Wood, hoofdredacteur van Technocracy News vertelde LifeSiteNews dat, indien de aanbevelingen van het rapport zouden worden uitgevoerd, “de hoogste politieke leiders van elk land de marionetten van de WHO zullen worden, telkens wanneer zij besluit een pandemie uit te roepen.

De WHO is niet onafhankelijk en is dat ook nooit geweest. In plaats daarvan is zij een belangrijke organisatie van de Verenigde Naties en ondergeschikt aan haar ideologie. Zij streeft naar meer autoriteit over landen en heeft geld nodig om dat te bereiken. Niemand kan voorkomen dat een virus zich verspreidt, dus de roep om meer financiering is op zijn best bedriegelijk. Nadat ze hebben bijgedragen aan de huidige crisis, willen ze de volgende voorkomen?”, zegt Wood.

Dr. Derek Knauss: "COVID is nep; de zieken hebben in werkelijkheid influenza A of B"

Wood vertelt LifeSiteNews dat “totale bewaking de heilige graal” is van de “duurzame ontwikkeling” agenda, die volgens hem ook kan worden omschreven als de “technocratie” agenda.

“Dit is een snel kanaal/leveringsketen voor Big Pharma om zijn gentherapie injecties en vaccins op te dringen aan een over het algemeen ongeïnformeerde wereldburger”, voegt Wood eraan toe.

Met betrekking tot het zogenaamde “onafhankelijke panel”, zegt Wood:

“Het panel van elf is verre van “onafhankelijk”. Twee hebben banden met de elitaire Trilaterale Commissie, twee met agentschappen van de Verenigde Naties, één is lid van de Communistische Chinese Partij die een hoofdrol speelde bij de COVID-uitbraak in China en allen zijn VN-ideologen. Voor zover ik weet en kan achterhalen, geven de Verenigde Naties, wanneer zij oproepen tot “onafhankelijke” panels of panels van “hoog niveau”, precies het tegenovergestelde aan. De elitairen/ideologen die dergelijke panels bevolken, promoten altijd en slechts één ding: Duurzame Ontwikkeling in al haar vormen en controle over de samenleving”.

Het panel, dat sinds september 2020 samenwerkt, zegt dat het “de stand van de pandemische paraatheid voorafgaand aan COVID-19” heeft onderzocht, evenals de globale reacties op COVID-19.

Zij verklaren:

“De wereld kan het zich niet veroorloven zich alleen op COVID-19 te concentreren. Zij moet lering trekken uit deze crisis, en plannen maken voor de volgende. Anders zullen kostbare tijd en momentum verloren gaan. Daarom richten onze aanbevelingen zich op de toekomst. COVID-19 is een verschrikkelijke wake-up call geweest. Nu moet de wereld wakker worden en zich verbinden tot duidelijke doelstellingen, extra middelen, nieuwe maatregelen en sterk leiderschap om zich voor te bereiden op de toekomst. We zijn gewaarschuwd”.

Globale mislukking

In een samenvatting van 7 bladzijden van het volledige verslag stellen de auteurs van het verslag dat “de eerste uitbraak een pandemie werd als gevolg van lacunes en tekortkomingen op elk kritisch punt van de paraatheid voor en de reactie op COVID-19”.

Volgens het samenvattend verslag omvatten deze tekortkomingen “ontoereikende financiering en stresstests van de paraatheid, ondanks het toenemende tempo waarin zoönotische ziekten opduiken”.

De auteurs van het verslag zeggen dat China “snel ongebruikelijke clusters van longontsteking van onbekende oorsprong heeft opgemerkt”, maar dat de procedures in het kader van de Internationale Gezondheidsregeling veel te traag waren. Bovendien hebben de landen niet snel genoeg gehandeld met een “agressieve beheersingsstrategie”, maar hebben zij in plaats daarvan een “afwachtende houding” aangenomen.

Terwijl het virus zich verspreidde, kwam de WHO, die de landen met raad en daad wilde bijstaan, tot de ontdekking dat “de lidstaten het agentschap te weinig kracht hadden gegeven om het werk te doen dat van het agentschap werd verlangd”.

“Er was te weinig geld voor paraatheid en de financiering van de reactie was te traag”, zeggen ze. Het resultaat was volgens hen “toenemende ongelijkheid” met betrekking tot de “gevolgen voor vrouwen en kwetsbare en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen”.

Globale aanbevelingen

Tucker Carlson over uitrol Covid-vaccin: "Massa's steunbetuigingen van beroemdheden, niet veel wetenschap"

Het samenvattende rapport sluit af met zeven aanbevelingen die, indien zij onmiddellijk worden opgevolgd (tegen de herfst van 2021), de manier waarop de wereld met virusuitbraken omgaat, zullen veranderen. Zij dringen er met klem op aan dat hun aanbevelingen “in hun geheel worden uitgevoerd”.

De aanbevelingen zijn er vooral op gericht het gezag en de macht van de WHO te vergroten en het bedrag dat jaarlijks aan de WHO wordt gegeven fors te verhogen.

De globale aanbevelingen zijn:

“Verhoog de paraatheid voor en de reactie op een pandemie tot het hoogste niveau van politiek leiderschap”. Dit betekent onder meer de oprichting van een “Raad voor globale gezondheidsbedreigingen”.

“Versterking van de onafhankelijkheid, het gezag en de financiering van de WHO”. Dit zou onder meer inhouden dat de vergoedingen van de lidstaten worden verhoogd om 2/3 van de WHO te dekken (in 2019 maakten de vergoedingen van de lidstaten 51% van de begroting uit). Verder zouden het gezag en de onafhankelijkheid van de directeur-generaal worden versterkt en een “eenmalige ambtstermijn van zeven jaar zonder mogelijkheid tot herverkiezing” omvatten en zou de WHO “de bevoegdheid krijgen om een leidende, bijeenroepende en coördinerende rol te spelen bij de operationele aspecten van een noodreactie op een pandemie, zonder, in de meeste omstandigheden, de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor aankopen en leveringen”.

“Investeer nu in paraatheid om de volgende crisis te voorkomen”. Het panel roept de regeringen op hun plannen bij te werken om te voldoen aan de door de WHO vastgestelde ijkpunten, die onder meer inhouden dat afzonderlijke landen elkaars paraatheid voor een pandemie evalueren “als middel om verantwoording af te leggen en van elkaar te leren”. In het verslag wordt ook aanbevolen dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) elk land jaarlijks op zijn paraatheid beoordeelt.

“Een nieuw flexibel en snel informatie- en alarmeringssysteem voor toezicht”. De WHO moet “een nieuw globaal bewakingssysteem opzetten dat gebaseerd is op volledige transparantie door alle partijen, dat gebruik maakt van de modernste digitale instrumenten om informatiecentra over de hele wereld met elkaar te verbinden en dat bewaking van de gezondheid van dieren en het milieu omvat, met passende bescherming van de rechten van de mens”. Dit omvat de “uitdrukkelijke bevoegdheid om informatie over uitbraken met pandemisch potentieel onmiddellijk te publiceren zonder voorafgaande toestemming van de nationale regeringen, en de bevoegdheid om ziekteverwekkers met pandemisch potentieel te onderzoeken…”.

Naast de wereldwijde monitoring beveelt het panel ook aan dat de directeur-generaal de bevoegdheid krijgt om uit voorzorg op te treden. “Het huidige waarschuwingssysteem voor een pandemie neigt naar passiviteit – er mogen alleen stappen worden ondernomen als het gewicht van de bewijzen dat vereist. Dit vooroordeel moet worden omgedraaid – voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen op basis van een vermoeden, tenzij uit bewijsmateriaal blijkt dat zij niet nodig zijn”.

“Oprichten van een vooraf onderhandeld platform voor instrumenten en voorraden”.

“Nieuwe internationale financiering voor paraatheid voor en reactie op pandemieën. Het panel stelt voor dat landen over de hele wereld niet alleen hun lidmaatschapsbijdrage aan de WHO verhogen, maar ook jaarlijks 5 tot 10 miljard dollar extra bijeenbrengen om de paraatheid te financieren, zodat de WHO indien nodig in een oogwenk 50 tot 100 miljard dollar kan verdelen”.

“Nationale pandemie-coördinatoren hebben een directe lijn naar het staatshoofd of de regeringsleider”. Elke staat moet een nationale pandemie-coördinator hebben die de bevoegdheid heeft om de coördinatie van de overheidsrespons onder leiding van de WHO te sturen. Ook moet elke staat “jaarlijks actieve multisectorale simulatie-oefeningen houden”. Deze simulaties moeten worden gehouden met verschillende bevolkingsgroepen om ervoor te zorgen dat de mensen verantwoordelijk blijven en weten hoe zij moeten reageren zoals van hen wordt verwacht.

"Tot 85% van de COVID-19 sterfgevallen had voorkomen kunnen worden"

Het zogenaamde “onafhankelijke panel” biedt een tijdschema voor onmiddellijke actie. Tegen september 2021 wil de WHO dat landen met een “vaccinatiepijplijn” beginnen met het verstrekken van ten minste 1 miljard doses aan landen met lagere inkomens. Zij bevelen aan dat de WHO onmiddellijk de leiding neemt bij de ontwikkeling van een draaiboek om de wereld te helpen een einde te maken aan de pandemie van het virus en dat het testen op het virus in landen met lage en middeninkomens “met spoed wordt opgevoerd”. Voorts vragen zij dat de G7-landen onmiddellijk 11,4 miljard dollar van deze kosten op zich nemen, aangezien er in de VS 19 miljard dollar nodig is voor de aankoop en ontwikkeling van meer vaccins om alle landen met een gemiddeld en laag inkomen te vaccineren.

In dit verslag ontbreekt elke analyse van de gevolgen die deze aanbevelingen zullen hebben voor de samenleving. Verder blijkt duidelijk uit het document dat de WHO van mening is dat zij tot dusver geen fouten heeft gemaakt in haar reactie op COVID-19. Het rapport bevat geen analyse van de impact van de globale reactie op COVID-19 op kleine bedrijven, de middenklasse, de geestelijke gezondheid, het onderwijs van kinderen, de gezondheid van burgers, inbreuk op persoonlijke rechten, of de enorme schuld die regeringen hebben opgelopen door de investering van miljarden dollars in vaccins en andere COVID-gerelateerde kosten.

Welke vermeende samenzweringstheorieën zijn nog niet werkelijkheid geworden?

6 REACTIES

 1. Als ze die macht krijgen dan is het het WHO die voortaan je oproepkaart verstuurd om je prik of pilletje op te halen omdat ze een pandemie vermoeden die ze willen vermijden.

  • En als er dan uiteindelijk helemaal niks gebeurt bij zo’n pandemie waarvan zij vermoeden dat er iets aankomt, kunnen ze altijd dan nog zeggen.
   Zie je wel dat we gelijk hadden.
   Door iedereen van tevoren van een prik of een pilletje te voorzien hebben wij een pandemie voorkomen.
   Anders had het helemaal uit de hand gelopen, dus goed dat wij er op letten.
   Het zijn een stelletje ratten waar alles om de macht gaat.

 2. Make it the Last Pandemic

  ‘Cause we’ll make it last forever

  We come to offer you ‘protection’, zoals de Mafia dat aan winkeliers verkocht

 3. Er is nooit en pandemie geweest omdat ze mislukt is. Zo stom is de academische wereld geworden. Topvirologen ( euhmm veterinairs) hebben hun job niet goed gedaan! De propagandastaffel daarentegen wel, want de pers was de pandemie!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here