Er is een man die op dit moment de hiërarchie van de antikatholieke kerk van Bergoglio angst aanjaagt. Deze man is het voorwerp geweest van enorme en kwaadaardige aanvallen door de mainstream media. Zij hebben geprobeerd hem zwart te maken en hem af te schilderen als een misdadiger of als iemand die de samenleving in groot gevaar brengt. Deze man is aartsbisschop Viganò. Zijne Excellentie is als een vlam van hoop geworden voor die katholieken en zelfs ongelovigen die dorsten naar gerechtigheid en gezond verstand in deze omgekeerde wereld. Viganò heeft rustig gesproken, maar zijn zachte stem heeft de machtigen in de wereld angst aangejaagd. Viganò heeft de Great Reset en het plan om de mensheid te vernietigen ontmaskerd. Hij heeft duidelijk de infiltratie van de Vrijmetselarij in de maatschappij en in de Kerk aan de kaak gesteld, schrijft Cesare Sacchetti.

Met andere woorden, Viganò heeft als een nederige herder van God de waarheid gezegd. In dit interview dat Zijne Excellentie ons gaf, vertelt hij ons opnieuw in wat voor historische periode wij leven. Hij troost ons ook door ons eraan te herinneren dat vervolgd worden om God lief te hebben en te geloven de grootste eer is die we kunnen hebben. Dit is waarschijnlijk waarom zoveel mensen naar deze man kijken in deze historische periode. Hij is een van de weinige predikanten die eenvoudig kan spreken tot de harten van de gewone mensen. Hier vindt u zijn woorden gericht aan ieder van ons.

Excellentie, de afgelopen dagen bent u het slachtoffer geweest van harde aanvallen in de Italiaanse media, en de aanvallen lijken in hevigheid toe te nemen. Massimo Giannini, redacteur van La Stampa in Turijn, ging zo ver u een “schurk” te noemen. Een andere prominente Italiaanse journalist, Bruno Vespa, zei dat God u moest “vergeven” voor uw uitspraken over de vaccins en de zogenaamde pandemie. Kunt u uitleggen waarom de Italiaanse media u steeds meer als een soort “publieke vijand” lijken te beschouwen? Waarom zijn ze schijnbaar zo bang voor u?

Zoals ik al eerder heb aangegeven, is het typerend voor elk totalitair regime om te proberen elke vorm van afwijkende mening te delegitimeren, in eerste instantie door de tegenstander belachelijk te maken, hem tot voorwerp van spot te maken om hem voor de ogen van de publieke opinie in diskrediet te brengen. Dan, na de persoon te hebben gedelegitimeerd als pathologisch, of als iemand die psychiatrische zorg nodig heeft, wordt gesuggereerd dat de tegenstander geestelijk instabiel is en in een psychiatrische inrichting zou moeten worden opgenomen. Tenslotte eindigt dit proces met de volledige criminalisering van alle andersdenkenden. Op deze manier schept het regime de noodzakelijke voorwaarden om al zijn tegenstanders van de burgermaatschappij te scheiden.

Leugens, beledigingen en persoonlijke aanvallen – zoals de meest recente die ik heb ontvangen van het Italiaanse blad “Venerdì” (gepubliceerd door de krant “La Repubblica”) – maken deel uit van deze schertsvertoning, een soort theatervoorstelling waarin de “hogepriesters” van de COVID hun gewaden verscheuren en elke tegenwerping van hun leugens betreuren. Er zij aan herinnerd dat “La Stampa” en “La Repubblica” eigendom zijn van de familie Elkann, een familie die sedert de jaren 1500 verwant is met de Rothschilds. John Elkann schreef het voorwoord voor het boek van Klaus Schwab, De Vierde Industriële Revolutie, waarin de voorzitter van het WEF (Wereld Economisch Forum) de “Great Reset” tot in de kleinste details beschrijft. In hun vasthouden aan het officiële narratief, eindigen de woordvoerders van de elite ook met deze tactiek van het in diskrediet brengen en besmeuren van degenen die zich tegen hen verzetten, een typische praktijk van samenzweerderige groepen.

Zeker, gezien de oorverdovende stilte van de bisschoppen en de propaganda van Santa Marta (Noot van de redactie: de residentie van Jorge Bergoglio), is het duidelijk dat een tegenstem die de aan de gang zijnde staatsgreep van de globalistische elite aan de kaak stelt, irriteert en onverdraaglijk lijkt voor degenen die een onredelijke goedkeuring vragen voor hun tegenstrijdige verklaringen.

In dit verband zijn de Italiaanse media zo ver gegaan dat zij spionnen hebben gestuurd om de missen bij te wonen die worden opgedragen door priesters, zoals pater Giorgio Ghio, die de door de vaccins aangerichte schade en de algemene antichristelijke geest die de westerse samenleving steeds meer lijkt te beheersen, aan de kaak stellen. Het lijkt erop dat de geest van de echte, traditionele Kerk niet alleen niet dood is, maar zelfs weer wordt aangewakkerd. Gelooft u dat de globalistische machthebbers bijzonder bang zijn voor deze vernieuwing van het traditionele katholieke geloof?

Ik zou er allereerst op willen wijzen dat de inmenging van de burgerlijke autoriteiten in kerkelijke aangelegenheden rechtstreeks in strijd is met het concordaat tussen de Heilige Stoel en de Italiaanse Republiek. Bovendien heeft de Bisschoppelijke Conferentie van Italië (CEI) geen enkele bevoegdheid om met de regering te onderhandelen over protocollen en akkoorden, zodat dergelijke akkoorden, voor zover zij worden gesloten door hen die niet het recht hebben om over dergelijke akkoorden te onderhandelen of ze te bekrachtigen, geen enkele geldigheid hebben. Dit gezegd zijnde, meen ik dat iedere priester het recht, of liever de plicht heeft, zijn gelovigen te waarschuwen voor het reële gevaar – dat geenszins louter hypothetisch is – dat de inenting van dit experimentele medische product inhoudt. Dit is vooral het geval wanneer de hele psycho-pandemische farce duidelijk gericht is op de vestiging van een dictatuur, die tot doel heeft de burgers te controleren door een schending van hun grondwettelijke en natuurlijke rechten onder het mom van een noodsituatie op gezondheidsgebied.

De onderwerping van de Katholieke Hiërarchie, van de Bisschoppelijke Conferenties, van de Bisschoppen en de Priesters aan dit officiële verhaal, is zo schaamteloos en serviel dat de infiltratie door de “diepe kerk”, die ik al vele malen aan de kaak heb gesteld, duidelijk wordt. Deze infiltratie begon minstens 70 jaar geleden, en is vandaag de dag heel duidelijk geworden door haar arrogantie en door haar vervolging van alle afwijkende stemmen over zowel de vermeende pandemische noodsituatie als de nog ernstigere afwijkingen in de leer, moraal en tucht (van de huidige kerkleiding) en de verontrustende medeplichtigheid van deze leiding met de “diepe staat”.

Dit flagrante verraad van de voorgangers van de Kerk heeft, zoals ook op het gebied van het burgerlijk bestuur is gebeurd, een spontane oppositie uit de “basis”, uit het volk, zowel van de gewone leken als van de gewone priesters, ontketend, en deze oppositie heeft in belangrijke mate zowel het antwoord op de pandemie als de crisis van de kerkelijke hiërarchie beïnvloed. Aan de ene kant hebben we de voorstanders van de “Grote Reset” met hun anti-katholieke en anti-christelijke ideologie, gesteund door de Bergogliaanse kerk. Aan de andere kant hebben we degenen die zich verzetten tegen de Nieuwe Wereldorde en die hun morele waarden en visie vervuld zien in het eeuwigdurende katholieke leergezag en in de traditionele katholieke liturgie. De twee steden, de Stad van de Duivel en de Stad van God: de tweedeling is altijd dezelfde, omdat de tegengestelde krachten zijn opgesteld op basis van standpunten die ontologisch tegenover elkaar staan en onverenigbaar zijn met elkaar.

Een Russische kolonel die ooit in de geheime dienst van de Sovjet-Unie diende, Vladimir Kvachov, heeft de pandemie een soort “terroristische operatie” genoemd die uitdrukkelijk is opgezet om een wereldwijde bevolkingsvermindering af te dwingen en een wereldwijde dictatuur in te luiden. In een artikel dat de Rockefeller Foundation in 2010 publiceerde onder de titel “Operation Lockstep”, wordt het uitbreken van een pandemie uitdrukkelijk vermeld. Deze pandemie stelt de wereldregeringen in staat autoritaire en repressieve maatregelen tegen de persoonlijke vrijheid door te voeren, die essentieel zijn om in de richting van een één-wereldregering te gaan. Deze beperkende maatregelen zijn in wezen dezelfde als die welke wij de laatste anderhalf jaar hebben zien afdwingen, zoals gezichtsmaskers en sociale distantiëring, die een massapsychose en sociale haat hebben teweeggebracht die in de westerse samenlevingen hun weerga niet kennen. Denkt u dat deze hele situatie een kunstmatige crisis is, bedacht door de globalistische machten om de mensheid mee te slepen naar een staat van constante angst en de weg vrij te maken voor de wereldwijde Leviathan?

Ik denk het wel, en ik zeg dit al sinds het begin van de psycho-pandemie, toen ik in mei 2020 de gevaren en de absurditeiten van deze groteske farce aan de kaak stelde. Ik ben goed bekend met de scenario’s van de Rockefeller Foundation, evenals met de scenario’s die worden geschetst door de “Great Reset” van het Wereld Economisch Forum (WEF), waarvan de voorzitter in november 2019 een ontmoeting had met de voormalige Italiaanse premier, Giuseppe Conte, en een paar dagen geleden met de huidige Italiaanse premier, Mario Draghi. Evenzo ben ik op de hoogte van het VN-plan genaamd Agenda 2030.

  Het Zweedse statelijke Agentschap voor Volksgezondheid erkent: overhaast ontwikkelde Coronavacin kan rampzalige neveneffecten hebben

Deze operatie vergde een nauwgezette voorbereiding en de deelname van grote delen van de overheidsinstellingen en de particuliere sector, met inbegrip van de medeplichtigheid van de rechterlijke macht, de rechtshandhaving en de media. Deze gecombineerde inspanningen zijn een echte staatsgreep en de pandemie is slechts een voorwendsel – de profasis – waarmee de schijnbare onvermijdelijkheid wordt geïntroduceerd van de schending van grondrechten en de daaruit voortvloeiende vestiging van het totalitaire regime van de Nieuwe Orde. In deze Nieuwe Orde heerst het pandemische bijgeloof, met zijn magiërs, zijn vaccintempels, zijn irrationele rituelen en zijn excommunicaties van zondaars vitandi (“te mijden” of “te weren”) – zij die niet bereid zijn hun verstand op te geven, zelfs niet voordat zij van hun geloof afvallen om deze krankzinnige ideologische waanzin te omhelzen.

In de “Great Reset”-maatschappij die Uwe Excellentie herhaaldelijk aan de kaak heeft gesteld, speelt de “transhumanistische” ideologie een fundamentele rol. De moderne technologie gaat zeer snel vooruit en er wordt nu openlijk gesproken over de mogelijkheid het menselijk gedrag te beheersen door middel van microchip-implantaten in de hersenen. Iemand die voorstander is van dit nieuwe model van “mens/robot” is Klaus Schwab, een figuur die we in de vorige vragen hebben leren kennen, het hoofd van het World Economic Forum. Denkt u dat het uiteindelijke doel van het transhumanisme werkelijk dit is, de mens zijn door God gegeven vrije wil te ontnemen?

Transhumanisme is een hels project, waarin de duivel de spot drijft met de schepping van God door haar te perverteren en te corrumperen. Gehoorzaamheid aan het “gemakkelijke juk” van de Wet van God wordt vervangen door slavernij en onderwerping aan Satans tirannie, waarin geen tolerantie is voor het goede en iedereen gedwongen wordt het kwade te begaan, het kwaad te aanvaarden en het kwaad te legitimeren. En ondanks het feit dat alleen God ons geweten kan lezen, probeert Satan het heiligdom van ons innerlijk geestelijk deel te schenden om het te beheersen en ons ertoe te brengen kwaad te begaan, zelfs tegen onze eigen wil. In zijn recente boek, De Great Reset, schreef Klaus Schwab het volgende:

“We bestuderen ook nieuwe manieren om interne apparaten te gebruiken en te implanteren die onze activiteitsniveaus, de hematochemische waarden en de manieren waarop deze in verband kunnen worden gebracht met welzijn, met geestelijke gezondheid en met productiviteit thuis en op het werk controleren. Wij leren ook de werking van de hersenen beter kennen en zijn getuige van uitzonderlijke ontwikkelingen op het gebied van de neurotechnologie”.

Het is een delirium dat alleen Lucifer kan bedenken, en het is voorbestemd om volledig te mislukken vanwege zijn antichristelijke matrix, zijn tarten van het goddelijke Koningschap van Jezus Christus. Het is een delirium waarin het schepsel, in opstand tegen de goddelijke wetten, pretendeert de plaats van de Allerhoogste te bereiken en met dezelfde schandelijke vastberadenheid het “Non serviam” (“Ik wil niet dienen”) van Lucifer herhaalt.

Satan is simia Dei (“een aap van God”): in alles wat hij doet om ons van God af te houden en ons naar de hel te slepen, zien we altijd zijn spottende poging om de Heiland te imiteren, zich zijn soevereiniteit toe te eigenen, zijn leer te perverteren en zielen van Hem te stelen. De duivel wil aanbeden worden in de plaats van God. Hij wil dat de Antichrist over de wereld heerst en de mensheid aan zijn tirannie onderwerpt door de Kerk van Christus te vervangen door de anti-Kerk van Satan, die de Religie van de Mensheid is, een oecumenische en ecologische.

In uw video’s en artikelen hebt u gesproken over de dreiging die uitgaat van de Nieuwe Wereldorde (NWO). Verschillende staatslieden en eerste ministers, zoals George H. Bush, Henry Kissinger, Nicolas Sarkozy, en David Rockefeller – om er maar een paar te noemen – gebruikten deze uitdrukking in hun openbare verklaringen. Deze politici beschrijven de NWO als een soort “Eden” waar we allemaal naar zouden moeten streven. Tijdens de COVID crisis, hebben we deze woorden vaak gehoord. Kunt u uitleggen wat het idee is dat de Nieuwe Wereldorde drijft en waarom de vaccins een zeer belangrijke rol spelen bij de verwezenlijking van dit doel?

De Nieuwe Wereldorde is Nieuw noch Orde: zij vertegenwoordigt de dwaze ambitie van Satan om het voorzienige plan van God omver te werpen, de ware Religie die leidt tot eeuwige verlossing te annuleren en uiteindelijk de “ordo christianus” (“de christelijke orde”) te vervangen door helse chaos. In deze wanorde komt de leugen in de plaats van de Waarheid, komen onrecht en machtsmisbruik in de plaats van rechtvaardigheid, willekeur in plaats van gehoorzaamheid aan de wet van God, dood in plaats van leven, ziekte in plaats van gezondheid, legitimatie van het Kwaad en veroordeling van het Goede, vervolging van de goeden en lofprijzing van de slechten, onwetendheid in plaats van cultuur en wijsheid, lelijkheid en verschrikking in plaats van schoonheid, verdeeldheid en haat in plaats van harmonie en liefde. Satan wil niet aanbeden worden door de eigenschappen van God aan te nemen, maar door te eisen een voorwerp van aanbidding te zijn door alles wat slecht, obsceen, vals, absurd en monsterlijk is. Hij streeft naar volledige ondermijning, een ondermijning die ontologisch duivels en antichristelijk is: een “Nieuwe Orde”, verkregen door middel van een wereldwijde staatsgreep, opgelegd onder het mom van een geplande noodtoestand.

De vaccinatiecampagne, die elke wetenschappelijke validiteit ontbeert, dient in de eerste plaats als de schijnbare legitimatie voor de invoering van wereldwijde opsporing en controle, vandaag onder het voorwendsel de verspreiding van COVID te beperken (een voorwendsel dat vals is, want onder andere kunnen de gevaccineerden nog steeds besmet raken en besmettelijk zijn). Maar morgen wil deze campagne haar reikwijdte vergroten door de “groene pas” uit te breiden met informatie die wordt gebruikt in een “sociaal kredietsysteem” om een “groene noodsituatie” het hoofd te bieden, die evenzeer vals en misleidend zal zijn. De “groene pas” wordt opgevat als iets als het merkteken van het beest dat in de Apocalyps van Johannes wordt genoemd om mensen toe te staan of te verbieden te kopen, verkopen, reizen, uitgeven, eten en leven.

  Epstein-dossiers hernieuwen verdenkingen dat hij voor de Mossad werkte om de elite te chanteren

Ten tweede is de inenting van mensen met een experimenteel genetisch serum dat een verzwakking van ons natuurlijke immuunsysteem teweegbrengt, een zeer ernstige misdaad, omdat gewone gezonde mensen hierdoor chronisch ziek worden, en bijgevolg klanten van de gezondheidsbedrijven en de privé-zorg. Deze situatie verhoogt de winsten van de globalistische elite enorm en leidt tot een algemene verarming van de bevolking. Zelfs dit ogenschijnlijk bijkomstige aspect onthult het subversieve karakter van de “Great Reset”, omdat de “Great Reset” niet alleen een aanval is op de gezondheid van een individu, maar ook een aanval op de nationale veiligheid van de staten, omdat hun strijdkrachten schade ondervinden van de bijwerkingen van het vaccin, terwijl de ongevaccineerde soldaten worden geweerd uit actieve dienst. Ik denk dat dit een punt is dat niet voldoende in overweging wordt genomen door degenen die de huidige crisis analyseren, en het toont de kwaadwilligheid van degenen die, eenmaal aan de macht, meewerken aan de vernietiging van naties om ze te onderwerpen aan de Nieuwe Orde.

Nogmaals sprekend over de Nieuwe Wereldorde, heeft Uwe Excellentie in een van uw video’s gezegd dat Vaticanum II in het begin van de jaren zestig een fundamentele rol heeft gespeeld bij het effenen van de weg voor dit plan. In dit opzicht kan het Concilie worden beschouwd als de gebeurtenis die een “nieuwe liberale Kerk” heeft doen ontstaan, los van de katholieke traditie. Deze “liberale Kerk” heeft de geest van de moderne wereld omarmd, in plaats van te trachten haar in te dammen. In feite is de instelling die de “katechon” had moeten zijn, de kracht die de manifestatie van de Antichrist belemmerde, in plaats daarvan de woordvoerder en promotor van de Antichrist geworden. Is het mogelijk te zeggen dat de maçonnieke krachten die in de Kerk infiltreerden, deze overgang hebben gepland? Denkt u dat de huidige Kerk de apostase beleeft die door Leo XIII in 1884 werd voorspeld, en die door andere relevante profetieën werd voorspeld, zoals die van Fatima in 1917 en Akita in 1973?

Zoals een van de hoofdfiguren van Vaticanum II (1962-1965), kardinaal Leo Joseph Suenens zei, vertegenwoordigde de conciliaire revolutie “het 1789 van de Katholieke Kerk” [noot van de redactie: Het jaar 1789 was het begin van de Franse Revolutie die de hele samenleving van vóór de Franse Revolutie omver wierp]. In deze visie heeft de Kerk sinds Vaticanum II de beginselen van de revolutionairen omarmd, de liberale ideologie, het communisme, het collectivisme, en meer in het algemeen “de geest van de wereld”; de gender-theorie, en de ontbinding van het christendom, niet alleen op leerstellig gebied, maar ook op moreel en cultureel gebied, dat wil zeggen als het vitale element van de christelijke beschaving. Dit verraad werd gepleegd op een wijze die niet verschilt van die welke door de vrijmetselaarsloges tegen de katholieke monarchieën werd gebruikt, en het werd gerealiseerd door middel van een infiltratieplan dat op twee fronten werd ontvouwd: een ideologische en een praktische.

Aan de ideologische kant waren we getuige van de corruptie van de orthodoxie door ketterijen en filosofische dwalingen waarvan we nog steeds de snode gevolgen ondervinden; aan de praktische kant waren we getuige van de corruptie van de moraal van de mensen, het onderwerpen van individuen aan hartstochten om hen te overheersen, het tot slaaf maken van hen aan hun eigen ondeugden om hen te chanteren, het bevorderen van de meest corrupten op de hoogste posten van instellingen die door hun schandelijke gedrag werden gedelegitimeerd en in diskrediet gebracht. Welke geloofwaardigheid kan de Kerk nog inroepen op het gebied van de zedelijke seksualiteit, wanneer haar hoogste prelaten corrupte perverselingen zijn? Wat voor geloofwaardigheid kan de Kerk inroepen, wanneer functionarissen van de Heilige Stoel betrokken zijn bij financiële schandalen en duistere marktspeculaties?

Daarom is een terugkeer naar de Traditie noodzakelijk, en naar de waarden die vandaag de dag verwijderd en vergeten zijn, zoals eerlijkheid, plichtsbesef, trouw, liefde voor het vaderland, eer, discipline. Het zou een terugkeer zijn naar de ordo christianus op burgerlijk gebied, wat een radicale hervorming van de staten zou inhouden; hetzelfde zou moeten gebeuren op kerkelijk gebied met de verwijdering van de valse voorgangers en het herstel van alles wat door de ideologische razernij van Vaticanum II werd vernietigd. Als wij een einde willen maken aan de zware beproeving die de Voorzienigheid van ons verlangt, is het van fundamenteel belang dat wij de oorzaak wegnemen van de kastijdingen die de Heer ons toebrengt. En de innerlijke oorzaak is dit hele antichristelijke systeem dat is bedacht door vrijmetselaarsprincipes en door de Revolutie.

Wij moeten het gezag herstellen als een uitdrukking van de macht van Christus, en wij moeten een morele en geestelijke opvoeding geven aan hen die ons regeren. Het is zeker een zware taak, maar we moeten het doen als we werkelijk aan onze kinderen de waarden willen doorgeven die hen tot goede christenen en goede burgers maken, die verantwoording verschuldigd zijn aan God en die Hem willen gehoorzamen, Hem tot Koning willen uitroepen en Hem openbare eer willen bewijzen. Als wij Hem eenmaal weer als Koning hebben erkend, zal Onze Lieve Heer niet toestaan dat Zijn kinderen in de strijd omkomen, en Hij zal hen belonen met een grote overwinning. Maar zolang we de dwaling niet begrijpen die aan de basis ligt van de huidige verschrikkingen, kunnen we niet hopen op de tussenkomst van God.

Onlangs heeft Bergoglio duidelijk gezegd dat er een “Great Reset” nodig zal zijn, en hij heeft er ook op gewezen dat er geen terugkeer naar het normale zal zijn. Bergoglio heeft zichzelf veranderd in een apostel van de universele religie die gewenst wordt door de vrijmetselaarsloges, wiens uiteindelijke doel is het christendom volledig te verwijderen. Heeft het zin om te stellen dat Bergoglio de natuurlijke conclusie is van Vaticanum II? Denkt u dat de afval van de Kerk, die in verschillende profetieën en in de visioenen van de Eerwaarde Holzhauser werd voorzien, reeds zijn hoogtepunt heeft bereikt en dicht bij zijn voltooiing is?

Bergoglio is een van de meest overtuigde aanhangers van de globalistische religie: hij omarmt al haar doelstellingen, hij zet haar plannen door, hij bevordert haar doctrines, en hij bestrijdt haar vijanden. Als hij niet de rol zou hebben die hij binnen de kerkelijke hiërarchie heeft, zou hij beschouwd kunnen worden als de profeet van de Nieuwe Wereldorde en de grootste vijand van de Kerk van Christus. Het feit dat hij alom als hoofd van de Kerk wordt beschouwd, toont ons een duidelijke tegenstrijdigheid, een uiterst ernstig belangenconflict, een flagrant verraad aan het gezag dat hij bezit.

Dezelfde wegen die hem in staat stelden de aftredende Benedictus XVI te vervangen, onthullen de tussenkomst van krachten die de Kerk vijandig gezind zijn. De manipulaties van de zogenaamde Saint Gallen maffia zijn een direct bewijs van deze vijandige interventie, vooraf ook gepland door de “diepe staat,” zoals blijkt uit de e-mails van John Podesta, die sprak over een “lente van de Kerk” waarin de Kerk de geest van de wereld zou omarmen en de verkondiging van het Evangelie zou opgeven.

  Onze herders werken voor de wolven

Dit “pontificaat” is de coherente toepassing van de beginselen van Vaticanum II, zoals Bergoglio zelf trots heeft beweerd. Alles wat hij sinds 2013 heeft gezegd en gedaan, is afgestemd op de dwalingen die in verschillende dubbelzinnige passages van de Conciliaire teksten zijn verweven, van zijn onbuigzame stiltes tot zijn misleidende dubbelzinnigheden. Maar zoals alles wat van de duivel komt, heeft ook dit project geen enkele hoop op slagen en dient het slechts om ons een zeer duidelijke waarheid te laten inzien die we nog steeds niet kunnen erkennen: de enige hoop op redding berust in de volledige omarming van het katholieke geloof, zoals Onze Heer het aan de apostelen heeft geleerd en zoals de Heilige Kerk het al 2000 jaar voor het geloof heeft voorgesteld. Alle dwalingen, alle pogingen om het geloof aan te passen aan de mentaliteit van deze tijd, alle compromissen om de Kerk een plaats te geven in de wereld, en al het verraad in ruil voor macht komen van Satan, en zijn als zodanig gedoemd te mislukken.

Als Christus de Koning zal terugkeren om in de Kerk te regeren, zal Hij, nog voordat Hij in de burgermaatschappij zal terugkeren om te regeren, de Kerk goede en heilige Herders schenken, een moedige Paus die afvalligheid aan de kaak zal stellen, dwalingen zal bestrijden, zich zal verzamelen rond het kruis van Christus de Goede. Want de Kerk, het Mystiek Lichaam van Christus, is ook voorbestemd om haar eigen lijdensweg te gaan, maar dan wel in de waardigheid en volmaaktheid van haar wezen, namelijk de Bruid van het Onbevlekt Lam, en niet de concubine van de eeuwig verslagene.

Daarom hoop en bid ik dat de Voorzienigheid de wereld een tijd van vrede en bekering wil schenken, om de herders en de kudde weer tot trouw aan het Evangelie te brengen, zodat zij de laatste vervolging voor het Universele Oordeel waardig tegemoet kunnen treden. Als deze gunstige tijd zou worden ingeluid door de toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart, denk ik dat we de huidige feiten werkelijk zouden kunnen lezen in dat eschatologische visioen dat zijn vervulling vindt in de overwinning van Christus op de Duivel.

Uwe Excellentie heeft de laatste dagen een openbare oproep gelanceerd waarin u oproept tot de vorming van een “antiglobalistische alliantie”. Denkt u dat de zetel van deze alliantie Italië moet zijn, een land dat historisch gehaat wordt door de vrijmetselarij en door de globalistische machten?

Italië is een natie gezegend door God en door de aanwezigheid van het pausdom. Zijn beschaving – vertegenwoordigd door de historische, culturele en artistieke erfenis van zijn steden, maar ook verenigd in de band van het katholieke geloof – is altijd het voorwerp geweest van de ontbindende actie van satan en zijn dienaren. De vrijmetselarij haat Italië, haat haar roemrijke geschiedenis, die intrinsiek verbonden is met het ontstaan van het christendom, eerst, en later de verbreiding daarvan. De vrijmetselarij haat ook de tradities van dit land, die doortrokken zijn van het christendom, haat haar kunst, die diep christelijk is, haat haar cultuur en beschaving, die een welsprekende stem zijn van de kracht van het geloof in het beïnvloeden van elke levenswandel. Het haat zijn heiligen, die door hun prediking en hun voorbeeld miljoenen zielen van de hel hebben weggelokt; het haat zijn volk, waarvan het karakter nog steeds die authenticiteit en passie lijkt te tonen die ten diepste katholiek is, tot uiting komend in kleine gebaren, in vrijgevigheid, in een moreel besef dat waarlijk christelijk is.

Daarom geloof ik dat Italië een sleutelrol moet spelen in de oppositie tegen de tirannie van de Nieuwe Orde, door zichzelf voor te stellen als een natuurlijke zetel voor deze Wereldwijde Antiglobalistische Alliantie. En gezien het feit dat de terugkeer van een katholieke monarch op dit moment moeilijk voorstelbaar lijkt, denk ik dat de regeringsvorm van de gemeenten en staten van vóór de Unie [noot van de redactie: de regeringsvorm van de Italiaanse stadsstaten vóór de Unie van Italië in 1870] een grote inspiratiebron zou kunnen zijn voor hen die een hervorming van de Italiaanse burgermaatschappij willen die op christelijke beginselen is gebaseerd en tegelijkertijd verenigbaar is met de behoeften van de moderne samenleving. In dit verband denk ik met name aan het fresco van de Allegorie van het Goede Bestuur in het stadhuis van Siena [Palazzo Comunale], waarin de theologische Deugden de kardinale en burgerlijke Deugden verlichten en leiden.

Veel mensen kampen met ernstige persoonlijke problemen als gevolg van de discriminatie door de “groene pas” die door de regering Draghi werd ingevoerd. Veel mensen geven hun baan en salaris op om deze inenting te ontlopen, en vele anderen protesteren op straat tegen deze ongekende autoritaire samenleving. Wat zou u willen zeggen tegen degenen die lijden onder de gevolgen van deze dystopische samenleving en tegen degenen die toegeven aan het verlies van hoop, ja, aan wanhoop?

Ik zou willen antwoorden met de woorden van Onze Heer: “Ik heb u deze dingen gezegd, opdat gij in Mij vrede moogt hebben. In deze wereld zullen jullie moeilijkheden hebben. Maar heb moed! Ik heb de wereld overwonnen (Joh. 16, 33).

Aan hen die lijden onder hun eigen discriminatie en die van hun geliefden; aan hen die gedwongen werden een vaccinatie te nemen omdat het burgerlijk gezag hen op schandelijke wijze chanteerde, met de schandelijke medeplichtigheid van het kerkelijk gezag; aan hen die met moed weigeren zich over te geven aan onwettige en tirannieke wetten; aan hen die beroofd zijn van hun middelen van bestaan vanwege hun samenhang, zeg ik dit: jullie zijn het bewijs dat de kracht en het geweld van het Kwaad jullie misschien kunnen treffen in jullie bezittingen, in jullie lichaam en in jullie gezin; maar zij kunnen jullie nooit en te nimmer de vrede ontnemen van het feit dat jullie trouw zijn gebleven aan de Heer.

Denkt u dat de martelaren mensen waren met bijzondere gaven? De echte martelaren waren, zijn en zullen mensen zijn zoals u en ik, mensen met misschien duizend gebreken, maar gedreven door de liefde voor Christus, dat wil zeggen, gedreven door Liefde, die bereid zijn hun leven op te offeren om die bovennatuurlijke en goddelijke liefde niet te verloochenen. En als zij in staat waren, met de hulp van God, de dood te trotseren, vergezeld van verschrikkelijke pijnen, denkt u dan dat u vandaag niet in staat bent, onder de mantel van de Allerheiligste Maagd Maria, op te staan tegen deze tirannen, zo wreed als ze laf zijn? Voelt u vereerd door het voorrecht dat u is verleend om de Hemel te verdienen: uw trouw, uw kracht tegen de opdringerigheid van een vijandige macht, zal u de hulp en bescherming van de Hemel verdienen, zelfs in de kleinste dingen.

Blijf in de genade van God, dat is het enige goede dat niemand u ooit kan afnemen; al het andere zal in de handen zijn van Haar die wij aanroepen als de Hulp van de Christenen. En als de Maagd tussenbeide komt, beeft de hel.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Aartsbisschop Vigano veroordeelt het COVID-19 vaccin: “Het is een plicht om het te weigeren”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelSchokkende verborgen camerabeelden van binnenin gedwongen interneringskampen in Australië
Volgend artikelMeer bewijs dat de Covid samenzweringstheorie een feit is
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

24 REACTIES

  • dan ben je helemaal al ‘gebrainwasht’ hoe dom en zombie (door de vaccinaties?) kan je zijn om de waarheid niet te zien. Shame on you

 1. Was het maar waar dat Jezus terug kwam bij ons onder de mensen regeren, helaas heeft i dat al gedaan 2000 jaar geleden en komt dat niet mer terug, de bijbel zegt juist de mensen die op aarde zeggen ik ben jezus, dat dat valse jezussen zullen zij, want jezus komt straks met de wolken, zoals een bliksem schricht van het oosten naar het westen schiet, en hij komt niet in vrede, hij zal zijn uitverkorenen laten verza,elen door zijn engelen en dan zal het gebeuren! dus bereid je voor! Matt 24 Marcus 13

  Bron https://youtu.be/mM2HsybRiVw

 2. Vergeet nooit wat Vigano zegt over de waanzin van de great reset:

  “Het is een delirium dat alleen Lucifer kan bedenken, en het is voorbestemd om volledig te mislukken vanwege zijn antichristelijke matrix, zijn tarten van het goddelijke Koningschap van Jezus Christus. Het is een delirium waarin het schepsel, in opstand tegen de goddelijke wetten, pretendeert de plaats van de Allerhoogste te bereiken en met dezelfde schandelijke vastberadenheid het “Non serviam” (“Ik wil niet dienen”) van Lucifer herhaalt.”

  • Jammer dat die Katholieke alleen maar over Satan en God praten kunnen. En niet zeggen dat het ons eigen karma is wat uitgespeeld wordt. We hebben allemaal onze steentjes bijgedragen en zijn niet zo onschuldig als we zelf denken als het dan mis gaat dan willen we dat iets van buitenaf ons helpt. God is niet buiten je of een persoon met armen en benen HET is omnipresent dus in je ook in het kleinste deeltje. Als God een persoon zou wezen dan is hij schuldig voor de gevolgen (karma) vanaf het moment van zijn eerste schepping welke tot in het heden doorwerkt. Maar hulp in de oppositie is altijd welkom en de kerk heeft nog genoeg aanhangers of gelovigen die een tegenkracht kunnen geven. Laat je nergens toe verleiden want het is en blijft je eigen karma geen pastoor bisschop en Brahman priester kan je zonden lees bad karma vergeven of afkopen met biecht en rituelen. Volg je hart en niet de praat van anderen let op de intentie waarmee je iets doet want je karma hangt niet zomaar zozeer af van wat je doet naar de intentie die erachter zit. Wens een ieder inzicht en wijsheid in handelen.

   • Zeker waar. Maar alle kleine beetjes helpen…. en Vigano zegt het eea zeker erg mooi, in zijn eigen jargon, en zeer toegankelijk voor vele mensen. Verder is God uiteraard geen “HIJ”, hou eens op zeg…”HET” is inderdaad beter. Ik hou ook niet van preken, dus daar begin ik niet aan. Mijn persoonlijke geloof in het Universum, als alomvattende logica die de boel achter de zgn levende materie drijft, is gebaseerd op het besef dat we deze logica en intelligentie nooit zullen kunnen bevatten omdat onze hersenen daar niet voor gemaakt zijn, en geen computer en geen satelliet kunnen het ook niet achterhalen en het begrijpen. Nooit. Gelul allemaal door CERN en de malloten die denken dat ze met satellieten de boel over kunnen nemen. En ik weet zeker dat HET ook geen oordelen velt over niks of niemand. Wel ben je zelf bij machte om je eigen bedje te spreiden in dit aardse bestaan, en als je bij de verdoemenis wilt behoren, dan kan dat (Satan, zoals men zegt). Dat heb je dan helemaal zelf in de hand. Zo denk ik er over, ik wil het verder niemand aanpraten of opdringen.

  • het doel van satan is om de mens te weerhouden om zich te bekeren ,dat is van de 10 echte geboden af te houden ,zich laten dopen onderdompelen en in christus te geloven.
   daar heeft ie de antichrist voor nodig ,dat is een mens met een andere richting en wetten en zegt christelijk te zijn en diens vertegenwoordiger .,draagt de titel vicarius filii dei in romeinse cijfers wat 666 is

 3. Als je op de link klik van het interview is de website suspended….dat is dus al heel snel ofline gehaald, wat een angst hebben die psychopaten om ontmaskert te worden.

  • Er zijn – gelukkig – genoeg mensen die dit soort belangrijke videos / info oploaden naar andere platforms 🙂

   Archbishop Carlo Maria Viganò | Full Interview | Planet Lockdown

   b1tchute dot com/video/WyTX3NbkdrRj/

 4. De man beschrijft in ieder geval de mindset van een totalitaire maatschappij. Ik zeg bewust ‘maatschappij’ omdat de mensen die deze maatschappij vormen zwak en slaafs zijn en slaapwandelen. Zo werkte het in de DDR ook waar een heel groot deel van de bevolking een soortgelijke Stats-mindset had. Verraders die hun eigen kinderen nog eerder zullen offeren dan opkomen voor hun rechten.

  Hoe waar zijn de woorden van de apostel Saulus van Tarsus: “Maar weet dat er in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken die moeilijk te doorstaan zijn. Want de mensen zullen alleen om zichzelf geven en om geld. Ze zullen verwaand zijn, arrogant, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar en ontrouw. Ze zullen geen natuurlijke genegenheid hebben, voor geen enkele overeenkomst openstaan en kwaadsprekers zijn. Ze zullen onbeheerst en wreed zijn en geen liefde voor het goede hebben. Ze zullen verraders zijn, roekeloos en opgeblazen van trots, met meer liefde voor genot dan liefde voor God. […] Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger vervallen. Ze misleiden anderen en worden zelf misleid.” Ziehier de exacte typering van deze walgelijke maatschappij. De straf die dit verdorven geslacht wacht zal dan ook in overeenstemming zijn. Zij hebben het verdiend.

 5. Als er 99 % waarheid word verteld en 1% leugen dan is heel het verhaal toch een leugen. En dit doet deze beste man.. Geen enkele kerk ,protestant ,evangelisch,of katoliek ,kan je zalig maken ,ook geen doop ,of leven als kluizenaar. Enkel het bloed van Christus reinigt je van zonden en door dit offer te aanvaarden wordt je wit gewassen.,zodat je weer met God kunt verenigd worden,die zuiver is en heilig ,en word je ook heilig . Een menselijke tussenkomst helpt je geen zier.
  En Jetro, lees Gods Woord zoals het er staat. Jezus zal wel terug komen zoasl als Hij vertrokken is op de wolken. En ieder zal hem zien en zich op de borst kloppen, en Hem zien die zij doorstoken hebben. Hij zal zich op Zijn troon in Jeruzalem zetten,vanwaar Hij 1000 jaar regeren zal ,met een ijzeren staf en met Zijn heiligen (die reeds voordien zijn opgenomen voor dat de werkelijke verdrukking van 7 jaar begint) Wat wij nu zien en ondergaan is niets in verglijking met de grote verdrukking die komende is (waar de satan totaal los is), en waar wij nu heel dicht bij zijn. Haast je en bekeer je van je zonden en beken dat je een verlosser nodig hebt Jezus Chtistus , Messias ,de God van Abraham ,Izaak en Jacob dat is Zijn Naam en zo wil Hij ook genoemd en aangeroepen worden.

 6. Zij die zich verzetten tegen de Nieuwe Wereldorde zullen de hulp en bescherming van God krijgen….
  Blablabla en nog eens blablabla.
  Waarom laat god überhaupt het zover komen? Eerst laat hij miljoenen mensen die goedgelovig zijn streven en ziek worden zelfs kinderen en dan gaat hij de mensen helpen die zich verzetten. Wat een rotzooi praat.
  Ik kan geen ander conclusie trekken dat satan beter z’n werk doet dan god…

  • Hoi Bery,

   Ik snap je frustratie volledig. Ik ben zelf zo iemand die alles onderzoekt en probeer alles rationeel te verlklaren. Laten we wel zijn. Dit is het formele verhaal zonder God. Er was eens iets dat uit niets kwam (goh, bizonder) Dat zij boem en nu hebben we iets enorm groots dat we niet kunnen bevatten namelijk het universum. Nog bijzonderder. Dan moeten we ook nog geloven dat er ”toen bliksem en toen kwam er een 1 cellige”. Via heel langzame mutatie kwam deze wereld. Even vergetende dat je gelijktijdig een voortplating systeem, voedsel verteer systeem, adem systeem, gezicht systeem etc moet hebben als mens om te werken als mens.

   Begrijp me niet verkeerd. Ik kan het God heeft het allemaal gemaakt verhaal ook niet geloven. God moet ergens vandaan komen. Gewoon was er al doet t niet voor mij.

   Kom ik uiteindelijk op de simulatie terecht zoals de Musks en vele anderen in high tech stellen…. Hoe dan ook vind ik de laatste verklaring de meest logische, eigenlijk minst onlogische naast ”super spreader events van leven” zoals geologie toont. Maar er geen verklaring voor heeft.

   Hopelijk heeft dit zowel gelovigen als niet gelovigen aan het denken gezet.

   Groeten,
   Hugo

 7. We zijn het er allemaal wel over eens, op de eoa manier, maar hoe krijgen we de schapen in beweging…we zijn afhankelijk van de schapen die de despoten kussen.

 8. disclosure.

  in geen enkele text of bijbel heeft
  I AM WHO I AM ,de naam God of god.

  weet wie je aanroept als je God aanroept.
  want het is niet wie je denkt die je aanroept.

  hidden in plain sight.

  ze noemen de mens niet voor niets te dom om te evolueren omdat ze zo makelijk te verleiden en vooral te Misleiden zijn.

  JC heeft het vertelt wie het is/was.
  bood hem zelfs de gehele vlakte plus inboedel aan.
  JC zij , hou maar mooi zelf.

  hm wie was dat nog maar , die God die aangeroepen word door religieuse vertegenwoordigers…..

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in