© UN Geneva / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Om te begrijpen welke gevolgen de door de Wereldgezondheidsorganisatie (“WHO”) voorgestelde amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling (“IHR”) zullen hebben voor iedereen op aarde, moeten we begrijpen wat totalitaire heerschappij is – want als de door de WHO voorgestelde amendementen volgende maand worden aangenomen, zal de bevolking van de wereld worden onderworpen aan onvervalst totalitarisme.

De weg van de WHO naar totalitarisme

Door Bert Oliver

Verschillende artikelen over de voorgestelde amendementen op de internationale gezondheidsregels van de WHO zijn hier op Brownstone verschenen, zoals deze uitstekende inleiding. Het is dus niet nodig om deze informatie in een soortgelijke vorm te herhalen. In plaats daarvan wil ik ingaan op de vraag wat de gevolgen zouden zijn voor mensen wereldwijd als deze organisatie erin slaagt de vertegenwoordigers van de aangesloten landen zover te krijgen dat ze de voorgestelde wijzigingen accepteren. Meer specifiek, wat zijn de waarschijnlijke gevolgen in termen van het concept en de praktijk van totalitarisme?

Om dit te begrijpen, moet men zich natuurlijk verdiepen in de wijze van regeren die totalitaire regering wordt genoemd, maar ik betwijfel of de meeste mensen een adequaat begrip hebben van een volwaardige totalitaire heerschappij, ondanks het feit dat we die onlangs in zekere mate hebben ervaren onder ‘pandemie’ omstandigheden. Als de door de WHO voorgestelde amendementen in mei worden aangenomen, worden de burgers van de wereld echter onderworpen aan onvervalst totalitarisme, dus het is de moeite waard om hier de volledige implicaties van deze ‘anonieme’ manier van regeren te onderzoeken.

Dit wordt gedaan in de hoop dat, als volksvertegenwoordigers – en dat is wat ze geacht worden te zijn – in wetgevende lichamen over de hele wereld dit artikel zouden lezen, evenals andere artikelen die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp, ze wel twee keer zouden nadenken voordat ze een motie of wetsvoorstel steunen dat de WHO in feite het recht zou geven om zich de soevereiniteit van de aangesloten naties toe te eigenen. De recente ontwikkelingen in de staat Louisiana in de VS, die neerkomen op het verwerpen van het gezag van de WHO, zouden een inspiratie moeten zijn voor andere staten en landen om hun voorbeeld te volgen. Dit is de manier om het leugenachtige ‘pandemieverdrag’ van de WHO te verslaan.

Op haar website, Freedom Research genaamd, heeft Dr. Meryl Nass het WHO-idee van ‘paraatheid voor pandemieën’ beschreven als een ‘zwendel/boondoggle/Trojaans paard’, dat (onder andere) tot doel heeft miljarden belastinggeld over te maken naar de WHO en andere industrieën, om censuur te rechtvaardigen in naam van ‘volksgezondheid’, en misschien wel het belangrijkste, om de soevereiniteit over de besluitvorming voor ‘volksgezondheid’ wereldwijd over te dragen aan de directeur-generaal van de WHO (wat betekent dat de lidstaten juridisch gezien hun soevereiniteit zouden verliezen).

Daarnaast benadrukt ze het feit dat de WHO het idee van ‘One Health’ wil gebruiken om alle levende wezens, ecosystemen en klimaatverandering onder haar eigen ‘gezag’ te brengen; Verder om meer ziekteverwekkers te verwerven voor wijde verspreiding, op deze manier de mogelijkheid van pandemieën te verergeren terwijl de oorsprong ervan wordt verdoezeld, en in het geval dat zulke pandemieën zich voordoen, de ontwikkeling van meer (verplichte) ‘vaccins’ en het verplicht stellen van vaccinpaspoorten (en van lockdowns) wereldwijd te rechtvaardigen, waardoor de controle (de sleutelterm hier) over bevolkingen wordt vergroot. Als deze poging om wereldwijd de macht te grijpen slaagt, dan zou de WHO de autoriteit hebben om elk ‘medisch’ programma op te leggen dat zij nodig acht voor de ‘wereldgezondheid’, ongeacht de effectiviteit en bijwerkingen (inclusief overlijden).

In de vorige paragraaf heb ik het woord ‘controle’ cursief weergegeven als een sleutelterm. Wat eraan toegevoegd moet worden is de term ’totaal’ – dat wil zeggen, ’totale controle.’ Dit is de essentie van totalitaire heerschappij en het zou daarom gemakkelijk moeten zijn om in te zien dat wat de WHO (samen met het WEF en de VN) nastreeft, totale of volledige controle over het leven van alle mensen is.

Niemand heeft het totalitarisme vanuit dit perspectief grondiger geanalyseerd en uitgewerkt dan de in Duitsland geboren Amerikaanse filosofe Hannah Arendt en haar monumentale studie over dit fenomeen – The Origins of Totalitarianism (1951 en in uitgebreidere vorm, 1958) is nog steeds de gezaghebbende bron voor het begrijpen van de historische manifestaties ervan. De laatste, waar Arendt zich op richt, zijn het 20e-eeuwse nazisme en stalinisme, maar het is niet moeilijk om de lijnen ervan waar te nemen in wat we sinds 2020 meemaken – hoewel er een sterk argument kan worden gemaakt dat 2001 het identificeerbare begin markeerde, toen (in de nasleep van 9/11) de Patriot Act werd aangenomen, waarmee aantoonbaar de autoritaire basis werd gelegd voor totalitaire heerschappij zoals duidelijk waargenomen door Henry Giroux.

  Gedwongen de misdaad in uitvoering voor je ogen moeten zien

Arendt (p. 274 van de Harvest, Harcourt editie van The Origins of Totalitarianism, 1976) noemt ’totale terreur’ als de essentie van een totalitaire regering, en werkt het als volgt uit:

Door mensen tegen elkaar op te drukken, vernietigt totale terreur de ruimte tussen hen; vergeleken met de toestand binnen haar ijzeren band lijkt zelfs de woestijn van tirannie [die zij onderscheidt van totalitarisme; B.O.], voor zover het nog een soort ruimte is, lijkt een garantie voor vrijheid. Totalitaire regeringen beperken niet alleen vrijheden of schaffen essentiële vrijheden af; ze slagen er ook niet in, althans voor zover wij weten, om de liefde voor vrijheid uit het hart van de mens uit te roeien. Het vernietigt de ene essentiële voorwaarde van alle vrijheid die eenvoudigweg het vermogen tot beweging is die niet kan bestaan zonder ruimte.

Als je deze suggestieve typering van totalitarisme in termen van ’totale terreur’ leest, besef je opnieuw hoe geniepig de daders van de zogenaamde ‘pandemie’-noodsituatie waren – die natuurlijk geen echte pandemie was, zoals de Duitse regering onlangs toegaf. Het was als het ware het dunne randje van de wig om ’totale terreur’ in ons leven binnen te dringen door onze toegang tot vrij verkeer in de ruimte te beperken. Lockdowns’ zijn het instrument bij uitstek om de bewegingsvrijheid in de ruimte te beperken.

Op het eerste gezicht lijkt het misschien niet hetzelfde als, of vergelijkbaar met, het opsluiten van gevangenen in de concentratiekampen onder het nazi-bewind, maar de psychologische effecten van lockdowns benaderen aantoonbaar die van de gevangenen in deze beruchte kampen in de jaren 1940. Immers, als je je huis niet mag verlaten, behalve om naar de winkel te gaan om eten en andere benodigdheden te kopen voordat je je naar huis haast – waar je plichtsgetrouw alle spullen die je hebt gekocht ontsmet (een concrete herinnering dat de publieke ruimte ‘potentieel dodelijk’ is) – dan is het gebod hetzelfde: ‘Je mag deze omheining niet verlaten, behalve onder gespecificeerde voorwaarden.’ Het is begrijpelijk dat het opleggen van zulke strikte ruimtelijke grenzen een alomtegenwoordig gevoel van angst opwekt, dat uiteindelijk overgaat in terreur.

Geen wonder dat de pseudo-autoriteiten het ’thuiswerken (en studeren)’ bevorderden – om niet te zeggen ‘opdroegen’ – en miljoenen mensen thuis voor hun computerscherm lieten zitten (Plato’s grotmuur). En het verbieden van bijeenkomsten in het openbaar, op een paar concessies na wat betreft het aantal deelnemers aan bepaalde bijeenkomsten, was net zo effectief wat betreft de intensivering van terreur. De meeste mensen zouden deze ruimtelijke beperkingen niet durven overschrijden, gezien de doeltreffendheid van de campagne om de bevolking bang te maken voor het vermeende dodelijke ‘nieuwe coronavirus’, waardoor de ’totale terreur’ werd versterkt. De beelden van patiënten in ziekenhuizen aan beademingsapparatuur en soms aandoenlijk wanhopig kijkend naar de camera, versterkten dit gevoel van angst alleen maar.

Met de komst van de veel gehypete Covid pseudo-vaccins, manifesteerde een ander aspect van het genereren van terreur onder de bevolking zich in de gedaante van een meedogenloze censuur van alle afwijkende meningen en standpunten over de ‘werkzaamheid en veiligheid’ van deze vaccins en over de vergelijkbare effectiviteit van vroegtijdige behandeling van Covid door middel van beproefde remedies zoals Hydroxychloroquine en Ivermectine. Het duidelijke doel hiervan was het in diskrediet brengen van tegenstanders die twijfels uitten over de officiële valorisatie van deze vermeende miraculeuze genezingen van de ziekte en hen te isoleren van de mainstream als ‘samenzweringstheoretici.’

Arendt’s inzicht in de onmisbare functie van ruimte voor menselijke beweging werpt ook een verontrustend nieuw licht op de plannen van het WEF om wereldwijd ’15-minutensteden’ te creëren. Deze zijn beschreven als ‘open lucht-concentratiekampen,’ die uiteindelijk werkelijkheid zouden worden door beweging buiten deze afgebakende gebieden te verbieden, na een eerste periode waarin het idee werd verkocht als een manier om klimaatverandering tegen te gaan door te lopen en te fietsen in plaats van auto’s te gebruiken die koolstof uitstoten. De ‘bezorgdheid’ van het WEF en de WHO over klimaatverandering als een vermeende bedreiging voor de wereldgezondheid biedt een verdere rechtvaardiging voor deze geplande variaties op gevangenissen voor de nauwelijks verholen opsluiting van miljoenen mensen.

  Europarlementariër Rob Roos: De elites hebben besloten dat we "verkeerd leven" en "alles moet veranderen" in de naam van "klimaatverandering"

De relevantie van Arendt’s denken over totalitarisme voor het heden houdt hier echter niet op. Net zo relevant als de manier waarop het terreur cultiveert, is haar identificatie van eenzaamheid en isolatie als voorwaarden voor totale overheersing. Ze beschrijft isolatie – in de politieke sfeer – als ‘pre-totalitair’. Het is typerend voor de tirannieke regeringen van dictators (die pre-totalitair zijn), waar het functioneert om te voorkomen dat burgers enige macht uitoefenen door gezamenlijk op te treden.

Eenzaamheid is de tegenhanger van isolatie in de sociale sfeer; de twee zijn niet identiek en het een kan het geval zijn zonder het ander. Men kan geïsoleerd zijn of afgezonderd van anderen zonder eenzaam te zijn; dat laatste gebeurt pas als men zich in de steek gelaten voelt door alle andere mensen. Terreur, merkt Arendt wijselijk op, kan alleen “absoluut heersen” over mensen die “tegen elkaar geïsoleerd zijn” (Arendt 1975, pp. 289-290). Het ligt daarom voor de hand dat, om de triomf van de totalitaire heerschappij te bereiken, degenen die de oprichting ervan bevorderen omstandigheden creëren waarin individuen zich steeds meer geïsoleerd en eenzaam voelen.

Het is overbodig om iemand te herinneren aan het systematisch opwekken van beide condities in de loop van de ‘pandemie’ door middel van wat hierboven is besproken, met name lockdowns, de beperking van sociale contacten op alle niveaus, en door middel van censuur, die – zoals hierboven is opgemerkt – duidelijk bedoeld was om andersdenkenden te isoleren. En degenen die op deze manier werden geïsoleerd, werden vaak – zo niet meestal – in de steek gelaten door hun familie en vrienden, met als gevolg dat eenzaamheid kon volgen en soms ook volgde. Met andere woorden, het tirannieke opleggen van Covid regels diende het (waarschijnlijk bedoelde) doel om de weg te bereiden voor een totalitaire heerschappij door de voorwaarden te scheppen voor isolatie en eenzaamheid.

Waarin verschilt een totalitaire regering van tirannie en autoritarisme, waar men respectievelijk nog steeds de figuren van de despoot en de heerschappij van een abstract ideaal kan onderscheiden? Arendt schrijft dat (p. 271-272):

Als wettigheid de essentie is van een niet-tirannieke regering en wetteloosheid de essentie van tirannie, dan is terreur de essentie van totalitaire overheersing.

Terreur is de verwezenlijking van de wet van beweging; het belangrijkste doel ervan is om het mogelijk te maken dat de kracht van de natuur of van de geschiedenis vrij door de mensheid raast, ongehinderd door enige spontane menselijke actie. Als zodanig probeert terreur de mens te ‘stabiliseren’ om de krachten van de natuur of de geschiedenis te bevrijden. Het is deze beweging die de vijanden van de mensheid aanwijst tegen wie de terreur wordt losgelaten, en geen enkele vrije actie van oppositie of sympathie kan worden toegestaan om de eliminatie van de ‘objectieve vijand’ van de geschiedenis of de natuur, van de klasse of het ras te belemmeren. Schuld en onschuld worden zinloze begrippen; ‘schuldig’ is hij die in de weg staat van het natuurlijke of historische proces dat een oordeel heeft geveld over ‘inferieure rassen’, over individuen die ‘ongeschikt zijn om te leven’, over ‘stervende klassen en decadente volkeren’. Terreur voert deze vonnissen uit en voor haar rechtbank zijn alle betrokkenen subjectief onschuldig: de vermoorden omdat ze niets tegen het systeem deden en de moordenaars omdat ze niet echt moorden maar een doodvonnis uitvoeren dat door een hoger gerechtshof is uitgesproken. De heersers zelf beweren niet rechtvaardig of wijs te zijn, maar alleen historische of natuurlijke wetten uit te voeren; ze passen geen [positieve] wetten toe, maar voeren een beweging uit in overeenstemming met haar inherente wet. Terreur is wetmatigheid, als wet de wet is van de beweging van een of andere bovenmenselijke kracht, de Natuur of de Geschiedenis.

De verwijzing naar de natuur en de geschiedenis als bovenmenselijke krachten heeft te maken met wat Arendt (p. 269) beweert als het onderliggende geloof van respectievelijk het nationaalsocialisme en het communisme in de wetten van de natuur en van de geschiedenis als onafhankelijke, bijna primordiale krachten op zichzelf. Vandaar dat het gerechtvaardigd is om terreur toe te passen op diegenen die in de weg lijken te staan van de ontplooiing van deze onpersoonlijke krachten. Bij aandachtige lezing schetst het bovenstaande fragment een beeld van totalitaire heerschappij als iets dat gebaseerd is op de neutralisatie van mensen, als menselijke wezens, in de samenleving als potentiële agenten of deelnemers aan haar organisatie of de richting waarin zij zich ontwikkelt. De ‘heersers’ zijn geen heersers in de traditionele zin van het woord; ze zijn er slechts om ervoor te zorgen dat de bovenmenselijke kracht in kwestie zich ongehinderd kan ontplooien zoals het ‘hoort.’

  4 Horrorverhalen die bedoeld zijn om u (letterlijk) van uw eten af te houden

Er is geen genie voor nodig om in Arendt’s scherpzinnige karakterisering van totalitaire overheersing – die ze relateert aan het nazisme en stalinisme als de historische belichamingen ervan – een soort sjabloon te zien dat van toepassing is op het opkomende totalitaire karakter van wat zich in 2020 voor het eerst manifesteerde als iatrocratie, onder het mom van een wereldwijde noodsituatie op het gebied van gezondheid – iets dat we vandaag allemaal wel kennen. Sindsdien zijn er andere kenmerken van deze totalitaire beweging naar voren gekomen, die allemaal samenkomen in wat, in ideologische termen, kan worden omschreven als ‘transhumanisme.’

Ook dit past in Arendt’s beschrijving van totalitarisme – niet het transhumanistische karakter als zodanig van deze laatste incarnatie van de poging om de mensheid als geheel in dienst te stellen van een bovenmenselijke macht, maar de ideologische status ervan. Net zoals het nazi-regime zijn operaties rechtvaardigde door een beroep te doen op de natuur (onder het mom van de geroemde superioriteit van het ‘Arische ras’, bijvoorbeeld), zo beroept de groep technocratische globalisten die de (niet zo) ‘Grote Reset’ aanstuurt zich op het idee om ‘voorbij de mensheid’ te gaan naar een veronderstelde superieure (niet-natuurlijke) ‘soort’ die een fusie tussen mensen en machines bewerkstelligt – ook geanticipeerd, zo lijkt het, door de ‘singulariteit’ kunstenaar genaamd Stelarc. Ik heb ‘idee’ benadrukt omdat, zoals Arendt opmerkt (p. 279-280),

Een ideologie is letterlijk wat haar naam aangeeft: ze is de logica van een idee. Haar onderwerp is de geschiedenis, waarop het ‘idee’ wordt toegepast; het resultaat van deze toepassing is niet een verzameling uitspraken over iets dat is, maar de ontvouwing van een proces dat voortdurend verandert. De ideologie behandelt de loop van de gebeurtenissen alsof die dezelfde ‘wet’ volgt als de logische uiteenzetting van haar ‘idee.’

Gezien de aard van een ideologie, zoals hierboven uiteengezet, zou het duidelijk moeten zijn hoe dit van toepassing is op de transhumanistische ideologie van de neofascistische cabal: het idee dat aan het historische proces ten grondslag ligt is zogenaamd altijd een soort transhumanistische teleologie geweest – naar verluidt is de (voorheen verborgen) telos of het doel van de hele geschiedenis voortdurend geweest het bereiken van een staat waarin Homo en Gyna sapiens sapiens (de dubbel wijze menselijke man en vrouw) worden overtroffen en waarin het ’transhumanistische’ wordt geactualiseerd. Is het dan verbazingwekkend dat ze beweren goddelijke krachten te hebben verworven?

Dit verklaart verder de gewetenloosheid waarmee de transhumanistische globalisten het functioneren en de slopende effecten van de ’totale terreur’ zoals die door Arendt is geïdentificeerd, kunnen toelaten. ‘Totale terreur’ betekent hier de alomtegenwoordige of totaliserende effecten van, bijvoorbeeld, het installeren van allesomvattende systemen van onpersoonlijke, grotendeels door AI gecontroleerde bewaking en het aan mensen – in ieder geval in eerste instantie – communiceren dat het voor hun eigen veiligheid en beveiliging is. De psychologische gevolgen komen echter neer op een subliminaal besef van de afsluiting van de ‘vrije ruimte’, die wordt vervangen door een gevoel van ruimtelijke opsluiting en dat er ‘geen uitweg’ is.

Tegen deze achtergrond geeft het nadenken over de dreigende mogelijkheid dat de WHO erin slaagt om volgzame landen zover te krijgen dat ze de voorgestelde amendementen op hun gezondheidsvoorschriften accepteren, meer inzicht in de concrete effecten die dit zou hebben. En die zijn op zijn zachtst gezegd niet fraai. In een notendop komt het erop neer dat deze ongekozen organisatie de bevoegdheid krijgt om ‘lockdowns’ en ‘medische (of gezondheids-) noodsituaties’ af te kondigen, evenals verplichte ‘vaccinaties’ naar goeddunken van de directeur-generaal van de WHO, waardoor de vrijheid om vrij door de publieke ruimte te reizen in één klap wordt teruggebracht tot een ijzersterke ruimtelijke opsluiting. Dit is wat ’totale terreur’ zou betekenen. Het is mijn vurige hoop dat er nog iets gedaan kan worden om deze dreigende nachtmerrie af te wenden.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Covid totalitarisme: De vergoddelijking van dwalingVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelPeetvader van AI Geoffrey Hinton waarschuwt voor ‘gevechtsrobots’
Volgend artikelDe Grote Onteigening
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

47 REACTIES

 1. De gevolgen van die gevolgen zullen nog veel erger zijn. Volksopstand en alle verantwoordelijken bungelend van vele bomen.

  De overheden kunnen nu vast beter beginnen met het verbieden van de verkoop en het bezit van touw als hun leven ze lief is, of alle bomen die groot genoeg zijn. Kunnen ze die opstaoken in hun “ecologische” centrales, terwijl wij de houtkachel niet meer mogen gebruiken.

  Ze zijn dom genoeg om dat te doen, maar dan zijn ze de rieken, hooivorken en spades nog vergeten. Misschien electrakabel ook verbieden want daar gaat het ook prima mee.

  Gewoon de nek omdraaien met de blote handen is vermoedelijk wel net zo prettig, dit schoelje is een stukje touw of een riek nog niet waard.

 2. Dit is wat ’totale terreur’ zou betekenen. Het is mijn vurige hoop dat er nog iets gedaan kan worden om deze dreigende nachtmerrie af te wenden.
  Alles wat met WHO te maken heeft gewoon doden, bomaanslagen, gewoon door de kop schieten

 3. Niemand maar dan ook niemand kan jou iets verplichten! WHO zijn ongekozen die helemaal geen zeggeschap hebben, laat je niet bang maken! Die 1e die mij een spuit wil geven gaat eraan! IK ben de eigenaar van mijn lijf en leven.

   • @AJ Henk heeft gelijk, die mensen hebben helemaal niks te vertellen. Dat iedereen met een mondkapje op liep, moet iedereen zelf weten. Ze kunnen het niet verplichten, ik heb nooit een mondkapje opgehad en niemand heeft er ooit iets van gezegd.

 4. De wereldheerschappij van het zgn democratische Westen is voorbij. VOORBIJ DAMES EN HEREN. Kijk alleen maar naar de de-industrialisatie in Italië, Frankrijk en Duitsland die al volop aan de gang is. De rest van de Europese landen volgt dan vanzelf. Gevolg: werkloosheid, armoede, hypotheek onbetaalbaar en dan komt Schwabber als reddende engel: in 2030 bezit u niets meer en bent u toch gelukkig.
  Met een CBDC, 15 minuten steden, 100% controle op je doen en laten, je leven bestuurt door een idiote ambtenaar die bepaalt welke kakkerlakken je vreten mag, wanneer je de grens van de 15 minutenstad over mag. Wat een complete waanzin maatschappij, alleen maar om een stel machtsgeile psychopaten te bevredigen?

 5. Directeur Generaal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus is een King Pin in het ontvolkingsbeleid van de satanische elite als men erin slaagt om de IGR-amendementen aan ons op te leggen dan is het totalitarisme een voldongen feit, ik vraag mij steeds af waarom redelijk intelligente mensen zó naïef zijn om al deze beleidsmaatregelen te slikken als zoete koek, zijn ze hersendood en gaan ze als zombies door het leven dat ze alles goed vinden?

  • De meeste vooraanstaande hoge heren die de knoppen bedienen zijn/ hebben zich chantabel gemaakt en kunnen niets anders dan de wereld om hen heen met hun beschamende lot mee naar de verdoemenis in brengen door te gehoorzamen aan de satanisten achter de schermen (Cabal) anders hangen ze zelf heel snel aan letterlijk aan de schandpaal gezelfmoord of plotseling vermist om later in de greppel gevonden te worden.

 6. Off topic: Kort geleden ben ik gaan lezen in ‘Awakening the Truth Frequency’ van Laura Eisenhower (1974). Laura is de achterkleindochter van president Dwight D. – Ike – Eisenhower (1890 – 1969), president in de periode 1953 – 1961 & met zijn broer Milton de bedenker van de term militair-industrieel complex.
  Laura stipt zaken aan als de vloot UFO’s die op 19.07.1952 vloog boven Washington D.C., de drie ontmoetingen met vertegenwoordigers van galactische beschavingen in o.a. het Witte Huis en Vandenberg Air Force base (vicepresident Richard Nixon was daarbij aanwezig) en de van planeet Venus afkomstige Deviant Thor, die in de periode 16.03.1957 – 16.03.1960 verbleef als VIP-gast in het Pentagon.
  Ze rept echter met geen woord over Eisenhowers tijd als militair gouverneur van de drie westelijke bezettingszones in de periode 1945 – 1947 en in welke periode naar schatting een miljoen Duitsers aan ondervoeding zijn gestorven.

 7. Tedros Adhanom Ghebreyesus is een homo dat op zichzelf is niet zo interessant ze zijn nu eenmaal zo, maar het geeft te denken en dat doen niet veel mensen bijv. de helft van de ‘mannelijke’ Duitsche politici in de Bundestag zijn ook homoseksueel, het oud zeer dat deze lieden in hun jeugd mee hebben gemaakt dragen ze nog steeds mee en dat uiten ze op de bekende politieke manier, oud zeer uit je jeugd blijft lang bij, wie het niet kent is een relatief gelukkig mens, psychiatrie van de koude grond.

  https://youtu.be/eyHEmkg48Cg

 8. WHO haal de W maar weg, want helemaal niks World. Dan wil ik zien dat alle landen eraan meewerken, dus ook een Rusland, Iran, China, Noord Korea, andere BRICS+ landen. WHO heeft helemaal niks te vertellen.

 9. WHO = China + Westen.
  Vandaag gaan de globalisten op zoek naar manieren om Internet te kunnen censureren want in 2020 werden we met miljoenen tegelijk expert in censuur omzeilen.
  24 mei, twee weken voor de EU-verkiezingen, zes maanden voor de VS-verkiezingen wordt dit onding goedgekeurd en kan je er als land alleen maar onderuit door de WHO te verlaten.

  • @Qvic

   Men mag God op de blote knieën danken dat het waar is, wel is bekend dat Biden gespeeld wordt door een acteur genaamd Arthur Roberts er circuleren veel foto’s van de echte en de nep president, feit is dat de familie van Joe Biden toe gegeven heeft dat Joe niet meer is en zij zeggen dat de broer van Joe het overgenomen heeft, wat is de waarheid, 330 miljoen Amerikanen geen een die dit verraad aan het licht brengt.

   • realrawnews.com bezigt voornamelijk dit soort news, op realrawnews.com afgaand is de helft van Deep State gearresteerd, berecht en opgehangen.

    • @AJ…

     Dat is het Q verhaal. Ze zijn volgens Q al in 2018 allemaal gepakt en geëxecuteerd, wij kijken volgens Q naar een film; The Great Awakening, die de hele mensheid in fases wakker maakt.

     Dit is niet mijn verzinsel, dit is het Q plan. Ik zeg dus niet dat het waar is of dat Q en Trump ons gaan redden, dit is wat destijds door Q werd verspreid. En ik voel ergens diep in mij dat het waar moet zijn. De vijand is zo gigantisch machtig, dat we ze nooit hadden kunnen verslaan tenzij we ze met hulp van binnenuit kapot kunnen maken en de mensheid kunnen ontwaken door de agenda af te spelen en mensen de dood in de ogen te laten kijken om wakker te schrikken.

     Q sloot af met;
     If you can’t make them see the fire, you have to make them feel the flames. There is a storm coming. Buckle up, it’s going to be a bumpy ride. In the end there will be two teams, team traitor and team patriot. Most won’t even know what happened after this is done.

     Dat laatste klopt wel… veel mensen hebben geen flauw wat voor strijd er gaande is. De massa zal pas achteraf beseffen dat we in een existentiële oorlog zaten en dat ze ons probeerden uit te roeien. Wij zijn de toekomst… de rest volgt.

     • Als dat Q verhaal waar was geweest al in 2018 zouden er nooit yanks de toxprik hebben gekregen in 2021.

      Q is gelul om ons zoet te houden.

  • Beste Qvic niet stimatiserend bedoeld maar geloof die onzin toch echt niet, stel dat dit zo zou zijn wie zou er dan nog in naam en bevoegdheid van de afgevoerden willen doorgaan , de machten die deze schepsels afvoeren zouden dan groter zijn dan de verderfelijke satanisten zelf.

 10. de grootste misrekening van hen is dat je een hele wereldbevolking onder de knoet kan houden.
  ze moeten eens weten wat hen te wachten staat.

 11. De ineenstorting van het medisch kartel gaat gepaard met heel veel onschuldige slachtoffers.

  Lijst van vaccins ontwikkeld door de jaren heen…..alles is verzonnen door een mens en is niet de bedoeling dat je in dit leven emoties van anderen over neemt als ze niet van jouw zijn en laat ze dan ook daar.
  https://herstelderepubliek.wordpress.com/2024/04/10/de-ineenstorting-van-het-medisch-kartel-gaat-gepaard-met-heel-veel-onschuldige-slachtoffers/

  Je kan er niks mee en zadelen anderen op met iets wat er niets in dat dat ze jou willen laten geloven dat het er wel is. De kracht van de overtuiging maar veelal een schijn-ascencie.

  Roepende in de woestijn
  Medio vorig jaar heeft de voorzitter van United People Foundation (UPF) in België een allesomvattende lezing gegeven die eenieder die geïnteresseerd is in het toekomstig welzijn van onze kinderen, onszelf en al het dierbare leven, tot zich zou moeten nemen. Vanaf minuut 39 wordt in een paar minuten uitgelegd hoe de controlestaat wordt uitgerold via de Smartphone, QR code, Digitale Identiteit en CBDC munt. Al vele jaren waarschuwt UPF als een roepende in de woestijn voor alles wat komen gaat. De Corona (Covid) periode was daarin een ‘oefening’…….. om te zien hoever men nu al kon gaan met de misleiding en sturing van mensen. Is dat lastig te bevatten? Kijk dan naar de feitelijkheden vanaf minuut 28. Keer op keer blijkt dat de groei van ons bewustzijn noodzakelijk is om tot andere keuzes te komen.
  https://deblijeb.nl/nieuws/nieuwsbrief-1e-kwartaal-2024.html#item01

  Ze hebben altijd een plan…..maar niet ten gunste van de bevolking die voor hen deze wereld hebben gebouwd en weinig tot geen respect naar anderen mensen.

  Op zaterdag 20 april zal een uiterst belangrijk en geweldig krachtige film wereldwijd gelanceerd worden in meer dan twintig talen. De film heet:

  HET EINDE VAN DE MENSHEID ZOALS GEPLAND DOOR DE WERELDLEIDERS

  Is AI a treaty for humanity. Predictions for humanity.
  https://youtu.be/1qz1p7d2NjA?si=vqODdKISI9pSIyBc

  Deze onthullende en schokkende film toont overweldigende bewijzen voor de officiele en wereldwijd krachtig gepromoote agenda om het menselijke ras te vervangen door kunstmatige alternatieven. Dit heet de VIERDE INDUSTRIELE REVOLUTIE en is in volle gang wereldwijd.

  Nu al worden er robots gemaakt die verpleegsters, artsen, sociale werkers, psychologen, politie agenten, en vele andere menselijke posities vervangen. De film onthult ook de officiele agenda om een totale controle maatschappij te vestigen, waarbij de gevoelens en gedachten van elk mens 24/7 vastgelegd zullen worden door AI.

  Deze technoolgie wordt momenteel over de hele aarde uitgerold. Doel is om te allen tijde elk meest intieme detail van elk mens te weten, zogezegd om klimaatverandering te bestrijden en een betere, veiligere wereld te scheppen. Deze plannen zijn onbeschrijflijk diabolisch maar worden op massale schaal uitgerold wereldwijd. Het is echter nog niet te laat.

  De enige (!) reden dat de machten achter deze plannen hun agenda kunnen realiseren, is de onwetendheid van de bevolking. Deze film is buitengewoon knap en fascinerend gemaakt en is spannend en aangrijpend genoeg om de meeste mensen dermate te boeien, dat ze zullen blijven kijken. Zo worden mensen zich bewust van wat er gaande is en kunnen ze zich beginnen verzetten.

  Deze film heeft het potentieel om een reusachtig ontwaken te katalyseren wereldwijd, zeker omdat de film gelanceerd wordt in tientallen talen. Ook in het Nederlands zal hij beschikbaar zijn.

  Dit is een oproep aan alle geinformeerde mensen om deze kans niet aan je voorbij te laten gaan, maar om deze film op 20 april te bekijken en massaal te verspreiden. Hij loopt als een spannende science fiction film en zal de aandacht van een groot deel van de mensheid trekken.

  Ga op 20 April naar de website Stop World Control en bekijk de film. Je kunt hem daar dan ook downloaden, om op te laden op je eigen platforms, en te versturen naar je contacten en netwerken.

  Laat deze kans niet voorbijgaan, om een geweldige stimulans te geven aan het wereldwijd ontwaken van de mensheid.

  Het wakker worden van de wereldbevolking uit de diepe slaap van onwetendheid en hypnose door de media, is de enige kans om deze ontwikkelingen tegen te houden. Zodra er een meerderheid van de mensheid wakker is en zich verzet, is het einde verhaal voor deze elites, die slechts een kleine minderheid zijn.

  Laat je niet ontmoedigen, maar wees dapper en grijp deze kans om een geweldige explosie van licht te brengen in onze wereld.

  Samen kunnen we de plannen van het kwaad stoppen en de weg banen voor een betere wereld.

  Ga op 20 april naar Stop World Control online en bekijk de film.

  Verspreid dit bericht overal waar je kunt!

  Tot dan!

  LEES OOK DIT ONLINE BERICHT EN VERSPREID HET: 👇🏼 https://stopworldcontrol.com/nl/eindefilm/

 12. Is niet je eigen emoties blokkeren maar doen de meeste wel en is het helaas voor het volk.
  Is de eerste chakra geblokkeerd dan ga je anderen de schuld geven maar dat ligt niet aan ons.

  The Dark Side of Free Will: How the Ego Causes Destructions terwijl van deze 144.000 groep uitverkorenen leven hier nu in NEDER-land en dat is beslist geen toeval. Hier heerst het sterkste ego in de mens. Hier denken de mensen dus het negatiefst….als we in de Golden Yuga belanden ofwel The Aquarius periode voor de komende 2000 jaar Het Waterman-tijdperk “Satya Yuga” Elk Tijdperk komt overeen met het menselijk bewustzijn, als we het Vissentijdperk verlaten! Het menselijk bewustzijn wordt vergroot in het Welcome Home van de “Gouden Eeuw”. Het Waterman-symbool is metaforisch qua inhoud – wat ‘sluiting in water’ betekent. Water vertegenwoordigt het collectieve onderbewustzijn dat de rasterprogramma’s creëert van onze fysieke realiteit. Velen verbinden het Aquariustijdperk met de terugkeer van de godin, priesteres of vrouwelijke energieën – die energieën die boven/sneller vibreren dan de fysieke frequentie. Dit is de terugkeer naar hoger bewustzijn, het ontwaken van hogere geest en denken in de alchemie van tijd. Met andere woorden, Universeel Humanisme zal het kenmerk zijn van het Aquariustijdperk je zou toch zeggen daar gaan we voor Waterman energie is: terug naar de oorsprong, authenticiteit, respect voor het individu en moeder aarde en zitten we in Transformatie naar Eenheid is Holisme oorzaak/gevolg methode, streven we naar Liefde en gaat gepaard met Acceptatie doen we mee aan Liefdadigheid met overtuiging en Compassie, Vrijheid is de doelstelling met Vrije wil ervaren.

  5th DIMENSIONAL SOLAR SPINE AND TWELVE SOLAR CHAKRAS.
  Humans will have 12 helix DNA by combining 2 helix DNA.

  The incredibly powerful vibe of the Super New Moon and The White Sun.

  There is a mission at hand. We were called to assist in a grand ascension.
  Mother Earth is awake, just as most of you reading this are. She is ascending so that she can activate your light body, just as we are. Our role is to ground as much of our multidimensional soul as we can so return to authenticity is becoming the real you without ego is self love.

  On April 8th, 2024, witness more than just an eclipse—it’s a prophecy unfolding, a cosmic symphony of synchronicity and spiritual revelation. 🌑✨ Explore the intense energies surrounding this celestial event with me as we uncover its profound significance on personal and global levels.
  https://youtu.be/Wvqzb1qoTsQ?si=s6S3R4y52vi3rgwB

  All governments must ensure that human rights are respected. Laws and democracy must protect human rights.

  2 centuries of slavery, false doctrines, destructive indoctrinations, absurd ideas, children’s stories about God, education, medicine and love and lasted until the end of 2021 with these ingredients: blaming others (blocked first two chakra’s is fear and anger and controlling others), appropriation without any right, law and regulation, perpetrator Imposing your own will and maintaining control are/were the ingredients of the previous cycle that is slowly changing.

  5th dimension and for a lot of people the 6th dimension.

  Enlightenment is not oppression, it is not black or white, good or bad, god or man. It’s all inclusive. It’s rising above yourself. Don’t try to understand enlightenment, look at your heart, follow your path until there is no more path.

  The fifth dimension is a vibration, or rather a collection of vibrations that belong to the energies of love, trust, compassion, faith, grace and gratitude and thus form a very pure frequency. In this dimension, distance and space disappear. Where you want to be, you are there by tuning in is living in the flow.

  Blocking Emotions. Many people have learned to block their emotions early in life. There are many reasons that lead to the suppression of emotions, and all of them are associated with pain. It is a natural part of life to feel your way in your own life and interpret what is going on around you into emotions. In this way, you can feel fear and it can warn you of danger. You can also feel love and it will guide your path in the direction of joy.

  Your Emotions are the Gateway to Communication with your Higher Self.
  Your emotions are your connection with the Universe and with your Higher Self. 
  https://6dimensionsofhealing.com/emotional-dimension/

 13. Bureau 39, a legendary organization nestled deep inside the government apparatus. Its aim is to procure foreign exchange by any means possible to provide Kim Jong-un’s regime with money.

  Printing dollars, dealing drugs, smuggling arms, insurance fraud, human trafficking – nothing is too unscrupulous for North Korea’s money-makers. https://youtu.be/FAn3HnLpTE4?si=T84jI-Krh2PDnNIs
  Using an ‘economic hitman’? | Decoded https://youtu.be/mPuYkPLLKlM?si=SyA3igfNkb4ptkpN

  Where do U.S. banks get their marching orders? From the Federal Reserve that is constantly in the news setting the interest rates that charge or cripple economies.
  Often seen as a government agency, the “Fed” is actually a privately held, for profit bank that supposedly stands ready to make good on even the dodgiest loans made by U.S. banks that must hold in reserve only 10% of the money they loan. This “fractional reserve banking” means banks can create mortgages and other loans out of thin air? [No! Promissory Notes*]. Another word for this is fraud.
  https://web.archive.org/web/20160321194417/https://mainerepublicemailalert.com/2016/03/21/untold-truth-vatican-is-behind-worlds-top-banks-governments-global-companies-your-mortgage/

  Check it out!! 🔥

  https://robscholtemuseum.nl/fraude-dossier-staat-der-nederlanden-dit-is-hele-interessante-info-die-iedere-inwoner-van-nederland-zou-moeten-kennen-pdfs/

 14. Van de week in het nieuws..er worden “al” babies in cocoons gekweekt.
  Zogenaamd voor mensen die ongewenst kinderloos zijn..

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in