Sinds de eerste atoombom op Hiroshima werd gegooid, op 6 augustus 1945, is de mensheid op geen enkel moment dichter bij het ondenkbare geweest. Alle voorzorgsmaatregelen uit de tijd van de Koude Oorlog, die de atoombom categoriseerde als “een laatste redmiddel”, zijn geschrapt, schrijft Professor Michel Chossudovsky.

De verklaring van Vladimir Poetin op 21 februari 2022 was een antwoord op de dreigementen van de VS om kernwapens preventief tegen Rusland te gebruiken, ondanks de “geruststelling” van Joe Biden dat de VS geen toevlucht zouden nemen tot een “A first strike” kernaanval tegen een vijand van Amerika:

“Laat mij [Poetin] uitleggen dat de strategische planningsdocumenten van de VS de mogelijkheid bevatten van een zogenaamde preventieve aanval tegen vijandelijke raketsystemen. En wie is de voornaamste vijand voor de VS en de NAVO?

Ook dat weten wij. Het is Rusland. In NAVO-documenten wordt ons land officieel en rechtstreeks uitgeroepen tot de grootste bedreiging voor de Noord-Atlantische veiligheid. En Oekraïne zal dienen als vooruitgeschoven springplank voor de aanval.” (Toespraak Poetin, 21 februari 2022, bold toegevoegd)

In juli 2021 lanceerde de regering-Biden haar Nuclear Posture Review (NPR) van 2021, die in 2022 voltooid en formeel aangekondigd moet worden. De 2021 NPR moet wat omschreven wordt als een “nucleair declaratoir beleid van de Verenigde Staten” bevatten.

Het is onwaarschijnlijk dat de NPR van 2021 de nucleaire opties van de regeringen Obama en Bush zal intrekken, die grotendeels gebaseerd zijn op de notie van een preventieve nucleaire oorlog, die in de toespraak van president Poetin aan de orde werd gesteld.

De onderliggende nucleaire doctrine van de VS bestaat erin kernwapens af te schilderen als een middel voor “zelfverdediging” en niet als een “massavernietigingswapen”.

Bovendien zitten er machtige financiële belangen achter de NPR, die verbonden zijn met het onder president Obama gestarte kernwapenprogramma ter waarde van 1,3 biljoen dollar.

Hoewel het Oekraïne-conflict tot nu toe beperkt is gebleven tot conventionele wapens gekoppeld aan “economische oorlogsvoering”, ligt het gebruik van een groot aantal geavanceerde massavernietigingswapens, waaronder kernwapens, op de tekentafel van het Pentagon.

Volgens de Federation of American Scientists ligt het totale aantal kernkoppen wereldwijd in de orde van grootte van 13.000. Rusland en de Verenigde Staten “hebben elk ongeveer 4.000 kernkoppen in hun militaire voorraden”.

De gevaren van een kernoorlog zijn reëel. Door winst gedreven. Twee biljoen dollar

Onder Joe Biden moeten de overheidsmiddelen voor kernwapens tegen 2030 oplopen tot 2 biljoen, zogenaamd als middel om de vrede en de nationale veiligheid te bewaren op kosten van de belastingbetaler. (Hoeveel scholen en ziekenhuizen zou u met 2 biljoen dollar kunnen financieren?):

De Verenigde Staten hebben een arsenaal van ongeveer 1.700 strategische kernkoppen, die geplaatst zijn op intercontinentale ballistische raketten (ICBM’s) en onderzees gelanceerde ballistische raketten (SLBM’s) en op strategische bases voor bommenwerpers. Er zijn naar schatting nog eens 100 niet-strategische, of tactische, kernwapens op bommenwerperbases in vijf Europese landen en ongeveer 2.000 kernkoppen in opslag.

Het Congressional Budget Office (CBO) schatte in mei 2021 dat de Verenigde Staten de komende 10 jaar in totaal 634 miljard dollar zullen uitgeven om hun kernwapenarsenaal in stand te houden en te moderniseren. (Arms Control)

In dit artikel zal ik eerst aandacht besteden aan de verschuiving in de Amerikaanse nucleaire doctrine na de Koude Oorlog, gevolgd door een kort overzicht van de geschiedenis van de kernwapens, die teruggaat tot het Manhattan Project dat in 1939 van start ging met de deelname van zowel Canada als het Verenigd Koninkrijk.

Een noot over de geschiedenis van de betrekkingen tussen de VS en Rusland. De vergeten oorlog van 1918

Historisch gezien hebben de VS en hun geallieerden Rusland meer dan 104 jaar bedreigd, te beginnen tijdens de Eerste Wereldoorlog met de inzet van Amerikaanse en geallieerde strijdkrachten tegen Sovjet-Rusland op 12 januari 1918 (ter ondersteuning van Ruslands keizerlijke leger).

De geallieerde invasie van 1918 van de VS en het VK in Rusland is een mijlpaal in de Russische geschiedenis, die vaak ten onrechte wordt afgeschilderd als deel uitmakend van een burgeroorlog.

Zij duurde meer dan twee jaar en omvatte de inzet van meer dan 200.000 manschappen, waarvan 11.000 uit de VS en 59.000 uit het VK. Japan, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog een bondgenoot van Groot-Brittannië en Amerika was, stuurde 70.000 troepen.

De dreiging van een nucleaire oorlog

De Amerikaanse dreiging met een kernoorlog tegen Rusland werd meer dan 76 jaar geleden geformuleerd, in september 1945, toen de VS en de Sovjet-Unie bondgenoten waren. Zij bestond uit een “blauwdruk voor de Derde Wereldoorlog” van een atoomoorlog tegen de USSR, waarbij 66 steden met meer dan 200 atoombommen zouden worden bestookt. Dit duivelse project in het kader van het Manhattan Project speelde een grote rol bij het ontketenen van de Koude Oorlog en de nucleaire bewapeningswedloop.

Chronologie

1918-1920: De eerste Amerikaanse en Geallieerde strijdkrachten voeren oorlog tegen Sovjet-Rusland, waarbij meer dan 10 landen troepen sturen om aan de zijde van het Wit Keizerlijke Russische Leger te vechten. Dat gebeurde precies twee maanden na de Oktoberrevolutie, op 12 januari 1918, en duurde tot het begin van de jaren 2020.

Het Manhattan Project ging in 1939 van start, met deelneming van het Verenigd Koninkrijk en Canada. Ontwikkeling van de atoombom.

Operatie Barbarossa, juni 1941. Invasie van de Sovjet-Unie door de nazi’s. Standard Oil of New Jersey verkocht olie aan nazi-Duitsland.

Februari 1945: De conferentie van Jalta. De ontmoeting van Roosevelt, Churchill en Stalin.

“Operatie Ondenkbaar”: Een geheim aanvalsplan tegen de Sovjet-Unie, geformuleerd door Winston Churchill in de onmiddellijke nasleep van de conferentie van Jalta. Het werd in juni 1945 geschrapt.

12 april 1945: De Conferentie van Potsdam. President Harry Truman en Eerste Minister Winston Churchill keuren de atoombombardementen op Japan goed.

15 september 1945: Een scenario voor de Derde Wereldoorlog geformuleerd door het Amerikaanse Ministerie van Oorlog: Een plan om 66 steden van de Sovjet-Unie met 204 atoombommen te bombarderen, toen de VS en de USSR bondgenoten waren. Het geheime plan (geclassificeerd) geformuleerd tijdens WO II, vrijgegeven minder dan twee weken na het officiële einde van WO II op 2 september 1945.

1949: De Sovjet-Unie kondigt de test van haar atoombom aan.

  De laatste Slag om de Wereld

Doctrine van na de Koude Oorlog: “Preventieve Nucleaire Oorlog”.

De Mutually Assured Destruction, MAD, (Wederzijdse Zekere Vernietiging ) doctrine uit de tijd van de Koude Oorlog is niet langer van kracht. Zij werd aan het begin van de regering van George W. Bush vervangen door de doctrine van de preventieve kernoorlog, namelijk het gebruik van kernwapens als een middel van “zelfverdediging” tegen zowel kernwapenstaten als niet-kernwapenstaten.

Begin 2002 was de tekst van George W. Bush’s Nuclear Posture Review al uitgelekt, enkele maanden vóór de publicatie van de Nationale Veiligheidsstrategie (NSS) van september 2002, waarin “Preventief” gedefinieerd wordt als:

“het anticiperende gebruik van geweld in het geval van een dreigende aanval”.

Namelijk als een oorlogsdaad op grond van zelfverdediging.

De MAD-doctrine werd geschrapt. In de Nuclear Posture Review van 2001 werd niet alleen het gebruik van kernwapens opnieuw gedefinieerd, ook zogenaamde tactische kernwapens of bunkerbusterbommen (mini-nukes) konden voortaan in het conventionele oorlogstheater gebruikt worden zonder toestemming van de opperbevelhebber, namelijk de president van de Verenigde Staten.

In de NPR van 2001 (goedgekeurd in 2002) werden zeven landen genoemd als mogelijke doelwitten voor een preventieve nucleaire aanval.

In de bespreking van de “vereisten voor nucleaire aanvalscapaciteiten,” noemt het rapport Iran, Irak, Libië, Noord-Korea en Syrië “onder de landen die betrokken zouden kunnen worden in onmiddellijke, potentiële of onverwachte contingenties.”

Drie van deze landen (Irak, Libië en Syrië) zijn sedertdien het voorwerp geweest van door de VS geleide oorlogen. De NPR van 2002 bevestigde ook de voortzetting van de nucleaire oorlogsvoorbereidingen tegen China en Rusland.

“Het rapport-Bush geeft ook aan dat de Verenigde Staten bereid moeten zijn kernwapens tegen China te gebruiken, onder verwijzing naar “de combinatie van China’s nog steeds evoluerende strategische doelstellingen en zijn voortdurende modernisering van zijn nucleaire en niet-nucleaire strijdkrachten”.

“Tenslotte, hoewel de evaluatie de beweringen van de regering-Bush herhaalt dat Rusland niet langer een vijand is, zegt zij dat de Verenigde Staten voorbereid moeten zijn op nucleaire eventualiteiten met Rusland en merkt zij op dat, indien “de betrekkingen van de VS met Rusland in de toekomst aanzienlijk verslechteren, de VS misschien hun nucleaire strijdkrachtniveaus en -positie moeten herzien.” Uiteindelijk concludeert de evaluatie dat een nucleair conflict met Rusland “aannemelijk” is, maar “niet te verwachten” is.”

Een nucleaire oorlog tegen zowel China als Rusland wordt overwogen

Rusland is gemarkeerd als “aannemelijk” maar “niet verwacht”. Dat was in 2002.

Vandaag, op het hoogtepunt van de Oekraïne-crisis, staat een preventieve nucleaire aanval tegen Rusland op de tekening van het Pentagon. Dat betekent echter niet dat die ook uitgevoerd zal worden.

Een Nucleaire Oorlog kan niet gewonnen worden?

Wij herinneren ons de historische uitspraak van Reagan: “Een atoomoorlog kan niet gewonnen worden en mag nooit uitgevochten worden. De enige waarde van het bezit van kernwapens door onze beide naties is ervoor te zorgen dat ze nooit gebruikt zullen worden.”

Toch zijn er machtige stemmen en lobbygroepen binnen het establishment van de VS en de regering-Biden die ervan overtuigd zijn dat “een kernoorlog te winnen is”.

Flashback naar de Tweede Wereldoorlog: “Operatie Barbarossa”

Er is overvloedig bewijs dat zowel de VS als hun Britse bondgenoot erop uit waren dat nazi-Duitsland de oorlog aan het Oostfront zou winnen om de Sovjet-Unie te vernietigen:

“De groeiende vermoedens van Stalin en zijn entourage, dat de Engels-Amerikaanse mogendheden hoopten dat de oorlog tussen de nazi’s en de Sovjet-Unie nog jaren zou duren, berustten op gefundeerde zorgen. Deze wens was reeds gedeeltelijk geuit door Harry S. Truman, toekomstig president van de VS, uren nadat de Wehrmacht de Sovjet-Unie was binnengevallen.

Truman, toen een Amerikaans senator, zei dat hij wilde zien dat de Sovjets en de Duitsers er onderling “zo veel mogelijk zouden doden”, een houding die de New York Times later “een vast beleid” noemde. De Times had de opmerkingen van Truman eerder gepubliceerd, op 24 juni 1941, en daardoor zouden zijn opvattingen hoogstwaarschijnlijk niet aan de aandacht van de Sovjets ontsnapt zijn.” (Shane Quinn, Global Research, March 2022)

Hitlers operatie Barbarossa, die in juni 1941 van start ging, zou van meet af aan mislukt zijn, ware het niet dat Standard Oil of New Jersey (eigendom van de Rockefellers), die routinematig overvloedige olie aan het Derde Rijk leverde, steun verleende.

Duitsland was weliswaar in staat steenkool om te zetten in brandstof, maar deze synthetische productie was ontoereikend. Bovendien waren de Roemeense olievoorraden in Ploesti (tot 1944 onder controle van de nazi’s) minimaal. Nazi-Duitsland was grotendeels afhankelijk van de olietoevoer van US Standard Oil.

De Trade with the Enemy (Handel met de Vijand) wetgeving (1917), officieel ingevoerd na Amerika’s intrede in de Tweede Wereldoorlog, verhinderde niet dat Standard Oil of New Jersey olie verkocht aan nazi-Duitsland. Dit was ondanks het Senaatsonderzoek van 1942 naar US Standard Oil.

Terwijl directe oliezendingen van de VS aan banden werden gelegd, zou Standard Oil Amerikaanse olie via derde landen verkopen. Amerikaanse olie werd via Zwitserland naar het bezette Frankrijk verscheept, en vanuit Frankrijk werd zij naar Duitsland verscheept:

“… gedurende de hele Tweede Wereldoorlog bleef Standard Oil olie leveren aan nazi-Duitsland, in het kader van deals onder toezicht van Teagle. De bevoorrading liep via Spanje, de koloniën van Vichy-Frankrijk in West-Indië en Zwitserland.”

Zonder die door Standard Oil en de Rockefellers georkestreerde olietransporten zou Nazi-Duitsland zijn militaire agenda niet hebben kunnen uitvoeren. Zonder brandstof zou het oostfront van het Derde Rijk in het kader van operatie Barbarossa hoogstwaarschijnlijk niet hebben plaatsgevonden, waardoor miljoenen mensenlevens gespaard zouden zijn gebleven. Het westelijk front, met inbegrip van de militaire bezetting van Frankrijk, België en Nederland, zou ongetwijfeld ook getroffen zijn geweest.

De USSR won in feite de oorlog tegen Nazi-Duitsland, met 27 miljoen doden, die voor een deel het gevolg waren van de flagrante overtreding van Handel met de Vijand door Standard Oil.

“Operatie Ondenkbaar”: Een scenario voor de Derde Wereldoorlog, geformuleerd tijdens de Tweede Wereldoorlog

Een scenario voor de Derde Wereldoorlog tegen de Sovjet-Unie was reeds begin 1945 overwogen, onder wat men Operatie Ondenkbaar noemde, te lanceren vóór het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog op 2 september 1945.

  Interview met Zelensky Economist: Dead Man Walking

Roosevelt, Churchill en Stalin ontmoetten elkaar begin februari 1945 in Jalta, grotendeels met het doel te onderhandelen over de naoorlogse bezetting van Duitsland en Japan.

Video: Conferentie van Jalta

Intussen had Winston Churchill, in de nasleep van de conferentie van Jalta, nagedacht over een geheim plan om oorlog te voeren tegen de Sovjet-Unie:

“Als u dacht dat de Koude Oorlog tussen Oost en West zijn hoogtepunt had in de jaren vijftig en zestig, dan hebt u het mis. 1945 was het jaar waarin Europa de smeltkroes was van een Derde Wereldoorlog.

Het plan riep op tot een massale geallieerde aanval op 1 juli 1945 door Britse, Amerikaanse, Poolse en Duitse – ja Duitse – strijdkrachten tegen het Rode Leger. Zij wilden hen uit het door de Sovjets bezette Oost-Duitsland en Polen terugdrijven, Stalin een bloedneus bezorgen, en hem dwingen zijn overheersing van Oost-Europa te heroverwegen.

… Uiteindelijk waarschuwden de militaire adviseurs van Churchill hem in juni 1945 tegen de uitvoering van het plan, maar het bleef toch een blauwdruk voor een Derde Wereldoorlog. …De Amerikanen hadden zojuist met succes een atoombom getest, en er was nu de laatste verleiding om de bevolkingscentra van de Sovjet-Unie uit te roeien”.

Churchill’s “Operatie Ondenkbaar” tegen de Sovjettroepen in Oost-Europa (zie boven) werd in juni 1945 afgeblazen.

Tijdens zijn mandaat als Eerste Minister (1940-45) had Churchill het Manhattan Project gesteund. Hij was een voorstander van een atoomoorlog tegen de Sovjet-Unie, die in het kader van het Manhattan-project al in 1942 was overwogen, toen de VS en de Sovjet-Unie bondgenoten waren tegen nazi-Duitsland.

Een blauwdruk voor een Derde Wereldoorlog met gebruikmaking van kernwapens tegen 66 grote stedelijke gebieden van de Sovjet-Unie werd op 15 september 1945 officieel geformuleerd door het Amerikaanse Ministerie van Oorlog (zie het gedeelte hieronder).

De Conferentie van Potsdam

Vicepresident Harry S. Truman werd op 12 april 1945 beëdigd als president van de Verenigde Staten, na de dood van Franklin D. Roosevelt, die onverwachts aan een hersenbloeding was overleden.

Op de vergaderingen in Potsdam ging president Truman besprekingen aan (juli 1945) met Stalin en Churchill: De besprekingen waren van een andere aard dan die van Jalta, met name wat betreft zowel Truman als Churchill, die beiden voorstander waren van atoomoorlogvoering:

“[De Britse] premier [Churchill] en ik dineerden alleen. Bespraken Manhattan (het succes ervan). Hij besloot het aan Stalin te vertellen. Stalin had PM [Churchill] verteld van telegram van Japanse keizer die om vrede vroeg. Stalin las mij ook zijn antwoord voor. Het was bevredigend.

Ik geloof dat de Japanners het zullen opgeven voordat Rusland binnenvalt. Ik ben er zeker van dat zij dat zullen doen wanneer Manhattan boven hun vaderland verschijnt. Ik zal Stalin hiervan te zijner tijd op de hoogte brengen.” (Truman Diary, 17 juli 1945)

Deze verklaring uit het dagboek van Truman bevestigt dat Japan zou “opgeven” en zich aan de VS zou overgeven “voordat Rusland binnenvalt”. Uiteindelijk was dit het doel van de atoombommen die op Hiroshima en Nagasaki werden gegooid.

Hoewel Stalin in juli 1945 door Truman terloops op de hoogte werd gebracht van het Manhattan Project, wijzen bronnen erop dat de Sovjet-Unie al in 1942 op de hoogte was van het Manhattan Project. Heeft Truman Stalin verteld dat de atoombom voor Japan bestemd was?

“Wij kwamen om 11 uur bijeen vandaag. [Dat wil zeggen, Stalin, Churchill en de president van de VS].

Maar ik had daarvoor een zeer belangrijke zitting [zonder Stalin?] met Lord Mountbatten en generaal Marshall [gezamenlijke stafchefs van de VS]. [Deze vergadering stond niet op de officiële agenda] Wij hebben de verschrikkelijkste bom uit de wereldgeschiedenis ontdekt. Het kan de vuurvernietiging zijn die voorspeld is in het tijdperk van de Eufraatvallei, na Noach en zijn fabelachtige ark. Hoe dan ook, wij denken dat wij de manier gevonden hebben om een desintegratie van het atoom te veroorzaken. Een experiment in de woestijn van New Mexico was opzienbarend – om het zacht uit te drukken. Dertien pond van het explosief veroorzaakte een krater van zeshonderd voet diep en twaalfhonderd voet in doorsnee, gooide een stalen toren omver op een halve mijl afstand, en sloeg mannen neer op tienduizend meter afstand. De explosie was zichtbaar over een afstand van meer dan tweehonderd mijl en hoorbaar over een afstand van veertig mijl en meer.

Dit wapen moet tussen nu en 10 augustus tegen Japan gebruikt worden.Ik heb de minister van oorlog, de heer Stimson, gezegd het zo te gebruiken dat militaire doelen en soldaten en zeelieden het doelwit zijn en niet vrouwen en kinderen. Ook al zijn de Jappen wilden, meedogenloos, genadeloos en fanatiek, toch kunnen wij als leider van de wereld voor het algemeen welzijn deze verschrikkelijke bom niet op de oude hoofdstad of de nieuwe laten vallen. Hij en ik zijn het eens. Het doelwit zal zuiver militair zijn en wij zullen een waarschuwende verklaring afleggen waarin wij de Jappen vragen zich over te geven en levens te sparen. Ik ben er zeker van dat zij dat niet zullen doen, maar wij zullen hun de kans gegeven hebben. Het is zeker een goede zaak voor de wereld dat het volk van Hitler of die van Stalin deze atoombom niet ontdekt hebben. Het schijnt het verschrikkelijkste ding te zijn dat ooit ontdekt is, maar het kan het nuttigste gemaakt worden.” (Truman’s Diary, bijeenkomst in Potsdam op 18 juli 1945)

De discussie over het Manhattan Project komt niet voor in de officiële notulen van de vergaderingen.

De beruchte “WO III blauwdruk” voor een nucleaire aanval op de Sovjet-Unie (15 september 1945)

Nauwelijks twee weken na het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog (2 september 1945) vaardigde het Amerikaanse Ministerie van Oorlog een richtlijn uit (15 september 1945) om “de Sovjet-Unie van de kaart te wissen” (66 steden met 204 atoombommen), toen de VS en de USSR nog bondgenoten waren, wat bevestigd wordt door vrijgegeven documenten. (Voor meer details zie Chossudovsky, 2017)

Volgens een geheim (geclassificeerd) document van 15 september 1945, “had het Pentagon overwogen om de Sovjet-Unie op te blazen met een gecoördineerde nucleaire aanval gericht tegen grote stedelijke gebieden.”

  Rusland zegt dat het klaar is voor een "grote, kolossale oorlog" met de NAVO

Alle grote steden van de Sovjet-Unie waren opgenomen in de lijst van 66 “strategische” doelen. De ironie wil dat dit plan door het Ministerie van Oorlog werd vrijgegeven vóór het uitbreken van de Koude Oorlog.

Toegang tot alle documenten van de operatie van 15 september 1945

Het tijdperk van de Koude Oorlog

De Nucleaire Wapenwedloop was het directe gevolg van Amerika’s plan van september 1945 om “de Sovjet-Unie op te blazen”, geformuleerd door het Amerikaanse Ministerie van Oorlog.

De Sovjet-Unie testte haar eerste kernbom in 1949. Zonder het Manhattan Project en de “World War III Blueprint” van 15 september 1945 van het Ministerie van Oorlog zou de Wapenwedloop niet hebben plaatsgevonden.

Het Ministerie van Oorlog zette op 15 september 1945 de toon voor talrijke plannen om de Derde Wereldoorlog tegen Rusland en China te voeren:

De lijst van 1200 steden die het doelwit waren van de Koude Oorlog
Deze oorspronkelijke lijst van zesenzestig steden uit 1945 werd in de loop van de Koude Oorlog (1956) bijgewerkt tot ongeveer 1200 steden in de USSR en de Oost-Europese landen van het Sovjetblok (zie geclassificeerde documenten). De voor gebruik bestemde bommen waren krachtiger in termen van explosieve capaciteit dan die op Hiroshima en Nagasaki.

“Volgens het plan van 1956 zouden H-bommen gebruikt worden tegen prioritaire “luchtmacht”-doelen in de Sovjet-Unie, China en Oost-Europa. Grote steden in het Sovjet-blok, waaronder Oost-Berlijn, kregen hoge prioriteit voor “systematische vernietiging” door atoombommen. (William Burr, U.S. Cold War Nuclear Attack Target List of 1200 Soviet Bloc Cities “From East Germany to China”, National Security Archive Electronic Briefing Book No. 538, december 2015.

Tijdens de Koude Oorlog heerste de doctrine van de Mutually Assured Destruction (MAD), namelijk dat het gebruik van kernwapens zou leiden tot “de vernietiging van zowel de aanvaller als de verdediger”.

In het tijdperk na de Koude Oorlog werd de Amerikaanse nucleaire doctrine geherdefinieerd. “Offensieve” militaire acties met kernkoppen worden nu omschreven als daden van “zelfverdediging”.

Humanitaire Nucleaire Oorlogsvoering onder Joe Biden

Door de VS-NAVO geleide militaire interventies (Joegoslavië, Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, Jemen), die miljoenen slachtoffers onder de burgerbevolking hebben gemaakt, worden aangekondigd als Humanitaire Oorlogen, als een middel om de Vrede te verzekeren.

Dit is ook het discours dat aan de interventie van de VS-NAVO in Oekraïne ten grondslag ligt.

“Ik wil dat u weet dat, als wij het over oorlog hebben, wij het eigenlijk over vrede hebben” zei George W. Bush

“Humanitaire kernbommen”

Dit soort window dressing van “humanitaire kernbommen” is niet alleen ingebed in de agenda van Joe Biden voor het buitenlands beleid, het vormt de steunpilaar van de militaire doctrine van de VS, namelijk de zogenaamde Nuclear Posture Review, om nog maar te zwijgen van het kernwapenprogramma van 1,2 biljoen dat tijdens de regering-Obama van start is gegaan.

De B61 mini atoombommen die in West-Europa in gebruik zijn

Het is de bedoeling dat de nieuwste B61-12 “mini-atoombom” in West-Europa wordt ingezet, gericht op Rusland en het Midden-Oosten (ter vervanging van de bestaande B61 kernbommen).

B-61-12 wordt afgeschilderd als een “bruikbaardere” “lage opbrengst” “humanitaire bom”, “onschadelijk voor de burgers”. Dat is de ideologie. De werkelijkheid is “Mutual Assured Destruction” (MAD).

De B61-12 heeft een maximumopbrengst van 50 kiloton, dat is meer dan drie keer zoveel als een Hiroshima bom (15 kiloton), die in enkele minuten meer dan 100.000 doden veroorzaakte.

Als een preventieve aanval met een zogenaamde mini-atoom zou lukken, gericht tegen Rusland of Iran, zou dat de mensheid mogelijk in een WO III-scenario kunnen doen belanden. Natuurlijk worden deze details niet belicht in de verslagen van de mainstream media.

F-15E Eagle Strike Eagle gevechtsvliegtuig voor de levering van de B-61-12

Laagrendement kernwapens: humanitaire oorlogsvoering wordt operationeel

En wanneer de kenmerken van deze “ongevaarlijke” laagrendement kernbom in de militaire handboeken worden opgenomen, gaat de “humanitaire oorlogsvoering” van start: “Hij heeft een lage opbrengst en is veilig voor de burgers, laten we hem gebruiken” [parafrase].

Het Amerikaanse arsenaal van B61 kernbommen, gericht tegen de Russische Federatie, staat momenteel onder het nationale bevel van 5 niet-nucleaire staten (Italië, Duitsland, Nederland, België, Turkije). De commandostructuur met betrekking tot de B61-12 moet nog bevestigd worden. De situatie met betrekking tot de Turkse basis Incirlik is onduidelijk.

• Massavernietigingswapens handhaven als een instrument voor vrede is een gevaarlijke truc.

• Door de geschiedenis heen hebben “vergissingen” een belangrijke rol gespeeld.

• Wij staan op een gevaarlijk kruispunt. Er is geen echte anti-oorlogsbeweging in zicht.
En waarom? Want oorlog is goed voor de zaken!

En de machthebbers van het grote geld, die achter de door de VS-NAVO geleide oorlogen zitten, controleren zowel de anti-oorlogsbeweging als de berichtgeving in de media over door de VS geleide oorlogen. Dat is niets nieuws. Het gaat terug tot de zogenaamde Sovjet-Afghaanse oorlog (1979-), die geleid werd door de VS Nationale Veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski.

Via hun “filantropische” stichtingen (Ford, Rockefeller, Soros e.a.) hebben de financiële elites in de loop der jaren miljoenen dollars gesluisd naar de financiering van zogenaamde “progressieve bewegingen”, waaronder het Wereld Sociaal Forum (WSF)

Dat heet “Manufactured Dissent”: Het grote geld zit ook achter talrijke staatsgrepen en kleurenrevoluties.

Intussen hebben belangrijke sectoren van links, waaronder geëngageerde anti-oorlogsactivisten, de Covid-mandaten onderschreven zonder de feiten en de geschiedenis van de zogenaamde pandemie te verifiëren of te erkennen.

Men moet begrijpen dat zowel het lockdown beleid als het Covid-19 “Killer Vaccine” een integraal deel zijn van het “bredere arsenaal” van de financiële elite. Het zijn instrumenten van onderwerping en tirannie.

De “Great Reset” van het Wereld Economisch Forum is een integrerend deel van het scenario van de Derde Wereldoorlog, dat erin bestaat met militaire en niet-militaire middelen een imperiaal systeem van “wereldbestuur” in te stellen.

Dezelfde machtige financiële belangen (Rockefeller, Rothschild, BlackRock, Vanguard, enz.) die de militaire agenda van de VS-NAVO steunen, zitten stevig achter de “Covid Pandemic Operation”.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Oekraïens “Neo-Nazi Zomerkamp” – Militaire opleiding voor jonge kinderenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelAmerika drijft Europa in een nucleaire oorlog
Volgend artikelLavrov: Hitler was een Jood – Israël woedend
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. Er is vrij veel bewijs dat de bommen op Hiroshima en Nagasaki geen kernbommen waren. Het gebrek aan radioactief materiaal is er een van, en ook de schade die te zien is op foto’s die gemaakt zijn na het bombardement komt niet overeen met wat je verwacht te zien na een nucleaire explosie.
  Als ze nu wel gebruikt gaan worden is dat waarschijnlijk het einde van het leven op aarde.

  • Er was vele jaren een US onderzoeksinstituut daar om de gevolgen van de Atoombommen, de radioactieve straling te meten. Daar zijn documentaires over online. Er zijn ook mensen die beweren dat atoombommen nooit bestaan hebben en niet bestaan.

   • Technisch was het niet mogelijk om de bom met de toenmalige vliegtuigen af te gooien. Want dan zouden zij ook neerstorten door de schokgolf en letterlijk verpulveren c.q. verdampen. Dat heb ik ooit eens uitgerekend en kwam tot de conclusie dat het niet mogelijk was. Bedenk er wel bij toentertijd bestonden er nog geen straal vliegtuigen of turboprops en met een volgeladen aan gewicht propeller bommenwerper kom je niet op 10.000 meter hoogte (de lucht is op die hoogte te ijl voor een volgeladen propeller bommenwerper) en met een snelheid van ongeveer max. 350 Km/uur, dan ga je het niet redden heelhuids terug te keren en zonder schade aan het vliegtuig. Daarbij komt ook nog eens de communicatie en alle elektrische schakelingen die wegvallen bij een explosie van een kernbom.

    • Sorry Qvic, niet goed gerekend, want niet van de juiste gegevens uitgegaan.

     Vliegtuigmotoren van toen hadden simpele ‘magnetos’ die zorgden voor de ontsteking en dan nog in dubbele uitvoering ook. Voor de rest is er niets anders nodig om zulke motoren draaiend en de kisten in de lucht te houden.

     Ook de vlieghoogte is voor props en zuigermotoren geen enkel probleem. De meeste motoren van toen waren voorzien van compressoren voor een zeer hoge cylindervulling zelfs op grote hoogte en de props, zoals vandaag de dag, verstelbaar.

     Even wat specificaties van de B-29 bommenwerper;

     General characteristics

     Crew: 11 (Pilot, Co-pilot, Bombardier, Flight Engineer, Navigator, Radio Operator, Radar Observer, Right Gunner, Left Gunner, Central Fire Control, Tail Gunner)
     Length: 99 ft 0 in (30.18 m)
     Wingspan: 141 ft 3 in (43.05 m)
     Height: 27 ft 9 in (8.46 m)
     Wing area: 1,736 sq ft (161.3 m2)
     Empty weight: 74,500 lb (33,793 kg)
     Gross weight: 120,000 lb (54,431 kg)
     Max takeoff weight: 133,500 lb (60,555 kg)
     135,000 lb (61,000 kg) combat overload

     Powerplant: 4 × Wright R-3350-23 Duplex-Cyclone 18-cylinder air-cooled turbosupercharged radial piston engines, 2,200 hp (1,600 kW) each
     Propellers: 4-bladed constant-speed fully-feathering propellers, 16 ft 7 in (5.05 m) diameter

     Performance:

     Maximum speed: 357 mph (575 km/h, 310 kn)
     Cruise speed: 220 mph (350 km/h, 190 kn)
     Range: 3,250 mi (5,230 km, 2,820 nmi)
     Ferry range: 5,600 mi (9,000 km, 4,900 nmi)
     Service ceiling: 31,850 ft (9,710 m)
     Rate of climb: 900 ft/min (4.6 m/s)

     Armament:

     Guns:
     10× .50 in (12.7 mm) Browning M2/ANs in remote-controlled turrets.[95] (omitted from Silverplate B-29s)
     2× .50 BMG and 1× 20 mm M2 cannon in tail position (the cannon was later removed)[N 11]
     Bombs: [96]
     5,000 lb (2,300 kg) over 1,600 mi (2,600 km; 1,400 nmi) radius at high altitude
     12,000 lb (5,400 kg) over 1,600 mi (2,600 km; 1,400 nmi) radius at medium altitude
     20,000 lb (9,100 kg) maximum over short distances at low altitude
     Could be modified to carry two 22,000 lb (10,000 kg) Grand Slam bombs externally.

 2. Follow the money… Dit artikel zet je wel weer even aan het denken. Het wordt een grote rotzooi die ook veel levens zal kosten. Een echte nuke is einde verhaal.

  De US is een typische bully. De bully is het dreigende jongetje met de grootste waffel die zich omringt met een clubje meelopers. Hij beschuldigt iemand en voelt zich dan gerechtvaardigd hem aan te vallen. Niemand wijst hem ooit terecht en hij is zeer moeilijk te stoppen. Je ziet het op die scholen, waar de bullies een vreselijk probleem zijn. Wij hebben al jaren last van die bully de VS.

  Hoe stop je de VS als deze bully zo goed gebruikt wordt door het Ziopatisch bewind? Hoe denkt Bezos in zijn aardse paradijsje te gaan wonen straks? Dat alles nog mooi en fris blijft na een hoop bommen?

  Deze plaat van reaguurder Karel spreekt boekdelen:
  https://i.postimg.cc/NG79Vkrv/thank-you-jews.png

  • Yup allemaal. K.tkazaren.
   Oekraine en kazastan hebben beiden een deal met israel sinds 2019 dat ze 5 miljoen joden moeten opnemen. Maar daarvoor moeten ze wel eerst in iedere land 5 miljoen uitschot verwijderen, oftewel jentiles. En wat gebeurt er nu , een coup in kazastan waar putin GELUKKIG heel snel ingreep en oekraine loopt leeg als gepland. Hier moet Putin nog wat harder optreden vind ik en kutzelensky afzetten.
   Die vuile smerige k.tkazaren zijn de wereldvernietigers de vuile witte en bruine mensen haters. Blijkbaar zijn er dubbel zoveel afrikanen dood na de vacinatie dan blanken. Zegt genoeg. Ik hoop dat putin amerika platwalst en iran israel van de kaart veegt zodat de palesteintjes hun land weer kunnen terug nemen.j

   • Heb je een link van die deal? Wel MSM nieuws dat Netanyahu het plan had in de Krim een tweede joodse staat te stichten en daar veel joodse kolonisten van de West Bank te herhuisvesten, zonder dat aan de Palestijnen terug te geven. Ik heb ook wel gelezen dat zwarte mensen meer vaccinatieschade hadden. Maar ook juist dat in Afrika zelf veel minder mensen het vaccin genomen hebben. Ik zou niet te veel hopen. Nucleaire oorlog op komst.

 3. Interessant is een docu op YT hoe Churchill de Partizanen in Griekenland afslachtte na WW II. Die hadden nb aan de kant van de geallieerden gevochten. Ook de haat van mensen in India voor Churchill laat hem zien voor de oorlogsmisdadiger die hij was. Al eerder hadden ze geprobeerd Frankrijk buiten spel te zetten Charles the Gaulle, en Frankrijk als zelfstandige natie van de kaart te vegen en onder zich te verdelen. Nu dus ook Rusland van de kaart geveegd het plan. De joodse russische bolsjevieken opgeroepen zo veel mogelijk vrouwen, kinderen en mannen onder de Duitse burgers te verkrachten en te vermoorden. 6 miljoen is wat ik las. Een ander plan was om arsenicum aan brood en drinkwater toe te voegen voor de Duitste burgers die gedeporteerd waren naar de Concentratiekampen, door Joodse Terroristen. Begin was heel trots op zijn terroristische akties. The deathcamps of Eisenhower in the Rhinevalley ook interessant perspectief. Van Churchill wordt beweerd dat hij verwekt werd door UK Rothschild. Het zal eens niet. Bill Clinton zou zijn zoon zijn, geadopteerd door Amerikaanse familie. Dat is wat Illuminati families kennelijk doen. Hun kinderen door andere Illuminati families laten adopteren.

  • Wat bij iedere religie de vaderskant toon aangevend is, is bij joden de moederskant toon aangevend. Dit kan mogelijk het geval zijn om zo voor buitenstaanders de bloedlijnen niet kunnen volgen door de geschiedenis heen. Want het kwaad op de wereld laat liever geen spoor achter voor hun erfgenamen.

 4. Begrijpelijk dat alle “ voorbehouden “ van Amerika om een kernwapen te gebruiken , zijn geschrapt.

  Dit komt omdat ze hier in deze situatie hun WERELDHEGEMONIE DREIGEN TE VERLIEZEN.
  HUN “ WERELD “ ALMACHT STAAT OP HET SPEL.
  En dit willen ze never nooit niet opgeven.
  Dus zullen ze niet schromen, nadat ze 75 jaar geleden zogenaamd “ Europa hebben bevrijd” ( maar als je dieper graaft zul je ontdekken dat deze bevrijding hun plan was om de wereld overheersing naar hun hand te zetten. ) luister naar Karin Hamaker Zondag op de nieuwe wereld….. )
  Na de bevrijding volgt nu de opoffering. En denk niet dat dit niet zal gebeuren ze hebben zonder scrupules al vele landen platgebombardeerd en vernietigd.
  Een grooot gevaar voor hen is dat Rusland hen met gelijke munt kan terug slaan….. DAT WEERHOUDT HEN NOG OP DIT MOMENT.

  Dus 75 jaar na de bevrijding van Europa OFFEREN ZE EUROPA WEER NET ZO VROLIJK OP VOOR HUN IDEE VAN WERELD BEHEERSING.

  De vraag is dan ook WIE BEGINT.
  RUSLAND HEEFT ALTIJD GEZEGD DAT HET NOOIT ZAL BEGINNEN MET KERNWAPENS, DUS ALS AMERIKA BEGINT DAN LIGGEN WIJ ONDER “ BEVRIEND VUUR, BEVRIENDE VERNIETIGING”
  Het raakt tijd dat onze ogen eens open gaan voor hun vuile spelletjes.

  Putin moest wel ingrijpen vlak aan zijn grens in de Azovstaal fabriek is een groot biolaboratorium
  Willen we nog jaren COVID achtige toestanden. En dat stond Rusland te wachten….. zo vlak bij de grens…. ( en west Europa in het kielzog van Rusland ook. )

  • Idd, Gertrude en Anna. Laten we hopen dat Poetin aan de goede kant staat en dat het voor ons goed uitpakt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in