In 1989 publiceerden onderzoekers van het Salk Instituut in Californië een artikel waarin zij uiteenzetten hoe zij een RNA transfectiesysteem hadden ontwikkeld dat “direct RNA kon inbrengen in hele weefsels en embryo’s”, schrijft Ryan Matters.

Het concept van het gebruik van RNA als geneesmiddel wordt voor het eerst in dit artikel beschreven, waarmee dit het baanbrekende werk is dat de basis vormde voor tientallen jaren van verder onderzoek op dit gebied. In het gedeelte “Discussion” van het artikel staat dat:

“De RNA/lipofectine-methode kan worden gebruikt om RNA rechtstreeks in hele weefsels en embryo’s in te brengen (R.W.M., C. Holt, en I.M.V., ongepubliceerde resultaten), waardoor de mogelijkheid ontstaat dat liposoom-gemedieerde mRNA-transfectie nog een andere optie biedt in de groeiende technologie van eukaryotische genenlevering, een die is gebaseerd op het concept van het gebruik van RNA als geneesmiddel”.

Een van de onderzoekers van het Salk Instituut die in het artikel worden genoemd is Dr. Robert W. Malone, een wetenschapper die onlangs op social media werd gecensureerd omdat hij waarschuwde voor de mogelijke gevaren van de covid-19 vaccins. Men zou kunnen stellen dat er geen expert is die beter gekwalificeerd is om ons te waarschuwen voor de gevaren van mRNA-injecties dan de man die de technologie heeft helpen pionieren, maar toch besloot Big Tech dat hij “verkeerde informatie” verkondigde, omdat, nou ja, zij blijkbaar beter weten.

Malone’s onderzoek, dat resulteerde in een procedure waarmee “efficiënt RNA kon worden getransfecteerd in menselijke cellen” met gebruikmaking van een “synthetische kationische lipide”, werd gesteund door subsidies van de American Cancer Society en het National Institute of Health (die momenteel een belang hebben in het Moderna mRNA-vaccin, waaruit blijkt dat zij de technologie een warm hart toedragen. Hierover later meer).

Hoewel Malone’s bijdragen aan de ontwikkeling van de mRNA-technologie welbekend en goed gedocumenteerd zijn, besloot Wikipedia om alle vermelding van hem te verwijderen uit hun “RNA-vaccin”-artikel, kort nadat de wetenschapper zich begon uit te spreken over de gevaren van de overhaaste doorvoer van covid-vaccins. De versie van 14 juni van het artikel noemde Malone 3 keer bij naam en haalde zijn werk 6 keer aan. In de huidige versie van het artikel wordt hij 0 keer genoemd en wordt zijn werk slechts 3 keer geciteerd.

Dit is echter niet verwonderlijk gezien de gedocumenteerde vooringenomenheid van Wikipedia ten aanzien van de farmaceutische industrie. Veel interessanter is de instelling die het onderzoek in de eerste plaats heeft uitgevoerd – het Salk Instituut.

Het Salk Instituut, genoemd naar Jonas Salk, de maker van het Salk polio-vaccin, werd in 1962 opgericht dankzij financiering van de Nationale Stichting voor Kinderverlamming, tegenwoordig bekend als de March of the Dimes.

De March of the Dimes (MOD) werd in 1937 opgericht met als missie polio uit te roeien en in een tijd dat het Eugenetisch Establishment al een prominent, maar nog niet populair, kenmerk was van het Amerikaanse gezondheidsgebeuren. De theorie van de Eugenetica is gebaseerd op het idee dat selectieve voortplanting kan leiden tot de geleidelijke “verbetering” van het menselijk ras en dat bepaalde families geschikt zijn om de maatschappij te leiden op grond van hun “superieure” genen.

In die tijd waren de belangrijkste eugenetica-organisaties in het land de American Eugenics Society (AES) en de American Society of human Eugenics (ASHE), die werden gefinancierd door de families Rockefeller, Carnegie en Harriman, alsmede het Rockefeller Instituut voor Medisch Onderzoek. Er zij op gewezen dat de Rockefellers een belangrijke rol speelden bij de financiering en bevordering van eugenetica in de hele wereld. De eugenetische beweging propageerde selectief paren, kunstmatige inseminatie en verplichte sterilisatie en euthanasie als belangrijke middelen om zogenaamd “inferieure” menselijke wezens uit te roeien.

De eerste sterilisatiewet in de VS werd aangenomen in 1907, in de staat Indiana, en tegen 1931 hadden veel andere staten dit voorbeeld gevolgd door soortgelijke wetten aan te nemen. Volgens het Indiana Historical Bureau:

“In 1907 keurde gouverneur J. Frank Hanly de eerste eugenetica-wet van de staat goed, die sterilisatie verplicht stelde voor bepaalde personen in staatsbewaring.”

Degenen die gesteriliseerd werden onder de eugenetica wet werden geacht “ongewenst” te zijn vanwege geestelijke of lichamelijke beperkingen zoals epilepsie, blindheid en lichamelijke handicaps, maar ook vanwege “sociale tekortkomingen” zoals drugsverslaving of criminaliteit. Volgens schattingen werden ongeveer 60.000 mensen op grond van dergelijke wetten gesteriliseerd, van het recht beroofd om kinderen te krijgen en voor altijd gebrandmerkt als “zwakzinnig”.

In feite leidde de bekendheid van de Amerikaanse eugenetica-beweging tot de aanvaarding ervan door de Nationaal Socialistische Partij van Duitsland, die tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog meer dan 350.000 personen had gesteriliseerd. Na de tweede wereldoorlog werden eugenetische begrippen uit de publieke discussie geweerd, maar de beweging verdween nooit, nee, in plaats daarvan werd zij “geherpositioneerd” met gebruikmaking van meer aanvaardbare terminologie zoals “bevolkingsbeheersing” en “reproductieve gezondheid”, zoals we later zullen zien.

De opkomst van het MOD als een belangrijke speler in de Amerikaanse Eugenetica beweging kan worden teruggevoerd op de vroege associatie van de organisatie met het Rockefeller Instituut van waaruit het veel van zijn belangrijkste leden en adviseurs verkreeg, waaronder professor Anton Julius Carlson, een lid van de American Eugenics Society, die werd aangeworven om te dienen in de Medische en Onderzoekscommissies van het MOD en professor Clair E. Turner, een ander AES lid die diende als assistent van de toenmalige president, Basil O’Connor.

Vlak voor de oprichting van het Salk Instituut kondigde het MOD aan dat het zijn polioprogramma’s zou afbouwen en zijn middelen zou richten op “geboorteafwijkingen”.

In 1959 financierde het MOD cursussen in “medische genetica” aan het Jackson Laboratorium in Maine, een genetisch instituut dat in 1929 was opgericht door Clarence Cook Little, die “ooit” voorzitter was geweest van de American Eugenics Society, de American Birth Control League en de American Euthanasia Society.

De missie van Jackson Laboratory is naar eigen zeggen “het ontdekken van precieze genomische oplossingen voor ziekten en het versterken van de wereldwijde biomedische gemeenschap in haar gezamenlijke streven naar verbetering van de menselijke gezondheid”. Opmerkelijk is dat het lab in 2020 meer financiering heeft gekregen, grotendeels van het National Institute of Health (NIH), waaronder een subsidie van 10,6 miljoen dollar om behandelingen te vinden voor zeldzame genetische ziekten door gebruik te maken van gene-editing technologieën. En aan het begin van de “pandemie” van het coronavirus werkte het laboratorium aan de ontwikkeling van genetisch gemodificeerde muizen voor gebruik bij vaccinstudies en ander onderzoek in verband met Sars-Cov-2.

Vanaf de jaren zestig financierde het MOD verschillende “centra voor de preventie van geboorteafwijkingen” in medische instellingen in de VS. Deze nieuwe centra boden prenatale tests aan via vruchtwaterpunctie om vast te stellen of een baby geboren zou worden met “gebreken” en gaven het echtpaar vervolgens de mogelijkheid om het aangetaste kind te aborteren.

Het MOD heeft ook directe donaties gedaan aan Planned Parenthood (Gepland Ouderschap), een duidelijke tegenspraak met hun beweerde missie om te “vechten voor de gezondheid van alle moeders en baby’s”. Planned Parenthood is een non-profitorganisatie die “reproductieve gezondheidszorg” biedt in de VS en daarbuiten.

Van 2019-2020 pleegde de organisatie meer dan 350.000 abortussen en is bekritiseerd als “het wegsturen van middelen van de gezondheid van vrouwen en in de richting van abortus.” Niet verrassend, een blik in de geschiedenis van de organisatie onthult dat Planned Parenthood zijn wortels heeft in Eugenetische idealen.

Planned Parenthood werd opgericht door Margaret Sanger, die verre van een “geboortecontrolle-activiste” was, zoals de mainstream je wil doen geloven, een racistische eugeniste die de wereld wilde bevrijden van “ongeschikt” menselijk ras. In haar essay, “Een plan voor vrede”, beschrijft zij de belangrijkste doelstellingen van haar voorgestelde “Bevolkingscongres” dat omvat:

“Een streng en rigide beleid van sterilisatie en segregatie voor die bevolkingsgroep waarvan het nageslacht bedorven is, of waarvan de erfenis van dien aard is dat verwerpelijke eigenschappen op het nageslacht kunnen worden overgedragen.”

Ze vermeldt ook de noodzaak om “de toevoer en afvoer van debielen, mentale defecten, epileptici te controleren.”

Zoals eerder vermeld, inspireerden deze Eugenetica idealen de nazi’s die veel van Sanger’s ideeën overnamen en ermee aan de haal gingen, om zo te zeggen. In zijn boek, The War Against the Weak, beschrijft Edwin Black hoe de nazi sterilisatie wet van 1933 en de daaropvolgende euthanasie wetten gebaseerd waren op blauwdrukken, opgesteld door Sanger en andere Amerikaanse “activisten”. In feite waren medewerkers van Sanger op de hoogte van deze nazi euthanasie programma’s en prezen ze deze aan.

Terugkomend op het Salk Instituut, dient te worden opgemerkt dat het gangbare verhaal over de uitbraak van polio in de 20e eeuw, namelijk het idee dat de ziekte wordt veroorzaakt door een virus en dat het wondervaccin van Dr. Salk in zijn eentje verantwoordelijk was voor het beëindigen van de epidemie, dubieus is en waarschijnlijk geheel onjuist.

Paralytische polio verscheen plotseling in de VS in het begin van de 20e eeuw met voortdurende, dramatische schommelingen in het aantal gevallen – een patroon dat aanhield tot het eind van de jaren 1950. De introductie van het Salk-vaccin in 1954 leek samen te vallen met een bijna onmiddellijke afname van het aantal gevallen, die meer dan twee decennia aanhield.

Maar voordat ze “polio” werden genoemd, waren aandoeningen aan de ledematen bekend onder verschillende andere namen, waaronder apoplexie, palsie en verlamming. Veel historische geschriften verwijzen naar verlamming als gevolg van blootstelling aan giftige stoffen en veel van deze verslagen zijn gedocumenteerd door Dr. Ralph Scobey in zijn verklaring uit 1952 voor de Select Committee to Investigate the Use of Chemicals in Food Products getiteld The Poison Cause of Poliomyelitis and Obstructions to its Investigation.

Het document van Scobey bevat verwijzingen naar verschillende onderzoeken die lijken te wijzen op een verband tussen polio-uitbraken in de 20e eeuw en de consumptie van vers fruit, waardoor een verband werd gelegd tussen polio en de blootstelling aan giftige pesticiden.

Een bestrijdingsmiddel dat in die tijd op grote schaal werd gebruikt was DDT, een zeer giftig organochloor dat wijd en zijd werd aangeprezen als zijnde “goed voor u”, maar uiteindelijk in 1972 werd verboden. In 1953 publiceerde Dr. Morton Biskind een artikel in het American Journal of Digestive Diseases waarin hij erop wees dat:

“McCormick (78), Scobey (100-101), en Goddard (57), allen in gedetailleerde studies er  op gewezen hebben dat andere factoren dan besmettelijke agentia zeker betrokken zijn bij de etiologie van polio, variërend van voedingsfouten tot een verscheidenheid van vergiften die het zenuwstelsel aantasten”.

Het gevaar van giftige pesticiden, waaronder DDT, en hun rampzalige gevolgen voor het milieu werden geïllustreerd door Rachel Carson in haar boek uit 1962, Silent Spring.

In recentere tijden hebben onderzoekers, Dan Olmstead, medeoprichter van de Age of Autism, en Mark Blaxil twee briljante onderzoeken gedaan naar de polio-epidemieën van de 20e eeuw, waarbij zij tot een soortgelijke conclusie kwamen als Scobey en Biskind, namelijk dat de ziekte werd veroorzaakt door het wijdverbreide gebruik van neurotoxische pesticiden zoals arseniet van soda en DDT.

Hoewel het vaccin van Salk als een succes werd bejubeld, veroorzaakte het vaccin zelf vele gevallen van letsel en verlamming. En hoewel er een overtuigende correlatie lijkt te bestaan tussen de timing van het vaccin en de afname van het aantal poliogevallen, weet elke goede wetenschapper dat oorzakelijk verband niet hetzelfde is als correlatie, vooral gezien het feit dat DDT, althans in de VS, in dezelfde periode geleidelijk werd afgeschaft.

Interessant is dat het polio-onderzoek van Dr. Salk werd gefinancierd door de moeder van Cordelia Scaife May, een erfgename van het bankiersfort van de Mellon-familie die Margaret Sanger idealiseerde en later toetrad tot het bestuur van de International Planned Parenthood Foundation.

  Nieuw forum waar medische beroepsbeoefenaren onvoorstelbare berichten hebben over de COVID-19 injectie

May’s opvattingen over immigratie waren op zijn zachtst gezegd radicaal, en volgens sommigen was zij voorstander van verplichte sterilisatie als middel om het geboortecijfer in ontwikkelingslanden te beperken. May trad later toe tot het bestuur van de Population Council, een organisatie opgericht door John D. Rockefeller III gericht op bevolkingsvermindering.

In 1995 werkte de Population Council samen met de WHO om vruchtbaarheidsregulerende vaccins te ontwikkelen.

Het zou een vergissing zijn te denken dat de polio-epidemie geen verband houdt met het huidige “vaccinatietijdperk” waarin wij ons bevinden. Integendeel, beweren dat polio in de Verenigde Staten “uitgeroeid” was dankzij vaccinatie alleen is een leugen die de publieke steun voor kindervaccinaties heeft gewekt en heeft geholpen de basis te leggen voor het wijdverbreide geloof in de veiligheid en werkzaamheid van alle vaccins.

Ziekten als polio en pokken (een andere leugen die buiten het bestek van dit artikel valt), en de daaropvolgende pro-vaccin propaganda, hebben een groot deel van de bevolking “klaargestoomd” om zonder meer een experimenteel middel te aanvaarden dat gebaseerd is op een slecht begrepen technologie.

VERDRAAIEN VAN DE WETENSCHAP

In 1997, 8 jaar na het rapport van het Salk Instituut, keurde de FDA de allereerste proef goed met getransfecteerd RNA om immuniteit te ontwikkelen bij kankerpatiënten. Het Recombinant DNA Advisory Committee van het National Institute of Health stemde enkele maanden later voor verdere goedkeuring, hetgeen leidde tot het allereerste op mRNA gebaseerde vaccin dat aan mensen werd toegediend.

Hoewel mRNA in de media wordt gepropageerd als de volgende revolutie in de gezondheid, kunnen mensen met een scherpe waarneming gealarmeerd raken bij het lezen van fragmenten zoals deze, afkomstig uit een artikel over de geschiedenis van mRNA, geschreven door Damian Garde, een Biotech verslaggever voor STATS:

“Het concept: Door precieze aanpassingen te maken aan synthetisch mRNA en mensen ermee te injecteren, zou elke cel in het lichaam kunnen worden omgevormd tot een on-demand geneesmiddelenfabriek.”

Praten over cellen die worden omgevormd tot “on-demand medicijnfabrieken” is precies het soort nietszeggende techno-retoriek dat bedoeld is om indruk te maken op een ongeïnformeerd publiek. mRNA-vaccins zijn gebaseerd op het volgende concept: een stukje synthetisch mRNA wordt naar je cellen gebracht, waar het wordt gebruikt als sjabloon om het virale “spike-eiwit” te maken. Zodra dit eiwit de cel verlaat, produceert het lichaam antilichamen en “leert” het hoe het toekomstige Sars-Cov-2-infecties moet bestrijden.

Op mRNA gebaseerde vaccins worden vaak aangeprezen als een veiliger alternatief voor op DNA gebaseerde vaccins, die volgens deskundigen “permanente en gevaarlijke veranderingen teweeg kunnen brengen in de genetische informatie van behandelde mensen”. Weten we echter zeker dat mRNA-vaccins de genetische opmaak van onze cellen niet blijvend veranderen? In een artikel uit 2001 met de titel RNA als tumorvaccin: een overzicht van de literatuur staat dat (bold toegevoegd):

“In tegenstelling tot vaccins op basis van DNA is er weinig gevaar dat RNA-sequenties in het genoom van de gastheer worden opgenomen.”

Het gebruik van het woord “weinig” lijkt erop te wijzen dat er op zijn minst enig gevaar van genoomintegratie kan bestaan, of waarschijnlijker is dat de onderzoekers het gewoon niet weten.

In het hierboven geciteerde “expert opinion” artikel van Pascolo uit 2004 schetst hij het verband tussen mRNA-vaccins en gentherapieën, iets wat door de mainstream voortdurend wordt ontkend en verworpen:

“Hoewel mRNA zich in het cytosol en niet in de celkern bevindt, behoren volgroeide mRNA’s tot de biochemische familie van de nucleïnezuren. mRNA kan, net als DNA, als een gen worden beschouwd en bijgevolg kan het gebruik ervan als vaccin als “gentherapie” worden beschouwd”.

Interessant is dat het louter door een technische fout in de regelgevende wetgeving is toegestaan dat covid-19 gentherapieën “vaccins” worden genoemd. Dit wordt uitgelegd in een document getiteld The European Regulatory Environment of RNA-Based Vaccines, waarin het volgende staat

De definitie van een geneesmiddel voor gentherapie zoals uiteengezet in bijlage 1 bij Richtlijn 2001/83/EG luidt als volgt:

Onder “geneesmiddel voor gentherapie” wordt verstaan een biologisch geneesmiddel met de volgende kenmerken:

(a) het bevat een werkzame stof die geheel of gedeeltelijk bestaat uit een recombinant nucleïnezuur dat bij de mens wordt gebruikt of aan de mens wordt toegediend om een genetische sequentie te reguleren, te repareren, te vervangen, toe te voegen of te verwijderen;
(b) de therapeutische, profylactische of diagnostische werking ervan houdt rechtstreeks verband met de recombinant-nucleïnezuursequentie die het bevat, of met het product van de genetische expressie van deze sequentie.
Gentherapie geneesmiddelen omvatten geen vaccins tegen infectieziekten.

Het is duidelijk dat alleen al het feit dat een gentherapie een “vaccin tegen infectieziekten” wordt genoemd, de classificatie ervan als gentherapie tenietdoet, waarvoor het goedkeuringsproces, althans in Europa, via het CAT, het “Comité voor geavanceerde therapieën” van het EMA (Europees Geneesmiddelenbureau), moet lopen.

Blijkbaar lijkt deze woordspeling een soort ” achterdeurtje ” te vormen, waardoor mRNA-gebaseerde gentherapieën die gepland zijn voor menselijk gebruik gemakkelijker kunnen worden goedgekeurd.

Goedkeuring is zeker een controversieel onderwerp wanneer het wordt besproken in de context van de huidige covid-19-vaccins, waarvan geen enkel volledig door de FDA is goedgekeurd, alleen goedgekeurd onder noodgebruik (EUA), en gelabeld als “onderzoeksproducten”, een feit waarvan veel mensen niet op de hoogte zijn. Begin dit jaar hebben de fabrikanten van vaccins echter al hun zinnen gezet op volledige wettelijke goedkeuring, na slechts 6 maanden van proefgegevens.

Op 7 mei heeft Pfizer formeel een aanvraag ingediend bij de FDA, met als doel het allereerste volledig goedgekeurde covid-19-vaccin te hebben. Maar waarom zo’n haast, nu er al miljoenen vaccins zijn toegediend onder EUA?

Bovendien was voor de zes “first in disease”-vaccins die de FDA in de afgelopen 15 jaar heeft goedgekeurd, de gemiddelde duur van het onderzoek iets minder dan twee jaar. Een vaccin dat na 6 maanden gegevens is goedgekeurd, zou een van de snelste ooit zijn.

De klinische proeven van fase 3 voor Pfizer, Moderna en Janssen duren twee jaar, maar de FDA heeft geen duidelijk standpunt ingenomen ten aanzien van de minimale follow-up voordat goedkeuring wordt overwogen.

Langere, placebogecontroleerde proeven zijn van het grootste belang voor de beoordeling van de veiligheid van vaccins. Het is dan ook uiterst alarmerend dat vaccinproducenten binnen enkele weken na ontvangst van de EUA zijn begonnen met het opheffen van de blindering door degenen in de placebogroep de kans te bieden zich te laten vaccineren.

Moderna kondigde aan dat “vanaf 13 april alle placebo-deelnemers het Moderna covid-19 vaccin aangeboden hebben gekregen en dat 98% van hen het vaccin heeft ontvangen”, wat betekent dat hun placebogroep niet langer bestaat en dat zij als zodanig geen manier hebben om de veiligheid op lange termijn nauwkeurig te meten.

In een artikel voor het British Medical Journal, citeert Peter Doshi bij verschillende gelegenheden de FDA, zeggende dat het handhaven van een placebo-groep van cruciaal belang zou zijn voor het beoordelen van zowel de veiligheid als de werkzaamheid van covid-19 vaccins, wat duidelijk is voor iedereen die de gevolgen begrijpt van het niet naleven van wetenschappelijke strengheid bij het testen van een nieuwe medische therapie.

In werkelijkheid kunnen er vele redenen zijn waarom fabrikanten goedkeuring van de FDA willen voor hun vaccins, maar waarschijnlijk staat bovenaan de lijst het “goedkeuringsstempel” dat wordt geleverd met een volledige vergunning en de mogelijkheid om dit te gebruiken als een manier om diegenen te overtuigen die sceptisch blijven over de veiligheid en werkzaamheid van de vaccins. Bovendien zou volledige goedkeuring door de FDA de weg vrijmaken voor gemakkelijkere vaccinmandaten, waardoor immense druk zou worden uitgeoefend op diegenen van de “ontwaakte klasse” die een doorn in het oog zijn van de Great Reset/Great Convergence agendapushers.

Meer verontrustende tegenstrijdigheden kunnen worden gevonden in het proces van de FDA voor het beoordelen en goedkeuren van deze experimentele vaccins. De FDA heeft bijvoorbeeld onlangs gewaarschuwd tegen het gebruik van antilichaamtesten om immuniteit of bescherming tegen covid-19 te evalueren, “vooral” nadat een persoon een vaccinatie heeft ontvangen, ondanks het feit dat hun EUA oorspronkelijk was toegekend, gedeeltelijk, vanwege antilichaamreacties.

De implicatie voor deze omkering is dat de gegeven EUA voor covid-19 vaccins ook zou moeten worden teruggedraaid, maar hoe groot is de kans dat dit gebeurt nadat miljoenen mensen al zijn geprikt?

Bovendien getuigt het idee dat “antilichamen” bescherming bieden tegen zogenaamde virale infecties van een gebrekkig inzicht in het lichaam en het immuunsysteem. Het feit dat antilichamen weinig rol spelen bij virale infecties is al sinds de jaren vijftig bekend bij medische wetenschappers, gebaseerd op onderzoek waaruit blijkt dat personen met het genetisch onvermogen om antilichamen te produceren, “agammaglobulinemie” genoemd, normale reacties vertonen op typische virale infecties en zelfs bestand lijken te zijn tegen nieuwe gevallen.

BILL GATES, MODERNA EN EUGENETICA 2.0

Een van de covid-19 vaccinfabrikanten waarover het meest wordt gesproken in de media is Moderna, een biotechbedrijf dat mede is opgericht door Robert Langer, een onderzoeker en uitvinder aan het MIT.

In 2013 ontving de biotech startup 25 miljoen dollar aan financiering van DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), een onderzoekstak van het Amerikaanse ministerie van Defensie, en een organisatie die bekend staat om het meedogenloos nastreven van dystopische, transhumanistische technologieën, zoals implanteerbare nanodeeltjes en bio-herseninterfaces (waarover later meer).

Opmerkelijk is dat de Amerikaanse regering via het National Institute of Health, een financieel belang lijkt te hebben in het Moderna-vaccin, dankzij een contract dat door beide partijen is ondertekend en dat het NIH mede-eigenaar maakt van Moderna’s mRNA-vaccin-kandidaten. Volgens Axios:

“De NIH financiert meestal extern onderzoek, maar vindt ook vaak wetenschappelijke basistechnologieën uit die later in licentie worden gegeven en worden verwerkt in medicijnen die met enorme winsten worden verkocht”.

Dit is meer dan alarmerend gezien het feit dat de NIH verantwoordelijk is voor het prioriteren van veelbelovende behandelingen voor covid-19 en voor het verbeteren van de effectiviteit van klinische proeven, wat voor Moderna onmogelijk is gezien het feit dat hun proef niet langer een controlegroep bevat.

Het belang dat de NIH heeft bij het succes van Moderna kan ook een plausibele verklaring zijn voor het feit dat de biotech-startup een EUA voor hun vaccin heeft gekregen ondanks het feit dat zij er gedurende meer dan 10 jaar niet in geslaagd zijn een enkel product op de markt te brengen.

In een interview voor de Economic Club ontkende Francis Collins, directeur van het NIH, dat covid-19-vaccins geld zouden opleveren door te zeggen dat “niemand dit ziet als een manier om miljarden dollars te verdienen”.

Het bewijs wijst echter op het tegendeel, aangezien Moderna’s covid-19 vaccin verkoop in het eerste kwartaal van 2021 1,7 miljard dollar bereikte, waardoor hun CEO, Stephane Bancel, een van de vele nieuwe farma miljardairs werd.

“Operation Warp Speed”, de naam gegeven aan een partnerschap tussen verschillende Amerikaanse federale agentschappen met als doel de ontwikkeling van een covid-19-vaccin te versnellen, was ook doorspekt met belangenconflicten.

De “Operation Warp Speed”-administratie huurde verschillende “consultants” in die banden hadden met Big Pharma, waaronder twee voormalige directieleden van Pfizer. En in mei 2020 werd gemeld dat hun hoofdadviseur, Dr. Monsef Slaoui, zelf een voormalig farmaceutisch kaderlid, 10 miljoen dollar aan GlaxoSmithKline-aandelen bezat, hetzelfde bedrijf dat later een contract van 2 miljard dollar kreeg om de VS-regering 100 miljoen flesjes covid-19-vaccin te leveren.

Dr. Slaoui bezit ook aanzienlijke aandelen in Moderna, waaraan de federale regering meer dan $2,5 miljard aan financiering heeft toegekend.

Mede-oprichter van Moderna, Robert Langer, wiens vermogen eveneens in de miljarden is gestegen, is een van de meest geciteerde onderzoekers ter wereld. Als wetenschapper aan het MIT bezit Langer meer dan 1.400 patenten en is hij gespecialiseerd in biotechnologie, nanotechnologie, weefselmanipulatie en de toediening van geneesmiddelen.

  Israël: Infecties bij gevaccineerden ook na derde dosis

Bovendien heeft Langer een administratieve functie bij het MIT Media Lab, hetzelfde instituut dat in het middelpunt van een schandaal kwam te staan toen werd onthuld dat het lab financiering had aanvaard van de veroordeelde zedendelinquent Jefferey Epstein. Epstein had toevallig ook een verontrustende fascinatie voor “transhumanisme”, een moderne versie van eugenetica (transhumanisme wordt later in dit artikel besproken).

De toenmalige directeur van het MIT Media Lab, Joi Ito, keurde twee donaties van Epstein goed voor een bedrag van $1,75 miljoen en stond toe dat de veelbelovende pedofiel fondsen van andere rijke weldoeners naar het lab “dirigeerde”, waaronder een donatie van $2 miljoen van Bill Gates, die ook verontrustende banden met Epstein heeft, omdat hij met zijn privé-jet heeft gevlogen en hem bij verschillende gelegenheden heeft ontmoet.

Toen het nieuws bekend werd en Joi Ito zijn functie bij het lab neerlegde, was Langer een van de eersten die een brief ondertekende waarin hij opriep om te blijven, en als administrateur van het kantoor van de directeur van het lab is het moeilijk te geloven dat hij niet op voorhand op de hoogte was van de schenkingen van Epstein.

Robert Langer, die wordt beschreven als de “gemeenschappelijke noemer” in verschillende coronaviruspogingen, is zeker een interessante speler in de transhumanistische beweging. In 2015 ging zijn bedrijf, Microchips Biotech, een samenwerking aan met de Israëlische farmaceutische reus Teva Pharmaceutical, om zijn “implanteerbaar medicijn afleveringsapparaat” te commercialiseren.

Opmerkelijk is dat Teva Pharmaceutical aanzienlijke investeringen heeft ontvangen van Warren Buffett, die in 2006 heeft toegezegd zijn fortuin geleidelijk te schenken aan de Bill & Melinda Gates Foundation, een organisatie waarvan hij tot voor kort als trustee fungeerde.

Langer heeft ook banden met Charles Lieber, een nanotechnoloog uit Harvard die in januari werd gearresteerd wegens het afleggen van valse verklaringen aan de federale autoriteiten over zijn samenwerking met Chinese onderzoekers aan de Wuhan University of Technology.

In 2012 werkten Langer en Lieber samen aan een “materiaal dat elektronica op nanoschaal samenbrengt met biologische weefsels”. Het materiaal werd omschreven als “een eerste stap in de richting van protheses die rechtstreeks communiceren met het zenuwstelsel”.

Veel van Langer’s onderzoek wordt gesteund door Bill Gates, die in 2010 begon met het financieren van mRNA-technologie en ook miljoenen heeft geïnvesteerd in Moderna.

In 2017 sponsorde de Bill and Melinda Gates Foundation een project in Langer’s lab om een microdeeltjes-vaccin-afgiftesysteem te creëren dat een “nieuw type medicijndragend deeltje” zou kunnen genereren, waardoor meerdere doses van een vaccin over een langere periode kunnen worden toegediend met slechts één injectie.

In 2019 sloegen Gates en Langer opnieuw de handen ineen om een onzichtbare tatoeage te ontwikkelen waarmee “vaccinatiegegevens op de huid van een kind kunnen worden aangebracht”. Het verontrustende is dat het uiteindelijke doel van het project is om sensoren te injecteren die kunnen worden gebruikt om “andere aspecten” van de gezondheid te volgen.

Gates beweert dat hij de gegevens nodig heeft voor “ziektepreventie”, verwijzend naar zijn inspanningen om polio, mazelen en andere “besmettelijke” ziekten in de wereld uit te roeien. De verschillende “gezondheidsgerelateerde” initiatieven van Gates in ontwikkelingslanden zijn echter niet het werk van een liefhebbende filantroop, zoals de media ons allemaal willen doen geloven. In plaats daarvan zijn er aanwijzingen dat Gates’ betrokkenheid bij de volksgezondheid de voortzetting is van een al lang bestaande eugenetica-agenda, die zich in het volle zicht verbergt.

Gates’ banden met de eugenetica-beweging beginnen bij zijn vader, die de Rockefellers prees voor hun werk op het gebied van “volksgezondheid” en in 2000 zelfs een ontmoeting met hen had om zaken te bespreken met betrekking tot besmettelijke ziekten, vaccins en het milieu. Tijdens de ontmoeting werd Gates senior geciteerd als zeggend:

“Onze leiding nemend en geïnspireerd door het werk dat reeds gedaan werd door de Rockefeller Foundation, startte onze stichting GAVI door $750 miljoen toe te zeggen aan iets dat het Wereldfonds voor Kindervaccins heet, een instrument van GAVI.”

Interessant is dat bijna tien jaar na die bijeenkomst, Gates junior samen met David Rockefeller een bijeenkomst organiseerde om te praten over bevolkingsvermindering.

Misschien nog veelzeggender is het feit dat Bill en Melinda Gates in 2012 hun Londense Top over Gezinsplanning organiseerden, waar zij hun inzet voor bevolkingsbeperking in de derde wereld aankondigden, op de 100e verjaardag van het Eerste Internationale Eugenetica Congres, dat ook in Londen werd gehouden.

Gates staat bekend om zijn obsessie met vaccins, een merkwaardig streven als je bedenkt dat de 9.000.000 mensen die elk jaar van honger sterven, beter gediend zouden zijn met schoon water, voedselvoorraden en een hygiënische leefomgeving.

In 2009 financierde de Gates Foundation waarnemingsstudies in India voor een omstreden vaccin tegen baarmoederhalskanker dat aan duizenden jonge meisjes werd toegediend onder de naam “Gardasil”.

Binnen enkele maanden begonnen veel meisjes ziek te worden en binnen een jaar waren vijf van hen overleden. Tijdens een soortgelijk onderzoek naar een ander merk van het HPV-vaccin werden veel meisjes in het ziekenhuis opgenomen en stierven er nog eens twee. De Economic Times of India berichtte hierover in 2014, met de schokkende onthulling dat:

“Toestemming voor het uitvoeren van deze studies werd in veel gevallen verkregen van de jeugdherbergopzichters, wat een flagrante schending van de normen was. In veel andere gevallen werden duimafdrukken van hun arme en ongeletterde ouders op het toestemmingsformulier aangebracht. De kinderen hadden ook geen idee over de aard van de ziekte of het vaccin. De betrokken autoriteiten konden in een groot aantal gevallen niet de vereiste toestemmingsformulieren voor de gevaccineerde kinderen verstrekken.”

Gates heeft in India het orale poliovaccin ook sterk gepromoot, nadat hij zich had beijverd om de ziekte uit te roeien. Zoals eerder in dit artikel besproken, zijn er echter giftige chemicaliën betrokken bij de etiologie van polio en kan de ziekte dus niet worden uitgeroeid door het gebruik van vaccins. Sterker nog, wereldwijde gezondheidscijfers geven aan dat er nu meer gevallen van polio worden veroorzaakt door de vaccins zelf dan door iets anders.

In 2018 publiceerde een groep dappere Indiase onderzoekers een verhandeling in het International Journal of Environmental Research and Public Health waaruit een correlatie blijkt tussen de orale poliovaccin aandrijvingen en toegenomen gevallen van “acute slappe verlamming”, een aandoening die wordt beschreven als “klinisch niet te onderscheiden” van polio.

Ironisch genoeg heeft Gates 23 miljoen dollar geïnvesteerd in Monsanto, het bedrijf dat “roundup” op de markt brengt, een pesticide dat glyfosaat bevat en waarvan bekend is dat het schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid, waaronder neurologische aandoeningen en verlammingen.

Hoewel velen geloven dat Gates onbaatzuchtig zijn geld weggeeft om deze vaccinatiecampagnes te financieren, moet worden opgemerkt dat Gates’ investering in vaccins hem een enorm rendement heeft opgeleverd. In 2019 had de Bill and Melinda Gates Foundation iets meer dan 10 miljard dollar gedoneerd aan verschillende initiatieven op het gebied van vaccins, waaronder GAVI (de Global Alliance for Vaccines and Immunization). Gates noemde het de “beste investering die hij ooit heeft gedaan” en schatte het rendement op 20-1, of ongeveer 200 miljard dollar over 20 jaar. Het vermogen van Gates is in de afgelopen 10 jaar meer dan verdubbeld.

En laten we niet vergeten dat meer dan de helft van alle sterfgevallen in lage- tot middeninkomenslanden wordt veroorzaakt door niet-overdraagbare ziekten, waar de Bill and Melinda Foundation weinig belangstelling voor lijkt te hebben, aangezien zij minder dan 3% van hun budget aan dergelijke aandoeningen besteden.

Bovendien zijn de activiteiten van Gates op het gebied van de volksgezondheid doorspekt met belangenconflicten die het idee dat Gates zich bekommert om de gezondheid van de bevolking lijken te ondermijnen. Veel van deze belangenconflicten worden geschetst in een studie van Harvard-onderzoeker David Stuckler, getiteld Global Health Philanthropy and Institutional Relationships: How Should Conflicts of Interest Be Addressed?, waarin hij stelt dat:

“Een voorbeeld: we ontdekten dat de Bill & Melinda Gates Foundation aanzienlijke belangen heeft in de Coca-Cola Corporation, en ook deelneemt aan subsidies die gemeenschappen in ontwikkelingslanden aanmoedigen om zakelijke filialen van Coca-Cola te worden. Sommige commentatoren hebben opgemerkt dat suikerhoudende dranken zoals die welke door Coca-Cola worden geproduceerd, in verband worden gebracht met de snelle toename van zwaarlijvigheid en diabetes in ontwikkelingslanden.”

Stuckler merkt ook op dat:

“Veel van de subsidies van de Stichting voor farmaceutische ontwikkeling kunnen ten goede komen aan toonaangevende farmaceutische bedrijven zoals Merck en GlaxoSmithKline.” En dat “Verscheidene subsidies zijn gekoppeld aan bedrijven die vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de Foundation onder haar investeringen.”

De media berichten zelden over deze verontrustende belangenverstrengeling, wat niet verwonderlijk is als je bedenkt dat Gates alle grote nieuwszenders financiert.

Om de nalatige, wijdverspreide toediening van covid-19 experimentele vaccins een initiatief te noemen dat doordrenkt is van eugenetisch denken zou niet misstaan als men bedenkt hoeveel figuren en instellingen die betrokken zijn bij de vaccinwedloop banden hebben met de eugenetische beweging. In feite zijn de ontwikkelaars van het Oxford-AstraZeneca-vaccin ook verbonden met de nu omgedoopte British Eugenics Society, opgericht door de vader van de eugenetica, Francis Galton. Deze connecties zijn gedetailleerd beschreven door onderzoeksjournaliste Whitney Webb in haar artikel met de titel: “Developers of Oxford-AstraZeneca Vaccine Tied to UK Eugenics Movement” (Ontwikkelaars van het Oxford-AstraZeneca vaccin gelieerd aan de Britse Eugenetiek Beweging).

Als het gaat om de bescherming van de volksgezondheid is de roekeloosheid die politici, wetenschappers en farmaceutische bedrijven aan de dag leggen onvergeeflijk, gezien de wijdverbreide impact die deze experimentele vaccins zullen hebben. We zijn al begonnen met het zien van de resultaten van het loslaten van een gevaarlijke gentherapie-technologie op een naïef en vertrouwend publiek, met VAERS, (het Vaccine Adverse Events Reporting System) dat meer sterfgevallen in verband brengt met covid-19 vaccins dan alle andere vaccins samen in de afgelopen 30 jaar.

Niets van dit alles is echter verrassend, gezien de haast waarmee klinische proeven werden uitgevoerd en de vraagtekens rond de betrouwbaarheid van de gerapporteerde gegevens. Zo meldden de fabrikanten van vaccins dat hun vaccins “95% doeltreffend” waren, een cijfer dat zij bereikten door uit te gaan van een relatieve risicovermindering in plaats van een absolute risicovermindering, die in de meeste gevallen ongeveer 1% bedraagt, een feit dat nooit door de mainstream media werd belicht.

Bovendien waren de vaccinatieproeven niet bedoeld om het effect van de vaccins op infecties, overdracht, ziekenhuisopnames of sterfgevallen te beoordelen, wat raadselachtig is omdat, als er werkelijk een virale pandemie zou zijn, dit de belangrijkste eindpunten zouden zijn om op te testen. Maar misschien was dit een berekende zet van de vaccinfabrikanten, die wisten dat ze meer kans zouden hebben om de resultaten te manipuleren door het eindpunt “covid-19 van enige ernst” te gebruiken. De dramatische toename van het gebruik van griepvaccins is immers niet in verband gebracht met een daling van het sterftecijfer.

Peter Doshi, een redacteur voor het British Medical Journal, heeft vraagtekens gezet bij talrijke aspecten van de controversiële vaccinproeven, waaronder de mogelijkheid dat pijnmedicatie covid-19-symptomen maskeert in proefgroepen en de objectiviteit van “primary event adjudication committees” die belast zijn met het tellen van covid-19 gevallen. In het geval van Pfizer bestond deze commissie uit medewerkers van Pfizer.

Onlangs publiceerde Doctors for Covid Ethics, een groep bestaande uit Dr. Michael palmer MD, Dr Sucharit Bhakdi MD en Dr Stefan Hockertz PhD, een verklaring van deskundigen met betrekking tot het gevaar en de werkzaamheid van het Pfizer vaccin dat werd ingediend als onderdeel van een rechtszaak waarin de goedkeuring door de EU van het gebruik van het vaccin voor kinderen van 12 jaar en ouder werd aangevochten. In het document staat dat de gerapporteerde werkzaamheid van het Pfizer mRNA-vaccin “hoogstwaarschijnlijk volledig frauduleus” was en dat “Pfizer, het EMA en de FDA systematisch bewijsmateriaal uit preklinische dierproeven hebben genegeerd dat duidelijk wees op ernstige gevaren van ongewenste bijwerkingen”.

  Boodschap voor de mensheid van Robert F. Kennedy - "We willen geen intimidatie, we willen de waarheid over het Coronavirus"

Maar natuurlijk komt niets van dit alles ooit aan het licht in de mainstream. In plaats daarvan worden we keer op keer gevoed met dezelfde partijpolitieke uitspraken: “vaccins zijn veilig en effectief”, “volg de wetenschap”, “luister naar de deskundigen”. En met “deskundigen” bedoelen ze natuurlijk de zielloze, farmaceutische sokpoppen zoals Dr. Anthony Fauci, de directeur van het U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases wiens leugens over zogenaamde virale infecties al sinds het uitbreken van AIDS in 1984 worden gespuwd.

Het feit dat een figuur als Fauci zijn post al meer dan 30 jaar bekleedt, zegt veel over hoe het systeem werkt. Wijlen Nobelprijswinnaar en uitvinder van de Polymerase Chain Reaction (PCR), Karry Mullis, hekelde Fauci in een interview en zei:

“Hij weet werkelijk nergens iets van, en ik zou dat in zijn gezicht zeggen. Niets. De man denkt dat je een bloedmonster kunt nemen en het in een elektronenmicroscoop kunt steken en als er een virus in zit, dat je het dan zult weten. Hij begrijpt elektronenmicroscopie niet en hij begrijpt medicijnen niet. Hij zou niet in een positie moeten zijn zoals hij nu is […] Tony Fauci vindt het niet erg om op televisie te komen voor de mensen die zijn salaris betalen en direct in de camera te liegen.”

EEN TRANSHUMANISTISCHE TOEKOMST

Naast gentherapie, een technologie die wordt geassocieerd met eugenetica en transhumanisme, maakt de mRNA-technologie volgens wetenschappers “een snelle ontwikkeling van nieuwe vaccins mogelijk binnen een zeer kort tijdsbestek van weken in plaats van maanden”. We zouden dus geconfronteerd kunnen worden met de mogelijkheid van een toekomst vol vaccins op aanvraag, die worden gemaakt om het publiek te “beschermen” tegen nieuwe, onzichtbare bedreigingen.

Nu vaccinologen het al hebben over “varianten”, booster shots en periodieke covid-19 top-up vaccins, lijkt het er inderdaad op dat het die kant op gaat. En natuurlijk zullen al deze gegevens, dankzij de aan intelligentie gelinkte Big Tech-conglomeraten, worden opgeslagen in een “vaccinpaspoort” dat is gekoppeld aan uw smartphone en dat ongetwijfeld de basis zal vormen voor een nieuw soort digitale identiteitspas die is gekoppeld aan uw bankrekening en, uiteindelijk, uw sociale krediet.

In 2019 diende Bill Gates’ Microsoft inderdaad een patent in, met de toepasselijke naam Patent WO2020060606, voor een “Cryptocurrency system using body-activation data”, nog een aanwijzing voor de ware bedoelingen van de technocratische elite die de transhumanistische agenda financiert en promoot. Alleen al de titel van het octrooi roept beelden op van een slavenmaatschappij waarin mensen worden uitgerust met biosensoren en digitale munten krijgen voor het volbrengen van taken die hen door de heersende elite worden opgedragen.

Maar misschien nog verontrustender is de haast om gentherapieën een licentie te geven voor gebruik bij jonge kinderen. Pfizer zit momenteel midden in een wereldwijde klinische proef, waarbij zij hun mRNA-prikken testen op baby’s vanaf 6 maanden, ondanks het feit dat “Covid-19”, als we veronderstellen dat er zo’n ziekte bestaat, nauwelijks kinderen treft.

In feite, volgens CDC cijfers, is de IFR bij kinderen 20 per 1.000.000, of 0,002%, wat waarschijnlijk lager is dan het risico op blijvend letsel of overlijden als gevolg van het MMR-vaccin. Het is ook lager dan het sterftecijfer als gevolg van het covid-19-vaccin, zoals berekend aan de hand van VAERS-gegevens op het moment van schrijven (5.612 sterfgevallen op 165.000.000 volledig gevaccineerden in de VS = 0,003%).

Bovendien heeft onderzoek het vaccin van Pfizer in verband gebracht met symptomatische myocarditis, met een geschatte incidentie van 1 op 3000 of 1 op 6000 bij jonge mannen.

De haast om mRNA-vaccins in te voeren als onderdeel van het reguliere vaccinatieschema voor kinderen heeft niets te maken met gezondheid of bescherming, maar is eerder een stap in de richting van een veel sinisterder doel, namelijk het verkrijgen van controle over het menselijk lichaam zelf.

Zoals eerder in dit artikel is vermeld, heeft DARPA, de onderzoekstak van het Amerikaanse ministerie van Defensie, gewerkt aan het creëren van nanotechnologie die kan interfacen met biologische cellen. In 2014 lanceerde DARPA zijn “In Vivo Nanoplatforms (IVN)”-programma, met als doel implanteerbare nanoplatforms te ontwikkelen om biologische gegevens te verzamelen en te zorgen voor “continue fysiologische monitoring”. Het programma heeft inmiddels bijgedragen tot de ontwikkeling van injecteerbare hydrogels die fysiologische reacties monitoren en kunnen worden gesynchroniseerd met een smartphone.

Bovendien financiert DARPA, samen met de NIH, Profusa, een door Google gesteund biotech bedrijf dat deze zelfde injecteerbare hydrogel technologie ontwikkelt en op de markt brengt, alleen nu wordt het aangeprezen als een manier om toekomstige “pandemieën” te detecteren.

Naar verluidt kunnen de sensoren van Profusa “griepachtige infecties opsporen nog voordat de symptomen zichtbaar worden”. Hoewel dit ongelooflijk verontrustend is, is dit slechts een stap in de richting van het uiteindelijke doel van DARPA, namelijk heerschappij krijgen over de geest. Dit doel wordt weerspiegeld in DARPA’s onderzoek om “mutant-aangedreven soldaten” te creëren met behulp van “genetische wapens” die “de geest en het lichaam van mensen kunnen ondermijnen met behulp van een scala aan chemische, neurologische, genetische en gedragstechnieken”.

DARPA onderzoekt ook manieren om de hersenen genetisch te manipuleren om gedachten te lezen en beelden en geluiden op te wekken in de hoofden van mensen. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van “magnetische nanodeeltjes”, dezelfde technologie waarvan sommigen hebben gespeculeerd dat zij zou kunnen worden gebruikt in huidige of toekomstige covid-19-vaccins.

Even verontrustend is de “Wellcome Leap”, een nieuw initiatief dat in het leven is geroepen door de aan eugenetica gelieerde Wellcome Trust, ’s werelds rijkste stichting voor medisch onderzoek, in samenwerking met twee voormalige voormannen van DARPA. Het officiële doel van het programma is “doorbraken te bewerkstelligen in de menselijke gezondheid over een periode van 5 tot 10 jaar en schijnbaar onmogelijke resultaten aan te tonen op schijnbaar onmogelijke tijdlijnen”.

Momenteel heeft het initiatief 5 hoofdprojecten, waarvan het eerste “RNA Readiness + Response” is, dat tot doel heeft (onderstreping toegevoegd) “een zichzelf onderhoudend netwerk van productiefaciliteiten te creëren die wereldwijd gedistribueerde, ultramoderne piekcapaciteit bieden om aan toekomstige pandemische behoeften te voldoen”, verwijzend naar de fabricage van op RNA gebaseerde producten (mRNA-gentherapieën). Let op de schijnbare zekerheid van een toekomstige pandemie.

De grootste kanshebber voor het meest verontrustende Wellcome Leap-project is echter zonder twijfel “The First 1000 days” (1kD), een programma dat beoogt zuigelingen als proefpersonen te gebruiken om hun hersenontwikkeling te volgen en AI-modellen te creëren die kunnen worden gebruikt om “de resultaten van de uitvoerende functies nauwkeurig te voorspellen en te verbeteren”. Het project maakt ook melding van het gebruik van “mobiele sensoren, wearables en thuisgebaseerde systemen”. In een gedetailleerd artikel over de zaak schrijft onderzoeker Whitney Webb dat:

“Trouw aan de eugenetische banden van de Wellcome Trust (nader te onderzoeken in deel 2), merkt Wellcome Leap’s 1DK op dat “van belang zijn verbeteringen van onderontwikkelde EF naar normatief of van normatieve naar goed ontwikkelde EF over de hele bevolking om de breedste impact te leveren.” Een van de doelstellingen van 1DK is dus niet het behandelen van ziekten of het aanpakken van een “mondiale uitdaging op het gebied van de volksgezondheid”, maar in plaats daarvan het experimenteren met de cognitieve verbetering van kinderen met behulp van middelen die zijn ontwikkeld door AI-algoritmen en invasieve surveillance-gebaseerde technologie”.

De tijdlijn van 5-10 jaar van de Wellcome Leap komt toevallig overeen met het Neuralink-project van elitefrontman Elon Musk, dat “de toekomst van herseninterfaces” tot stand wil brengen om “onze vermogens uit te breiden”. In een interview zei Musk: “Ik denk dat we nog zo’n 8 tot 10 jaar verwijderd zijn van het feit dat dit bruikbaar is voor mensen zonder handicap”.

Musk, wiens vermogen met meer dan 500% steeg tijdens de covid-19 “pandemie”, richtte Neuralink op in 2016. Het bedrijf haalde onlangs 205 miljoen dollar aan financiering op bij 7 durfkapitaalbedrijven (waaronder Google’s GV) en 5 leidinggevenden uit Silicon Valley.

Neuralink is echter niet het enige biotechbedrijf dat deze technologie nastreeft. Onlangs heeft Synchron, een klein biotechbedrijf en concurrent van Neuralink, groen licht gekregen van de FDA om te beginnen met het testen van zijn hersenchipimplantaten bij mensen.

Over 10 jaar zijn we in 2030, een jaar dat steeds weer wordt genoemd als het jaar waarin transhumanistische technologieën gemeengoed zullen zijn in de gewone samenleving. Volgens voorspellingen van de Amerikaanse National Intelligence Council zal “human augmentation” (de samensmelting van mens en machine) in 2030 een belangrijk thema zijn. Hun Global Trends 2030 rapport, gepubliceerd in 2012, stelt dat:

“Succesvolle protheses zullen waarschijnlijk direct geïntegreerd zijn met het lichaam van de gebruiker. Brain-machine interfaces zouden “bovenmenselijke” vaardigheden kunnen bieden, zoals het verbeteren van kracht en snelheid, en het bieden van functies die voorheen niet beschikbaar waren.”

Interessant is dat het rapport ook “een gemakkelijk overdraagbaar nieuw respiratoir pathogeen” voorspelt dat een grote ontwrichtende impact zou kunnen hebben. Het rapport stelt verder dat “in tegenstelling tot andere ontwrichtende wereldwijde gebeurtenissen, een dergelijke uitbraak zou resulteren in een wereldwijde pandemie die direct lijden en dood veroorzaakt in elke uithoek van de wereld, waarschijnlijk in minder dan zes maanden.”

SLAVERNIJ: EEN KEUZE UIT VRIJE WIL

Het uitrollen van mRNA-gentherapieën en de drang naar een transhumanistische samenleving vertegenwoordigt de voortzetting van de eugenetica-beweging, die gebaseerd was op het pseudowetenschappelijke concept dat sommige mensen op grond van hun genetische samenstelling meer “geschikt” waren om de samenleving te leiden dan anderen.

De “held” van de Polio-epidemie, Jonas Salk, had zijn eigen banden met de eugenetica en dat geldt ook voor het instituut dat naar hem is genoemd, het Salk Instituut. Hun mRNA-onderzoek, gefinancierd door de NIH, legde de basis voor de ontwikkeling en massale verspreiding van gentherapieën, die controversieel “vaccins” worden genoemd. Het gevaar van deze experimentele technologie is duidelijk, aangezien zij wereldwijd reeds duizenden gewonden en doden heeft veroorzaakt.

De rol van inlichtingendiensten, miljardair technocraten en farmaceutische initiatieven in het financieren, onderzoeken en promoten van mRNA-vaccins, “bio-hersen”-interfaces, het bewerken van genen en andere technologieën die doordrenkt zijn van eugenetische idealen, schetsen het beeld van een wereldwijde agenda die tegen 2030 op volle toeren zal draaien.

De huidige covid-19 “pandemie” heeft gediend als een middel om deze agenda te versnellen door het centraliseren van rijkdom en macht, transhumanistische technologie in de mainstream te brengen en autoritaire heerschappij te normaliseren.

Pfizer’s proeven met zuigelingen en het alarmerende “1kD” project van de Wellcome Leap geven aan dat de sleutel tot deze agenda de conditionering en controle van kinderen vanaf jonge leeftijd is, iets dat Aldous Huxley uitgebreid beschreef in zijn verontrustend profetische, eugenetische roman, Brave New World.

Deze agenda, hoewel gesteund door enkele van ’s werelds machtigste personen en instellingen, heeft een duidelijke zwakte – het succes ervan is afhankelijk van onze inschikkelijkheid. Het zal alleen vooruitgang boeken als we het toestaan. Daarom is het aan een ieder van ons om door middel van geweldloos verzet het zaad van het ontwaken te zaaien in het collectieve bewustzijn van de mensheid.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dr. Vernon Coleman: De waanzinnigen hebben het gesticht overgenomen en ze kunnen met deze injecties miljarden dodenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikel“Mijn conclusie is dat het menselijk ras te dom is om te overleven”
Volgend artikelHartontsteking na Pfizer-vaccinatie: Australische journalist waarschuwt vanuit ziekenhuis
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

 1. Wat een geweldig artikel.
  Follow the Money, dat is het enige wat ik kan zeggen.
  Saillant detail: de vrouw van Klaus Schwab is een
  Rockefeller.
  Eén grote scam!
  Inge

 2. Er schijnt nu het toch tegenvalt met de spuiten en bijwerkingen, dat ze, om maar zo onschuldig mogelijk te blijven, een nieuw medicijn ontwikkelen.
  Molnupiravir genaamd. Het is een pilletje en met een kuur van 5 dagen ben je weer okselfris.
  Het werkt toch niet zo goed die gifspuit, laten we dit maar op de markt brengen, dit lag nog op de plank voor de gewone griep

 3. Wat een immense rotheid wordt er hier bloot gelegd.
  Alles bedacht in waarschijnlijk onmenselijk luxe achterkamertjes.
  Ook te zien is hoeveel parasieten er rondlopen met als enige bedoeling er zelf ook een graantje van mee te pikken.
  De parallel met het duitsland van eerste helft van vorige eeuw doet het ergste vermoeden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in