Artsen uit het hele Verenigd Koninkrijk hebben een open brief aan de directeur van de gezondheidsautoriteit MHRA ondertekend waarin zij hun ernstige bezorgdheid uiten over elk voorstel om de  COVID-19 vaccins aan kinderen toe te dienen.

De belangrijkste ondertekenaar van de open brief is gepensioneerd consultant kinderarts, Dr. Ros Jones van het Health Advisory & Recovery Team (HART). HART is een groep artsen, wetenschappers en medische professionals die werd opgericht om het COVID-19 beleid in het VK te onderzoeken en te beoordelen in een poging de politici zo goed mogelijk te helpen het beschikbare bewijsmateriaal te evalueren en te reageren op de zich ontwikkelende situatie.

In de brief aan de MHRA-chef Dr. June Raine belicht de HART-groep alle redenen waarom zij zich ernstig zorgen maakt over de toediening van het Covid-19-vaccin aan kinderen, en concludeert dat het “onverantwoordelijk, onethisch en zelfs onnodig is om kinderen onder 18 jaar op te nemen in de nationale uitrol van het COVID-19 vaccin”.

Dit is de brief in zijn geheel:

Wij willen u op de hoogte brengen van onze ernstige bezorgdheid over alle voorstellen om COVID-19 vaccins aan kinderen toe te dienen. Onlangs uitgelekte regeringsdocumenten suggereren dat een uitrol van COVID-19-vaccins bij kinderen ouder dan 12 jaar al gepland staat voor september 2021, en de mogelijkheid dat kinderen vanaf 5 jaar in de zomer gevaccineerd worden.

Het heeft ons diep verontrust dat verschillende regerings- en SAGE-vertegenwoordigers in de media hebben verklaard dat de uitrol van het COVID-19-vaccin “zo snel mogelijk op kinderen moet worden gericht”. Het lesmateriaal dat onder de scholen in Londen is verspreid, bevat emotioneel beladen vragen en onnauwkeurigheden. Bovendien hebben leiders van de onderwijsvakbonden verontrustende taal gebezigd door te suggereren dat het dwingen van kinderen om de COVID-19 vaccins te accepteren door druk van leeftijdgenoten op scholen moest worden aangemoedigd, ondanks het feit dat dwang om een medische behandeling te accepteren in strijd is met de Britse en internationale wetten en verklaringen. Een dergelijke retoriek is onverantwoordelijk en onethisch en zet het publiek ertoe aan te eisen dat minderjarigen worden gevaccineerd met een product dat zich nog in het onderzoeksstadium bevindt en waarover geen middellange- of langetermijneffecten bekend zijn, tegen een ziekte die voor hen geen wezenlijk risico inhoudt. Hieronder volgt een samenvatting van onze beweegredenen; een meer gedetailleerde toelichting met volledige referenties is beschikbaar.

Risico’s en voordelen van medische behandelingen

Vaccins gaan, net als elke andere medische behandeling, gepaard met uiteenlopende risico’s en voordelen. Daarom moet elk product afzonderlijk op zijn merites worden beoordeeld en moet worden nagegaan voor welke patiënten of bevolkingsgroepen de verhouding tussen risico’s en voordelen aanvaardbaar is. Voor COVID-19-vaccins zijn de potentiële voordelen voor ouderen en kwetsbare personen duidelijk, maar voor kinderen zou de balans tussen voordelen en risico’s heel anders uitvallen. Wij brengen deze bezorgdheid naar voren als onderdeel van een geïnformeerd debat, dat een vitaal onderdeel is van het juiste, wetenschappelijke proces. Wij moeten ervoor zorgen dat zich geen herhaling voordoet van tragedies uit het verleden, met name wanneer vaccins overhaast op de markt worden gebracht. Het varkensgriepvaccin Pandemrix bijvoorbeeld, dat na de pandemie van 2010 op de markt werd gebracht, leidde tot meer dan duizend gevallen van narcolepsie, een verwoestend hersenletsel, bij kinderen en tieners, voordat het werd teruggetrokken. Dengvaxia, een nieuw vaccin tegen knokkelkoorts, werd ook onder kinderen verspreid voordat de volledige testresultaten bekend waren, en 19 kinderen stierven aan mogelijke antilichaamafhankelijke versterking (ADE) voordat het vaccin werd teruggetrokken. We mogen niet het risico lopen dat dit opnieuw gebeurt met de COVID-19 vaccins, wat niet alleen gevolgen zou hebben voor de getroffen kinderen en gezinnen, maar ook een enorm schadelijk effect zou hebben op de vaccinatiegraad in het algemeen.

  Biofysicus Andreas Kalcker: Chloordioxide is een 100% effectieve remedie tegen Covid & Hoe u CDS maakt en gebruikt

Geen enkele medische interventie mag op een “one size fits all”-basis worden ingevoerd, maar moet in plaats daarvan volledig op geschiktheid worden beoordeeld aan de hand van de kenmerken van de leeftijdscohort en van de betrokken individuen, waarbij voor elke cohort en de individuen binnen een groep het risico tegen de baten moet worden afgewogen. Deze aanpak werd in oktober jongstleden uiteengezet door Kate Bingham, hoofd van de Vaccine Task Force van de regering, die zei: “We moeten gewoon iedereen die risico loopt vaccineren. Mensen onder de 18 zullen niet worden gevaccineerd. Het is een vaccin dat alleen voor volwassenen is bestemd, voor mensen ouder dan 50 jaar, met speciale aandacht voor gezondheidswerkers, verzorgingshuispersoneel en kwetsbare personen”.

Kinderen hoeven niet gevaccineerd te worden om de kudde-immuniteit te ondersteunen

Twee derde van de volwassen bevolking heeft al ten minste één dosis van het COVID-19 vaccin gekregen. Modellen die ervan uitgaan dat vaccinatie van kinderen nodig is om kudde-immuniteit te bereiken, hebben geen rekening gehouden met het deel dat vóór maart 2020 immuniteit had en het deel dat die immuniteit op natuurlijke wijze heeft verworven. Volgens recente modellen zou het Verenigd Koninkrijk de vereiste kudde-immuniteitsdrempel op 12 april 2021 hebben bereikt.

Kinderen dragen SARS-CoV-2 niet zo gauw over als volwassenen, en bovendien lopen volwassenen die met jonge kinderen samenleven of werken minder risico op ernstige COVID-19. Er is niet aangetoond dat scholen het zwaartepunt van de verspreiding naar de gemeenschap vormen, leraren hebben een lager risico op COVID-19 dan andere volwassenen in de werkende leeftijd.

  Opnieuw sterft voetballer tijdens wedstrijd aan hartaanval... Verdomde klimaatverandering

Veiligheidsproblemen op korte termijn

Op 13 mei heeft de MHRA in totaal 224.544 ongewenste bijwerkingen ontvangen, waaronder 1.145 sterfgevallen in verband met SARS-CoV-2-vaccins. Er waren aanvankelijk weinig meldingen van beroertes als gevolg van cerebrale veneuze trombose, maar naarmate het bewustzijn toenam, leidden veel meer meldingen tot de conclusie dat het AstraZeneca-vaccin niet mag worden gebruikt bij volwassenen jonger dan 40 jaar en deze onvoorspelbare bevinding heeft ook geleid tot de opschorting van de Oxford AstraZeneca-proef voor kinderen.

In het Amerikaanse meldingssysteem voor bijwerkingen (VAERS) zijn soortgelijke voorvallen geconstateerd met vaccins van Pfizer en Moderna en het is waarschijnlijk dat dit een klasse-effect is dat verband houdt met de productie van spike-eiwit. Nieuwe Britse richtlijnen voor het beheer van door vaccins geïnduceerde trombotische trombocytopenie (VITT) omvatten alle COVID-19 vaccins in hun advies. De mogelijkheid van verdere onverwachte veiligheidsproblemen kan niet worden uitgesloten. In Israël, waar de vaccins op grote schaal zijn verspreid onder jongeren en tieners, is het Pfizer-vaccin in verband gebracht met verschillende gevallen van myocarditis bij jonge mannen en is bezorgdheid geuit over meldingen van veranderde menstruatiecycli en abnormale bloedingen bij jonge vrouwen na het vaccin.

Het meest verontrustend met betrekking tot de mogelijke vaccinatie van kinderen is dat er nu een aantal sterfgevallen in verband met vaccinatie is gemeld bij VAERS in de VS, ondanks het feit dat de vaccins alleen aan kinderen zijn gegeven in het kader van proeven en een zeer recente uitrol naar 16-17-jarigen.

Bezorgdheid over veiligheid op lange termijn

Alle fase 3-proeven met het COVID-19-vaccin zijn nog aan de gang en zullen pas eind 2022 /begin 2023 worden afgerond. De vaccins zijn daarom momenteel experimenteel en er zijn slechts beperkte gegevens over de veiligheid op korte termijn en geen gegevens over de veiligheid op lange termijn bij volwassenen beschikbaar. Bovendien wordt in vele gevallen gebruik gemaakt van een volledig nieuwe mRNA-vaccintechnologie, die nog niet eerder is goedgekeurd voor gebruik bij mensen. Het mRNA is in feite een prodrug en het is niet bekend hoeveel spike-eiwit een individu zal produceren. Het kan maanden of jaren duren voordat mogelijke late effecten zichtbaar worden. Het beperkte onderzoek bij kinderen dat tot op heden is uitgevoerd, is absoluut onvoldoende krachtig om ongewone maar ernstige bijwerkingen uit te sluiten.

Kinderen hebben nog een heel leven voor zich en hun immunologische en neurologische systemen zijn nog in ontwikkeling, waardoor zij kwetsbaarder kunnen zijn voor bijwerkingen dan volwassenen. Er zijn al een aantal specifieke punten van zorg naar voren gebracht, waaronder auto-immuunziekten en mogelijke effecten op de placentatie en de vruchtbaarheid. In een onlangs gepubliceerd artikel wordt de mogelijkheid geopperd dat mRNA-vaccins tegen COVID-19 op prionen gebaseerde neurodegeneratieve ziekten kunnen uitlokken. Alle potentiële risico’s, bekend en onbekend, moeten worden afgewogen tegen de risico’s van COVID-19 zelf, zodat voor kinderen een heel andere baten/risicobalans zal gelden dan voor volwassenen.

  Nog meer pandemische corruptie: weigering om natuurlijke immuniteit te erkennen

Conclusie

Er ligt een belangrijke wijsheid in de Eed van Hippocrates die stelt: “Als eerste, doe geen kwaad”. Alle medische interventies houden een risico van schade in, zodat wij de plicht hebben om voorzichtig en proportioneel te handelen. Dit is met name het geval wanneer massale ingrepen in een gezonde populatie worden overwogen, in welk geval er harde bewijzen moeten zijn dat de voordelen veel groter zijn dan de nadelen. Het huidige, beschikbare bewijs toont duidelijk aan dat de risico/baten-berekening NIET pleit voor het toedienen van overhaaste en experimentele COVID-19-vaccins aan kinderen, die vrijwel geen risico lopen door COVID-19, maar wel bekende en onbekende risico’s lopen door de vaccins. De Verklaring van de Rechten van het Kind stelt dat “het kind op grond van zijn lichamelijke en geestelijke onrijpheid bijzondere bescherming en zorg nodig heeft, met inbegrip van passende rechtsbescherming”. Als volwassenen hebben wij de zorgplicht om kinderen te beschermen tegen onnodige en voorzienbare schade.

Wij concluderen dat het onverantwoordelijk, onethisch en zelfs onnodig is om kinderen onder de 18 jaar te betrekken bij de nationale uitrol van het COVID-19-vaccin. Klinische proeven met kinderen brengen ook enorme ethische dilemma’s met zich mee, gezien het gebrek aan potentieel voordeel voor de deelnemers aan de proeven en de onbekende risico’s. Het einde van de huidige fase 3-proeven moet worden afgewacht, evenals verscheidene jaren van veiligheidsgegevens bij volwassenen, om alle potentiële bijwerkingen uit te sluiten, of te kwantificeren.

Wij roepen onze regeringen en de regelgevende instanties op om fouten uit de geschiedenis niet te herhalen, en de oproepen om kinderen tegen COVID-19 te vaccineren af te wijzen. Extreme voorzichtigheid is betracht met betrekking tot vele aspecten van de pandemie, maar nu is zeker het belangrijkste moment om echte voorzichtigheid te betrachten – we moeten niet de generatie van volwassenen zijn die, door onnodige haast en angst, de gezondheid van kinderen in gevaar brengt”.

Een groot aantal artsen, wetenschappers en medische beroepsbeoefenaren hebben hun handtekening gezet onder de brief, waarop de MHRA nog steeds niet heeft gereageerd.

Veel van wat in de brief staat, zegt Frontnieuws nu al maanden. Zullen ze nu opstaan en luisteren naar medische professionals die precies hetzelfde zeggen?

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Grote studie vindt “Overvloed van patiënten opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19  binnen zeven dagen na vaccinatie”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelAstraZeneca ‘vaccin’ doodt BBC presentatrice
Volgend artikelAmerikaanse gezondheidsautoriteit spendeerde meer dan 400.000 dollar aan het enten van geaborteerde foetale scalpen op muizen en ratten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. Ook in de VS zijn ze nogal bezorgd over het behandelen van kinderen met gitige troep.

  Een groep Amerikaanse artsen probeert te voorkomen dat het coronavaccin ook op grote schaal aan kinderen jonger dan 16 jaar wordt toegediend. Medici van America’s Frontline Doctors hebben juridische stappen genomen. Ze zijn fel gekant tegen het toedienen van experimentele producten aan kinderen waar geen langetermijnonderzoek naar gedaan is.

  “We hebben nog nooit zoveel bijwerkingen gezien bij welk vaccin dan ook zonder dat de FDA (Amerikaanse medicijnwaakhond, red.) actie onderneemt,” zei kinderarts Angelina Farella van America’s Frontline Doctors. “Het rotavirusvaccin werd na 15 gevallen van bijwerkingen van de markt gehaald en het Mexicaanse griepvaccin na 25 sterfgevallen.”
  Lees verder…………….
  https://www.ninefornews.nl/kinderarts-over-coronavaccins-aantal-sterfgevallen-met-12-000-gestegen/

 2. In the United States, the Supreme Court has canceled universal vaccination. Bill Gates, US Chief Infectious Disease Specialist Fauci, and Big Pharma have lost a lawsuit in the US Supreme Court, failing to prove that all of their vaccines over the past 32 years have been safe for the health of citizens! The lawsuit was filed by a group of scientists led by Senator Kennedy.
  nspirerradio.com/news-view/975192/supreme-court-has-canceled-universal-vaccination-senator-robert-f-kennedy-jr

 3. Tja, de ultieme schofterigheid van diegenen die dit organiseerden komt dan toch boven water.
  Ben alleen benieuwd hoe lang dit nog gaat duren. De schade aan mensen loopt steeds verder op. Maar ja, dat past niet in hun straatje (de beloofde bonus komt dan niet).
  Die kwab begint te krijsen als een speenvarken, van prikken of…..

 4. Het is misdadig om aan die arme kinderen, ongeacht of ze gezond of ongezond zijn te inenten met dezelfde vaccinatie waarmee volwassen ingeënt worden ongeacht welk merk en sterkte.
  Verschrikkelijk, misdadig en triest. Zelfs Satan keert zijn gezicht voor en laat een traantje.
  Er zijn daadwerkelijk mensen die de duivel overtreft wat slechtheid betreft. de slaaf overtreft zijn meester.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in