Beste burgers van Rusland! Beste vrienden! Vandaag acht ik het opnieuw noodzakelijk om terug te komen op de tragische gebeurtenissen in de Donbass en de kernvraagstukken van Ruslands eigen veiligheid.

Ik zal beginnen met wat ik in mijn toespraak van 21 februari van dit jaar heb gezegd. Ik heb het over wat ons in het bijzonder verontrust en zorgen baart, namelijk de fundamentele bedreigingen die stap voor stap, jaar na jaar, door onverantwoordelijke politici in het Westen tegen ons land worden geuit. Ik doel op de uitbreiding van het NAVO-blok naar het oosten, op de nabijheid van zijn militaire infrastructuur tot aan de grenzen van Rusland.

Het is bekend dat wij al 30 jaar met volharding en geduld proberen met de belangrijkste NAVO-landen overeenstemming te bereiken over de beginselen van gelijke en ondeelbare veiligheid in Europa. In antwoord op onze voorstellen zijn wij voortdurend gestuit op ofwel cynische misleiding en leugens, ofwel pogingen tot druk en chantage, terwijl intussen het Noord-Atlantisch Bondgenootschap, ondanks al onze protesten en zorgen, gestaag uitbreidt. De oorlogsmachine is in beweging en, ik herhaal, ze komt dicht bij onze grenzen.
Waarom gebeurt dit allemaal? Waarom deze arrogante houding van spreken vanuit onze eigen exclusiviteit, onfeilbaarheid en toegeeflijkheid? Waar komt deze onverschillige, afwijzende houding tegenover onze belangen en absoluut legitieme eisen vandaan?

Het antwoord is duidelijk, begrijpelijk en voor de hand liggend. De Sovjet-Unie verzwakte aan het eind van de jaren tachtig en stortte vervolgens in. Het hele verloop van de gebeurtenissen van toen is een goede les voor ons vandaag; het heeft op overtuigende wijze aangetoond dat de verlamming van macht en wil de eerste stap is naar volledige verloedering en vergetelheid. Toen we ons zelfvertrouwen een tijdje kwijt waren, was het machtsevenwicht in de wereld verstoord.

Dit heeft geleid tot een situatie waarin eerdere verdragen en overeenkomsten feitelijk niet meer van kracht zijn. Goed toespreken en beleefde verzoeken hielpen niet. Alles wat de hegemon, de machthebbers, niet bevalt, wordt als archaïsch, verouderd en overbodig verklaard. En omgekeerd: alles wat hun voordelig lijkt, wordt voorgesteld als de ultieme waarheid, die ten koste van alles, grof en met alle middelen wordt doorgedrukt. Andersdenkenden worden in de knieën gedwongen.

Waar ik het nu over heb, betreft niet alleen Rusland en niet alleen ons. Het betreft het hele stelsel van internationale betrekkingen, en soms zelfs de bondgenoten van de VS zelf. Na de ineenstorting van de USSR begon in feite een herverdeling van de wereld, en de gevestigde normen van het internationale recht – deze zeer belangrijke en fundamentele normen werden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog aangenomen en consolideerden in grote mate de uitkomst van deze oorlog – begonnen degenen die zich in de Koude Oorlog tot winnaars hadden uitgeroepen, te hinderen.

In het praktische leven, in de internationale betrekkingen en in de regels die daarop van toepassing zijn, moest natuurlijk rekening worden gehouden met veranderingen in de wereldsituatie en in het machtsevenwicht zelf. Dit moest echter op professionele, voorspoedige en geduldige wijze gebeuren, met inachtneming en eerbiediging van de belangen van alle landen en met begrip voor hun verantwoordelijkheden. Maar nee – een staat van euforie van absolute superioriteit, een soort modern absolutisme, en bovendien ook nog een voor een achtergrond van een laag niveau van de algemene culturele beschaving en de arrogantie van hen die beslissingen voorbereidden, goedkeurden en doordrukten die alleen voor henzelf winstgevend waren. De situatie begon zich op een andere manier te ontwikkelen.

Men hoeft niet ver te gaan om voorbeelden te vinden. Ten eerste werd een bloedige militaire operatie tegen Belgrado uitgevoerd zonder enige machtiging van de VN-Veiligheidsraad. Verscheidene weken van voortdurende bombardementen op burgersteden, op levensondersteunende infrastructuur. Wij moeten deze feiten in herinnering brengen omdat sommige westerse collega’s zich niet graag aan deze gebeurtenissen herinneren en, wanneer wij erover spreken, liever niet wijzen op het internationaal recht, maar op omstandigheden die zij naar eigen goeddunken interpreteren.

Daarna waren Irak, Libië, Syrië aan de beurt. Het onwettige gebruik van militair geweld tegen Libië en het ignoreren van alle besluiten van de VN-Veiligheidsraad over de Libische kwestie hebben geleid tot de totale vernietiging van deze staat, waardoor een enorme broeinest van internationaal terrorisme is ontstaan en het land in een humanitaire catastrofe is veranderd en in een afgrond van een langdurige burgeroorlog is gestort, die trouwens nog steeds voortduurt. De tragedie die honderdduizenden, miljoenen mensen het leven heeft gekost, niet alleen in Libië, maar in de hele regio, veroorzaakte een massale uittocht uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten naar Europa.

Een soortgelijk lot was voor Syrië weggelegd. Het militaire optreden van de Westerse coalitie op het grondgebied van dat land, zonder toestemming van de Syrische regering, noch de toestemming van de VN-Veiligheidsraad, is niets minder dan een agressieve invasie.

De invasie van Irak, eveneens zonder enige rechtsgrond, neemt echter een bijzondere plaats in. Het voorwendsel was, dat de Verenigde Staten over betrouwbare informatie zouden beschikken over de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak. Om dit publiekelijk te bewijzen, ten overstaan van de hele wereld, schudde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken een buisje met een wit poeder, en verzekerde iedereen dat dit het chemische wapen was dat in Irak zou worden ontwikkeld. Later bleek dit een verzinsel te zijn, een bluf: er waren geen chemische wapens in Irak. Je kunt het haast niet geloven, het is verbazingwekkend, maar het blijft een feit. Op het hoogste niveau van de staat en vanaf de opperste tribunes van de VN werd gelogen. Het resultaat is een enorme hoeveelheid slachtoffers, vernielingen en een ongelooflijke toename van terrorisme.

In het algemeen lijkt het erop dat bijna overal, in vele regio’s van de wereld, waar het Westen zijn orde komt vestigen, het bloederige, niet-genezende wonden achterlaat, zweren van internationaal terrorisme en extremisme. Alles wat ik tot nu heb opgenoemd zijn de meest extreme, maar bij lange na niet de enige voorbeelden waarbij het internationaal recht opzij werd geschoven.

Ook de beloften aan ons land om de NAVO geen centimeter naar het oosten uit te breiden, behoren daartoe. Ik herhaal: men werd bedrogen, of, om het maar plat uit te drukken, belazerd. Ja, men hoort vaak dat politiek een vuile zaak is. Misschien wel, maar niet dermate smerig, niet zo vuil. Dergelijk bedrieglijk gedrag is immers niet alleen in strijd met de basisprincipes van alle internationale betrekkingen, maar voornamelijk ook met de algemeen aanvaarde normen van moraal en ethiek. Waar blijft hier de rechtvaardigheid en de waarheid? Niets dan leugens en hypocrisie.

  Duurzame vrede met Rusland? Is dat mogelijk?

Overigens schrijven en zeggen Amerikaanse politici, politicologen en journalisten zelf dat er in de afgelopen jaren in de VS een waar “leugenimperium” is ontstaan. Het is moeilijk om het hier niet mee eens te zijn – het is gewoon zo. Maar dat lijkt geen reden te zijn om zich wat bescheidener op te stellen: de VS is nog steeds een machtig land, een land dat de wereldorde wil bepalen. De satellieten van Amerika schikken zich er niet alleen gedwee en gehoorzaam naar, zingen bij elke gelegenheid mee, maar kopiëren ook het gedrag van dit land en aanvaarden enthousiast de regels die het voorschrijft. Men kan dus met recht en reden zeggen dat het hele zogenaamde westerse blok, dat door de VS naar zijn beeld en gelijkenis is gevormd, hetzelfde “leugenimperium” is.

Wat ons land betreft, na de ineenstorting van de USSR hebben de VS, ondanks de ongekende openheid van het nieuwe, moderne Rusland en diens bereidheid om eerlijk samen te werken met de Amerika en andere westerse partners, en onder omstandigheden van een in feite eenzijdige ontwapening, onmiddellijk geprobeerd ons ten val te brengen, ons kaput te maken en ons definitief te vernietigen. Dit is precies wat er gebeurde in de jaren ’90 en begin 2000, toen het zogenaamde collectieve Westen actief steun verleende aan het separatisme en de huurlingenbendes in Zuid-Rusland. Wat een opofferingen en verliezen heeft het ons gekost, wat een beproevingen hebben we moeten doorstaan voordat we eindelijk de nek van het internationale terrorisme in de Kaukasus hadden gebroken. We weten dit nog maar al te goed en zullen het ook nooit vergeten.

In feite zijn zelfs tot voor kort de pogingen om ons voor hun karretje te spannen, de pogingen om onze traditionele waarden te vernietigen en ons hun eigen pseudo-waarden op te leggen, iets dat ons volk van binnenuit zou corrumperen, een denkwijze die zij reeds op agressieve wijze in hun eigen landen toepassen en die rechtstreeks leiden tot aftakeling en degeneratie, omdat zij in strijd zijn met de menselijke natuur zelf, niet gestopt. Maar dit zal niet gebeuren, het heeft nog nooit en voor niemand gefunctioneerd. Het zal ook nu niet lukken.

Ondanks alles hebben wij in december 2021 opnieuw geprobeerd een akkoord te bereiken met de VS en hun bondgenoten over de veiligheidsbeginselen in Europa en over de niet-uitbreiding van de NAVO. Allemaal tevergeefs. Het standpunt van de VS is niet veranderd. Zij achten het niet nodig om met Rusland tot een akkoord te komen over deze voor ons cruciale kwestie, zij streven hun eigen doelstellingen na en legen onze belangen naast zich neer.

En natuurlijk roept deze situatie de vraag op: wat moeten we nu doen, wat valt er nog te verwachten? Wij weten uit de geschiedenis dat de Sovjet-Unie in ’40 en begin ’41 alles in het werk heeft gesteld om het uitbreken van een oorlog te voorkomen of althans te vertragen. Dit houdt onder meer in dat men letterlijk tot de laatste minuut probeert een potentiële agressor niet te provoceren, en dat men de meest noodzakelijke, voor de hand liggende stappen ter voorbereiding van het afweren van de onvermijdelijke aanval niet uitvoert of uitstelt. En de stappen die uiteindelijk werden genomen, hadden op een noodlottige manier op zich laten wachten.

Als gevolg daarvan was het land niet klaar voor de invasie van nazi-Duitsland, dat ons vaderland zonder oorlogsverklaring aanviel op 22 juni 1941. De vijand werd gestopt en daarna verpletterd, maar tegen een kolossale prijs. Een poging om de agressor te behagen aan de vooravond van de Grote Patriottische Oorlog was een vergissing die ons volk duur is komen te staan. In de eerste maanden van de strijd verloren we uitgestrekte strategisch belangrijke gebieden en miljoenen mensen. We zullen zo’n fout geen tweede keer maken, we kunnen ons dat niet veroorloven.

Zij die wereldheerschappij nastreven, verklaren ons, Rusland, openlijk, straffeloos en – ik benadruk – zonder enige rechtvaardiging tot hun vijand. Zij beschikken thans inderdaad over grote financiële, wetenschappelijke, technologische en militaire mogelijkheden. Wij zijn ons hiervan bewust en beoordelen objectief de bedreigingen die voortdurend in ons adres klinken op economisch gebied, we beoordelen eveneens ons vermogen om weerstand te bieden aan deze schaamteloze en permanente chantage. Ik herhaal, wij beoordelen onze mogelijkheden zonder enige illusie en op een uiterst realistische manier.

Op militair gebied is het moderne Rusland, zelfs na de ineenstorting van de USSR en het verlies van een groot deel van zijn potentieel, thans een van de machtigste kernmachten ter wereld en heeft het bovendien een bepaalde voorsprong op het gebied van een aantal geavanceerde wapens. Er mag dan ook geen twijfel over bestaan dat een rechtstreekse aanval op ons land zou leiden tot een nederlaag en zware gevolgen voor elke potentiële agressor.

Het leiderschap op dit gebied is veranderd en zal in de toekomst blijven veranderen, maar de militaire vooruitgang van de aan ons land grenzende gebieden zal, indien wij dit toelaten, nog tientallen jaren, misschien wel voor altijd, doorgaan en een steeds grotere, volstrekt onaanvaardbare bedreiging voor Rusland vormen.
Nu al, nu de NAVO zich naar het oosten uitbreidt, wordt de situatie voor ons land elk jaar slechter en gevaarlijker. Bovendien heeft de leiding van de NAVO de laatste dagen uitdrukkelijk gesproken over de noodzaak om de opmars van de infrastructuur van het Bondgenootschap naar de grenzen van Rusland te versnellen, te forceren. Met andere woorden, hun houding is aan het verscherpen. We kunnen niet langer alleen maar toekijken wat er gebeurt. Het zou totaal onverantwoordelijk van ons zijn.
De verdere uitbreiding van de infrastructuur van het Noord-Atlantisch Bondgenootschap, de militaire ontwikkeling op het grondgebied van de Oekraïne, waarmee een aanvang is gemaakt, is voor ons onaanvaardbaar. Het probleem ligt natuurlijk niet bij de NAVO-organisatie zelf – zij is slechts een instrument van het buitenlands beleid van de VS. Het probleem is dat op de aan ons grenzende grondgebieden – ik merk op, op onze eigen historische grondgebieden – een “anti-Rusland” wordt gecreëerd, dat onder volledige externe controle is geplaatst, dat steeds intensiever wordt bevolkt door de strijdkrachten van de NAVO-landen en dat vol wordt gepompt met het modernste wapentuig.
Voor de VS en hun bondgenoten heeft dit beleid van de zogeheten indamming van Rusland, een voor de hand liggend geopolitiek voordeel. Maar voor ons land is het uiteindelijk een zaak van leven en dood, een zaak van onze historische toekomst als natie. En dat is niet overdreven, zo is het nu eenmaal. Dit is een reële bedreiging, niet alleen voor onze belangen, maar ook voor het bestaan zelf van onze staat, zijn soevereiniteit. Dit is de rode lijn waarover herhaaldelijk is gesproken. Ze zijn er overheen gestapt.

  De stille grafrede - Scott Ritter

In dit verband wil ik het nu over de situatie in de Donbass hebben. We zien dat de krachten die in 2014 in de Oekraïne een staatsgreep hebben gepleegd, de macht hebben gegrepen en deze in handen bleven houden door middel van verkiezingsprocedures die slechts voor de sier dienden, nu definitief hebben geweigerd het conflict vreedzaam op te lossen. Gedurende acht jaar, oneindig lange acht jaar, hebben wij al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat de situatie met vreedzame, politieke middelen werd opgelost. Allemaal tevergeefs.

Zoals ik in mijn vorige toespraak al zei, kan men niet zonder medeleven kijken naar wat daar gebeurt. Het was gewoon onmogelijk om het nog langer te verdragen. Er moest onmiddellijk een einde worden gemaakt aan deze nachtmerrie – deze genocide van de miljoenen mensen die daar wonen en die alleen op Rusland hopen, die alleen op u en mij hopen. Het was juist dit streven, deze gevoelens en de pijn van de mensen die de belangrijkste drijfveer vormden voor ons besluit om de volksrepublieken in de Donbass te erkennen.

Wat volgens mij belangrijk is om verder te benadrukken. De leidende NAVO-landen steunen, om hun eigen doelen te bereiken, extreme nationalisten en neonazi’s in de Oekraïne, die op hun beurt de bevolking van de Krim en Sevastopol nooit zullen vergeven voor het feit dat deze uit vrije stukken een keuze hebben gemaakt zich met Rusland te herenigen.
Zij zullen natuurlijk ook naar de Krim trekken, net zoals zij reeds naar de Donbass zijn getrokken, met de intentie om te doden, net zoals de strafpelotons van de Oekraïense nationalisten, Hitlers collaborateurs tijdens de Grote Vaderlandse Oorlog, weerloze mensen hebben gedood. Zij zijn ook heel duidelijk over hun aanspraken op een hele reeks andere Russische grondgebieden.

De hele gang van zaken en de analyse van de binnenkomende informatie tonen aan dat een botsing tussen Rusland en deze krachten onvermijdelijk is. Het is slechts een kwestie van tijd: ze maken zich klaar, ze wachten op een geschikt moment. Nu willen ze ook nog kernwapens hebben. We zullen dit niet laten gebeuren.
Zoals ik al eerder zei, heeft Rusland de nieuwe geopolitieke realiteiten na de ineenstorting van de USSR aanvaard. Wij respecteren alle nieuw gevormde landen in de post-Sovjetruimte en zullen dat ook blijven doen. Wij respecteren hun soevereiniteit en zullen dat blijven doen, en een voorbeeld daarvan is de hulp die wij hebben verleend aan Kazachstan, dat te maken had gekregen met tragische gebeurtenissen en de bedreiging uitdagingen van zijn soevereiniteit en integriteit. Maar Rusland kan zich niet veilig voelen, kan zich niet ontwikkelen, kan niet bestaan met een constante dreiging die uitgaat van het grondgebied van de huidige Oekraïne.

Ik herinner u eraan dat wij in 2000-2005 militair hebben teruggevochten tegen terroristen in de Kaukasus, de integriteit van onze staat hebben verdedigd en Rusland hebben gered. In 2014 hebben we de bevolking van de Krim en Sevastopol gesteund. In 2015 hebben we onze strijdkrachten ingezet om een veilige barrière op te werpen tegen terroristische infiltratie vanuit Syrië naar Rusland. We hadden geen andere manier om ons te verdedigen.

Hetzelfde gebeurt nu. U en ik hebben gewoon geen andere manier om Rusland en onze mensen te verdedigen dan de manier die we nu gedwongen zijn te gebruiken. De omstandigheden vereisen dat wij vastberaden en onmiddellijk handelen. De Volksrepublieken in de Donbass hebben Rusland om hulp gevraagd.
In dit verband heb ik, overeenkomstig artikel 51, lid 7, van het Handvest van de Verenigde Naties, met machtiging van de Federatieraad van Rusland en overeenkomstig de verdragen inzake vriendschap en wederzijdse bijstand met de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loegansk, die op 22 februari van dit jaar door de Federale Vergadering zijn bekrachtigd, besloten een speciale militaire operatie uit te voeren.

Het doel is mensen te beschermen die acht jaar lang het slachtoffer zijn geweest van misbruik en genocide door het regime in Kiev. Daartoe zullen wij ernaar streven de Oekraïne te demilitariseren en te denazificeren en degenen die talrijke bloedige misdaden tegen burgers, waaronder burgers van de Russische Federatie, hebben begaan, voor het gerecht te brengen.
Tegelijkertijd behelzen onze plannen niet de bezetting van Oekraïens grondgebied. Wij zijn niet van plan iemand iets met geweld op te leggen. Tegelijkertijd horen we de laatste tijd in het Westen steeds vaker dat de door het totalitaire Sovjetregime ondertekende documenten, waarin de resultaten van de Tweede Wereldoorlog zijn vastgelegd, niet langer ten uitvoer moeten worden gelegd. Nou, wat is het antwoord daarop?

De uitkomst van de Tweede Wereldoorlog is heilig, evenals de offers die ons volk heeft gebracht op het altaar van de overwinning op het nazisme. Maar dit is niet in strijd met de hoge waarden van mensenrechten en vrijheden, gebaseerd op de realiteit van de naoorlogse decennia. Het doet evenmin afbreuk aan het recht van naties op zelfbeschikking, dat is vastgelegd in artikel 1 van het VN-Handvest.

  DRINGEND: NAVO-konvooien op weg naar Oekraïne? - Is president Selenskij naar de Amerikaanse ambassade in Warschau gevlucht?

Ik wil u eraan herinneren dat noch bij de oprichting van de USSR, noch na de Tweede Wereldoorlog iemand ooit aan de mensen die in de gebieden wonen die de huidige Oekraïne vormen, heeft gevraagd hoe zij hun leven wilden inrichten. Ons beleid is gebaseerd op vrijheid, de vrijheid van keuze voor iedereen om zijn eigen toekomst en die van zijn kinderen te bepalen. En wij geloven dat het belangrijk is dat alle volkeren die op het grondgebied van de huidige Oekraïne wonen, iedereen dit recht – het recht om te kiezen – kan uitoefenen.

In dit verband doe ik ook een beroep op de burgers van de Oekraïne. In 2014 had Rusland de plicht de bewoners van de Krim en Sevastopol te beschermen tegen degenen die u zelf “nazi’s” noemt. De mensen van de Krim en Sevastopol hebben gekozen voor hun historische vaderland, voor Rusland, en wij hebben dat gesteund. Nogmaals, we konden gewoon niet anders.

Bij de gebeurtenissen van vandaag gaat het niet om de belangen van de Oekraïne en het Oekraïense volk te schaden. Het gaat erom Rusland zelf te beschermen tegen degenen die Oekraïne gegijzeld hebben en proberen te gebruiken tegen ons land en de bevolking ervan.

Nogmaals, dit is zelfverdediging tegen de bedreigingen waarmee wij worden geconfronteerd en tegen een nog grotere ramp dan wat er nu gaande is. Hoe moeilijk het ook is, ik vraag u dit te begrijpen en ik roep op tot samenwerking, zodat wij deze tragische bladzijde zo spoedig mogelijk kunnen omslaan en samen verder kunnen gaan, waarbij wij echter niemand willen toestaan zich te mengen in onze aangelegenheden, in onze betrekkingen, maar deze zelfstandig opbouwen, zodat de noodzakelijke voorwaarden worden geschapen om alle problemen te overwinnen en wij, ondanks de staatsgrenzen, van binnenuit sterker worden als één verenigde eenheid. Ik geloof hierin. Dit is onze toekomst.

Ik moet me ook richten tot de militairen van de Strijdkrachten van Oekraïne.

Kameraden! Jullie vaders, grootvaders en overgrootvaders hebben niet tegen de nazi’s gevochten om ons gemeenschappelijke vaderland te verdedigen, om het mogelijk te maken dat de neonazi’s nu in de Oekraïne naar de macht kunnen grijpen. U hebt een eed van trouw gezworen aan het Oekraïense volk, en niet aan de volksvijandige junta, die de Oekraïne berooft en dit volk in de maling neemt.
Weiger hun misdadige bevelen op te volgen. Ik verzoek u dringend uw wapens onmiddellijk neer te leggen en naar huis te gaan. Laat ik duidelijk zijn: alle leden van het Oekraïense leger die aan deze eis voldoen, zullen het oorlogsgebied ongehinderd kunnen verlaten en naar hun families kunnen terugkeren.

Ik wil nogmaals beklemtonen dat iedere verantwoordelijkheid voor het eventuele bloedvergieten geheel op het geweten zal rusten van het regime dat het grondgebied van de Oekraïne bestuurt.

Nu een paar belangrijke, zeer belangrijke woorden voor hen die van buitenaf in de verleiding zouden kunnen komen om zich te bemoeien met de gebeurtenissen die plaatsvinden. Wie probeert zich met ons te bemoeien, laat staan ons land en ons volk in gevaar te brengen, moet weten dat de reactie van Rusland onmiddellijk zal zijn en tot gevolgen zal leiden waarmee u in uw geschiedenis nog nooit te maken hebt gehad. Wij zijn op alles voorbereid. Alle nodige besluiten zijn in dit verband al genomen. Ik hoop dat men naar mij luistert.

Beste burgers van Rusland!
Het welzijn, het bestaan zelf van hele staten en volkeren, hun succes en levensvatbaarheid vinden altijd hun oorsprong in het krachtige wortelstelsel van hun culturen en waarden, in de ervaring en tradities van hun voorouders, en dit welzijn is natuurlijk afhankelijk van hun vermogen om zich snel aan te passen aan het steeds veranderende leven, van de samenhang van de samenleving, haar bereidheid om zich te consolideren, om alle krachten te bundelen om vooruit te gaan.

Krachten zijn altijd nodig – altijd – maar kracht kan van verschillende kwaliteiten zijn. Het “imperium van leugens” waarnaar ik aan het begin van mijn toespraak heb verwezen, is in de eerste plaats gebaseerd op brute, rechttoe rechtaan kracht. In zulke gevallen zeggen we: “Je hebt macht, je hebt geen intelligentie nodig”.

Maar jij en ik weten dat echte kracht ligt in gerechtigheid en waarheid, die aan onze kant staat. En als dit waar is, dan is het moeilijk om het er niet mee eens te zijn dat kracht en de bereidheid om te vechten het fundament zijn van onafhankelijkheid en soevereiniteit, het noodzakelijke fundament waarop alleen men zijn toekomst, zijn huis, zijn familie, zijn vaderland kan bouwen.

Beste landgenoten!
Ik ben er zeker van dat de soldaten en officieren van de Russische strijdkrachten die hun land trouw zijn, hun plicht op professionele en moedige wijze zullen vervullen. Ik twijfel er niet aan dat alle machtsniveaus en de specialisten die verantwoordelijk zijn voor de stabiliteit van onze economie, ons financieel systeem en onze sociale omgeving, alsmede de leiders van onze bedrijven en het gehele Russische bedrijfsleven harmonieus en doeltreffend zullen samenwerken. Ik reken op de geconsolideerde, patriottische houding van alle parlementaire partijen en openbare krachten.
Per slot van rekening ligt het lot van Rusland, zoals altijd in de geschiedenis, in de bekwame handen van ons multi-etnische volk. Dat betekent dat de besluiten die wij hebben genomen ten uitvoer zullen worden gelegd, dat onze doelstellingen zullen worden bereikt en dat de veiligheid van ons moederland op betrouwbare wijze zal worden gewaarborgd.

Ik geloof in uw steun en in de onoverwinnelijke kracht die onze liefde voor ons vaderland ons geeft.

*

Met dank aan Wakkermens.info voor het uitlenen.


Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Ruslands leger, ooit krakkemikkig, is modern en dodelijkVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelBaas van Roemeense beroemdste voetbalploeg kondigt verbod aan op gevaccineerde spelers, omdat zij hun “kracht” verloren hebben
Volgend artikelNord Stream terwijl Poetin Donbass een reddingslijn toewerpt
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

39 REACTIES

 1. Het westen blaft, en Poetin bijt. Het westen gaat zelf veelste ver!
  Het westen dat zijn eigen volk uitmoord. Wie zijn er hier de beesten.
  Schandalig wat de westerse lijders hier aan het doen zijn. Dreigen met een pen… Sukkels

  • En ook de handel met Rusland wordt de nek omgedraaid. De ondernemers zijn hier wederom de dupe van. Eerst die clojona-ellende en nu weer dit.

 2. Een ziener, die Poetin. Hem voor het lapje houden zal niet snel gebeuren. Hij weet waar hij het over heeft. Ik vind hem een zeer lankmoedig mens.

  • Louis van mij mag Europa ook aan schuiven bij Rusland.
   Rusland aan de noordzee dan is er ruimte voor de Europese Boeren.
   Ik ruil mijn paspoort in als verder moet boosteren met COVID 19.
   Dan ruil ik mijn paspoort in een Russche paspoort.

   • Beste Mensen

    Na heel veel te hebben verdwaald gaat men weer terug naar huis
    Generaties later
    Kon esi baka
    Komt Gauw / Spoedig terug
    Ga terug naar Huis

    Nu ….
    De maat is vol
    Ooo wat een Drol

    Waar Men ook is
    Daar is ook het Huis

    Transformeren is wat anders
    Dienaren van Haat kunnen de omvormer gebruiken
    Naar …….
    Dienaren van Liefde

    Alleen door de Poort van Liefde komt men daar waar de Heere
    Shri Dhirendra Shastri – Ji nu is
    Waar is dat ?
    Universele Liefde
    Door dienaren van Liefde te zijn

    Immers …..
    Elk sprankje geweld opend de deuren tot Haat
    Haat leid tot nog meer Haat
    Geweld Moord

    Zoals Hij Shri Dhirendra Shastri – Ji zijn er meerderen
    Alleen Hij Shri Dhirendra Shastri – Ji is een uitverkorene door het Alomtegenwoordige
    Èèn in het geheel

    Evenals Jezus een kleine uitverkorene was om Europese mensen het Pad te wijzen

    Helaas konden de Kannibale Machthebbers van Europa dat toen niet hebben
    En wouden ze Hem vermoorden
    Maar een Geest is een Geest
    Is niet te doden
    Het was er
    Is er
    En zal er altijd zijn

    Het Negatieve
    Hatende dat word gecreëerd
    Men moet geweld plegend tot bloed vergietend toe ervoor gaan vechten
    Dit geschied Lichamelijk Materiëel

    Waarvan bepaalde onderdelen te benoemen
    Gehersenspoeld tot Zombie’s getransformeerde Soldaten Militairen Politie Agenten Delegatie Parlementsleden Verenigingen Sekten

    Wat is een Vereniging of een Sekte ?
    Dat zijn Super klein deeltje van het geheel
    Die zich verbeeld het geheel in zichzelf te kunnen herbergen
    Gevangen te zetten

    Voorbeeld
    De bladeren van een Boom verbeelden elk apart dat die de boom in z’n geheel de baas zijn
    Naar elk seizoen vallen de bladeren eraf en groeien er weer nieuwe bladeren aan de boom
    Om vervolgens weer eraf te vallen
    De boom staat langer dan de bladeren

    Tot overmaat van Ramp
    Gaan de bladeren per tak zich samen spannen om de boom de baas te zijn

    Vergetende hierbij dat de Stam de bron is van hun leven

    Hind is de Stam
    Waaruit waaraan ze voorbij moeten om het Universele te bereiken in beide gevallen
    Om zowel Positieven als Negatieven te bewerkstelligen
    Een andere weg is er helaas niet

    Dank U

    • Aanvulling

     Wat betekend Hind?
     Van Gener Zijden
     Nog Kop nog Munt zijde
     Nog Flikker Nog Lesbie
     Nog Man nog Vrouw

     Dat daar waar men altijd langs moet gaan om te zijn wat die wil zijn

     Zonder Hind bestaat niks

     Realisatie verkrijgt men alleen door 100% overgave in Liefde
     Pure Zuivere Liefde

     Pas op
     Liefde heeft niks met Lust en verlangens bedrijven te maken
     Waar dus Sex een klein onderdeeltje van is

  • Goh, in de jaren ’30 had een ander land eveneens zo’n sterke leider. En die wordt tot op de dag van vandaag neergesabeld als de “grootste vijand ooit” – de Amalek – ? Het klopt niet…

   Om een beeld te krijgen van de WARE geschiedenis, bekijk de volgende series eens…
   – Europa The last Battle
   – The secret masonic victory of WW2
   – The Greatest story never told
   – Communism by the backdoor

   Deze zijn NU nog te vinden op Rumble, Bitchute en Odysee. Maar voor hoe lang nog?

  • Helaas hebben we hier alleen maar lijers, kolerelijers. Er is geen andere betiteling mogelijk voor het zootje wat zich bij Scwab heeft aangesloten, pootjes geeft en braaf opzit als Schwab dat wil. Hier breken ze alles af wat er af te breken valt terwijl Putin juist zijn best doet de bevolking van Rusland vooruitgang te brengen en de neonazies uit Oekraine te verdrijven welke werden gesteund door het westen………

 3. Er gaat totaal geen agressie uit van Putin`s betoog.
  Rusland is niet het gevaar maar het westen zelf (VN, NATO, UK & USA).
  Ik sta in deze aan de kant van Putin.

  • Precies!!
   Poetin vecht tegen Klaus Schwab, omdat hij de Great Reset wilt oprichten….
   We zijn ook tegen Great Reset!
   Schwab is de laagste levensvorm op aarde…..

 4. USA/ NATO bad. Russia Bad. No good side. Russia at moment is worse than NATO. last time i checked nato didnt bomb my city, did not force me to speak englich and forbid singing in my language and do my trasditional stuff. NATO didnt shoot me when i refused military service. NATO also didnt invade inside Russian borders. WHat Ukraine does within its teritory its theyr business. IF they want to let NATO gay regime rules that their business. Ukraine is same coutry as USa or germany they can decide whatever they want. And its bullshit about NATO missiles in Ukraine as threat. Any country can install their own missiles and its also a threat. ANd nato going close to russian border so what? ITs doesnt go over. But Russia went over the border. Killed civilians in airports today.

 5. Those who defend Putin and his invasion have no idea of the horrors of war or NAZI/ USSR occupation. Worst you have experienced is slow wifi. SHame on you.

  • seems to me you have not the slightest clue the usser has long been gone and that putin and russia is actually conservative minded…but hey, keep watching cnn….

 6. Poetin of niet dat ze al die dictators gewoon eens allemaal de nek omwringen, ik sta niet aan de kant van Poetin, of enig ander subject, ik sta aan de kant van het volk, de mensen, gezinnen, families worden gewoon kapot gemaakt omdat een paar wereldleiders hun macho gedrag willen tonen, Biden is een demente president, Poetin is een dictator, China wil de kerk in het midden houden, ze doen hun mond niet open, zou negatieve reactie naar Rusland uitlokken, ik lees hier niks over de mensen die er leven, die zijn daar het slachtoffer van, hoe het ook zij, of het westen, de vs of nog andere hieraan schuld hebben doet er niet toe, men weet allang hoe Poetin zijn beleid voert, ga je niet in zijn richting, pakken ze je op, sluiten ze je op, met een reden die ze zelf wel verzinnen zodat het hun goed uitkomt, dat dit in 2022 nog gebeurt is het meest schandalige wat er is, de Russen komen op straat omdat ze niet achter Poetin staan, Poetin is gewoon zoals veel wereldleiders, een dictator, dnek je dat die iets inzit met mensen, totaal niet, die doet het enkel voor zijn eigen belangen,dus Poetin, fuck you.

  • Dit ^^^^^^^
   De leiders zitten zelf in een ivoren torentje een beetje in de lucht te wapperen met hun handjes, maar ondertussen lijdt het volk. Ze zijn allemaal hetzelfde.
   Poetin kan in elk geval nog praten als een volwassene, dat heeft hij dan weer wel. Als hij de kleuters hier de nek omdraait ben ik er niet rouwig om… maar het blijft een hap van dezelfde strontschuit uiteindelijk.

  • Wat heb je dan in deze ‘democratie’ als burger te zeggen dan? Belastingen en premies vreten een steeds groter deel van je inkomen weg. De politiek is bezig met Corona, klimaat, wokeshit en het pesten van Poetin, maar over sociaal-economische thema’s hoor je ze niet.

 7. Even nog dit, ik heb die vent nooit vertrouwd, De russen mogen niet eens onder de naam Rusland meedoen bij de Olympische spelen, zegt genoeg over het regime in Rusland, corruptie is schering en inslag in Rusland, als je maar één kandidaat hebt bij verkiezingen, is wel heel makkelijk, maar ook heel zwak, nou als jullie dan toch aan de kant van Poetin willen staan doe maar, ik sta aan de kant van het volk.

 8. Tja de sancties: als Putin zegt: eindig de sancties zal dat wel gebeuren. Hij hoeft geen atoomwapens te gebruiken; maar bij gunstige weer condities de centrales van Tjernobile opblazen zal zuid en west europa bedekken met levengevaarlijke radio actieve stof…….

  Een beer hoeft niet altijd vriendelijk te zijn; maar het is altijd dom hem kwaad te maken.
  Biden kan als een stotterende boerelul wat balken; logisch; hij iz op veilige afstand.

  Wij niet dus

  • Tja de USA die hadden aan de indianen vrede belooft en eerlijke verdeling van het land waar de oer bewoners eeuwen lang gebruikt van maakten ze noemden ze zelfs indianen niet Amerikanen want die naam hadden Westerse speculanten en zwendelaars zich toebedeeld… De indringers eisten steeds meer land op en de indianen werden zelfs uitgemoord toen ze zich verzetten gingen maar ze hadden niet die wapens die de indringers hadden en waren kansloos tegen de miljoenen indringers vanuit Europa Ditzelfde gebeurt nu ook in de Oekraine maar daar stuurt ieder debiele regering nu wapens naar om de Oekraine zich te verdedigen tegen de grote beer!!!!! zelfs de grootste schurken (USA) willen de Russen onder druk zetten Echter een oorlog beginnen durven ze niet want Rusland is gewoon sterker!! omdat het westen afhankelijk is geworden van Rusland aangaande grondstoffen en energie levering

 9. Idd waar was de internationale verontwaardiging toe America de golfoorlog begon , geen strobreed werd er in de weg gelegd van de bewezen leugenachtige Amerikaanse agressor.
  Waar is de internationale verontwaardiging over de reeds acht jaar aan de gang zijnde artillerie beschietingen vanuit het zogenaamde onschuldige Ukraine naar Lugansk en Donetsk waarbij zelfs schooltjes niet gespaard blijven .
  Wie de Russische beer blijft aanstoken zal vroeg of laat zijn woede opwekken !
  In ieder geval steekt dit stokken in de wielen van de Globalistische dictators die hun geplande wereldheerschappij nu sterk gehinderd zien .

  • U noemt de feiten , en ik ben blij dat Putin ( alsook de denktanken , die hun ongetwijfeld ook hebben )tegenovergesteld lijkt ( lijken ) te denken , dan als de globalistische dictators , die nog niet stoppen , ze hebben ook weinig te vrezen , zolang als ze denken te winnen , met hun idiote waan ideeen

 10. Rusland heeft de val van het Duitse rijk in WOII ingeluid. De geschiedenis herhaalt zich en Rusland is de luis in de pels van de NWO waardoor dit onsmakelijke plan zal mislukken. Rusland is al jaren onderwerp op de agenda en ontbreekt bij de Bilderberg kliek waar ze alle smerige plannetje lopen te bekokstoven; het spreekt boekdelen! Russen zijn grootmeesters in schaken en hebben het westen al ‘schaak’ gezet, het wachten is op ‘schaakmat’. Alle respect voor Poetin. De man is een echte leider en beschermd zijn volk waar de puppets in het westen een voorbeeld aan kunnen nemen. Rusland is niet de grote agressor in de wereld, maar het westen onder leiding van die waardeloze yanks. Hoe eerder dat land (politiek) van de kaart wordt geveegd, des te beter. Bovendien heeft Rusland China als bondgenoot. Als die 2 legers over de wereld gaan wandelen, berg je dan maar. Het westen is slechts een blaffend hondje, die bijten niet.

 11. Putin heeft KLOTEN !
  Dat kun je niet zeggen van de verwijfde teeven en ander handtas zwaaiende wef vertrutte pakdragende gestoorde lulletjes .
  Zum Kotzen .

 12. Putin doet nu wat Trump zelfs als president niet kon gezien de impeachments tegen hem “Ukraine bevrijden van de DS.” niet meer of nie min
  Daarna komt Trump te voorschijn die de rest van de DS zal opruimen.

 13. Alle politici zijn verkapte misdadigers en criminelen. Opruimen die lui !! Naar een oord waar ze nooit meer iemand kwaad kunnen doen, naar de maan of Mars b.v.

 14. Rusland/ Putin, pikt dit al jaar na jaar na jaar na jaar. Waarom is Rusland altijd de slechterik volgens die Amerikaanse “leiders” en de puppets aan de top in Europa? Wat is er fout gegaan in hun opvoeding of opleiding? Putin is echt één van de beste en oprechtste “leiders” van de wereld. Ik zou mijn Nederlandserschap zonder blikken of blozen omzetten in de Russische Nationaliteit. Nederland is kapot, echt kapot, net als de rest van die hele corrupte EU zooi. Waarom zijn er altijd domme psychopaten uit op oorlog? Wat is er mis met mannetjes als rutte? Ik snap niet dat mensen niet gewoon een leuk leven kunnen leiden zonder altijd weer aan ander dwars te moeten zitten of macht te moeten hebben. Get a life, neem een moestuin, wandel een eind door het bos, genoet van de natuur, bezoek een oerhollandse kroeg en heb lol. Whatever, kap met die politieke machtsonzin.

 15. Het is in de geschiedenis al vaak bewezen dat de leiders v. landen in het westen en oosten allemaal fouten maken.

  De bevolking is altijd de dupe.

  Ik ben het met alle comments “zo goed als” eens.

  Na W. O. 2 echter hebben de nazi’s zich over de wereld vespreid, en zijn achter hun gedachten goed blijven staan.

  Zo ook in Oekraïne, waar het Oekraïne leger uit nazi’s zou bestaan.

  Uit verslagen heb ik ook begrepen, dat de Oekraïners de Russische bemoeienis verwelkomen.

  Wat is waar?

  Mandaiovereenkomst is door het westen geschonden, langs zich neer gelegd, genegeerd.

  Dus was het wachten dat de vlam in de pan zou slaan.

  Dit was niet nodig geweest, dus dient het een bepaalde agenda.

  De bevolking is de dupe, daar gaat mijn sympathie naar uit.

  Er komt ook behoorlijk wat naar buiten, dat Poetin aan het WEF linkt.

  Het zou zomaar kunnen dat dit onderdeel is v.d. Great Reset agenda.

  Economieën gaan hier zowel in het oosten als westen onder lijden.

  Build Back?

 16. Inderdaad jammer , dat zij die beslissen ? , elkaar niet te lijf gaan , maar anderen erop uit sturen , van koning tot admiraal , van generaal tot majoor , en kapitiein , de sergeant drilld de jonge kogelvangers, kanonvlees , overal , ook nu

 17. Wat ik denk is dat landen terug meer zelfvoorziening hebben . De laatste jaren is er een extravagante expansie geweest export en import zodanig dat er veel meer punten ontstaan waar ruzie over gemaakt kan worden . Boeven zullen er altijd bestaan maar in een kleinere leefwereld zijn ze beter herkenbaar .. ik denk dat we allemaal wat meer tevreden zijn met minder en een eerste stap kan vormen naar minder haat.

 18. Deze man heeft gelijk , een echte leider die instaat voor zijn volk en volkeren die vredelievende bedoelingen hebben.
  Hopelijk realiseert de westerse volkeren zich snel wat voor oorlogszuchtige meedogenloze tirannen in het westen de hendels bedienen zodat er een einde aan dat soort leiderschap van deze lieden snel zal gebeuren.
  En ze weten het de globalisten dat ze de verkeerde beslissingen hebben genomen en nog steeds maling hebben aan alles en iedereen die niet naar hun pijpen danst, waarbij deze lieden hun ondergang die nu heel duidelijk aan het worden is zodanig willen regisseren dat velen met hun mee de ondergang in worden getrokken zo niet de hele planeet in vuur en vlam te zetten.

 19. Beste Mensen

  Gespleten Tong praatjes
  M.a.w. Moorden , Kannibaliseren , Liegen , Bedriegen , Huichelarijen , Belazeren , Bedonderen en veel meer Negatieven verpakt onder Zoete praatjes is het motto van de Kinderen Satans
  Te Weten ; God Duivel praatjes is , en betekend : Gespleten Tong Bezitten
  Crimineele Europeanen Alias Amerikanen zijn daar Meester in
  Bezitten de hoogste Diploma’s daarvan

  Dank U

 20. Wat ik verbijsterend vind, is dat de Amerikanen denken dat ze het tegelijkertijd tegen 2 kernmachten (misschien wel 3 kernmachten als je India meeneemt in het conflict en dat land ongetwijfeld de zijde zal kiezen van Rusland en China en ook al een gezamenlijke grootschalige militaire oefening houden) kunnen opnemen en dit ook nog zullen “winnen”.
  Europa zit wat dat betreft op de eerste rang en zal veranderen in een radioactieve woestenij.
  Dat is trouwens altijd al de militaire insteek geweest van de Yanks: het nucleaire slachtveld beperkt houden tot het Euraziatische continent om zo de US of A te behoeden voor grootschalige vernietiging van de US of A zelf.
  Een ijdele hoop natuurlijk omdat Rusland al heeft aangegeven dat de eerste raketten de VS zullen treffen. Er zullen geen winnaars zijn, alleen verliezers!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in