Op 7 juli heeft het Russische Ministerie van Defensie verslag uitgebracht over de resultaten van de analyse van de militair-biologische activiteit van de VS en hun bondgenoten in Oekraïne en andere regio’s van de wereld. Het rapport bevestigt dat:

 • Oekraïense speciale eenheden van plan waren in Oost-Oekraïne biologische wapens te gebruiken;
 • Oekraïense militairen als vrijwilligers betrokken waren bij experimenten om de tolerantie voor gevaarlijke besmettelijke ziekten te beoordelen;
 • de officiële activiteiten van het Pentagon in Oekraïne slechts een dekmantel zijn voor illegaal militair en biologisch onderzoek;
 • Oekraïne en andere post-Sovjetstaten zijn een proeftuin voor biologische wapens geworden, niet alleen voor de VS, maar ook voor zijn NAVO-bondgenoten;
 • de VS volharden in hun beleid om hun eigen militaire en biologische vermogens op te bouwen en zo de internationale overeenkomsten te omzeilen.

Briefing over de resultaten van de analyse van documenten in verband met de militair-biologische activiteit van de VS in Oekraïne op 7 juli:

Het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie gaat door met het analyseren van de militair-biologische activiteit van de VS en hun bondgenoten in Oekraïne en andere regio’s van de wereld met het oog op nieuwe informatie die ontvangen is uit de bevrijde gebieden en uit de filialen van het Defence Threat Reduction Agency (DTRA), die een verenigd informatienetwerk vormen.

Wij hebben al eerder verklaard dat het Oekraïense project van het Pentagon niet beantwoordt aan de pertinente gezondheidsproblemen van Oekraïne, terwijl de uitvoering ervan niet geleid heeft tot enige verbetering van de sanitaire-epidemiologische situatie.

De speciale militaire operatie heeft geleid tot de vorming van het eindrapport over de activiteiten van DTRA van 2005 tot 2016.

Het document bevat de gegevens over de evaluatie van de doeltreffendheid van de gezondheidszorg, het veterinaire en het bioveiligheidssysteem, die in 2016 door een groep deskundigen uit de VS zijn opgesteld.

Dit verslag is een conceptdocument voor de verdere planning van de militair-biologische activiteit van het Pentagon in Oekraïne, dat conclusies bevat over de uitvoering van de richtlijnen van het programma.

Ondanks de meer dan 10 jaar durende samenwerking in het kader van de vermeende “…vermindering van biologische bedreigingen…”, hebben de deskundigen verklaard:

“…is er in het land geen wetgeving inzake de controle op zeer gevaarlijke ziekteverwekkers, zijn er aanzienlijke tekortkomingen op het gebied van de bioveiligheid… De huidige toestand van de middelen maakt het voor de laboratoria onmogelijk om doeltreffend te reageren op noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid…

In het document wordt benadrukt dat “…Oekraïne de afgelopen vijf jaar geen vooruitgang heeft geboekt bij de tenuitvoerlegging van de internationale gezondheidsvoorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie”.

Het rapport besteedt bijzondere aandacht aan de niet-naleving van de voorschriften inzake bioveiligheid bij het werken en opslaan van microbiële collecties.

Er wordt gesteld “…dat de meeste faciliteiten gekenmerkt worden door talrijke grove overtredingen, zoals niet afgesloten omheiningen, niet vergrendelde ramen, kapotte of inactieve systemen om ziekteverwekkers te beperken, het ontbreken van alarmsystemen…” De resultaten van het onderzoek komen tot de conclusie dat er in Oekraïne geen systeem bestaat om gevaarlijke ziekteverwekkers te beveiligen.

Tegelijkertijd worden de activiteiten van het Defence Threat Reduction Agency (DTRA) positief beoordeeld: de organisatie is erin geslaagd de nationale collectie micro-organismen naar de Verenigde Staten te brengen, biologische evaluatiewerkzaamheden te organiseren en projecten uit te voeren om bijzonder gevaarlijke en economisch belangrijke infecties te bestuderen die een verergerende (veranderende) epidemische situatie zouden kunnen veroorzaken.

In het verslag wordt gepleit voor de voortzetting van dit werk voor rekening van het Pentagon, dat sinds 2005 al meer dan 250 miljoen dollar heeft gekost.

In de bijlage van het document staan dubbelzinnige opmerkingen over de sponsors en uitvoerders van het programma ter vermindering van de biologische dreiging in Oekraïne, die niets te maken hebben met bioveiligheidskwesties. Met name de Soros Foundation wordt genoemd met de aantekening “…heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van een open en democratische samenleving…”

  Westerse academici begrijpen Rusland en zijn leger niet - Het voorbeeld van Fabian Hoffmann

Het bevestigt nogmaals dat de officiële activiteiten van het Pentagon in Oekraïne slechts een dekmantel zijn voor illegaal militair en biologisch onderzoek.

Wij hebben herhaaldelijk gewezen op de rol van vertegenwoordigers van de Amerikaanse Democratische Partij bij de financiering van biowapenactiviteiten in Oekraïne en op de bemiddelende organisaties die daarvoor gebruikt zijn.

Ik zou willen verwijzen naar een van de belangrijkste contractanten van het Pentagon die geld ontvangen van het investeringsfonds van Hunter Biden, Metabiota.

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat dit bedrijf slechts een dekmantel is voor internationaal dubieuze doeleinden en door de politieke elite van de V.S. gebruikt wordt om in verschillende delen van de wereld ondoorzichtige financiële activiteiten uit te voeren.

Er is een specifiek voorbeeld: Metabiota was betrokken bij de reactie op de Ebola-epidemie in West-Afrika. De activiteiten van de werknemers van het bedrijf hebben vragen doen rijzen bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in verband met de naleving van de bioveiligheidsvoorschriften.

Dat staat in het verslag van het internationale panel van deskundigen van het Haemorrhagic Fever Consortium, dat in 2015 betrokken was bij de bestrijding van de ebolavirusziekte in Sierra Leone.

Volgens het document had het personeel van Metabiota zich niet aan de behandelingsprocedures gehouden en de betrokkenheid van Pentagon-medewerkers verborgen gehouden, die het bedrijf als dekmantel gebruikten. Het hoofddoel van deze activiteiten was het isoleren van zeer virulente varianten van het virus uit zieke en dode mensen, en het uitvoeren van de stammen daarvan naar de VS.

Aangezien de activiteiten van Metabiota er kennelijk niet in geslaagd zijn de verspreiding van de ziekte tegen te gaan, heeft de Ebola-coördinator van de Wereldgezondheidsorganisatie, Philippe Barbosa, aanbevolen het personeel van het bedrijf terug te roepen en gezegd dat hij uiterst bezorgd was over de potentiële risico’s van een dergelijke samenwerking voor de reputatie van de WHO.

De verhoogde belangstelling van de Amerikaanse militaire aannemer voor het ebolavirus is geen toeval: de ziekte is een van de meest ziekteverwekkende voor mensen. Tijdens de uitbraak die in 2014 begon, werden 28.000 mensen besmet, meer dan 11.000 van hen stierven, het sterftecijfer lag rond de 40%.

De speciale militaire operatie heeft ertoe geleid dat men documenten heeft ontvangen waaruit de plannen van Metabiota en het Oekraïense Wetenschappelijk-Technologisch Centrum blijken om het ebolavirus in Oekraïne te bestuderen.

Dit is het verzoek om financiering door de VS om in Oekraïne zeer gevaarlijke ziekteverwekkers te diagnosticeren, waaronder het Ebola-virus. Dit soort verzoeken maakt deel uit van de Amerikaanse strategie om risicovol werk met gevaarlijke ziekteverwekkers naar derde landen over te brengen.

Het onderzoek zou worden uitgevoerd in het Mechnikov Anti-Plague Instituut in Odessa. Aangezien de ziekte in Oekraïne inderdaad niet endemisch is en nog nooit is geconstateerd, is er een terechte vraag over de noodzaak van dergelijk onderzoek en het ware doel ervan.

Wij hebben reeds opgemerkt dat Oekraïne en andere post-Sovjetstaten een proeftuin voor biologische wapens zijn geworden, niet alleen voor de VS, maar ook voor zijn NAVO-bondgenoten; op de eerste plaats Duitsland. Er zijn verschillende projecten uitgevoerd in opdracht van de Gemeenschappelijke Medische Dienst van de Duitse Strijdkrachten.

De professionals van de Bundeswehr hebben bijzondere aandacht besteed aan de ziekteverwekker Krim-congo koorts. Er is een grootschalige screening van de gevoeligheid van de plaatselijke bevolking voor deze infectie uitgevoerd, waarbij demografische, epidemiologische en klinische gegevens zijn samengevat. Dit soort benaderingen maakt het mogelijk nieuwe regionale virusgenotypes te identificeren en stammen te selecteren die latente klinische vormen veroorzaken.

  Invloed van Russische narratieven neemt toe in EU-lidstaten, waarschuwt commissaris

De studie van natuurlijke brandhaarden van Krim-Congo koorts werd uitgevoerd onder het voorwendsel van de verbetering van het Oekraïense epidemiologische surveillancesysteem, met medewerking van het Instituut voor Diergeneeskunde in Kiev en het Mechnikov Anti-Plague Instituut in Odessa.

De belangstelling van de Bundeswehr voor Krim-Congo koorts vloeit voort uit het feit dat het sterftecijfer tot 30% kan oplopen en dat de uitbraken ervan langdurige en kostbare behandelings-, preventieve en speciale maatregelen noodzakelijk maken.

Dit is een citaat uit de instructies van de Bundeswehr: “…besteed bijzondere aandacht aan dodelijke gevallen van besmetting met Krim-Congo koorts, omdat dan de virusstammen met maximale pathogeniteit en virulentie voor de mens uit de dode personen kunnen worden gehaald…

Behalve in Duitsland hebben microbiologen uit de Verenigde Staten grote belangstelling getoond voor door teken overgebrachte infecties; onderzoek op dit gebied is door DTRA gefinancierd via de UP-1 en UP-8 projecten.

Een afzonderlijk project over ixodide teken, die vectoren zijn van een aantal zeer gevaarlijke infecties (tularemie, West-Nijl koorts, Krim-Congo koorts), is uitgevoerd door de Universiteit van Texas.

Vroeger werden de teken verzameld in de zuidoostelijke streken van Oekraïne, waar zich natuurlijke besmettingshaarden bevinden die kenmerkend zijn voor het grondgebied van de Russische Federatie. Tegelijkertijd viel de periode van uitvoering van deze werkzaamheden samen met een snelle toename van de incidentie van door teken overgebrachte borreliose onder de Oekraïense bevolking, en met de toename van het aantal teken in verschillende aan Oekraïne grenzende regio’s van Rusland.

Deze kwestie wordt bestudeerd door bevoegde Russische vakmensen, in coördinatie met vakmensen van het Ministerie van Defensie van Rusland.

Wij hebben al eerder gewezen op het belang van de resultaten van de militair-biologische projecten met de codenaam UP voor het Pentagon.

Let op het rapport dat voor het Amerikaanse Ministerie van Defensie is opgesteld door Black & Veatch en Metabiota. Volgens het document werden de Veterinaire projecten met de codenaam “TAP” gelijktijdig met de UP-projecten in Oekraïne uitgevoerd.

Hun voornaamste richtsnoer ligt bij economisch belangrijke quarantaine-infecties die de landbouw van verscheidene landen en hele regio’s kunnen schaden, zoals kwade droes, Afrikaanse varkenspest (AVP), klassieke varkenspest, hoogpathogene aviaire influenza en de ziekte van Newcastle.

De Afrikaanse varkenspest, met twee projecten gewijd aan deze ziekteverwekker, was van bijzonder belang voor de militaire biologen van de V.S.

Het TAP-3 project was bedoeld om de verspreiding van de AVP-pathogeen door wilde dieren te bestuderen. De trekroutes van wilde zwijnen door Oekraïne waren in het kader daarvan onderzocht. Het TAP-6 project schaalde dit proces op naar Oost-Europese landen.

De studie van de vectorpopulaties van gevaarlijke zoönotische infecties werd door het personeel van het Institute of New Pathogens van de Universiteit van Florida (Gainesville) uitgevoerd in de regio’s Volyn, Rovno, Zhitomir en Chernigov van Oekraïne, en in de gebieden die grenzen aan Wit-Rusland en Rusland.

Let op de verslechterende situatie van de Afrikaanse varkenspest in de Oost-Europese landen: volgens het Internationaal Bureau voor Besmettelijke Veeziekten zijn er sinds 2014 uitbraken geregistreerd in Letland (4.021 gevallen), Estland (3.814) en Litouwen (4.201). In Polen zijn meer dan 13.000 gevallen van AVP vastgesteld, en de landbouwverliezen als gevolg van de ziekte bedragen meer dan 2,4 miljard euro.

Wij hebben reeds de nadruk gelegd op het gebruik van biologische wapens in Cuba in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Vandaag wil ik de aandacht vestigen op de militair-biologische activiteiten van de VS tijdens de Koreaanse oorlog.

In maart 2022 heeft het U.S. Army Strategic Studies Institute een rapport gepubliceerd over het Amerikaans programma voor chemische en biologische wapens tijdens de Korea-oorlog. Dit rapport was bedoeld om een mogelijke verdedigingslinie te creëren tegen beschuldigingen van illegale activiteiten door Amerikaanse biolaboratoria in Oekraïne.

  Tucker Carlson pleegde 'verraad' door Russische president Vladimir Poetin te interviewen... en de wereld vond het geweldig!

Het document probeert de getuigenissen te weerleggen van 38 Amerikaanse militaire piloten die hebben toegegeven biologische wapens te hebben gebruikt in China en Korea.

Volgens het document “… verzekerde de Amerikaanse luchtmacht zich tijdens de voorbereiding van de Koreaanse veldtocht van extra fondsen om grote hoeveelheden chemische en biologische munitie aan te schaffen, verkreeg zij er een testterrein voor in Canada en verrichtte zij een uitgebreid conceptueel werk over het gebruik ervan…

In die tijd beschouwden de Amerikanen brucelloseverwekkers en economisch belangrijke infecties, waaronder tarwesteelroest, als prioritaire biologische agentia. 2.500 munitie van dit type was de U.S. Air Force Strategic Air Command van plan te gebruiken, waaronder “… om de Sovjet graangewassen aan te vallen…

Uit de analyse van de in het verslag genoemde gegevens blijkt dat het Amerikaanse opperbevel gebruik maakt van de resultaten van het van het Japanse militair-biologische programma ontvangen onderzoek en van een zekere “continuïteit” van de eerder door het Detachement 731 onder leiding van Shiro Ishii verrichte werkzaamheden.

Dit is het verslag van de besloten zitting van de vertegenwoordigers van de CIA, het State Department en het Pentagon van 7 juli 1953. Uit het document blijkt duidelijk dat de Amerikanen zich richten op technieken om de publieke opinie te manipuleren en een agressieve tegenaanval in te zetten binnen hun strategieën die bedoeld zijn om zich tegen aantijgingen te verdedigen.

In het rapport staat dat de ambtenaren terughoudend zijn met feitelijke onderzoeken naar chemische en biologische incidenten, uit vrees de door het Amerikaanse Achtste Leger uitgevoerde activiteiten te onthullen.

De vergelijkende analyse van de activiteiten van de V.S. tijdens de Koreaanse oorlog en momenteel in Oekraïne toont dus de hardnekkigheid aan van het beleid van de V.S. om zijn eigen militaire en biologische vermogens op te bouwen, in ontduiking van de internationale overeenkomsten.

Tot slot wil ik reële gegevens presenteren over de gezondheidstoestand van de vrijwillig overgegeven Oekraïense militairen. Dit diapositief presenteert de gegevens over de aanwezigheid van antilichamen tegen besmettelijke ziekteverwekkers zonder vermelding van persoonlijke gegevens van deze militairen.

De resultaten zijn als volgt: 33% van de onderzochte militairen had hepatitis A gehad, ruim 4% had niersyndroomkoorts en 20% had West-Nijlkoorts. Deze cijfers zijn aanzienlijk hoger dan het statistisch gemiddelde. Gezien het actieve onderzoek van deze ziekten dat het Pentagon binnen de Oekraïense projecten houdt, is er reden om aan te nemen dat militairen van de Strijdkrachten van Oekraïne (AFU) als vrijwilligers betrokken waren bij experimenten om de tolerantie voor gevaarlijke besmettelijke ziekten te beoordelen.

Er is melding gemaakt van het gebrek aan therapeutisch effect van antibacteriële medicijnen tijdens de klinische behandeling van AFU-militairen in medische inrichtingen. In hun bloed zijn hoge concentraties van antibiotica, waaronder sulfonylamiden en fluoroquinolonen, vastgesteld.

Dit feit kan wijzen op preventief gebruik van antibiotica en voorbereiding van het personeel op het opereren in omstandigheden van biologische besmetting, zoals choleramiddel, dat indirect de informatie van het Russische Ministerie van Defensie bewijst dat de Oekraïense speciale eenheden van plan waren biologische agentia te gebruiken.

De gegevens zullen worden opgenomen in het Amerikaans militair-biologisch dossier en wij zullen het blijven onderzoeken en u op de hoogte houden.

Via Southfront.org.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Biolabs – Is er meer aan de hand met het Oekraïne/Rusland conflict dan men op het eerste gezicht zou denken?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDus u denkt er nog over om het vaccin te nemen om uw omgeving een plezier te doen?
Volgend artikelAmerikaanse databank voor bijwerkingen: COVID-19 vaccinaties verhogen misvormingen bij baby’s honderdvoudig
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. ER gaat vanuit NL –onder D66 en VVD controle 400 millioen voor hulp.
  Dat betekent: 200 millioen gaat cash retour naar D66–VVD 190 gaat naar de privee rekening Zelensky; en van de rest? Wie weet…..

  Logisch.Zelensky chanteert NL met de opdracht van neerhalen van de MH17…….

  • @ Pierre van de Kletersteeg,
   Ik vrees dat je de klepel hebt aangeraakt.
   In een vorig leven ben ik getuige geweest van onder tafel retouroperaties.
   Bovendien nooit verwacht dat de slimme Hollanders zich door een kermisaap als Zelenski zouden laten naaien.
   Trouwens, MH-17 komt zonder de D66-VVD ooit vanzelf wel boven water.
   De sheeple zullen dan al lang geconditioneerd zijn om tegen zwaardere toestanden aan te hikken.

   • Ik ga uit van “wie heeft er belng bij?”
    De Russen: nee, ze werden al geboycot zou negatief voor zijn.
    De Russische rebellen in de Oekraine? Nee, zou slecht zijn voor hun reputatie en publieke opinie.

    Oekraine: zij hadden de gelegenheid–gaven opdracht tot koerswijziging en lager vliegen, 45 minuten ervoor.
    Omgekocht.
    Door wie? Rutte was er even ervoor, en erna, het önderzoek”: alles werd “staatsgeheim”en de Oekies kregen leuke voorzieningen van EU, gesteund door….Rutte.

    Doel: de loophond van USA (Rutte) kreeg het verzoek van USA, om zo meer landen mee te krijgen in een boycot tegen Rusland.

    De BUK was gekocht van een lagere officier in RU en precies op de goede plek gezet.

    Dat is niet vreemd; in de oorlog RU tegen Tjetjenie verkochten RU generaals zware wapens aan de Tjetjeense rebellen…..
    ==========================================
    Ik denk dat als die oorlog afgelopen is, de Russen vanzelf naam en toenaam gaan noemen…..

 2. Door het leveren van zware wapens en hulp aan de oekies zal alles plat geschoten worden.

  Ik denk, dat RU dan de wederopbouw gaat doen en een machtige foothold daar gaat krijgen; met name in de russische regio’s.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in