We vatten de bevindingen samen van een dierstudie die Pfizer heeft ingediend bij de Japanse gezondheidsautoriteiten in 2020 die betrekking had op de distributie en eliminatie van een model mRNA-vaccin. Wij tonen aan dat deze studie duidelijk ernstige risico’s van bloedstolsels en andere bijwerkingen voorspelde. Het verzuim om deze risico’s te controleren en te beoordelen in de daaropvolgende klinische proeven, en het ernstig nalatige beoordelingsproces in combinatie met de noodtoestemmingen, hebben voorspelbaar geleid tot een ongekende medische ramp, schrijven Dr. Michael Palmer en Dr. Sucharit Bhakdi in het PDF-bestand The Pfizer mRNA vaccine: pharmacokinetics and toxicity.

1 Inleiding en achtergrond

Zoals bij elk geneesmiddel is een belangrijke overweging voor de toxiciteit van de COVID-mRNA-vaccins waar zij precies in het lichaam terechtkomen, en hoe lang zij daar zullen blijven. Dergelijke vragen, die het onderwerp vormen van de farmacokinetiek, worden gewoonlijk tijdens de ontwikkeling van geneesmiddelen grondig onderzocht. De eerste studies naar de farmacokinetiek en en toxiciteit worden uitgevoerd bij dieren. Als het resultaat gunstig is, worden soortgelijke experimenten worden uitgevoerd op een klein aantal menselijke vrijwilligers. Pas nadat deze preliminaire studies met succes zijn afgerond, worden echte klinische proeven worden goedgekeurd, die dan bepalen of het geneesmiddel of vaccin in kwestie de gewenste klinische werkzaamheid heeft.

Vanwege de officieel toegestane haast en systematische grove nalatigheid bij de ontwikkeling en goedkeuring van de COVID-19 vaccins, is onze kennis van hun farmacokinetiek ervan summier. De enige enigszins gedetailleerde dierlijke studie die het publiek bereikt heeft, heeft betrekking op het Pfizer vaccin [1, 2]. Deze gegevens werden gepubliceerd nadat Pfizer ze had ingediend bij de gezondheidsautoriteiten in Japan bij de aanvraag voor noodtoestemming voor het gebruik van zijn vaccin in dat land.1 Deze gegevens gaan in het bijzonder in op de verdeling van het vaccin in het lichaam na injectie en op de eliminatie van het vaccin uit het lichaam. Ook al is dit document verre van volledig of zelfs adequaat is, heeft dit document tamelijk verstrekkende gevolgen: het toont aan dat Pfizer- en de autoriteiten die op de hoogte waren van deze gegevens, de ernstige risico’s van ongewenste voorvallen na vaccinatie zelfs vóór het begin van de klinische klinische proeven moeten hebben herkend. Desondanks werd in de klinische proeven van Pfizer zelf geen enkele van de risico’s gemonitord die duidelijk uit deze gegevens naar voren kwamen, en de regelgevende instanties faalden om de juiste normen van toezicht af te dwingen. Dit dubbele falen heeft de meest ernstige schade aan het publiek toegebracht.

1 Dezelfde gegevens kunnen ook zijn ingediend in de V.S. en andere westerse landen, en de overeenkomstige gezondheidsregulatoren hebben ze niet vrijgegeven aan het publiek.

Voordat we deze studie en de implicaties ervan in detail bespreken, zullen we kort bekijken
hoe het Pfizer mRNA vaccin werkt. Deze uitleg geldt ook voor het Moderna mRNA-vaccin, terwijl de vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson op sommige punten verschillen.

1.1 Hoe de mRNA COVID vaccins werken

De mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna bestaan uit een synthetisch boodschapper-RNA
(mRNA) dat codeert voor het “spike-eiwit” van SARS-CoV-2, dat normaal wordt aangetroffen op het oppervlak van de coronavirusdeeltjes. Dit mRNA is gecoat met een mengsel van synthetische lipiden (vetachtige moleculen) die het beschermen tijdens het vervoer in het lichaam, en die ook de opname in de doelcellen via endocytose vergemakkelijken.

Nadat het vaccin een cel is binnengedrongen, wordt het aanvankelijk omsloten door een membraanblaasje – een kleine bel die van het celmembraan is afgekneld. De daaropvolgende ophoping van zuur binnen deze bel zorgt ervoor dat de lipiden worden gestript en komt het mRNA vrij in het cytosol (de intracellulaire vloeistof); deze vrijgave stap wordt vergemakkelijkt door de kationogene lipide ALC-0315 (zie later). Het mRNA bindt zich dan aan ribosomen – de kleine eiwitfabriekjes van de cel – en induceert de synthese van de eigenlijke spike-eiwitmoleculen. De meeste spike-eiwitmoleculen worden dan naar het celoppervlak getransporteerd.

Zodra het daar verschijnt, zal het worden herkend door B-lymfocyten (B-cellen), die
er antilichamen tegen gaan maken.2 Bovendien kan een deel van het spike-eiwit
ook worden gekliefd door proteasen op het celoppervlak en uit de cel worden losgemaakt. Als dit gebeurt in de circulatie, kan het vrijgekomen fragment – S1 genoemd – zich
binden aan bloedplaatjes (trombocyten) en deze activeren. Op deze wijze bevordert het spike-eiwit direct de bloed-klontering.

2 De activering van 2B-cellen gaat gepaard met bijkomende stappen en hulpcellen die hier voor de eenvoud worden weggelaten.

Zoals bij elk eiwit dat in de cel wordt gesynthetiseerd, zal een klein aantal moleculen fragmentatie ondergaan, en de fragmenten zullen aan het celoppervlak worden gepresenteerd in associatie met specifieke (HLA-) dragereiwitten. Het doel van dit
mechanisme is immuunbewaking – zodra er fragmenten opduiken van een eiwit die het immuunsysteem niet als “eigen” herkent, zal een immuunrespons tegen dat eiwit en tegen de cellen die het produceren opstarten. Deze reactie wordt gemedieerd door cytotoxische T-lymfocyten (CTL’s, T-killer cellen).

Bij de cytotoxische reactie maakt het immuunsysteem geen onderscheid tussen een echte virusinfectie en de expressie van een mRNA-vaccin – zolang de spike-eiwitfragmenten op de cel verschijnen, zullen de killercellen oprukken. Als het vaccin tot expressie komt in de cellen die de bloedvaten bekleden – de endotheelcellen, dan zal de vaatlaesie veroorzaakt door de immuunaanval opnieuw bloedstolling veroorzaken. Dus, we hebben tenminste twee verschillende paden naar bloedstolling na vaccinatie.

1.2 De met lipiden omhulde mRNA-vaccins krijgen een apolipoproteïne “corona”

Lipoproteïnedeeltjes komen van nature voor in de bloedbaan en in de weefsels van
ons lichaam. Zij bestaan uit een kern van lipiden die omgeven is met een omhulsel van eiwitten die apolipoproteïnen worden genoemd. Hun doel is het transport van lipiden zoals cholesterol en triacylglycerol (gewoon vet) tussen organen. Bijvoorbeeld, een specifiek type van lipoproteïne, chylomicronen genaamd, vervoert voedingsvetten nadat ze zijn opgenomen in de dunne darm. Andere lipoproteïnen, VLDL en LDL genaamd, distribueren vetten die in de lever zijn gesynthetiseerd naar andere organen en weefsels.

De verschillende apolipoproteïnen die de lipoproteïnen omhullen, stabiliseren de deeltjes,
en ze dienen ook als “adreslabels” die zich binden aan receptormoleculen op celoppervlakken. Deze interactie brengt de opname van de lipoproteïnen in die cellen op gang. Kunstmatige lipidennanodeeltjes (LNP’s) zoals die welke in de COVID-mRNA-vaccins worden gebruikt, kunnen een omhulsel – een “corona” – van lichaamseigen apolipoproteïnemoleculen verkrijgen [3]. Hierdoor kunnen kunnen deze vaccins ook in de cellen van ons lichaam worden opgenomen.

De lever neemt een centrale plaats in bij de metabolische omzetting van lipiden en lipoproteïnen. De levercellen zijn dan ook rijk aan specifieke oppervlakte-receptormoleculen die de lipoproteïne-opname bemiddelen, wat suggereert dat zij LNPs versierd met
apolipoproteïnen ook efficiënt zullen opnemen. Dit is inderdaad het geval. Andere organen hebben echter een hoge van lipoproteïne-opname, en daarom moet worden verwacht dat zij de met apolipoproteïnen versierde vaccine LNPs ook accumuleren.

1.3 Receptorgemedieerde cellulaire opname van lipoproteïnen en van vaccins

Deze dia illustreert de rol van cellulaire receptoren en apolipoproteïnen bij het vergemakkelijken van de opname van vaccins in cellen via endocytose. Zij binden aan dezelfde cellulaire receptoren als de gewone lipoproteïnedeeltjes, en ze worden vervolgens
op dezelfde manier opgenomen. De daaropvolgende gebeurtenissen – vrijkomen van het mRNA en eiwitsynthese – zijn hierboven reeds besproken.

1.4 Transcytose van lipoproteïnen vanuit de bloedbaan naar de weefsels

Alle substraatuitwisseling tussen de weefsels en de bloedbaan vindt plaats in de haarvaten. In deze van alle bloedvaten meest kwetsbare, is het bloed slechts door één cellulaire laag gescheiden van de extracellulaire matrix van de weefsels, namelijk de endotheelcellen.
De wand van de haarvaten laat alleen vrije doorgang toe aan kleine moleculen, zoals bijvoorbeeld bloedsuiker (glucose) of aminozuren. De lipoproteïnen, die veel groter zijn, moeten door de capillaire wand worden getransporteerd via transcytose. In dit tweefasenproces, endocytose aan de ene kant van de cel wordt gevolgd door exocytose, d.w.z. het vrijkomen van van de deeltjes, die aan de andere kant plaatsvindt.

Hoewel deze figuur transcytose van de bloedbaan naar het weefsel laat zien, werkt het
proces in feite in beide richtingen. Op deze manier kunnen cellen in de weefsels
gebruik maken van cholesterol dat door circulerend LDL wordt vervoerd, maar zij kunnen ook overschot cholesterol via de bloedbaan naar de lever terugsturen via andere lipoproteïnen (HDL).

Transcytose zal ook van toepassing zijn op de “corona”-versierde vaccine LNPs en hen in staat stellen ze de weefsels in verschillende organen te bereiken. Omgekeerde transcytose van het vaccin zou bijdragen tot de opname ervan uit het spierweefsel in de circulatie na injectie (zie hieronder).

2. De farmacokinetische studie van het Pfizer-vaccin bij ratten

 • Er werd een “modelvaccin” gebruikt – dezelfde LNPs, verschillend mRNA (coderend voor luciferase)
 • Cholesterol in de LNPs werd gelabeld met radioactiviteit (3H) voor tracering
 • De verdeling van de lipide over verschillende organen werd gemeten op verschillende
  tijdstippen na intramusculaire injectie

Dit is het belangrijkste experiment in de dierstudie van Pfizer [1]. De hier gebruikte technische benadering is vrij gebruikelijk, aangezien radioactiviteit zeer gevoelig en nauwkeurig kan worden gemeten. Het radioactief gemerkte vaccinpreparaat werd bij ratten geïnjecteerd. De dieren werden op verschillende tijdstippen na de injectie “opgeofferd” (in stukken gesneden), en de hoeveelheid radioactiviteit in verschillende organen werd gemeten.

  Ernstige huidreactie maakte elke beweging van deze vrouw pijnlijk

Het modeleiwit dat in deze studie werd gebruikt was een vuurvlieg-eiwit, luciferase genaamd. Deze is precies het eiwit dat vuurvliegjes laat gloeien in het donker. Wanneer de lichaamscellen van de ratten cellen het mRNA opnemen dat luciferase codeert en dan het eiwit synthetiseren, zullen ook zij beginnen te gloeien in het donker. Licht, net als radioactiviteit, is gemakkelijk te meten; hoe meer licht er van een bepaald weefsel uitgaat, hoe meer mRNA-opname en eiwitsynthese hebben plaatsgevonden.3 Daarom, tussen het radiolabel op de lipide en de luminescentie opgewekt door luciferase, was het mogelijk om zowel de distributie van het modelvaccin in het lichaam en de biologische activiteit ervan te bepalen.

2.1 Kerngegevens van het onderzoek naar de verdeling van lipiden

Het eerste dat moet worden opgemerkt is dat de gelabelde lipide in het bloedplasma na een zeer korte tijd opduikt. De hoogste plasmaspiegel wordt twee uur na de injectie bereikt; maar zelfs na slechts 15 minuten (0,25 uur) bereikt het niveau al bijna
de helft van die maximale waarde. Omgekeerde transcytose zou gedeeltelijk verantwoordelijk kunnen zijn voor dit snelle opnameproces. Een belangrijkere factor is wellicht de afvoer van weefselvocht via de lymfevaten naar de bloedbaan. Lymfatische drainage zal waarschijnlijk versneld worden door de acute vrijlating van ontstekings mediatoren in het spierweefsel weefsel.

3 Om licht te genereren heeft luciferase ook een specifiek klein-molecuul substraat nodig, luciferine genaamd en adenosine trifosfaat (ATP). De luminescentiebepaling is daarom complexer en minder kwantitatief nauwkeurig dan metingen van radioactiviteit.

Als het plasmaniveau in het bloed daalt, stijgt de activiteit in verschillende andere organen. De snelste en hoogste stijging wordt waargenomen in de lever en de milt. Beide organen
zijn rijk aan macrofagen, een celtype dat verantwoordelijk is voor het opruimen van deeltjes zoals microben of de fragmenten van vergane cellen uit de bloedbaan. Macrofagen zijn ook talrijk in het beenmerg, waar het vaccin iets lagere maar nog steeds aanzienlijke niveaus bereikt (niet getoond).

Hoewel de macrofagen waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de opname in de milt, is dit wellicht niet het geval in de lever. Hier komt het vaccin waarschijnlijk vooral terechtin de orgaanspecifieke epitheelcellen, die zeer rijk zijn aan lipoproteïne-receptoren. Opname in de eierstokken en de bijnieren wordt hoogstwaarschijnlijk ook gemedieerd door lipoproteïnereceptoren. Beide organen nemen lipoproteïnen op om cholesterol te verkrijgen, dat ze gebruiken als een precursor voor de productie van steroïde hormonen – corticosteroïden in de bijnieren, en vrouwelijke geslachtshormonen (oestrogenen en progestinen) in de eierstokken.

Ook de teelballen produceren seksuele hormonen (met name testosteron) uit cholesterol, maar hier is de ophoping van vaccine-lipide opmerkelijk veel geringer. De wetenschappelijke literatuur biedt geen volledige, eenduidige verklaring voor de beperkte opname in de testes, maar mogelijk houdt dit verband met de zogenaamde bloed-testesbarrière. In de meeste andere onderzochte organen waren de niveaus even laag als in de testes. We merken echter op dat ten minste de bloedvaten worden beïnvloed in elk orgaan en in elk weefsel.

2.2 Direct vs. indirect transport van radiolabel naar de eierstokken

Het is opmerkelijk dat het niveau van radioactiviteit in de lever binnen de eerste acht uur zeer snel stijgt en daarna stagneert, terwijl in de eierstokken en de bijnieren klieren de stijging zelfs twee volle dagen na de injectie aanhoudt. Dit suggereert dat de radioactiviteit van de lever naar deze klieren kan worden herverdeeld. In deze moeten we niet vergeten dat het LNP bestanddeel dat het label droeg cholesterol was. Het gelabelde cholesterol zou zich net zo gedragen als endogeen (ongelabeld) cholesterol, en na opname in de lever zou men verwachten dat het gerecycleerd wordt en herverdeeld naar andere organen. Cholesterol dat vanuit de lever wordt herverdeeld, zal waarschijnlijk niet vergezeld gaan van het mRNA. Daarom is de vraag of de cholesterol gevonden in de eierstokken op deze indirecte manier wordt verworven of door directe opname van het vaccin van groot belang.

Naast cholesterol bevatten de LNP’s van het vaccin nog een natuurlijk voorkomende lipide
(distearoyl-fosfatidylcholine) en twee niet-natuurlijke lipiden (zie hieronder). We moeten ons dus afvragen in hoeverre deze andere lipiden vanuit de lever worden herverdeeld
en vervolgens ook accumuleren, b.v. in de eierstokken.

Tenslotte moet ook worden opgemerkt dat de distributie van het vaccin kan worden beïnvloed door het eiwit dat door zijn mRNA-component wordt gecodeerd. Indien in plaats van het vermoedelijk inerte luciferase-enzym het spike-eiwit tot expressie zou zijn gebracht, zou dit de de vasculaire integriteit beïnvloeden, met name ook bij de bloed-hersenbarrière.

Elk van de gestelde vragen had gemakkelijk beantwoord kunnen worden met behulp van experimenten die vergelijkbaar zijn met die welke door Pfizer zijn gerapporteerd – in het bijzonder had elk van de relevante lipiden radioactief gelabeld moeten zijn, en het juiste mRNA dat codeert voor het eigenlijke spike-eiwit codeert, moet worden gebruikt in plaats van het mRNA dat voor luciferase codeert. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat de FDA, het EMA en andere regelgevers nooit toestemming hadden mogen geven voor het gebruik van het vaccin zonder het verplicht stellen en beoordelen van grondige studies van dit type.

2.3. Zeer trage eliminatie van de kationische lipide ALC-0315 uit de rattenlever

Van de twee niet-natuurlijke lipiden in de LNPs van het vaccin is de ene (ALC-0315)
zwak basisch, terwijl de andere (ALC-0159) een polyethyleenglycol (PEG) gedeelte bevat. Zoals zojuist besproken, is er geen uitgebreid distributie-onderzoek naar deze lipiden
uitgevoerd. Pfizer rapporteerde echter wel de verandering in de tijd van hun concentraties
in de lever. Het niveau van de PEG-gemodificeerde lipide daalde langzaam maar regelmatig
met de tijd. De andere echter – de kationische lipide ALC-0315 – bleef gedurende twee weken (336 uur) na de injectie op een zeer hoog niveau. Zelfs na 6 weken
verbinding nog steeds in de lever gedetecteerd. Zoals in het vorige hoofdstuk besproken, kunnen wij niet uitsluiten dat deze synthetische lipiden ook vanuit de lever worden herverdeeld andere organen, waar ze nog langere tijd kunnen worden opgeslagen.

U hebt misschien gehoord dat sommige pesticiden, zoals DDT, in het menselijk
lichaam maanden en zelfs jaren kunnen blijven. Dit gebeurt meestal met verbindingen die
zeer lipofiel zijn, wat betekent dat ze zich afscheiden in vetdruppels in vetweefsel en
andere organen. Zolang het vet in deze druppeltjes niet wordt gebruikt, zijn de daarin opgeloste chemicaliën beschermd tegen metabolische omzetting en afbraak. De
kationische lipide ALC-0315 is waarschijnlijk in staat om zich op dezelfde manier op te hopen. Als dat zo is, kunnen we in weefsels met een lagere metabolische activiteit dan de lever voor nog langere periodes dan uit deze grafiek blijkt persistentie verwachten.

2.4 Langzame afbraak is in de structuur van ALC-0315 ingebouwd

Dit onderwerp is nogal technisch, en het is niet nodig voor het grote geheel. Als u niet
kunt begrijpen wat dit diagram laat zien, voel u vrij om het over te slaan.

De structuur bovenaan toont de intacte kationische lipide, aangeduid als ALC-0315.
Hydrolyse van de twee esterbindingen (C(=O)O) produceert de drie fragmenten aan de
onder; volgens het document van Pfizer is dit de eerste stap in de afbraak
en eliminatietraject van deze lipide. De volgende kenmerken wijzen erop dat deze stap in het lichaam deze stap vrij langzaam zal plaatsvinden:

 1. De gehele molecule bevat geen permanente lading en slechts één ioniseerbaar atoom
  (de stikstof, N), die verbonden is met drie alkylketens. Afgezien van de ene polaire
  hydroxygroep (OH), is de rest van het molecuul hydrofoob. Dit betekent dat de molecule zich zeer sterk zal afscheiden, niet alleen in lipidenbilayers (membranen), maar ook in lipidedruppels, waar het effectief wordt verborgen voor
  eventuele afbrekende enzymen.
 2. Wanneer dit molecuul deel uitmaakt van een lipidebilaag, zoals het geval is in de vaccine
  LNPs, zullen de twee esterbindingen nog steeds diep begraven liggen in het hydrofobe gedeelte van die bilaag, waardoor ze beschermd zijn tegen hydrolytische splitsing.
 3. Hydrolyse van de esterbindingen zal tot op zekere hoogte sterisch worden gehinderd door de de aangrenzende vertakkingen in de vette acylresiduen.

Met de mogelijke uitzondering van het ontbreken van een permanente lading, is geen van deze eigenschappen essentieel voor de gewenste functie van het molecuul, namelijk het vrijmaken van het mRNA uit de vaccindeeltjes nadat deze in onze lichaamscellen zijn opgenomen. Er zijn vele manieren waarop deze molecule had kunnen worden aangepast voor snellere afbraak in vivo. Het is dan ook opmerkelijk dat dit niet is gebeurd – het vaccin is opzettelijk geformuleerd met een verbinding die zeer langzaam wordt afgebroken en zeer langzaam uit het lichaam wordt verwijderd. Aangezien deze lipide waarschijnlijk maandenlang in onze weefsels zal blijven, moeten we rekening houden met cumulatieve toxiciteit bij herhaalde vaccinaties.

  Gevaccineerde mensen zouden dit moeten bekijken om hun volgende geïnformeerde beslissing te nemen (Video)

2.5 Sterke expressie van luciferase in de lever en de milt van ratten

Deze foto komt uit de Pfizer studie. Voor zover ik kan zien, toont het drie gevilde
rattenlichamen. Het tijdstip van de meting is 6 uur na de injectie. De rode ovalen geven de injectieplaatsen in de achterpoten aan, en de verschillende kleuren (meestal blauw) daarbinnen geven de luminescentie aan die wordt geproduceerd door de lokale expressie van luciferase. Deze luminescentie geeft aan dat het vaccin de cellen nabij de
injectieplaatsen is binnengedrongen en het mRNA met succes aan de ribosomen in de
cel.

De afzonderlijke blauwe en paarse gebieden aan de rechterkant zijn over de lever en de milt. Dus, de uitgesproken accumulatie van lipide in deze organen correleert met sterke
expressie van het geleverde luciferase mRNA ook.

2.6 Geldt de correlatie tussen lipide-opname en mRNA-expressie ook voor andere organen?

 • Alleen cholesterol werd getraceerd, maar de distributie van mRNA niet.
 • Luciferase of spike-eiwitexpressie had kunnen worden getest met andere organen,
  maar dergelijke resultaten werden niet gerapporteerd.
 • De distributie van mRNA had gemakkelijk rechtstreeks kunnen worden opgespoord.

In punt 2.2 hebben we opgemerkt dat radioactief gemerkte cholesterol ook andere organen dan de lever kan bereiken, in het bijzonder de eierstokken, hetzij door opname van de vaccindeeltjes door deze organen zelf, of indirect na initiële opname in de lever, waar het zou worden herverpakt in nieuw gesynthetiseerde lipoproteïnedeeltjes. In het eerste geval zou de radioactiviteit vergezeld gaan van het mRNA, terwijl dat in het tweede geval waarschijnlijk niet zou zijn. Het zou daarom belangrijk zijn geweest de expressie te van het mRNA ook in deze andere organen te bestuderen.

De eierstokken van ratten zijn klein, en daarom zijn luminescentiemetingen aan dit orgaan
niet erg gevoelig zijn; maar in dat geval hadden dergelijke metingen kunnen worden uitgevoerd op een grotere diersoort. Expressie van het spike-eiwit zelf had kunnen worden gemeten met behulp van gelabelde antilichamen. Op zijn minst, als expressie analyse te omslachtig werd geacht, zou het gemakkelijk genoeg zijn geweest om de opname van het mRNA zelf in verschillende weefsels te detecteren, bijvoorbeeld door het te labelen met radioactief jodium [4]. Dergelijke metingen zouden nog nauwkeuriger en
eenvoudiger zijn dan de metingen die daadwerkelijk voor de lipiden zijn uitgevoerd.

Aangezien dergelijke experimenten niet bijzonder moeilijk zouden zijn geweest, vermoed ik dat Pfizer ze wel heeft uitgevoerd, maar besloten heeft de resultaten niet te vermelden. Hoe het ook zij, we weten dat het grootste deel van de lipide gebonden blijft aan het mRNA
tot nadat beide in de cellen zijn opgenomen. Bij gebrek aan positief bewijs van het
het tegendeel, moeten we dus aannemen dat er een nauwe correlatie bestaat tussen lipide
opname, mRNA-opname en mRNA-expressie. Dit geeft duidelijk reden tot bezorgdheid voor de gezondheid en integriteit van de eierstokken.

3 Wat voorspellen de diergegevens van Pfizer voor biologische effecten bij mensen?

 • Snel verschijnen van spike-eiwit in de circulatie.
 • Toxiciteit voor organen met waargenomen hoge opnamesnelheden.
 • Toxiciteit voor organen met verwachte hoge opnamesnelheden, in het bijzonder placenta en borstklieren.
 • Penetratie van sommige organen kan hoger zijn met het echte vaccin dan met dit
  luciferase-model.

De snelle opname van het modelvaccin in de circulatie betekent dat we moeten verwachten
dat het spike-eiwit tot expressie komt in de circulatie, met name door endotheel cellen. We hebben eerder gezien dat dit zal leiden tot activering van de bloedstolling door directe activatie van bloedplaatjes en ook, wat waarschijnlijk nog belangrijker is, door immuun-aanval op de endotheelcellen.

Verder moeten we schade verwachten aan organen die grote hoeveelheden het vaccin opnemen. Het EMA-beoordelingsrapport over het Pfizer-vaccin [5] maakt inderdaad
maakt inderdaad melding van dergelijke orgaanschade (zie punt 3.4). De toxiciteit zal waarschijnlijk betrekking hebben op bepaalde organen die in de studie van Pfizer niet zijn onderzocht. Dit omvat in het bijzonder de placenta, die net als de eierstokken grote hoeveelheden progestageenhormonen produceert uit cholesterol, eveneens verkregen uit circulerende lipoproteïnen, en de zogende melkklieren, die vet en cholesterol in lipoproteïnen verkrijgen voor afscheiding in de moedermelk.

De hier besproken distributiestudies leverden nuttige en relevante informatie; maar zoals reeds opgemerkt in paragraaf 2.2, kan de expressie van het spike-eiwit in plaats van het vermoedelijk inerte luciferase-enzym de distributie van het vaccin beïnvloeden door de interferentie met de vasculaire integriteit, ook bij de bloed-hersenbarrière. Het eigenlijke COVID-vaccin zou daardoor meer ingang in de hersenen dan het luciferase-modelvaccin hebben. De FDA, het EMA en andere regelgevende instanties hadden erop moeten aandringen dat dergelijke experimenten zouden worden uitgevoerd en gedocumenteerd.

3.1 Expressie van spike-eiwit kort na injectie van een mRNA-vaccin in mensen

De vroege opname van het vaccin in de circulatie, zoals waargenomen bij dieren, leidt tot dezelfde verwachtingen bij de mens. De vroege opname van het vaccin in de circulatie, zoals waargenomen bij dieren, leidt tot dezelfde te verwachtingen bij de mens. In overeenstemming hiermee wordt spike-eiwit waarneembaar in het bloedplasma van gevaccineerde mensen al op de dag van de injectie (dag 0) en vertoont enkele dagen later een piek [6]. Merk op dat deze proef alleen het S1 fragment meet dat van het celoppervlak werd gesplitst en vrijkwam, en niet het intacte spike-eiwit dat op de cellen achterbleef (zie punt 1.1).

De driehoekjes op dag 29 en later in de figuur tonen de niveaus van vrij S1 fragmenten na de tweede injectie. De zeer lage niveaus weerspiegelen hoogstwaarschijnlijk niet
het niet tot expressie komen van het geïnjecteerde mRNA, maar zijn eerder het gevolg van de immuunreactie die door de eerste injectie werd teweeggebracht. Circulerende antilichamen zullen zich binden aan het spike en interfereren met de meting. De resulterende spike-antilichaam complexen zullen door fagocyten uit de bloedbaan worden verwijderd, maar zij kunnen ook bijdragen tot ontsteking. Dezelfde antilichamen zullen zich ook binden aan het spike-eiwit dat dat op de cellen achterblijft. Eenmaal gebonden, kunnen ze het complement systeem in gang zetten, een cascade van plasma-eiwitten die uiteindelijk cellen doodt door er gaten in te slaan [7].

Samen met de stijgende antilichamen zal de eerste injectie ook T-killer cellen induceren
gericht tegen de spike-producerende cellen (zie punt 1.1). De snellere en intensere cytotoxische werking van deze T-cellen kan de cellen vernietigen die het vaccin hebben opgenomen voordat zij veel tijd hebben gehad om spike-eiwit te produceren. Wat ook de relatieve bijdragen van antilichamen/complement en van cytotoxische T-cellen aan de onderdrukking van vrije spike-eiwitniveaus mag zijn, het is duidelijk dat deze bevinding wijst op grotere schade aan de bloedvaten na de tweede injectie dan na de eerste.

We moeten vermelden dat de bovenstaande gegevens werden verkregen uit een vrij kleine steekproef – 13 personen in totaal, van wie er 11 een aantoonbaar vrij S1 fragment vertoonden. Mogelijk zouden nog hogere niveaus zijn waargenomen bij een grotere groep
testpersonen. Al met al bevestigen de bevindingen in deze studie het hypothetische
mechanisme van vaccin-geïnduceerde bloedstolling dat duidelijk en vroegtijdig werd verklaard door de Artsen voor Covid Ethiek [8], en dat sindsdien volledig is bevestigd door
ervaring [9].

3.2 Complement poriën op het oppervlak van rode bloedcellen

We zagen zojuist dat met name de tweede injectie waarschijnlijk zal leiden tot de activering
van het complementsysteem op de endotheelcellen. Deze afbeelding, die afkomstig is uit
een baanbrekend artikel over de werking van het complementsysteem [7], illustreert dat
het complementsysteem perfect in staat is om “in het gewricht te schieten” – om een cel volledig vernietigen.

In het afgebeelde experiment werden antilichamen tegen rode bloedcellen van schapen
aan deze cellen gebonden in aanwezigheid van menselijk serum, dat de complementproteïnen levert [10]. Zoals u kunt zien, zijn de cellen doorzeefd met gaten. Een individuele porie bestaat uit meerdere complement eiwit moleculen; hij steekt uit het
membraan (zie pijlen) en heeft een diameter van ongeveer 10 nanometer. De poriën zullen de barrièrefunctie van het celmembraan afbreken, en de cel zal sterven.

Soortgelijke effecten moeten worden verwacht bij endotheelcellen stroomafwaarts van de spike-eiwitexpressie en antilichaambinding. De schade aan de haarvaten zal
vasculaire lekkage evenals bloedstolling bevorderen.

3.3 Kationische lipiden zijn cytotoxisch

Deze grafiek is afkomstig uit een studie [11] die geen verband houdt met het Pfizer-vaccin; hij is hier alleen opgenomen ter illustratie van de toxiciteit van kationische lipiden in het algemeen. Het toont het dosisafhankelijk effect van de kationische lipide in kwestie (stearylamine) op de levensvatbaarheid van drie verschillende cellijnen. Hiervan zijn de twee macrofaag-achtige lijnen RTS-11 en SHK-1 gevoeliger voor het cytotoxische effect dan de van de lever afgeleide cellijn RTH-149.

Hoewel de verschillende kationische lipiden die zijn gebruikt voor de toediening van DNA of mRNA verschillen in cytotoxiciteit, zijn ze allemaal tot op zekere hoogte toxisch; en zoals deze figuur illustreert, verschillen verschillende celtypes in gevoeligheid. De hoge gevoeligheid van macrofagen is te wijten aan hun ingebouwde vermogen om reactieve zuurstofsoorten (ROS) te produceren, zoals waterstofperoxide en superoxide. Wanneer deze route in gang wordt gezet door kationische lipiden, kunnen de geproduceerde ROS de cellen rechtstreeks doden – zoals waargenomen in het afgebeelde experiment. Een lager activeringsniveau kan ertoe leiden dat de macrofagen zich “misdragen,” wat kan leiden tot ontstekingen, auto-immuunziekten en mogelijk kanker.

  De oorlog tegen "desinformatie" winnen

Het is interessant op te merken dat het hierboven genoemde bewijs van lever- en spier
toxiciteit in het EMA-rapport werd verkregen met het model-mRNA dat codeert voor het vermoedelijk niet-toxische luciferase-enzym. Deze waargenomen toxiciteit heeft dus geen
verband met het spike-eiwit. Luciferase wordt, in tegenstelling tot spike-eiwit, niet naar het
celoppervlak gebracht; en bovendien zullen de dieren geen reeds bestaande immuniteit tegen luciferase hebben die een snelle, intense immuunreactie had kunnen veroorzaken. We concluderen dus dat de gerapporteerde celbeschadiging te wijten is aan chemische toxiciteit, waarschijnlijk gemedieerd door de kationische lipide componenten van de LNPs. Dienovereenkomstig moet van toekomstige vaccins die gebruik maken dezelfde toedieningstechnologie worden verwacht ook deze toxiciteit te vertonen, ongeacht of zij nu gericht zijn tegen het spike-eiwit, een ander SARS-CoV-2-antigeen, of een ander antigeen, of een andere ziekte.

3.4 Toxiciteit in weefsels en organen

 • Degeneratie van spiervezels en littekenvorming.
 • Onderhuidse ontsteking.
 • Levercel vacuolisatie en degeneratie.
 • Ontsteking en functiebeschadiging van zenuwen en gewrichten.

Deze bevindingen uit rattenexperimenten staan vermeld in het EMA-rapport [5]. Ook deze bevindingen werden verkregen met het modelvaccin dat codeerde voor luciferase in plaats van de eigenlijke SARS-CoV-2 spike-eiwit, wat betekent dat de toxiciteit hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan de kationische lipiden in de LNPs. Er zij op gewezen dat geen van deze toxische effecten die bij dieren werden waargenomen, in de zogenaamde klinische proeven werden gecontroleerd. Ze komen echter wel overeen met de bijwerkingen die sinds het begin van de massale vaccinaties.

3.5 Diergegevens over reproductietoxiciteit

 • Zeer beperkte gegevens verzameld bij slechts één diersoort (ratten).
 • Verlies van vroege embryo’s vóór implantatie in de baarmoeder komt >2 keer vaker voor
  bij de vaccingroep dan bij de controlegroep.
 • Misvormingen komen vaker voor in de vaccingroep dan in de controlegroep.

Pfizer testte zijn vaccin slechts op reproductietoxiciteit bij één diersoort (ratten) en
op slechts een klein aantal dieren (21 nesten). Een meer dan tweevoudige toename van
verlies van embryo’s vóór de implantatie werd vastgesteld, met een percentage van 9,77% in de vaccin groep, vergeleken met 4,09% in de controlegroep. In het EMA-rapport staat alleen dat de hogere waarde “binnen het bereik van historische controlegegevens” lag [5, blz. 50]. EMA had natuurlijk Pfizer moeten verplichten om ondubbelzinnig te verklaren of het waargenomen verschil al dan niet statistisch significant was; en als dat niet het geval was, de omvang van de steekproef te vergroten om de vereiste statistische kracht te garanderen.

Dezelfde kritiek geldt voor de gerapporteerde waarnemingen van “zeer lage incidentie
van gastroschisis, mond/kaak misvormingen, rechter aortaboog, en cervicale
wervel abnormaliteiten.” Over het algemeen zijn de studies van Pfizer onvoldoende beschreven en waren blijkbaar ook niet goed uitgevoerd.

Het waargenomen pre-implantatie verlies wijst op toxiciteit in een zeer vroeg stadium van
ontwikkeling, hetzij aan het embryo of de ontluikende placenta. Het zou kunnen worden veroorzaakt door een hoog niveau van spike-eiwit-expressie, maar ook door toxische lipiden; en het kan reeds in de eierstokken optreden, maar ook de bevruchte eicel of latere
ontwikkelingsstadia in de eileiders of de baarmoeder. Dit geldt ook voor misvormingen, hoewel deze waarschijnlijker worden veroorzaakt door schade later in de embryonale ontwikkeling, wat zou kunnen wijzen op overdracht van de toxiciteit via de placenta.

3.6 Twee mogelijke routes voor de toxiciteit van vaccins voor zuigelingen die borstvoeding krijgen

Opname van het vaccin door de melkkliercellen opent twee mogelijke routes van toxiciteit voor het kind dat borstvoeding krijgt: ten eerste de expressie van het spike-eiwit en de secretie in de moedermelk, en ten tweede, de massale overdracht van het vaccin in de melk. De melkklieren zijn apocrien, wat betekent dat ze fragmenten van hun eigen cytoplasma afknijpen en fragmenten afgeven van hun eigen cytoplasma en in de melk loslaten; dus alles wat het cytoplasma heeft bereikt, kan het cytoplasma ook de moedermelk bereiken. In dit verband merken wij op dat zowel de VAERS-databank als het EU-register van ongewenste voorvallen bij geneesmiddelen (EudraVigilance) melding maken van sterfgevallen bij pasgeborenen die kort na de vaccinatie van hun moeder borstvoeding kregen.

Ten minste in enkele gevallen omvatte het klinisch beeld diffuse bloedingen, die ook
waargenomen bij zowel gevaccineerde als met SARS-CoV-2 besmette volwassenen. Natuurlijk hadden deze gevallen moeten leiden tot een zorgvuldige zoektocht naar vaccinbestanddelen in moedermelk, en een gerichte studie van borstgevoede zuigelingen van gevaccineerde moeders. Een recente PCR-gebaseerde studie vond geen mRNA in de moedermelk, maar de methodologie van die studie is twijfelachtig [Golan2021]. Studies over de aanwezigheid van spike-eiwit in de melk lijken volledig te ontbreken.

Samenvatting

De diergegevens van Pfizer voorspelden duidelijk de volgende risico’s en gevaren:

 • Bloedstolling kort na vaccinatie, mogelijk leidend tot hartaanvallen, beroerte, en veneuze trombose.
 • Ernstige schade aan de vrouwelijke vruchtbaarheid.
 • Ernstige schade voor zuigelingen die borstvoeding krijgen.
 • Cumulatieve toxiciteit na meerdere injecties.

Met uitzondering van de vruchtbaarheid van vrouwen, die eenvoudigweg niet kan worden beoordeeld binnen de korte korte periode waarin de vaccins in gebruik zijn, zijn alle bovengenoemde risico’s bewezen sinds de vaccins in gebruik zijn – ze komen allemaal naar voren in de meldingen aan de verschillende registers van ongewenste bijwerkingen[9]. Deze registers bevatten ook een zeer aanzienlijk aantal meldingen van abortussen en doodgeboorten kort na vaccinatie, die dringend onderzocht hadden moeten worden.

We moeten nogmaals benadrukken dat elk van deze risico’s gemakkelijk kon worden afgeleid uit de geciteerde beperkte preklinische gegevens, maar niet werden gevolgd door passend diepgaand onderzoek. In het bijzonder werden bij de klinische proeven geen laboratoriumparameters gecontroleerd, parameters die informatie over deze risico’s hadden kunnen opleveren, zoals die in verband met bloedstolling (bv. D-dimeren/thrombocyten), schade aan spiercellen (bv. troponine/creatinekinase), of leverschade (bv. γ-qlutamyltransferase). Dat de verschillende regelgevende instanties toestemming voor noodgebruik hebben gegeven op basis van zulke onvolledige en ontoereikende gegevens, is niets minder dan grove nalatigheid.

Bijzonder zorgwekkend is de zeer trage eliminatie van de giftige kationische lipiden. Bij personen die herhaaldelijk zijn geïnjecteerd met mRNA-vaccins die deze lipiden bevatten-
of ze nu gericht zijn tegen COVID, of een ander pathogeen of ziekte – zal dit resulteren tot cumulatieve toxiciteit. Er is een reële mogelijkheid dat kationische lipiden zich ophopen
in de eierstokken. Het daaruit voortvloeiende ernstige risico voor de vruchtbaarheid van de vrouw vereist de dringendste aandacht van het publiek en de gezondheidsautoriteiten.

Aangezien de zogenaamde klinische proeven zo nalatig zijn uitgevoerd, vinden de echte proeven nu pas plaats – op grote schaal en met verwoestende resultaten. Dit vaccin, en andere, worden vaak “experimenteel” genoemd. Het afblazen van dit mislukte
experiment had al lang bevolen moeten worden. Doorgaan met of zelfs verplicht stellen van het gebruik van dit giftige vaccin, en de blijkbaar op handen zijnde goedkeuring ervoor zijn misdaden tegen de mensheid.

Referenties

[1] Anonymous: SARS-CoV-2 mRNA Vaccine (BNT162, PF-07302048) 2.6.4 [Summary statement of the pharmacokinetic study] (Japanese). 2020. url: https://www.pmda.go.
jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_I100_1.pdf.
[2] Anonymous: SARS-CoV-2 mRNA Vaccine (BNT162, PF-07302048) 2.6.4 Summary statement of the pharmacokinetic study [English translation]. 2020. url: https://archive.
org/details/pfizer-confidential-translated.
[3] V. Francia et al.: The Biomolecular Corona of Lipid Nanoparticles for Gene Therapy.
Bioconjug. Chem. 31 (2020), 2046–2059. pmid: 32786370.
[4] M. A. Piatyszek et al.: Iodo-Gen-mediated radioiodination of nucleic acids. Anal.
Biochem. 172 (1988), 356–9. pmid: 3189783.
[5] Anonymous: Assessment report/Comirnaty. 2021. url: https://www.ema.europa.
eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessmentreport_en.pdf.
[6] A. F. Ogata et al.: Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen Detected in the Plasma of
mRNA-1273 Vaccine Recipients. Clin. Infect. Dis. (2021). pmid: 34015087.
[7] S. Bhakdi and J. Tranum-Jensen: Molecular nature of the complement lesion. Proc.
Natl. Acad. Sci. U. S. A. 75 (1978), 5655–5659. pmid: 281714.
[8] S. Bhakdi et al.: Urgent Open Letter from Doctors and Scientists to the European
Medicines Agency regarding COVID-19 Vaccine Safety Concerns. 2021. url: https:
//tinyurl.com/d4ce-letter.
[9] L. Johnson: Official Vaccine Injury and Fatality Data: EU, UK and US. 2021. url: https:
//doctors4covidethics.org/official-eu-adverse-event-data-eu-uk-us/.
[10] J. Tranum-Jensen et al.: Complement lysis: the ultrastructure and orientation of the
C5b-9 complex on target sheep erythrocyte membranes. Scandinavian journal of
immunology 7 (1978), 45–6. pmid: 635472.
[11] K. Romøren et al.: Transfection efficiency and cytotoxicity of cationic liposomes in
salmonid cell lines of hepatocyte and macrophage origin. Biochim. Biophys. Acta 1663
(2004), 127–34. pmid: 15157615.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Goed nieuws en verontrustend nieuws van Professor Sucharit BhakdiVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelWreedheid in uniform: man overlijdt na politieoptreden – geweld tegen vreedzame mensen
Volgend artikelToen ik daar binnenliep, zei mijn gevoel dat ik me moest omdraaien en maken dat ik wegkwam. Ik luisterde niet
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in