Albert Pike (rechts). Bron: The Masonic Leader. Léo Taxil circa 1880, uit de Bibliothèque Nationale de France (rechts). Bron: Bomb Thrower

In de dagen na het uitbreken van het geweld in Israël en Gaza publiceerde Greg Reese, producent van het populaire Reese Report, een video met de inhoud van een brief die op 15 augustus 1871 door vrijmetselaar Albert Pike geschreven zou zijn. Over dezelfde brief werd in 2016 bericht door de media The Daily Star, Daily MailNews.com.au, en Express.co.uk. Een Zuid-Afrikaanse krant berichtte er ook over in 2013, schrijft Rhoda Wilson.

Maar is de brief echt?

De brief waarvan beweerd wordt dat hij door Pike aan Giuseppe Mazzini is geschreven, schetst “het plan van de Illuminati voor drie wereldoorlogen”:

De Eerste Wereldoorlog moet tot stand worden gebracht om de Illuminati in staat te stellen de macht van de tsaren in Rusland omver te werpen en van dat land een vesting van atheïstisch communisme te maken.

De Tweede Wereldoorlog moet worden aangewakkerd door gebruik te maken van de meningsverschillen tussen de fascisten en de politieke zionisten.

De Derde Wereldoorlog moet aangewakkerd worden door gebruik te maken van de verschillen die veroorzaakt worden door de “agentur” van de “Illuminati” tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische Wereld. De oorlog moet zo gevoerd worden dat de Islam (de Moslim-Arabische Wereld) en het politieke Zionisme (de Staat Israël) elkaar wederzijds vernietigen.

Albert Pike Letter to Mazzini

Gezien de beschrijving van de Derde Wereldoorlog is het begrijpelijk dat deze recentelijk aandacht heeft gekregen. Velen hebben echter de echtheid ervan in twijfel getrokken.

De afgelopen dagen circuleerde er ook een fragment van de onderstaande video op sociale media. We hebben niet kunnen achterhalen waar de video vandaan komt of wanneer deze is opgenomen.

Albert Pike schreef brieven over de drie wereldoorlogen en de Vrijmetselaars (Luciferiaanse) agenda (11 min)

De verteller in de video hierboven verwijst naar tekst in twee boeken: Satan: Prince of This World’ waarin “The Mystery of Freemasonry Unveiled” wordt geciteerd. Hieronder citeren we ter referentie elk van de bronnen.

Pike legde uit wat de bedoeling was in een brief die hij schreef aan zijn directeur (Mazzini) van de W.R.M. [World Revolutionary Movement] op 15 augustus 1871. Deze brief wordt elders geciteerd. Hij is gecatalogiseerd in de Library of the British Museum, London, England’ en er wordt uit geciteerd en naar verwezen door tientallen autoriteiten en studenten van de W.R.M., waaronder kardinaal Rodriguez van Chili. (Zie pagina 118 van The Mysteries of Freemasonry Unveiled, 1925. Engelse vertaling, 1957.)

Satan: Prince of This World, William Guy Car, 1966, blz. 22.

De andere aanwijzing voor de deelname van de Vrijmetselarij is de ‘Revolution and the present upheaval in Russia; is a better in “LE DIABLE AU XIX SIECLE” (1896), toegeschreven aan Albert Pike ‘”Sovereign Pontiff of Universal Masonry”, bijgestaan door tien Ouden van de Grootloge van de Opperste Oriënt van Charleston aan de zeer illustere Joseph Mazzini, gedateerd 15 augustus 1871. Wat ik gezegd heb over het eerder genoemde document, De Protocollen, zeg ik ook over dit document: Authentiek of niet, de brief was lang genoeg voor de gebeurtenissen gepubliceerd, om geen POST FACTUM verzinsel te zijn. De publicatie ervan is gecatalogiseerd in het British Museum van Londen en het plan dat aan Pike wordt toegeschreven staat ook gedeeltelijk in “LE PALLADISME’ OF MARGIOTTA,” p. 186 gepubliceerd in 1895. [Eigen nadruk].

The Mystery of Freemasonry Unveiled, Cardinal Jose Maria Caro y Rodriguez, 1971, blz. 118.

Een document dat uittreksels van de vermeende brief van Pike bevat, inclusief wat aanvullende informatie over de brief en de twee betrokken mannen, herhaalt dat de brief zich in de British Museum Library bevond:

Het volgende is een brief die Albert Pike volgens speculaties in 1871 aan Giuseppe Mazzini schreef over een samenzwering met betrekking tot drie wereldoorlogen, die gepland waren in een poging om de wereld over te nemen. De brief van Pike aan Giuseppe Mazzini werd tot 1977 tentoongesteld in de British Museum Library in Londen. Veel internetsites beweren dat deze brief zich in de British Library in Londen bevindt, maar die ontkent dat de brief bestaat. [Eigen nadruk].

Albert Pike Letter to Mazzini

Een antwoord op een Freedom of Information Act-verzoek ontkent echter dat de brief in de collectie van het museum zit. In juni 2020 antwoordde The British Library op een verzoek of het British Museum een brief van Pike aan Mazzini van 15 augustus 1871 in zijn bezit of archief heeft. Het antwoord luidde als volgt:

De British Library, en daarvoor het British Museum, heeft het document in kwestie nooit in bezit gehad of gezien, en het is dus ook nooit bij beide organisaties tentoongesteld geweest.

Antwoord op Freedom of Information Act 2000, The British Library, 3 juni 2020.

Als de brief zich niet in de British Museum Library bevindt, zoals kardinaal Rodriguez had gedocumenteerd, wat is dan de oorsprong van de tekst?

Een beginpunt zou de verwijzing van kardinaal Rodriguez naar “Le Diable Au X1X Siecle” (vertaling: De Duivel in de Negentiende Eeuw) kunnen zijn, die werd gepubliceerd door Léo Taxil en Charles Hacks, onder het pseudoniem van Dokter Bataille.

De Duivel in de Negentiende Eeuw

Le Diable Au X1X Siecle is in het Frans geschreven, dus we gaan nu naar een artikel van Mr. E, gepubliceerd door Bomb Thrower.

Léo Taxil was een Fransman die Marie Joseph Gabriel Antoine Jogand-Pagès heette. Hij werd geboren in 1854 en ging naar de jezuïtische seminarie-school, waar hij gedesillusioneerd raakte over het katholieke geloof en religie in het algemeen. Uiteindelijk werd hij schrijver en richtte hij zich met vernietigende kritieken op het Christendom.

In 1884 publiceerde Paus Leo XIII een encycliek over de vrijmetselarij: Humanum genus. Het was voornamelijk een veroordeling van de vrijmetselarij. Hierin wordt gesteld dat het einde van de 19e eeuw een gevaarlijk tijdperk was voor de Rooms-Katholieke Kerk, grotendeels vanwege talrijke concepten en praktijken die zij aan de vrijmetselarij toeschrijft, namelijk naturalisme, volkssoevereiniteit en de scheiding van kerk en staat.

Wellicht beïnvloed door deze polemiek, kondigde Taxil aan dat hij zich in 1885 weer tot het katholicisme had bekeerd en begon hij aan een geheel andere literaire onderneming met een nieuw doelwit, de vrijmetselaars.

“In de daaropvolgende jaren publiceerde hij Les Mystères de la Franc-Maçonnerie, een vierdelige geschiedenis van de Vrijmetselarij met merkwaardige maar niet uit bronnen afkomstige verslagen van de deelname van ooggetuigen aan vreemde riten,” schreef Mr. E.

Samen met Dr. Karl Hacks schreef hij het tweedelige Le Diable au XIXe Siècle, gepubliceerd in 1892 en 1894, waarin het verhaal van ene Diana Vaughan wordt verteld in de woorden van Dokter Bataille. De lugubere details van haar verhaal verbijsteren de geest. Ze was lid van de Palladium Rite, onder leiding van Albert Pike, waar ze betrokken was bij rituele orgieën en bloedoffers. Ze riep demonen op in fysieke vorm en ze was zelfs verloofd met één van hen.

Hoofdstuk 25 van het tweede deel is getiteld “Plan van de Geheime Opperhoofden” en het bevat naar verluidt de tekst van een plan dat op 15 augustus 1871 door Albert Pike en de leiders van de Palladium Rite werd geschreven en waarin hun plan voor de vernietiging van het rooms-katholicisme in detail werd beschreven.

The Greatest Hoax of All Time, Mr. E, 16 oktober 2023

In april 1897 hield Taxil echter een persconferentie en onthulde dat er geen Dr. Karl Hacks was, dat er geen Dr. Bataille was en dat er geen Palladium Rite was. Hij beweerde ook dat zijn bekering tot het katholicisme een grap was om het vertrouwen en de goedkeuring van de kerk te winnen. “Diana Vaughan was een echt persoon, maar zij was slechts zijn typiste en medewerkster in deze kolossale fraude die ontworpen was om de Katholieke Kerk diep in verlegenheid te brengen en het kroonjuweel van zijn antiklerikale werk te worden,” schreef Mr. E.

Taxil stierf in maart 1907.

In 1920 verscheen het boek The Cause of World Unrest, een poging om de chaos in de wereld te verklaren met de Eerste Wereldoorlog in 1914, gevolgd door de Bolsjewistische Revolutie in 1917. The Cause was een anonieme compilatie van essays die oorspronkelijk gepubliceerd waren in de London Morning Post in juli van hetzelfde jaar. In één van de essays werd Taxil’s Le Diable au XIXe Siècle geciteerd:

Er is een brief – of een vermeende brief – die geschreven zou zijn door Albert Pike, de “Soevereine Pontiff van de Universele Vrijmetselarij,” bijgestaan door de Tien Ouderen van de Grootloge van de Opperste Oriënt in Charleston, aan “de zeer illustere broeder” Giuseppe Mazzini. Deze brief is gedateerd (in vrijmetselaarsstijl) op 15 augustus 1871, en beschrijft een antiklerikaal beleid dat Mazzini in Italië zou volgen.

The Cause of World Unrest, 1920, blz. 51 en 52

The Cause zou in 1925 gebruikt worden in het boek The Mystery of Freemasonry Unveiled, uitgegeven door kardinaal Caro y Rodriguez van Chili.

In 1955 publiceerde de gepensioneerde Canadese marineofficier William Guy Carr de eerste editie van Pawns in the Game. In 1958 kwam er een herziene en uitgebreide editie van het boek uit waarin hij een bespreking opnam over Albert Pike en een plan dat hij maakte over een komende drie wereldoorlogen.

Pike’s plan was even eenvoudig als effectief gebleken.

De Eerste Wereldoorlog moest worden uitgevochten om de Illuminati in staat te stellen de macht van de tsaren in Rusland omver te werpen en dat land in het bolwerk van het atheïstisch-communisme te veranderen.

De Tweede Wereldoorlog zou worden aangewakkerd door gebruik te maken van de verschillen tussen fascisten en politieke zionisten.

De Derde Wereldoorlog zal worden aangewakkerd door gebruik te maken van de meningsverschillen die de agentur van de Illuminati aanwakkert tussen politieke zionisten en de leiders van de Moslimwereld. De oorlog moet zo worden gevoerd dat de Islam (de Arabische Wereld met inbegrip van het Mohammedanisme) en het Politieke Zionisme (met inbegrip van de Staat Israël) zichzelf zullen vernietigen, terwijl tegelijkertijd de overblijvende naties, die opnieuw tegen elkaar verdeeld zijn over deze kwestie, gedwongen zullen worden om zichzelf tot een staat van volledige uitputting te vechten, fysiek, mentaal, spiritueel en economisch.

Op 15 augustus 1871 vertelde Pike aan Mazzini dat na de Derde Wereldoorlog degenen die streven naar onbetwiste wereldheerschappij de grootste sociale cataclysme zullen uitlokken die de wereld ooit gekend heeft. We citeren zijn eigen geschreven woorden (overgenomen uit de brief die gecatalogiseerd is in de British Museum Library, Londen, Eng.) …

Pawns in the Game, William Guy Carr, 1967, blz. XV en XVI

“Carr beweert dat het document van Pike bewaard wordt in de British Museum Library in Londen, maar dit lijkt te wijten te zijn aan zijn verkeerde lezing van The Cause, waarin stond dat het Taxil’s werk is wat daar bewaard werd, niet het 15 augustus 1871 plan van Albert Pike dat Taxil uitvond,” schreef Mr. E.

Mr. E merkte verder op dat in zijn boek Satan: Prince of This World, Carr de brief opnieuw aanhaalde. Deze keer echter met een voetnoot:

De bewaarder van manuscripten deelde de auteur onlangs mee dat deze brief NIET gecatalogiseerd is in de British Museum Library. Het lijkt vreemd dat een man met de kennis van kardinaal Rodriguez zou hebben gezegd dat deze brief in 1925 WAS.

Satan: Prince of This World, William Guy Car, 1966, blz. 22

Het lijkt erop dat de tekst die de ronde doet over “het Illuminati-plan voor drie wereldoorlogen” afkomstig is uit Carr’s boek Pawn in the Game, dat Taxils geschriften over Albert Pike parafraseert.

In 1897 beweerde Taxil later dat zijn werk een bedrog was en volgens Mr. E werd dit bedrog destijds goed gepubliceerd en is het bedrog bekend bij historici en andere leden van de academische wereld. Toch is het andere onderzoekers ontgaan. Komt dat omdat zowel de bedrijfsmedia als de alternatieve media tot op zekere hoogte deel uitmaken van de gecontroleerde dialectiek van de heersende klasse, zoals Mr. E zegt? (Wanneer hij deze bewering doet, gaan we ervan uit dat Mr. E rekening houdt met de beschikbare tijd en middelen, en dat er fouten, misverstanden en vergissingen gemaakt kunnen worden, zelfs door hemzelf).

Of, misschien is er een andere verklaring – geheimhouding, censuur, propaganda en het beheersen van het narratief om informatie te verbergen en percepties te manipuleren bestond net zo goed tijdens Toxils leven als nu en – Taxils bekentenis van fraude was niet echt, maar een poging om de waarheid te verdoezelen.

Misschien zullen we het nooit weten.

In de tussentijd kunt u HIER Mr. E’s artikel ‘The Greatest Hoax of All Time’ lezen, zodat u zelf kunt beslissen.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

ISRAËL CONFLICT DOSSIER

Brief geschreven door Albert Pike in 1871 onthult het Illuminati-plan voor Wereldoorlog 3Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe oorlog tussen Israël en Hamas bevordert REEDS de agenda van de Grote Reset
Volgend artikelBiden geeft boosterdosis aan haperende Oekraïne oorlog
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. De Britse hegemonie doet en deed altijd geheimzinnig over het een en ander. De huidige oorlog tussen Israël HAMAS is een opvoering om Europa te betrekken in de oorlog. Er staan 100-duizenden vluchtelingen aan o.a. Turkse grens om Europa binnen te vallen. Rothschild gaf al aan dat zij Israël hadden opgericht om onrust te creëren in het Midden-Oosten. Het opgang bergen van een Heilige Oorlog is daarmee een feit. Een oorlog van bevolkingsgroepen is intenser en uitgebreider dan met een leger omdat er leiding. Ieder voor zich en hun “GOD” voor hen allen!

  • Zij geloven niet in god maar in hun satan.
   Ze hebben de Palestijnen net zolang in een hoek gedreven om de woede op te wekken om een oorlog uit te lokken. Als iran aanvalt zal er na een paar weken geen israel of joden meer zijn,daar kun je donder op zeggen. En wederom zijn de joden geofferd voor het doel van de zionisten. Het zijn niet meer dan offerlammen.zoals de oekrainiers. Kanonnenvoer.
   Daar waar puptin en xiping juist de arabische wereld met alle macht probeert te verzoenen .dus moeten we er vanuit gaan dat putin en xiping het kwade plan kennen en zo ook hun vijanden.

 2. Okee als rohtschild dat gezegd heeft . Wordt t toch tijd om israel te ontmantelen. Daar weg te halen . De rest weer aan palestina geven . En de staat israel gewoon ergens een stukje van amerika afpakken bv de staat texas en daar de staat israel te creeren . Opgelost

 3. Als je dit niet gelooft kan je altijd nog zijn boeken lezen. Daarin staat precies wat de plannen zijn, bv in Morals & Dogmas, dat hun ideëen over hun wereldheerschappij van/door de vrijmetselaars vertelt. Is ook veel uitgebreider dan alleen in deze brief.

 4. Deze video is iets van de jaren 80 , staat al zeker 20 jaar op youtube. Toen stond het er bij dt het was opgenomen van een tv programma.
  Ik geloof alles wat hij zegt want het klopt als een bus. Nu zijn de moslims aan de beurt.
  Maar iran zal alles platgooien in israel. Omdat iran zich de afgelopen 20 jaar heeft weten te wapenen met oorlogsmateriaal. De zionisten zullen naast de pot pissen.

 5. Albert Pike stierf in 1891. Taxil stierf in 1907.

  In de brief van Pike staat o.a dit: “De Tweede Wereldoorlog moet aangewakkerd worden door gebruik te maken van de verschillen tussen de fascisten en de politieke zionisten. Deze oorlog moet tot stand gebracht worden zodat het Nazisme vernietigd wordt en het politieke Zionisme sterk genoeg is om een soevereine staat Israël in Palestina op te richten.”

  De staat Israel werd in 1948 opgericht, ver na de dood van beide mannen.
  Voor mij is dus de brief van Albert Pike echt, maar door de illuminatie in de doofpot gestopt of vernietigd.

 6. Er wordt zo de nadruk gelegd op de authentiekheid, dan over het georganiseerde scenario van eeuwen terug. Wat meer de indruk wekt, dat we te maken hebben met een constante herhalingsloop die een vast gestelde script volgt. Zoals in een film. Want als de huidige geschiedenis, het heden en de toekomst al van te voren min of meer bekent is en vast ligt.

  Dan komt de veronderstelling dat we in een simulatie leven wel heel dichtbij de waarheid te liggen. Dat we alle in een simulatie spel der leven spelen. Dat ieder van ons een avatar in het spel is. De ene avatar zal van de simulatie zelf zijn en andere kunnen dan weer een externe speler buiten deze simulatie zijn. Zoals in een video game. Waar we ook aan die avatars niet kunnen zien, wie aangestuurd worden door het systeem en wie een externe bestuurder heeft.

  Daar Nvidia nu ook al met de nieuwste A.I. aangestuurde grafische kaarten, alles zo echt laten uitzien dat je het verschil tussen de werkelijkheid en de fictieve illusie niet meer kan onderscheiden. Met 1 woord en 1 gezichtsfoto van jouw kan het A.I. systeem al je gehele I.D. overnemen. En daarmee zal de digitale matrix een feit worden. Want met die zogenaamde experimenteerde injecties, waar grafenoxide het hoofdbestand van was, kunnen ze een tweede matrixlaag creëren. Omdat ze de geïnjecteerde avatars in de 1ste matrixlaag digitaal over kunnen nemen. Dat kunnen al bij iedereen die zijn ogen even dicht hebben, zoals bij het slapen. Dan kunnen ze al de nieuwe overlay van de 2de matrixlaag voor je ogen projecteren, zonder dat de geïnjecteerde er zelf bewust van zijn.

  Als dit voor ons de werkelijk is of wordt, kunnen ze met het spel “der leven” de geschiedenis, het heden en de toekomst eindeloos herhalen. Daar het ook allang bekent is, dat het zogenaamde reïncarnatie proces slechts 49 dagen duurt. Op het moment dat jij in dit spel dood gaat, wordt jij na 49 dagen weer herboren. Alsof je meerdere levens zou hebben en dat zien we ook terug in video games.

  Dus wat vertelt het ons nu, dat die brief van Albert Pike op waarheid berust is of een fantasie verhaal ons voorlegt. Dan doet er eigenlijk niet meer ter zake of die brief nu authentiek is of niet. Het gaat om de inhoud wat er geschetst wordt. Dat de loop van de geschiedenis zich constant herhaald kan worden. Wat dat betekent, dat we in een digitale matrix het spel mee spelen. Zonder dat het zelf in de gaten hebben.

  • Qvic oktober 22, 2023 Bij 14:32

   Zoals altijd waardeer ik jouw (uw) bijdragen, zowel op FN als andere sites/blogs. Dat het “leven” een spel is is mij bekend, de 49 dagen echter niet. Waar heb je dat vandaan?

   Hoe dan ook sla ik het aanbod van de witte/heldere tunnel af. 😉 Dit is voor mij sowieso het laatste level….. Kom nooit meer op/in deze hellhole.

   Mvg Porta

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in