Gedefinieerd als een epidemie van waanzin die optreedt wanneer een groot deel van de samenleving het contact met de werkelijkheid verliest en afdaalt in waanvoorstellingen – bestaat het gevaar dat de samenleving een psychotische meute wordt en terechtkomt in het tijdperk van de “heksenjacht” dat in de 16e en 17e eeuw beroemd werd? vraagt Dr. Joseph Mercola.

De 20 minuten durende video hieronder, “Mass Psychosis — How an Entire Population Becomes Mentally Ill”, (“Massapsychose – Hoe een hele bevolking geestesziek wordt”), gemaakt door After Skool en Academy of Ideas, is een fascinerende illustratie van hoe massapsychose kan worden opgewekt.

Massapsychose wordt gedefinieerd als “een epidemie van waanzin” die optreedt wanneer “een groot deel van de samenleving het contact met de werkelijkheid verliest en afdaalt in waanvoorstellingen”.

Een klassiek historisch voorbeeld van massapsychose zijn de heksenvervolgingen die in de 16e en 17e eeuw plaatsvonden in Amerika en Europa, toen tienduizenden mensen, vooral vrouwen, werden gemarteld, verdronken en levend verbrand op de brandstapel. De opkomst van het totalitarisme in de 20e eeuw is een recenter voorbeeld van massapsychose.

De ergste vijand van de mens

Zoals opgemerkt in de video:

“De massa’s hebben nooit gedorst naar de waarheid. Zij keren zich af van bewijs dat niet naar hun smaak is, en geven er de voorkeur aan dwalingen te vergoddelijken, als dwalingen hen verleiden. Wie hen kan voorzien van illusies is gemakkelijk hun meester; wie probeert hun illusies te vernietigen is altijd hun slachtoffer.”

Dat is een citaat dat wordt toegeschreven aan Gustave Le Bon, een Franse sociaal psycholoog die bekend staat om zijn studie van menigtes. Zijn boek, “The Crowd: A Study of the Popular Mind,” gaat dieper in op de kenmerken van menselijke menigtes en hoe mensen, wanneer ze in groepen bijeen zijn, de neiging hebben om bewuste overpeinzingen op te geven ten gunste van onbewuste groepsacties. Ook de psycholoog Carl Jung verklaarde ooit dat:

“Niet hongersnood, niet aardbevingen, niet microben, niet kanker, maar de mens zelf is het grootste gevaar voor de mens, om de eenvoudige reden dat er geen adequate bescherming is tegen psychische epidemieën, die oneindig veel verwoestender zijn dan de ergste natuurrampen.”

Wanneer een samenleving afglijdt naar waanzin, zijn de resultaten altijd verwoestend. Jung, die massapsychosen bestudeerde, schreef dat de individuen die deel uitmaken van de getroffen samenleving “moreel en geestelijk inferieur worden”. Ze worden “onredelijk, onverantwoordelijk, emotioneel, grillig en onbetrouwbaar”.

Het ergste van alles is, dat een psychotische menigte wreedheden begaat, die een afzonderlijk individu binnen de groep normaal gesproken nooit zou overwegen. Toch zijn de getroffenen zich niet bewust van hun toestand en zien niet in dat ze fout bezig zijn.

Wat veroorzaakt massapsychose?

Om te begrijpen hoe een hele samenleving tot waanzin kan worden gedreven, moet je eerst begrijpen wat een willekeurig individu tot waanzin drijft. Afgezien van drugs- of alcoholmisbruik of hersenletsel, wordt een psychose meestal veroorzaakt door psychogene factoren, d.w.z. invloeden die hun oorsprong vinden in het verstand.

Een van de meest voorkomende psychogene factoren die een psychose kunnen uitlokken, is een stroom van negatieve emoties, zoals angst of bezorgdheid, die de persoon in een staat van paniek brengt. Wanneer iemand in paniek is, is de natuurlijke neiging om verlichting te zoeken. Een psychologisch veerkrachtig individu kan zich aanpassen door zijn angst onder ogen te zien en deze uiteindelijk te overwinnen.

Een ander overlevingsmechanisme is een psychotische breuk. Zoals in de video wordt uitgelegd, is een psychotische breuk niet de afdaling in chaos, maar eerder een herordening van iemands ervaringswereld op een manier die feit en fictie, realiteit en illusies vermengt, op zo’n manier dat een gevoel van controle wordt hersteld en de paniek eindigt. De psychogene stappen die tot waanzin leiden, kunnen als volgt worden samengevat:

 • Fase van paniek – Hier begint het individu de wereld om zich heen op een andere manier waar te nemen en wordt daardoor angstig. Er is een waargenomen bedreiging, of die nu echt, verzonnen of ingebeeld is. De verwarring groeit omdat men geen rationele verklaring kan vinden voor de vreemde gebeurtenissen om zich heen.
 • Fase van psychotisch inzicht – Hier slaagt het individu erin zijn abnormale ervaring van de wereld te verklaren door een onlogische maar magische manier te bedenken om de werkelijkheid te zien. De term “inzicht” wordt gebruikt, omdat het magische denken het individu in staat stelt aan de paniek te ontsnappen en weer betekenis te vinden. Het inzicht is echter psychotisch, omdat het gebaseerd is op waanideeën.
  Dr. Astrid Stuckelberger over een mogelijke Zombiepandemie

Net zoals een psychologisch zwak en kwetsbaar individu tot waanzin gedreven kan worden, zo kunnen grote groepen zwakke en kwetsbare mensen afglijden naar waanzin en magisch denken.

Totalitarisme is een samenleving gebouwd op waanideeën

In de 20e eeuw hebben we een toename gezien van totalitarisme, door professor en godsdienstwetenschapper Arthur Versluis gedefinieerd als:

“Het moderne fenomeen van totale gecentraliseerde staatsmacht gekoppeld aan het uitwissen van individuele mensenrechten: In de totalitaire staat zijn er de machthebbers en zijn er de geobjectiveerde massa’s, de slachtoffers.”

In een totalitaire maatschappij zijn er twee klassen: de heersers en de geregeerden, en beide groepen ondergaan een pathologische transformatie. Heersers worden verheven tot een goddelijke status waarin ze geen kwaad kunnen doen – een opvatting die gemakkelijk leidt tot corruptie en onethisch gedrag – terwijl de geregeerden worden getransformeerd tot afhankelijke subjecten, wat leidt tot psychologische regressie.

Joost Meerloo, auteur van “Rape of the Mind”, vergelijkt de reacties van burgers die in totalitaire staten leven met die van schizofrenen. Zowel de heersers als de geregeerden zijn ziek. Beiden leven in een mist van waanideeën, omdat de hele maatschappij en haar regels in stand worden gehouden door waanideeën.

Zoals in de video wordt opgemerkt, vallen alleen misleide mensen terug in een kinderlijke staat van totale onderdanigheid, en alleen een misleide heersende klasse zal geloven dat zij de kennis en wijsheid bezit om de samenleving van bovenaf te beheersen. En alleen een misleid persoon zal geloven dat een machtsbeluste elite die een mentaal achteruitgaande samenleving regeert, zal resulteren in iets anders dan massaal lijden en financiële ondergang.

De massapsychose die het totalitarisme is, begint binnen de heersende klasse, omdat de individuen binnen deze klasse gemakkelijk in de ban raken van waanideeën die hun macht vergroten. En geen enkele illusie is groter dan de illusie dat zij alle anderen kunnen en moeten – en zelfs voorbestemd zijn – controleren en overheersen.

Of de totalitaire mentaliteit nu de vorm aanneemt van communisme, fascisme of technocratie, een heersende elite die bezweken is onder haar eigen grootheidswaanzin gaat vervolgens aan de slag om de massa’s te indoctrineren in haar eigen verwrongen wereldbeeld. Alles wat nodig is om de maatschappij te reorganiseren is het manipuleren van collectieve gevoelens.

Het doden van het verstand

Menticide is een term die “doden van het verstand” betekent, en het is een oude manier om de massa’s te beheersen door het systematisch doden van de menselijke geest en het vrije denken. Het is een systeem waarmee de heersende elite haar eigen misleidende wereldbeeld op de samenleving inprent.

Een samenleving wordt klaargestoomd voor menticide door het opzettelijk zaaien van angst. Een bijzonder effectieve manier om angst en paniek te veroorzaken die tot een psychose leidt is het ontketenen van golven van terreur, en het maakt niet uit of de “terreur” in kwestie echt of fictief is. De techniek van de golven van terreur kan in een grafiek worden weergegeven als een escalerend golfpatroon, waarbij elke ronde van angst wordt gevolgd door een ronde van kalmte.

  Herseninfectie 60-voudig gestegen sinds vaccinatie

Tegenstrijdige berichten, onzinnige aanbevelingen en aperte leugens worden opzettelijk gebruikt, omdat het de verwarring vergroot. Hoe meer de bevolking in verwarring is, hoe groter de angst, waardoor het vermogen van de samenleving om de crisis het hoofd te bieden afneemt. Naarmate het vermogen om de crisis het hoofd te bieden afneemt, neemt de kans op een massale psychose toe.

Na een korte periode van kalmte wordt het dreigingsniveau weer verhoogd, waarbij elke ronde van angstzaaierij intenser is dan de vorige. Propaganda – vals en misleidend nieuws – worden gebruikt om de geesten van de massa’s te breken, en na verloop van tijd wordt het steeds gemakkelijker om iedereen onder controle te houden, naarmate verwarring en angst plaats maken voor het magische denken en het psychotische inzicht die via de media als oplossingen worden gepresenteerd.

Tegenstrijdige rapporten, onzinnige aanbevelingen en flagrante leugens worden opzettelijk gebruikt, omdat het de verwarring vergroot. Hoe meer de bevolking in verwarring is, hoe groter de angst, waardoor het vermogen van de samenleving om de crisis aan te pakken afneemt. Naarmate het vermogen om de crisis het hoofd te bieden afneemt, neemt de kans toe dat er een massapsychose ontstaat.

Zoals in de video wordt opgemerkt: “Verwarring verhoogt de vatbaarheid voor een afdaling in de waanbeelden van totalitarisme.” Of, zoals Meerloo in zijn boek opmerkt:

“Logica kan met logica worden beantwoord, maar onlogica niet. Het verwart hen die helder denken. De grote leugen en monotoon herhaalde onzin hebben meer een emotionele aantrekkingskracht … dan logica en rede. Terwijl het volk nog op zoek is naar een redelijk tegenargument voor de eerste leugen, kunnen de totalitairen hen met een andere leugen overvallen.”

De opkomst van Technocratie

Wat het moderne totalitarisme onderscheidt van eerdere totalitaire staten is technologie. De middelen om angst aan te wakkeren en het denken van mensen te manipuleren zijn nog nooit zo efficiënt en effectief geweest. TV, internet, smartphones en sociale media zijn tegenwoordig allemaal bronnen van informatie, en het is gemakkelijker dan ooit om de stroom van die informatie te controleren.

Algoritmes filteren automatisch de stemmen van de rede en het rationele denken weg en vervangen die door angstverhalen. Moderne technologieën hebben ook verslavende eigenschappen, zodat velen zich vrijwillig blootstellen aan de hersenspoeling. Meerloo merkt op over de afhankelijkheid van de mens van technologie:

“Geen rust, geen meditatie, geen bezinning, geen gesprek. De zintuigen worden voortdurend overladen met prikkels. De mens leert zijn wereld niet meer in vraag te stellen. Het beeldscherm biedt hem reeds gemaakte antwoorden.”

Isolatie – een massapsychose-veroorzakend hulpmiddel

Naast de aanval van angstzaaierij en valse propaganda, is isolement het ultieme middel om psychose op te wekken. Wanneer je verstoken bent van regelmatige sociale interacties en discussies, word je vatbaarder voor waanideeën om een aantal redenen:

1. Je verliest het contact met positieve voorbeelden, rolmodellen van rationeel denken en gedrag. Niet iedereen laat zich misleiden door de hersenspoelpogingen van de heersende elite, en deze mensen kunnen anderen helpen zich te bevrijden van hun waanideeën. Als je in een isolement verkeert, neemt de kracht van deze individuen sterk af.

2. Net als dieren, is menselijk gedrag aanzienlijk makkelijker te manipuleren wanneer het individu in isolement wordt gehouden. Zoals dierenonderzoek heeft ontdekt, zijn geconditioneerde reflexen het gemakkelijkst te ontwikkelen in een stil, afgezonderd laboratorium met een minimum aan stimuli om de indoctrinatie af te leiden.

Wanneer men een wild dier wil temmen, moet men het dier isoleren en geduldig een bepaalde stimulus herhalen tot de gewenste reactie is verkregen. Mensen kunnen op dezelfde manier geconditioneerd worden. Alleen, verward en gehavend door golven van terreur, daalt een samenleving die van elkaar geïsoleerd wordt gehouden af tot waanzin, omdat rationeel denken wordt uitgewist en vervangen door magisch denken.

  De vraag die iedereen in de wereld zich zou moeten stellen

Als een samenleving eenmaal stevig in de greep is van een massapsychose, zijn totalitairen vrij om de laatste, beslissende stap te zetten: Ze kunnen een uitweg bieden; een terugkeer naar de orde. De prijs is uw vrijheid. U moet de controle over alle aspecten van uw leven afstaan aan de machthebbers, want als zij geen totale controle krijgen, zullen zij niet in staat zijn de orde te scheppen waarnaar iedereen hunkert.

Deze orde is echter pathologisch, verstoken van alle menselijkheid. Het elimineert de spontaniteit die vreugde en creativiteit in iemands leven brengt, door strikte conformiteit en blinde gehoorzaamheid te eisen.

En ondanks de belofte van veiligheid, is een totalitaire samenleving inherent angstig. Ze is gebouwd op angst, en wordt er ook door in stand gehouden. Dus het opgeven van je vrijheid voor veiligheid en een gevoel van orde zal alleen maar leiden tot meer van dezelfde angst en bezorgdheid die de totalitairen in staat stelden om de controle te krijgen in de eerste plaats.

Hoe kan massapsychose worden teruggedrongen?

Kan totalitarisme voorkomen worden? En kunnen de gevolgen van een massapsychose ongedaan gemaakt worden? Ja, maar net zoals de mentale aanpak meervoudig is, moet ook de oplossing meervoudig zijn. Om te helpen het gezonde verstand terug te brengen in een krankzinnige wereld, moet je eerst jezelf centreren en op zo’n manier leven dat je inspiratie geeft aan anderen om te volgen. Zoals opgemerkt door Jung:

“Het is niet voor niets dat onze tijd schreeuwt om de verlossende persoonlijkheid, om degene die zichzelf kan bevrijden uit de greep van de collectieve psychose en tenminste zijn eigen ziel kan redden, die een baken van hoop oplicht voor anderen, verkondigend dat hier tenminste één mens is die erin geslaagd is zich te bevrijden uit de fatale identiteit met de groepspsyche.”

Vervolgens moet je de waarheid – het tegenargument voor de propaganda – zo veel en zo breed mogelijk delen en verspreiden. Omdat de waarheid altijd krachtiger is dan leugens, berust het succes van propaganda op het censureren van de waarheid. Een andere tactiek is het gebruik van humor en spot om de heersende elite te delegitimeren.

Een strategie voorgesteld door Vaclav Havel, een politieke dissident die president van Tsjecho-Slowakije werd, wordt “parallelle structuren” genoemd. Een parallelle structuur is elk soort bedrijf, organisatie, technologie, beweging of creatief streven dat past binnen een totalitaire samenleving terwijl het er moreel buiten staat.

Als er eenmaal genoeg parallelle structuren zijn, ontstaat er een parallelle cultuur die functioneert als een toevluchtsoord voor de gezonde geest binnen de totalitaire wereld. Havel legt deze strategie uit in zijn boek, “The Power of the Powerless.”

Ten slotte, maar daarom niet minder belangrijk, moeten zoveel mogelijk mensen verstandige en rationele actie ondernemen om de afdaling naar totalitaire waanzin te voorkomen. De totalitaire elite zit niet duimendraaiend te hopen en te wensen dat hun macht en controle toeneemt. Nee. Zij ondernemen actief stappen om hun positie te versterken. Om zich tegen hen te kunnen verdedigen, moeten de mensen die overheerst willen worden net zo actief en vastberaden zijn in hun tegenstreven naar vrijheid.

Dit alles kan zeer uitdagend zijn als mensen om je heen bezwijken onder een collectieve psychose. Maar zoals Thomas Paine ooit zei:

“Tirannie is, net als de hel, niet gemakkelijk te overwinnen, maar we hebben deze troost bij ons, dat hoe harder het conflict, des te glorieuzer de triomf.”


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

WHO-insider ontmaskert GAVI, Bill Gates voor het in stand houden van een Coronavirus  pandemieVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelMassale fraude bij het rapporteren van vaccinatieverwondingen; achtergehouden gegevens, veinzen van “veilig en effectief
Volgend artikelWordt 1984 een realiteit? – George Orwell’s waarschuwing aan de wereld
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

13 REACTIES

 1. Ik had al verder eerder onderling gevechten verwacht.
  Wel enkele filmpjes uit de VS gezien hiervan in winkels maar meer niet.
  Maar ze werken er wel zeer fanatiek naar toe.

 2. Ik had vandaag een aanvraag binnen, gericht aan de bewoners met mijn adres er op, om 2 gratis corona tests aan te vragen van het ministerie.
  Om nog meer paniek te zaaien.
  Trouwens wel een beetje weinig, 2 stuks, aan de bewoners.
  Als je ze gaat gebruiken.

 3. Ik ben zelf een keer getest geweest om dat ik opgenomen was. Sindsdien heb ik een ontsteking aan m’n oog precies boven het neusgat dat ze hebben gebruikt. En de reden was omdat ik een paar keer geniesd had. En toen werd ik geïsoleerd. Gelukkig was de uitslag negatief. Maar ondertussen is allang bekend dat de tests niet werken. En dat er deeltjes in zitten die actief worden in contact met lichaam temperatuur. Maar er is zoveel belasting geld aan uitgegeven..dus niks gratis. Wij hebben het met belasting geld zelf betaald. En nu moeten ze die rommel toch kwijt. Maar wat doen die deeltjes. In het oogziekenhuis heb ik een gel gekregen en druppels. Maar het blijft terug komen. Dus ik wil zeker geen gratis tests.

 4. Oh. En Carl Gustav Jung is echt de meest briljante psychiater ooit. Ik heb z’n huis nog een keer gezien vanaf de zurcher see. Maar ik sluit me absoluut aan bij zijn woorden. Als je mensen maar genoeg beïnvloed worden ze door angst gedreven idioten. En dat is precies wat er nu aan de orde is.

 5. Sleep Apnea Is a Nutritional Deficiency – Dr.Berg

  ‘What is sleep apnea? What causes this condition?

  In this video, we are going to talk about sleep apnea, what causes it, and what you can do about it. This is a condition that affects sleep. The root cause of this is high glucose which then depletes vitamin B1 and could affect the function of your breathing.

  Vitamin B1 is essential in maintaining the normal function of the brain stem especially for your breathing centers which connect to the nerve called the phrenic nerve. This nerve controls the entire diaphragm, its motor control, and movement.

  I recommend taking B1 (100-500mg) with a natural blend of Bs from nutritional yeast (unfortified).

  Symptoms of Low Vitamin B1:
  • Lactic Acidosis – pH becomes slightly more acidic.
  • Dyspnea – It is the difficulty of breathing that is related to something called Beri Beri.
  • SIDS – (Sudden Infant Death Syndrome) which is related to a severe B1 deficiency in an infant.’

  https://www.youtube.com/watch?v=hJajkK2PuMg

 6. The Covidian Cult – There’s Reality, and There’s “Reality”

  ‘In The Covidian Cult (Part I) and (Part II) I characterized the so-called “New Normal” as a “global totalitarian ideological movement.” Since I published those essays, more and more people have come to see it for what it is, not “insanity” or “an overreaction,” but, in fact, a new form of totalitarianism, a globalized, pathologized, depoliticized form, which is being systematically implemented under the guise of “protecting the public health.”

  In order to oppose this new form of totalitarianism, we need to understand how it both resembles and differs from earlier totalitarian systems. The similarities are fairly obvious — the suspension of constitutional rights, governments ruling by decree, official propaganda, public loyalty rituals, the outlawing of political opposition, censorship, social segregation, goon squads terrorizing the public, and so on — but the differences are not obvious.

  Whereas 20th-Century totalitarianism (i.e., the form most people are generally familiar with) was more or less national and overtly political, New Normal totalitarianism is supranational, and its ideology is much more subtle. The New Normal is not Nazism or Stalinism. It is global-capitalist totalitarianism, and global capitalism doesn’t have an ideology, technically, or, rather, its ideology is “reality.”

  Nog 29,5 uur zichtbaar:
  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/09/17/the-covidian-cult.aspx

 7. The Covidian Cult – There’s Reality, and There’s “Reality”

  ‘When you are an unrivaled global ideological hegemon, as global capitalism has been for the last 30 years or so, your ideology automatically becomes “reality,” because there are no competing ideologies. Actually, there is no ideology at all … there is only “reality” and “unreality,” “normality” and “deviations from the norm.”

  Yes, I know, reality is reality … that’s why I’m putting all these terms in scare quotes, so, please, spare me the lengthy emails conclusively proving the reality of reality and try to understand how this works.

  There is reality (whatever you believe it is), and there is “reality,” which dictates how our societies function. “Reality” is constructed (i.e., simulated), collectively, according to the ideology of whatever system controls society.

  In the past, “reality” was openly ideological, regardless of which “reality” you lived in, because there were other competing “realities” out there. There aren’t anymore. There is only the one “reality,” because the entire planet — yes, including China, Russia, North Korea, and wherever — is controlled by one globally hegemonic system.

  A globally hegemonic system has no need for ideology, because it doesn’t have to compete with rival ideologies. So it erases ideology and replaces it with “reality.” Reality (whatever you personally believe it is, which of course is what it really is) is not actually erased. It just doesn’t matter, because you do not get to dictate “reality.”

  Global capitalism gets to dictate “reality,” or, more accurately, it simulates “reality,” and in so doing simulates the opposite of “reality,” which is equally if not more important.

  This global-capitalist-manufactured “reality” is a depoliticized, ahistorical “reality,” which forms an invisible ideological boundary establishing the limits of what is “real.” In this way, global capitalism (a) conceals its ideological nature, and (b) renders any and all ideological opposition automatically illegitimate, or, more accurately, non-existent. Ideology as we knew it disappears.

  Political, ethical, and moral arguments are reduced to the question of what is “real” or “factual,” which the GloboCap “experts” and “fact checkers” dictate. Also, because this “reality” is not a cohesive ideological system with fundamental values, core principles, and so on, it can be drastically revised or completely replaced more or less at a moment’s notice.’

  Nog 29,5 uur zichtbaar:
  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/09/17/the-covidian-cult.aspx

 8. The Covidian Cult – There’s Reality, and There’s “Reality”

  ‘Global capitalism has no fundamental values — other than exchange value, of course — and thus it is free to manufacture any kind of “reality” it wants, and replace one “reality” with a new “reality” any time that serves its purposes, like stagehands changing a theatrical set.

  For example, the “Global War on Terror,” which was the official “reality” from 2001 until it was canceled in the Summer of 2016, when the “War on Populism” was officially launched. Or, now, the “New Normal,” which replaced the “War on Populism” in the Spring of 2020. Each of which new simulations of “reality” was rolled out abruptly, clumsily even, like that scene in 1984 where the Party switches official enemies right in the middle of a Hate Week speech.

  Seriously, think about where we are currently, 18 months into our new “reality,” then go back and review how GloboCap blatantly rolled out the New Normal in the Spring of 2020 … and the majority of the masses didn’t even blink. They seamlessly transitioned to the new “reality” in which a virus, rather than “white supremacists,” or “Russian agents,” or “Islamic terrorists,” had become the new official enemy.

  They put away the scripts they had been reciting verbatim from for the previous four years, and the scripts they had been reciting from for the previous 15 years before that, and started frantically jabbering Covid cult-speak like they were auditioning for an over-the-top Orwell parody. Which brings us to the problem of the Covidian cult … how to get through to them, which, make no mistake, we have to do, one way or another, or the New Normal will become our permanent “reality.”

  I called the New Normals a “Covidian Cult,” not to gratuitously insult or mock them, but because that is what totalitarianism is … a cult writ large, on a societal scale. Anyone who has tried to get through to them can confirm the accuracy of that analogy.’

  Nog 29,5 uur zichtbaar:
  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/09/17/the-covidian-cult.aspx

 9. The Covidian Cult – There’s Reality, and There’s “Reality”

  ‘You can show them the facts until you’re blue in the face. It will not make the slightest difference. You think you are having a debate over facts, but you are not. You are threatening their new “reality.” You think you are struggling to get them to think rationally. You are not. What you are is a heretic, an agent of demonic forces, an enemy of all that is “real” and “true.”

  The Scientologists would label you a “suppressive person.” The New Normals call you a “conspiracy theorist,” an “anti-vaxxer,” or a “virus denier.” The specific epithets don’t really matter. They are just labels that cult members and totalitarians use to demonize those they perceive as “enemies” … anyone challenging the “reality” of the cult, or the “reality” of the totalitarian system.

  The simple fact of the matter is, you can’t talk people out of a cult, and you can’t talk them out of totalitarianism. Usually, what you do, in the case of a cult, is, you get the person out of the cult. You kidnap them, take them to a safehouse or wherever, surround them with a lot of non-cult members, and deprogram them gradually over the course of several days.

  You do this because, while they are still inside the cult, you cannot get through to them. They cannot hear you. A cult is a collective, self-contained “reality.” Its power flows from the social organism composed of the cult leaders and the other cult members. You cannot “talk” this power away. You have to physically remove the person from it before you can begin to reason with them.

  Unfortunately, we do not have this option. The New Normal is a global totalitarian system. There is no “outside” of the system to retreat to. We can’t kidnap everyone and take them to Sweden. As I noted in Part I of this series, the cult/society paradigm has been inverted. The cult has become the dominant society, and those of us who have not been converted have become a collection of isolated islands existing, not outside, but within the cult.’

  Nog 29,5 uur zichtbaar:
  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/09/17/the-covidian-cult.aspx

 10. The Covidian Cult – There’s Reality, and There’s “Reality” – C.J. Hopkins

  ‘So we need to adopt a different strategy. We need to make the monster show itself, not to those of us who can already see it, but to the New Normal masses, the Covidian cultists. We need to make Jim Jones drop the peace-and-love crap, move into the jungle, and break out the Kool-Aid.

  We need to make Charles Manson put down his guitar, cancel orgy-time, and go homicidal hippie. This is how you take down a cult from within. You do not try to thwart its progress; you push it toward its logical conclusion. You make it manifest its full expression, because that it when it implodes, and dies.

  You do not do that by being polite, conciliatory, or avoiding conflict. You do that by generating as much internal conflict within the cult as you can.

  In other words, we need to make GloboCap (and its minions) go openly totalitarian … because it can’t. If it could, it would have done so already. Global capitalism cannot function that way. Going openly totalitarian will cause it to implode … no, not global capitalism itself, but this totalitarian version of it. In fact, this is starting to happen already.

  It needs the simulation of “reality,” and “democracy,” and “normality,” to keep the masses docile. So we need to attack that simulation. We need to hammer on it until it cracks, and the monster hiding within in appears.

  That is the weakness of the system … the New Normal totalitarianism will not work if the masses perceive it as totalitarianism, as a political/ideological program, rather than as “a response to a deadly pandemic.” So we need to make it visible as totalitarianism.

  We need to force the New Normals to see it as what it is. I do not mean that we need to explain it to them. They are beyond the reach of explanations. I mean that we need to make them see it, feel it, tangibly, inescapably, until they recognize what they are collaborating with.

  Stop arguing with them on their terms, and instead directly attack their “reality.” When they start jabbering about the virus, the variants, the “vaccines,” and all the other Covid cult-speak, do not get sucked into their narrative. Do not respond as if they were rational.

  Respond as if they were talking about “Xenu,” “body thetans,” “Helter Skelter,” or any other cultoid nonsense, because that it is exactly what it is. Same goes for their rules and restrictions, the “face coverings,” the “social distancing,” and so on.

  Stop arguing against them on the grounds that they don’t work. Of course they don’t work, but that is not the point (and arguing that way sucks you into their “reality”). Oppose them because of what they are, a collection of bizarre compliance rituals performed to cement allegiance to the cult and create a general atmosphere of “deadly pandemic.”

  There are many ways to go about doing this, i.e., generating internal conflict. I have been doing it my way, others are doing it theirs. If you’re one of them, thank you. If you’re not, start. Do it however and wherever you can. Make the New Normals face the monster, the monster they are feeding … the monster they have become.’

  Nog 29,5 uur zichtbaar:
  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/09/17/the-covidian-cult.aspx

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in