Bestorming van de Bastille (Door Bibliothèque nationale de France, licentie onder Public Domain)

Bastille 2022 is geen “protestbeweging”. Wij willen niet onderhandelen met corrupte regeringsambtenaren. Wij trekken hun legitimiteit in twijfel. Het zijn leugenaars. Onze bedoeling is om de confrontatie aan te gaan met de machtige actoren achter deze criminele onderneming die wereldwijd letterlijk het leven van mensen verwoest.”

De bestorming van de Bastille vond plaats in Parijs op de middag van 14 juli 1789. De Bastille was een middeleeuwse wapenkamer, fort en politieke gevangenis. Het was het symbool van het koninklijk gezag onder het bewind van koning Lodewijk XVI, schrijft Professor Michel Chossudovsky.

De Franse monarchie was verplicht het gezag van de pas uitgeroepen Nationale Vergadering te aanvaarden en de grondrechten te onderschrijven die waren opgenomen in de “Declaration des Droits de l’Homme et du Citoyen” (Verklaring van de rechten van de mens en de burger), die begin augustus 1789 was opgesteld.1

Meer dan 230 jaar later worden deze grondrechten (Liberté, Égalité, Fraternité) nu geschonden door corrupte regeringen over de hele wereld in opdracht van een totalitair en illusoir financieel establishment.

Bastille 2022 heeft niet alleen betrekking op het herstel van deze grondrechten. Het wil de criminele COVID-19 agenda terugdraaien en uitschakelen die in de loop van meer dan twee en een half jaar wereldwijd in 193 lidstaten van de Verenigde Naties economische, sociale en politieke chaos heeft veroorzaakt, gekoppeld aan faillissementen, werkloosheid, massale armoede en wanhoop. In meer dan 25 landen zijn hongersnoden gemeld.

Vanaf november 2020 heeft een experimenteel mRNA-vaccin dat door onze regeringen is gelanceerd (zogenaamd om de verspreiding van het virus tegen te gaan) geleid tot een wereldwijde stijging van het aantal vaccin-gerelateerde doden en gewonden. Het is een dodelijk vaccin. Het is een misdaad tegen de mensheid.

Bastille 2022 is geen “protestbeweging”, in enge zin.

Wij proberen niet te onderhandelen met corrupte overheidsfunctionarissen. Wij trekken hun legitimiteit in twijfel. Het zijn leugenaars.

Onze bedoeling is om de confrontatie aan te gaan met de machtige actoren achter deze criminele onderneming die wereldwijd letterlijk het leven van mensen verwoest, en tegelijkertijd verdeeldheid zaait in de samenleving. De gevolgen voor de geestelijke gezondheid van bevolkingsgroepen wereldwijd zijn verwoestend.

De talrijke lockdowns die in eerdere hoofdstukken zijn gedocumenteerd (thuisblijven van de beroepsbevolking), angstcampagnes, COVID-19 beleidsmandaten die aan ongeveer 193 lidstaten van de Verenigde Naties zijn opgelegd, hebben ook bijgedragen tot het ondermijnen en destabiliseren van

 • het weefsel zelf van de burgermaatschappij en haar instellingen, waaronder onderwijs, cultuur en kunst, sociale bijeenkomsten, sport, amusement, enz.
 • alle activiteiten van de publieke sector, waaronder fysieke en sociale infrastructuur, sociale diensten, wetshandhaving, enz.
 • alle belangrijke activiteiten van de particuliere sector die kenmerkend zijn voor de nationale, regionale en lokale economie, waaronder kleine, middelgrote en grote ondernemingen, familiebedrijven, industrie, groot- en detailhandel, de stedelijke diensteneconomie, vervoersbedrijven, luchtvaartmaatschappijen, hotelketens, enz.
 • de structuren van de wereldeconomie met inbegrip van de internationale grondstoffenhandel, investeringen, import- en exportrelaties tussen landen, enz. Het hele landschap van de wereldeconomie is in gruzelementen gevallen.

Op zijn beurt ontwikkelt zich een proces van verrijking door de elitaire miljardairs in combinatie met toenemende sociale ongelijkheden (zie hoofdstuk V).

De enorme schulden van de nationale staten als gevolg van corruptie en budgettaire ineenstorting zijn torenhoog opgelopen. De nationale regeringen zitten steeds meer in een keurslijf, onder het juk van machtige crediteurinstellingen. De oplopende schulden in alle lagen van de samenleving zijn de drijvende kracht (zie hoofdstuk IV).

De vorming van een massabeweging

Waar het om gaat is de vorming van een massabeweging (nationaal en wereldwijd) die de legitimiteit en het gezag in twijfel trekt van de architecten van dit verraderlijke project, dat in grote lijnen voortkomt uit het grote geld, de grote farmaceutische industrie, de informatietechnologieconglomeraten, het veiligheidsapparaat, de inlichtingendiensten, het militair-industrieel complex, de grote energiebedrijven en de bedrijfsmedia.

Ironisch genoeg zijn de architecten van de COVID-19 “pandemie” nu actief betrokken bij het formuleren van de “oplossing”. De Grote Reset van het World Economic Forum bestaat uit het installeren van een wereldwijd totalitair regime. Er wordt een systeem van “Global Governance” overwogen dat gebaseerd is op ontvolking (zie hoofdstukken XII en XIII).

  Een bericht aan de ontwaakten

Ongeveer 193 VN-lidstaten zullen worden verzwakt en ondermijnd. Zij zijn in de greep van de ernstigste schuldencrisis in de wereldgeschiedenis. De instellingen van de parlementaire democratie en de verzorgingsstaat worden vervangen door een niet-gekozen “publiek-privaat partnerschap”, dat wordt gedomineerd door de bovenste lagen van het financiële establishment.

Herstel van echte democratie

Wij zullen met vreedzame middelen alle wegen bewandelen om dit totalitaire project uit te schakelen en te ondermijnen, inclusief de dialoog met en binnen openbare en particuliere instellingen (studenten, leraren, wetshandhavers, leden van het leger en de rechterlijke macht, enz.)

Wat nodig is, is het afbreken van de structuren van corruptie, hiërarchie en misbruik van gezag, namelijk het nastreven van wat zou kunnen worden omschreven als:

“de democratisering van de besluitvorming binnen onze instellingen”.

De kunst van het bedrog

We moeten echter begrijpen dat het voeren van doeltreffende gerechtelijke procedures tegen nationale regeringen beperkingen heeft. De rechters zijn vaak onder druk gezet, bedreigd en corrupt, op één lijn met zowel dominante financiële belangen als politici.

Bovendien heeft het Internationaal Strafhof (ICC), dat officieel “onafhankelijk” is ten opzichte van de VN-Veiligheidsraad, voor zover dit verraderlijke project wordt afgedwongen door nationale regeringen wereldwijd, een lange staat van dienst als het gaat om het terzijde schuiven van VS-NAVO-oorlogsmisdaden. Het ICC wordt gecontroleerd door dezelfde financiële elites die de regeringen controleren.

We moeten ook de complexiteit van dit zorgvuldig ontworpen en gecoördineerde totalitaire project begrijpen, namelijk de rol van verschillende frauduleuze financiële instellingen, advies- en lobbygroepen van bedrijven, consultants, “wetenschappelijke adviseurs”, enz. die optreden als tussenpersonen namens Big Pharma en de financiële elites.

Er bestaat een hiërarchie in de gezagsstructuren. Dit complexe en ingewikkelde besluitvormingsproces wordt gebruikt om overheidsfunctionarissen te coöpteren, om te kopen en te manipuleren. Vrijwel identieke beleidsmandaten (afkomstig van hogerhand) worden tegelijkertijd uitgevoerd in tal van landen, wat actieve coördinatie vereist. Dezelfde machtige lobbybedrijven treden tegelijkertijd op in verschillende landen (bijv. in Noord-Amerika en de Europese Unie).

Grootschalige straatprotesten zullen niet zegevieren, tenzij ze gericht zijn op het effectief uitschakelen van dit corrupte besluitvormingsproces.

Wat zijn onze prioriteiten? Contrapropaganda

Meer dan 7 miljard mensen wereldwijd worden direct of indirect getroffen door de coronacrisis. Enkele miljarden mensen zijn al gevaccineerd met een “niet goedgekeurd” experimenteel mRNA-“vaccin”, wat heeft geleid tot een wereldwijde golf van sterfte en ziekte.

Hoewel deze tendens wordt bevestigd door officiële cijfers over vaccingerelateerde sterfgevallen en bijwerkingen, verkeren de mainstream media en de regeringen in een staat van ontkenning.

De verwoestende gevolgen van het COVID-19 vaccin voor de gezondheid worden zelden erkend. Het is dezelfde slogan (die een regelrechte leugen is) die ad nauseam wordt herhaald: “het virus is veel gevaarlijker dan het vaccin”:

 • “We hebben eigenlijk meer veiligheidsgegevens over het vaccin dan over het virus, en zien nu al dat het virus veel gevaarlijker is dan het vaccin”. (Intercare)2
 • Dr. Alan Schroeder vindt het heel normaal dat ouders zich zorgen maken, maar zei dat voor tieners het virus gevaarlijker is dan het vaccin. (NBC)3
 • Artsen staan er bij kinderen alert op, maar het komt erop neer dat het virus veel gevaarlijker is dan het vaccin.
 • “De mutaties in de omicronvariant maken het [het virus] vruchtbaarder, gevaarlijker en ongrijpbaarder”.
 • enz.

Deze propagandaconsensus moet worden doorbroken. Met betrekking tot het vaccin is het informeren van mensen in het hele land over de gegevens over sterfgevallen en bijwerkingen de eerste stap.

De in januari 2020 begonnen COVID-crisis is ongekend in de wereldgeschiedenis. Propaganda onder Neurenberg is een misdaad (zie hoofdstuk XI).

Ontmanteling van het propaganda-apparaat is cruciaal. Contra-propaganda speelt een sleutelrol bij het onthullen van de leugens die worden gebruikt om de beleidsmandaten te rechtvaardigen.

Zonder aanhoudende desinformatie in de media valt het officiële COVID-narratief in duigen.

Eerst en vooral moeten we de mainstream media krachtig uitdagen, zonder ons specifiek te richten op mainstream journalisten die de opdracht hebben gekregen het officiële narratief te volgen. Wij moeten in dit verband de voorkeur geven aan een dialoog met individuele (onafhankelijke) journalisten.

  Na sterfgevallen - aanklagers willen AstraZeneca aanklagen voor doodslag

We moeten ervoor zorgen dat mensen wereldwijd inzicht krijgen in de geschiedenis en de verwoestende gevolgen van de COVID-crisis, ondersteund door wetenschappelijke concepten, analyses, getuigenissen en gegevens. Dit vergt een parallel proces op het niveau van de bevolking, om medeburgers te sensibiliseren en een dialoog tot stand te brengen over de aard van de vermeende pandemie, het mRNA-vaccin, de RT-PCR-test en de verwoestende economische en sociale gevolgen van de lockdowns.

Hoewel we een einde moeten maken aan de angstcampagne, moeten we niettemin onze medeburgers informeren over de gevaren van het mRNA-vaccin en over de aangerichte chaos van deze totalitaire agenda van “Global Governance” op de structuren van de burgermaatschappij zelf.

De “angstcampagne” moet worden vervangen door “informatie, concepten, analyse en gegevens” en “strategieën” om Big Pharma, corrupte ambtenaren op hoge posten en hun sponsors uit het grote geld het hoofd te bieden.

We moeten ook zorgen voor dialoog en debat aan de basis van de samenleving.

Een einde maken aan het “dodelijke vaccin”

Onze eerste taak is om het zogenaamde COVID-19 “vaccin”, dat wereldwijd een golf van sterfte en ziekte heeft veroorzaakt, onmiddellijk te stoppen en te schrappen.

Volgens Dr. Thomas Binder:

“De gen-injecties zijn onveilig. Ze kunnen op korte termijn anafylactische reacties, trombo-embolie, trombocytopenie, gedissemineerde intravasale stolling en myocarditis veroorzaken4.

Op middellange termijn is er mogelijke immunosuppressie en antilichaamafhankelijke versterking, ADE.

En op lange termijn zijn er mogelijke auto-immuunziekten, kanker en onvruchtbaarheid, risico’s die nog niet zijn uitgesloten.”

Volgens Doctors for COVID Ethics hebben in de EU, het VK en de VS de gegevens die respectievelijk door EudraVigilance, MHRA (VK) en VAERS (VS) zijn getabelleerd:

“hebben nu veel meer doden en gewonden geregistreerd door de uitrol van het COVID-19 “vaccin” dan door alle voorgaande vaccins samen sinds het begin van de registratie”.

Met betrekking tot het mRNA-“vaccin” is het catastrofale aantal injectiegerelateerde sterfgevallen NIET gemeld door de mainstream media, ondanks het feit dat de officiële cijfers openbaar zijn.

“Het signaal van schade is nu onbetwistbaar overweldigend, en in overeenstemming met universeel aanvaarde ethische normen voor klinische proeven, eisen wij dat het COVID-19 “vaccinatie” programma onmiddellijk wereldwijd wordt stopgezet.

Voortzetting van het programma, in de volle wetenschap van voortdurende ernstige schade en dood aan zowel volwassenen als kinderen, is een misdaad tegen de mensheid/genocide, waarvoor degenen die verantwoordelijk of medeplichtig worden bevonden uiteindelijk persoonlijk aansprakelijk zullen worden gesteld.”5

Zoals uiteengezet in hoofdstuk VIII, heeft Pfizer een strafblad (2009) bij het Amerikaanse ministerie van Justitie wegens “frauduleuze marketing”.6

Als onderdeel van de schikking van het DoJ in 2009 werd Pfizer voorwaardelijk vrijgesproken:

“Pfizer heeft er ook mee ingestemd om een uitgebreide bedrijfsintegriteitsovereenkomst aan te gaan … [die] voorziet in de invoering van procedures en controles om gedrag dat vergelijkbaar is met het gedrag dat aanleiding gaf tot deze zaak, te voorkomen en onmiddellijk op te sporen.”7

Maar we hebben niet langer te maken met “frauduleuze marketing”:

“Doden is goed voor de zaken”: Het vaccin is wereldwijd een miljardenoperatie. Het is doodslag.

Zodra het “vaccin” is gestopt, zal de criminaliteit van Big Pharma volledig worden onthuld en begrepen. De legitimiteit van het officiële, op leugens en valse wetenschap gebaseerde COVID-narratief zal dan onvermijdelijk worden aangetast. Dit is de eerste stap naar het doorbreken van het “officiële” COVID-narratief.

De waarheid is een belangrijk vredeswapen. Zonder propaganda en desinformatie in de media hebben de architecten van dit project geen poot om op te staan.

Laten we de “officiële” COVID-19 consensus en het propaganda-apparaat dat “legitimiteit” verschaft aan een criminele agenda, doorbreken.

Als die eenmaal ineenstort, is de weg vrij om het bredere proces van economische, sociale en politieke chaos van de afgelopen tweeënhalf jaar terug te draaien.

De geopolitieke dimensies

Wat zich ontvouwt is een nieuwe en destructieve fase van het Amerikaanse imperialisme. Het is een totalitair project van economische en sociale manipulatie.

  Duitse kinderarts vaccineert niet, omdat de bijwerkingen aanzienlijk zijn bij kinderen - ze gaat ook in op de discriminatie van ongevaccineerden

De regering-Biden heeft de COVID-agenda onderschreven, die is gebruikt om nationale economieën te destabiliseren en te verzwakken (ironisch genoeg ook de Verenigde Staten, hun bondgenoten en hun “vijanden”).

We kunnen ons begrip van de COVID-crisis niet loskoppelen van dat van het buitenlands beleid van de VS en de hegemoniale agenda van Amerika, bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, de betrekkingen tussen de VS en Rusland, de versterking en uitbreiding van de NAVO, de militarisering van de Zuid-Chinese Zee gericht tegen China, Iran en de geopolitiek van het Midden-Oosten, de lopende sanctieregelingen tegen Venezuela en Cuba, enz.

Integratie van alle sectoren van de samenleving

Opgemerkt moet worden dat de georganiseerde oppositie in veel westerse landen zwak is. Waarom? Omdat “progressieve krachten” waaronder linkse intellectuelen, NGO-leiders, vakbonds- en arbeidsleiders in zowel West-Europa als Noord-Amerika vanaf het begin het officiële COVID-discours hebben onderschreven. Veel van deze progressieve bewegingen worden gesteund door bedrijfsstichtingen.

Dezelfde miljardair-stichtingen die de onuitgesproken architecten zijn van de “Grote Reset” en “Global Governance” zijn ook betrokken bij de (royale) financiering van diverse sociale bewegingen. “Zij controleren de oppositie”.

Dit betekent dat activisten aan de basis vaak worden misleid en verraden door hun leiders, die routinematig worden gecoöpteerd door hun miljardairsponsors.

Het is essentieel dat deze basisactivisten worden opgenomen in de steunpilaar van de beweging tegen de COVID-19-consensus.

De weg vooruit

Wat nodig is, is de ontwikkeling van een breed opgezet volksnetwerk dat de confrontatie aangaat met zowel de architecten van deze crisis als alle overheidsniveaus (d.w.z. nationaal, staten, provincies, gemeenten, enz.) die betrokken zijn bij het opleggen van het vaccin en het uitvoeren van de blokkering en sluiting van de economische activiteit.

Dit netwerk zou worden opgericht (nationaal en internationaal) op alle niveaus van de samenleving, in steden en dorpen, werkplaatsen, parochies, vakbonden, boerenorganisaties, beroepsverenigingen, bedrijfsverenigingen, studentenverenigingen en veteranenverenigingen. Kerkelijke groepen zouden worden opgeroepen om deze beweging te integreren.

“Het woord zal worden verspreid via de sociale media en onafhankelijke online mediakanalen, in de wetenschap dat zowel Google als Facebook instrumenten van censuur zijn.

In alle belangrijke regio’s van de wereld worden juridische procedures en protesten gevoerd. Als onderdeel van een wereldwijd netwerk van initiatieven is het belangrijk om mechanismen voor communicatie, dialoog en uitwisseling binnen en tussen landen op te zetten.

De oprichting van een dergelijke beweging, die de legitimiteit van de financiële elites, Big Pharma, enz. en de structuren van het politieke gezag op nationaal niveau krachtig uitdaagt, is geen gemakkelijke opgave. Het vereist een mate van solidariteit, eenheid en inzet die in de wereldgeschiedenis zijn weerga niet kent.

Wat nodig is, is het afbreken van politieke en ideologische barrières binnen de samenleving (bijv. tussen politieke partijen) en tegelijkertijd met één stem spreken om een wereldwijde consensus tegen tirannie op te bouwen.

Wereldwijde solidariteit en menselijke waardigheid is de drijvende kracht.
De wereldwijde coronacrisis, wereldwijde staatsgreep tegen de mensheid

Referenties:

1 Encyclopaedia Britannica, July 20, 1998. Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. https://www.britannica.com/topic/Declaration-of-the-Rights-of-Man-and-of-the-Citizen

2 Intercare, n.d. Part 10: COVID-19 vaccines and long-term side effects. https://healthhub.intercare.co.za/2021/09/15/part-10-covid-19-vaccines-and-long-term-side-effects/

3 Anoushah Rasta, May 5, 2021. FDA Expected to Approve Vaccinations for Kids, But Are Parents Ready to Move Forward? https://www.nbcbayarea.com/news/coronavirus/fda-expected-to-approve-vaccinations-for-kids-but-are-parents-ready-to-move-forward/2537309/

4 Doctors for COVID Ethics, August 3, 2021. COVID Vaccine Necessity, Efficacy and Safety. https://doctors4covidethics.org/covid-vaccine-necessity-efficacy-and-safety-3/

5 Doctors for COVID Ethics, October 22, 2021. J’Accuse! The Gene-based “Vaccines” Are Killing People. Governments Worldwide Are Lying to You the People, to the Populations They Purportedly Serve. https://www.globalresearch.ca/jaccuse-governments-worldwide-lying-you-people-populations-they-purportedly-serve/5750650

6 US Department of Justice, September 2, 2009. Pfizer Inc. “Fraudulent Marketing”: “Largest Health Care Fraud Settlement in Its History” (2009). US Department of Justice. https://www.globalresearch.ca/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement/5738792

7 Ibid.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Professor Michel Chossudovsky – #Ja, het is een “killer-vaccin”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe Kharkov Game-Changer
Volgend artikelPoetin en zijn leger in de tang, alweer!!!
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

24 REACTIES

 1. Wij zullen met vreedzame middelen alle wegen bewandelen om dit totalitaire project uit te schakelen en te ondermijnen, inclusief de dialoog met en binnen openbare en particuliere instellingen (studenten, leraren, wetshandhavers, leden van het leger en de rechterlijke macht, enz.)”

  …en wat als dit met geweld word tegengewerkt? Geweld is namelijk de basis waarop de macht van de dictatuur steunt.

  persoonlijk denk ik dat geweldloos er niks word bereikt, simpelweg omdat velen voor hun brood afhankelijk zijn van het systeem dat alles kapot maakt.

  Geweldloos is een ander woord voor smeken dat je gehoord word. Wil je gehoord worden dan moet je harder slaan dan je onderdrukker. Pas dan word er geluisterd en krijg je rechten terug.

  We krijgen verkeers razzia’s, woningcontroles en ten slotte getto situaties, waarin wijken of zelfs kleien dorpen enkel te bereiken en te verlaten zijn via een controlepost…

  … en ten slotte volgt levens beëindiging omdat nutteloze eters geen mensen zijn. en dat is al gezegd, dus de rest van wat ik schrijf komt er ook aan. Altijd wel een kampbewaker of beul te vinden, een uniform en “status” zijn vleugels voor de simpelen van geest….

  • Exact. Geweldloos verzet klinkt zo leuk, maar daar doe je niet veel mee als de andere zijde niet terugdeinst voor het gebruik van (grof) geweld.
   Geweld is ook het enige dat politici begrijpen. Kijk maar eens hoe ze zich buigen voor de islam. Dat heeft niks te maken met hun ‘waarden’ of hun ‘geloof in vrijheid van godsdienst’ maar omdat ze verdomd goed weten dat de mohammedanen in no-time gillend op straat staan, rellen, plunderen en niet terugschrikken voor het gebruik van geweld tegen politie of politici. Dat is ook de reden dat de politie hen vrijwel altijd ongemoeid laat.
   Pas als de westerse bevolking bereid is net zo hard terug te meppen en bereid is door te pakken, de politieke centra te bestormen en zonder pardon de hele meute aan politici en ambtenaren onschadelijk te maken, zal er iets veranderen. Zelf verwacht ik niet dat te zien gebeuren.

  • Duchesne, ook helemaal met je eens.
   Al die wollige theoriën zijn praat voor de vaak.
   Bovendien willen de sheeple hun Metaverse-verslaving.

 2. We moeten,….we moeten,… we moeten……..

  Protesten helpt niet.( je kunt ’n kogel krijgen, door honden gebeten of een waterkanon tegen je hoofd.
  Koffie drinken helpt ook niet.
  Met de waarheid vertellen op internet krijg je een ban en/of de politie aan de deur.
  Bij Justitie krijg je niet je recht wanneer dat het hardste nodig is.
  Binnen je beroepsgroep je stem/mening laten horen kan jouw ontslag betekenen.
  Hopen op gezond verstand en vertegenwoordiging van de burger in de 2e kamer gaat het ook niet worden.
  Tijdens verkiezingen is men al verzekerd van de ‘overwinning’ vóórdat de stemmen geteld zijn en danst men op tafel.
  Hopen dat partijen die eveneens veel stemmen hebben gekregen niet in een cordon sanitair belanden.
  Zelfs de leugenaars praten alles wat krom is weer recht met ingewikkelde woorden waar jan met de pet geen touw aan vast kan knopen waardoor het uiteindelijke antwoord niet gegeven wordt.
  ( Den Uil was daar vroeger een meester in, een half uur praten zonder antwoord te geven)
  Omroep ON kan nog geen uitzending maken of het regent klachten omdat er iemand iets zegt wat een stok kan zijn om te slaan.

  Als kleine kinderen hun zin niet krijgen worden het drammers en donderstenen.
  Als wij onze zin niet krijgen dan…… kijkt men naar de ander wat die gaat doen waarbij menigeen zijn frustraties bot gaat vieren op z’n toetsenbord ( geen persoonlijke aanval Rommel, jij doet wat je kunt)

  De waarheid vertellen is mooi en zuiver, mits de andere kant de oren niet dicht stopt of toch hun zin erdoor drukt.
  Om terug te komen op de naam “Bastille”. Daaraan vooraf gingen ook tal van protesten, mopperen en praten.
  Uiteindelijk bleek dat ook niet te werken net als nu.
  Het gaat niet om dat vaccin.
  Het gaat niet om de boeren.
  Het gaat niet om die ‘vluchtelingen’
  Het gaat niet om Co2
  Het gaat niet milieu.
  Het gaat niet om de Oekraïne.
  Het gaat ook niet om olie of gas.
  Het zijn allemaal middelen om de zinnen van machten achter de schermen door te drijven.
  Het is niet een Kaag.
  Het is niet een Rutte.
  Het is ook niet een Schwab of Soros.
  Het is ook niet een von der Leyen.
  Het is niet Gates of Fauci
  Dat zijn immers ook allemaal poppetjes aan touwtjes die voor geld, status,macht en/of chantage alles doen wat de top boven hen wil dat ze doen.
  De kop van de slang is te vinden bij de Rothchild, Rockefeller, Blackrock, Vanguard, Vaticaan,

  We moeten,….we moeten,….we moeten…..

  • Jaren geleden kreeg ik een bijzondere gedachte om onoverkomelijke economische impasses op wereldschaal aan te pakken. Volgens deze zienswijze was het niet mogelijk om politieke oplossingen te vinden voor problemen die werden geschapen op een niveau waar de politiek geen zeggenschap over had. Daarbij waren de landsgrenzen en jurisdicties de grootste hinder naar een efficiënt beleid. Dus kwam ik op de proppen om een partij zonder grenzen op te richten. Veel later kreeg ik een ander idee omdat ik pas dan een beter begrip had gekregen van de werkelijke machtsstructuren. Kort komt het hier op neer. Aangezien elke mens beschikt over onaantastbare mensenrechten heeft hij recht op een basisinkomen dat louter voor basisbehoeften inzetbaar is. Ook is dit budget persoonlijk en mag door niemand of iets betwist worden. Toekomstige geld creatie wordt uitsluitend verwezenlijkt door uitgave aan basisbehoeften. Zo kunnen we de exclusieve macht die privé financiële instellingen nu hebben breken.

  • Vandaag wederom stond ik eigenlijk met een mond vol tanden hoe iemand nog steeds alles gelooft wat hun is voorgekauwd blijkbaar volgens deze buur kan ik als
   ongevaxte de killervirus doorgeven aan hem zonder dat ik enige symptonen ervan heb ach tja ik ga niet meer in discusie heeft toch geen zin “en in stilte dacht ja buurman en morgen ga je naar een muziekvafe waar iedereen op elkaar staat te drummen”….

   • “met een mond vol tanden hoe iemand nog steeds alles gelooft wat hun is voorgekauwd”

    – Wie zich laat dopen komt in de hemel.
    – 27 maagden.
    – eeuwige jachtvelden.

  • hoi tigron.

   zelfs wat jij de kop van de slang noemt, is NIET de kop van de slang.
   het zijn de bloedlijnen die vinden dat ze superieur zijn aan ons en die terug gaan tot de farao’s en verder.
   zij, ik weet niet of het voor allemaal geldt, hebben een 3e DNA-string.

   om te begrijpen wat er nu gebeurt, gaat het er daarom niet om wat WIJ geloven, maar wat ZIJ geloven.
   een goed verslag hiervan vindt je hier:

   https://www.ellaster.nl/2022/04/17/waarom-de-elite-streeft-naar-het-transhumanisme-en-de-new-world-order-1/

   ook ik had deze verbanden niet eerder gezien.

   • Hoi cas,
    Het klopt wat je schrijft echter. die bloedlijnen zijn ook terug te vinden in die personen en instellingen die ik benoemde.
    Het gaat inderdaad terug naar de tijd van de farao’s en wellicht naar buitenaardse entiteiten.
    Het ging in mijn voorgaande reactie te ver om dat verder uit te diepen en te beschrijven.

 3. Ik wil mij ten alle tijden inzetten om aan deze tirannie een einde te maken, ik wil een vrije kleindochter geen slaaf van een tiranniek systeem beheerd door een paar doorgedraaide gekken.

 4. Het Rode Kruis’ en het doodzwijgen van MMS (RECTIFICATIE) – WantToKnow.nl
  Het Rode Kruis’ en het doodzwijgen van MMS (RECTIFICATIE) – WantToKnow.nl

  Het bedrog en corruptie zit overal.

 5. Ik vind dit wel geen goed hoofdstuk maar er ontbreekt veel! Zal daarom even het boek lezen. Zoals uit de commentaren van anderen ook blijkt, we gaan vredelievend niet deze tirannie overwinnen denk ik ook, zoals de Fransen dit tijdens hun revolutie ook met enige druk hebben voor elkaar gekregen. Verder mis ik structuur (organisatie) budget, om doelen te bereiken, en communicatie en masse. Hoe motiveren we de massa media? Elke despoot maakt fouten, deze keer ook zie ik mega missers. Die zullen we moeten gaan gebruiken! Gaat zeker 10 jaar duren!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in