Ik weet zeker dat de meeste westerlingen geen idee hebben van wat er deze week is gebeurd tijdens de bijeenkomst van de Shanghai Cooperation Organization (SCO). Het is een klaroengeschal, een uitdagende verklaring dat de landen, die meer dan de helft van de wereldbevolking vertegenwoordigen, zich niet langer zullen onderwerpen aan de Verenigde Staten. Tot de deelnemers behoorden Rusland, China, India, Turkije, Iran, Pakistan, Egypte en Saoedi-Arabië, schrijft Larry Johnson.

Vooral de toespraken van Vladimir Poetin uit Rusland en Xi Jinping uit China zijn opmerkelijk. Beide landen hebben de Verenigde Staten laten weten dat de Verenigde Staten en de NAVO als sponsor van terrorisme zullen worden behandeld omdat zij wapens leveren aan Oekraïne die worden gebruikt om burgerdoelen aan te vallen. U kunt mij beschuldigen van overdrijving omdat Poetin noch Xi de Verenigde Staten of de NAVO bij naam noemen. Maar de acties van de NAVO-bondgenoten in Oekraïne worden door zowel Rusland als China gezien als terreurdaden. Ik geef hieronder de belangrijkste gedeelten van elke toespraak weer.

Rusland en China laten het westen ook weten dat Iran niet langer als een paria-staat zal worden behandeld. Iran wordt door zowel Poetin als Xi nadrukkelijk verwelkomd als lid van de SCO. Dit betekent dat Iran voortaan zaken zal doen met alle leden van de SCO onder de noemer van een nieuwe financiële orde die wordt georganiseerd door Rusland, China, India en Brazilië.

Dit is ongetwijfeld schokkend nieuws voor de westerse bondgenoten. Zij hebben de luxe genoten van de dominantie van de Amerikaanse dollar als internationale reservemunt. Het was de gouden regel op het werk: wie goud heeft, maakt de regels. De Verenigde Staten staan voor een dilemma omdat zij aandringen op internationale sancties tegen elk land of elke leider die weigert de lijn van Washington te volgen.

China en Rusland beseffen en bevestigen nu dat de Verenigde Staten niet langer een betrouwbare partner zijn. Zij zien de Verenigde Staten als een nukkig kind met driftbuien in het verleden anderen te dwingen tot het uitvoeren slechte beslissingen en ondoordachte, dwaze buitenlandse militaire operaties.

Het belangrijkste, maar niet gezegd, is dat de leiders van de SCO beseffen dat Washington geen leider heeft. Biden is een demente clown. Poetin demonstreerde dit in zijn persconferentie. Hij had geen podium om op te leunen. Hij had geen spiekbriefje van journalisten dat hem instrueerde wie hij moest aanspreken. En hij sprak intelligent uit de losse pols. Let op wat hij zegt:

President Xi’s toespraak beschrijft in detail de toekomst van de SCO:

De binnenste kring van de Oekraïense president koopt voor miljoenen € herenhuizen in Zwitserland

Onder deze nieuwe omstandigheden moet de SCO, als een belangrijke constructieve kracht in internationale en regionale aangelegenheden, zich goed gepositioneerd houden tegenover de veranderende internationale dynamiek, meeliften op de trend van de tijd, solidariteit en samenwerking versterken en een hechtere SCO-gemeenschap met een gedeelde toekomst opbouwen.

Ten eerste moeten wij de wederzijdse steun versterken. Wij moeten de uitwisselingen op hoog niveau en de strategische communicatie versterken, het wederzijds begrip en het politieke vertrouwen verdiepen, en elkaar steunen bij onze inspanningen om de veiligheids- en ontwikkelingsbelangen hoog te houden. Wij moeten ons hoeden voor pogingen van externe krachten om een “kleurenrevolutie” te ontketenen, ons gezamenlijk verzetten tegen inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen, onder welk voorwendsel dan ook, en onze toekomst stevig in eigen hand houden.

Ten tweede moeten wij de samenwerking op veiligheidsgebied uitbreiden. Een gezegde in Oezbekistan luidt: “Met vrede geniet een land welvaart, net zoals met regen het land kan bloeien.” Het door China voorgestelde wereldwijde veiligheidsinitiatief is bedoeld om het tekort aan vrede en de wereldwijde veiligheidsproblemen aan te pakken. Het roept alle landen op trouw te blijven aan de visie van gemeenschappelijke, alomvattende, coöperatieve en duurzame veiligheid en een evenwichtige, doeltreffende en duurzame veiligheidsarchitectuur op te bouwen. Wij verwelkomen alle belanghebbenden om deel te nemen aan de uitvoering van dit initiatief.

Wij moeten gezamenlijke antiterrorisme-oefeningen blijven houden, hard optreden tegen terrorisme, separatisme en extremisme, drugshandel, cybercriminaliteit en transnationale georganiseerde criminaliteit; en wij moeten de uitdagingen op het gebied van gegevensbeveiliging, bioveiligheid, veiligheid in de ruimte en andere niet-traditionele veiligheidsdomeinen daadwerkelijk aangaan. China is bereid in de komende vijf jaar 2000 wetshandhavingsmedewerkers voor de SCO-lidstaten op te leiden, en een China-SCO-basis op te richten voor de opleiding van personeel voor terrorismebestrijding, teneinde de capaciteitsopbouw voor wetshandhaving in de SCO-lidstaten te verbeteren.

Ten derde moeten wij de praktische samenwerking verdiepen. Een beter leven voor de bevolking van alle landen in de regio is ons gezamenlijk doel. Het door China gelanceerde mondiale ontwikkelingsinitiatief heeft tot doel de aandacht wereldwijd op ontwikkeling te richten, mondiale ontwikkelingspartnerschappen te bevorderen en een robuustere, groenere en evenwichtigere mondiale ontwikkeling tot stand te brengen. China is bereid met alle andere belanghebbenden samen te werken om dit initiatief in onze regio na te streven en de duurzame ontwikkeling van regionale landen te ondersteunen.

Ten vierde moeten wij de intermenselijke en culturele uitwisselingen versterken. Uitwisselingen bevorderen de integratie tussen civilisaties, waardoor civilisaties zich kunnen ontwikkelen. Wij moeten de samenwerking verdiepen op gebieden als onderwijs, wetenschap en technologie, cultuur, gezondheid, media, radio en televisie, zorgen voor het aanhoudende succes van belangrijke programma’s zoals het uitwisselingskamp voor jongeren, het vrouwenforum, het forum over vriendschap tussen mensen en het forum over traditionele geneeskunde, en het SCO-Comité voor goed nabuurschap, vriendschap en samenwerking en andere niet-officiële organisaties steunen bij het vervullen van hun rol. China zal een China-SCO ijs- en sneeuwsportdemonstratiezone bouwen en volgend jaar als gastheer optreden voor de SCO-fora over armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling en over zustersteden. In de komende drie jaar zal China 2.000 gratis cataractoperaties uitvoeren voor de SCO-lidstaten en hun 5.000 opleidingsmogelijkheden voor personeel bieden.

Ten vijfde moeten wij het multilateralisme hoog houden. Een obsessie om een kleine kring te vormen kan de wereld alleen maar naar verdeeldheid en confrontatie drijven. Wij moeten het internationale systeem waarin de VN centraal staat en de internationale orde op basis van het internationale recht krachtig blijven verdedigen, de gemeenschappelijke waarden van de mensheid in praktijk brengen en zero-sum game en blokpolitiek verwerpen. Wij moeten de uitwisselingen van de SCO met andere internationale en regionale organisaties, zoals de VN, uitbreiden om gezamenlijk het ware multilateralisme te handhaven, het mondiale bestuur te verbeteren en ervoor te zorgen dat de internationale orde rechtvaardiger en billijker wordt. . . .

China steunt het op actieve maar voorzichtige wijze bevorderen van de uitbreiding van de SCO, en dit omvat het doorlopen van de procedure om Iran als lidstaat toe te laten, het opstarten van de procedure voor de toetreding van Belarus, het toelaten van Bahrein, de Maldiven, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit en Myanmar als gesprekspartners, en het verlenen van de wettelijke status aan de betrokken kandidaat-lidstaten. Wij moeten deze gelegenheid aangrijpen om een consensus te bereiken, de samenwerking te verdiepen en gezamenlijk een mooie toekomst voor het Euraziatische continent te creëren.

Ik wil hier de felicitaties van China overbrengen aan India voor het volgende voorzitterschap van de SCO. Samen met andere lidstaten zullen wij India tijdens zijn voorzitterschap steunen.

De toespraak van Poetin is kort en bondig:

WHOA! Mainstream media beginnen het publiek te vertellen "Oekraïne verliest; territoriale concessies aan Rusland" en "Het Westen kan niets meer doen!"

Ik ben het volledig eens met de verklaringen van mijn collega’s en hun positieve beoordeling van het werk van de Samenwerkingsorganisatie van Sjanghai en haar groeiende prestige in internationale aangelegenheden. De SCO is inderdaad de grootste regionale organisatie ter wereld geworden.

Ik wil echter herhalen dat de wereldpolitiek en -economie op het punt staan fundamentele en onomkeerbare veranderingen te ondergaan. De groeiende rol van nieuwe machtscentra komt scherp in beeld, en de interactie tussen deze nieuwe centra is niet gebaseerd op enkele regels, die hen door externe krachten worden opgedrongen en die niemand kent, maar op de universeel erkende beginselen van de internationale rechtsorde en het VN-Handvest, namelijk gelijke en ondeelbare veiligheid en eerbiediging van elkaars soevereiniteit, nationale waarden en belangen.

Het is op deze beginselen, die gespeend zijn van alle elementen van egoïsme, dat de gezamenlijke inspanningen van de SCO-lidstaten op politiek en economisch gebied gebaseerd zijn. Dit opent brede perspectieven voor een voortgezette samenwerking tot wederzijds voordeel op politiek, economisch, cultureel, humanitair en ander gebied.

De bestrijding van terrorisme en extremisme, drugshandel, georganiseerde criminaliteit en illegale gewapende formaties blijft een prioriteit van onze samenwerking. Andere belangrijke gebieden zijn het verlenen van bijstand bij de politieke en diplomatieke regeling van conflicten langs onze buitengrenzen, onder meer in Afghanistan. . . .

In dit verband is Rusland zonder twijfel voorstander van een zo spoedig mogelijke toetreding van de Islamitische Republiek Iran tot de SCO, hetgeen met de vandaag te ondertekenen documenten en het memorandum wordt beoogd. Wij zijn ervan overtuigd dat de volwaardige deelname van Iran gunstig zal zijn voor de associatie, aangezien dit land een belangrijke rol speelt in de Euraziatische regio en in de wereld in het algemeen.

Wij staan ook volledig achter het ter goedkeuring aan de Raad van Staatshoofden voorgelegde besluit om het proces van toelating van de Republiek Belarus als SCO-lid te starten. Laat ik duidelijk zijn: wij hebben er altijd voor gepleit dat Wit-Rusland, de strategische partner en nauwste bondgenoot van Rusland, volledig deelneemt aan de SCO. Dit zal ongetwijfeld ons vermogen verbeteren om de eenheid in de politiek, de economie, de veiligheid en humanitaire aangelegenheden te bevorderen.

In het verleden hadden de Verenigde Staten de bal in handen en bepaalden zij de spelregels. De landen van de SCO laten de Verenigde Staten niet langer dicteren waar, wanneer en hoe het spel wordt gespeeld. Zij brengen hun eigen bal mee en stellen hun eigen regels op. Mijn excuses voor de slechte metafoor, maar dit is een beetje zoals de PGA Tour geschokt en verontwaardigd is door de opkomst van een alternatieve professionele golftour, LIV. Er is een nieuwe en potentieel machtigere speler op het wereldtoneel en de Verenigde Staten worden misschien gedegradeerd naar de publieke tribune en gedwongen om toe te kijken.

Oorlogen maken naties

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Het zal plotseling gebeurenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWEF zegt dat de “miljarden” die zich hielden aan de Lockdown beperkingen ook zullen voldoen aan de “social kredietregeling”
Volgend artikelDuidelijk signaal aan VS en NAVO: Rusland, China en India lanceren gezamenlijke militaire manoeuvres & Rijdt er een Chinees militair konvooi Oekraïne binnen vanuit Rusland?
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

10 REACTIES

 1. Dat vereist dus een ‘koppensnellen’ onder de spreekpoppen binnen de VN die alleen maar WEF riedeltjes kunnen herhalen en angstvallig de unipolaire wereld in stand proberen te houden.

 2. Ik denk soms wel eens dat ik een grote slagroomtaart of zoiets wil laten afleveren bij Rommel uit dank voor al die goede artikelen die hij constant opvist. Zonder FN zou het ongelooflijk veel zoeken zijn geweest. Elke dag lees ik FN om bij te blijven, op de hoogte en geinformeerd. Een rots in de branding, een life saver.

 3. Die ziomafia bende staat straks zonder hun pistolen-paultje de VS. Wat gaan ze doen…? Ze zullen echt niet als honden met de staart tussen de benen afdruipen? Ik hoop dat ze geen smerige streek uit zullen halen om Rusland er van te beschuldigen.

 4. De volgende oorlog in EU zal tussen Griekenland/NATO en Turkije onstaan. De grootste NATO basis zit al in Alexandroupoli en Limnos die zogenaamd tegen Rusland is opgezet. Grootste droom van Griekenland sinds de Ottomaanse rijk is om een gedeelte van Istanbul in te nemen die Ecumenopolis genoemd zal worden. Turkije is bereid om de Griekse eilanden terug te nemen en zelf door tge gaan…, dit ten kosten van de NATO/USA. Net zoals China en Rusland, wilt Turkije een hoofdrol spelen bij het opbouwen van een nieuwe wereld orde (TURAN; Turkse rijk; United states of Turkiq), dit staat compleet los van de Kabbalah/Globalisten/The Great Reset. Net zoals BRICS zal de SCO einde manken aan de dollar/World Reserve Currency. Helaas gaan wij/VOLK samen met Rutte de Great Reset uitvoeren. Niks voor niks worden energie kosten fictief verhoogd. Dit is nog maar het begin….

 5. Na de schade door onze landverraders zal het meer het jaar 1014 worden….

  Even off topic:
  Vandaag mag Willempie Vetzak weer een lulverhaltje voorlezen, opgesteld door Zwabbertje.
  Dan gaat de Tweede Kamer net doen alsof ze nog wat te vertellen hebben en alsof er nog democratie bestaat, en ze gaan dus maandenlang slap ouwehoeren over max 4% ervan.
  Doel: hun kunstgebit horen klapperen.

  Het venijn zit verborgen in de resterende 96%. Daar praat niemand over.
  En dat vermoord NL

  Uit EU, uit euro, uit Nato, uit VN, uit WHO, vluchtelingen eruit, kabinet voor de rechter of tegen de muur, grenzen dicht en bewaakt, gulden terug, onteigenings, klimaat, en volksverhuis wetten per direct schrappen, zorg nationaliseren en premievrij maken, laagste inkomens vrij van belasting, sociale wetten en arbeidsrecht weer zoals in de jaren 70.

  Dat zou een acceptabel begin zijn.

 6. Let wel op Amerika heeft Biden maar wij hebben Rutte en zijn schaapjes zij wijzen ons de weg naar de afgrond en wij zullen stilletjes volgen ons volk is geen eenheid maar een verdeeldheid zonder visie zij zijn nog te dom om met de duivel te dansen het is alleen zo jammer dat wij als normale BURGERS mee in de ellende gestort worden en wij kijken toe hoe het tuig van de VVD en dat kabinet ons als kanonnen voor voor de zoveelste maal laten gebruiken, maar er is ook goednieuws de oorlog zal kort maar krachtig zijn en voor de stront vliegen van de VVD zal het niet anders zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in