Op maandag 16 maart 2020, toen Boris Johnson voor het eerst verkondigde: “U moet thuisblijven,” zei ik heel gedwee “OK!”. En de kans is groot dat u dat ook deed.

Opiniepeilingen uit die tijd laten zien dat de zelfgerapporteerde naleving van de thuisblijfverordeningen hoog was – een bevinding die in grote lijnen wordt bevestigd door mobiliteitsgegevens, die het duidelijke voordeel hebben dat ze niet afhankelijk zijn van de eerlijkheid van de respondenten over het volgen van de wet (Ganslmeier et al. 2022; Jackson en Bradford 2021), schrijft Maximilien Lacour.

Op zichzelf vertellen deze gegevens ons echter niet waarom een ongekende opschorting van onze burgerlijke vrijheden zo’n hoge mate van naleving genoot.

Er zijn echter onderzoeken die wel enig inzicht verschaffen (zie bijvoorbeeld Jackson en Bradford 2021; Foad et al. 2021; en Halliday et al. 2022) en een van hun meer verrassende bevindingen is dat instrumentele overwegingen – dat wil zeggen persoonlijke angst voor het virus of voor dwang door de staat – relatief onbelangrijk kunnen zijn geweest bij het naleven van de lockdownregels. In plaats daarvan vonden ze dat mensen de regels over het algemeen volgden omdat (1) ze de wet waren en (2) omdat ze ons een gedeeld begrip gaven van wat goed en juist was om te doen, dat velen van ons lijken te hebben geïnternaliseerd (Jackson en Bradford 2021).

Het eerste is niet bijzonder verrassend. De wet geniet een “reservoir van loyaliteit” onder de Britten, die daarom al geneigd zijn om haar edicten te respecteren, alleen maar omdat ze tot wet zijn verheven (Halliday et al. 2022, p.400).

Dit verklaart echter niet de tweede drijfveer voor naleving. Dat wil zeggen, het verklaart niet waarom we ons in lockdownwetten konden vinden en ze gewillig accepteerden als de basis van onze publieke moraal – tot het punt dat we zelfs vaak ons niet-conforme gedrag rechtvaardigden als zijnde niettemin binnen de “geest van de wet” (Meers et al. 2021). Het verklaart niet waarom we naar de gezuiverde, geterroriseerde hertekening van de maatschappij keken en zagen dat het goed was. Het is de moeite waard om, met het voordeel van afgekoelde hoofden en achteraf, nog eens kort na te gaan hoe dit er precies uitzag.

In de loop van ongeveer een week werden onze levens en zorgen in een COVID-monochroom geverfd en rond één enkele, gedeelde prioriteit gesitueerd – de verspreiding van het nieuwe coronavirus vertragen, of, in de toenmalige bewoordingen, “de curve afvlakken” en “R onder de 1 brengen”. En om dit te bereiken werd ons gevraagd om bijna elke activiteit op te geven die deel uitmaakte van ons gezamenlijke leven en die ons onderscheidt van vee uit legbatterijen, inclusief maar niet beperkt tot vrienden zien, naar school gaan, winkelen, naar het theater gaan, teamsporten spelen, afspreken voor romantiek of seks, en gewoon wat rondhangen (Wagner 2022, p.61).

In zekere zin vereenvoudigde het ons leven ook radicaal.

In de radicale, verbijsterende onzekerheid van begin 2020 bespaarden de lockdown-regels ons de perikelen en dubbelzinnigheden van het sterveling zijn tussen stervelingen ten tijde van de pest, door ons te vertellen wat we in de meeste gevallen moesten doen. Wilt u oma zien? Simpel! Dat kan niet. Wilt u boodschappen doen? Alleen essentiële dingen en volg de afgeplakte lijnen over de vloer! Wilt u een affaire met de melkboer voortzetten of gewoon uw vriendin zien? Nou, nogmaals, dat kan niet – en bid maar dat u niet in Leicester woont.

  De rampzalige gebeurtenissen van het jaar 2022 zullen ons plagen zolang we bestaan

Om een term uit de morele filosofie te lenen: de lockdowns introduceerden een besluitvaardigheid (of tenminste de illusie daarvan) in ons leven die er anders niet zou zijn geweest (Taylor 1997). Onder deze invloed hoefden we ons niet langer met ons leven bezig te houden als morele agenten die onvolmaakte oordelen moesten vellen over wat goed of fout was, omdat we ervan uit konden gaan dat deze oordelen al door een hogere autoriteit waren geveld en in haar regels waren weerspiegeld. Het leven in lockdown loste alle filosofische problemen op en als je voor een bepaalde actie stond, vroeg je niet: “Is dit het juiste?” maar: “Maakt dit de curve vlakker?”

Deze besluitvaardigheid verklaart misschien voor een deel waarom we het wereldbeeld van de ‘lockdown’ zo gemakkelijk hebben geïnternaliseerd. In zijn essay uit 2005, “Afraid to be Free: Dependency as Desideratum”, identificeerde James Buchanan een wijdverspreid verwachtingspatroon dat hij ‘Ouderlijk Socialisme’ noemde en omschreef als:

… paternalisme omgedraaid, bij wijze van spreken. Met paternalisme bedoelen we de houding van elitairen die hun eigen voorkeurswaarden aan anderen willen opleggen. Met parentalisme bedoelen we daarentegen de houding van personen die waarden aan zich willen laten opleggen door andere personen, door de staat of door transcendente krachten. (Buchanan 2005)

Buchanan definieert socialisme heel losjes als de reeks politieke projecten die een soort gecollectiviseerde controle over de handelingsvrijheid van het individu willen opleggen en geeft een lijst van mogelijke bronnen, waaronder ouderlijk socialisme. In tegenstelling tot de andere bronnen die Buchanan noemt (die te maken hebben met de structuur en de bevoegdheden van de staat), heeft ouderlijk socialisme echter betrekking op de verwachtingen die burgers van die staat hebben. Vrijheid en autoriteit, merkt Buchanan op, gaan gepaard met verantwoordelijkheid.

Een vrij mens wordt gedwongen om te worstelen met de complexiteiten en dubbelzinnigheden van zijn leven en om tot een oordeel te komen over wat ertoe doet – en draagt verantwoordelijkheid voor zowel de worsteling als het oordeel. Dit, merkt Buchanan op, is een zware last die veel mensen gewoonweg te bang zijn om te dragen. In plaats daarvan eisen zij (d.w.z. ouderlijke socialisten of, eenvoudiger gezegd, wij!) dat de staat een motor van orde en zekerheid in hun wereld is, zoals een ouder dat is in die van hun kind, en dat de staat deze oordelen velt en aan hen oplegt. Ouderlijke socialisten willen dat de staat hen vertelt wat belangrijk is, hen vertelt wat veilig en juist is en wat riskant en verkeerd is, en hen niet de vrijheid geeft om zelf te beslissen.

  Hoofd van de WHO beweert dat de Covid-lockdowns ook na het vaccin worden voortgezet

Dit komt neer op het eisen van het soort beslisbaarheid dat wordt geboden door thuisblijvende ouders en betekent natuurlijk dat er compromissen moeten worden gesloten over sommige van iemands vrijheden. Als de diagnose van Buchanan juist is, hebben we de lockdowns misschien geaccepteerd omdat ze passen in een lang bestaand verwachtingspatroon dat we van de staat hebben. Hoewel het pandemiebeheersingsbeleid zelf ongekend en schokkend was, was de rol die het aan de staat in ons leven gaf dat niet helemaal, en dat kan helpen verklaren waarom we het zo gemakkelijk accepteerden.

Dit staat haaks op veel van wat critici van lockdowns schrijven. Voor veel van deze (overigens vaak inzichtelijke) schrijvers waren de lockdowns in wezen een top-down fenomeen, voornamelijk gedreven en in stand gehouden door de machinaties van politici, wetenschappelijke adviseurs, of een meer obscure elitegroep. Dergelijke verklaringen variëren van conventioneel, zoals Laurent Mucchielli’s analyse van de centraliserende neiging van de Franse regering en de perverse prikkels die de aanbevelingen van de WHO vormgeven, tot de meer onorthodoxe, zoals Michael P. Senger’s argument dat Xi Jinping opzettelijk de wereld stillegde onder het voorwendsel van een goedaardig virus (Mucchielli 2022; Senger 2021).

Maar als het klopt wat ik hierboven heb geschreven, dan zijn deze theorieën niet per se onjuist (die van Mucchielli niet), maar ze zijn wel beperkt doordat ze geen rekening houden met de rol van bottom-up krachten zoals ouderlijk socialisme bij het naleven van de lockdowns. Ze doen geen recht aan de manier waarop de lockdowns zowel continu was met als mogelijk werd gemaakt door een reeks aloude, populaire verwachtingen die we van de staat hebben.

Deze omissie dreigt nadelige gevolgen te hebben voor het project van lockdownkritiek, ervan uitgaande dat het doel ervan het voorkomen van toekomstige lockdowns is. Als lockdowns mogelijk zijn gemaakt door de parentalistische verwachtingen van het volk, dan kunnen wettelijke hervormingen, hoewel ze natuurlijk welkom zijn, onvoldoende en machteloos blijken tegen de zeer reële dreiging van ‘vrijwillige’ lockdowns, waarbij een bevolking gehoor geeft aan een verzoek om thuis te blijven zonder dat dit wettelijk verplicht hoeft te worden.

Kijk eens naar de opmerkingen van David Halpern, een vooraanstaand gedragswetenschapper en Chief Executive van de beruchte “Nudge” eenheid van de Britse regering, waarover in de Telegraph werd bericht:

Groot-Brittannië is getraind om te voldoen aan lockdown bij een toekomstige pandemie, heeft de chief executive van de ‘nudge unit’ gezegd.

Professor David Halpern vertelde de Telegraph dat het land “de oefening had geoefend” om gezichtsmaskers te dragen en thuis te werken en dat het “het opnieuw zou kunnen doen” in een toekomstige crisis.

In zijn toespraak op de podcast Lockdown Files voorspelde de regeringsadviseur Prof. Halpern dat het land zich zou houden aan nog een bevel om “thuis te blijven” omdat ze “een beetje weten wat de oefening is”.

In een interview dat werd gegeven vóór de getuigenis van de heer Hancock, suggereerde de vooraanstaande gedragswetenschapper zelfs dat de eerdere ervaring van het land het “veel gemakkelijker voor te stellen” maakte dat de bevolking toekomstige lokale beperkingen zou accepteren.

  Onvruchtbaarheid: Wat onschuldige mensen werd aangedaan met geheime ingrediënten in "vaccins"

Na getraind te zijn door een eerste ronde van thuisblijfbevelen, hebben onze voorheen abstracte paternalistische verwachtingen van de staat een nieuwe vorm gekregen: in tijden van pest, lockdown! Hoewel Halpern dit niet expliciet zegt (hij heeft het nog steeds over een ” thuisblijfbevel”), suggereren zijn opmerkingen toch dat toekomstige ‘lockdowns’ misschien niet eens wettelijk verplicht hoeven te zijn – we zullen gewoon weten wat we moeten doen als de staat of de volksgezondheid ons dat aanraadt.

De dreiging van vrijwillige lockdowns zou sceptici van lockdowns ertoe moeten aanzetten om hun zicht alleen op de staatsinstellingen te richten, maar ook op de moeilijker te beperken, bottom-up drijfveren van lockdown zoals ouderlijk socialisme. Ze moeten manieren vinden om onze collectieve zelfverwaarlozing aan te pakken en de waarde en het belang van vrije beslissing opnieuw benadrukken.

Dit betekent niet dat we elke rol van de staat in ons leven afwijzen of elk socialistisch plan veroordelen (Buchanan is er zelf heel duidelijk over dat zijn kritische project verenigbaar blijft met aspecten van de sociaaldemocratie, zoals herverdeling via belastingen). Maar het betekent wel dat we moeten proberen een populaire scepsis ten opzichte van de staat in zijn didactische en moraliserende functies te bevorderen en te bestendigen. Critici van COVID-19 moeten verder gaan dan het bekritiseren van de openbare instellingen en individuen die het beleid hebben ontworpen, en moeten beginnen met het aanvallen van de volksmentaliteit die ze in de eerste plaats denkbaar en uitvoerbaar heeft gemaakt.

Bibliografie:

Buchanan, James M. “Afraid to Be Free: Dependency as Desideratum.” Public Choice 124, pp.19–31. (2005).

Foad, C et al. The limitations of polling data in understanding public support for COVID-19 lockdown policies R. Soc. open sci.8 (2021).

Ganslmeier, M., Van Parys, J. & Vlandas, T. Compliance with the first UK covid-19 lockdown and the compounding effects of weather. Sci Rep 12, 3821 (2022).

Halliday et al. Why the UK Complied with COVID-19 Law. King’s Law Journal. pp. 386-410. (2022)

Jackson, J. and Bradford B. Us and Them: On the Motivational Force of Formal and Informal Lockdown Rules, LSE Public Policy Review 1, 4 (2021).

Meers et al. “Creative Non-compliance”: Complying with the “Spirit of the Law” Not the “Letter of the Law” under the Covid-19 Lockdown Restrictions, Deviant Behaviour, 44:1, 93-111 (2021)

Mucchielli, L., 2022. La doxa du COVID. Tome 1 : peur, santé, corruption et démocratie. Paris: Eoliennes Editions.

Senger, M.P. Snake Oil: How Xi Jinping Shut Down the World, (2021)

Taylor, C. in Chang, R. (ed.) Incommensurability, incomparability, and practical reason. Cambridge, MA, USA: Harvard. (1997)

Wagner, A. Emergency state : how we lost our freedoms in the pandemic and why it matters. London (2022)


Copyright © 2023 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

HORROR SHOW: Genetisch gemodificeerde muggen vaccineren een mensVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelmRNA gevonden in harten van dode mensen, waarschuwt studie
Volgend artikelPakistaanse ouders die hun kinderen niet laten vaccineren (tegen polio en andere ziekten) kunnen een maand de gevangenis in
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

30 REACTIES

 1. Zoek dan ook even uit hoeveel van deze schaapjes gif klanten waren.
  Dat is de groep die zich braaf liet opsluiten in ze eigen huis nadat ze de mensen hadden wijs gemaakt dat er allemaal dodelijke besmettelijke mensen op straat liepen waar je maar beter ver uit de buurt moest blijven.
  Niet de weigeraars. Ik heb mij helemaal nergens aan gehouden.
  En ik ga er van uit helemaal niemand van alle weigeraars.
  Of ze zaten thuis onder de plak tussen een ingespoten familie.
  Nou ben ik in die periode ook helemaal nergens een agent tegen gekomen waarmee ze de mensen bedreigden vanwege boetes als je niet braaf luisterden.

  • Bert oktober 2, 2023 Bij 09:13
   In bussen zag ik het regelmatig dat de bus chauffeur volledig stopte om de passagier achterin te commanderen dat hij de beklap op moest (in Spanje), of hij moest er uit. In winkels maakte ik het regelmatig mee dat ik werd toegeroepen de beklap op te doen. Iedereen speelde agentje voor elkaar. Mensen vinden het zo ontzettend fijn om agentje te spelen over elkaar, dan is hun onbevredigde gevoel om te domineren eindelijk eens bevredigd.

   • Ik ga nooit met met het OV.
    En die voor agentje spelende klanten ben ik ook tegen gekomen.
    Ik heb volledig schijt aan iemand die iets over denkt uit te maken.
    En tot een mat partij is het nooit gekomen.
    Ik kan erg overtuigend en dwingend overkomen.
    En gelukkig had de supermarkt manager hier geen zin om de gratis agent te spelen.
    En wie mij roept om iets te doen kreeg een grote smoel van mij terug.
    En anders had ik alles laten bezorgen, als de winkel wel overal op gelet had.

   • Ik ben vrij goed om overal een enorme partij stennis te schoppen als ik denk dat dat nodig is.
    En daar heb ik geen andere bij nodig.

 2. Het paternalisme speelt zeker een rol bij de algemene behoeftes van de goegemeente, heel duidelijk, want net als kippen in een ren sluiten ze zichzelf vrijwillig op, maar deze schrijver spreekt vanuit zijn eigen gebrek aan ballen. Voor velen ligt het namelijk heel anders; voor de velen die wilden bedanken voor de idiote mandaten was er simpelweg geen keuze. Zij hadden geen keuze, namelijk omdat ze pal tegenover iemand stonden die hun gebood iets niet te doen, en plotseling werd de oerwet een factor – man tegenover man, of vrouw tegenover man. Wat gaat iemand doen met die persoon die hem/haar iets gebied? Op de vuist er mee? Als ik een grote, stevige vent was dan zou ik dat mss wel doen als het eea escaleert. Maar binnen korte tijd ben ik omringd door tien andere grote, stevige kerels die me op de grond timmeren. Kom jij me helpen als ik tegenover een ander sta die een confrontatie met mij aangaat en de politiemacht achter zich heeft? Dan zijn er nog genoeg van dat soort medemensen die zelf graag politieagentje spelen, dat zie je overal. Feit is, het is zover gekomen dat mensen hun eigen medemensen mogen onderdrukken, met toejuiching door de ‘gekozen overheid’ – niet anders dan de burgeroorlog die lang geleden al voorspeld was – met die smerige verlakkerij van de covid ‘pandemie’. Ik zou graag willen weten hoe andere Reaguurders met de oerwetten omgaan – hoe pakken jullie dit aan als je tegenover een vijandig medemens staat die jou gebiedt een vrijheid op te geven of een bekluier om te doen? Kom jij mij bijstaan als ik nee zeg tegen de onderdrukker?

  • Niemand heeft mij bijgestaan bij een weigering omdat ik de enige was in mijn hele omgeving.
   En toch heb ik het geweigerd om ergens gehoor aan te geven.
   En als iemand er graag een strijd over wil leveren, kom maar op, ga je gang maar.

   • Ik neem aan jij gaat winnen in een dergelijke oerwet strijd tussen man tegenover man. Voor mezelf zie ik dat niet gebeuren. En de filmpjes over poltiemannen die vrouwen bij de strot hadden en op de grond timmerden heb je vast al eens gezien. Ik hoop dat er nog andere reacties komen over hoe men omgaat met deze oerwet situaties. Reaguurders?

    • Ik ben maar een vrij klein kereltje van 173 cm.
     Maar wel eentje met een enorme grote bek.
     Maar wel volledig vierkant gebouwd alsof er altijd schoudervulling in mijn jassen zit of getraind van een sportschool, waar ik nooit kom.
     En ik ben nooit ergens agenten tegen gekomen, niet in een winkel of ergens op straat.

    • Toen ze met die maskers begonnen heb ik een bivakmuts zonder gaten voor ogen gemaakt van het fijnste gaas om RF straling tegen te houden, je kan er gewoon doorheen kijken als een zonnebril, en gewoon ademen.
     Voor ze het in de winkels verplichtten heb ik er demonstratief mee rondgefietst.
     In de plaatselijke supermarkt had ik hem in mijn zak zitten en de eerste tijd nooit een probleem gehad, tot er een nieuw kereltje rondliep die wou dat ik een masker voor mijn smoel deed.
     Na een woordenwisseling deed ik hem op toen hij over veiligheid of zoiet had en zei dat dit echt bescherming gaf en je zuurstof behoefte niet beperkt, heb het ventje daar trouwens niet meer gezien.

     • Dus jij hebt je door een klant laten commanderen waar jij aan moet voldoen.
      Proberen kunnen ze het altijd, maar dan gaan ze ook wat meemaken bij mij.

        • En probeer je even voor te stellen dat hij mijn ogen niet kon zien.
         Hij was snel weg met het beklapje in zijn hand

        • Huisregels negeren wordt wat moeilijk.
         Je had ook je boodschappen kunnen laten bezorgen, dat had ik dan gedaan en was naar buiten gelopen.
         Ben echt blij dat de manager hier geen zin had om gratis agentje te spelen.
         Anders had ik een probleem gehad.

        • Ik weiger nog steeds om iets als de horeca te bezoeken omdat ik er toen niet in kwam zonder QR code.
         Ook andere winkels waar dat nodig was kom ik niet meer zo als de action.

  • Ik heb nergens aan meegedaan:

   – geen mondkapje
   – geen test
   – geen afstand gehouden
   – had een werkgevers-pas, dus geen probleem met de lock-down
   – geen handwas-onzin (ik gebruik sowieso geen zeep in principe)
   – en uiteraard geen spuiten

   Wel heb ik eerst online boodschappen gedaan en haalde ik de verse spullen op de markt.
   Maar op een gegeven moment ben ik gewoon weer de winkels ingelopen en had ik schijt aan iedereen.

   Ik ben 49, 1.83m lang (nuja, ws inmiddels 1.80) en niet bijzonder breed, wel redelijk gespierd (geen sportschool-sukkel-gespierd).
   Ik heb geen gezeik gehad, wel blikken.
   Maar weet je, t gaat om de blik in je ogen en houding van je lichaam.
   Maar met name de blik in je ogen!
   Iedereen die mij aankeek, kreeg van mij een blik van rot op, jij laffe nsb-er!
   Durf mij maar eens aan te spreken en krijg dan de wind van voren.

   Maar ik snap dat niet iedereen dit kan.
   Je moet van nature al zeker van jezelf zijn en heel makkelijk en snel kunnen reageren met woorden.

   Had ik iemand tegegekomen die hulp nodig had, dan ben ik de eerste om in te stappen.
   Altijd al gedaan.

 3. Er zijn twee anwoorden binnengekomen over hoe iemand omgaat met een vijandig medemens die jou wilt dwingen tot bullshit. De antwoorden beperken zich tot gunstige omstandigheden en alternatieve oplossingen. Maar resteert er nog: zou jij opkomen voor mij als ik als medemens tegenover een vijandig medemens sta en ik me niet wil laten dwingen, en het komt tot meer dan een woordenwisseling? Ik heb het hier dus over het opkomen voor een ander medemens, die aangevallen wordt, en zich niet kan verdedigen omdat hij/zij te klein is – volgens de oerwet van man tegenover man, of vrouw tegenover man.

  Zijn er Reaguurders die maar ‘mee deden’ met de beklap omdat ze er geen zin in hadden een confrontatie aan te gaan met de vijandige medemens dat mogelijk kon escaleren? En dachten ze geen hulp te krijgen van andere medemensen? Reaguurders, zeg eens wat?

  • Ik wel.
   Was ik maar iemand tegen gekomen in die afgelopen 3 jaar die zich overal tegen verzetten, dan was ik er naast gaan staan
   Helemaal niemand heeft mij hier ooit mee bij gestaan.
   Alleen reacties als, daar bemoei ik mij niet mee.
   Want ik heb wel degelijk geprobeerd om andere er bij te betrekken en voor zichzelf op te komen.
   Ik heb geen andere nodig om een dergelijke strijd te leveren.
   Dat heb ik er van geleerd. Omdat je er niet op kan rekenen.

   • super in de beklappen tijd:
    geen prik
    geen lockdown
    geen beklap
    dus overal zonder lap gelopen.
    in de super komt er een naast me lopen en wijst naar mijn mond , doe of ik gek ben en pak verder de boodschappen die ik nodig heb.
    de gek blijf me achterna lopen en loop in mijn nek te hijgen.
    blijf mij er op wijzen dat ik geen beklap op heb.
    na drie keer (ik ben tegen de tachtig) werd ik het zat en schreeuwde (iedereen kon het horen) dat hij moest opzouten dat als hij het niet deed ik hem met een blik op zijn hersens zou slaan en toen droop hij af.

    • Dat is de enige juiste oplossing om met vervelende mensen om te gaan.

     Ik juist van ouderen meegemaakt dat dat de meest fanatieke waren om iedereen op de regeltjes te wijzen.
     En niet zo een beetje ook, die bleven zeiken, zelfs buiten.
     En of je nou oud bent of niet, in zo’n geval kan je van mij ook een grote bek terug krijgen.

  • Bij de aldi wilde een vent van het personeel mij te dwingen om die muilkorf op te zetten, die ik onder mijn kin had hangen, want ik had hem niet goed opzitten zei hij. Ik zei hem dat ik dan in ademnood kom en hier flauw kan vallen. Hij bleef aandringen, want wet enz. en toen heb ik mijn volle boodschappenkar voor zijn neus neergezet en ben de winkel uitgelopen.

   • De volgende keer zo’n puffertje in je zak stoppen.
    Zo’n dingetje wat astma patiënten ook bij zich hebben om lucht te krijgen.
    Dat werkt ook goed. Niemand die dan nog twijfelt aan jouw verhaal.
    Mensen die zo iets hebben liggen hebben er vaak een aantal omdat ze steeds een nieuwe krijgen. Vraag of je er 1 mag hebben.
    De vulling kan leeg zijn, dat hoeft niemand te weten en gaan ze ook niet controleren. Dat werkt ook zeer goed.

 4. Ik heb op het punt gestaan om een kerel die mij vertelde dat ik tegen de meute inliep en een beklap op moest, een klap op zijn beklap te geven, maar hij liep snel door, en dat was maar goed ook.

 5. Mooie antwoorden. Alsnog is er het probleem voor de ‘kleineren van stuk’ die niet de kracht hebben om zich te verweren, of iemand met een blik op zijn kop te timmeren (goeie van Salvar). De oerwet is dat de sterkste wint. We zitten nu in de oerwet, de law of the jungle, ieder voor zich, met die gifprikkers die er toe aangezet zijn om andere mensen aan te vallen. En heel veel medemensen willen anderen vertrappen als hij niet doet wat zij vinden dat hij moet doen. Ik denk dat veel mensen die beklap droegen, niet omdat ze het wilden, maar omdat ze geen zin hadden in heibel met hufters zoals beschreven door Salvar, Matt en Vok. Want je staat er alleen voor. Ik ben benieuwd naar andere reacties hieromtrent, want een samenleving waar iedereen politieagentje gaat spelen tegen elkaar voor het een of ander, is een kut samenleving, waar iedereen dan weer met een knuppel gaat rondlopen. Met allerlei debiele regeltjes kun je zo iedereen tegen iedereen uitspelen, of het regeltje nou nut heeft of niet. Die beklappen hadden ook geen nut. Gek dat een 80-jarige man zo achtervolgd werd door een geobseerde malloot over een beklap… totaal geschifte wereld.

  • Is dat erg dan wanneer je er alleen voor staat.
   Leuk is anders. Ik had het ook graag anders gezien.
   Maar ik heb mijzelf er ook doorheen geslagen, in mijn uppie.
   En ik heb er nog nooit 1 klap voor hoeven uitdelen. Een grote bek was voldoende.
   En ik ben ook klein met mijn 173 cm.
   Maar heb wel geleerd om ten alle tijden voor jezelf en je mening op te komen.
   Dat hoorde bij mij opvoeding.
   Laat jezelf nooit in een hoek drukken door andere of hun wil.
   Misschien is het dat wat bij andere ontbreekt. Zelf vertrouwen in wie je bent en wat je kan.

   • Bert oktober 2, 2023 Bij 14:20
    Nou, Bert, klein is fijn, en zoals je kan zien stroomt het niet vol met persoonlijke ervaringen over de beklap. Ik neem dus aan dat de meeste mensen voldeden, ook de vax-bedankers. Maar ik vermoed dat het was omdat ze geen aanstoot wilden geven, geen heibel, geen ruzie, geen escalaties, etc. Ik had nooit gedacht dat ik in mijn bestaan aan zoiets ongelooflijk stoms mee moest doen. Alsof ik in de val gelopen was met mijn geboorte hier. Wat een belachelijke tiefus bende blijkt het te zijn dankzij de parasitaire medemens en zijn volgers.

 6. Ik heb gewoon katoenen lapjes gebruikt als ik 1 keer per week boodschappen deed dat was net als een sjawl, maar die blauwe dingen weigerde ik kan nooit gezond zijn die geur die er vanaf kwam gewoon gif. Voor de rest lekker thuis want iedereen liet zich prikken en ik niet, dus dan zie je hoe collega’s zijn ik heb er van de week 1 teruggepakt op haar opmerking ‘al die ongevaccineerden maken ons ziek’ ik zag haar ogen schitteren want ze wist dat zei dat tegen mij gezegd hebben. Vandaag vertelden ze dat ze nu in een paar weken 3 mensen met kanker in de omgeving heeft en alledrie de collega’s zijn verkouden behalve ik. Ze kunnen van mij allemaal verrekken toen stond ik alleen en nu nog steeds zelfs in mijn gezin en familie ben ik alleen, goddank dat fn bestaat en dat ik hier zie dat ik niet alleen ben.

  • Miriam oktober 2, 2023 Bij 22:40
   Een collega zei letterlijk, ‘het is door die klootzakken die geen vaccine nemen dat we ziek worden’. Zijn vrouw werd zwaar ziek door de derde spuit. Vandaag hoorde ik dat er iemand heel snel dood was gegaan aan de turbo kanker. Het is een straf om tussen al die idioten te moeten leven. FN is een lifesaver, dat staat vast. Zo vind je rust in een bestaan zonder al die dwazen om je heen, wat had je er ueberhaupt aan?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in