"Vierdaagse zeeslag" door Abraham Storck (Public Domain)

Ben jij op zoek naar een leuke uitdaging? Lees dan deze geweldige vacature om te zien of wij een match hebben. Solliciteer direct op de beste baan van Nederland. Als jij dit niet kan, wie dan wel? schrijft gastauteur Niccos.

Nederland is een klein dichtbevolkt land in Europa en heeft een korte geschiedenis van bijna vijfhonderd jaar. In die tijd heeft Nederland veel bereikt door zich op velerlei gebied op de kaart te zetten. Het heeft zich vrijgevochten van de Spaanse overheersing. De VOC heeft de wereld kleiner en toegankelijker gemaakt. Nederlandse kunstenaars, uitvinders, wetenschappers en sporters zijn bekend over de hele wereld. De waterwerken zijn imposant en er zijn zelfs Nederlanders in de ruimte geweest.

Van oorsprong kenmerkt de Nederlander zich door nuchterheid. De zakelijke handelsgeest wil goede zaken doen en is bereid de eigen belangen te verdedigen. Nederlanders kunnen gezamenlijk de schouders eronder zetten en tot grote hoogten bouwen volgens ambitieuze plannen. Het zijn volhouders en doorzetters. Wanneer ze iets afspreken komen ze dat na. Ze zijn nieuwsgierig en leergierig, praktisch en op tijd. De Nederlander wind er geen doekjes om en is recht voor z’n raap.

Tenminste, dat wat hierboven staat was zo. De afgelopen dertig jaar heeft er een omslag plaatsgevonden en de laatste drie jaar is dat in een versnelling gekomen. Nederland is Nederland niet meer, de Nederlander kennen we niet meer terug. Voor het gemak scheren we even iedereen over één kam, want uiteraard zijn er uitzonderingen. Zaak is dat Nederland weer teruggaat naar de basis. Dat iedere Nederlander weer trots kan zijn op Nederland. Om dat te bewerkstelligen is een verandering nodig en daarom deze zeer uitdagende vacature.

Profielschets Verandermanager

We zoeken een leiderstype die zich niet laat afleiden door oeverloos gezever in vergaderingen. Overleg is prima, maar kort, krachtig en to the point. Je krijgt alle expertises in huis, maar bepaalt zelf alles. Dit brengt een zekere verantwoordelijkheid met zich mee die jij aankan.

Je committeert je aan onderstaand plan ‘Nederland in Transitie’ en voert dat binnen de gestelde tijd uit. Iedereen die jou daarbij in de weg loopt mag je opzij zetten. Ook dat schept een verantwoordelijkheid. Toch krijg je carte blanche voor het gehele traject. Er is er maar één ‘de baas’ en dat ben jij.

Natuurlijk beschik jij over charisma, je krijgt mensen mee. Je bent ambitieus en bevlogen, een doorzetter die zich niet laat afleiden en doeltreffend werkt naar resultaten. Je onderscheid hoofd- en bijzaken, bent doortastend en hebt mensenkennis.

Je verspilt geen energie aan mensen die dwarsliggen, maar vervangt die door mensen die wel willen meewerken. Kritiek is goed, maar alleen als die in positieve zin bijdraagt aan gestelde doelen. Wanneer mensen niet mee kunnen komen is dat jammer, maar we gaan daar niet op wachten.

Nederland in Transitie

Om deze vacaturetekst niet te lang te maken beschrijven we hier de hoofdlijnen. Dit is de essentie waar Nederland voor staat. We gaan er met jouw hulp weer een mooi land van maken, voor Nederlanders. Je zou kunnen zeggen ‘Nederland Eerst’, net zoals ieder gezond en soeverein land dat aangeeft.

  Niccos: Over het Ego en de Ziel

Voor alle onderstaande hoofdpunten geldt dat je onderzoekt hoe de gestelde doelen het snelst kunnen worden bewerkstelligd. Het is dus niet de vraag of deze doelen behaald kunnen worden, maar hoe ze behaald zullen worden. Niet alles hoeft tegelijk, maar wel moeten alle doelen binnen zeven jaar behaald zijn.

Je maakt dus een totaalplanning voor zeven jaar waarin de eerste fase van de transitie plaats zal vinden. Vervolgens zorg je voor een effectieve uitvoering en behaal je de beoogde resultaten. Bouw enige vertraging in bij je planning, maar houd je aan de deadline van zeven jaar.

Onderwijs

Het Nederlandse Onderwijs gaat zich richten op vernieuwde kerntaken. Kinderen leren spreken, schrijven en rekenen. Jongeren een vak leren. Belangrijk zijn maatwerk, creativiteit, zelfontplooiing, Nederlandse waarden en sport & spel. Dus kleine klassen en persoonlijke aandacht. Kinderen en jongeren worden aangeboden te onderzoeken wie ze zijn en aangemoedigd dat te leven. Alle onderwijs wordt gratis en docenten krijgen een bovengemiddeld salaris. Docenten die onvoldoende presteren of zichzelf te weinig blijven ontwikkelen zullen ander werk moeten zoeken.

Migratie

De grenzen gaan dicht voor onbepaalde tijd, óók voor vluchtelingen. Eerst moeten we hier de zaak op orde krijgen. Dit zijn we niet alleen verplicht aan alle Nederlanders, maar in feite ook aan de mensen die hier al naartoe gemigreerd zijn. We toetsen wie hier terecht naar toe is gemigreerd en die krijgt de Nederlandse nationaliteit. Wie dat niet wil of wie hier niet thuishoort, die wordt uitgezet. Er komt éénmaal een generaal pardon inclusief gezinshereniging voor migranten die aantoonbaar in de steek zijn gelaten door de Overheid zonder dat ze zichzelf schuldig hebben gemaakt aan fraude of vertragingstactieken. Voor integratie komt de nadruk te liggen op het leren beheersen van de Nederlandse taal. Daarvoor worden lessen verplicht, ook voor migranten die al lang in Nederland zijn.

Werk

Nederland moet zelfvoorzienend worden voor zover dat mogelijk is, we hebben tenslotte bijvoorbeeld geen olieveld beschikbaar. De maakindustrie moet grotendeels teruggehaald worden naar Nederland. Werk moet goed beloond worden, bijvoorbeeld aangevuld met winstdelingen.

Belastingen

De belastingen worden sterk vereenvoudigd en alle ‘snoepbelastingen’ zoals hondenbelasting verdwijnen. Inkomstenbelasting voor werkenden verdwijnt. Vermogensbelasting, Winstbelasting en Erfbelasting gaan omhoog ter compensatie. Alle uitwassen van Nederland als belastingparadijs verdwijnen.

Internationale Samenwerking

Samenwerking is goed, maar mag nooit ten koste gaan van een soeverein Nederland. We richten ons op internationale verdragen die aansluiten op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en die goed zijn voor Nederland. We verlaten de Europese Unie en de Euro. We verlaten ook de Navo.

Ontwikkelingswerk

Nederland richt zich op het zelfvoorzienend helpen worden van andere landen. Dat kan middels kennisoverdracht en training. Dit betreft dan alleen primaire levensbehoeften, we dringen nooit onze normen en waarden op aan andere landen. We geven nooit geld, ook niet via organisaties of middelen.

  Wat te geloven?

Bestuursvorm

Nederland wordt een Republiek. Het Koningshuis verdwijnt uit alle bestuursorganen en krijgt dus ook geen ceremoniële rol. De democratie wordt direct waarbij Nederlanders maximaal kunnen participeren bij alle besluiten. Alle bestuursfuncties, waaronder de Premier, de Ministers, Tweede Kamerleden en Burgermeesters worden voor twee jaar gekozen. Daarna zijn ze per direct demissionair en geldt er een overgangstermijn van 1 maand voor overdracht aan de nieuw gekozen vertegenwoordigers. Er komt een hervormingsplan voor een effectiever en efficiënter Politiek Systeem, waarbij in elk geval de vertegenwoordigers een prominentere rol krijgen ten opzichte van politieke partijen.

Overheid

De Overheid wordt met 75% ingekrompen. Dat geldt voor zowel personeel als wet- en regelgeving. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden zo laag mogelijk in organisaties belegd. De organisaties worden plat met zoveel als mogelijk creatieve vrijheid mét verantwoordelijkheid voor medewerkers.

Publieke nieuwsvoorziening

Alle publieke nieuwsvoorziening moet neutraal worden op basis van eigen journalistiek. Externe geldstromen zijn verboden. De Overheid is de enige geldschieter en verbindt daar geen voorwaarden aan, het staat los van de inhoud en dringt geen belangen op. Burgers krijgen een mogelijkheid te oordelen over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening. Bij een onvoldoende wordt de leiding van de publieke nieuwsvoorziening vervangen.

Klimaat

We trekken ons terug uit alle klimaatakkoorden. Het klimaat verandert verhoudingsgewijs weinig door de mens en het is vooral belangrijk dat wij ons aanpassen aan de Aardse cycli in plaats van proberen die te beheersen. Alles wat nodig is voor een gezonde leefomgeving wordt wel aangepakt, we hebben meer oog voor het milieu. Bijvoorbeeld biologisch afbreekbaar plastic en zuiveringsinstallaties bij fabrieken.

Energie

Er komt een eerlijk en volledig rapport over de status van onze energievoorziening en de opties die mogelijk zijn richting een duurzamer toekomst. Haalbaarheid is hierbij ook van belang. Er komt vooralsnog géén nieuwe kerncentrale bij en de oude kerncentrales worden volgens plan opgeruimd. Pas wanneer kernenergie werkelijk vernieuwd en daarmee duurzaam is kunnen plannen worden gemaakt voor inzetbaarheid. Gas is de schoonste fossiele brandstof en zal dienen als vervanging voor meer vervuilende kolencentrales. Er komen geen windmolenparken en velden met zonnepanelen bij totdat bekend is wat het rendement is en in hoeverre deze ‘oplossing’ werkelijk duurzaam is. Biomassa centrales worden gesloten.

Veiligheid

Nederland is een te klein land, een te kleine speler op het geopolitieke toneel om een eigen leger te hebben. Eventuele vijanden buiten Europa krijgen te maken met heel Europa, alhoewel ze daar waarschijnlijk weinig moeite mee zullen hebben gezien de staat van de Navo. Vijanden binnen Europa zullen ook zo over ons heenlopen. Meedoen met Europa is wellicht begrijpelijk als je Europeaan bent, maar wij zijn Nederlanders. Het budget van Defensie wordt overgeheveld naar de Politie voor het vergroten van onze binnenlandse veiligheid. Drugscriminaliteit, maffiapraktijken, oplichting enzovoort moeten keihard worden bestreden en verdienen veel zwaardere straffen. Politie, Justitie, enzovoort worden volledig doorgelicht op corruptie en waar nodig schoongeveegd. Voor alle hoge functies komt er een maximale zittingstermijn. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Rechters.

  Niccos: LHBTIQ+ Hou toch op!

Zorg

Het zorgsysteem gaat terug naar een ‘ziekenfonds’ systeem. De zeggenschap komt weer te liggen bij de eerste lijn, de huisartsen in plaats van de verzekeraars. Verdienmodellen worden uit het zorgsysteem verwijderd. Artsen en dergelijke verdienen een goed salaris, maar managers worden niet meer rijk over de rug van zieke mensen. Zorg zoveel als mogelijk dicht bij de mensen, dus kleinschalig en lokaal. Ruime aandacht voor preventie in de vorm van kennisdeling, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld gezonde voeding en beweging. Geen BTW op groente en fruit, geen BTW op sport en beweging. Nederland moet toonaangevend worden op gebied van onderzoek én behandeling.

Ouderen en Kinderen

De samenleving in Nederland is veranderd als het gaat om ‘onze’ zorg voor ouderen. Heel vroeger nam je je ouders in huis om hun laatste jaren door te brengen. Daarna werden het bejaardentehuizen, omdat we het drukker kregen met werken om te kunnen leven en de individualisering zorgde voor meer aandacht voor het ‘ik’. Nu zijn er wachtlijsten voor minder verzorgingshuizen, die bovendien veelal kil en onpersoonlijk zijn met te weinig en te weinig ‘goed’ personeel. Een cultuuromslag is nodig, want we moeten voor onze ouderen zorgen zoals zij voor ons als kinderen hebben gezorgd. Dat is de grote lijn en daarvoor hebben mensen weer meer tijd nodig. Ouders van kinderen moeten bovendien ook voor hun eigen kinderen zorgen in plaats van te stallen bij kinderopvangcentra. Je neemt geen kinderen om er weinig naar om te kijken. Kinderen leren het meeste van hun ouders, tenminste zo hoort dat te zijn in een cultureel rijke samenleving. Er is dus tijd nodig voor mensen die zorgen voor hun ouders en hun kinderen. Een éénverdiener moet een salaris kunnen verdienen om een gezin met ouders en kinderen te kunnen onderhouden.

Verkeer en Openbaar Vervoer

Het Openbaar Vervoer wordt gratis én sterk uitgebreid om het aantrekkelijk te maken. Het centrum van grote steden en alle winkelstraten worden goed bereikbaar met OV én autovrij. Het wegennet krijgt een volledige onderhoudsbeurt en wordt waar nodig verbeterd en uitgebreid. Fietsen moet aantrekkelijker worden in Nederland. Voetpaden krijgen een onderhoudsbeurt en moeten overal goed toegankelijk zijn voor iedereen.

Solliciteren

We hopen met bovenstaande hoofdpunten een goed beeld te hebben geschetst. Jeuken je handen en stroop je jouw mouwen al op? Solliciteer dan direct!

Voor de volledigheid merken we wel op dat Nederlanders voorrang krijgen op deze vacature. Kleur, ras, geslacht en dergelijke maken niet uit, tenzij je zelf veel waarde hecht aan zo’n eigenschap.


Copyright © 2023 Niccos. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

NICCOS DOSSIER

De Spirituele Weg


Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWeerzinwekkend: Pedofiele kannibalenfoto’s tentoongesteld in EU-parlement
Volgend artikelWat de kledingstijl zegt over het verval van Amerika en het Westen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

13 REACTIES

 1. Goede vacature eisen! Ik zou nog toevoegen dat we nooit meebetalen/wapens leveren aan een oorlog die niet de onze is en dat mensen die voor kinderen en ouderen zorgen daarvoor betaald worden en dus ook een pensioen opbouwen.

 2. ZO zou het beleid moeten zijn.
  MAAR : alleen op DEMOCRATISCHE wijze !

  Regering van het volk, voor het volk, door het volk.
  Het volk = elke burger.

 3. Macht corrumpeert altijd. Mensen moeten zichzelf gaan regeren obv LIEFDE en lokaal samenwerken obv LIEFDE. Als iedereen elkaar als God dient, wordt iedereen aanbeden en bedient. De verandering die nodig is, is de verandering in onszelf. We willen ‘leiders’, terwijl we onszelf moeten gaan leiden ipv centrale leiders aan te wijzen. Leer nou eens wat van de geschiedenis… centrale macht corrumpeert ALTIJD.

   • Dat klopt ook. Die evolutie is nu gaande. Nog 2jr in deze krankzinnigheid en iedereen is klaar om zichzelf te leiden. De enkeling devolueert, maar de meerderheid evolueert. Velen hebben niet eens door dat ze veranderen/transformeren. Een paar maanden geleden waren er nog velen die op een oplossing van de politiek hopen… inmiddels krijgen velen door dat ze zelf zullen moeten transformeren. Vanuit mijn perspectief zie ik dat we worden losgeweekt van de centrale macht. We komen er wel. Maar nu moet er een grote schok komen om de transformatie van de massa in gang te zetten. We beleven fascinerende tijden en er zijn grote energieën aan het bewegen. Bedankt voor je stukken Niccos, je haalt interessante onderwerpen aan die deze transformatie/evolutie aanjagen.

 4. Het is goed bedoeld maar toch erg naïef. Zowat in elke alinea bevindt zich een topic waarmee ze voorspelbaar met hun neus tegen de muur lopen. Ik huiver voor dat soort revolutionairen die het wel goed voorhebben.

 5. Maar eerst houden we naturlijk wel een algemeen bindend referendum over dit gedachtegoed, dat natuurlijk nimmer het karakter van een ondemocratisch opgelegd dictaat mag hebben. :Back to the future’ zal veel mensen aanspreken, de wijze van financiering waarschijnlijk een ietsje minder 🙂

 6. Stuk voor stuk prima oplossingen voor de problemen van Nederland. Ik ben alleen bang dat de opperheren, onze “bevrijders” dus, het plan om te beginnen niet goed gaan keuren. Ik vrees dat alleen een ouderwetse bevrijdingsoorlog enig soelaas kan bieden. Laten we in elk geval beginnen bijvoorbeeld met Engels gewoon te verbieden in Nederland. Dus ook al die vreselijke Engelse worden en leenvertalingen uit het dagelijkse vocabulaire verbannen.

  • Taal is tot wapen gemaakt. Verdiep je maar eens in NLP. Politici doen niks anders dan NLP. De spindoctors in NL en de media doen ook niks anders dan NLP. Alle brieven en kranten en beleid en wetten en regels… alles gaat obv NLP. Taal is al heel lang niet gewoon taal meer. We zitten echt heel heel heel diep in een matrix. De Nederlandse taal is een NLP taal. Nederland is een Khazaren land.

 7. Fantastische idealen! Ik zou daar nog aan toe willen voegen dat elke bestuurder wordt gescreend op sociale en emotionele competentie/ volwassenheid. Qua inhoud een verschuiving van belasting op werk naar belasting op goederen en een sterke vermindering van onzinconsumptie en wegwerpcultuur.

 8. Leuke opzet, maar heel kortzichtig helaas.

  Ten eerste, het woord “democratie” is door de elite bedacht en betekent letterlijk “volkshouderij”. Dus deze term zal vervangen moeten worden door “Demosarchie”. Demosarchie betekent letterlijk dat het volk heerst.

  Ten tweede, zolang er een waardetransportsysteem gehanteerd wordt dat gebaseerd is op een munt (haalsysteem), zal er criminaliteit bestaan.
  Dat wordt dus “dweilen met de kraan open”.
  Dit kan anders en MOET anders.
  Een systeem dat berust op het belangenloos iets doen voor een ander.

  Ten derde, belastingen dienen in zijn geheel afgeschaft te worden. Arno Visser, voormalig directeur van de Algemene rekenkamer, heeft destijds al verklaart dat 70% van alle belastinginkomsten niet traceerbaar is.
  Dus naar alle waarschijnlijkheid verdwenen in de zakken van de aandeelhouders van De Staat der Nederlanden BV.

  Ten vierde, ook het woord onderwijs is een compleet gestoorde uitdrukking en zal vervangen moeten worden door bovenwijs. De leidraad voor bovenwijs is echte spiritualiteit en ware WETENschap met als basis de natuur.
  Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat kinderen in 6 weken kunnen leren schrijven, lezen en rekenen.

  Ten vijfde, land- en tuinbouw, gezondheidszorg, en alle andere genoemde onderwerpen daar zijn echte oplossingen voor handen die bijdragen aan het verhogen van het algemene beschavingsniveau van de mensheid.

  Dus kortom, een leuke opzet van Niccos, maar de echte essentie om vooruit te komen als mensheid ontbreekt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in