In de loop der jaren heeft het medisch establishment de welverdiende reputatie opgebouwd dat zij goede ontdekkingen (die een dramatisch verschil zouden maken voor de menselijke gezondheid) negeert en nutteloze praktijken (die meer kwaad dan goed doen) voortzet, lang nadat zij die had moeten laten varen. De medische professie, of beter gezegd, “het medisch establishment”, is altijd traag geweest om nieuwe ideeën te aanvaarden en te assimileren – en traag om het voor de hand liggende in te zien, schrijft Dr. Vernon Coleman.

Ik ben al lang van mening dat het grootste probleem van de moderne medische beroepsopleiding is dat zij grotendeels gebaseerd is op uit het hoofd leren en op het uitsluiten van elke originele gedachte. Dit is opzettelijk, omdat het doel van een orthodoxe moderne medische opleiding het handhaven van de status quo is (en het behouden van de positie van de farmaceutische industrie). Vanaf het allereerste begin worden jonge studenten gedwongen om lange lijsten met informatie te leren. Zij leren de namen van de beenderen, de slagaders, de zenuwen en de aders in het lichaam. Zij leren de namen van de spieren en zij leren de histologie van de verschillende organen. Dan leren ze lijsten van klinische tekenen en symptomen. En ze leren lijsten van geneesmiddelen. Op geen enkel moment worden de studenten aangemoedigd om voor zichzelf te denken.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste artsen na hun afstuderen blijven doen wat hen wordt opgedragen. De gemiddelde arts is vreemd genoeg niet in staat om kritisch te denken. Gezien de indoctrinatie die zij hebben ondergaan is het niet verwonderlijk dat artsen alles wat hun door de farmaceutische bedrijven (die het postdoctorale onderwijs min of meer controleren) wordt verteld zonder meer accepteren en dat zij alternatieve geneeswijzen – iets wat in de syllabus van de studenten niet of nauwelijks aan de orde komt – evenzeer zonder meer verwerpen.

Hier is niets nieuws aan.

De grootste denkers – degenen die uiteindelijk het meest hebben bijgedragen aan de geneeskunde en de menselijke gezondheid – zijn altijd door het medisch establishment geminacht of genegeerd (of bij voorkeur beide). Het establishment heeft de waarheid altijd gemanipuleerd om haar eigen politieke, religieuze of commerciële doeleinden te dienen. Eenvoudige waarheden die onwelgevallig zijn, zijn altijd onderdrukt. Het gebeurde in het verleden, het zal in de toekomst gebeuren en het gebeurt nu.

Er zijn maar weinig medische verhalen die beter illustreren hoe het medisch establishment werkt dan het verhaal van hoe scheurbuik werd ontdekt en hoe de behandeling ervan eeuwenlang werd genegeerd.

In 1535 zeilde Jacques Cartier van Frankrijk naar Newfoundland met een bemanning van 110 man. Binnen zes weken hadden honderd van zijn mannen scheurbuik opgelopen. Gelukkig voor Cartier en zijn mannen vertelde een inboorling hen het sap te drinken van de vruchten van plaatselijke bomen. De mannen herstelden binnen enkele dagen. Vanaf die tijd zorgden wijze zeekapiteins ervoor dat hun mannen regelmatig sinaasappel- of citroensap kregen. In een boek genaamd The Surgeons Mate, gepubliceerd in 1636, raadde John Woodall aan deze sappen te gebruiken om scheurbuik te voorkomen. Maar het medisch establishment aanvaardde deze verstandige suggestie maar langzaam.

Pas twee eeuwen later, in 1747, werd het idee opnieuw geïntroduceerd door James Lind, die een gedegen klinisch onderzoek uitvoerde en bewees dat scheurbuik met het juiste dieet kon worden voorkomen. Het was Lind’s werk dat Kapitein Cook (hij was toen luitenant) in staat stelde rond de wereld te zeilen zonder één enkel geval van scheurbuik.

De admiraliteit en het medisch establishment bleven dit alles negeren. In de Zevenjarige Oorlog, van 1756 tot 1763, stierf ongeveer de helft van de 185.000 betrokken zeelieden aan scheurbuik. In 1779 had de Kanaalvloot 2.400 gevallen van scheurbuik na één enkele vaarreis van tien weken.

Uiteindelijk gaf het medisch establishment (en de marine) in 1795 toe aan het gezond verstand en werd citroensap een verplicht onderdeel van het dieet van elke zeeman. Het heeft meer dan twee eeuwen geduurd voordat deze doorbraak werd geaccepteerd.

Dan is er nog Paracelsus.

Het lijdt geen twijfel dat Paracelsus (Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim voor zijn vrienden) de vader is van de moderne geneeskunde. Hij verscheurde de voorschriften van het gevestigde medische denken met de geestdrift van een missionaris. Hij veroorzaakte in heel Europa een revolutie in het medische denken en schoffeerde het medische establishment door te beweren dat hij meer had geleerd van zijn contacten met heksen en vroedvrouwen dan van zijn studie van oude en alom gerespecteerde medische teksten. Geen idee of theorie was te bizar om te worden bestudeerd en overwogen en geen geloof, geen praktijk en geen concept te heilig om te worden verworpen. Hij was de eerste die mijnbouw in verband bracht met borstziekten, die kwik gebruikte bij de behandeling van syfilis, die ervoor pleitte wonden te laten uitdruipen in plaats van ze te bedekken met lagen gedroogde mest en die beweerde dat sommige voedingsmiddelen vergiften bevatten die schadelijk waren voor het menselijk lichaam. Paracelsus schandaliseerde het establishment door te beweren dat hij meer geïnteresseerd was in het behagen van de zieken dan in zijn eigen beroep. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij door het medisch establishment werd afgewezen en op grote schaal en hardnekkig werd vervolgd om zijn overtuigingen. Pas jaren na zijn dood werden zijn ideeën erkend.

  Vaccins stoppen geen Covid ziekenhuisopnames of sterfgevallen

En dan is er Vesalius.

In de zestiende eeuw verwierf Andreas Vesalius bekendheid en eeuwige roem als de auteur van het eerste leerboek over de menselijke anatomie, ‘De Humanis Corporis Fabrica’. Tot Vesalius hadden medische studenten de anatomie bestudeerd aan de hand van teksten van Galen. Aangezien Galen voor zijn studies varkens gebruikte en geen menselijke lijken, waren zijn anatomische aantekeningen op zijn zachtst gezegd nogal misleidend.

Vesalius’ openhartige afwijzing van veel van Galen’s anatomische beweringen leverde hem veel afkeuring op. Het medisch establishment was er nog steeds van overtuigd dat Galenus geen fout kon doen. Ze waren niet geïnteresseerd in iets zo oppervlakkig en irrelevant als bewijs.

Zoals zovele oorspronkelijke denkers voor en na hem, kon Vesalius de verontwaardiging niet aan. Hij verbrandde zijn overgebleven manuscripten, stopte met zijn studie anatomie en nam een baan aan als hofarts van Karel V in Madrid.

Vesalius was niet de enige anatoom wiens werk werd verworpen. In de 17e eeuw deed de Britse arts William Harvey acht jaar lang onderzoek naar de bloedsomloop – en kreeg het in kaart. Zijn geduld werd beloond met hoon. Hij kreeg niets dan kritiek. Hij verloor veel vrienden en zijn praktijk kromp ineen.

Toen Ambrose Pare, de grote Franse chirurg, voor het eerst als legerchirurg begon te werken, was het gebruikelijk om een bloeding te stelpen door een wond met een roodgloeiend ijzer te dichten. Amputaties werden uitgevoerd met een gloeiend heet mes en de wonden die overbleven werden gedicht met kokende olie. Op een dag had Pare geen kokende olie meer en gebruikte hij een mild zacht verbandmiddel om de wonden van de mannen die hij behandelde te verbinden. Hij maakte zich de hele nacht zorgen over wat hij had gedaan, maar de volgende dag ontdekte hij dat zijn patiënten niet alleen gezond waren, maar dat zij ook minder pijn hadden dan de mannen wier wonden met kokende olie waren dicht verbrand. Pare was wijs genoeg om hieruit lering te trekken en vanaf die dag verbond hij wonden met een zachte verbandmiddelen in plaats van met kokende olie. Hij introduceerde ook ligaturen, kunstledematen en vele chirurgische instrumenten. Pare onderging onvermijdelijk het gebruikelijke lot van vernieuwers en hervormers (die het in de medische wereld zwaarder te verduren hebben dan elders). Hij werd door andere chirurgen als gevaarlijk en onprofessioneel bestempeld. Oudere chirurgen verenigden zich om zich tegen hem te verzetten en in hun pogingen hem in diskrediet te brengen, vielen zij hem om allerlei redenen aan – bijvoorbeeld zijn onbekendheid met Latijn en Grieks. Pare slaagde uiteindelijk omdat de soldaten die hij behandelde hem vertrouwden en door hem behandeld wilden worden. Zij waren niet geïnteresseerd in de opvattingen van het Franse medische establishment.

Een terugblik op de ziekenhuizen is ook veelzeggend.

Toen tsaar Paul in 1796 in Rusland aan de macht kwam, was hij zo ontzet over de toestand van het ziekenhuis in Moskou dat hij het liet herbouwen. In Frankfurt in de 18e eeuw beschouwden artsen het werken in een ziekenhuis als een doodvonnis. In 1788 publiceerde Jacobus-Rene Tenon een rapport over de ziekenhuizen van Parijs dat de stadsbestuurders schokte. Hij beschreef hoe het Hotel Dieu (het prachtig uitziende ziekenhuis naast de Notre Dame) 1200 bedden maar tot 7000 patiënten telde – met tot zes patiënten in elk bed gepropt. De stank in het ziekenhuis was zo afgrijselijk dat mensen die binnenkwamen een met azijn doordrenkte spons tegen hun neus hielden. Zeer weinig patiënten ontsnapten levend uit het ziekenhuis. Toen de hervormer John Howard Europese ziekenhuizen bezocht, meldde hij boos dat geen frisse lucht, geen zonlicht, geen verband, stro als beddengoed, en een melk- en waterdieet aangevuld met slappe soep standaard waren. De rapporten van Tenon en Howard werden jarenlang genegeerd en verworpen en het duurde tientallen jaren voordat het medisch establishment echte veranderingen doorvoerde.

  Ten eerste, doe geen schade

In de 18e eeuw was de behandeling van geesteszieken erbarmelijk. Daniel Defoe, die vooral bekend is voor zijn verhaal over de avonturen van Robinson Crusoe, schreef een felle aanval op psychiatrische inrichtingen. “Is het niet genoeg om iemand gek te verklaren”, vroeg hij, “om plotseling in elkaar geslagen te worden, ontkleed, geslagen, slecht gevoed en erger? Om geen reden te hebben voor zo’n behandeling, geen misdaad of beschuldigers om te confronteren? En wat erger is, geen ziel om een beroep op te doen, maar genadeloze wezens die slechts antwoorden in lachen, norsheid, tegenspraak en kleineren?”

Niemand trok zich er veel van aan en medici gingen door met het behandelen van geesteszieke patiënten zonder respect of zorg.

In het Bethlem Royal Hospital werden halfnaakte patiënten vastgeketend in ijzeren boeien gehouden. De artsen lieten hun patiënten eenmaal per jaar bloeden en de lastigste patiënten werden op een kalmeringsrad gelegd. Tot 1770 konden bezoekers een penny betalen om de ‘pret’ in Bedlam te zien. John Wesley, de stichter van de Wesleyaanse Kerk, die zichzelf beschouwde als een weldoener van de geesteszieken, stelde voor water over de hoofden van de geesteszieken te gieten en hen te dwingen een maand lang alleen maar appels te eten. Wesley was een van de eersten die elektriciteit gebruikte bij de behandeling van geesteszieken. Ondanks de protesten van hervormers als Philippe Pinel (die aan het eind van de 18e eeuw het establishment schokte door te beweren dat geesteszieken ziek waren en behandeld moesten worden) waren psychiatrische ziekenhuizen tot ver in de 19e eeuw nog steeds ongeschikt voor mensen die medische behandeling nodig hadden.

Er was nooit enig bewijs dat het enig nut had, maar aderlating was eeuwenlang een geliefd therapeutisch middel. Het feit dat het wegnemen van bloed bij een patiënt hem of haar rustiger maakte, werd beschouwd als bewijs dat het iets goeds deed. (Dit is niet minder dan de redenering die gebruikt wordt om sommige moderne behandelingen te verklaren). Bloed afnemen was gemakkelijk uit te voeren en het was iets om te doen. Artsen hebben altijd de behoefte gehad hun patiënten iets aan te doen. (Mogelijk omdat het moeilijk is een hoog honorarium uit te leggen als je alleen maar advies geeft). Bloedzuigers waren enorm populair in de 19e eeuw. In 1824 werden twee miljoen bloedzuigers in Frankrijk geïmporteerd. In 1832 was dat aantal gestegen tot 57 miljoen per jaar.

In 1843 las de Amerikaanse dichter, romanschrijver en anatoom Oliver Wendell Holmes aan de Boston Society for Medical Improvement een artikel voor met de titel “On The Contagiousness of Puerperal Fever” (Over de besmettelijkheid van kraamvrouwenkoorts). Hij betoogde dat de ziekte door artsen van patiënt tot patiënt kon worden overgedragen. Hij stelde voor dat chirurgen zouden overwegen zich om te kleden en hun handen te wassen na het verlaten van een patiënt met puerperale koorts. Zijn lezing irriteerde het medische establishment en zijn advies werd volledig in de wind geslagen.

Een soortgelijk lot trof Ignaz Philipp Semmelweiss die in 1846, 28 jaar oud, assistent werd op een verloskundige afdeling van het Allgemeines Krankenhaus in Wenen. Semmelweiss merkte dat het aantal vrouwen dat op zijn afdeling stierf hoger was dan het aantal dat op andere afdelingen stierf. Het was niet moeilijk om dit op te merken. Vrouwen smeekten, in tranen, om niet te worden opgenomen op de afdeling van Semmelweiss.

Semmelweiss besloot dat hij niet zo’n slechte dokter was, zocht naar een verklaring en kwam tot de conclusie dat het grote verschil was dat de patiënten op zijn afdeling werden verzorgd door medische studenten, terwijl de patiënten op andere afdelingen werden verzorgd door vroedvrouwen. Semmelweiss ontdekte toen dat de studenten rechtstreeks van de afdeling kwamen vanuit de snijzaal waar zij hun handen hadden gestoken in de lijken van vrouwen die aan kraamvrouwenkoorts waren gestorven. De vroedvrouwen kwamen nooit in de buurt van de snijzaal. Semmelweiss instrueerde de medische studenten dat zij hun handen moesten gaan wassen in een oplossing van calciumchloride nadat zij uit de snijzaal waren gekomen. Het middel zorgde voor een dramatische daling van het sterftecijfer op zijn afdeling.

  Subtiliteiten

Het was voorspelbaar dat het medisch establishment niet blij was – ook al had Semmelweiss zijn gelijk op dramatische wijze bewezen. De ongelukkige jonge arts kon niet omgaan met de afwijzing. Hij werd een verschoppeling en stierf een paar jaar later in een psychiatrisch ziekenhuis. Het medisch establishment had weer een holle overwinning behaald. De patiënten waren weer eens de verliezers.

Je zou kunnen denken dat het medisch establishment de anesthesie zou hebben verwelkomd. Voordat verdovingsmiddelen beschikbaar waren, moesten chirurgen hun patiënten immers dronken voeren of met een klap op het hoofd buiten westen slaan. Chirurgen opereerden vaak terwijl de patiënt door vier sterke mannen in bedwang werd gehouden. De eerste operatie onder verdoving werd uitgevoerd in het Massachusetts General Hospital in 1846. Maar het establishment was niet van plan om deze nieuwerwetse onzin zomaar te accepteren. Het grootste bezwaar was dat anesthesie werd gebruikt om vrouwen te helpen die aan het bevallen waren. En dat, zei het establishment, was gewoon onaanvaardbaar. Het was, zeiden de wijzen, onnatuurlijk en ongezond voor vrouwen om baby’s ter wereld te brengen zonder pijn te lijden. “In smart zult gij kinderen baren”, zegt de Bijbel. Maar de religieuze barbaren werden uiteindelijk overwonnen door Dr. James Simpson die de bijbelciteerders met dit citaat aftroefde: “En de goede God deed een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben en sloot het vlees daarvan dicht”. Het verzet tegen anesthesie werd uiteindelijk de kop ingedrukt toen Koningin Victoria onder invloed van chloroform beviel van Prins Leopold.

In 1867 publiceerde Joseph Lister een artikel in The Lancet, getiteld ‘On the Antiseptic Principle in the Practice of Medicine’. Lister had een oplossing gevonden voor het eeuwenoude probleem van post-operatieve infectie. Maar het medische establishment houdt niet van verandering, zelfs niet als dat betekent dat patiënten in leven blijven. En Lister werd aangevallen door artsen die het bewijs negeerden en zijn nieuwe technieken afkeurden, alleen omdat ze nieuw waren. Het duurde tientallen jaren voordat het ‘antiseptische principe’ werd geaccepteerd.

Een van de redenen waarom ziekenhuisinfecties tegenwoordig zo gewoon zijn, is dat artsen en verpleegkundigen schijnen te geloven dat zij antibiotica kunnen gebruiken in plaats van hun handen te wassen. Incompetentie, onzorgvuldigheid en ignorantie zorgen ervoor dat de kwaliteit van de hygiëne in het gemiddelde moderne ziekenhuis weinig beter is dan in een ziekenhuis in de Middeleeuwen.

Tot voor kort was het gebruikelijk dat operaties bij baby’s zonder verdoving werden uitgevoerd, met als argument dat baby’s geen pijn kunnen voelen. Er was geen bewijs voor deze bewering (die elke moeder zou kunnen weerleggen met geloofwaardige, zij het anekdotische bewijzen), maar anesthesisten werd geleerd dat baby’s een onvolgroeid zenuwstelsel hadden en dus geen pijnstillers nodig hadden.

Hierboven heb ik slechts enkele van de honderden (waarschijnlijk duizenden) voorbeelden beschreven die ik zou kunnen geven om te illustreren hoe het medisch establishment, de laatste jaren geallieerd met de geneesmiddelenindustrie, zich altijd heeft verzet tegen originele gedachten en de status quo heeft beschermd – ongeacht het effect op de patiënten.

Het medisch establishment heeft gehandeld in het belang van de beroepsgroep maar tegen de belangen van de patiënten in, en weldenkende en creatieve individuen hebben het altijd moeilijk gehad. De waarde van serendipiteit is natuurlijk ook genegeerd. Zowel penicilline als röntgenstralen waren het resultaat van toeval.

De echte tragedie is dat er absoluut niets ten goede is veranderd. Sterker nog, de dingen zijn aantoonbaar erger geworden.

Het medisch establishment is nog steeds verantwoordelijk voor het beschermen en bevorderen van medische procedures die niet werken en nooit hebben gewerkt (en die patiënten aan grote risico’s blootstellen), terwijl het zich tegelijkertijd verzet tegen behandelingen die wel werken en waarvan is bewezen dat ze werken, en deze behandelingen onderdrukt.

Vandaag krijgt iedereen in de medische wereld die het waagt gedachten of waarschuwingen aan te reiken die niet passen in de specifieke eisen van het medisch establishment, de Semmelweiss-behandeling. Ze worden uitgelachen en onderdrukt.

Er is niets veranderd.

Zoals ik en anderen op onze kosten hebben ontdekt.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dr. Vernon Coleman: De waanzinnigen hebben het gesticht overgenomen en ze kunnen met deze injecties miljarden dodenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelIk waarschuwde je om het ‘vaccin’ niet te nemen… En kijk nu…
Volgend artikelKinderoffers en bedrog in de tijd van de Covidianen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in