Op het bekende internetplatform “ZeroHedge” verscheen een analyse waarom de oorlog in Oekraïne bijdraagt tot het plan van de Grote Reset. Het gaat om de ontwrichting van wereldwijde toeleveringsketens en leidt tot totale bewaking en de transparante burger met digitale ID, alsook tot massale herverdeling van kapitaal, bericht Report24.news.

Er zijn veel tekenen dat de oorlog in Oekraïne de agenda van de globalisten dient.

1. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne veroorzaakt nu al ongekende verstoringen van de toeleveringsketens in de wereld, waardoor de brandstoftekorten verergeren en de inflatie chronisch toeneemt.

Een combinatie van benedengemiddelde economische groei en oplopende inflatie valt te verwachten. Dit leidt tot een toenemende immobilisatie van een belangrijk deel van de beroepsbevolking. Dit alles kan een voorbode zijn van het door het WEF gewenste “Universeel Basisinkomen” of “Onvoorwaardelijk Basisinkomen”. Dit zal de mensen afhankelijk maken van de regeringen. Klaus Schwab formuleerde zijn doelstellingen voor 2030 als “mensen zullen niets bezitten en gelukkig zijn”.

2. De economische gevolgen van de oorlog zullen wereldwijd leiden tot een drastische inkrimping van het personeel.

Een terugkerend thema in Klaus Schwab’s Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution is dat baanbrekende technologische en wetenschappelijke innovaties niet langer tot de fysieke wereld om ons heen beperkt zullen blijven, maar een verlengstuk van onszelf zullen worden.

Het benadrukt het overwicht van opkomende technologieën in een beroepsbevolking van de volgende generatie en onderstreept de urgentie van het bevorderen van plannen om diverse aspecten van de wereldwijde beroepsbevolking te digitaliseren door middel van schaalbare, op technologie gebaseerde oplossingen.

Degenen die de Grote Reset leiden, proberen het geopolitieke risico te beheersen door nieuwe markten te creëren rond digitale innovatie, e-strategieën, telewerken, kunstmatige intelligentie, robotica, nanotechnologie, het “internet der dingen” en het “internet der lichamen”.

Hoewel reeds lang verwacht werd dat het toegenomen gebruik van technologie zoals kunstmatige intelligentie en robotica in de particuliere sector tot een massaal banenverlies zou leiden, zullen pandemische lockdowns en de dreigende ontwrichting van de oorlog dit proces versnellen en zullen vele bedrijven geen andere keuze hebben dan personeel te ontslaan en te vervangen door creatieve technologische oplossingen, alleen maar om het voortbestaan van hun bedrijf veilig te stellen.

3. De oorlog heeft de afhankelijkheid van Europa van de Russische energiesector aanzienlijk verminderd en het centrale belang van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en van “netto nul”-emissies versterkt, die de kern van de Grote Reset vormen.

Beleidsmakers, die in de pas lopen van de Grote Reset, hebben munt geslagen uit de strenge sancties tegen Rusland door de overschakeling op “groene” energie te versnellen en het belang van decarbonisatie als onderdeel van de “strijd tegen klimaatverandering” opnieuw te bevestigen.

De SDG’s van de VN zijn weliswaar van cruciaal belang voor het herstel na de pandemie, maar belangrijker is dat zij van fundamenteel belang zijn voor de revisie van het aandeelhouderskapitalisme, dat nu door de elites van Davos wordt aangeprezen als “stakeholder-kapitalisme”.

  Bill Gates wil zijn afgrijselijke wereldvisie realiseren in zijn levenstijd

In economische termen verwijst dit naar een systeem waarin de regeringen niet langer de uiteindelijke scheidsrechters van het overheidsbeleid zijn, aangezien niet-gekozen particuliere bedrijven in feite trustees van de samenleving worden, en de directe verantwoordelijkheid op zich nemen om de sociale, economische en milieu-uitdagingen van de wereld aan te pakken door middel van macro-economische samenwerking.

Onder misleidende slogans als “Build Back Better” kunnen de betrokken grote bedrijven zich de macht toe-eigenen en een “koolstofkrediet-economie” oprichten.

4. Voedseltekorten ten gevolge van oorlog zullen de synthetische-biologie-industrie aanjagen, aangezien digitale technologieën in combinatie met materiaalkunde en biologie de landbouwsector radicaal zullen veranderen en het gebruik van plantaardige en in het lab gekweekte alternatieven op wereldschaal zullen stimuleren.

Rusland en Oekraïne zijn beide graanschuren van de wereld. Kritieke tekorten aan granen, meststoffen, plantaardige oliën en essentiële voedingsmiddelen zullen het belang van de biotechnologie voor voedselzekerheid en duurzaamheid versterken en imitatie-vleesbedrijven voortbrengen. Bill Gates is betrokken bij de financiering van dergelijke bedrijven.

Het is dan ook redelijk te veronderstellen dat meer overheidsregulering de industriële voedselproductie en -teelt drastisch zal veranderen, wat uiteindelijk ten goede zal komen aan investeerders in de agro-industrie en de biotechnologie, aangezien voedselsystemen een nieuwe vorm krijgen door nieuwe technologieën om “duurzame” eiwitten en genetisch gemodificeerde gewassen te verbouwen.

5. De uitsluiting van Rusland uit SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) is een voorbode van een economische reboot die precies het soort tegenreactie zal veroorzaken dat nodig is om grote delen van de wereldbevolking op te sluiten in een technocratisch controlenetwerk.

Zoals verscheidene economen hebben opgemerkt, zal het gebruik van SWIFT, CHIPS (The Clearing House Interbank Payments System) en de Amerikaanse dollar tegen Rusland als sanctiewapen de geopolitieke rivalen zoals China er alleen maar toe aanzetten het proces van de-dollarisering te versnellen.

De voornaamste begunstigde van de economische sancties tegen Rusland lijkt China te zijn, dat de Euraziatische markt een nieuwe vorm kan geven door de lidstaten van de Shanghai Cooperation Organization (SCO) en de BRICS aan te moedigen het SWIFT-ecosysteem te omzeilen en grensoverschrijdende internationale betalingen in de digitale yuan te verrekenen.

Terwijl de vraag naar cryptocurrencies massaal zal toenemen, zal dit veel regeringen er waarschijnlijk toe aanzetten om de sector steeds meer via openbare blockchains te reguleren en een multilateraal verbod op gedecentraliseerde cryptocurrencies af te dwingen.

De verschuiving naar crypto zou de generale repetitie kunnen zijn om uiteindelijk de plannen voor programmeerbaar geld onder toezicht van een federale regelgever te versnellen, wat leidt tot een grotere toename van de macht in de handen van een machtige wereldwijde technocratie, die de onderwerping van de bevolking door financiële instellingen bezegelt.

6. Deze oorlog markeert een belangrijk keerpunt in het globalistische streven naar een nieuwe internationale, op regels gebaseerde orde die verankerd is in Eurazië.

De overheersing van Eurazië heeft altijd in het middelpunt van de internationale machtsaspiraties gestaan. Terwijl Amerika wanhopig probeert zijn status van supermacht te behouden, dreigen de economische opkomst van China en de regionale ambities van Rusland de strategische assen van Eurazië (West-Europa en Azië-Stille Oceaan) omver te werpen.

  Wie beslist wat er in je lichaam wordt gedouwd? Bill Gates

Hoewel het ambitieuze Belt and Road Initiative (BRI) van China het potentieel heeft om het wereldeiland (Azië, Afrika en Europa) te verenigen en een verschuiving in het mondiale machtscentrum teweeg te brengen, zal de recente invasie in Oekraïne verstrekkende gevolgen hebben voor de VS.

De Oekraïense president Zelensky beweerde dat Oekraïne als de poort van de BRI naar Europa zou kunnen fungeren. Wij kunnen dus niet voorbijgaan aan het enorme belang dat China heeft bij de recente spanningen rond Oekraïne, en evenmin aan de onderliggende ambitie van de NAVO om de opkomst van China in de regio in te dammen door de verkoop van Oekraïense activa aan China te beperken en alles te doen wat in haar macht ligt om de moderne zijderoute te dwarsbomen.

Terwijl de sancties Rusland ertoe aanzetten de bilaterale banden met China aan te halen en zich volledig in de BRI te integreren, zou een pan-Euraziatisch handelsblok de nieuwe richting kunnen zijn.

7. Gezien de groeiende speculaties over de gevolgen op lange termijn van de oorlog voor de bilaterale handelsstromen tussen China en Europa, zal het Russisch-Oekraïense conflict Israël – een vooraanstaand voorstander van de Grote Reset – helpen nog meer internationale beduiding te krijgen.

Israël is een zeer aantrekkelijke BRI-markt voor China, en de CCP is zich terdege bewust van het belang van Israël als strategische voorpost die de Indische Oceaan met de Middellandse Zee verbindt via de Golf van Suez.

Bovendien erkent de Chinese regering al vele jaren Israëls vooraanstaande positie als wereldwijd technologiecentrum en gebruikt zij Israëls innovatiecapaciteit om haar eigen strategische uitdagingen te helpen aanpakken.

Daarom zal bij de bemiddeling van Naftali Bennet tussen Moskou en Kiev waarschijnlijk rekening worden gehouden met de cruciale rol van het Belt and Road Initiative (BRI) in de uitbreiding van de regionale en wereldwijde strategische aanwezigheid van China en Israël.

De status van Israël als een van de belangrijkste technologiehubs van de toekomst en als toegangspoort tussen Europa en het Midden-Oosten is onlosmakelijk verbonden met het netwerk van fysieke infrastructuur zoals wegen, spoorwegen, havens en energiepijpleidingen dat China in het afgelopen decennium heeft aangelegd.

Versterking van zijn evoluerende relatie met China te midden van de Russisch-Oekraïense crisis zou ertoe kunnen bijdragen dat Israël een regionale hegemoon bij uitstek wordt, met een groot deel van de gecentraliseerde economische en technologische macht die in Jeruzalem samenvloeit.

Nu Israël pogingen onderneemt om zijn exportmarkten en investeringen te diversifiëren, weg van de Verenigde Staten, rijst een belangrijke vraag. Staat Israël aan het begin van het loskoppelen van zijn veiligheidsbelangen van de VS en te steunen op de Chinees-Russische as?

8. Het wordt nu algemeen erkend dat digitale ID’s een centraal onderdeel zijn van de Great Reset-agenda van het Wereld Economisch Forum en dat zij in alle sectoren, toeleveringsketens en markten moeten worden gestroomlijnd om de SDG’s 2030 van de VN vooruit te helpen en geïndividualiseerde en geïntegreerde diensten te verlenen die een voorwaarde zijn voor de slimme steden van de toekomst.

  Disney sponsort Pride-evenement met trans-prostituee die seksuele diensten aanbiedt in toiletruimte

Velen hebben ingezien hoe een dergelijk platform kan worden gebruikt om een wereldwijd systeem van technocratische bevolkingscontrole en naleving in te luiden, door de mensheid op te nemen in een nieuwe waardeketen voor bedrijven, waar burgers worden ontgonnen en toegewezen als gegevensgrondstoffen voor investeerders en markten voor obligaties van menselijk kapitaal.

Vaccinatiepaspoorten werden oorspronkelijk door publiek-private partnerschappen aangeprezen als een ingang voor digitale ID’s. Nu die logica haar beloop heeft gehad, kunnen de huidige geopolitieke spanningen deze ontwikkeling helpen aanjagen en verankeren.

De Bank of England heeft reeds programmeerbaar geld beloofd, dat alleen kan worden uitgegeven aan eerste levensbehoeften of goederen die een werkgever of regering nuttig acht.

Zodra de uitgever controle heeft over hoe het door de ontvanger wordt besteed, wordt het bijna onmogelijk om naar behoren te functioneren zonder een digitale ID, die nodig is om voedselpakketten en een basislevensonderhoud te ontvangen. Bijvoorbeeld met een UBI (Universeel Basisinkomen) of BGI.

9. Europa ligt rechtstreeks in de vuurlinie zodra er een hybride oorlog tussen de NAVO en de Chinees-Russische as op gang komt.

Er bestaat een risico op cyberaanvallen op banken en kritieke infrastructuur. Evenzo is een aanval met tactische kernwapens mogelijk. Zulke grote catastrofale gebeurtenissen kunnen ertoe leiden dat de burgers worden overgehaald om een alternatief wereldwijd veiligheidsprotocol aan te nemen dat werkt op basis van een digitale ID. Men kan zich voorstellen hoe de toegang tot het internet of tot openbare diensten na een landelijke cyberaanval de burgers ertoe kan dwingen een digitale ID te gebruiken om altijd te bevestigen dat hun online-activiteiten en -transacties van een legitieme en niet-kwaadwillige bron afkomstig zijn.

10. De economische gevolgen van deze oorlog zullen zo catastrofaal zijn dat de regeringen en de openbare sector een aanzienlijke particuliere kapitaalinjectie nodig zullen hebben om het financieringstekort te dichten.

Daardoor zal de traditionele scheiding der machten tussen centrale banken en regeringen in feite overbodig worden, aangezien de eerstgenoemden in staat zullen zijn de budgettaire ontwikkeling van de natiestaten onevenredig te beïnvloeden, wier soevereiniteit zal worden uitgehold door de grootschalige overname van regeringen door centrale banken.

Het model van de natiestaat wordt dus geleidelijk op zijn kop gezet door een wereldwijde technocratie die bestaat uit een niet-gekozen consortium van industriële leiders, oligarchen van centrale banken en particuliere financiële instellingen, waarvan de meeste “welwillende” niet-statelijke bedrijfsactoren zijn die het wereldbestuur willen herstructureren en zich willen inlijven in het wereldwijde besluitvormingsproces.

Voor deze “spelers” zijn begrippen als soevereiniteit en internationaal recht betekenisloos.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Mike Yeadon – Tijdschema naar TirannieVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelTeam Zelensky overspeelt hand door Duitsland te vernederen
Volgend artikelEscalatie: Rusland zegt Oekraïens transportvliegtuig met westerse wapens te hebben neergeschoten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

 1. Het probleem is wel dat de globalisten niet zo slim, en zeker niet zo wijs zijn als ze wel dachten. Dit 10-punten verhaal staat of valt met wat Poetin gaat doen, maar ook wat er in Frankrijk en Duitsland gaat gebeuren. Als Marine Le Pen wint zullen we de ineenstorting van luizen als Larry Fink,Bill Gates en co zien, Duitsland zal Frankrijk volgen. Hopelijk krijgen we het volk wakker, wat al deels aan het gebeuren is gezien het dalend vertrouwen in de ontspoorde geneeskunde en politiek. Tijd voor een revolutie waar de guillotines terug boven worden gehaald! Geen 1000-jaar nazi-reich maar 1000-den jaren vrede, ontwikkeling en samenwerking! Die kans krijgen wij maar éénmaal…en dat is nu!!!

 2. Prachtig hoor, zo diepgaand geanalyseerd als het plan hier beschreven is. Dat moet even zo serieuze mogelijkheden bieden om zand in de raderen te gooien en de ontwikkeling en uitvoering waar maar enigszins mogelijk te frustreren zo niet onmogelijk te maken.
  Aan: ik stond erbij en keek ernaar hebben we niets.

 3. Ik wens de westerse wereld alle vrijheid en voorspoed toe die het publiek nodig hebben, het ziet er niet best uit volgens het artikel, enfin mensen zijn als zandkorrels in de woestijn en er wil nog wel eens een zandstorm opsteken.

 4. “Onvoorwaardelijk Basisinkomen”
  Als dat waar was dan kon ik ernog wel mee leven.
  Artikel bedoelt ongetwijfeld “voorwaardelijk”m

 5. Oh maar ik wil heeeeel graag een basisinkomen. En niet pas in 2030, het had er al lang moeten zijn! Weg met de kapitalistische slavenarbeid en weg met het vernietigen van de aarde voor (fictieve) winsten!

  Niemand kan tegen de SDG’s zijn.

 6. Onvoorwaardelijk? Ze wouden nu al de niet-gevaccineerden hun job afnemen… een social credit systeem dat gelinkt is met een financial credit systeem… met andere woorden: een ander gedacht als ‘de overheid’? Geen basisinkomen. Oftewel: even een buur verraden = extra basisinkomen… eergisteren ging het om BLM, gisteren ging het om de vaccinaties, vandaag moet je absoluut Putin de schuld geven van alles en wat zal het morgen zijn? Wat velen vergeten us dat dit zo ver zal gaan dat er wel eens een of andere gek iets als voorwaarde stelt waar je zelf absoluut niet akkoord mee kan gaan. Maar dat vergeten de meesten: brood en spelen, verdeel en heers… en de useful idiots trappen er met beide voeten in… we rijden met z’n allen champagne-drinkend richting afgrond

 7. Eigenlijk wel meer dan 10… maar ik heb een 11e aanwijzing dat de oorlog in Oekraïne deel uitmaakt van het Grote Reset plan.

  En deze aanwijzing is: De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen!!!

  De extreemrechtse franse presidentskandidaat Marine Le Pen spreekt enkele weken voor de Franse presidentsverkiezingen met Emily Maitlis. Newsnight is het vlaggenschip van de BBC op het gebied van nieuws en actualiteiten – met analyses, debatten, exclusives en robuuste interviews.

  Ze is ANTI Merkel.
  Ze zegt hierover:

  ‘Ik ben DE anti-Merkel’.

  Check deze video (5 jaar geleden!!!!).

  Marine Le Pen praat hier over Brexit, EU, Poetin en NAVO.
  Let vooral op de vragen die de interviewster haar stelt (duwend een kant op!);

  https://www.youtube.com/watch?v=SeEHQhARESU

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in