Stemmen aan alle kanten – VS, Oekraïne, Rusland – verzekeren ons dat er een grote doorbraak op komst is in de militaire situatie in Oekraïne. Terwijl de Russische strijdkrachten (RF) gestaag oprukken in het gebied van Bakhmut en Avdivka, zou het Oekraïense leger (UA) klaar zijn voor een laatste groot offensief, op weg naar de Krim aan het zuidelijke front, dat het moet lanceren en winnen, schrijft Jim Kavanagh.

Het is onmogelijk om te weten wat waar is en wat schijn, en men kan nooit zeker zijn van de uitkomst zodra legers elkaar beginnen op te blazen, maar ik kan gerust het volgende zeggen: 1) Er komt een Oekraïens offensief. De Oekraïners zullen alles wat ze hebben in de strijd gooien en onmiddellijk territoriale vooruitgang boeken. 2) Het is zeer onwaarschijnlijk dat Oekraïne ver genoeg zal oprukken om serieus te dreigen de Krim weer in te nemen, en onmogelijk dat het Rusland tot capitulatie zal aanzetten. 3) Het is waarschijnlijk dat de UA zichzelf zal uitputten, dat enorme, onvervangbare hoeveelheden mankracht en materieel zullen worden vernietigd, en dat de enorme Russische troepenmacht die tot nu toe werd teruggehouden, haar eigen offensief zal beginnen dat naar believen zal kunnen oprukken. Het zal duidelijk en onmiskenbaar zijn dat er geen enkele militaire belemmering meer is voor de RF om zo ver westwaarts te trekken in Oekraïne als zij wil.

Ik begrijp dat verrassingen uit vele richtingen kunnen komen – incompetentie van belangrijke commandanten, politieke druk van burgers in verschillende landen, onmiddellijke interventie van de NAVO, enz. Dat resultaat zal voor de VS/NAVO/Kiev een dringende crisis zijn, die onmiddellijke beslissingen en maatregelen vereist. Het is ook de uitkomst die zij verwachten en vrezen, en waarvoor zij hun keuzes al overwegen.

Om te begrijpen hoezeer zij die uitkomst vrezen en verwachten, volstaat het om aandachtig de vele verklaringen en analyses te lezen van westerse leiders en deskundigen, en van Zelensky en Oekraïense functionarissen, die, zelfs als ze optimistisch worden geformuleerd, in detail hun bezorgdheid uiten over de uitputting van de mankracht van Oekraïne en van de munitie- en materieelvoorraden van de VS/NAVO, en hun wanhoop over de kansen van Oekraïne.

Er zijn te veel van dergelijke verklaringen om op te noemen, maar een van de meest opvallende en overtuigende is een artikel in de Asia Times van de pseudonieme “Spengler”, die deelnam aan “een recente besloten bijeenkomst van voormalige Amerikaanse topmilitairen, inlichtingenfunctionarissen en geleerden met cv’s die reiken van de regeringen Reagan tot en met Trump” – d.w.z. een dwarsdoorsnede van de permanente Deep State.

De deelnemers aan die bijeenkomst verwoordden wat volgens mij nu de dominante houding is over de situatie in Oekraïne in Amerikaanse kringen op het gebied van buitenlands en militair beleid. Zij hebben “een sombere inschatting van de vooruitzichten van Oekraïne op een overwinning op Rusland.. Ze weten dat “het minder waarschijnlijk lijkt dat Oekraïne Rusland kan verslaan, zelfs als het Westen zich maximaal inspant en escalatie riskeert,” gezien het feit dat “het hele leger dat de NAVO tussen 2014 en 2022 heeft getraind ter voorbereiding op een Russische aanval dood is, en rekruten met drie weken training in de gevechtslinies worden gegooid.” Ze neigden ook, “in overgrote meerderheid, naar escalatie in de vorm van het leveren van extra wapens aan Oekraïne,” inclusief, mogelijk, “een ‘vreemdelingenlegioen’ van strijders uit andere landen.” Inderdaad – en hier is het onmogelijk te overschatten gevaar – ondanks het feit dat Oekraïne niet kan winnen, “was de grote meerderheid van de deelnemers er voorstander van om alles te riskeren voor een absolute overwinning op Rusland.”

Dit is dus wat ik voorzie en vrees:

Ergens dit jaar, waarschijnlijk voor het einde van de zomer, zal het Oekraïense leger resoluut worden verslagen, zal Rusland de vier oblasts (Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia) volledig onder controle krijgen en zal er geen Oekraïense macht overblijven die in staat is dat te keren of een Russische opmars naar Kiev te stoppen.

Op dat moment zullen alle Amerikaanse en westerse stemmen die de mogelijkheid van een staakt-het-vuren tot nu toe pertinent hebben uitgesloten, inclusief Antony Blinken, plotseling oproepen tot een staakt-het-vuren, om te voorkomen dat zij een wereldschokkende nederlaag moeten accepteren of een rechtstreekse oorlog met Rusland moeten beginnen. Zij hopen dat andere wereldspelers (met name China) en anti-oorlogsstemmen zich bij hen zullen aansluiten, die dit, zonder dat de westerse Blinkens hiertegen sterk protesteren, zullen zien als een welkome tegemoetkoming aan de oprechte en reeds lang bestaande eisen van die anti-oorlogsactivisten om het moorden te stoppen. Het voorstel voor een staakt-het-vuren van de VS/NAVO zal inderdaad doordrenkt zijn met pacifistische bezorgdheid en wat – gezien de radicale verandering van toon – gemakkelijk kan worden voorgesteld als redelijke compromissen. In werkelijkheid zal het hun Plan B zijn om de oorlog die ze hebben verloren voort te zetten. “Absolute overwinning”, uitgesteld.

  "Nazi's in Oekraïne" trends op Twitter terwijl wereldwijd het bewustzijn blijft toenemen

Het zal ongeveer zo gaan:

We onderbreken de gevechten en iedereen gaat naar zijn hoek. Beide partijen zullen alle militaire aanvallen staken. Wij (de VS/NAVO/Kiev) zullen elk Oekraïens verzoek om lid te worden van de NAVO voor onbepaalde tijd opschorten. Wij zullen uw (Russische) controle over en aanspraak op de Krim en de vier oblasten niet betwisten. Evenmin zullen wij die formeel erkennen. We laten de “definitieve status” over aan een onderhandeld “vredesproces”. U verplaatst uw strijdkrachten geen centimeter ten westen van lijn x en mengt zich niet in de interne politiek van Kiev. Om dit staakt-het-vuren te bewaken en af te dwingen, zullen wij een contingent internationale vredeshandhavers inzetten en een vliegverbod instellen boven Oekraïne ten westen van lijn x. Kunnen we niet allemaal gewoon met elkaar opschieten?

Waarop Rusland zoiets als dit zal antwoorden:

Nee. Er komt geen Minsk 3. Wij verwerpen elke poging van de partijen die verliezen, en alleen omdat zij verliezen, om de oplossing van dit conflict opnieuw voor eeuwig uit te stellen. Onze doelstellingen zijn duidelijk en blijven: wij eisen dat de regering in Kiev definitief afziet van toetreding tot de NAVO; dat zij de bestaande militaire infrastructuur van de NAVO verwijdert, zich afscheidt van het NAVO-bondgenootschap en zichzelf tot neutraal land verklaart; dat zij de Krim en de vier oblasten formeel erkent als deel van Rusland (het hadden er twee kunnen zijn als u de onderhandelingen vorig jaar niet had stopgezet); en dat zij haar politieke en sociale beleid herconfigureert om de dominantie van het moordzuchtige Russofobe, fascistische, Banderiaanse nationalisme weg te nemen. Wij zullen eisen dat elk staakt-het-vuren voor onderhandelingen en elke regeling expliciet is, ondertekend, en onder toezicht staat van een betrouwbare derde partij – d.w.z. niet de VS, de EU, de VN, of een partij die gedomineerd wordt door “het Westen” of een andere verklaarde vijand. (China? India?) We zullen doorvechten totdat we die doelstellingen hebben bereikt, en we zullen alle internationale grond- of luchtstrijdkrachten die zonder onze toestemming op of boven het grondgebied van Oekraïne worden ingezet, behandelen als vijandelijke strijders en legitieme militaire doelen.

Ik ben ervan overtuigd dat dit de situatie is waar we op afstevenen. Ik denk dat de VS/NAVO/Kiev gedwongen zullen worden een dergelijk voorstel te doen, en de Russische kant zal het niet accepteren (en zou dwaas zijn het te accepteren). Rusland zal doorvechten tot de capitulatie van Kiev, en de VS/NAVO of hun verzonnen “buitenlandse legioenen” zullen als directe strijders binnen moeten komen, met waarschijnlijk gebruik van tactische kernwapens, of een existentiële nederlaag accepteren.

China-syndroom

Merk op hoe Blinken, et al. het kader opzetten dat in hun voordeel zal werken wanneer deze situatie zich voordoet. Ze weigeren nu pertinent een staakt-het-vuren, omdat ze weten dat ze dat binnenkort hard nodig zullen hebben. Ze bereiden zichzelf voor op de politiek voordelige positie dat ze de redelijke, compromitterende partij zullen lijken wanneer ze uiteindelijk eisen in te stemmen met een staakt-het-vuren en de Russen weigeren. Kijk, wij zijn de vredestichters; Poetin is de oorlogszuchtige partij. Wij stemmen in met het staakt-het-vuren dat China en de westerse vredestichters wilden; Rusland staat erop de oorlog voort te zetten. Wie kan het de “internationale gemeenschap” nu kwalijk nemen dat zij “vredeshandhavers” stuurt en een vliegverbod instelt – alleen maar om het moorden te stoppen? Je weet wel, zoals in Libië.

Het punt is om die “buitenlandse legioenen” en buitenlandse luchtmacht binnen te halen – bij voorkeur als “vredeshandhavers” in plaats van als openlijke strijders, maar met een soortgelijk doel: een onvermijdelijke nederlaag voorkomen door een soort “vredesproces” als Korea-Israël-Palestina tot stand te brengen. De favoriete “vreedzame oplossing” van de VS: Een Zombieoorlog, in stand gehouden door een constante infusie van wapens en geld totdat het volledig kan worden opgestart.

  Britse journalist keert terug uit West-Oekraïne: "Het zit er vol met nazi's"

Een van de belangrijkste elementen in die opzet – een die door westerse anti-oorlogsstemmen in zijn geheel is opgeslokt – is het idee dat de VS in die situatie een staakt-het-vuren accepteren waartoe China heeft opgeroepen. Wanneer anti-oorlogsstemmen vandaag zeggen: “Waarom gaan de VS/NAVO/Kiev niet akkoord met China’s voorstel voor een staakt-het-vuren?” citeren zij naïef een script dat door westerse politici en media wordt geschreven ter voorbereiding op de dag dat zij wel een staakt-het-vuren willen.

Er is geen “staakt-het-vuren voorstel” of “vredesplan” van China, in de zin van een concreet plan van onmiddellijke actie om de gevechten te stoppen, en de Blinkens die het zogenaamd verwerpen weten dat. Zij stellen een fictief “staakt-het-vuren”-voorstel voor dat zij kunnen verwerpen als het de steun krijgt van pacifistische anti-oorlogsstemmen, zodat zij het te zijner tijd kunnen vervangen door het echte “staakt-het-vuren” dat zij plannen, nadat zij preventief het anti-oorlogsgevoel hebben gecoöpteerd. Oké, je hebt wat jij en China willen. Laten we de vrede een kans geven.

De VS zijn niet van plan een door China voorgesteld vermeend staakt-het-vuren te aanvaarden; zij hebben een plan om er een te eisen die zij zelf hebben bedacht en waar zij zelf baat bij hebben. Maar ze willen dat u denkt dat ze het eerste doen.

Welke kritiek zij ook verdient, de VS verhinderen op dit moment geen staakt-het-vuren. Wanneer Antony Blinken zegt: “Voor sommigen is het idee van een staakt-het-vuren misschien verleidelijk, en ik begrijp dat, maar als het neerkomt op …, dan zal dit geen rechtvaardige vrede zijn”, verwoordt hij – met de ellips passend ingevuld – het standpunt van Rusland, alsook van de VS/NAVO en Kiev. Geen enkele partij in dit conflict wil nu een staakt-het-vuren, en dat zal ook niet gebeuren totdat een van hen dat nodig vindt (waarschijnlijk omdat hij aan het verliezen is).

China weet dit, en heeft geen enkel voorstel gedaan dat iedereen zijn fundamentele belangen en doelstellingen opzij zet en nu stopt met vechten. Hier is het volledige standpunt van China over “het staken van de vijandelijkheden”, en de enige vermelding van “staakt-het-vuren” binnen zijn 12-punten “Standpunt over de Politieke Regeling van de Oekraïne Crisis“:

3. Het staken van de vijandelijkheden. Niemand is gebaat bij conflicten en oorlog. Alle partijen moeten rationeel blijven en zich terughoudend opstellen, het vuur niet aanwakkeren en de spanningen niet vergroten, en voorkomen dat de crisis verder verslechtert of zelfs uit de hand loopt. Alle partijen moeten Rusland en Oekraïne steunen om in dezelfde richting te werken en de directe dialoog zo snel mogelijk te hervatten, zodat de situatie geleidelijk kan de-escaleren en uiteindelijk een algemeen staakt-het-vuren kan worden bereikt. [mijn nadruk]

Dit is, zoals het hele 12-punten standpunt, een algemene beginselverklaring, geen actieplan. Het is zo neutraal, diplomatiek en vrijblijvend als maar zijn kan. Ik heb geen idee hoe iemand hier een “vredesplan” uit kan halen. (Tenzij het hun doel dient om het te vinden.) Of je het nu leuk vindt of niet, China vermijdt zorgvuldig om beide partijen specifiek te vertellen wanneer en hoe ze moeten stoppen met vechten. Aandringen op “terughoudendheid” om “uiteindelijk” tot een staakt-het-vuren te komen is niet de oproep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren die wensdenkende anti-oorlogsactivisten zouden willen dat China deed, en waarvan de anticiperende neocons willen dat u denkt dat ze die afwijzen.

Er is onlangs sprake van geweest dat China samen met Brazilië een “vredesplan” voor Oekraïne zou opstellen – meer speculatie en wensdenken die op dit moment niets concreets betekenen. Uit andere verklaringen en acties weten we dat China een gewaardeerde relatie met Rusland ontwikkelt. Maar China is zeer voorzichtig in zijn diplomatieke taal met betrekking tot het conflict in Oekraïne om niet expliciet een kant te kiezen of een plan door te drukken dat een kant kiest. Als en wanneer China het nodig acht om expliciet een concreet plan voor te stellen, zal het dat doen, en het is onwaarschijnlijk dat het Lula daarvoor nodig heeft.

Iedereen wil dat China aan zijn kant staat. Op dit punt in hun waan denken sommige neocons misschien, wanneer zij hun staakt-het-vuren voorstellen, dat China erin zal meegaan. Als China dat niet doet (en dat zal vrijwel zeker niet gebeuren), zullen de neocons dat zeker presenteren als bewijs dat China, net als Rusland, een leugenachtige oorlogsstoker is, die zijn “eigen” veronderstelde vredesplan laat varen. Nogmaals, een lijn die iedereen die nu zegt: “Waarom gaan de VS niet mee met China’s voorstel voor een staakt-het-vuren?” helpt opzetten.

  Oekraïne vertelt mensen niet in paniek te raken nu WHO waarschuwt voor "levensbedreigende" winter

Dus, nogmaals, welk staakt-het-vuren de VS/NAVO/Kiev ook voorstelt wanneer ze geconfronteerd worden met het vooruitzicht van een dreigende nederlaag in Oekraïne, het zal geen Chinees plan zijn, maar een Amerikaanse neocon-zet. Het is onwaarschijnlijk dat China zal helpen zoiets aan een van de partijen op te dringen. China zou eerder een belangrijke rol spelen bij de oplossing van dit conflict als derde partij die toezicht houdt op de onderhandelde voorwaarden voor de overgave van Oekraïne, volgens het Russische standpunt.

Zuivering

Let op een ander belangrijk element van de verschillende voorstellen die in deze situatie naar voren worden gebracht: De moeilijkste eis van Russische zijde, die hen bijna dwingt om op Kiev af te stappen, is de roep om “denazificering”. Het is de eis die het meest zal worden bestreden als “politieke inmenging”, omdat het inderdaad een “regimeverandering” in de diepste zin van het woord vereist. Ik heb al eerder gezegd hoe vrijwel onmogelijk dat zal zijn in West-Oekraïne, waar de fascistische, Banderitische ideologie verweven is met het Oekraïense nationalisme, diepe historische wortels heeft en sinds 2014 in opmars is.

Maar het zit zo: hoe onmogelijk het ook is, het is noodzakelijk, zowel voor het Amerikaanse staakt-het-vuren als voor het Russische project.

Iedereen begrijpt dat geen enkele regering in Kiev, zelfs als de VS haar niet kunnen of willen tegenhouden, in staat zal zijn om de capitulerende regeling te treffen en te handhaven die Rusland eist, tenzij de gewapende fascistische krachten worden gezuiverd. Maar het is ook zo dat geen enkele regering in Kiev in staat zal zijn het soort staakt-het-vuren te sluiten en te handhaven dat de VS beweren te willen, tenzij de gewapende fascistische krachten worden gezuiverd.

Het Amerikaanse staakt-het-vuren zal moeilijk te verkopen zijn aan de Oekraïense fascisten. Zij zullen niet geneigd zijn een langdurig uitstel van de gevechten te accepteren. Zij zijn er minstens zo op gebrand als Rusland om dit snel op te lossen, en moeten inmiddels evenzeer als Rusland twijfelen aan de betrouwbaarheid van Amerika op lange termijn. Zij hebben gezien hoe de Amerikanen een land te gronde richten en vervolgens naar huis gaan. Zij zien ook de groeiende anti-oorlogsdruk op de Europese regeringen.

De fascisten zullen Zelensky of elke andere leider die instemt met het soort uitgebreide de facto concessie van grondgebied in een dergelijk plan vermoorden, tenzij de VS hen verzekert dat het een andere truc is om op te bouwen voor een toekomstige aanval over niet al te lange tijd. Als er geen zuivering komt van de fascisten in Kiev (wat een strijd zal vergen), zullen de Russen weten dat dat precies is wat de VS hebben gedaan.

Dus, als Rusland geen “denazificerende” regimeverandering in Kiev afdwingt, zullen de VS dat wel moeten doen, wil het plan van beide partijen slagen. Rusland en de VS weten dit. Rusland ziet het onder ogen. De VS niet. Dat is een belangrijke reden waarom Rusland geen vertrouwen kan hebben in een Amerikaans staakt-het-vuren.

Dit is wat ik voorzie: een mislukte poging om Rusland mee te zuigen in een eeuwig patstelling-vredesproces dat een tweemaal verslagen fascistisch Oekraïne weer tot leven wekt, verkleed als het “compromis” staakt-het-vuren waar iedereen (China gezegd) om vroeg. Zoals Emmanuel Todd zegt: “Niet meer dan Rusland kan Amerika zich niet terugtrekken uit het conflict, ze kunnen het niet loslaten. Daarom zitten we nu in … een confrontatie waarvan de uitkomst de ineenstorting van de een of de ander moet zijn.” De oorlog zal doorgaan tot één partij (Oekraïne) de nederlaag accepteert. Of de wereld wordt verbrand in een nucleaire uitwisseling.”

Het is een smerig stukje werk, dit Oekraïense beest. Het doodt de wereld die wij kennen, en het lijk zal niet herleven.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Dankzij de oorlog van Poetin in Oekraïne: De race om de “Grote Reset” is begonnenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelBiden’s gezondheidsautoriteit FDA-commissaris zegt dat “desinformatie” de oorzaak is dat mensen plotseling dood neervallen
Volgend artikelAlleen een eerlijke strijd: Geen overeenkomst – Tot ziens in Bakhmut
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. we hebben net Paasfeest gehad en ook ik zie Oekraiense fascistoide beest niet uit de dood herrijzen, gelukkig niet, verpulzer ze maar allemaal die f.cking Nazi’s Rusland, mijn zege hebben jullie, let them burn in hell!!!

 2. Het fascistioïde Oekraïne en NAVO kunnen natuurlijk het laatste en grootste offensief beginnen tegen de RF strijdkrachten maar deze kunnen alleen gewicht in de schaal gooien wanneer al de Europese NAVO-lidstaten echt mee gaan doen, maar dat zie ik niet gebeuren, veel burgers hebben reeds blijkgegeven dat ze nog een restje verstand in hun bol hebben zitten door in met name Duitsland te gaan protesteren tegen het voortduren van de zoals zij het noemen “oorlog” in Oekraïene.

  Natuurlijk weten de realisten onder ons en zeker op dit forum dat het een Speciale Militaire Operatie betreft welke Rusland het mandaad heeft gegeven om het aan het oog ontrokken militaire opbouw van de NAVO en Oekraïne aan de West grens van Rusland en het Stefan Bandera fascisme wat nog steeds levendig is in Oekraïne om met wortel en tak uit te roeien, feitelijk is de SMO meer dan de helft al gelukt n.m.m. De Krim innemen is onmogelijk gezien het militaire potentieel aan Russische kant, belangrijk de munitie voorraden van de NAVO zijn zo goed als uitgeput.

 3. Auteur vergeet wat; de VS is bankroet. Steeds meer landen stappen af van de dollar, waardoor de inflatie in de VS stijgt.
  Dit gaat steeds sneller en betekent dat de VS financieel niet in staat zal zijn eisen te stellen. Dat ze dat militair ook niet kunnen blijkt wel aan de waardeloze prestaties van hun materiaal in Ukraine

 4. Reken maar dat de Anglo-Amerikanen nog flink de beest kunnen uithangen voor ze ten onder gaan. Ze hebben nooit een “neen” aanvaard van wie ook ter wereld, gemoord en gebrand zowat in elke uithoek. Hun hautaine glibberige leugenpraat met een uitgestreken gezicht duldt geen tegenspraak. Zie maar hoe ze Russische sprekende bevolking in de Oekraïne in een uniform stoppen en de dood in jagen.
  Het zijn schurken, maar welke classificatie voor de Europese slippendragers?

 5. Zoals het er nu uitziet met een “strijdlustig” Pools leger vergezeld door 20.000 Amerikaanse militairen op de grens met Oekraïne en Wit Rusland, staat Rusland en wellicht ook Wit Rusland nog een pittig conflict te wachten. Hetgeen niet wegneemt dat mijn geld nog steeds op het Russische leger is ingezet, ze vechten voor een goede zaak en ondanks dat vele Europeanen dit niet begrijpen willen, vechten de Russen ook voor de toekomst van Europa zonder inmenging van Amerika. Europa is net zo min vrij van die wereldwijde Amerikaanse overheersing. In het moordend tempo waarin het Oekraïense leger elke nieuwe voorraad munitie er ( in mijn optiek opzettelijk) zo snel mogelijk doorheen jaagt om de oorlog te beëindigen met het excuus dat ze geen munitie meer hebben, zal het geen jaren, maar eerder maanden gaan duren voordat het Russische leger Kiev inneemt en daarmee heel OekraÏne.
  Op die dag ga ik de keuken in om Kip Kiev te maken!
  Dat wordt dan een jaarlijks terug kerende traditie zoals de kalkoen met thanksgiving, alleen valt er in dit geval écht iets te vieren!

  • “Op die dag ga ik de keuken in om Kip Kiev te maken!”

   Wacht nog wel even tot ze ook in Den Haag staan, Haagskippetje zal mij nog beter smaken. Heb ook nog wel ergens (achter het knieschot) een fleske of 3 Vodka staan. Hoe dan ook, die gaan er ook aan. Kippetje moet worden weggespoeld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in