Ondanks de statistieken en wiskundige modellen die het risico van het virus dramatisch overschatten, en de duidelijke bijwerkingen van de vaccins – zijn velen niet in staat om het te zien. Daarom moet u blijven terugduwen, voordat dit monster zijn eigen kind verslindt, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Professor Mattias Desmet, een Belgische psycholoog met een masterdiploma in de statistiek, verwierf eind 2021 wereldwijde bekendheid, toen hij het begrip “massavorming” voorstelde als verklaring voor het absurde en irrationele gedrag dat wij zagen ten aanzien van de COVID-pandemie en de tegenmaatregelen die ertegen genomen werden.

Hij waarschuwde er ook voor dat massavorming aanleiding geeft tot totalitarisme, wat het onderwerp is van zijn nieuwe boek, “The Psychology of Totalitarianism” Desmet’s werk werd verder gepopulariseerd door Dr. Robert Malone, wiens optreden op de Joe Rogan podcast door ongeveer 50 miljoen mensen werd bekeken.

Maar toen de zoekterm “massavorming” in populariteit explodeerde, reageerde Google door de resultaten van de zoekmachine te manipuleren in een poging Desmet in diskrediet te brengen en de mensen in hun zoekresultaten informatie te tonen die hen het belang van dit werk zou doen inzien. Waarom? Omdat Google de kern is van de wereldwijde cabal en de beweging in de richting van het totalitarisme.

De psychologie van de tijden begrijpen is van cruciaal belang

Zij die weigeren van de geschiedenis te leren zijn gedoemd ze te herhalen, zegt men, en dit lijkt bijzonder pertinent in de huidige tijd, want, zoals Desmet uitlegt, als wij niet begrijpen hoe massavorming ontstaat en waartoe het leidt, kunnen wij het niet voorkomen. Hoe kwam Desmet tot de conclusie dat wij ons in het proces van massavorming bevonden? Hij legt uit:

“In het begin van de Coronacrisis, al in februari 2020, begon ik de statistieken te bestuderen over de sterftecijfers van het virus, de besmettingssterftecijfers, het sterftecijfer van de gevallen, enzovoort, en onmiddellijk kreeg ik de indruk – en met mij verscheidene wereldberoemde statistici, zoals bijvoorbeeld John Ioannidis van Stanford – dat de gebruikte statistieken en wiskundige modellen het gevaar van het virus dramatisch overschatten.

Onmiddellijk schreef ik een opiniestuk waarin ik probeerde enkele van de fouten onder de aandacht van de mensen te brengen. Maar, ik merkte onmiddellijk dat de mensen het gewoon niet wilden weten. Het was alsof zij zelfs de meest flagrante fouten niet zagen op het niveau van de statistieken die gebruikt werden. De mensen waren gewoon niet in staat om het te zien.”

Deze vroege ervaring deed hem besluiten zich te concentreren op de psychologische mechanismen die in de maatschappij spelen, en hij raakte ervan overtuigd dat wat wij zagen in feite de gevolgen waren van een grootschalig proces van massavorming, want het meest in het oog springende kenmerk van deze psychologische tendens is dat zij de mensen radicaal blind maakt voor alles wat ingaat tegen het verhaal waarin zij geloven.

Zij worden in feite onbekwaam om afstand te nemen van hun overtuigingen, en kunnen dus geen nieuwe gegevens opnemen of evalueren. Desmet vervolgt:

“Een ander zeer specifiek kenmerk is dat dit proces van massavorming mensen bereid maakt om alles wat voor hen belangrijk is radicaal op te offeren – zelfs hun gezondheid, hun rijkdom, de gezondheid van hun kinderen, de toekomst van hun kinderen.

Wanneer iemand in de greep is van een proces van massavorming, wordt hij radicaal bereid om al zijn individuele belang op te offeren. Een derde kenmerk, om maar iets te noemen, is dat wanneer mensen eenmaal in de greep zijn van een proces van massavorming, zij typisch een neiging tot wreedheid vertonen tegenover mensen die niet in het narratief trappen, of niet met het narratief meegaan. Zij doen dat gewoonlijk alsof het een ethische plicht is.

Uiteindelijk zijn zij meestal geneigd om eerst de mensen die niet met de massa meegaan te stigmatiseren, en dan te elimineren, te vernietigen.

En daarom is het zo ontzettend belangrijk om de psychologische mechanismen die aan het werk zijn te begrijpen, want als u de mechanismen die aan het werk zijn begrijpt, kunt u voorkomen dat de massavorming zo diep wordt dat de mensen dit kritieke punt bereiken waarin ze er werkelijk fanatiek van overtuigd zijn dat ze iedereen moeten vernietigen die niet met hen meegaat.

Het is dus uiterst belangrijk om het mechanisme te begrijpen. Als u het begrijpt, kunt u ervoor zorgen dat de menigte, de massa, eerst zichzelf zal vernietigen, of zichzelf zal uitputten, voordat zij de mensen gaat vernietigen die niet met de massa meegaan.

Het is dus van cruciaal belang, en dat is wat mijn boek beschrijft. Het beschrijft hoe een massa, een menigte, ontstaat in een maatschappij, onder welke omstandigheden ze ontstaat, wat de mechanismen van het proces van massavorming zijn, en wat u er aan kunt doen. Dat is uiterst belangrijk. Ik zal dit van het begin af aan vermelden.

Meestal is het onmogelijk om de massa wakker te schudden. Als er eenmaal een proces van massavorming in een maatschappij ontstaat, is het uiterst moeilijk om de massa’s wakker te maken. Maar, ze wakker maken is belangrijk, omdat u kunt voorkomen dat de massa’s en hun leiders zo fanatiek overtuigd raken van hun verhaal, dat ze de mensen die niet met hen meedoen, beginnen te vernietigen.”

Voor degenen onder ons die niet in de ban raakten van het irrationele COVID-narratief, was de wreedheid waarmee de politieke leiding, de media en de mensen in het algemeen naleving probeerden af te dwingen inderdaad stuitend weerzinwekkend. Velen werden fysiek aangevallen, en sommigen zelfs gedood, gewoon omdat ze geen gezichtsmasker droegen, waarvan wij wisten dat het een nutteloze preventiestrategie was.

Historische context voor massahypnose

Het is gemakkelijker te begrijpen wat massavorming is als u het beschouwt als massahypnose, want ze lijken niet alleen op elkaar, ze zijn identiek, zegt Desmet. Massavorming is een soort hypnose die ontstaat als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. En, verontrustend genoeg, gaan deze voorwaarden, en de hypnotische trance die ontstaat, bijna altijd vooraf aan de opkomst van totalitaire systemen.

Hoewel totalitarisme en een klassieke dictatuur bepaalde kenmerken gemeen hebben, zijn er op psychologisch niveau toch duidelijke verschillen. Volgens Desmet is een klassieke dictatuur, op psychologisch niveau, zeer primitief. Het is een maatschappij die bang is voor een kleine groep, een dictatoriaal regime, vanwege zijn agressieve mogelijkheden.

Totalitarisme daarentegen komt voort uit een heel ander psychologisch mechanisme. Interessant is dat de totalitaire staat eigenlijk niet bestond vóór de 20e eeuw. Het is een betrekkelijk nieuw verschijnsel, en het berust op massavorming of massahypnose.

Aan de voorwaarden voor deze massahypnotische staat (hieronder opgesomd) werd voor het eerst voldaan vlak vóór het ontstaan van de Sovjet-Unie en Nazi-Duitsland, dus dat is onze historische context. Aan deze voorwaarden werd opnieuw voldaan vlak voor de COVID-crisis. Wat wij nu zien is een ander soort totalitarisme, grotendeels te danken aan de technologische vooruitgang, die uiterst doeltreffende middelen heeft geschapen om het publiek onbewust te beïnvloeden.

  Mysterie van de "magnetische vaccins"

Wij hebben nu zeer geraffineerde middelen om veel grotere massa’s mensen te hypnotiseren dan vroeger mogelijk was. Maar hoewel ons huidig totalitarisme mondiaal is in plaats van regionaal, en de informatieoorlog geraffineerder dan wat de Sovjets of de Nazi’s konden bewerkstelligen, is de psychologische basisdynamiek nog steeds identiek.

Hypnose begrijpen

Wat is nu die psychologische dynamiek? “Massavorming” is een klinische term die in lekenjargon eenvoudig vertaald zou kunnen worden als een soort massahypnose, die kan optreden zodra aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Wanneer u gehypnotiseerd wordt, is het eerste wat de hypnotiseur zal doen, uw aandacht losmaken of terugtrekken van de werkelijkheid of de omgeving om u heen. Daarna zal de hypnotiseur door zijn hypnotische suggestie – meestal een heel eenvoudig verhaaltje of zinnetje dat hardop gezegd wordt – uw volle aandacht richten op één enkel punt, bijvoorbeeld een bewegende slinger of alleen zijn stem.

Vanuit het perspectief van de gehypnotiseerde zal het lijken alsof de werkelijkheid verdwenen is. Een extreem voorbeeld hiervan is het gebruik van hypnose om mensen ongevoelig te maken voor pijn tijdens een operatie. In die situatie is de mentale focus van de patiënt zo smal en intens, dat hij niet merkt dat er in zijn lichaam gesneden wordt.

Op dezelfde manier maakt het niet uit hoeveel mensen gewond raken door de COVID-maatregelen, want de aandacht is gericht op COVID en al het andere is verdwenen, in psychologisch opzicht.

Mensen kunnen gedood worden omdat ze geen masker dragen en de gehypnotiseerden zullen geen wenkbrauw optrekken. Kinderen kunnen omkomen van de honger en vrienden kunnen zelfmoord plegen uit financiële wanhoop – niets van dit alles zal een psychologisch effect hebben op de gehypnotiseerden, want voor hen registreert de benarde toestand van anderen zich niet. Een perfect voorbeeld van deze psychologische verblinding van de werkelijkheid is hoe sterfgevallen en verwondingen door COVID prikken gewoon niet herkend worden en zelfs niet als oorzakelijk beschouwd worden.

Mensen krijgen de prik, lopen zware verwondingen op, en zeggen dan: “Gelukkig heb ik de prik gekregen, anders was het nog veel erger geweest.” Zij kunnen zich de mogelijkheid niet voorstellen dat zij door de prik gewond zijn geraakt. Ik heb zelfs mensen dank zien zeggen voor de prik, terwijl iemand die zij zogenaamd liefhadden binnen enkele uren of dagen na de prik gestorven was! Het is gewoon verbijsterend. De psychologische dynamiek van hypnose verklaart wel dit irrationele en anderszins onbegrijpelijke gedrag, maar het is nog steeds heel surrealistisch.

“Ook al ken ik de mechanismen die aan het werk zijn, ik ben nog steeds verbijsterd, telkens als het gebeurt,” zegt Desmet. “Ik kan bijna niet geloven wat ik zie. Ik ken iemand wiens man een paar dagen na het vaccin, tijdens zijn slaap, aan een hartaanval overleed.

En ik dacht: ‘Nu zal ze haar ogen wel open doen en wakker worden.’ Helemaal niet. Ze ging gewoon op dezelfde fanatieke manier door – nog fanatieker – met praten over hoe blij we moeten zijn omdat we dit vaccin hebben. Ongelooflijk, ja.”

De psychologische wortels van massavorming

Zoals vermeld, kan massavorming, of massahypnose, optreden wanneer bepaalde psychologische voorwaarden aanwezig zijn in een groot genoeg deel van de samenleving. De vier centrale voorwaarden die moeten bestaan om massavorming te doen ontstaan zijn:

1. Wijdverbreide eenzaamheid en gebrek aan sociale binding, wat leidt tot:

2. Het ervaren van het leven als zinloos, doelloos en zinloos, en/of geconfronteerd worden met aanhoudende omstandigheden die geen rationele zin hebben, wat leidt tot:

3. Wijdverspreide zwevende angst en ontevredenheid (angst/ontevredenheid die geen duidelijke of aanwijsbare oorzaak heeft), wat leidt tot:

4. Wijdverspreide vrij zwevende frustratie en agressie (frustratie en agressie hebben geen aanwijsbare oorzaak), wat leidt tot een gevoel van oncontroleerbaarheid

Hoe massavorming in een samenleving ontstaat

Zodra een groot genoeg deel van de samenleving zich angstig en onbeheersbaar voelt, wordt die samenleving zeer kwetsbaar voor massahypnose. Desmet legt uit:

“Sociaal isolement, gebrek aan betekenis, vrij zwevende angst, frustratie en agressie zijn zeer aversief, want als mensen zich angstig voelen, zonder te weten waarvoor zij zich angstig voelen, voelen zij zich doorgaans oncontroleerbaar. Zij hebben het gevoel dat zij zich niet tegen hun angst kunnen beschermen.

En, als er onder deze omstandigheden een narratief via de massamedia verspreid wordt dat een voorwerp van angst aangeeft, en tegelijk een strategie aanreikt om met het voorwerp van angst om te gaan, dan zou al deze vrij zwevende angst zich met het voorwerp van angst kunnen verbinden.

En, er zou een enorme bereidheid kunnen zijn om deel te nemen aan een strategie om met het voorwerp van angst om te gaan, hoe absurd die strategie ook is. Dus, zelfs als het vanaf het begin duidelijk is – voor iedereen die het wil zien – dat de strategie om het voorwerp van angst aan te pakken veel meer slachtoffers zou kunnen eisen dan het voorwerp van angst zelf … dan nog zou er die enorme bereidheid kunnen zijn om deel te nemen aan een strategie om het voorwerp van angst aan te pakken.

Dat is de eerste stap van elk groot mechanisme van massavorming. Of het nu de kruistochten betrof, of de heksenvervolgingen, of de Franse Revolutie, of het begin van de Sovjet-Unie of nazi-Duitsland, wij zien steeds weer hetzelfde mechanisme.

Er is een heleboel vrij zwevende angst. Iemand zorgt voor een narratief dat een voorwerp van angst aangeeft en een strategie om er mee om te gaan. En dan verbindt alle angst zich met het voorgestelde voorwerp van angst.

De mensen nemen deel aan een strategie om met het object van angst om te gaan, die een eerste belangrijk psychologisch voordeel oplevert, en vanaf dat moment hebben de mensen de indruk dat zij hun angst kunnen beheersen. Het is verbonden met een object en zij hebben een strategie om ermee om te gaan.”

De problematische sociale binding van massavorming

Zodra mensen die zich vroeger eenzaam, angstig en oncontroleerbaar voelden, beginnen deel te nemen aan de strategie die hun wordt voorgehouden als de oplossing voor hun angst, ontstaat er een gloednieuwe sociale binding. Deze versterkt dan de massahypnose, omdat zij zich nu niet langer geïsoleerd en eenzaam voelen.

Deze versterking is een soort mentale bedwelming, en is de echte reden waarom de mensen in het narratief trappen, hoe absurd het ook moge zijn. “Zij zullen in het narratief blijven trappen, omdat het die nieuwe sociale band schept,” zegt Desmet.

Hoewel sociale binding een goede zaak is, wordt het in dit geval uiterst destructief, omdat de vrij rondzwevende frustratie en agressie er nog steeds zijn, en een uitlaatklep nodig hebben. Deze emoties moeten op iemand gericht worden. Erger nog, in de ban van de massavorming verliezen de mensen hun remmingen en hun gevoel voor verhoudingen.

Dus, zoals we gezien hebben tijdens de COVID pandemie, zullen mensen op de meest irrationele manieren aanvallen en uithalen naar iedereen die niet in het narratief gelooft. De onderliggende agressie zal altijd gericht zijn tegen het deel van de bevolking dat niet gehypnotiseerd is.

  Superparamagnetische nanodeeltjes toegediend via vaccins - gepubliceerde wetenschap legt alles bloot

In het algemeen gesproken zal, als er eenmaal massavorming plaatsvindt, ongeveer 30% van de bevolking gehypnotiseerd zijn – en daartoe behoren meestal ook de leiders die het hypnotiserende narratief aan het publiek uitspreken – 10% blijft ongehypnotiseerd en trapt niet in het narratief, en de meerderheid, 60%, voelt dat er iets mis is met het narratief, maar gaat er toch in mee, gewoon omdat zij niet willen opvallen of problemen willen veroorzaken.

Een ander probleem met de sociale binding die ontstaat, is dat de binding niet tussen individuen is, maar veeleer een binding tussen het individu en het collectief. Daardoor ontstaat een gevoel van fanatieke solidariteit met het collectief, maar er is geen solidariteit ten opzichte van een bepaald individu. Dus worden individuen meedogenloos opgeofferd voor het “grotere goed” van het gezichtsloze collectief.

“Dat verklaart bijvoorbeeld waarom tijdens de Coronacrisis iedereen de mond vol had van solidariteit, maar men accepteerde dat als iemand op straat een ongeluk kreeg, je die persoon niet meer mocht helpen, tenzij je een operatiemasker en handschoenen tot je beschikking had.

Dat verklaart ook waarom, terwijl iedereen het over solidariteit had, de mensen aanvaardden dat als hun vader of moeder op sterven lag, ze die niet mochten bezoeken,” zegt Desmet.

Uiteindelijk krijg je een radicale, paranoïde sfeer waarin de mensen elkaar niet meer vertrouwen, en waarin de mensen bereid zijn hun dierbaren aan te geven bij de overheid.

“Dat is dus het probleem van de massavorming,” zegt Desmet. “Het is solidariteit van het individu met het collectief, en nooit met andere individuen. Dat verklaart wat er gebeurde tijdens de revolutie in Iran, bijvoorbeeld. Ik sprak met een vrouw die in Iran woonde tijdens de revolutie, die eigenlijk het begin was van een totalitair regime in Iran.

Zij was er met eigen ogen getuige van hoe een moeder haar zoon aangaf bij de regering, en hoe zij het touw om zijn nek hing vlak voordat hij stierf, en hoe zij beweerde een heldin te zijn omdat zij dat gedaan had. Dat zijn de dramatische effecten van de massavorming.”

Wat gebeurt er als er geen externe vijand is?

Wij staan nu voor een situatie die gecompliceerder is dan op enig vorig moment, omdat het totalitarisme dat nu ontstaat geen externe vijanden heeft, met uitzondering van de burgers die niet gehypnotiseerd zijn en niet in de valse narratieven trappen. Nazi-Duitsland, bijvoorbeeld, werd vernietigd door externe vijanden die ertegen in opstand kwamen.

Aan de andere kant zit daar ook voordeel aan, want totalitaire staten hebben altijd een vijand nodig. Dat is iets wat heel goed beschreven is door George Orwell in zijn boek “1984.” Om het proces van massavorming te laten voortbestaan, moet er een vijand van buitenaf zijn, waarop de staat de agressie van de gehypnotiseerde massa’s kan richten.

Geweldloos verzet en openlijkheid zijn van cruciaal belang

Dit brengt ons bij een belangrijk punt, en dat is de noodzaak van geweldloos verzet en het uitspreken tegen het narratief. Gewelddadig verzet maakt u automatisch tot doelwit van agressie, dus “verzet vanuit een totalitair systeem moet altijd vasthouden aan de principes van geweldloos verzet,” zegt Desmet. Maar u moet zich ook blijven uitspreken op een duidelijke, rationele en niet agressieve manier. Desmet legt uit:

“Het eerste en belangrijkste principe waar het verzet zich aan moet houden tijdens een proces van massavorming en opkomend totalitarisme, is dat mensen die niet meegaan met de massa, zich moeten blijven uitspreken. Dat is het meest cruciale.

Aangezien totalitarisme gebaseerd is op massavorming, en massavorming een soort hypnose is, wordt de massavorming altijd uitgelokt door de stem van de leider, die de bevolking in een proces van hypnose houdt. En wanneer dissonante stemmen blijven spreken, zullen zij niet in staat zijn de massa wakker te schudden, maar zij zullen het proces van massavorming voortdurend verstoren.

Zij zullen de hypnose voortdurend verstoren. Als er mensen zijn die zich blijven uitspreken, zal de massavorming meestal niet zo diep worden dat er bij de bevolking bereidheid ontstaat om de mensen die niet met de massa meegaan te vernietigen. Dat is van cruciaal belang.

Historisch gezien, als u kijkt naar wat er in de Sovjet-Unie en in Nazi-Duitsland is gebeurd, is het duidelijk dat juist op het moment dat de oppositie ophield zich in het openbaar uit te spreken, het totalitaire systeem wreed begon te worden.

In 1930, in de Sovjet-Unie, hield de oppositie op zich uit te spreken, en binnen zes tot acht maanden begon Stalin met zijn grote zuiveringen, die tientallen miljoenen slachtoffers maakten. En toen, in 1935, gebeurde precies hetzelfde in nazi-Duitsland.

De oppositie werd het zwijgen opgelegd, of hield op zich uit te spreken. Zij gingen liever ondergronds. Zij dachten dat zij te maken hadden met een klassieke dictatuur, maar dat was niet zo. Zij hadden met iets heel anders te maken. Zij hadden te maken met een totalitaire staat.

En door te besluiten ondergronds te gaan, was dat voor henzelf een fatale beslissing. Dus, ook in nazi-Duitsland begon binnen een periode van een jaar nadat de oppositie zich niet meer in het openbaar uitsprak, de wreedheid en begon het systeem eerst zijn tegenstanders te vernietigen. Dat is altijd hetzelfde.

In het eerste stadium beginnen totalitaire systemen of de massa’s diegenen aan te vallen die niet met hen meegaan. Maar na een tijdje beginnen zij gewoon iedereen aan te vallen en te vernietigen, groep na groep.

En in de Sovjet-Unie, waar het proces van massavorming heel ver ging, veel verder dan in nazi-Duitsland, begon Stalin de aristocratie, de kleine boeren, de grote boeren, de goudsmeden, de joden, allemaal mensen die volgens hem nooit goede communisten zouden worden, uit de weg te ruimen.

Maar na een tijdje begon hij gewoon groep na groep te elimineren, zonder enige logica. Gewoon iedereen. Daarom zei Hannah Arendt dus dat een totalitaire staat altijd een monster is dat zijn eigen kinderen verslindt. En dat vernietigende proces begint wanneer de mensen ophouden zich uit te spreken.

Dat is waarschijnlijk de reden waarom er in het begin van de 20e eeuw verschillende landen waren waar wel massavorming was, maar waar nooit een volwaardige totalitaire staat was.

Waarschijnlijk waren er genoeg mensen die hun mond niet hielden, die zich bleven uitspreken. Dat is iets wat zo cruciaal is om te begrijpen. Wanneer er massavorming ontstaat, hebben de mensen meestal het gevoel dat het geen zin heeft om zich uit te spreken, omdat de mensen niet wakker worden. De mensen lijken niet gevoelig voor hun rationele tegenargumenten.

Maar, wij mogen nooit vergeten dat het uitspreken een onmiddellijk effect heeft. Misschien niet dat het de massa’s wakker schudt, maar wel dat het het proces van massavorming en de hypnose verstoort. En op die manier voorkomt dat de massa zeer destructief wordt tegenover de mensen die niet met hen meegaan.

  Anti-lockdown betogers slopen EU diplomatieke dienst hoofdkwartier

Er gebeurt ook nog iets anders. De massa’s beginnen zichzelf uit te putten. Zij beginnen eerst zichzelf te vernietigen, voordat zij de mensen die niet met hen meegaan gaan vernietigen. Dat is dus de strategie die gebruikt moet worden voor intern verzet tegen totalitaire regimes.”

Terugduwen tegen Transhumanisme en Technocratie

Zoals eerder gezegd, zijn de leiders die de narratieven verkondigen ook altijd gehypnotiseerd. Het zijn fanatici in die zin. Maar hoewel de wereldleiders van vandaag fanatiek zijn over transhumanisme en technocratie, geloven zij misschien niet per se wat zij over COVID zeggen.

“Uiteindelijk gaat het er niet zozeer om de mensen te laten zien dat het coronavirus niet zo gevaarlijk was als wij verwachtten, of dat het COVID-verhaal niet klopt, maar veeleer dat deze ideologie problematisch is – deze transhumanistische en deze technocratische ideologie is een ramp voor de mensheid … De mensen laten zien dat een transhumanistische kijk op de mens en de wereld uiteindelijk een radicale ontmenselijking van onze maatschappij met zich mee zal brengen.” – Mattias Desmet

Velen weten dat zij leugens vertellen, maar zij rechtvaardigen die leugens als noodzakelijk om de ideologieën van het transhumanisme en de technocratie tot bloei te brengen. De belachelijke COVID-agenda is een middel om een doel te bereiken. Dit is nog een reden waarom wij moeten blijven terugduwen en ons uitspreken, want zodra de tegenargumenten verdwijnen, zullen deze leiders nog fanatieker worden in hun ideologische zoektocht.

“Uiteindelijk is de ultieme uitdaging niet zozeer om de mensen te laten zien dat het coronavirus niet zo gevaarlijk was als wij verwachtten, of dat het COVID-verhaal niet klopt, maar veeleer dat deze ideologie problematisch is – deze transhumanistische en deze technocratische ideologie is een ramp voor de mensheid; dit mechanistische denken, dit geloof dat het heelal en de mens een soort materieel mechanistisch systeem is, dat op een mechanistische technocratische transhumanistische manier bestuurd en gemanipuleerd moet worden.

Dat is de ultieme uitdaging: de mensen laten zien dat een transhumanistische kijk op de mens en de wereld uiteindelijk een radicale ontmenselijking van onze maatschappij met zich mee zal brengen. Ik denk dus dat dat de echte uitdaging is waarvoor wij staan. De mensen laten zien: “Kijk, vergeet even het Coronaverhaal.

Waar we op afstevenen als we op dezelfde manier doorgaan, is een radicaal, technologisch gecontroleerde transhumanistische maatschappij, die geen enkele ruimte meer zal laten voor het leven van een mens.”

Het zal slechter worden voordat het beter wordt

Net als ik is Desmet ervan overtuigd dat wij snel op weg zijn naar een mondiaal totalitarisme, en dat het nog veel erger zal worden voordat het beter wordt. Waarom? Omdat wij nog maar in de beginfase van het totalitaire proces zijn. Aan de horizon doemt nog steeds de digitale identiteit op, en daarmee komt een onpeilbaar machtig controlenetwerk dat in staat is om zowat iedereen te breken.

Het sprankje hoop is dit: iedereen die massavorming en totalitarisme heeft bestudeerd, is tot de conclusie gekomen dat beide intrinsiek zelfdestructief zijn. Zij kunnen niet overleven. En, hoe meer middelen het tot zijn beschikking heeft om de bevolking te controleren, hoe eerder het zichzelf zou kunnen vernietigen, want totalitarisme vernietigt de kern van het menselijk wezen.

Uiteindelijk verwijst “totalitarisme” naar de ambitie van het systeem. Het wil de mogelijkheid van individuele keuze elimineren, en daarmee vernietigt het de kern van wat het is om mens te zijn, “want de psychologische energie in een mens komt naar boven op elk moment dat een mens een keuze kan maken die werkelijk zijn eigen keuze is,” zegt Desmet. Hoe sneller een systeem het individu vernietigt, hoe sneller het systeem ineenstort.

Nogmaals, het enige wapen tegen de brute vernietiging van de mensheid is terug te duwen, zich uit te spreken, geweldloos weerstand te bieden. Het zal het totalitarisme misschien niet tegenhouden, maar het kan wel de gruwelijkste gruweldaden op afstand houden. Het zal ook een kleine ruimte bieden waar de weerspannigen kunnen proberen samen te overleven en te gedijen te midden van het totalitaire landschap.

“Dan zullen wij, als wij willen slagen, moeten nadenken over parallelle structuren die ons in staat kunnen stellen een beetje zelfvoorzienend te zijn. Wij kunnen proberen ervoor te zorgen dat wij het systeem niet al te veel meer nodig hebben. Maar, zelfs deze parallelle structuren zouden in een ogenblik vernietigd worden, als de mensen zich niet blijven uitspreken. Dat is dus het cruciale.

Ik probeer dit onder de aandacht van iedereen te brengen. Wij kunnen parallelle structuren bouwen zoveel wij willen, maar als het systeem te destructief wordt en besluit om zijn volledige agressieve potentieel te gebruiken, dan zullen de parallelle structuren vernietigd worden. Maar, het systeem zal nooit dit niveau van diepte van de hypnose bereiken als er dissonante stemmen zijn die zich blijven uitspreken. Ik ben dus zelf zeer toegewijd om mij te blijven uitspreken.”

Hoewel het onmogelijk is nauwkeurige voorspellingen te doen, is Desmet’s onderbuikgevoel dat het waarschijnlijk nog minstens zeven of acht jaar zal duren voordat het totalitaire systeem dat nu aan het ontstaan is zichzelf uitbrandt en zichzelf vernietigt. Het kan meer zijn, het kan ook minder zijn. De samenleving is een complex dynamisch systeem, en zelfs eenvoudige complexe dynamische systemen kunnen niet eens een seconde van tevoren voorspeld worden. Dit staat bekend als de deterministische onvoorspelbaarheid van complexe dynamische ecosystemen.

Meer informatie

Hoe lang het ook duurt, de sleutel zal zijn dat wij het allemaal overleven en doen wat wij kunnen om het bloedbad tot een minimum te beperken. Een belangrijke uitdaging op individueel niveau zal zijn de elementaire beginselen van menselijkheid te handhaven. In het interview bespreekt Desmet het boek van Aleksandr Solzjenitsyn, “De Goelag Archipel,” waarin wordt gewezen op het belang van het vasthouden aan je menselijkheid te midden van een onmenselijke situatie.

“Dat is misschien het enige dat ons kan garanderen van een goede afloop van het hele proces – dat een noodzakelijk proces is, denk ik. Deze crisis is niet zinloos. Zij is niet zinloos. Het is een proces waarin de samenleving iets nieuws kan baren, iets veel beters dan tot nu toe bestaat,” zegt hij.

Om meer te weten te komen over dit werkelijk cruciale onderwerp, moet u zeker een exemplaar van Desmet’s boek, “The Psychology of Totalitarianism“, op de kop tikken.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID MASSAPSYCHOSE DOSSIER

Corona-kritische arts door arrestatieteam gearresteerd en naar psychiatrische kliniek gebrachtVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelNieuwe studie brengt mainstream media in paniek: Ongevaccineerden hebben nauwelijks ernstig covid ziekteverloop
Volgend artikelZijn lichaam werd vernietigd door het nepvaccin – Kunt u zich voorstellen om zo te leven?  
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

15 REACTIES

 1. (Waarom kunnen de mensen de COVID-oplichterij niet doorzien?)

  Omdat mensen domme kudde dieren zijn. (Schapen) Het is nooit anders geweest, en het zal ook nooit veranderen.

 2. Het bedrog , misleiding en de druk , maar ook vooral de boosaardige verraderlijkheid was op zo’n duizelingwekkende schaal …., dat je het gewoon niet kunt geloven haast

 3. “Mensen kunnen gedood worden omdat ze geen masker dragen en de gehypnotiseerden zullen geen wenkbrauw optrekken.”

  Met de uitleg van Mattias Desmet snap ik het, maar ergens snap ik het ook totaal niet. Mensen zijn dus in staat om de gevolgtrekking ‘geen masker → standrechtelijke executie’ te maken zonder referentie aan de ernst van de zaak en soortgelijke overtredingen.

 4. Generaal John Rawlings Reese richtte in 1921 het Britse Tavistock-instituut op, waar sinds die tijd methoden worden ontwikkeld die nog steeds worden toegepast ten behoeve van massahersenspoeling.

  Dit instituut leverde de nodige kennis aan de partij van de Sovjet Unie, China en andere communistische gebieden om grote groepen mensen massaal te kunnen hersenspoelen.

  In 1932 werd Kurt Lewin directeur van het instituut dat vanaf dat moment een grote rol speelde bij de mentale voorbereiding van de Amerikaanse bevolking voor toetreding tot WO-II. Als actieve zionist zorgde hij ervoor dat er een fanatieke Duitslandhaat tot stand werd gebracht.

  De nog steeds toegepaste methoden zijn zo succesvol omdat ze zijn gebaseerd op het idee dat de technieken uit de psychotherapie ook omgekeerd kunnen worden toegepast om mensen op grote schaal geestesziek te maken.

 5. Vrij simpel uit te leggen.
  Een hoog diploma zegt NIET hoe intelligent je bent maar hoe goed je harde schijf werkt.
  Er bestaan verder drie categorieën mensen.

  De eerste hebben het in hun bloed of DNA
  De tweede moet het leren
  De derde is te dom, te lui of wilt het gewoon niet weten.

  Daartussen heb je natuurlijk subcategorieën…

  Steek geen energie in de derde categorie! Je frustraties zullen alleen groter worden.

  En strikt genomen zijn we allemaal kleine of grote transhumanisten…
  We zijn verslaafd aan onze Phone of pc…
  Installeren als gekken de nieuwste apps.

  • Interessant. Maar ook degene van wie de harde schijf wel goed werkt zijn verslaafd aan het narratieve zie ik zo om me heen. Ze gaan gerust voor een derde of vierde prik. Ze voelen zich niet zo heel best maar gaan gewoon verder op de ingeslagen weg.

 6. Interessant. Maar ook degene van wie de harde schijf wel goed werkt zijn verslaafd aan het narratieve zie ik zo om me heen. Ze gaan gerust voor een derde of vierde prik. Ze voelen zich niet zo heel best maar gaan gewoon verder op de ingeslagen weg.

 7. “Maar toen de zoekterm “massavorming” in populariteit explodeerde, reageerde Google door de resultaten van de zoekmachine te manipuleren in een poging Desmet in diskrediet te brengen en de mensen in hun zoekresultaten informatie te tonen die hen het belang van dit werk zou doen inzien.”

  Dit is tegenstrijdig. ‘Het werk in diskrediet brengen’ ligt in lijn met ‘manipuleren’, maar ‘het belang van dit werk te doen inzien’ niet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in