De toespraak van de Russische president Vladimir Poetin in de Valdai Club afgelopen donderdag lijkt Rusland op ramkoers te hebben gezet met de door de VS geleide “Rules Based International Order” (RBIO).

De regering Biden publiceerde twee weken eerder haar Nationale Veiligheidsstrategie (NSS) voor 2022, een luidkeels verkondigde verdediging van de RBIO die de oorlog verklaart aan “autocraten” die “overuren maken om de democratie te ondermijnen.”

Deze twee visies op de toekomst van de wereldorde definiëren een wereldwijde concurrentie die van existentiële aard is geworden. Kortom, er kan maar één winnaar zijn.

Gezien het feit dat de belangrijkste spelers in deze wedstrijd de vijf verklaarde kernmachten zijn, zal de manier waarop de wereld de nederlaag van de verliezende partij verwerkt, voor een groot deel bepalen of de mensheid de volgende generatie zal overleven.

“We bevinden ons nu in de eerste jaren van een beslissend decennium voor Amerika en de wereld,” schreef de Amerikaanse president Joe Biden in de inleiding van de NSS van 2022. “De voorwaarden voor de geopolitieke concurrentie tussen de grootmachten zullen worden vastgesteld … het tijdperk na de Koude Oorlog is definitief voorbij, en er is een wedstrijd gaande tussen de grootmachten om vorm te geven aan wat er daarna komt.”

De sleutel tot het winnen van deze competitie, aldus Biden, is Amerikaans leiderschap: “De behoefte aan een sterke en doelgerichte Amerikaanse rol in de wereld is nog nooit zo groot geweest.”

In de NSS van 2022 werd de aard van deze competitie in grimmige termen uiteengezet. Biden beweerde: “Democratieën en autocratieën zijn verwikkeld in een wedstrijd om te laten zien welk bestuurssysteem het beste kan presteren voor hun volk en de wereld.”

De Amerikaanse doelstellingen in deze wedstrijd zijn duidelijk:

“Wij willen een vrije, open, welvarende en veilige internationale orde. Wij streven naar een orde die vrij is omdat zij mensen in staat stelt hun fundamentele, universele rechten en vrijheden te genieten. Zij is open in die zin dat zij alle naties die deze beginselen onderschrijven de mogelijkheid biedt deel te nemen aan en een rol te spelen in de vormgeving van de regels.”

Volgens Biden staan de krachten van de autocratie, aangevoerd door Rusland en de Volksrepubliek China (VRC), de verwezenlijking van deze doelstellingen in de weg. “Rusland,” verklaarde hij, “vormt een onmiddellijke bedreiging voor het vrije en open internationale systeem en lapt de basiswetten van de internationale orde vandaag roekeloos aan zijn laars, zoals zijn brute aanvalsoorlog tegen Oekraïne heeft aangetoond. De Volksrepubliek China daarentegen is de enige concurrent met zowel de intentie om de internationale orde opnieuw vorm te geven als, in toenemende mate, de economische, diplomatieke, militaire en technologische macht om dat doel te bereiken.”

Rusland en China

Natuurlijk hebben Rusland en China bezwaren tegen het wereldbeeld van Biden, en in het bijzonder tegen hun rol daarin. Dit bezwaar werd al op 4 februari geuit, toen Poetin een ontmoeting had met de Chinese president Xi Jinping in Peking, waar de twee leiders een gezamenlijke verklaring vrijgaven die diende als een ware oorlogsverklaring aan het RBIO.

  BREAKING NEWS: Rusland "SANCTIONEERT" Yamal-Europa pijpleiding in Polen - GEEN AARDGAS!

“De partijen [d.w.z. Rusland en China] zijn van plan zich te verzetten tegen pogingen om universeel erkende formaten en mechanismen die in overeenstemming zijn met het internationaal recht [d.w.z. de Law Based International Order (LBIO)] te vervangen door regels die door bepaalde naties of blokken van naties onderhands zijn opgesteld [d.w.z. de RBIO], en zijn tegen het indirect en zonder consensus aanpakken van internationale problemen, tegen machtspolitiek, intimidatie, unilaterale sancties en extraterritoriale toepassing van jurisdictie.”

Rusland en China zijn niet uit op een confrontatie, maar benadrukken in hun gezamenlijke verklaring de noodzaak van samenwerking tussen landen:

“De partijen herhalen de noodzaak van consolidatie, niet van verdeling van de internationale gemeenschap, de noodzaak van samenwerking, niet van confrontatie. De partijen verzetten zich tegen de terugkeer van de internationale betrekkingen naar de toestand van confrontatie tussen grootmachten, waarbij de zwakken ten prooi vallen aan de sterken.”

Rusland en China zijn van mening dat de problemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd, het gevolg zijn van de druk die wordt uitgeoefend door het collectieve Westen, geleid door de Verenigde Staten. Poetin benadrukte dit punt in zijn Valdai-toespraak.

“Het kan gezegd worden”, aldus Poetin, “dat dit Westen de afgelopen jaren, en vooral de afgelopen maanden, een aantal stappen heeft gezet in de richting van escalatie. Strikt genomen vertrouwt het altijd op escalatie; dat is niet nieuw. Het gaat om het uitlokken van de oorlog in Oekraïne, de provocaties rond Taiwan en de destabilisering van de wereldwijde voedsel- en energiemarkten.”

Volgens Poetin kan er weinig worden gedaan om deze escalatie te voorkomen, omdat de wortel van het probleem de aard van het Westen is. Hij zei:

“Het westerse model van globalisering, neokoloniaal in zijn kern, was ook gebouwd op standaardisatie, op financieel en technologisch monopolisme, en op het uitwissen van alle verschillen. De opdracht was duidelijk: de onvoorwaardelijke dominantie van het Westen in de wereldeconomie en -politiek versterken, en daartoe de natuurlijke en financiële hulpbronnen, de intellectuele, menselijke en economische capaciteiten van de hele planeet ten dienste stellen, onder het mom van de zogenaamde nieuwe wereldwijde onderlinge afhankelijkheid.”

Westerse suprematie

Er kan geen sprake meer zijn van samenwerking tussen Rusland en het Westen, zei Poetin, omdat het door de Amerikanen gedomineerde Westen standvastig vasthoudt aan de suprematie van zijn eigen waarden en systemen, met uitsluiting van alle andere.

Poetin richtte zich tegen deze exclusiviteit. “Westerse ideologen en politici,” zei hij, “vertellen de hele wereld al vele jaren: Er is geen alternatief voor de democratie. Ze hebben het echter over het westerse, zogenaamd liberale model van de democratie. Zij verwerpen alle andere varianten en vormen van democratie met minachting en – dat wil ik benadrukken – met arrogantie.”

Bovendien merkte Poetin op: “Het arrogante streven naar wereldheerschappij, naar het dicteren of handhaven van leiderschap door dictaat, leidt tot het verval van het internationale gezag van de leiders van de westerse wereld, waaronder de Verenigde Staten.”

De oplossing, zo verklaarde Poetin, is het verwerpen van de exclusiviteit van het Amerikaanse RBIO-model. “De eenheid van de mensheid is niet gebaseerd op het bevel ‘doe het zoals ik’ of ‘word zoals wij’,” zei Poetin, en merkte eerder op dat “zij wordt gevormd rekening houdend met en gebaseerd op de mening van allen en met respect voor de identiteit van elke samenleving en natie. Dit is het beginsel waarop engagement op lange termijn in een multipolaire wereld kan worden gebouwd.”

Ideeënstrijd

De strijdlijnen zijn getrokken – een door Amerika geleide singulariteit aan de ene kant en een door Rusland en China geleide multipolariteit aan de andere kant.

  Poetin kondigt deal aan om tactische kernwapens op te stellen in Wit-Rusland

Een directe militaire botsing tussen de voorstanders van de RBIO en de voorstanders van de LBIO zou letterlijk nucleair zijn en de wereld vernietigen die zij willen controleren.

Het dreigende Armageddon zal dan ook niet worden bepaald door militaire macht, maar door ideeën – welke partij de mening van de rest van de wereld aan haar kant kan krijgen. Hierin ligt de sleutel om te bepalen wie zal winnen – de gevestigde RBIO, of de opkomende LBIO?

Het antwoord lijkt steeds duidelijker – het is verreweg de LBIO.

Amerika gaat achteruit. Het Amerikaanse democratische model faalt in eigen land en kan als zodanig niet op verantwoorde wijze op het wereldtoneel worden geprojecteerd als iets dat navolging verdient. De RBIO valt uit zijn voegen.

Op alle fronten wordt het geconfronteerd met organisaties die de LBIO-visie omarmen en falen. De G-7 verliest van de BRICS; de NAVO valt uiteen terwijl de Shanghai Cooperation Organization zich uitbreidt. De Europese Unie stort in, terwijl de Russisch-Chinese visie voor een trans-Euraziatische economische unie bloeit.

“Macht over de wereld,” verklaarde Poetin op Valdai, “is precies waar het zogenaamde Westen op heeft ingezet. Maar dit spel is zeker een gevaarlijk, bloedig en, zou ik zeggen, smerig spel.”

Er is geen ontkomen aan het komende conflict. Maar, zoals Poetin opmerkte en de Bijbelse passage uit Hosea 8:7 parafraseerde: “Wie de wind zaait, zal, zoals het gezegde luidt, de storm oogsten. De crisis is inderdaad mondiaal geworden; ze raakt iedereen. We hoeven ons geen illusies te maken.”

Hieraan moet Matteüs 24:6 worden toegevoegd: “En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Ziet toe dat u niet verontrust wordt, want al deze dingen moeten geschieden, maar het einde is nog niet gekomen.”

Al deze dingen moeten geschieden.

  De wereld in oorlog in het nieuwe jaar

Maar het einde is nog niet in zicht.

Het verval van de Amerikaanse hegemonie in mondiale aangelegenheden vereist niet dat de vier ruiters van de apocalyps op de planeet worden losgelaten.

Amerika heeft zijn momenten gehad. Zoals Paul Simon zong in zijn klassieke lied American Tune, “We [Amerika] come in the age’s most uncertain hour.”

De geschiedenis zal nooit de Amerikaanse eeuw vergeten, waarin de kracht van zijn industrie en volk niet één, maar twee keer de wereld te hulp schoot “in het meest onzekere uur.”

Maar het tijdperk van de Amerikaanse suprematie is voorbij, en het is tijd om over te gaan naar wat de toekomst brengt – een nieuw tijdperk van multipolariteit waarin Amerika slechts één van de velen is.

Wij kunnen natuurlijk besluiten ons tegen deze overgang te verzetten. De NSS 2022 van Biden is inderdaad letterlijk een routekaart voor dat verzet. We kunnen, zoals de dichter Dylan Thomas schreef, niet kiezen voor “go gentle into that good night”, maar voor “Rage, rage against the dying of the light.”

Maar tegen welke prijs? Het einde van de Amerikaanse singulariteit hoeft niet het einde van Amerika te betekenen. De Amerikaanse droom kan een haalbare mogelijkheid zijn, als hij eenmaal is ontdaan van de noodzaak de wereld te domineren om hem in stand te houden.

Het alternatief is grimmig. Als de VS ervoor kiezen het tij van de geschiedenis te weerstaan, zal de verleiding om het laatste wapen van existentiële overleving te gebruiken – Amerika’s nucleaire arsenaal – reëel zijn.

En niemand zal overleven.

Uiteindelijk is de beslissing om “het dorp te verbranden om het te redden” aan het Amerikaanse volk.

We kunnen instemmen met het gebrekkige zelfmoordpact “democratie versus autocratie” dat inherent is aan de NSS van 2022, of we kunnen erop aandringen dat onze leiders het overgebleven Amerikaanse leiderschap en gezag gebruiken om de planeet naar een nieuwe fase van multilateralisme te leiden waarin onze natie bestaat als één onder gelijken.

Scott Ritter is een voormalig inlichtingenofficier van het U.S. Marine Corps die gediend heeft in de voormalige Sovjet-Unie bij de uitvoering van wapenbeheersingsverdragen, in de Perzische Golf tijdens operatie Desert Storm en in Irak bij het toezicht op de ontwapening van massavernietigingswapens. Zijn meest recente boek is Disarmament in the Time of Perestroika, gepubliceerd door Clarity Press.

Via Consortiumnews.com.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Neem NU voorzorgsmaatregelen: De winter van ellende staat voor de deur!Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikel“Neurenberg 2.0”: De roep om consequenties voor het Covid-beleid wordt wereldwijd luider
Volgend artikelDe vaccinleugen voor Dummies
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

13 REACTIES

 1. Het westen is de vijand van alles wat ze uitdragen te zijn. Het westen is als kanker. De gestoorde, krankzinnige, psychopatische, satanische leiders van het westen verzieken alles op deze planeet. Het westen zet zich sinds WO2 neer als voorvechters van vrijheid en democratie, maar dat is allemaal gelogen. Onze leider zijn, in opdracht van de 0,0001%, de hele planeet en de mensheid aan het vernietigen in hun zucht naar absolute macht over alles. Alle leiders in het westen volgen orders op van satanisten. Alles is zo ingericht dat alles wat leiding geeft, blind bevelen opvolgt. Het westen is een gestoorde sekte. De rest van de mensheid weet dat al eeuwen, maar wij westerlingen zijn opgevoed om te geloven dat alles buiten het westen de vijand is en dat wij juist de ‘good guys’ zijn. HET WESTEN IS KANKER DIE DE PLANEET EN DE MENSHEID WIL SLOPEN OM MACHT TE HEBBEN OVER ALLES EN IEDEREEN. Onze leiders moeten allemaal vallen, ALLEMAAL. Managers krijgen orders van directeurs die orders krijgen van aandeelhouders, die zich verzameld hebben in het WEF. We leven onder een bezetter zonder dat we het doorhebben. Mensen volgen blind bevelen op en de bevelen zijn verwoestend voor alles en iedereen. Het westen is de vijand van de mensheid en de natuur en God en liefde en vrijheid. Het westen moet vallen als de planeet en mensheid willen overleven. Zet U schrap, want wij gaan verliezen… en wij moeten ook verliezen als we met de hele planeet en mensheid willen verenigen tegen dit enorme kwaad. Liefde aan allen die hier lezen en reageren. Verenigd is de mensheid onverslaanbaar en verenigd is er geen probleem dat niet kan worden opgelost. Verdeeld is het leven op aarde voor 99,999% een regelrechte hel. Zolang wij verdeeld blijven is deze planeet slechts voor 0,0001% een hemel. Verenigd wordt het leven voor 99,999% een hemel op aarde. En als wij verenigen wordt het leven voor de 0,0001% een hel, zoals het hoort. De natuurlijke psychopaten bestaan alleen maar als voorbeelden voor hoe het niet moet. Het westen wordt gegijzeld door de uitzondering. Wij worden gevangen gehouden door de 0,0001% en hun slaven die blind orders opvolgen. We moeten de kop van de draak afhakken, dan stoppen de slaven om blind orders op te volgen. De slaven die blind orders opvolgden zijn de mensen die in de huidige wereld ‘succesvol’ zijn. De 0,0001% heeft slaven nodig die blind volgen, daarom hebben blinde volgers rijkdom en spullen. Het westen gaat ineenstorten en de slaven die blind volgden gaan alles verliezen. Op naar de Great Awakening, op naar eenheid. De hele mensheid zit in hetzelfde schuitje, omarm elkaar, vind elkaar, stop met strijden en overtuigen, praat en verbind obv wat we met zn allen nodig hebben. Elk mens heeft hetzelfde nodig, dat verbind ons. We willen allemaal wat anders, dat verdeeld ons. Daarom worden wij opgevoed om niet te snappen wat we nodig hebben en in plaats daarvan worden we opgevoed om van alles te willen, zodat we nooit verenigen… omdat iedereen tot een egoïst is gemaakt. De 0,0001% heeft geprobeerd om ons allemaal zoals hun te maken, zodat team 0,0001% zou groeien. Geld is de wortel van alle kwaad. Samen zijn wij onverslaanbaar!!!

  • “Geld is de wortel van alle kwaad”

   Sorry, maar we moeten dit gekakel maar eens stoppen.

   “De liefde voor het geld is de wortel van alle kwaad”

   Geld zelf, doet namelijk helemaal niets en kan dus ook niets kwaads doen. Het zijn de mensen die geld boven alles stellen. Die hebben de geest van de Mammon en gehoorzamen enkel aan geld. Omdat ze geld zo oneindig lief hebben. En dat is de wortel van alle kwaad.

   En het bewijs dat dat zo is, hebben we allemaal wel al veel te vaak gezien.

   • U begrijpt er niks van hoe geld werkt. Geld is de matrix. Door geld bent U een slaaf. Jammer dat U geen multimiljardair bent zodat U wat goeds kan doen met Uw geld. Zodat uw geld de wortel is van iets goeds. De miljardairs op aarde gebruiken hun geld als bron/wortel om kwaad te doen en te verspreiden. Geld is de wortel. Voor geld volgen mensen bevelen op, geld is dus de wortel van die bevelen. U moet echt dieper nadenken voor U reageert. Geld is de bron van ALLE ellende die we nu wereldwijd zien. Maar volgens U is geld een mooi en neutraal middel. Hahaha… U begrijpt er niks van en U verdedigt Uw geld omdat U zelf van Uw geld houdt.

    • Onzinnig gekakel.
     Geld is een middel om ruilen te vergemakkelijken zodat ik geen problemen heb zoals ik die zou hebben als ik probeer mijn tomaten te ruilen tegen een spijkerbroek, of eieren tegen benzine, of boerenkool tegen een kano, of vis probeer te gebruiken om een cursus smeden te volgen.
     Hebzucht is het probleem, net als machtswellust. Geld in zichzelf niet.

     • Wacht maar tot binnenkort duidelijk wordt dat je geld niks waard is en je slaaf wordt van je schulden. Geld is neutraal… hahaha… de mensen die geld hebben gemaakt zoals het nu is, zijn niet neutraal. De mensen die ons huidige financiële systeem hebben gemaakt, zijn de mensen van BIS, Vanguard en Blackrock. Het WEF heeft zoveel macht, door geld. Geld is hoe ze ons tot slaven gaan maken dmv schulden. Jullie snappen niets van geld. Als binnenkort alles instort moet je hier nog maar eens aan denken.

      • Hoi Naam:*,

       Als je claimt zoveel over geld te weten zou je weten dat je het betaalmiddel zou moeten noemen. Dit omdat de Euro, Dollar, Yen, Pond etc etc niet voldoen aan de definitie van geld.

       Dat het betaalmiddel genaamd Euro, Dollar etc worden gemanipuleerd is duidelijk. Echter, het is de massa die de afgelopen decennia het zo heerlijk vonden om iets voor niets te krijgen (dachten ze en werd het verkocht) zijn de echte schuldigen.

       Ja de WEF, Blackrock maken gebruik van de meute hun wens, iets voor niets. Geef ze eens ongelijk. De BIS hoort overigens niiet in je rijtje thuis. Begin ajb niet over hun rol in de tweede wereld oorlog want dan….. vul zelf maar in.

       Groeten,
       Hugo

 2. Democratie in de vrije wereld… wat een farce… Censuur door big tech, lockdowns en gedwongen vaccinaties, terwijl ze niet werken, gedwongen overstap op dure energiebesparende maatregelen door puissant rijke milieu-organisaties die procederen tegen alles en iedereen. Een Piketty die in een dik boek met feiten aantoont dat de rijken rijker worden en de armen armer, omdat het neoliberale systeem te veel verliezers kent.
  Biden en zijn zoon geven niets om ons.

 3. Wat een leuk duo die Bidenbama.
  Gespleten personen met gespleten tong met dibbele bodems.
  In een land waar er miljoenen sterven met hun kleinste wereldnatie en de grootste bek.
  Sorry voor dat lelijke laatste woord.
  Nee geen vergeving. Maar eerlijke berechting.
  En uitvoering.

 4. autocratieën zijn het westen met zijn EU en de VS op kop . mOMENTEEL LEVEN WIJ IN EEN GROTE LEUGEN DIE ZO DOORZICHTIG IS DAT IK NIET BEGRIJP DAT ER NOG ZOVEEL MENSEN ER INTRAPPEN.

 5. Mijnheer Poetin en de andere zogenaamde grote leiders kunnen geen atoombommen inzetten. Waarom?

  Omdat die niet bestaan omdat het echnisch niet gemaakt kan worden. Wie gelooft nu dat in een buis van 300 cm x 70 cm diameter een TNT in megaton kan ontstaan. Hun uitleg is morbide fictie gebleken

 6. Er zijn voor het eerst beelden vrijgegeven van de RS-28 Sarmat, een nucleaire langeafstandsraket in ontwikkeling in Rusland. De raket, nu al bijgenaamd Satan 2, zou 2.000 keer krachtiger zijn dan de atoombommen die in 1945 Hiroshima en Nagasaki vernielden en zou een gebied ter grootte van Frankrijk in één klap kunnen wegvegen.
  mtm
  Woensdag 26 oktober 2016 om 11:00
  De intercontinentale raket wordt momenteel ontwikkeld door het Russische Makeyev Rocket Design Bureau en zou tegen 2018 al in productie kunnen gaan. De raket zou als antwoord dienen op de “provocaties van de VS”, die dit jaar in Roemenië raketafweersystemen geplaatst hebben.

  Enkele specificaties: de raket – door de Navo al Satan 2 genoemd – heeft een topsnelheid van 7 kilometer per seconde, bevat software die afweer- en radarsystemen om de tuin kan leiden en heeft een reikwijdte van om en bij de 10.000 kilometer.

  De raket kan tien zware of zestien lichtere kernkoppen bevatten. Goed voor een totaal van 40 megaton, ofwel 2.000 keer krachtiger dan de atoombommen die gebruikt werden in de Tweede Wereldoorlog en ruim voldoende om een gebied van pakweg de grootte van Frankrijk te vernielen. Dat meldt Zvezda, het nieuwsagentschap dat in handen is van het Russische ministerie van Defensie.

  Het ontwerpbureau gaf de eerste beelden zondag vrij, samen met deze begeleidende tekst: “Bij decreet van de Russische regering werden wij opgedragen om tot de ontwikkeling van deze raket over te gaan.”

 7. vrijheid…universele rechten …biden klootzak …vertel dat eens tegen de indianen die tot derderangsburgers zijn herleid en als beesten in een reservaat gestoken zijn …..trouwens geen enkele president heeft daar al iets voor gedaan

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in