Kennis van de theorie en de praktische uitvoering van de massavormingspsychologie kan en wordt gebruikt door propagandisten, regeringen en het Wereld Economisch Forum om grote groepen mensen ertoe te brengen te handelen ten gunste van de doelstellingen van de propagandisten. Hoewel een of andere grote crisis uiterst nuttig kan zijn voor propagandisten om hun voordeel mee te doen (oorlog, hyperinflatie of volksgezondheid bijvoorbeeld), kunnen deze psychologische theorieën ook zonder sterk bewijs van een dwingende crisis worden toegepast, en dat gebeurt ook vaak. Om dit effectief te doen zijn, moet de leider gewoon voldoende dwingend zijn, schrijft Dr. Malone.

Een actueel voorbeeld betreft de bijna wereldwijde aanvaarding van het gebruik van maskers door de algemene bevolking in de afgelopen twee jaar. Omdat Fauci en zijn acolieten bij de CDC volhielden dat maskers werken, was de aanvaarding door het publiek van een zeer opdringerig element in het leven van de mensen bijna universeel. Gegevens die aantonen dat maskers niet doeltreffend zijn om de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus te voorkomen, zijn grotendeels irrelevant en ofwel verworpen, ofwel niet in staat om het bestaan ervan te erkennen door degenen die gehypnotiseerd zijn geraakt door het massavormingsproces. Zelfs de logica van het maskeren van kinderen werd zonder meer aanvaard, ondanks de duidelijke en overtuigende bewijzen van schade.

Paul Joseph Goebbels was de voornaamste Duitse propagandist voor de Nazipartij, en werd daarna bevorderd tot Rijksminister van Propaganda van 1933 tot 1945. Hij was werkelijk een meester en aantoonbaar de schepper van het concept dat de Staat de mensen kan controleren door propaganda in het nieuws te brengen om de op de Staat gebaseerde controle van hele bevolkingsgroepen mogelijk te maken. Goebbels’ boosaardige genialiteit bestond erin het racisme uit te buiten als een middel om het Duitse nationalisme te bevorderen, tot het punt waarop hij Duitsland mobiliseerde en motiveerde om deel te nemen aan een gemondialiseerde oorlog om politieke, militaire en economische overheersing. Zijn geschriften en toespraken over propaganda zijn sindsdien door leiders en regeringen bestudeerd, zoals de geschriften van Niccolò Machiavelli nog steeds een hoeksteen zijn van de moderne interstatelijke realpolitik. Voorbeelden van Goebbels’ inzichten zijn onder andere het volgende:

“Het heeft geen zin te proberen de intellectuelen te bekeren. Want intellectuelen zouden nooit bekeerd worden en zouden hoe dan ook altijd zwichten voor de sterkere, en dat zal altijd “de man in de straat” zijn. Argumenten moesten daarom ruw, duidelijk en krachtig zijn, en een beroep doen op emoties en instincten, niet op het intellect. De waarheid was onbelangrijk en geheel ondergeschikt aan tactiek en psychologie.”

“Als je een leugen maar groot genoeg vertelt en blijft herhalen, zullen de mensen hem uiteindelijk gaan geloven. De leugen kan slechts zolang in stand gehouden worden als de staat het volk kan afschermen van de politieke, economische en/of militaire gevolgen van de leugen. Het wordt dus van levensbelang voor De Staat om al zijn macht te gebruiken om afwijkende meningen te onderdrukken, want de waarheid is de doodsvijand van de leugen, en dus bij uitbreiding, is de waarheid de grootste vijand van De Staat.”

Goebbels paste de theorieën achter wat nu door Dr. Mattias Desmet beschreven wordt als massavormingspsychose toe op de praktische politiek binnen een natiestaat. Academische geschriften over de vorming van een “massa” of een menigte, ook wel massavorming genoemd, was een geaccepteerde discipline in de tijd dat Goebbels zijn inzichten ontwikkelde, met veel geleerden, waaronder Gustave Le Bon (1841-1931), Freud, McDougal, en Canetti als vooraanstaande intellectuele bijdragers aan zijn denken.

Le Bon, een Franse sociaal psycholoog, wordt vaak gezien als de grondlegger van de studie van de crowd (groep) psychologie. Le Bon definieerde een menigte als een groep individuen verenigd door een gemeenschappelijk idee, geloof, of ideologie, en hij geloofde dat wanneer een individu deel gaat uitmaken van een menigte, hij/zij een diepgaande psychologische transformatie ondergaat. Het individu houdt op zelfstandig te denken en vertrouwt in plaats daarvan op de groepssynthese van een stel vereenvoudigde ideeën. Volgens deze theorie vereist de vorming van een menigte een reeks vereenvoudigde ideeën die de groep in zich opneemt, op welk punt een individu dat in de groep geïntegreerd is geraakt psychologisch ophoudt te bestaan als een onafhankelijke geest en functioneel gehypnotiseerd wordt.

Le Bon beweerde dat een groep zich typisch vormt rond een invloedrijk idee dat een aantal individuen verenigt, en dit idee stuwt dan de groep (of de massa) voort om naar een gemeenschappelijk doel te handelen. Hij concludeerde echter ook dat deze invloedrijke ideeën nooit door de leden van de menigte worden gecreëerd. In plaats daarvan worden zij meestal aan de menigte gegeven door een leider of door een groep leiders. Volgens Le Bon moet een idee, om een menigte te verenigen en te beïnvloeden, eerst zo simpel mogelijk gemaakt worden dat de hele menigte het kan begrijpen. Het moet gemakkelijk te begrijpen zijn door allen binnen de menigte.

Om een actueel voorbeeld te geven: een wetenschappelijke discipline zou een nieuw soort vaccin kunnen ontwikkelen als oplossing voor een crisis in de volksgezondheid. Dat ingewikkelde onderzoek en de daaruit voortvloeiende technologie kunnen tientallen jaren van inspanning hebben gevergd. Gemiddeld zou de menigte als geheel niet in staat zijn zulke ingewikkelde theorieën of technologieën te begrijpen, dus zou de sociaal-technische aanvaarding van het vaccin (door een menigte of massa) vereisen dat dit nieuwe concept voor vaccinatie grondig vereenvoudigd wordt voordat het idee het middelpunt kan worden van een hypnotisch, eenstemmig geloof in de oplossing (het nieuwe type vaccin). Le Bon stelde voor dat dit de rol is van groepsleiders. Volgens het model van Le Bon zal de leider van een menigte (bijvoorbeeld iemand als Fauci) dit proces mogelijk maken door deze ingewikkelde concepten (of technologieën) te distilleren tot een klein aantal vereenvoudigde ideeën die de menigte kan aanvaarden, integreren en opvolgen als hun eigen ideeën. Een van de belangrijkste elementen hiervan is de vereiste dat een “vertrouwde leider” door de menigte wordt aanvaard. Als een menigte een leider eenmaal echt aanvaardt, is het voor hen bijna onmogelijk om die leider af te wijzen, of de leugens die hij of zij vertelt nu wel of niet met “nobele” bedoelingen of doel gedaan worden.

  Dr. Coleman: Promotoren en voorstanders van Covid prikken zouden in de gevangenis moeten zitten

In de afgelopen twee jaar hebben wij duidelijke bewijzen gezien dat zowel onze regering als die van Groot-Brittannië en vele andere westerse democratieën de lessen van Gustave Le Bon en Joseph Goebbels heel goed geleerd hebben en actief toepassen.

Teruggaand in de tijd hebben de historici Jowett & O’Donnell in een boek met de titel Propaganda and Persuasion geschreven over de basisprincipes van Hitler’s propaganda, die gebaseerd waren op Goebbels werk en adviezen. Het zijn:

Hitler’s Grondbeginselen

(geabstraheerd uit Jowett & O’Donnell (Propaganda and Persuasion)).

Vermijd abstracte ideeën – doe een beroep op de emoties.

Herhaal voortdurend slechts een paar ideeën. Gebruik stereotiepe zinnen.

Geef slechts één kant van het argument.

Bekritiseer voortdurend uw tegenstanders.

Kies één speciale “vijand” uit voor een speciale verguizing.

Als ik terugkijk op de afgelopen twee jaar, is het duidelijk dat elk van deze basisprincipes tegen ons gebruikt is, en in het bijzonder tegen “anti-vaxxer” artsen, wetenschappers en advocaten die zich uitspraken tegen de totalitaire praktijken van westerse regeringen, CDC en WHO goedgekeurde verhalen (waarvan we nu weten dat het eigenlijk nog meer propaganda was), die discussieerden over vroegtijdige behandeling, of die probeerden de gegevens over bijwerkingen van vaccins of de logica van universele vaccinatie te onderzoeken of te onderzoeken. Was het dus ongepast dat ik Nazi-Duitsland aanhaalde als voorbeeld van een “massavormingspsychose” tijdens de Joe Rogan Experience podcast #1757? Volgens mij was het absoluut gepast. Ik was eigenlijk vrij conservatief door niet verder te gaan met dat voorbeeld.

Helaas hebben zowel nationale als wereldregeringsorganisaties meer geleerd dan alleen de lessen van massapsychose en propaganda. Wereldregeringen en grote financiële belangen hebben zich nu verenigd om geharmoniseerde propaganda te produceren via een grote verscheidenheid aan mediakanalen, zoals big tech, sociale media, en main stream media. Wij zijn een nieuw tijdperk binnengegaan van totale gedachtenbeheersing die op wereldschaal wordt uitgeoefend, en die vaak psychologische operaties of psy-ops wordt genoemd.

Alvorens verder te gaan, is het van belang voorbeelden te geven om te illustreren wat er gaande is in de moderne psy-ops operaties onder leiding van regeringen, niet-gouvernementele organisaties, wereldfora zoals de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie, en het Wereld Economisch Forum. Nuttige voorbeelden zijn onder meer de volgende:

Operatie Mockingbird: Operatie Mockingbird werd in 1950 georganiseerd door Allen Dulles en Cord Meyer. De CIA spendeerde ongeveer van een miljard dollar per jaar in dollars van vandaag, aan het inhuren van journalisten van Corporate Media, waaronder CBS, The New York Times, ABC, NBC, Newsweek, Associated Press en anderen, om hun standpunt te promoten. Bij de oorspronkelijke operatie waren naar verluidt zo’n 3.000 CIA-agenten betrokken en werden meer dan 400 journalisten ingehuurd. In 1976 werd de binnenlandse operatie zogenaamd gesloten, maar minder dan de helft van de media-agenten werd vrijgelaten. Bovendien blijkt uit bewijsstukken dat een groot deel van de Operatie Mockingbird in die tijd geoffshored werd. Het gerucht gaat dat de Britse inlichtingendienst veel van de taken van Operatie Mockingbird heeft opgepakt namens de Amerikaanse inlichtingendienst (zie het Trusted News Initiative).

Het Trusted News Initiative (TNI): Is een door de British Broadcasting Corporation (BBC) geleide organisatie, die actief censuur heeft uitgeoefend op eminente artsen, academici en andersdenkenden die tegen het officiële COVID -19 narratief ingaan. Alles wat tegen dit narratief ingaat, wordt beschouwd als desinformatie of misinformatie, en zal gewist, onderdrukt of gede-platformed worden. Misinformatie en desinformatie worden beschouwd als alles wat niet overeenstemt met de door de Wereldgezondheidsorganisatie en/of de regionale volksgezondheidsautoriteit goedgekeurde “waarheid”. In het geval van de VS – is die “waarheid” vastgesteld door Anthony Fauci, de CDC en de FDA. Het TNI gebruikt advocacy journalistiek en tijdschriften om hun doelen te promoten. Het Trusted News Initiative is echter meer dan dit; als u teruggaat naar de grondbeginselen van Hitler, gebruiken de leden van de TNI deze kernbeginselen om het publiek te controleren. De bekende TNI partners zijn onder andere: Associated Press, AFP; BBC, CBC/Radio-Canada, European Broadcasting Union (EBU), Facebook (waarvan de oprichters artikelen financieren die voor The Atlantic geschreven worden), Financial Times, First Draft, Google, The Hindu, Microsoft, New York Times, Reuters, Reuters Institute for the Study of Journalism, Twitter, You Tube, The Wall Street Journal, The Washington Post.

Wereld Economisch Forum: Het Wereld Economisch Forum (WEF) is een van de belangrijkste denktanks en ontmoetingsplaatsen voor de leiding van het mondiale kapitalisme, en is aantoonbaar samenhangend genoeg om als de leidende mondiale “deep state” organisatie te kunnen worden beschouwd. Onder leiding van professor Klaus Schwab heeft zij de laatste drie decennia een steeds belangrijker rol gespeeld bij de coördinatie van de geglobaliseerde hegemonie van grote pools van transnationaal kapitaal en daarmee verbonden grote bedrijven over de westerse democratieën. Veel van haar leden zijn actief in het gebruik van COVID-19 om een “Grote Reset” uit te voeren (zoals beschreven in de geschriften van Klaus Schwab) om mensen te onteigenen en digitaal te volgen en te controleren, als een stap in de richting van wat volgens velen een techno-feodalisme zal instellen, en van de WEF-doelstelling van een vierde industriële revolutie met technologieën die gezamenlijk “transhumanisme” worden genoemd. Genetische mRNA-vaccins zijn zowel door de westerse regeringen als door het WEF aangemerkt als een eerste stap in de richting van een onvermijdelijke “transhumanisme”-agenda.

  "Ik weet niet meer wat er in mijn lichaam gebeurt"

Sociale kredietsystemen: Het sociale kredietsysteem van China is een combinatie van toezicht door de regering en het bedrijfsleven, dat de burgers een “score” geeft die het vermogen van personen of bedrijven om in de moderne wereld te functioneren kan beperken door aankopen te beperken, eigendom te verwerven of leningen aan te gaan op grond van gedragingen in het verleden. Hoe men het internet gebruikt, heeft natuurlijk rechtstreeks invloed op de sociale kredietscore. Dit is de oorsprong van het sociale kredietsysteem dat zich in de Verenigde Staten lijkt te ontwikkelen. De ESG-metriek (Environmental, Social, and Governance) is een soort sociaal kredietsysteem dat bedoeld is om bedrijven – en bij uitbreiding individuen en de hele samenleving – te dwingen hun praktijken, gedragingen en denkwijze te veranderen. Veel regeringsleiders in de VS die door de WEF-programma’s Young Leaders of Influencers zijn opgeleid, dringen op dit scoresysteem aan en promoten het idee actief in de VS. Financiële instellingen zoals Paypal en GoFundMe, en ook sommige meer gangbare banksystemen, zijn al actief aan het beslissen wie hun diensten mag gebruiken op basis van een sociaal kredietscoresysteem (Haskins, 2022).

WEF Young Leaders Program: is een vijfjarig opleidingsprogramma van het Economisch Wereldforum dat personen selecteert die de meeste kans maken om te slagen in de politiek, het bestuur van ondernemingen en als belangrijke invloedrijke royalty’s. Het WEF helpt deze afgestudeerden in contact te komen met leiders en kapitaal om ervoor te zorgen dat zij opklimmen in de rangen van de nationale of wereldpolitiek en/of het bedrijfsbestuur. De agenda van het opleidingsprogramma wordt geheim gehouden, en het komt zeer zelden voor dat een afgestudeerde het programma in het openbaar bespreekt. De voordelen van het wereldwijde corporatisme, gecombineerd met social engineering zijn echter hoofdbestanddelen van het programma. Het Young Leaders programma is in 1992 begonnen (onder een andere naam) en heeft bijna 4.000 afgestudeerden gehad. Zij omvatten een “who’s who” van leiders en beïnvloeders in de politiek, big tech, media, de farmaceutische industrie, en de financiële wereld.

Een kleine subset van de afgestudeerden van het Young Leaders Program in de Verenigde Staten zijn onder meer:

Politiek en Beleid: Jeffrey Zients (White House Coronavirus Response Coordinator sinds 2021), Jeremy Howard (mede-oprichter van lobbygroep “maskers voor iedereen”), California Governor Gavin Newsom, Peter Buttigieg (kandidaat voor president van de VS in 2020, US secretary of transportation sinds 2021), Chelsea Clinton, Huma Abedin (aide van Hillary Clinton), Nikki Haley (US ambassadrice bij de VN, 2017-2018), Samantha Power (VS-ambassadrice bij de VN, 2013-2017, USAID Administrator, sinds 2021), Ian Bremmer (oprichter van de Eurasia Group), Bill Browder (Amerikaans-Britse financier), Jonathan Soros (zoon van George Soros), Kenneth Roth (directeur van Human Rights Watch), Paul Krugman (econoom), Lawrence Summers (VS-minister van Financiën, 1999-2001), Black Lives Matter mede-oprichtster Alicia Garza, Ivanka Trump, en Tulsi Gabbard.

Media: CNN medisch analiste Leana Wen, CNN Sanjay Gupta, Covid Twitter-persoonlijkheid Eric Feigl-Ding, Andrew Ross Sorkin (financieel columnist van de New York Times), Thomas Friedman (columnist van de New York Times), George Stephanopoulos (ABC News), Lachlan Murdoch (CEO van Fox Corporation, medevoorzitter van News Corp), Justin Fox (Bloomburg), Anderson Cooper (CNN).

Technologie en sociale media: Microsoft-oprichter Bill Gates, voormalig Microsoft-CEO Steven Ballmer, Jeff Bezos. Google mede-oprichters Sergey Brin en Larry Page, Elon Musk, voormalig Google CEO Eric Schmidt, Wikipedia mede-oprichter Jimmy Wales, PayPal mede-oprichter Peter Thiel, eBay mede-oprichter Pierre Omidyar, Facebook oprichter en CEO Mark Zuckerberg, Facebook COO Sheryl Sandberg, Moderna CEO Stéphane Bancel, Pfizer CEO Albert Bourla (een WEF Agenda Contributor), en Pfizer VP Vasudha Vats.

Opmerking: De agenda van het WEF, de WEF Young Leaders graduates en de WEF-filialen moet openbaar worden gemaakt. Wanneer de lezer mensen op deze lijst tegenkomt, bedenk dan dat zij door het WEF zijn opgeleid. Het verbond van deze afgestudeerden is niet met de VS, maar veeleer met het corporatistisch globalisme en de agenda van het WEF.

De Grote Reset: Econoom Peter Koenig is geopolitiek analist en voormalig Senior Econoom bij de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waar hij meer dan 30 jaar gewerkt heeft aan water en milieu in de hele wereld. Hij geeft lezingen aan universiteiten in de VS, Europa en Zuid-Amerika. Hij beschrijft een plan, algemeen bekend als “The Great Reset”, dat de Rockefellers, de Gates, het WEF en de Rothschilds aan het uitvoeren zijn als de overheersing van een kleine minderheid van corporate globalisten over de meerderheid van de bevolking. Zij gebruiken de dekmantel van anti-COVID maatregelen en een overdreven volksgezondheidscrisis om deze maatregelen door te drukken.

Koenig beweert de term in oktober 2020 bedacht te hebben als steno om een plan weer te geven dat bedoeld is als “het tegengif voor de ‘democratie'”. De Grote Reset zou de totale bedrijfsovername van alle aspecten van het leven zijn. Zoals Koenig het omschrijft, houdt de Grote Reset in dat de wereldwijde technocratische bioveiligheidsstaat (ook bekend als het wereldwijde volksgezondheidsstelsel) gebruikt wordt om deze veranderingen door te voeren. De eindresultaten zullen uitgebreide beperkingen van de fysieke omgeving rond mensen betekenen, een gedwongen digitalisering, en een verlies van lichamelijke autonomie (inspraak hebben in uw eigen beslissingen over uw gezondheid).

Op het eerste gezicht is “The Great Reset” ook de titel die gebruikt werd voor de 50e jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum, die in juni 2020 gehouden werd. Het evenement bracht vooraanstaande leiders uit het bedrijfsleven en de politiek bijeen, en was bijeengeroepen door Charles, Prins van Wales en het WEF, met als thema de wederopbouw van de samenleving en de economie na de COVID-19 pandemie. De bovenstaande beschrijving is wat men vindt op uw gewone zoekmachine en nog eens, maar de motieven zijn minder dan zuiver. Een minder flatteuze definitie van The Great Reset zou zijn Kapitalisme met Chinese kenmerken: Een economie met twee lagen, met winstgevende monopolies en de staat aan de top en socialisme voor de meerderheid daaronder.

  Veilig en doeltreffend: Politie klaagt Big Pharma baas aan wegens vervalsing van zijn Covid vaccinatiestatus

Met deze basisbegrippen in onze gereedschapskist, keren we terug naar het centrale onderwerp. In de gecoördineerde propaganda en censuurreactie op de COVID-19 volksgezondheidscrisis nemen de globalisten en corporatisten rechtstreeks Hitlers eigen principes voor de beheersing van de menigte over. Als we beter kijken, zien we duidelijk gecoördineerde acties van het door de BBC geleide Trusted News Initiative, verschillende Wetenschappelijke Technologische Elite, grote financiële groepen (zoals Vanguard, BlackRock en State Street), en het World Economic Forum die in real time handelen om een groeiend besef bij het grote publiek te onderdrukken dat het actief gemanipuleerd is. Het wordt steeds duidelijker dat deze organisaties en op één lijn liggende natiestaten crowd psychology instrumenten hebben gebruikt om grote angst en vrees voor COVID-19 te wekken om hun agenda’s op wereldschaal vooruit te helpen. Zij hebben COVID gebruikt om een geplande en gecoördineerde agenda aan te sturen, de Grote Reset.

Meerdere regeringen hebben nu toegegeven dat zij tijdens deze uitbraak actief gebruik hebben gemaakt van angst en “Massa Vorming”-gerelateerde theorieën als instrument voor totalitaire bevolkingscontrole. Dit zijn in feite psychologische operaties gericht op bevolkingen van naties. Eén schrijnend voorbeeld is in het Verenigd Koninkrijk actief geweest:

“Wetenschappers in een comité dat het gebruik van angst heeft aangemoedigd om het gedrag van de mensen tijdens de Covid-pandemie te controleren, hebben toegegeven dat hun werk “onethisch” en “totalitair” was.

SPI-B waarschuwde in maart vorig jaar dat ministers “het waargenomen niveau van persoonlijke dreiging” van Covid-19 moesten verhogen, omdat “een aanzienlijk aantal mensen zich nog steeds niet voldoende persoonlijk bedreigd voelt”.

Gavin Morgan, een psycholoog in het team, zei: “Het is duidelijk dat het gebruik van angst als controlemiddel niet ethisch is. Angst gebruiken riekt naar totalitarisme. Het is geen ethische houding voor een moderne regering. Van nature ben ik een optimistisch mens, maar dit alles heeft mij een pessimistischer kijk op de mensen gegeven.”

(Gepubliceerd in The Telegraph “Use of fear to control behaviour in Covid crisis was ’totalitarian’, admit scientists Members of Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviour express regret about ‘unethical’ methods” door Gordon Raynor, Associate Editor, 14 mei, 2021)

Natuurlijk gebeurt dit allemaal op hetzelfde moment dat Omicron de legitimiteit van de propaganda van de regering en de WHO over de “Veilige en Effectieve” mRNA vaccins en de bijbehorende mandaten vernietigt. In feite schijnen de verschillende “factchecker” en “advocacy journalists” deze vorm van “digitale haat” te hebben verdubbeld.

Hoe moet het nu verder? Velen vermoeden dat Joe Biden de State of the Union toespraak zal gebruiken om een stap in de richting van normalisatie te zetten en te pivoteren naar een andere grote propaganda-inspanning gericht op Rusland en de Oekraïne. Saturday Night Live maakt nu luchtig melding van de gevolgen van de “gedragscontrole” waaraan wij allen onderworpen zijn geweest, wat naar ik aanneem nog een teken is dat dit eindelijk aan het aflopen is. Maar de aangerichte schade is groot geweest. Levens zijn onnodig verloren gegaan, bedrijven gedecameerd, carrières verwoest, en ik weet niet eens waar ik moet beginnen met ons hele gezondheidszorgsysteem en de bijbehorende federale gezondheids- en humanitaire dienstenbureaucratie.

Lang geleden, toen ik nog twitter- en Linked In-accounts had, heb ik, voordat ik uit de publiciteit werd gehaald omdat ik de video van de Canadese COVID Care Alliance had gepost, waarin het klinisch onderzoeksmisbruik van Pfizer werd gedocumenteerd, gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid van gegevens waaruit zou blijken dat Ivermectine veilig was en enige werkzaamheid had tegen COVID, dat de “lablekhypothese” gegrond was, en dat de genetische vaccins niet helemaal veilig en werkzaam waren. In plaats van schoon schip te maken, verdubbelden de propagandisten. En nu hebben wij niet alleen de vaccinatieopdracht en de volksgezondheid in het algemeen ernstig beschadigd, maar ook het vertrouwen van het publiek in de artsen, de academische geneeskunde en het hele ziekenhuissysteem vernietigd. Het zal tientallen jaren duren voordat die schade hersteld is, en ik weet nauwelijks waar ik moet beginnen of hoe ik moet bedenken welke stappen daarvoor nodig zullen zijn.

Terwijl ik dit schrijf, heb ik ook gecorrespondeerd met een collega die toevallig advocate en moeder is. Ik denk dat haar laatste tekst een uitstekende samenvatting geeft van mijn standpunt. Er moet verantwoording worden afgelegd.

Welnu, wij zullen hen niet “gewoon verder laten gaan” – zij zullen boeten voor wat zij gedaan hebben. Wij zullen alles wat zij gedaan hebben juridisch aanvechten om te voorkomen dat het nog eens gebeurt, en daarna zullen wij het onderwijs hervormen, zodat onze kinderen de tekenen van tirannie in de toekomst weten te herkennen.

Roger dat.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID MASSAPSYCHOSE DOSSIER

59-jarige hypergevaccineerde Coronahysterica wordt tot waanzin gedreven door ongevaccineerde echtgenootVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelOekraïens parlementslid – “Wij strijden voor de Nieuwe Wereldorde”
Volgend artikelAnarchie en misdaad hebben de straten van Kiev overgenomen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

 1. volgens mij is unit82oo/talpiot mivd/nctv met je site aan het fucken

  malone doet zelf aan propaganda : “its dem nazis”

 2. Is Anyone Telling The Truth About This So Called Russian Invasion
  https://brandnewtube.com/watch/is-anyone-telling-the-truth-about-this-so-called-russian-invasion_91mNHIPbUoHLGcu.html

  Een commentator schreef:

  depcom
  depcom x days ago

  😅😅😅 Its merely a planned event by the good old boy cons who brought us the CONvid plandemic, facemasks, and the quackccine mandates. Little PuttPutt Putin and Volo are just playing their parts as directed by whomever the leader of the good old boy cabal is. Creepy Joe and Little PuttPutt Putin are playing good guy/ bad guy and Comedy Dhow Volo is playing the heroic victim. Meanwhile Creepy Joe has dispatched the SeanPenn to record the event for prosperity…..and profit. Can’t leave out

 3. Wat er gaat gebeuren is dat Rusland en de Nato(westen) elkaar kapot en arm gaan maken in deze oorlog en dat daarna China de wereld over gaat nemen, zowel in macht, economisch en sociaal. Dat is precies wat de WEF wil want China is het voorbeeld land voor de wef/great reset. Dus we moeten weg blijven van oorlog voeren wat natuurlijk altijd al de beste optie was.

 4. Wat er gaat gebeuren is dat Rusland in het westen (NATO) elkaar kapot gaan vechten en dat daarna China de wereld verder zal veroveren.
  Zowel in macht als economisch als sociaal.
  Dat is precies wat de WEF ook wil want China is het voorbeeld land voor WEF

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in