Aldous Huxley, een Engelse schrijver en filosoof, schreef bijna 50 boeken, waarvan het bekendste “Brave New World” is, een dystopische science-fiction roman die in 1932 werd gepubliceerd. De wereld in de roman is een futuristische wereld gebaseerd op wetenschap en technologie. Emoties en het gevoel van individualiteit worden geëlimineerd, te beginnen in de kindertijd, door het gebruik van conditionering, schrijft Dr. Mercola.

Het is een fictief werk, maar de concepten waarop het is gebaseerd, waaronder de macht om mensen te conditioneren om een abnormale staat van leven te accepteren, zijn dat niet. In de video hierboven kunt u een interview met Huxley uit 1962 beluisteren, waarin hij spreekt over het gebruik van overreding en conditionering om ultieme macht en controle over de samenleving te krijgen.

“Als je een bevolking voor altijd onder controle wilt houden, moet je een zekere mate van instemming hebben,” zegt hij. Zijn woorden klinken griezelig waar in 2021.

Mensen conditioneren om van slavernij te houden

Frederick Douglas zei ooit: “Wanneer een slaaf een gelukkige slaaf wordt, heeft hij effectief afstand gedaan van alles wat hem menselijk maakt.” Hoe komt een mens op het punt dat hij van zijn slavernij houdt, of toestemt te leven in, en zelfs geniet van, een toestand waarin hij niet zou moeten verkeren?

Vaak gebeurt dat door middel van terroristische technieken. Hoewel het woord geweld impliceert, combineren sommige van de meest diepgaande en gevaarlijke technieken methoden van terreur met methoden van acceptatie, zegt Huxley. Door elementen van overreding toe te voegen, is het mogelijk voor een controlerende oligarchie om mensen van hun slavernij te laten houden.

In 1957 publiceerde William Sargant “Battle for the Mind,” (Strijd om het Verstand) waarin hij ingaat op de technieken die gebruikt worden door evangelisten, psychiaters en politici om overtuigingen en gedrag te veranderen. Religieuze leiders produceren bekeringen, zegt Huxley, door de psychologische stress te verhogen, door over de hel te praten, en vervolgens deze stress los te laten door een hemel in het vooruitzicht te stellen. Krijgsgevangenen kunnen op dezelfde manier worden gehersenspoeld en onder druk worden gezet om schuld te bekennen.

Pavlov’s honden studie is een van de meest bekende uitingen van de kracht van conditionering. De honden begonnen niet alleen speeksel te produceren als reactie op voedsel, maar ook als reactie op elk voorwerp of elke gebeurtenis die zij met voedsel hadden leren associëren.

De bevindingen gelden ook voor mensen, die kunnen worden geconditioneerd om abstracte beelden te associëren met voedsel, zoals aangetoond door onderzoekers van de Wellcome-afdeling voor neuro-imagingwetenschap aan het University College London.

Wanneer zij foto’s van met voedsel geassocieerde beelden te zien kregen, nam hun reactietijd toe en werden delen van hun hersenen geactiveerd die betrokken zijn bij motivatie en emotionele processen.

Na Pavlov’s demonstratie van klassieke conditionering, “zonken de diepgaande observaties in het schepsel,” zegt Huxley, en Pavloviaanse methoden werden erkend als hulpmiddelen die met buitengewone efficiëntie konden worden toegepast, waardoor grote legers van totaal toegewijde mensen konden worden gecreëerd.

Ultieme macht impliceert vrijwillige acceptatie

Niet-terroristische methoden zijn ook essentieel voor het verkrijgen van de uiteindelijke macht, omdat een zekere mate van vrijwillige aanvaarding noodzakelijk is. Suggestie en hypnose zijn twee voorbeelden. Volgens Huxley is ongeveer 20% van de mensen gemakkelijk te hypnotiseren, terwijl 20% zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, te hypnotiseren is. De overige 60%, de meerderheid, kan geleidelijk worden gehypnotiseerd als je er maar hard genoeg aan werkt.

  COVID-19 vaccins: We willen eerlijke voorlichting in plaats van propaganda

Vergelijkbare cijfers gelden voor de kracht van placebo, of suggestie, zegt Huxley, verwijzend naar een studie over het toedienen van morfine of een placebo na een operatie. De proefpersonen hadden vergelijkbare niveaus van pijn en konden op verzoek injecties krijgen om de pijn te verlichten. De helft van de injecties bestond uit morfine en de andere helft uit gedistilleerd water, het placebo.

Terwijl 20% van de proefpersonen evenveel verlichting van de pijn kreeg van de placebo als van de morfine, kreeg 20% geen verlichting van de pijn van de placebo en 60% kreeg enige of af en toe verlichting van de pijn van de placebo. Dergelijke studies zijn belangrijk, omdat het niet moeilijk is uit te maken welk deel van de bevolking extreem gevoelig is voor suggestie en welk deel zich in het tussengebied bevindt.

Zoals Huxley opmerkte, maken dergelijke verschillen het bestaan van een georganiseerde samenleving mogelijk, want als iedereen ongevoelig zou zijn voor suggestie, zou er geen orde in de samenleving zijn. Aan de andere kant van het spectrum, als iedereen zeer beïnvloedbaar zou zijn, zou dictatuur onvermijdelijk zijn. De meerderheid van de mensen in de categorie “gematigd beïnvloedbaar” is een gulden middenweg, die de vorming en instandhouding van een georganiseerde samenleving mogelijk maakt.

Tegelijkertijd is het feit dat er 20% mensen zijn die extreem gevoelig zijn voor suggestie van enorm politiek belang. Wie die 20% in handen krijgt, kan gemakkelijk een regering of land omverwerpen, zegt Huxley, waarbij hij het voorbeeld van Hitler gebruikt om te laten zien wat er met de kracht van suggestie kan worden gedaan.

Hitler begreep menselijke zwakheden en buitte die uit. Omdat hij wist dat conditionering gemakkelijker is als mensen moe zijn, hield Hitler bijvoorbeeld al zijn grote toespraken ’s nachts, alleen zodat de mensen moe zouden zijn en daardoor minder weerstand zouden kunnen bieden aan overreding.

Wat zijn de grenzen van menselijke gehoorzaamheid?

In 1962 testte Stanley Milgram, psycholoog aan de Yale Universiteit, in een nu berucht experiment de grenzen van menselijke gehoorzaamheid aan autoriteit. De onderzoeksleider instrueerde de proefpersonen – de “leraren” – om elektrische schokken toe te dienen aan een student.

De “student” was in werkelijkheid een acteur, maar de proefpersonen waren zich daar niet van bewust en gaven gehoor aan de opdracht hem elektrische schokken te geven telkens wanneer hij een onjuist antwoord gaf op een vraag. Zelfs toen de student kreunde, smeekte om de schokken te stoppen en uiteindelijk niet meer reageerde, gehoorzaamden de proefpersonen de autoritaire figuur in de kamer en gaven pijnlijke elektrische schokken.

De proefpersonen voelden zich soms duidelijk ongemakkelijk bij de opdracht, maar gingen er toch mee door, wat aantoont dat mensen gruwelijke daden kunnen verrichten wanneer ze daartoe opdracht krijgen van autoriteiten, omdat ze zich in die hoedanigheid minder verantwoordelijk voelen voor het gedrag.

Het Milgram experiment werd later bekritiseerd omdat het onethisch zou zijn en in de V.S. werden studies die de proefpersonen ernstig in de war brachten later verboden. Vergelijkbare studies in Europa bevestigden echter de resultaten, en suggereren dat mensen gewillig en blindelings autoritaire bevelen zullen opvolgen, vooral als ze zich niet verbonden voelen met hun daden.

  We moeten het echt over het virus hebben: Zijn virussen vriend of vijand?

Zullen mensen, nu de maatschappelijke normen snel veranderen en er een steeds autoritairder omgeving ontstaat, ophouden met zelf na te denken en volledig overgaan in een wereld waarin privacy niet langer bestaat en burgers hun buren aangeven als die de status quo doorbreken?

Je zult niets bezitten en er van houden

Huxley’s science-fiction wereld waarin mensen leren van hun onderworpenheid te houden, klinkt de meeste vrij denkende mensen beangstigend in de oren. Maar het is iets dat openlijk wordt besproken. Top politici en Big Tech leiders gebruiken het gemeenschappelijke refrein dat de COVID-19 pandemie een kans is om te “resetten” en “weer beter op te bouwen”.

“Build back better” is een soort slogan voor The Great Reset, en hoewel dit wordt afgeschilderd als een nieuw initiatief, is het gewoon een rebranding van termen voor technocratie en de oude “Nieuwe Wereld Orde.”

Een elite-oligarchie zit achter dit technocratische plan om de samenleving te regeren via technologie, geprogrammeerd door wetenschappers en technici en geautomatiseerd door het gebruik van kunstmatige intelligentie, in plaats van via democratisch gekozen politici en regeringsleiders.

De huidige pandemie wordt gebruikt als rechtvaardiging voor de beweging, maar de agenda heeft niets te maken met gezondheid en alles met een langetermijnplan om de wereld te bewaken en te controleren door middel van technische surveillance. Onderdeel van het “nieuwe normaal” dictaat is dat je niets zult bezitten en gelukkig zult zijn. Dit fragment is geschreven door Ida Auken, agenda-bijdrager van het Wereld Economisch Forum (WEF):

“Welkom in het jaar 2030. Welkom in mijn stad – of moet ik zeggen, “onze stad.” Ik bezit niets. Ik bezit geen auto. Ik bezit geen huis. Ik heb geen apparaten of kleren.

Het lijkt misschien vreemd voor jou, maar het is heel logisch voor ons in deze stad. Alles wat je als een product beschouwde, is nu een dienst geworden… Af en toe erger ik me aan het feit dat ik geen echte privacy heb. Nergens kan ik heen en niet geregistreerd worden. Ik weet dat, ergens, alles wat ik doe, denk en droom wordt geregistreerd. Ik hoop alleen dat niemand het tegen me zal gebruiken. Al met al is het een goed leven.”

De onuitgesproken implicatie is dat de hulpbronnen van de wereld eigendom zullen worden van en gecontroleerd zullen worden door de technocratische elite, en dat je zult moeten betalen voor het tijdelijke gebruik van werkelijk alles.

Niets zal eigenlijk van jou zijn. Alle voorwerpen en hulpbronnen moeten worden gebruikt door het collectief, terwijl het feitelijke eigendom is voorbehouden aan een bovenlaag van de sociale klasse. Door de kracht van conditionering, kunnen mensen niet alleen deze nieuwe vorm van samenleving accepteren, maar er van houden.

De conditionering is al begonnen

Het eigenlijke doel van “building back better” is af te rekenen met wat ooit “normaal” was en het te vervangen door iets anders. Volgens het WEF betekent dit “het kapitalisme opnieuw uitvinden“:

“Een echt herstel van COVID-19 zal niet inhouden dat de dingen weer in elkaar worden gezet zoals ze waren: we moeten ‘beter terugbouwen’, ‘resetten’, als we de diepe kwetsbaarheden van het systeem die de pandemie aan het licht heeft gebracht, willen aanpakken.

  10 Moderne methoden voor mind control

… Als we deze kans om weer beter op te bouwen niet aangrijpen – om opnieuw op te bouwen en uit te vinden in plaats van “terug te keren naar normaal” – zullen de systeemrisico’s en kwetsbaarheden zich blijven opstapelen, waardoor toekomstige schokken zowel waarschijnlijker als gevaarlijker worden.

Ondanks de tragedie moeten we de COVID-19-pandemie als hefboom gebruiken en ervoor zorgen dat ze de katalysator wordt voor een diepgaande positieve transformatie van de wereldeconomie, die ons dichter brengt bij een wereld waarin iedereen goed kan leven, binnen de planetaire grenzen.”

Als u denkt dat dit niet mogelijk is, bedenk dan dat de conditionering al begonnen is. Met angst als drijvende kracht heeft de samenleving zich niet alleen aangepast aan, maar ook omarmd: lockdowns, universele maskering en massavaccinatie met een experimentele injectie, allemaal zonder solide gegevens om de effectiviteit en noodzaak van deze draconische maatregelen te onderbouwen.

De vaccins werden verondersteld de verspreiding van COVID-19 te stoppen, maar volledig gevaccineerde mensen kunnen het virus nog steeds overdragen, en censuur van iedereen die zich uitspreekt over de talrijke inconsistenties tiert welig. Met de invoering van vaccinpaspoorten worden ongevaccineerden steeds meer uitgesloten van de samenleving, worden zij geconfronteerd met het verlies van privileges en worden zij moreel te schande gemaakt en bestempeld als egoïsten.

In New York City zal vanaf 16 augustus 2021 een bewijs van vaccinatie worden geëist om restaurants, sportscholen en theaters binnen te mogen. Terwijl burgerlijke vrijheden, privacy en vrijheid langzaam worden afgebroken, allemaal voor een virus met een gedocumenteerde hoge overlevingskans, zijn velen voorstander van nog dubieuzere restricties. Er zijn echter ook mensen die steeds meer tegen lockdowns en vaccinpaspoorten in opstand komen.

n juli 2021, nadat het Franse parlement een wet had goedgekeurd die een vaccinpaspoort vereist om restaurants, treinen, vliegtuigen en bepaalde andere openbare gelegenheden binnen te komen, protesteerden meer dan 160.000 mensen, waaronder 11.000 in Parijs, tegen de “gezondheidspas”, zelfs toen de politie traangas en waterkanonnen losliet op sommige van de demonstranten.

Daarin ligt misschien een sleutel tot het stoppen van de conditionering die het publiek wordt opgedrongen, namelijk je uitspreken tegen wat je niet goed vindt. Het alternatief is veel duisterder, en je kunt een blik in zo’n autoritaire toekomst werpen op George Orwell, die zei:

“In onze wereld zullen er geen emoties zijn behalve angst, woede, triomf en zelfverachting. Het seksinstinct zal worden uitgeroeid. We zullen het orgasme afschaffen. Er zal geen loyaliteit zijn behalve loyaliteit aan de partij, maar altijd zal er de roes van de macht zijn. Altijd, op elk moment, zal er de sensatie van de overwinning zijn, de sensatie van het vertrappen van een vijand die hulpeloos is.

Als u een beeld van de toekomst wilt, stel u dan een laars voor die op een menselijk gezicht stampt, voor altijd. De moraal die we uit deze gevaarlijke nachtmerrie moeten trekken is een eenvoudige. Laat het niet gebeuren. Het hangt van jou af.”


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Het Economisch Wereldforum promoot het ‘Smart Masker’ van de toekomst dat je waarschuwt als je het vergeet te dragenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikel“Het is allemaal voor je eigen bestwil”
Volgend artikelIsraël: Nu de “herhalingsvaccinatie” voor iedereen beschikbaar is, moet het “groene paspoort” worden ingetrokken van degenen die “slechts tweemaal” zijn gevaccineerd.
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

12 REACTIES

 1. “daar ligt misschien de sleutel, je uitspreken”…..moet je wel gehoord willen worden…

  “ik bezit niets, ik ben gelukkig”….voor niets gaat de zon op, ergens zal een tegenprestatie plaats moeten vinden, voor alles!
  There is no such thing as a free meal…..

  “de opstandigen scheiden van de volgzamen”….kwestie van zeggen dat iedereen een spuit moet halen en wie het niet haalt hoort bij de opstandigen….de registratie op zichzelf van ingespotenen naast het bevolkingsregister leggen is voldoende om een gerichte razzia te houden….kwestie van tijd…

  Over inspuiten gesproken: een oude vriendin uit Engeland vertelde afgelopen week van enkele vrienden/bekenden die plots zijn gestorven, steeds na het ingespoten krijgen van Astra Zeneca…”Went to a friends funeral. She said he sat meditating when he died, just two weeks after his jab. She says it was the Astra Zeneca that killed him. He was fit and healty and only 55….”

  Ik ken persoonlijk niemand die is overleden aan “Covid”, behalve ouderen ook niet gehoord dat iemand eraan is gestorven…..ondertussen hoor ik wel van gezonde mensen die plots sterven, steeds sneller op elkaar volgend. Het nieuwe griepseizoen is vroeg dit jaar….we zullen het gaan meemaken….en nog steeds is het stil bij de regeringen van Europa….die fout op fout hebben gestapeld en ons de chaos brengen. Ze zullen dit beleid doorzetten over onze levens en straks over onze lijken. Onze leiders zijn geen mensen maar andermans slaven…

 2. Men heeft het altijd over BNW van Huxley en 1984 van Orwell. Fenomenale klassiekers die niet genoeg aandacht kunnen krijgen. Rekening houdend met de tijd waarin die werken zijn geschreven extra profetisch.

  Het bevestigt ook dit:

  – communisten veranderen nooit. Hun ondermijningen rijmen niet slechts op elkaar; ze zijn tot op de letter, de komma, en het puntje op de i gelijk aan al dat deze wortelloze kliek eerder heeft gedaan. Zelfs de symboliek wordt 1 op 1 herhaald. (denk aan blm-vuist)

  – Minder Christus, meer communisme. Christus is de grootste vijand van de eeuwige ondermijners. In de VS zeggen ze: ‘De communisten komen voor onze wapens’. Daarop vertel ik ze: Correct, maar ze komen éérst voor jullie Bijbels!

  – de kern van het communistisch angstbeeld is de complete verdwijning van de waarde van een mensenleven. Als je je afvraagt of je het afschepen van een derde van je stad naar de goelag zou hebben gesteund, wetende dat ze daar als lastdieren de dood in werden gewerkt… Je antwoord is nu bekend.

  Tot slot wil ik graag vermelden dat het duo Huxley – Orwell eigenlijk een trio zou moeten zijn met de vergeten naam Benson, schrijver van Lord of the World. Een onderschat meesterwerk dat ingaat op de slinkse wijzen waarop communisten ons demoraliseren. Demoraliseren moet letterlijk genomen worden als woord. Het weghalen van het moraal.

 3. @duchesne: is het U opgevallen dat er steeds meer wordt aangedrongen op leasen? Iets dat in de jaren ’90 eigenlijk nog zo goed als taboe was?

  Het begon met auto’s, maar nu wordt het leasen van een bed en witgoed zelfs genormaliseerd! Zelfs thuis hebben steeds meer mensen geen computer maar een Thin Client. Een prulletje van 3 tientjes dat via internet verbindt naar een desktop as a service voor een maandbedrag.

  En wat dacht je van telefoontjes? Allemaal abonnementen! Puur een toestel op de pof.

  Er zijn mensen die ontwaken uit een bed dat niet van hen is, gestald in een gehuurd huis. Daar trekken ze kleding uit de wasmachine die niet van hen is en bellen ze met een telefoon die niet van hen is in een auto die niet van hen is.

  Sparen kunnen ze niet, want al het geld gaat naar hun life as a service. ‘Maar welk risico loop ik dat sparen vereist?’ zeggen ze dan…

  Wetende dat we dit uit moeten leggen kunnem we niet anders dan concluderen dat we hebben verloren van de communisten.

  Velen leven al grootdeels in 2030.

  Ik weet dat frontnieuws ook niet veel van Katholieken houdt, dus ik zal de theologische leerstelling omtrent privébezit kort houden:

  “Hij die iemands vermogen afneemt om iets te bezitten, neemt daarmee niet alleen zijn goed af. Hij is ook zijn vermogen kwijt om te geven. Het schenken uit hulp, liefde of offering is een van de sterkste betredingen in het apostelschap van Jusus Christus.”

  • ….hier niks geleased. Cash neerleggen en nemen wat je nodig hebt…..en als geld digitaal word is het gewoon nemen wat je wil en een grote magneet meenemen waar je gaat of staat, best een op stroom….

   Het afnemen van bezit zal ook de zelfredzaamheid van de mens en de drang om te creeren slopen….en slopen als drang stimuleren……

 4. Ik ga mijn tuin veranderen in een moestuin. Je weet maar nooit hoelang geld nog waarde heeft. Ik heb zelfs nooit geld op zak. Alles met de pinpas. En over de discussie met de duchese. Gelijk heb je. Maar hoelang hou je zoiets vol. En als er nog wel iemand christelijk is. Houd je licht brandende. Want dit is echt de tijd van openbaringen. Sterkte aan u allen. Geprikt of niet. Jullie zijn allemaal slachtoffers

  • Josien, het is niet hoe lang je iets volhoud maar of jij de controle hebt over je eigen leven…en dood. Voor mij is het duidelijk, liever de lucht in dan kruipen. Als ik pissig word weet ik waar ik mijn gram moet en zal gaan halen, en het zal ze een fortuin kosten. Komt geen paardenkop aan te pas, maar ze zullen wensen dat ze me in goud hadden gewogen, uitbetaald en laten gaan naar waar ik wil…

   We leven in een land waar de staat bij gebrek aan redelijke argumenten met geweld en het zwijgen opleggen in vele vormen zijn macht moet behouden. Een wereld waarin logica het onderspit delft tegenover collectieve waanzin en pure corruptie… Dat zijn pas armoedzaaiers….

   Wat betreft je groenetuin, mocht je de ruimte hebben zou ik een kas kopen, want dit jaar is bijan alles door regen en gebrek aan voldoende warmte aan de planty verrot. Ik heb van de ruim 50 tomaten er misschien 10 kunnen eten, de rest door regen rot. Ik heb komkommers (indiase citroen, zelfde bite als een appel, de prikkeers gaan weg alsie groot is) met enkele honderden bloemen in juni. Dat zijn normaal komkommers, maar de tweede eetbare is net geoogst. Als ik heel veel mazzel heb zijn er nog 5 straks eetbaar en dat is het….kutweer…de druiven zijn niet groter geworden dan een centimeter en rotten en schimmelen weg door het nat….wat groeit als een tierelier is de munt en het niet geplande onkruid, en de peultjes liepen goed tot ook daar de witte schimmel inkwam. Nogmaals kutweer. De puimen zijn voor ruim de helft kapot gegaan aan de boom, de vijgen zijn nu eindelijk rood maar de vogels hebben ze ook gevonden….
   Plant vijgen, ieder blad is bijna een vrucht, en geen bijen nodig….
   Ik ga een kas aanschaffen, want eten uit eigen tuin is toch totaal iets anders dan de troep die de super verkoopt, gekweekt op glaswol en toegevoegde materialen. Het verschil tussen iets uit de volle grond of uit een kweekbak proef je. Bemesten is nodig, werk je mest de grond in want bovengronds heb je de hele zomer vliegen….bemest in de winter als je kan.
   En ik ben overgeschakeld op halvering van “vlees”, dwz, ik eet om de andere dag vlees maar koop het bij de slager want bij de winkel een kogel biefstuk kopen voor 5 euro of bij de slager voor 6 (200 gram) maakt alle verschil in wat je binnen krijgt. Neem een slager met een eigen slachthuis of ruimte, die hebben een naamhoog te houden qua kwaliteit. Liever goed eten dan constant troep….dan maar iets minder. Er ligt genoeg gratis op de weg trouwens, prima vlees als het niet helemaal plat is. Dat een auto de doodsoorzaak was wil niet zeggen dat het niet goed is, het liep immers voordat het stierf…..Vogels laten liggen, eekhoorns en egels ook, vol vlooien…

   We gaan het op korte termijn zien, de sterftes, de overheids razziaś of andere dictatuur maatregelen….

   Emigratie is de oplossing, want collectieve slavernij uit eigen beweging is het meest gevaarlijke wat er is, die lui doen alles wat ze word opgedragen, zonder rem. En een groep is per definitie gevaarlijk….
   Simpelweg omdat ze geen verantwoording denken te dragen, immers, de wet staat aan hun kant…..zeggen ze…

   …..mens zijn is verdomd moeilijk denk ik.

 5. Oh ja. En die 20 20 redenatie is al uitgetest voor de tweede wereldoorlog. Dus daar zit absoluut grote waarheid in. Waarom denk je dat er zoveel reclames bestaan. Als er 20 volgen..komt de rest vanzelf

 6. Ikweet dat ik het al eerder heb gezegd. Dat in m’n jonge jaren ikzelf heb meegeholpen met het begrijpen van het brein en het onderzoek naar welke delen daardoor gestimuleerd worden. Dat was begin jaren tachtig. Maar dat was om meer inzicht te krijgen en tegelijkertijd mensen te kunnen helpen. Maar ik wist dat er een 21e verdieping was. Ik ben er 2 keer geweest. Daar werden de dieren proeven gedaan. En ze werden echt goed behandeld en zelfs lief gehad om uiteindelijk hun hersenen in gemilimeterde plakjes te snijden. Tja…en dat is zo lang geleden. Dus wat ze nu kunnen bewerkstelligen. Met..ik noem maar iets. Peptiden. Voor elke gewenste reacties is wel een peptide. Ik vraag me echt af hoever de studies tot op heden zijn gekomen. werkte er niet voor geld maar uit idealisme. Verander de wereld gebruik wetenschap. Maar niet zo. Monsters zijn begonnen met een spel wat eigenlijk thuishoort in sciencefiction. Maar ik denk dat zij ook weten dat science de enige manier is om letterlijk slaven van mensen te maken en zo de democratie die gelukkig redelijk goed heeft gewerkt in de wereld waar het ontvangen is. wereld over te nemen. Gek genoeg schijnen deze ouderen zelf niet bang voor de dood. Of wat er in de geschiedenis boeken zal staan. Zij hebben er zelf voor gezorgd dat kinderen liever op een tablet spelen en leren dan gewoon studeren met pen en papier. En zo nemen ze alle gulle gaven..oh ja…dankjewel Bill gates. Zonder jou microsoft programma had ik een computer gehad die niets kon. Oh ja..alle glorie komt jou toe. Maar sindsdien zijn mensen opgehouden met zelf creatief te zijn. In 15 jaar tijd was alles mogelijk. Applaus. Tekenen. Lezen wiskunde talen alles is mogelijk. En dankzij verschillende programmeurs staan er ook enkele die in deze tijd doorgaan met de waarheid verkondigen. Ik weet niet Bill. Eerst wil je de wereld kleiner maken door ons allen samen te verbinden. En nu wil je dat deze planeet die godzijdank nog steeds groot genoeg is plotseling niet meer delen? Het lijkt wel een sprookje. Maar die eindigen meestal goed. Waarom en precies wanneer ben je in de trap van satan gevallen. En waarom? Bill Gates. Je had zoveel potentieel. Je had iedereen kunnen worden. Maar je kiest voor….een tranendal dat waarschijnlijk mog na echoes over 300 jaar. Of wellicht echt nooit meer uit de geschiedenis vergeten kan of mag worden. Ik weet het. De jeugd word grootgebracht door de staat. Ze zullen gevuld worden met hoe wij normale mensen zullen worden afgeschilderd als de mensen die nooit genoeg hadden en zelfs geen tijd voor hun kinderen hadden. En delen ervan zullen waar zijn. Maar wij zijn als individuele mensen niet begonnen met het spelletje economie. Ze hebben spullen gemaakt waar we ook afhankelijk van zijn geworden. Ik kan me nog herinneren dat we als gezin zaterdag ochtend naar het badhuis gingen. Heel afentoe hoopte m’n moeder in het ligbad te mogen. Maar die was altijd bezet voor hoge heren. Dus wij konden gebruik maken van de douche. Nog goedkoper ook. 1 ligbad kost het zelfde als 3x douchen. Dus meestal kozen ma ü

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in