Studies in het meest gevaccineerde land Israël tonen aan dat het vaccin 40 keer meer mensen doodde dan de Covid zelf en 260 keer meer bij jongeren

12
© Israel Defense Forces (CC BY-NC 2.0)

De analyse van vaccinatiegegevens in Israël laat een beangstigend beeld zien! De volgende analyse van een artikel waarin vaccinatie tegen Covid-19 wordt gepromoot, onthult alle vaccinatiegegevens en een beangstigende situatie!

Op 11 februari 2021 publiceerde Ynet (de populairste Israëlische website) een verwarrend bericht en artikel onder de titel “Gegevens over de effectiviteit van vaccinatie in Israël en de snelle impact ervan op jongeren”, schrijft het Israelische nieuwsorgaan Nakim.org.

Onze heranalyse van deze gegevens verklaart waarom tijdens het massavaccinatieproject dat medio december 2020 van start ging tijdens de lockdown, het aantal dagelijks bevestigde nieuwe gevallen van Covis-19 niet afnam zoals tijdens de lockdown en, wat nog belangrijker is, waarom het aantal ernstige, kritieke gevallen en dodelijke gevallen tijdens deze periode van ten minste een maand toenam. Van midden december tot midden februari (twee maanden) vonden 2337 van alle Israëlische 5351 officiële Covid-doden plaats. Onze analyses wijzen op ordes van grootte toenames in sterftecijfers tijdens het 5 weken lange vaccinatieproces, in vergelijking met de niet-gevaccineerden en die na het voltooien van het vaccinatieproces. Vermoedelijk ontwikkelen de asymptomatische gevallen vóór de vaccinatie en de gevallen die kort na de eerste dosis zijn besmet, ernstiger symptomen dan de niet-gevaccineerden.

Het Ynet-artikel is intrigerend samengesteld en maakt gebruik van gegevens die op een foutieve wijze door het ministerie van Volksgezondheid zijn verstrekt. Het is niet bekend of dit bedoeld was om de werkzaamheid van het vaccin aan te tonen, dan wel of dit ten onrechte is gebeurd omdat de verstrekte gegevens verkeerd werden begrepen. Merk op dat in Israël alle vaccins van Pfizer zijn.

Wij brengen een zeer belangrijk voorbeeld van het artikel in verband met de door het Ministerie van Volksgezondheid verstrekte tabel. De tekst “Onder de doden bevonden zich echter 546 personen die helemaal niet waren gevaccineerd of de eerste vaccinatiedosis kregen binnen twee weken voor hun dood” wijkt af van het beeld. Dit is duidelijk ongegrond, aangezien alle gegevens in de tabel en hieronder alleen Covid-19-patiënten betreffen die ten minste de eerste dosis vaccin hebben gekregen. Dit blijkt duidelijk uit bestudering van de tabel. Het totaal bedraagt 43781 Covid-patiënten die de eerste of de tweede vaccindosis hebben gekregen. Van de in totaal 660 sterfgevallen kregen er 546 alleen de eerste dosis.
De gegevens in de tabel geven niet zozeer de doeltreffendheid van het vaccin aan, maar veeleer de bijwerkingen van het vaccin.

Daartoe moeten we eerst begrijpen dat de verstrekte tabel de toestand beschrijft van Covid-19 patiënten die de eerste of de tweede dosis vaccin kregen op bepaalde data, zoals begonnen in het artikel “…uit de gegevens blijkt dat van de 856 patiënten boven de 60 jaar in ernstige toestand die op dit moment in het ziekenhuis zijn opgenomen…” we gaan ervan uit dat het artikel dat op 11 februari is gepubliceerd de situatie in de ziekenhuizen van de dag ervoor weergeeft, dus 10 februari 2021, of 11 februari 2021.
Op 10 februari bedroeg het aantal ernstige actieve gevallen 1056 volgens het controlepaneel van het Ministerie van Volksgezondheid, zie foto hieronder.

  Covid-19 vaccinatie kan trombose activeren

Hieruit blijkt verrassend genoeg dat de meeste ernstige gevallen die op 10 februari of op een nabijgelegen datum in het ziekenhuis werden opgenomen, in feite gevaccineerd waren met de eerste dosis of tot twee weken na de tweede dosis. Zie de tabel van de gevaccineerde patiënten met 1.031 ernstige gevallen en 220 kritieke gevallen op het moment dat de tabel werd gemaakt. Dit komt overeen met het artikel in het Hebreeuws van 1 februari 2021 “Kan men aantonen dat het vaccin van Pfizer vandaag de belangrijkste oorzaak is van hoge sterftecijfers in Israël en de wereld?”.

Dit is echter niet de laatste verrassing die we ondervinden als we kijken naar de gegevens van het ministerie van Volksgezondheid.

Het aantal mensen dat op 19 januari 2021 de eerste dosis vaccin heeft gekregen, kan worden afgetrokken van het aantal op 10 februari 2021. Gedurende die 21 dagen hebben 1.331.881 Israëlische burgers de eerste dosis gekregen. Uit de tabel blijkt dat 568 van hen zijn overleden dus 0,042%, en dat 39047 van hen een Covid-19geval zijn geworden, dus 2,9%.

Voor de tweede dosis concentreren we ons op gegevens die specifiek zijn voor twee weken na de tweede vaccinatie volgens de tabel.

Van 26 januari tot 10 februari 2021 hebben 909.102 Israëlische burgers de tweede dosis vaccin gekregen. Daarvan zijn er volgens de tabel 92 of 0,01% overleden.

Tijdens de 5 weken sinds de eerste dosis is dus minstens 0,05% van de ontvangers van de eerste dosis overleden. Dit sterftecijfer heeft voornamelijk betrekking op een betrekkelijk jonge populatie die op 19 januari is gevaccineerd, een periode waarin de meeste gevaccineerden jonger dan 65 jaar waren.

Om een schatting te maken van het sterftecijfer van degenen boven de 65 die meestal vóór die periode waren gevaccineerd, maken wij gebruik van gegevens die zijn gerapporteerd door het in de VS gevestigde VAERS.

Daar vonden wij, zie artikel in het Engels, dat de verhouding van sterfgevallen door personen boven de 65 tegenover die onder de 65 ongeveer 4,42 (155/35) is. Het sterftecijfer van de 65-plussers tussen de eerste en de tweede vaccinatiedosis zou dus tot 19 januari 0,042 (het sterftecijfer van de 65-plussers) vermenigvuldigd met 4,42 moeten zijn, wat resulteert in 0,186%, wat dicht bij de 0,2% ligt die door het Ministerie van Volksgezondheid op 21 januari 2021 werd gemeld.

Deze waarde van 0,2 % sterfte is later door het Ministerie van Volksgezondheid op mysterieuze wijze gewijzigd en zonder enige verklaring veranderd in 0,005, zie artikel in het Hebreeuws. Uit bovenstaande overwegingen blijkt dat de eerst verstrekte gegevens over het sterftecijfer juist waren, de bijgewerkte gegevens over het sterftecijfer waren wellicht bedoeld om lagere sterftecijfers onder ouderen te suggereren.

De blootstellingen houden hier niet op.

Het aantal Covid-19-sterfgevallen onder de gevaccineerden sinds het begin van de vaccinatiecampagne lijkt de stijging van de Covid-19-sterftecijfers te verklaren die sinds december 2020 is waargenomen.

Daartoe berekenen we de producten van het aantal gevaccineerden boven de 65 jaar met 0,2 en het aantal gevaccineerden onder de 65 jaar met 0,04. Hieruit blijkt dat de meeste Covid-19-doden in die periode vallen onder gevaccineerden, zoals blijkt uit de tabel die begin februari door het ministerie van Volksgezondheid is verstrekt.

  Israëlische studie: Pfizer-vaccin kan hartontsteking veroorzaken bij mensen onder de 30

Tijdens de vaccinatiecampagne van half december tot half februari waren 2.337 van de 5.351 voor Israël gemelde sterfgevallen het gevolg van Covid-19, of 43,7%. Daarvan zijn tot 19 januari 1.271 Covid-19 sterfgevallen gemeld voor Israël. De tabel die op 10 februari door het Ministerie van Volksgezondheid werd verstrekt, vermeldt 660 Covid-19 sterfgevallen onder de gevaccineerden, 51,9% van de sterfgevallen voor die periode. Slechts 1,3 miljoen Israëli’s, van de 8 miljoen (ongeveer 1 op 8, 12,5%), werden in die periode gevaccineerd. Vaccinatie bevordert dus de sterfte, want 51,9% van de sterfgevallen in die periode zijn voor rekening van de 12,5% die in die periode gevaccineerd is. Bovendien is het aantal ernstige en kritieke gevallen in die periode hoger dan de gerapporteerde ernstige gevallen, zodat het nadelige effect van het vaccinatieproces hoogstwaarschijnlijk erger is dan wat uit de beschikbare gegevens blijkt.

De tabel die het ministerie van Volksgezondheid op 10 februari heeft ingediend, vermeldt 660 Covid-19-doden onder de gevaccineerden, d.w.z. 51,9% van de sterfgevallen in deze periode. In deze periode werden slechts 1,3 miljoen van de 8 miljoen Israëli’s gevaccineerd (ongeveer 1 op 8, 12,5%). Als gevolg hiervan bevordert vaccinatie de sterfte, aangezien 51,9% van de sterfgevallen in deze periode betrekking heeft op de 12,5% die in deze periode zijn gevaccineerd. Bovendien zijn de ernstige en kritieke gevallen in deze periode hoger dan de gemelde ernstige gevallen. De nadelige gevolgen van het vaccinatieproces zijn hoogstwaarschijnlijk erger dan de beschikbare gegevens aangeven.

De horror gaat door. De sterfgevallen bij gevaccineerden moeten worden opgeteld bij de vele beroertes en cardiale voorvallen die vlak na de vaccinatie zijn gemeld en die niet zijn opgenomen in de Covid-19-sterfgevallen, die ongeveer het dubbele bedragen van de sterfgevallen bij gevaccineerden, waarvan de aantallen onbekend blijven en die wij de komende dagen zullen trachten te achterhalen.

Op dit punt stellen wij vast dat de vaccinaties meer sterfgevallen hebben veroorzaakt dan het Coronavirus in dezelfde periode zou hebben veroorzaakt.

Van de gevaccineerden die ouder waren dan 65 jaar is 0,2% overleden in de periode van 3 weken tussen de doses, dus ongeveer 200 op 100000 gevaccineerden. Dit moet worden vergeleken met de 4,91 doden onder de 100000 die aan Covid-19 sterven zonder vaccinatie, zie hieronder. Dit moet niet worden verward met de Covid-19 van 0,279 sterfgevallen per 100.000 gerapporteerd voor degenen die het vaccinatieproces hebben voltooid, of 2 weken na de tweede dosis, zie tabel in Ynet artikel hieronder.

Dit beangstigende beeld strekt zich ook uit tot degenen onder de 65, onder wie gedurende de 5 weken gedurende het volledige vaccinatieproces 0,05%, d.w.z. 50 onder de 100000, stierf. Dit moet worden vergeleken met de 0,19 per 100000 die sterven aan Covid-19 en die niet worden gevaccineerd in die leeftijdsgroep, volgens de bovenstaande tabel. Het sterftecijfer van deze leeftijdsgroep is dus met 260 toegenomen gedurende deze periode van 5 weken van het vaccinatieproces, vergeleken met hun natuurlijke Covid-19 sterftecijfer.

  Onderzoek: elke derde Duitser wil niet gevaccineerd worden - Afwijzing vaccinatie meer uitgesproken bij prestatie- en succesgerichte mensen

Een eenvoudige manier om deze punten over te brengen is te kijken naar de maandelijkse Covid-19 sterftecijfers sinds het begin van de pandemie en tot medio december, 3.014 sterfgevallen of 3014/9 = 334,9 sterfgevallen per maand. Het maandelijkse sterftecijfer sinds medio december bedroeg 2337/2 = 1168,5 sterfgevallen per maand, oftewel 3,5 maal zo hoog.

Wij concluderen dat de Pfizer-vaccins, voor ouderen, tijdens de 5 weken durende vaccinatieperiode ongeveer 40 maal meer mensen hebben gedood dan de ziekte zelf zou hebben gedood, en ongeveer 260 maal meer mensen dan de ziekte onder de jongere leeftijdsklasse. Wij benadrukken dat dit gebeurt om een groen paspoort te produceren dat hoogstens 6 maanden geldig is, en om de verkoop van Pfizer te bevorderen.

Deze geschatte aantallen doden als gevolg van het vaccin zijn waarschijnlijk veel lager dan de werkelijke aantallen, omdat het alleen rekening houdt met degenen die gedefinieerd zijn als Covd-19 sterfgevallen voor die korte periode en geen rekening houdt met beroertes en cardiale (en andere) gebeurtenissen als gevolg van de ontstekingsreacties in tientallen rapporten die gedocumenteerd zijn op de NAKIM site, die zelf slechts het topje van de ijsberg zijn, zie hier.

Hierbij wordt geen rekening gehouden met de complicaties op lange termijn die worden beschreven in een strafklacht die in december 2020 in Frankrijk is ingediend en in het Engels is vertaald, zie hier.

Achteraf gezien verklaart dit waarom ernstige gevallen van Covid-19 toenamen toen de vaccinatie begon, en waarom de gevallen afnamen toen de vaccinatie werd opengesteld voor jongeren, en bleven dalen toen de nationale vaccinatiecampagne aan kracht verloor.

Wij hopen dat dit bloedbad zich niet zal uitstrekken tot personen jonger dan 13 jaar, aangezien deze een hoger percentage bijwerkingen, waaronder overlijden, van vaccins vertonen, zoals blijkt uit de meerjarige gegevens van de VAERS-rapporten in de VS.

Samenvattend kan worden gesteld dat de pandemie de komende weken kan worden voorspeld. De daling van het aantal vaccinaties en van de vaccinatieleeftijd zal een daling van het aantal ernstige gevallen veroorzaken, voornamelijk niet door de bescherming door het vaccin, maar omdat minder mensen aan het vaccin en aan andere bijwerkingen van het vaccin zullen sterven.

Dit zal tijdelijk zijn, want over enkele maanden verwachten we te maken te krijgen met nadelige gevolgen van de vaccinatie op middellange en lange termijn, zoals ADE (Antibody-dependent Enhancement – antilichaamafhankelijke versterking) en de door de vaccins geselecteerde vaccinatieresistente mutanten. Dit zal echter waarschijnlijk pas na de volgende verkiezingen gebeuren en de kiezers (overlevenden) zullen geen gelegenheid meer hebben om hun teleurstelling bij de stembus kenbaar te maken.

Veel dank aan Dr. Hervé Seligmann voor zijn geweldige hulp bij het analyseren van de gegevens.

Haim Yativ

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Israël’s derde lockdown – een spektakel van mislukkingVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelWare liefde? 81-jarige Britse heeft “mega-seks” met 36-jarige moslim: nu willen ze in het huwelijksbootje stappen
Volgend artikelKwam het Coronavirus toch uit een lab? Linkse media woedend over studie
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

12 REACTIES

  • Zijt gij weer die koppige trut vanop FaceBook die zelfs vind dat als je de covidspuit niet neemt dat ge daarom een lafaard en een egoistisch zijt en goedpraten van vaccin toe???

  • Hey lompe trien, het eerste dat ik op mijn werk heb geleerd ivm studies en hun betrouwbaarheid beoordelen is kijken of er conflicts of interest zijn. Studies die gemaakt zijn door mensen die gekoppeld zijn of gesponsord worden vb door een bepaalde industrie die baat heeft bij uitslag van de studies hebben 0.0 geloofwaardigheid. En dit is het meest extreme voorbeeld van “conflict of interest”…..besef je wel dat deze studie DOOR DE FABRIKANT ZELF GEMAAKT IS???? SNAP JE DAT????? Het moet nog degelijk worden onderzocht door meerdere on,afhankelijke partijen. Maar als we afgaan op het feit dat een recente studie van Yale aangeeft dat 60% van de besmettingen reeds gevaccineerde mensen zijn en dat de enige onafhankelijke preliminaire studie aangeeft dat het slechts tussen de 19 en 29% effectief is, kunnen we met grote zekerheid aannemen dat die 90% BULLSHIT is…….Dus eerst wachten op meerdere onafhankelijke peer to peer studies. Maar vast staat dat je 90 % kan vergeten. Waarschijnlijk halen ze zelfs geen 50% effectiviteit, de drempelwaarde voor noodtoelating. Bron van de prelim studie is The British Medical Journal, dus geen complotsite, ook al lees je dit niet in de fakestream media. Door makkelijk te manipuleren goedgelovige schapen die totaal geen kritische geest hebben zitten we NU NOG in deze medische fraude. Ongelooflijk die reactie van jou. Door mensen als jij begin ik alle hoop op te geven dat het nog goed kan komen. Repeat after me……..beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh En AT FEMKE als jij een klkein beetje onderzoek had gedaan en MOEITE had gedaan dan had je op eudravigil en op VAERS de getallen kunnen opzoeken, dat zijn feiten, ook al komt het niet op TV. Deze info wordt niet verstop en is open en bloot voor iedereenb te zien op de officiele sites . Maar om een of andere reden is het voor mensen als jou het nodig om dit eerst op TV of andere media te horen. Dat komt omdat je het vermogen blijkbaar bent kwijtgespeeld om zelf logisch na te denken en dat de overheid en MSM bepalen wat de waarheid is. Ja echt ik heb geen geduld meer met mensen als jij, mijn familie is ook zo lompo. Wikj geloven dit , wij geloven dat…….euh NEWSFLASH geloven is gevaarlijk, kijk naar de harde feiten en denk zelf logisch na……Maar ja het is duidelijk dat angst mensen HEEL RAAR laat doen en blijkbaar het IQ van de algemene bevolking drastisch doet dalen. Sheep, everywhere I look fucking sheep^…..wordt er mismoedig van dat mensen NA MEER AL EEN JAAR nog zo onwetend zijn…….sorry voor mijn onbeleefde toon, maar al meer als een jaar heb ik met mensen zoals jullie te maken en het is zielig en frustrerend…..en ik heb het gewoon gehad……..is het zo moeilijk om je te informeren?????

   • btw reeds 12000 doden en 1000000 serieuze en permanente bijwerkingen. Zoek het op dit is harde data van CDC en EUdravigil. Nog nooit is het gebeurd dat dergelijke producten gewoon doorverkocht mogen worden. DIt had al LANG uit de handel moeten worden gehaald. Dit is ook de conclusie over een studie uit 2020 over deze vaccins..

 1. Denk toch dat jij beter je huiswerk moet doen, Inge!
  https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D122F920
  Ok ,sta je sterk in je schoenen en wil je testresultaten bekijken van mensen die zijn gevaccineerd?
  volg de link, klik eerst op I agree helemaal onderaan de pagina.
  Vervolgens klik je op het vakje VEARS data search, dan zegt hij processing……en voila de horrorlijst komt tevoorschijn, succes en sterkte.

 2. Sinds wanneer worden er door complotwappies The British Medical Journal, CDC, EUdravigil etc als referentie opgegeven? Ex falso sequitur quod libet. (lol)
  Oh ja en dat nog even dit…
  “Helemaal gelijk! De aarde is plat…, behalve op zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in