Wordt het menselijk ras spiritueel aangevallen? En heeft de esoterische filosoof en helderziende Rudolf Steiner daar meer dan een eeuw geleden voor gewaarschuwd toen hij zei dat een “vaccin” het afleveringssysteem zou zijn voor de ondergang van de mensheid? schrijft Jason Heppensta.

Voor velen wees de overdreven autoritaire reactie van regeringen wereldwijd op COVID-19 op een diepere, meer sinistere drijfveer. Maar het waren niet alleen de regeringen die zich vreemd leken te gedragen. De afgelopen twee jaar zijn we getuige geweest van mensen uit een breed spectrum van de samenleving die zich gedwee onderwierpen aan draconische aanvallen op hun vrijheden, waarbij velen de aanval zelfs fel verdedigden. Op dezelfde manier hebben we gezien hoe politici en partijen die ooit draaiden op platforms van persoonlijke vrijheid en economische autonomie, bijna van de ene dag op de andere veranderden in overheersende controlefreaks, die elk aspect van ons leven willen micromanagen. Hoe is dit gebeurd?

De laatste tijd is de term “massavormingspsychose” op ieders lippen. Het wordt gedefinieerd als een psychologisch verschijnsel waarbij een massa mensen vrijwillig een proces van deïndividuatie doormaakt, en er een kuddementaliteit ontstaat. Door hun besmettelijk karakter verspreiden de gedachtevormen die deze deïndividualiseerde mensen beïnvloeden, gekatalyseerd door de positieve terugkoppeling van nieuwsprogramma’s, sociale media en interactie tussen gelijken, zich als een lopend vuurtje door de bevolking. In het verleden werd dit groepspsychologie genoemd, of beter gezegd, de waanzin van de menigte.

Psychologie: van wetenschap tot het occulte

Iemand voor wie de gebeurtenissen van de afgelopen jaren niet zo verrassend zouden zijn geweest, was de Oostenrijkse esoterische filosoof en mysticus Rudolf Steiner, die bijna een eeuw geleden overleed. Gedurende zijn hele leven schreef Steiner talloze boeken en gaf hij duizenden lezingen over zijn theorieën, waarmee hij een grote bijdrage leverde aan uiteenlopende gebieden, van architectuur tot onderwijs en van landbouw tot bijenteelt. Zijn zeer unieke – en soms controversiële – inzichten en methoden leidden tot de oprichting van de spirituele beweging die bekend staat als Antroposofie, die het bestaan van een grenzeloos potentieel voor de mens benadrukt.

In tegenstelling tot sommige esoterische denkers zag Steiner het grote belang van de materialistische wetenschap, maar betoogde hij dat het van vitaal belang was deze te zien als slechts een enkel aspect van de werkelijkheid, dat idealiter moest worden gecombineerd met wat hij ‘spirituele wetenschap’ noemde – verkregen door mystieke ervaring – om het volledige plaatje te presenteren. Doorbraken vinden immers vaak plaats wanneer wetenschappers inzichten krijgen van buiten het materiële domein, zoals in het beroemde geval van James Watson, die de dubbele helixvorm van het DNA ontdekte in een droom over twee verstrengelde slangen. Evenzo creëerde Dmitri Mendelejev het periodiek systeem na een droom over “… een tabel waarin alle elementen op hun plaats vielen zoals vereist”. Deze gevallen tonen aan dat niet alle wetenschappelijke ontdekkingen het resultaat zijn van logische deductie en experimenten.

Steiner, die al sinds zijn jeugd mystieke inzichten ontving, verfijnde zijn helderziende vaardigheden zodanig dat de informatie die hij uit niet-conventionele bronnen ontving, meer werd dan een incidentele flits van inzicht. Zijn zoektocht werd de vaststelling van methoden voor het verkrijgen van objectieve buitenzintuiglijke waarneming – een taak die hij van het grootste belang achtte, want hij geloofde dat er in het spirituele rijk een epische strijd werd uitgevochten die desastreuze gevolgen zou hebben voor de mensheid, tenzij deze rechtstreeks zou worden aangepakt.

Geesten van de Duisternis

Zijn duidelijkste waarschuwingen over het toekomstige lot van de mensheid kwamen in een reeks lezingen die hij tegen het einde van zijn leven hield in Dornach, Zwitserland; deze lezingen zijn opgenomen in het boek De Val van de Geesten van de Duisternis. Hoewel Steiner’s tegenstanders zeggen dat zijn proza ijl kan zijn, zijn lezingen meanderend, en zijn concepten moeilijk te begrijpen, is hij opmerkelijk helder en duidelijk als het gaat om het lot dat de mensheid te wachten staat als we onze obsessie met wetenschappelijk materialisme de vrije loop laten zonder dat we weer in balans worden gebracht door de tegenkrachten van spiritualiteit.

  Destructieve illusies storten Europa in armoede

Dit wordt het duidelijkst geïllustreerd in de laatste twee lezingen van de serie – 13 en 14 – die respectievelijk de titel De Invloed van de Gevallen Geesten in de Wereld en in de Toekomst Dragen. Steiner stelt dat in het begin van de 19e eeuw een ongeziene strijd heeft plaatsgevonden die door bepaalde “geesten der duisternis” is verloren. Deze geesten werden naar behoren uit hun hemelse rijk verdreven en naar een meer materieel bestaansvlak, namelijk hier, geworpen. Hij is opmerkelijk precies over wanneer dit gebeurde: herfst 1879.

Deze nieuw aangekomen geesten voegden zich bij degenen die hier al waren – degenen die al sinds de mythologische tijden van de zondeval naast de mensheid bestaan en deze beïnvloeden. Aangezien deze kwaadaardige geesten tijd nodig hebben om zich een weg te banen door de menselijke samenlevingen, duurde het tot 1914 voordat hun kwaadaardige invloed zich in de menselijke samenleving manifesteerde in de vorm van de Eerste Wereldoorlog – een rampzalige gebeurtenis waarvan de oorzaak nog steeds onduidelijk is voor seculiere historici.

Lucifer en Ahriman – de leiders van de troep

De geesten Ahriman en Lucifer hacken de mensheid al duizenden jaren, zegt Steiner, waarbij Lucifer de ‘lichtbrenger’ is die ons spiritueler wil maken en ons meer vrije wil wil wil geven, en Ahriman het tegenovergestelde doet en ons materialistischer en gemakkelijker te controleren wil maken. Eenvoudig gezegd is Lucifer een opgaande invloed, terwijl Ahriman een neergaande invloed is.

Steiner’s gravure van het gezicht van Ahriman

Waarom zouden zij dit willen doen? Nou, we weten het gewoon niet – het is moeilijk voor onze menselijke geest om uit te vinden wat engelen en demonen bezielt. Maar telkens als er een van die periodieke gevechten in de geestenwereld is, zegt Steiner, heeft dat tot gevolg dat er een nieuwe groep versterkingen naar het materiële rijk wordt geslingerd om de krachten te bundelen met diegenen die er al zijn.

Steiner vertelde ons dat Ahriman – een demon die voor het eerst door de Zoroastriërs in het oude Perzië werd geïdentificeerd – op dit moment de overhand heeft. Hij had een persoonlijke ruzie met Ahriman en had zijn gezicht in een visioen gezien – in feite was hij ten tijde van zijn dood nog bezig een beeltenis ervan uit hout te snijden. Het voornaamste doel van Ahriman lijkt te zijn de mensheid mee te slepen naar een zuiver materialistische staat, verstoken van elke vorm van spiritualiteit, waarbij zelfs de impuls om contact te maken met onze ziel wordt weggenomen. De aanvalsmethode zou zijn via wetenschap en technologie, en door bezit te nemen van de geesten van machtige en invloedrijke mensen om deze agenda door te drukken. Deze gecontroleerde mensen zouden wetenschappers, politici, religieuze leiders of iedereen met enige invloed kunnen zijn. Zo zouden demonische krachten via deze mensen werken, en de mensen zelf, verblind door al te menselijke tekortkomingen zoals hebzucht of machtswellust, zouden niet het basisbewustzijn hebben om te herkennen wat er gebeurde.

Een nieuwe religie voor een nieuw tijdperk

De achtergrond van deze machtsgreep was de opkomst van het atheïsme en de verering van wetenschap en vooruitgang. Nu hebben we een situatie waarin een zuiver materialistisch perspectief wordt gepresenteerd als de enige verklaring voor de hele schepping. Atheïsme is voor sommigen een feitelijke religie geworden, terwijl de rijke tradities van inheemse spiritualiteit opzij zijn geschoven en onder de hiel ervan zijn verpletterd. Mensen, dieren en alle leven wordt op dezelfde kille manier beschouwd; slechts recipiënten van eiwitten en genetische code die kunnen worden geëxploiteerd. Het eindspel van dit stuk wordt voorgesteld als een sombere, monochrome wereld, ontdaan van geest en licht, waar mensen – hun geest en ziel gebroken – worden samengedreven en bewaakt als proefdieren.

We kunnen zien hoe dit scenario wordt versneld. De CEO’s van technologiebedrijven worden bijna gezien als heiligen of Bodhisattva’s, die de wortel van het eeuwige leven voorhouden in de vorm van het uploaden van de “gegevens” in onze hersenen op microchips. Tegelijkertijd worden politici, bedrijfswetenschappers, ambtenaren en economen beschouwd als technocratische ingenieurs die ervoor moeten zorgen dat de moloch van de materiële economie soepel functioneert. Vrije wil? De impliciete aanname is dat die overbodig zal zijn zodra de door AI aangedreven algoritmen – die ons beter kennen dan wij – de ontsnappingssnelheid bereiken. In dat stadium zou het menselijk leven geen intrinsieke waarde meer hebben, en zouden de omhulsels van onze vroegere ikken worden bezet door het demonische leger waarvoor Steiner ons waarschuwde dat het op zijn moment wachtte.

  Kijk: "Samenleving een stap dichter bij Dystopia" - Vision-Pro Early-Adopters gespot in het wild

In het bloed

Sommige mensen zeggen dat Rudolf Steiner voorspelde dat er een vaccin zou verschijnen dat het afleveringssysteem zou zijn voor de definitieve ondergang van de mensheid. In het licht van de clandestiene pogingen van de afgelopen twee jaar om bijna iedereen op de planeet te injecteren met een gen-editing behandeling, lijkt zijn voorkennis opmerkelijk – maar hoe waar is het?

Verbazingwekkend genoeg was Steiner opmerkelijk duidelijk (naar zijn eigen maatstaven) over het fysieke proces waardoor deze overname zou plaatsvinden. In zijn laatste lezing in De val van de geesten van de Duisternis stelt hij dat de geestelijke wereld waar entiteiten zoals engelen, demonen en aartsengelen wonen, zich in het menselijk bloed bevindt. Hij bedoelde dit heel letterlijk, door te zeggen:

“Zowel de aartsengelen als de engelen hadden als het ware hun woonplaats in het bloed. Waarlijk, het bloed is niet alleen iets voor chemici om te analyseren; het is ook de woonplaats van entiteiten uit hogere werelden.”

Daartoe speculeerde hij dat het toedieningsmechanisme de vorm zou hebben van een vaccin dat rechtstreeks in ons lichaam wordt geïnjecteerd.

“Vandaag [in 1917] worden lichamen ingeënt tegen het een en het ander; in de toekomst zullen kinderen worden ingeënt met een stof die zeker zal kunnen worden geproduceerd, en dit zal hen immuun maken zodat zij geen dwaze neigingen ontwikkelen die verband houden met het spirituele leven – ‘dwaas’ hier natuurlijk in de ogen van de materialisten.”

Dit “vaccin”, zegt hij verder, zou elke communicatie van de geestenwereld blokkeren, wat betekent dat er geen boodschappen of impulsen zouden kunnen doordringen van de “geesten van het licht” die altijd tot doel hebben de mensheid te helpen vooruitgang te boeken en onze bestemming te vervullen. Het vaccin zou de positieve impulsen die ooit aan ons werden doorgegeven permanent blokkeren, en in plaats daarvan zouden de ongelukkige slachtoffers alleen de impulsen kunnen ontvangen die tot hen komen van storende bronnen, waarvan we ons vandaag de dag kunnen voorstellen dat ze de media, het onderwijssysteem en zelfs de gevestigde religie kunnen omvatten. Hij zegt dat er grote verwarring zal ontstaan en dat Ahrimanische krachten de gedachten van de mensen ondersteboven en binnenstebuiten zullen keren. Alles wat ooit goed en verstandig was, zal slecht en dwaas lijken, terwijl alles wat ooit als krankzinnig en slecht werd beschouwd, zal worden voorgesteld als verstandig en goed.

Inktvisachtig: Van Wetiko tot The Matrix

Klinkt dit ongeloofwaardig, het gebazel van een lang overleden mysticus? Velen zullen ongetwijfeld zeggen van wel en dat er meer aardse en plausibele verklaringen zijn voor de psychische epidemie die de wereld in haar greep heeft. Misschien sprak Steiner immers metaforisch, zullen sommigen redeneren. Niettemin vertoont het verschijnsel waarop Steiner zinspeelde opvallende overeenkomsten met het Indiaanse begrip Wetiko. De auteur Paul Levy heeft hier uitgebreid over geschreven en het omschreven als “een besmettelijke psychospirituele ziekte van de ziel, een parasiet van de geest die momenteel massaal op het wereldtoneel optreedt via een collectieve psychose van titanische proporties.”

Luisterend naar een recente podcast van Legalise Freedom getiteld ‘COVID-19: War on Humanity’, merkte Emma Farrell, een plantengenezeres die sjamanistische technieken gebruikt om toegang te krijgen tot innerlijke rijken, op dat zij en anderen in hetzelfde veld de afgelopen twee jaar een ware horde spirituele parasitaire entiteiten hadden gezien die zich aan mensen hadden vastgehecht – alsof er een sluisdeur was geopend en ze erdoorheen waren gestroomd. Deze entiteiten, zegt ze, zijn er in alle soorten en maten, maar er zijn twee heel gewone en herkenbare, waarvan er één inktvisachtig is. Deze inktvisachtige wezens, zegt ze, hechten zich aan onbeschermde mensen en oogsten hun spirituele energie door verdeeldheid en tweedracht onder ons te veroorzaken.

  COVID-19 vaccin tegenstanders breken tv-gebouw af

BOVEN: Promotionele afbeelding van de inktvisachtige robot die voorkomt in de film The Matrix Revolutions uit 2003. TOP: Netflix’ hitserie van 2021, Squid Game, is een grimmige en gewelddadige overlevingsthriller die de menselijke natuur als intrinsiek barbaars bestempelt.

Dit vond ik interessant omdat we dit inktvis-archetype de afgelopen jaren in het menselijk bewustzijn hebben zien opduiken, niet in de laatste plaats door de pop-cultuur. Veel mensen hebben gemeld dat zij dromen over octopus- of inktvisachtige wezens, en kunstenaars als Peter Yankowski hebben deze visioenen geschilderd. De schurkachtige machines die mensen controleren en hun energie oogsten in de Matrix-films lijken inderdaad op robotachtige inktvissen, terwijl een van de beste Netflix-series van 2021 Squid Game was, een grimmige en gewelddadige overlevingsthriller waarin de menselijke natuur als intrinsiek barbaars wordt beschouwd. Bovendien voegt de hernieuwde populariteit van H.P. Lovecrafts bovennatuurlijke verhalen over verschrikkingen uit de diepte nog een tentakelachtige laag toe aan deze ruige taart.

En laten we niet vergeten dat Goldman Sachs, een van de grootste investeringsbanken ter wereld, door Rolling Stone-journalist Matt Taibbi werd beschreven als een “grote vampierinktvis die zich rond het gezicht van de mensheid heeft gewikkeld en onophoudelijk zijn bloedtrechter steekt in alles wat naar geld ruikt”. De beschrijving is treffend; wat is immers het doel van een investeringsbank anders dan elk aspect van de heilige wereld om te zetten in een te gelde gemaakt actief dat kan worden verhandeld, geëxploiteerd en benut?

De weg terug naar het gezonde verstand

Zou deze manifestatie van een inktvis/octopus-archetype in het menselijk bewustzijn kunnen zijn waar Steiner ons voor waarschuwde? Zijn er werkelijk spirituele entiteiten in ons bloed die de obsessie van miljardair-technocraten kunnen verklaren om ons stoffen in te spuiten die nanodeeltjes zouden bevatten waar we heel weinig over weten? En hoe valt dit te rijmen met de psycho-spirituele ziekte van Wetiko die Paul Levy beschrijft en het concept van de “massavormingspsychose” waarover in de alternatieve media wordt gesproken?

Misschien ligt de waarheid ergens in de verbinding van deze concepten, met de impliciete suggestie dat we niet moeten rusten in ons diepgaande onderzoek naar de manier waarop de ziekte die momenteel zo wijdverbreid is over de hele wereld, zich voordoet. Alleen zo kunnen we hopen de nodige instrumenten en wapens te vinden om ertegen te vechten.

Of misschien spelen de Ahrimanische demonen waarvoor Steiner ons waarschuwde, de Wetiko geestparasieten waarover Paul Levy schrijft, en de tentakelachtige entiteiten die via de populaire cultuur ons collectieve bewustzijn zijn binnengedrongen, allemaal in hetzelfde team. Als dat zo is, hoe ziet ons team er dan uit? En hoe winnen we dit spel? Misschien is de strijd wel noodzakelijk op dit punt in de menselijke ontwikkeling, en kunnen we door deze “geesten der duisternis” te verslaan naar een hoger niveau gaan.

Hoe dan ook, terugkerend naar het oude gezegde waarnaar eerder werd verwezen … mensen, zo wordt gezegd, worden misschien in menigten gek, maar de weg terug naar geestelijke gezondheid gebeurt één persoon per keer.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De SYNBIO “Borgificatie” infiltratie van het menselijk ras: Het gaat veel verder dan onvruchtbaarheid en ontvolking… mensen zijn de gastheer van een computationeel platform op nanoschaalVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHet is op: EU ziet geen ruimte voor nieuwe Rusland-sancties
Volgend artikelWaarom zit Europa in het slop? “Zijn economische zelfmoord”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

71 REACTIES

 1. de Eerste Wereldoorlog – een rampzalige gebeurtenis waarvan de oorzaak nog steeds onduidelijk is voor seculiere historici.: the jews

  • 👹 Ahriman lijkt wel de verzameling van die zwaar neurotische super sjacherijnige zeikerds waar jij het over hebt. Die lui leiden aan een fout in hun neurotransmitters.

  • Even nuanceren:
   een deel van “the Jews” (bedoel je Rothschilds??) en enkele andere medeplichtigen die niet Joods zijn / waren. Ik ken diverse Joodse mensen die ik wel vertrouw en goede mensen zijn. Bovendien… Macron, Kaag, Rutte, Gates, Biden, etc… dat zijn toch ook geen Joden en die nemen ook rampzalige beslissingen over anderen?

   • @emile…

    Het zijn overal de elites. Op elke bevolking in de wereld zit een kankergezwel die zich achter de gewone mensen verstopt. Bij de joden zit er ook zo’n club aan de knoppen van de macht. Orthodoxe joden, zionisten, Khazaren, illuminatie, vrijmetselaars, jezuïeten… ze werken in verschildende clubs nauw samen om de mensheid te onderdrukken. Zij zijn de 0,01% die alles en iedereen bezitten en hele regeringen, economieën en complete landen hebben geïnfiltreerd.

    Feit is dat vele (nep of niet) Joden nagenoeg alle media en banken en politieke organen bezitten. Duik er maar in en je komt overal op joodse namen uit. Net zoals Mark een kwaadaardige demonische Nederlander is die ons gijzelt, zo zitten er wereldwijd Joden op invloedrijke posities. De elites zijn niet een volk, maar een clan van psychopaten met allerlei afkomsten, de joden ontbreken daar niet in… sterker nog ze hebben een hele grote rol.

   • Crypto joden!

    Ik heb een hoop joden als klant gehad maar kan uit het diepst van m’n hart zeggen, wat een tyfus volk. Het zit ze in de genen om de boel uit te buiten, te belazeren en voordeel te behalen over de rug van een ander.
    M’n opa zei altijd, de enige goede jood is een dooie jood, maar dat mag je tegenwoordig al niet meer hardop zeggen.

    Toen ze Jezus aan het kruis nagelden zette ze collectief de deur voor hun demonen vrienden open! Is goed te merken nu.

    • Mee eens , ik was een jaar in Israel zette 1000 dollar op de bank daar want wilde lang in de kibbutz blijven toen ik wilde vertrekken en mijn geld ging halen om een ticket te kopen,was er nog 150 dollar over …jezus Ja inflatie zeiden ze echt!!!!!!Ik werkte als fotomodel in tel Aviv ..nou ik krijg nog steeds 3000 dollar van die lui…. verder ben ik gedrogeerd verkracht door de mossad en in de kibbutz kreeg je voor een hele week werken 6 dollar!!!!Ik kan nog veel meer vertellen oooo ze lijken zo geciviliseerd he? echt niet het zijn beesten!

  • “Some may call it Communism, but I call it what it is: Judaism.” Rabbi Stephen Weiss.
   “Anti-Communism is Antisemitism.” Jewish Voice, July – August 1941.

   “In his book, Jewish History, Jewish Religion: The Weight of 3000 Years Israel Shahak explained that Judaism fostered a “closed society… one of the most totalitarian societies in the whole history of mankind.”

   The coercion anti-vaxers experienced is comparable to what Jews have felt for centuries from their own rabbis and communities.”

 2. Te gek interessant verhaal. De pineal gland wordt aangevallen door de gifspuit. Hierdoor verzwakt het bewustzijn en daarmee de koppeling aan de levenskracht, het spirituele. Je kan zien waar die spuit voor dient als je naar de ingredienten kijkt. Zelfs voor de best-bedoelende wetenschappers is dat kennelijk nog teveel gevraagd. Helaas. En zo strompelt de mens verder naar het eindpunt van Steiner.

  • Toch een beetje het kip-ei verhaal… want; de mensen die de gifprikken gekozen hebben (zowel bewust als semi-bewust.. de keuze is de keuze) ; hebben naar mij mening al weinig tot geen connectie tot hun eigen spirituele bewustzijn (of 3th eye – of pineal gland of gewoon Hogere Zelf), ook niet aan gewerkt de afgelopen jaren. Ik bedoel… ik had het van nature al (geloven in mijn eigen Ziel) maar het ziet ernaar uit dat deze mensen die de keuze gemaakt hebben een gifprik te nemen (wisten ze wel want; zo snel een spuit uit het niets kán niet gezond zijn) – zegt mij wel juist dat zij al NIET dicht bij zichzelf stonden.

   Dit kan dus gewoon Het Lot zijn waar we ons nu in bevinden… waarbij ieder een pad gekozen heeft. Niemand is slachtoffer. Zelfs kids van 14 geven aan iets niet te vinden kloppen aan die prikken.. dus something bigger is at play here… iets met; roeping. Iets met Levenspad… en iets met; Born as a “Christian” of Born as a “Satanist”… red versus blue…. Ying en Yang….

   We bevinden ons in een splitsing van werelden…. en dat is ok. Maar de mensen die hun eigen pad niet accepteren (veelal de geprikten); leven in hel op aarde… en de anderen; als het goed is Hemel op aarde ervaring.. of werken er as we speak aan.

   P.S. Immortal.. leuke image heb je. Ja ja, i’m a fan van je…dat wisten we al…maar ik merk ook the little changes op… *humor*

   Fijn weekend!

   • Hihihi Lee.. je zegt het weer goed. Het geeft ook weer een beetje hoop wat je schrijft. De splitsing. Zolang we in rust kunnen leven en niet aangevallen worden door die afgesplitsten. De image is de Engel van de Nacht, door Alexandre Cabanel uit Montpellier, een stijl die minachtend l’art pompier genoemd werd. Lachen…ik vind het wel mooi, en toepasselijk. Greets, be good.

  • Eerder: Christ is the way In.

   Als je niet dicht bij jezelf staat of in staat bent diep inhoudelijk te reflecteren over en met jezelf… zul je kunstmatig Christ “believer” zijn en niet in the core dankzij ervaringen en zelf acceptatie.

 3. Eén Licht Verlichte de hele wereld, Zoon van God.
  Steek 1 kaarsje aan in een verder pikdonkere kamer.
  Er is licht.
  Steek er 10 aan en de duisternis verdwijnt.
  Wij zijn het Licht.
  Het zit in ons bloed.
  Laat jouw Engel tegen jou spreken, hoor en luister.
  Blijf bij je eigen spiritualiteit, dat is de kracht die het duistere nooit kan overwinnen.
  Ik weet niet of ik het overleef, of jij.
  Maar het Licht is eeuwig, als wij het willen.

 4. “De afgelopen twee jaar zijn we getuige geweest van mensen uit een breed spectrum van de samenleving die zich gedwee onderwierpen aan draconische aanvallen op hun vrijheden, waarbij velen de aanval zelfs fel verdedigden”.

  Inderdaad begin 2020 droeg bijna iedereen een mondkapje, zelfs verdwaasde idioten hadden dat ding in hun auto op, ook was ik getuige toen ik boodschappen ging doen toen ik veel mensen hun boodschappen karretjes tot de nok toe gevuld met daatboven op een zooitje touletpapier toen gebeurde iets in mijn bol en kreeg instand een bloedhekel aan het menselijk ras, de verstandelijk beperkten tering egoïsten ten voeten uit, graf typhus volk.

  • Adriaan W. april 21, 2023 at 15:55
   Ik had ook nooit verwacht dat het zo’n diepgaande kudde hysterie tegen hun medemensen zou worden. Maar mensen waren eigenlijk al lang toch zo… zodra ze zagen dat jij een beetje analytischer naar de wereld keek, of dat jij wat vaker ‘waarom’ vroeg, of dat jij niet meteen alles maar slikte, of dat jij geen zin had in meelopen, en dat soort dingen – zonder dat je daarbij neerbuigend of bekritiserend deed! – dan werd je al een “vreemd kwastje” genoemd, of nog erger. Hoe ik daarvan kotste, om mijn eigen intelligentie en analystisch vermogen te moeten onderdrukken om te passen in dat egoistische typhus volk, die bekrompen tering zooi (en dat is inclusief die zgn ‘hoger opgeleiden’!) alsof je jezelf niet mocht zijn, alsof je een misfit was… Maar ondertussen moet iedereen wel die mongolen in de LGBTRAGHWRS sex regenboog bende accepteren! Normale Intelligentie en nieuwsgierigheid passen niet meer in deze wereld. Gelukkig dankzij de nep pandemie hoef ik niet meer om te gaan met dat typhus volk. En stukje bij beetje komen er vriendelijke en zorgvuldige gelijkdenkenden mijn wereldje binnen gewandeld. 🙂

  • Ik herinner mij nog dat ik steeds de pijlen die ze op de grond hadden gemaakt in winkels nooit volgde en averechts terug liep je had die bange en verschrikte gezichten eens moeten zien

 5. De massa psychose is de uitkomst van ons collectieve ego dat stervende is. De periode waarin wij leven heet spiritueel gezien Kali Yuga, de eindtijd. Na Kali Yuga komt een nieuw begin. De apocalypse die aanstaande is, is de apocalypse van het ego.
  Het ego (denken/programmering/angst) is waar de elites ons mee besturen. De apocalypse van het ego betekent het einde van de macht van de elites en de elites weten dat. Na het sterven van ons ego, zal er een wederopstanding van ons bewustZIJN plaatsvinden. De elites zijn kansloos tegen het bewustZIJN, daarom voeren de elites al duizenden jaren een spirituele oorlog tegen ons bewustZIJN.

  Dat doen ze door vooral ego in ons te voeden en te kweken. Onze maatschappijen zijn gecentreerd rondom de ontwikkeling van onze ego’s en het vernietigen van ons bewustZIJN. Ego is de barbaar in ons, de killer, de overlever, de gewetenloze survivor in ons. Het ego is niet wat we zijn, het ego is onze doodsangst. Wij worden in permanente survival modus gehouden zodat we met angst kunnen worden bestuurd. Het ego is zo extreem door geprogrammeerd dat het een geestesziekte is geworden, een psychose. Dat ego is stervende en daarna komt de wederopstanding van wat WIJ echt zijn… Gods bewustZIJN, Christus.

  Waar angst (ego) is, is geen liefde. Waar liefde is, is geen angst (ego). LIEFDE is dus de afwezigheid van angst (ego).

  Zonder ego (angst) kan de elite ons niet meer besturen. De elites willen ons uitroeien, omdat ze kansloos zijn als wij de angst (ego) ontstijgen. De elites verliezen al hun macht zodra wij LIEFDE (eenheid) worden. Het gaat nog heel zuur worden voordat het zoet komt, maar het is niet te stoppen tenzij ze de hele planeet opblazen.

  @Immortal… misschien is dit waarom zij zo druk zijn om van deze planeet af te komen? Omdat ze weten dat hun dagen geteld zijn. Het is WIJ of zij. En dit keer (voor het eerst in duizenden en duizenden en duizenden jaren) hebben wij de kosmische kracht aan onze zijde. The best is yet to come.

  • Beste Maan. Een aantal artikelen geleden gaf u een uitleg over…wie wat waar…is God.
   Prachtig vond ik het en had het willen vastleggen maar door drukte van een aantal dagen raakte ik het kwijt.
   Misschien leest u dit en zou u mij willen zeggen op welk artikel uw reactie te lezen is. Groet.

  • Naam:*
   Hmmm… ik denk dat het vrij simpel is, de jongens met het geld hebben niks beters meer te doen. De bergen zijn beklommen, er staan rijen mensen te wachten in de iele lucht op de Himalya top, de zeebodem is niet te bereiken, alle meren zijn gevonden, alle jungles hebben ligstoelen, etc. Nu willen ze het God particle nog vinden, het bewustzijn beheersen (middels de gifspuit), en de ‘ruimte’ in – want de mens is nog nooit echt de ‘ruimte’ in geweest, dus dat moet ook nog gedaan worden, albeit ten koste van het dak van ons huis dat er voor gesloopt moet worden. En dan kunnen ze straks een hekje om hun eigen deel van de ruimte zetten, de McDondalds in de space kolonie bouwen, en elkaar’s satellieten kapot knallen als die over het hekje vliegen. En heel veel geld verdienen, daar gaat het toch om. Hihihi… Neurotisch en obsessief gedrag beheerst een handjevol. Daar hoef je geen Ahriman visioen voor te zien, of een Beelzebub zoals Lepoudre schrijft, of een weetikwat. Het is gewoon de knettergekke mens die zichzelf dwars zit… Trouwens, zou Steiner nou ook een tekening hebben gemaakt van Lucifer… dat zou nog eens mooi zijn! Ik zou die dan wel willen ophangen! Liever een positief portretje dan zo’n zure kop, of niet? (Ik zag er al genoeg van die zure smoelen in NYC. Soros is er nog zo eentje. En El Chapo Schwab. Groets, Naam:*, we houden vol. 🙂

   • De elites is naar mijn idee ontstaan uit de psychopaten die de mensheid ooit verstootte om de liefde te beschermen.

    Deze neuroten leven obv angst. Ze hebben alleen macht als ze ons bang houden. Ze hebben idd alles al veroverd en gedaan, zou me niks verbazen als ze daarom nu de ruimte willen opeisen. Maar ze zijn zelf zo dom als een lege zak chips, wij doen alles voor hen. Ik ben benieuwd wat voor gesprekken we over 10jr hebben, als we dan nog bestaan. Maar de elites kunnen niks zelf… niks… ze zijn gewetenloos en daardoor kunnen ze ons extreem bang maken en daarom hebben ze macht. Maar hun macht raakt op. Ik ben heel benieuwd waar we over een aantal jaren zijn. Of zij gaan alles verliezen en sterven of WIJ gaan alles verliezen en sterven… een andere uitkomst zie ik niet meer. Het is zo enorm dom allemaal… ze zouden halfgoden kunnen zijn als ze hemel op aarde bouwen, maar nee ze willen niks delen en alles voor zichzelf hebben. Ik ken veel mensen die geïnfecteerd zijn met deze levenshouding… de IKKE IKKE IKKE mensen… gevormd en geprogrammeerd naar voorbeeld van de elites. Ze zijn al duizenden jaren bezig om ons net zo laf, vals, verraderlijk, doortrapt, egoïstisch en narcistische als hen te maken. Ze hebben hemel en aarde bewogen om ons helemaal kapot te programmeren, maar het is een kaartenhuis en dat kaartenhuis van leugens gaat instorten. Het zal heel traag gaan, maar zodra het gebeurt is het in een ogenblik klaar. Duizenden jaren van liegen, programmeren en bedriegen… allemaal in één ogenblik kapot. Stelletje dwazen, hun tijd is op en ze weten het. De AIVD weet het ook, NCTV weet het ook… ofniet jongens? Jullie tijd raakt op en het bewustZIJN is uit pandora’s box.

    • Echt, hè. Ze kunnen alleen maar verder bouwen op de reeds bestaande legoblokjes, meer en meer technologie, maar zich ooit afvragen waar het allemaal toe leidt, en toe dient, ho maar. Want ze zijn zo dom als een lege zak chips. Tsja, als ze er in slagen het dak van ons huis te slopen, en de Aarde er onder te verschroeien met hun krankzinnige programma’s, dan is iedereen de haas. Dan blijft er alleen maar een enorme bende puin over, want ‘experiment mislukt’! Oeps mensen, we zagen het niet komen! Kijk maar eens naar die Baphomet Musk raket die een paar dagen geleden ontploft is tijdens lancering. Experiment mislukt! Boem! Gossie, rotzooi! Heel veel belastingbetalers geld verwoest. Maar groot applaus voor Baphomet de Muskusrat, heel groot applaus!

 6. Rudolf Steiner was een kind van zijn tijd. En is het niet opvallend hoe Europa-centrisch hij was?

  En daarmee stond hij natuurlijk ook in een judeo-christelijke traditie. Hij leende veelvuldig van bijbelse thema’s. Maar hij was Satanist, of Luciferiaan onder welk label dan ook. Een illuminati. Veel van zijn inzichten kwamen uit occulte seances. Zijn zoroastrische /manicheistische dualiteit van lucifer en ahriman zet goed en kwaad op hetzelfde niveau. Een bekend religieus thema dat ingaat tegen het christelijk wereldbeeld van God als Schepper en de door hem geschapen en gevallen cherub die zelf god wil zijn en daarom alles omdraait en met leugens de mens tegen Hem opzet.

  Hij was ook vooral homeopaat. Het stimuleren van het lichaam door sterk verdunde (d3 to c6 en oertinctuur) ziekmakers (oraal) in te nemen.

  Een eeuw geleden wist men ook niets van DNA. Wel van genetica, dat eigenschappen overerven als eenheden (genen). Men was zich net bewust van bacteriën.

  De joden leerden al 6000 jaar dat het leven in het bloed is. Joden mogen daarom geen bloed eten. Nu weten we dat de hormoonhuishouding via het bloed gaat. Maar dat is niet waar ons DNA zit.

  Verwar ook niet Steiners idee van vaccin (van vache, koeiepokkenvaccin) wat overeenkomt met homeopathie met de experimentele m-RNA gentherapie wat iets compleet anders is.

  Een eeuw geleden was vaccinatie totaal nieuw. En ook de eerste keer dat epidermische naalden gebruikt werden waarbij de natuurlijke barrière van het lichaam doorbroken werd. Wist hij het verschil tussen verzwakte bacterieen of virussen en hormonen?

  Voor hetzelfde geldt heeft hij het enorme misbruik van opioiden zoals heroïne voorspeld. Dat heeft eenzelfde geestdodend effect. Vraag de ouders van een junkie maar. En wat te zeggen van het enorm populaire recreatief gebruik van allerlei verdovende middelen, stimulerende middelen en psychedelica?

  Wat in de oude wereld gold als pharmacie: in een rituele setting gebruiken van stimulerende middelen om mensen te betoveren, contact te krijgen met geesten of toegang tot een bovennatuurlijke wereld (en IS het dat werkelijk of een effect in onze hersenen?). En het werd natuurlijk voor genezing gebruikt.

  Hoe dan ook er is van oudsher een duidelijk verband tussen genezing en het bovennatuurlijke. En de menselijke neiging om hier gewin uit te slaan. Snake oil. Het oude symbool voor genezer was een enkele slang op een stok. De oorsprong 3400 jaar geleden (law of first mention) is de koperen slang op een stok die Mozes omhoog hield in de woestijn (zie ook Joh 3 in de bijbel). Iedereen die gebeten was en ernaar opkeek werd genezen. Dit was 8 eeuwen voor de eerste Griekse beschaving en cultuur.

  Aesculapus was een afgeleide mythe. Maar is het niet opvallend dat de huidige pharmacie niet een enkele maar dubbele slang gebruikt als symbool? Dat is de caduceus het symbool van Mercurius , de gevleugelde boodschapper en god van de commercie! Dus het symbool van de gekruisigde Yeshua als redder en genezer is vervangen door de gevederde slang (amaru-ca) en geld. Cynisme ten top.

  Het jaartal 1879 is wel opvallend. Omtrent die tijd werd het in elite kringen modieus om zich openlijk met spiritistische seances te ‘amuseren’ (museren is nadenken). Occult werd spannend irrationeel. Door de Reformatie opgestarte Renaissance werd losmaken van religie, op zoek naar nieuwe invulling in Science en Seance. Oftewel oude wijn in nieuwe zakken.

  Want de oude religie die afgeworpen werd, het rooms katholicisme was de kern van het occultisme onder de valse vlag van ‘christendom’. De echte vervolgde christenen vochten zich vrij in noord-Europa of vluchtten naar Amerika.

  De elite bleef zich echter met dezelfde alchemie bezighouden. Hun positieve bevrijdende wereldbeeld kreeg een enorme dreun toen de gigantische slachting op industrieel niveau begon door te dringen in de 1e wereldoorlog; the war to end all wars.

  Wees niet verbaasd als mensen uit de elite een voorproefje geven uit hun plannen. Ook Aldous Huxley met zijn soma voorspelde al onze genotzuchtige genetisch maakbare samenleving in Brave new world.

  De waarheid is dat de menselijke samenleving niet evolueert maar degenereert. Niet alleen genetisch maar ook cognitief. Als 1879 een tijdsgewricht was dan is het dit jaar ook. Religie is niet de oplossing. Dat is het nooit geweest en zal het nooit zijn omdat het alles onder Lucifer valt. Het is mysterie Babylon.

  Gelukkig heb je nog tijd om partij te kiezen voor onze Redder en verlosser Yeshua.

 7. Steiner was een Oostenrijker.
  Steiner was een 33ste graad vrij metselaar.
  Steiner was oprichter van de vrij school oftewel het begin van groen links enzo.
  Steiner was een theosofia gnostica ala kabbala antroposofia olympia macedonia.
  Steiner hoorde de plannen in zijn loge over de experimentele bacteriële vaccinatie,
  die de wereld bevolking de populariseerde met de Spaanse corona pandemie

  • Inderdaad, Steiner is de ‘Blavatsky’ of ‘Bailey’ van Europa!

   Alles ‘esoterisch’ en ‘antroposophisch’ is het werk van de duivel om het volk van het pad af te helpen, te verleiden en te begoochelen met ‘inspirerende’ propaganda-BS in dienst van het Kwaad.

 8. Ziekte is een disbalans tussen de ziel en de vorm. Steiner onderscheidt Luciferische en Ahrimanische krachten die een mens te ijl of te verdicht maken, dit leidt tot 2 verschillende ziektebeelden, zo ook ontstaan er mensen die (te) dun of dik zijn enz. en hier ontstaat karma, een balans van leven tot leven, en hieruit fysiek verschillende soorten mensen, soms van generatie tot generatie.

  • U kunt zelf bepalen of het ‘coronaprocedé’ u te ijl of te verdicht maakt.
   Het lijkt er op dat de materialistische mens er meer door is gaan zweven.
   Een ziekte is tegelijkertijd een genezingsproces.

  • Bij esoterische genezing is doorgaans het etherlichaam de bron en ook de geleider van de genezende kracht.

   Bij Steiner komt ook het getal 7 terug. Mensen groeien door drie fasen van 7 jaar naar volwassenheid. Fysiek, astraal en mentaal. De drie samen vormen de persoonlijkheid.

   Te grote rationaliteit aangeleerd in de tweede fase (voor het 14e jaar) leidt tot een kopiëren van rationaliteit op een emotioneel niveau van ontwikkeling, en hieruit voortvloeiende de bekende westerse arrogantie of intellectuele hoogmoed, die ook wel terugkomt in de behandeling van ziekte.

   • In feite is wat rationeel genoemd wordt dat juist niet; het is emotioneel. Het verschil tussen rationaliteit en ‘rationaliseren’.

   • Was het niet een aantal jaar geleden dat de huidige pres. van de ECB, Lagarde het ook steeds over het ‘bijzondere’ getal 7 had…

  • Off the record.
   De mensheid zit in de puberteit.

   De drie fasen corresponderen grofweg met de evolutie van Lemuria (1 tot 7 jaar toen alles draaide om fysieke sensualiteit); Atlantis (7 tot 14 jaar, dat zo’n 12 miljoen jaar geleden begon, toen de passies ontwikkelden en de devotie naar een leider); Frontnieuws, Nederland en het Westen (14 tot 21 jaar).
   De drie rassen: zwart 1; geel (Mongoolse volkeren inclusief ‘rood’, indianen) 2, blank 3.

 9. Ik wil hier aanvullen dat Steiner exacte wetenschap wiskunde heeft gestudeerd.
  Zijn onderzoeken in en over en naar de Geestelijke wereld heet dan ook geesteswetenschappelijk onderzoek.Aan grote nauwgezetheid als betrof het wiskunde onderwierp hij zijn waarnemingen.

 10. Filmpje is mooi.
  Ja, steekwoorden die ik niet heb.
  Zo’n dertig jaar geleden las ik ‘Op Glad IJs’ van Shirley Mc Lean (je mag lachen) en daarin werd uitgelegd dat God energie is.
  Alles is energie. Omdat ik net als zovelen nadacht over het Godsbegrip, wie wat waar is God en geen genoegen nam met het beeld van God als de wijze man met baard was ik blij met deze ‘God is energie uitleg’ en heb die meegenomen omdat het strookt met mijn gevoel. Je kunt natuurlijk ook trendy zeggen dat God een verzinsel is, je bent er dan snel klaar meemaar daar neem ik geen genoegen mee.
  Nu was ik laatst in gesprek met een aantal gelovigen en de vraag wat is God kwam voorbij. Ik probeerde het met ‘mijn’ energie uitleg maar kwam er niet uit.
  Ik las later uw reactie met o.a. God zijn wij, we zijn allemaal God voor elkaar en dacht toen dat ik deze uitleg paraat had willen hebben. Het is het(zelfde) eigenlijk energie verhaal zoals die enkel globaal in mijn hoofd zweeft maar uw verhaal gaf het ‘handen en voeten’. Nou beste Naam, nog bedankt dan maar daarvoor.

  • @Svea

   Je schreef:
   ‘Nu was ik laatst in gesprek met een aantal gelovigen en de vraag wat is God kwam voorbij. Ik probeerde het met ‘mijn’ energie uitleg maar kwam er niet uit.’

   Als mensen geloven dat een appel een peer is, valt er niet mee te praten. Ik weet niet wat God is, maar ik geloof dat God het leven is en leven is energie. God is alles en alles is God. Het is niet de bedoeling om te duiden en te omschrijven wat God is, het is de bedoeling om te leven hoe God het bedoeld heeft. In ons brein, in ons denken (het ego) zijn we allemaal verschillend en willen we allemaal wat anders. In onze harten hebben we allemaal hetzelfde nodig en zijn we dus allemaal gelijk. Ons brein is gehackt, ons denken wordt bestuurd door de mensen die ons via het onderwijs, de politiek en de media hersenspoelen (programmeren. Onze harten zijn niet te hacken, daarom doet de vijand er alles aan om ons in ons denken (de programmering) te houden. De vrijheid is in onze harten, in onze harten regeert God/LIEFDE. Wijsheid is gefermenteerde kennis. Heb geduld en blijf filosoferen, twijfel en stel jezelf en de wereld vragen.

   Vwb de reactie die je bedoelt. Ik weet niet waar die staat. Wat je beschrijft is exact wat ik jarenlang heb overdacht en gefilosofeerd en uiteindelijk kwam ik dus ook op energie uit. Toen ik eenmaal met spiritualiteit en bewustZIJN bezig ging, begonnen er puzzelstukken op hun plek te vallen.
   Eerst geloofde ik nergens in, toen begon de ellende met cojona en toen begon ik met God te praten… eerst buiten mezelf, toen in mezelf en inmiddels overal. Voor mij is God de hoogste vibratie, LIEFDE, licht. Als ik mijn aandacht op God richt schiet de vibratie in mij omhoog. Kijk onderstaande filmpje, deze vond ik erg inspirerend. Probeer het niet teveel met je hoofd te snappen, geloven is een werkwoord en het werk is LIEFDE. Het gaat niet om wie of wat God is, maar hoe je God voelt… in dankbaarheid en in LIEFDE. Geloven is een werkwoord, LIEFDE is het werk. Focus op het voelen van lage (angst) en hoge vibraties (liefde), dat is de taal van alles.

   God’s bewustZIJN.
   https://youtu.be/K_lANADsdmg

   Als je wil leren, ga dan eens wat kijken van Alan Watts, Mooji, Krishnamurti of Shunyamurti (Sat Yoga). Van die 4 heb ik zelf veel geleerd.

   WIJ zijn één leven, één ZELF…
   https://m.youtube.com/watch?v=jOXa54mpo_o

   Als iedereen van God houdt en van elkaar houdt zoals we van God houden, dan zal iedereen als God worden gedient en bedient. Meer hoef je naar mijn idee niet te doen om een hemel op aarde te maken.

   • Mooi gezegd.

    Volgens mij is het eigenlijk heel simpel, maar moeilijk uit te leggen. Als ik je reactie lees, zie ik dat ik op hetzelfde spoor zit, maar via een heel andere benadering. Misschien vind je het leuk als ik daar meer over schrijf. Ik vind het in ieder geval heel fijn om jouw verhaal te lezen, want in mijn omgeving vind ik weinig bijval.

    Ik denk dat de mensheid al een paar keer (bijna) de waarheid ontdekt heeft, maar dat er krachten zijn die die kennis onderdrukken. Een van die keren is de Gnosis, die -kort gezegd- ons leert dat God in onszelf zit.
    Er is een werkelijkheid achter de werkelijkheid en die bestaat uit energie (of informatie) . Iedereen ervaart die, al zijn veel mensen zich er niet van bewust. In die metawerkelijkheid zijn we allemaal één en speelt tijd en afstand geen rol. David Icke heeft die metawerkelijkheid gezien en zijn visie is interessant, al heb ik ook wel kritiek.
    Max Planck, de grondlegger van de kwantummechanica, introduceerde de planckafstand en plancktijd: de kleinste afstand en tijdspanne van belang. Toen ik daarover las, viel het kwartje. Onze werkelijkheid heeft een resolutie en verversingsfrequentie en is in zekere zin een illusie. Het werkt net als een tv: het lijkt een bewegend beeld, maar het zijn eigenlijk aan en uit knipperende stipjes. Onze werkelijkheid wordt ziljoen keer per seconde gegenereerd en is heel fijn gepixeleerd. Dit is volgens mij de Matrix
    Wat er binnen die planckafstand en plancktijd gebeurt is fundamenteel onbekend (Schrödinger/Heisenberg) en daar vindt de magie plaats. Wij mensen kunnen met ons bewustzijn die matrix beïnvloeden. Helaas is de kwantummechanica in de ban geraakt van kansberekening (God doesnt play dice!) en toen Planck de Nobelprjjs kreeg voor zijn werk, was hij het niet eens met het pad dat was ingeslagen. Nu is het verworden tot een statistische wetenschap met geneuzel over superpositie.

    Toeval bestaat niet, kansberekening is wellicht handig, maar zegt niets over de waarheid en vrije wil bestaat.
    Waar ik helemaal gek van wordt, is, dat als ik aan iemand vraag of vrije wil bestaat, zij altijd ja zeggen, maar niet nadenken over de consequenties, want die zijn enorm! Trouwens, als zij nee zeggen ook, maar dat zegt tot nu toe niemand. En als het er is, is het er. Het is er wel of het is er niet.

    Dit is oude kennis.

    Er is ergens ooit iets of iemand opgestaan en heeft de boel gehackd en naar zijn eigen hand gezet. Daar komen we nu van los. Tenminste, lang niet iedereen als ik om me heen kijk.

    En wie is God? Hij is het al, die ons aanziet, worstelend en liefhebbend, ons druk makend, maar ons vrij latend en kijkt eigenlijk in een spiegel.

    Dank je, Naam, voor je woorden.

  • @Svea…

   PS… ik zou wel af en toe wel met wat mensen willen samenkomen om goede gesprekken te hebben en SAMEN met elkaar vragen te stellen en van elkaar te leren, te groeien en te verbinden. ALS ik dat ga organiseren ben je welkom om eens aan te sluiten.

   • @Naam….
    Ergens een afspraak maken in het centrum van Nederland? Een grand café of zoiets?
    Ik ben inmiddels grotendeels wel los van de razernij die als vanuit een brandslang over al deze commentaren gespoten is, (en waar ik zelf aan mee heb gedaan) en heb een beker die ik met je zou kunnen delen.

 11. Merkwaardig genoeg heb ik kort geleden meerdere octopus-achtige entiteiten in mijn energieveld waargenomen. Het was tijdens een groepsmeditatie, de entiteiten verlieten mij .

 12. Beste Mensen

  Alweer zo een 180 ° verdraaide verhaal
  Ahriman brengt niks anders dan Universele inzichten bij terwijl Lucifer de Rechterhand van God en Duivel voorstelt
  Hun helpt om hun snode plannen gemaakt in naam van de schijnheilige vader van hun genaamd Satan te doen slagen
  Dat is Lucifer
  Het doet Positief in het doen van de Negatieven
  Shaytaan = Satan betekend :
  De Grootste paraplu waaronder alle Negatieven zich verschuilen ook de nu heersende zogenaamde ziekten inclusief hun bedenkers zoals heer Medici , Fauci Klaus , Kill Bill en meer
  Her negatieve slechte voor goed praten
  Zo een Advocaten en Rechters werken
  Burgemeesters Parlementariers Kabinetsleden en allen van die gelederen staven het als zijnde goed en volgzaam
  Vervolgens leggen dat de Domme meelopers kudde Schapen op
  Het hun gevraagde te behartigen

  Dank U

 13. Wat een interessante en leerzame reacties. Wat mooi dat er veel mensen zijn die hier mee bezig zijn en dat iedereen hier open zijn visie kan en mag geven. Dat voelt echt goed. We zijn onderweg naar een wereld obv ons hart, een wereld waar we één ZIJN.

  Om de oorlog buiten onszelf te stoppen, moeten we eerst de oorlog in onszelf beëindigen.

 14. Voor alle duidelijkheid : zowel de Ahrimanische als Luciferische krachten zijn volgens Steiner onmisbaar voor de evolutie van de mens. Kwaadaardig worden die krachten enkel wanneer ze te dominant worden en het evenwicht in de mens daardoor is verstoord. Het zijn de Christuskrachten die alles in balans moeten houden. Aan Ahriman dankt de mens de mogelijkheid om de zaken nuchter en objectief te beoordelen. Aan Lucifer dankt hij de mogelijkheid om zich te verheffen boven de materie, op de vleugels van zijn verbeelding.

  • Didier april 22, 2023 at 19:55
   Dat is mooi, wat je schrijft, een realistische definitie van die Ahriman en Lucifer die goed te integreren is in het menselijk bestaan, in de levenscyclus van een mens. En niet neurotisch als alles in balans is. Bedankt voor het aanleveren van de nuance zoals bedoeld door Steiner. Dit is een heel stuk minder duivels en griezelig, maar vrij natuurlijk.

 15. Steiner heeft het over 1879 dat demonen worden losgelaten op aarde.
  Echter ,Onze Lieve Vrouw heeft in la Salette aan twee herderskinderen Melanie en Maxime gezegd dat de demonen uit de hel in 1864 zouden worden losgelaten.
  Duidelijke overeenkomst,alleen verschilt het vijftien jaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in