Het is nog niet zo lang geleden dat het pas benoemde hoofd van de EU-Commissie, Ursula von der Leyen, haar “Green Deal for Europe” aankondigde. Het plan is om tegen 2030 één biljoen euro, of 1.000 miljard euro, te investeren in de strijd tegen de klimaatverandering. En wat werd ze daarvoor gevierd, want misschien herinnert u het zich nog wel: dat was de tijd dat de Greta’s getuigen elke vrijdag in de voetgangerszones rondstuiterden tegen de vermeende door de mens veroorzaakte klimaatverandering, die het einde van de wereld in slechts tien jaar zou betekenen als wij niet heel snel en radicaal afstand doen van fossiele brandstoffen, bericht Anti-spiegel.ru.

Klimaatverandering als bedrijfsmodel

Zelfs Flinten-Uschi gelooft waarschijnlijk niet dat de klimaatverandering, die ongetwijfeld al bestaat sinds het ontstaan van onze thuisplaneet, door de mens veroorzaakt is, maar er valt op dit gebied veel geld te verdienen. Waarom men met een gerust hart kan betwijfelen dat de klimaatverandering door de mens veroorzaakt wordt, en dat de bewering dat vrijwel alle onderzoekers en deskundigen het hierover eens zijn een regelrechte leugen is, kunt u hier lezen, en hoe het onderwerp klimaatverandering buiten de Westerse media-bubbel wordt gerapporteerd, kunt u hier lezen.

Nu gaat het niet om de legende van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering, maar om de manier waarop de mensen in het Westen over dit onderwerp voor de gek worden gehouden. De hele klimaathysterie is niets anders dan een bedrijfsmodel waarmee op kosten van de belastingbetaler veel geld verdiend kan worden, denk maar aan de 1.000 miljard die von der Leyen er voor beloofd heeft. Het geld gaat in de eerste plaats naar Bill Gates. En dit is geen grapje, zoals u hier kunt lezen.

Bill Gates heeft, samen met andere oligarchen, een investeringsfonds opgericht om te investeren in bedrijven die geld verdienen aan de vermeende strijd tegen de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Hij noemde het fonds “Breakthrough Energy” en Ursula von der Leyen heeft dit fonds de officiële partner gemaakt van haar “Green Deal for Europe”. De 1.000 miljard gaat naar Gates en zijn vrienden.

Poetin heeft de klimaatverandering afgeschaft

Als von der Leyen en alle andere Europese politici werkelijk geloofden in de onzin die zij de mensen wijsmaken over de door de mens veroorzaakte klimaatverandering en het naderende einde van de wereld zelf, dan zouden zij zich moeten houden aan het geleidelijk afschaffen van fossiele brandstoffen – Poetin en Oekraïne of niet. Maar dat is nu juist wat zij niet doen.

In plaats daarvan vertrouwt de EU – u zult het niet geloven – steeds meer op steenkool ter vervanging van het betrekkelijk schone Russische gas, waar ze heel snel vanaf willen, om de boze Poetin te ergeren. Poetin ergeren is belangrijker dan klimaatbescherming en het voorkomen van het einde van de wereld waartoe de klimaatverandering zogenaamd zal leiden. In plaats van de CO2-uitstoot te verminderen, die ons allen zogezegd spoedig zal doden als wij die niet radicaal terugdringen, doet de EU het tegenovergestelde en vertrouwt zij volledig op vuile energiebronnen, zelfs bruinkool beleeft momenteel een renaissance in de EU.

We kunnen dus zeggen dat Poetin niet alleen COVID-19 heeft afgeschaft toen hij in Oekraïne ingreep, maar hij heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om de klimaatverandering af te schaffen. Poetin heeft de wereld vrijwel van de ene dag op de andere bevrijd van de ergste gevaren die ons de voorgaande twee jaar in spanning hadden gehouden.

  Scott Ritter: Oekraïnes groeiende verslaving aan buitenlandse huurlingen

Het Russische persbureau TASS heeft een zeer goede analyse van de gevolgen van het nieuwe energiebeleid van de EU gepubliceerd, die ik vertaald heb. Als er echte journalisten op de federale persconferentie zaten die ook serieus bezorgd waren over het klimaatgerelateerde einde van de wereld, dan zouden ze Habeck & Co. eigenlijk heel wat vragen moeten stellen over waarom de klimaatverandering plotseling niet meer zo gevaarlijk is.

Begin van de vertaling:

Vuile economie: afzien van energie uit Rusland leidt tot opwarming van de aarde

De Europese Unie bespreekt een embargo op Russische olie en gas. De prijs van dit besluit is een toename van de schadelijke uitstoot van CO2 en methaan in de atmosfeer

De 27 lidstaten van de Europese Unie werken verder aan het zesde pakket anti-Russische sancties. Na het verbod op de invoer van steenkool waartoe op 7 april is besloten, is de EU van plan de invoer van Russische olie stop te zetten. De Oude Wereld hoopt ook tegen het midden van het decennium zonder gas uit Siberische velden te kunnen. Het officiële standpunt van de Europeanen is dat koolwaterstoffen moeten worden vervangen door duurzame energiebronnen. De werkelijkheid is anders. Het embargo op Russische steenkool leidt tot een grotere productie van juist deze fossiele brandstof in de EU. Griekenland grijpt terug op zijn bijzonder vervuilende vorm, bruinkool. Nog gevaarlijker voor het milieu is de vervanging van in Yamal geproduceerd pijpleidinggas door Amerikaans of Qatarisch vloeibaar gas. De omzetting van de ene aggregatietoestand in de andere is alleen mogelijk met een hoge energie-input, waarbij nog de kosten van het vervoer naar het water moeten worden opgeteld. Men heeft berekend dat het vervoer van vloeibaar aardgas (LNG) in tankers 2,5 maal meer schadelijke luchtemissies veroorzaakt dan het vervoer via pijpleidingen. Om nog maar te zwijgen van de milieuschade die de winning van schaliegas veroorzaakt.

Het niet zo groene Europa

Geopolitiek gezien worden de veranderingen die plaatsvinden beschouwd als het vervangen van de ene energie-afhankelijkheid door een andere energie-afhankelijkheid. Vanaf februari 2022 zullen de Europese landen fondsen vrijmaken om meer en meer terminals voor vloeibaar aardgas te bouwen ter vervanging van de huidige leveringen via pijpleidingen. Duitsland is van plan 3 miljard euro te investeren in groepen drijvende terminals, terwijl Spanje, dat reeds zes terminals heeft, een pijpleiding wil aanleggen om vloeibaar gas via zijn pijpleidingen naar de buurlanden te brengen. In Noord-Europa is een soortgelijk infrastructuurproject overeengekomen: in de haven van Paldiski in Estland zal een terminal voor vloeibaar aardgas worden gebouwd, dat aan Finland zal worden geleverd. Op de Balkan neemt Griekenland een voortrekkersrol op zich: op 3 mei is het begonnen met de bouw van een terminal aan de Egeïsche kust, waardoor het zijn buren, ook niet-EU-leden, met vloeibaar aardgas wil bevoorraden.

Milieuactivisten zijn daar niet blij mee. Om het gas in de tanks te krijgen, moet de temperatuur ervan verlaagd worden tot -160 graden Celsius, waardoor het volume van de lading met een factor 600 afneemt. De omzetting verbruikt veel energie en is ook vatbaar voor lekken in het proces. Tijdens het hele traject, van de winning van het aardgas tot de levering aan de terminal, komt er spontaan methaan in de atmosfeer terecht. Volgens de Natural Resources Defense Council komt bij LNG tot 6 procent van deze schadelijke verbindingen in de lucht terecht voordat de energie de consument bereikt.

  De Russen hebben 45.000 man en 500 tanks verzameld in Koepiansk en bereiden zich voor op de definitieve aanval

Nog erger voor het milieu is dat de verwachte bron van de LNG velden in de VS zijn. Het is niet alleen het feit dat de transportroute over de Atlantische Oceaan erg lang is, maar ook de aard van de Amerikaanse gasreserves. Bij de winning van schaliegas, waarmee in de jaren 2000 en 2010 is geëxperimenteerd, winnen de Amerikanen olie en gas door de grond open te breken, wat leidt tot watervergiftiging, bodem- en luchtverontreiniging met methaan en ethaan. Of eigenlijk, niet overal: de winning van schaliegas is in delen van de VS verboden. Maar er is niet genoeg ander gas in de VS, en het gas uit de Amerikaanse staten waar de nieuwe winningsmethoden legaal zijn, zal in de toekomst in veel grotere hoeveelheden naar Europa gaan.

In de economische oorlog zijn alle middelen gerechtvaardigd

Europese en Amerikaanse politici die met “groene” beloften gekozen zijn, moeten deze ontwikkeling aan de kiezers uitleggen. President Joe Biden, die beloofd heeft geen nieuwe vergunningen voor olie- en gaswinning af te geven, is in 2022 de grootste verkoper van schalieproducten ter wereld in het buitenland geworden. In een onderhoud met Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, beloofde Biden alleen al dit jaar 15 miljard kubieke meter extra gas aan de Oude Wereld te leveren en tot 50 miljard tegen het einde van het decennium. Dit is een ommekeer van 180 graden, als men bedenkt dat Biden zijn ambtstermijn van 2021 begon met het verbieden van de Keystone pijpleiding tussen Canada en de VS, alleen al om milieuredenen.

Ook de Europese Commissie slaat een soortgelijke weg in. Begin februari 2022 hebben de Europese leiders aardgas na een langdurig debat erkend als “groene energie”. Toen ging het om pijpleidinggas; tegenwoordig wordt vloeibaar aardgas bij associatie ook als “groen” beschouwd, hoewel het totaal niet hetzelfde is. Er zijn gesprekken tussen de Europeanen en de Amerikanen: de oude wereld wacht op aanbiedingen van de VS om de methaanuitstoot in het vervoer te verminderen. Maar het gas is al aanvaard, dus het verbeteren van de technologie is voor de toekomst gereserveerd.

Dit is begrijpelijk gezien het standpunt van Frans Timmermans, de vice-voorzitter van de Europese Commissie die belast is met de groene overgang, die op hetzelfde ogenblik een andere overgang naar steenkool goedkeurde, waarmee de EU het Russische gas tijdelijk zal vervangen. “Onder de omstandigheden [van de militaire operatie in Oekraïne] zijn er geen taboes [ook niet voor steenkool],” legt Timmermans uit.

Geen taboe?

In werkelijkheid is er ten minste één, zij het juridisch bindende, beperking voor de Europese economieën. De Europese klimaatwet die in 2020 is aangenomen, legt de routekaart voor de toekomst vast: zij dwingt de EU-landen hun uitstoot met 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990, maar met een tijdsbestek van slechts acht jaar tot 2030. Dit doel combineren met het voeren van een economische oorlog tegen Rusland is moeilijk. De landen die nog steenkoolreserves hebben, hebben al de nieuwe anti-Russische sancties gebruikt om hun productie op te voeren, d.w.z. om de wet te saboteren.

  Oekraïens zelfvernietiging

Polen staat in de voorhoede. Polen staat bekend om zijn mijnbouwtraditie en wilde eigenlijk pas in 2049 helemaal stoppen met steenkool. Vandaag de dag wordt dit doel als irrelevant beschouwd. “Wij willen dat er in Polen ook in de tweede helft van deze eeuw nog energie uit steenkool wordt verbruikt,” zei vice-premier Jacek Sasin in april. Dit was niet bemoedigend voor milieuactivisten: de steenkoolindustrie is gemiddeld twee keer zo groot als de aardgasindustrie wat de CO2-uitstoot betreft. Dit zou betekenen dat Rusland voor de EU bestemde steenkool op de Aziatische markten zou verkopen en dat de Europeanen hun eigen steenkool zouden delven in plaats van ze te kopen, waardoor de vervuiling in de hele wereld zou toenemen.

In de eerste maanden van 2022 heeft in de Europese Unie de tendens naar de terugkeer van steenkool zich doorgezet. Griekenland heeft aangekondigd dat het de bruinkoolwinning, een uiterst vervuilende soort steenkool, zal hervatten. Roemenië is van plan kolengestookte elektriciteitscentrales weer op te starten en Duitsland wil de levensduur van elektriciteitscentrales verlengen die nog niet zijn stilgelegd. Italië heeft ermee ingestemd om reeds stilgelegde kolencentrales weer op te starten. De groeiende belangstelling voor steenkool is erin geslaagd de steenkoolprijzen op te drijven en de indruk te weerleggen dat de wereld overal mijnen zal sluiten na het Internationale Klimaatforum in Glasgow in november 2021.

Eén stap vooruit, twee stappen terug

In de Europese Unie wordt het voeren van een economische oorlog tegen Rusland door het bevorderen van vuile energie beschreven als een tijdelijke maatregel. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis gebruikte het woord “tijdelijk” om aan zijn kiezers uit te leggen dat de kolencentrales weer opgestart moeten worden. En de Italiaanse premier Mario Draghi gebruikte hetzelfde woord. De steenkoolprojecten in Portugal, Roemenië en de Tsjechische Republiek worden als tijdelijk omschreven.

Volgens het officiële standpunt van deze landen is de nabije toekomst voor Europa een vooruitgang op het gebied van duurzame energiebronnen. Op den duur moeten zij de vervuilende steenkool vervangen, waardoor elke aankoop van koolwaterstoffen zinloos wordt. Maar zonder verdere uitleg lijkt dit vooruitzicht niet overtuigend. Immers, als duurzame energiebronnen betrouwbaar waren, dan had de Oude Wereld er al eerder op kunnen vertrouwen. Feit is dat het windstille weer boven de Noordzee in de zomer van 2021 tot enorme verliezen bij de duurzame energiebronnen heeft geleid, de afhankelijkheid van gas onmiddellijk heeft vergroot en de energiecrisis heeft veroorzaakt die nog steeds voortduurt. Hoe kan worden voorkomen dat hetzelfde scenario zich in de toekomst nog eens voordoet? Steenkoolprojecten en zelfs vuil LNG uit de VS zijn tijdelijke oplossingen genoemd, maar niets is permanenter dan tijdelijke maatregelen.

Einde van de vertaling


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

KLIMAAT DOSSIER

Onthuld: Zo geestesziek is de klimaatgoeroe Greta ThunbergVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelSituatieverslag Operatie Z: Twee zeer slechte dagen voor Oekraïne, wat u niet te lezen krijgt in de NAVO-media
Volgend artikelGevaccineerde mensen zenden MAC COMPUTER ADRESSEN uit; Wat veroorzaakt dit fenomeen?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

36 REACTIES

 1. EU-mastodont en Green Deal-propagandist Frans Timmermans wil dat ‘we’ helemaal onafhankelijk worden van Russische gas (en olie). Want Rusland is slecht, en fossiele brandstoffen zijn mogelijk nóg slechter. En dus moeten we… massaal bomen verbranden om alsnog aan energie te komen. Want volgens Timmermans is het verbranden van de natuur dé manier om … de natuur te redden.

  De totaal geschifte PvdA’er Frans Timmermans wil vol inzetten op ‘biomassa’ om a) onafhankelijk te worden van Russische energie en b) zogenaamd om de ‘natuur te redden.’ Met name dat laatste argument is ronduit hilarisch. Want ‘biomassa’ houdt in dat je bomen verbrandt om energie te genereren. Als je gelooft dat dat ‘goed’ is voor de natuur ben je niet goed bij je hoofd.

  • Hou toch op man… dit is de vetste leugen aller tijden. Door Al Gore, die in het WEF raad van bestuur zit, verzonnen met die debiele slogan van hem “Inconvenient Truth”. De global warming begon toen Sen. Kay Bailey Hutchison van Texas the House Bill nnn ondertekende (ik ben effe vergeten wat het nummer was, iets met een 6). Zodra die ondertekend was, begon de ‘global warming’ als gangbusters. Het heeft alles te maken met het gebruik van EMF voor de ruimevaart en het beheersen van het klimaat over de hele wereld, met de bedoeling dit klaar te hebben met 2025. En het heeft dus helemaal geen duvel met het ‘opwarmen van de aarde’ te maken. Het zijn anomalieën in het weer die veroorzaakt worden door gerichte storingen – zowel warm als koud en heel veel tornados en hurricanes die ook aangewakkerd worden dmv EMF. En wb die ‘natuurlijke cyclus’ wat is dat voor maffe uitdrukking. Verdiep je, en dan kom je ook het eea te weten. En het is allemaal niet wat je denkt. Ja, ja, complotterij, zeg je… Duik er maar in. Dan kom je er ook achter.

   • Waarom moet die ophouden?
    Er is heel duidelijk klimaatverandering…
    Vroeger kon je op de Schelde in Antwerpen in de winter ijsschaatsen en dat mag je nu eens proberen in de winter! Ons klimaat zal steeds veranderen maar de vraag was en is of de mens daarmee iets te maken heeft en dat is natuurlijk zeer twijfelachtig.
    Want de zon is de grootste boosdoener daarom wilt die gek Bill Gates de zon wat blokkeren.
    Leuk om te zien:
    https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE&t=124s

    • Dat zeg ik dus de hele tijd! Dat zeg ik hierboven ook. Het heeft niks met de Aarde zelf te maken, maar alles met het gebruik van technologie die de mens heeft bedacht! Het is ook geen natuurlijke cyclus; het zijn anthropogene effecten die door de mens zelf zijn veroorzaakt. Je kan dus niet ontkennen dat de mens er geen handje in heeft de boel te verstoren, maar het is GEEN ‘natuurlijke cyclus.’ DAT zeg ik, en niks anders. Ik bedoel daarmee, trap er niet in! Trap niet in dat verdien model dat het WEF mbv Al Gore heeft opgezet om geld te troggelen obv ‘CO2 uitstoot’ en dat soort lulkoek. Je moet kijken naar WAAR de oorzaak van de klimaatsanomalieën vandaan komen, en die zijn heel iets anders dan waar al die deugschapen voor staan te protesteren in de bagger en de regen, als achterlijke kuddedieren die alles maar voor zoete koek slikken. Bah. om woest over te worden.

 2. Het gas uit Amerika wordt schreeuwend duur de Euro zakt helemaal weg tegenover de dollar
  Amerika heeft Europa bij de veter die domme Europiaantjes toch.

  • (Amerika heeft Europa bij de veter die domme Europiaantjes toch.)

   Het westen zit vast in een groot spinnenweb, waar ze zonder een oorlog niet meer uitkomen.
   VS is al 8 keer failliet, door geld bij te blijven drukken. Europa is ook al een tijd failliet.
   Dus is nog maar 1 oplossing, ten kosten van alles en iedereen. Als je niets meer te verliezen hebt. Dan ga je all in. We.Wij, leven in 1 grote leugen.

 3. Het klimaat sprookje, bedacht als een onuitputtelijke geldbron.
  Geïndoctrineerde kinderen als boegbeeld.
  Een middel van de elite om de mensen te verarmen.
  De goedgelovige, naïeve burger trapt er helaas in..
  Die film, An Inconvenient Truth, uit 2006, een grote propaganda vertoning.🤮

 4. Nederland heeft al contracten met estland gesloten voor verkoop van bijna alle bossen.
  Dat het regenwoud plotseling sneller gekapt word is oh zo slecht voor het mileu. Want de co2 waarden die zo belangrijk zijn voor plantengroei gaat naar beneden. En hier in dit kutlandje is het het tegenovegestelde. Co2 is slecht… wat een joke

 5. Tegen de herfst als het koud wordt is alles weer anders.

  Ze zullen alles op alles zetten om Putin uit de weg te ruimen, net als alle andere leiders die ze niet meer zagen zitten.

  En die biomassa is een grote grap. Hier op de Veluwe is ook vanalles gerooid, en het komt nooit meer terug.

  • Hahah, ik dacht dat Staats Bos Beheer was! ja, er zijn aardig wat boompjes weg. En laatst zag ik ook een grote dubbele trailer die heel veel dikke stammen aan het opladen was in het bos, en overal de geur van vers gezaagde bomen. Opvallend, nooit eerder gezien dat zulke dikke stammen weggezeuld werden in dat bos. Dat had ik alleen in Oregon en Washington gezien. Buurman vertelde ook dat er veel hout gekapt wordt voor energie, bepaald soort hout, ben vergeten wat, en/of voor de export. Hij was er heel boos over. Ik zal het nog eens navragen bij hem.

 6. Een figuur als Timmermans werd vroeger gelyncht, brandstapel, gestenigd of onder de Guillotine gelegd. Tegenwoordig krijgen ze lintjes en eredoctoraten haha.

 7. Oorzaken klimaatverandering:
  meteoriet inslag, vulkaan uitbarsting, maar de meest standaard: activiteit op de zon.

  NIETS wat de mens kan doen heeft invloed erop. NIETS>
  Fosiele brandstof: nog genoeg voor 2–4000 jaar.

  Waarom denk je dat naziteef het veto wil afschaffen op “klimaat”? Zij wil geld voor NOG een leger voor haar “Vierte Reich”.

  • Dat is niet zo. Je kan het op de zon gooien, en met Gates meegaan in zijn zonsverduistering plannen voor 2030, maar het is niet zo. Het zijn anthropogene effecten veroorzaakt door de mens zelf – EMF is er een heel grote boosdoener bij; de hitte die dit veroorzaakt en terugkaatst op de aarde is als een microwave. Je zit vet te koken onder de lucht. De bovenlagen worden gestaag vernield dmv EMF en dmv lanceringen die jouw broodnodige satellieten en zo rond de aarde moeten duwen (zie onder meer HAARP, waar ze staan, en wat ze doen). Dan is er de achterlijke waanzin van het ‘space tourisme’ dat ook door die fragiele energielagen scheurt als de tering, en klimaats storingen veroorzaakt, onder meer nog grotere tornados dan ooit, sinds de aanvang van ‘global warming’. Ook in EU veroorzaakt de ‘global warming’ tegenwoordig tornadoes – maar ga es effe kijke naar hoeveel lanceringen er tegenwoordig plaatsvinduh. Duh. Ik kan nog wel even doorgaan hierover, maar je kan je zelf ook gaan verdiepen en zien wat er ECHT om je heen gebeurt.
   -Vr.gr. дяди Vladi

  • Beste mensen

   En hoe zullen we dan de bejaarde man noemen die in het op de Indianen gestolen land de lakens uitdeelt ?
   Waarbij de Indianen eerst zijn uitgeroeid ?
   Is Hij niet medeplichtig aan al deze misdaden ?
   Per slot van rekening is Hij ook een Nazaat van Columbus en Kornuiten
   Ookal zou Hij ook Trompettist heten
   Wat maakt dat uit
   Alle dictators zogenaamde Landen Leiders zijn allemaal èèn Pot Nat
   Stuk voor stuk met Bloed aan de Handen
   Waarbij het van de nagels afdruipt

   Dank U

 8. Ach… je levert dure niet hernieuwbare grondstoffen met grote kosten voor het milieu bij de delving en in ruil daarvoor krijg je briefjes bankpapier van het militair sterkste land ter wereld. Rusland zal er wat blij mee kunnen zijn dat zij hun voorraden niet meer hoeven te leveren tegen briefpapier dat elke dag vertikaal in waarde daalt

 9. Steenkool net als Olie en Gas zijn 100% natuur producten dat is goed, natuur geeft het ons, breng het met een natuur, het is een natuurlijk product, os gegeven door moeder aarde en wordt door de aarde ook weer aangevuld.

 10. Beste mensen
  De Westerse Mensheid over het Algemeen is daadwerkelijk een klein onderdeel van de vernieling van het klimaat

  Het leefmilieu der Wezens
  Schrijver dezes is als Westerse ingezetene ook gedwongen mede schuldig aan de vernietiging
  Helaas
  Sorry

  Zal trachten geen meeloper te zijn met wat voor Wisse Wasjes dan ook

  Dank U

 11. Putin heeft de geschiedenis bestudeerd en is bezig te voorkomen dat die ziekjes herhaalt. Lenin, Trotsky en Stalin waren vrijmetselaars net als Rutte en Schwab. Hij wil geen communistische dictatuur, daar heeft Rusland 70 jaar onder geleden.

 12. Dat klopt ook..iedereen kan ook voelen hoe anders onze oude zo’n nu voelt..dat is geen warmte meer..die brand gewoon…..

 13. Elke land ..elke natie opgebouwd op bloed van vermoorden oorspronkelijk bewoners is misdaad …en niet om te vergeven..maar de wet van oneindigheid werkt en altijd..kwestie van tijd…..

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in