De volledige Nederlandse regering verliet de kamer en onderbrak het debat toen parlementslid Thierry Baudet vermeldde dat de minister van Financiën in Oxford aan een “spionnencollege” [d.w.z. globalistische kwekerij] heeft gestudeerd. Hun overreactie spreekt boekdelen. ‘De dame protesteert te veel’, doet het aan denken. Bekijk het bizarre moment waarop de regering naar buiten loopt terwijl Thierry Baudet spreekt. Blijkbaar heeft zijn toespraak een gevoelige snaar geraakt.

Door Thierry Baudet

Voorzitter,

Al jaren zie ik hoe onze samenleving wordt vernietigd en al jaren vecht ik tegen die vernietiging.

Ik vecht tegen de massa-immigratie, die onze samenlevingen misvormt, en die criminaliteit, onveiligheid, ontwrichting van ons sociale stelsel en een rampzalige huisvestingscrisis veroorzaakt;

Ik vecht tegen de aanval van de EU op onze nationale democratieën; die vreselijke EU, die steeds meer macht uit het publieke domein wegzuigt naar een gesloten wereld van ongekozen bureaucraten;

Tegen de klimaathysterie en de catastrofale gevolgen daarvan, zoals de huidige energiecrisis die in feite nog maar nét is begonnen en nog veel erger dreigt te worden;

Tegen de euro die ons spaargeld en onze economie vernietigt;

Tegen het krankzinnige Covid-beleid, dat niet alleen onze vrijheid, maar ook onze gezondheid ondermijnd heeft;

Tegen het wokisme en zijn totalitaire aanval op zowel de vrijheid van meningsuiting als op natuurlijke menselijke relaties;

Tegen de lelijkheid, ja, de misdadigheid van de moderne architectuur, die het leven geweld aandoet en iedereen tot een vreemdeling in eigen land maakt;

En ook strijd ik tegen de proxy-oorlogen van de VS en de NAVO, zoals nu bijvoorbeeld tegen Rusland, die eerst door diezelfde NAVO werd uitgelokt en die nu op het grondgebied van Oekraïne wordt uitgevochten: een oorlog die zinloos en onwinbaar is, en ons continent in chaos en armoede stort.

Voorzitter,

Lange tijd dacht ik dat dit aparte fenomenen waren. Ik kon niet begrijpen waarom er steeds nieuwe fronten werden geopend in de oorlog tegen gewone mensen die een gewoon leven proberen te leiden. Waarom we continu verder in de shit werden gebracht.

Ik kon het verband tussen deze ogenschijnlijk verschillende problemen niet zien.

Toen kwam ik tot het besef dat al deze verschillende waanzinnigheden in feite allemaal deel uitmaken van één enkel plan. Hoe irrationeel en contraproductief ze ook zijn (Covid-beleid bijvoorbeeld maakte Covid aantoonbaar erger: al deze zaken maken deel uit van hetzelfde Grote Project.

Het zijn symptomen van dezelfde geestelijke dwaalweg.

Dit is geen geheime samenzwering die ik heb ontdekt. Het is in plaats daarvan een openlijk aangekondigd plan, of een reeks plannen, die één en dezelfde onderliggende ideologie hebben.

Of het plan nu de Great Reset wordt genoemd of Build Back Better, de Green Deal of de ‘Euro-Atlantische integratie’; het plan is steeds hetzelfde en het komt voort uit steeds weer dezelfde mindset, dezelfde denkwijze.

Volgens de diepste overtuiging van de elites die ons regeren, is de menselijke vrijheid een gevaar; is de menselijke natuur een gevaar. Inderdaad, de menselijke natuur moet worden veranderd en er moet een nieuwe mens worden geschapen.

Daarom willen ze transhumanisme. Deze elites denken dat de menselijke natuur tekortschiet en dat het menselijk intellect (dat wil zeggen, planners, zoals zij) deze kan verbeteren.

Ze denken dat ze 150 jaar kunnen leven, of zelfs voor altijd. Ze denken, zoals Yuval Harari, goeroe van het WEF, dat mensen ‘hackbaar’ zijn en geprogrammeerd kunnen worden.

Zij geloven in de “mensheid 2.0”.

Onlosmakelijk verbonden hiermee, haten deze mensen de bestaande individuele vrijheid. Ze haten de mensheid 1.0, dat wil zeggen: echte mensen.

Daarom willen ze ook minder mensen op de planeet.

Daarom willen ze ons controleren met sociaal krediet, QR-codes en algoritmes, zodat onze gevoelens en verlangens kunnen worden gemonitord en gemanipuleerd.

Ze vinden dat te veel mensen reizen. Dat een persoonlijk ‘uitstootbudget’ al onze bewegingen moet controleren.

Ze vinden dat de vrijheid van meningsuiting moet worden ingeperkt omdat mensen dingen zeggen waar ze het niet mee eens zijn.

Ja, de hele politiek van nu is in essentie verworden tot een strijd, een oorlog tegen het traditionele Europese leven, tegen de vrije mens, tegen andere meningen die ze ‘desinformatie’ noemen, tegen Rusland natuurlijk, tegen de seizoensgriep zelfs, die ze als excuus gebruiken om mensen met gif te injecteren, tegen nationale identiteiten ook, en ja, natuurlijk, tegen CO2, tegen Stikstof, enzovoorts.

  Het dodental in Nederland is het op zes na hoogste ter wereld

Het gaat maar door. Het regeermodel is oorlog, omdat oorlog betekent dat leiders bevelen mogen geven aan burgers, en dát is wat onze elites ten diepste willen.

Ze denken dat de wereld rationeler zou zijn, beter, efficiënter, als ze op deze manier zou worden georganiseerd. Door hén!

De taal en ideologie van top-down management en controle domineert dus de politiek, en vertoont een verbluffende overeenkomst met de taal en ideologie van de Sovjets. Vroeger hadden we de planeconomie; vandaag hebben we de Sustainable Development Goals.

Maar op een diep niveau is de ideologie van Davos dus verwant aan de ideologie van het communisme. De ogenschijnlijke verschillen vallen in het niet bij de overeenkomsten in overtuiging. Sterker, aan het Chinese model zien we dat communisme volkomen verenigbaar is met economische productiviteit en – inderdaad – met globalisme.

Het politieke spectrum bestuur dus niet uit enerzijds voorstanders van ‘staatsinmenging’ en anderzijds voorstanders van ‘corporaties en bedrijven’: want beide groepen, die oppervlakkig bezien enerzijds ‘links’ of anderzijds ‘rechts’ genoemd zouden kunnen worden, beide groepen waarin de mondiale elites zouden kunnen worden ingedeeld: ze geloven beide dat als mensen rij zijn, ze de verkeerde keuzes maken. Ze geloven dat als landen vrij zijn, ze oorlogen beginnen. En dus, dat zijzelf, deze mondiale elites, de baas moeten spelen.

Daarom is het dat onze elites – van zowel ‘rechts’ als ‘links’ (wat dus inderdaad een onbelangrijk, cosmetisch verschil aanduidt) – top-down structuren als die van de EU willen creëren om het voor staten en mensen onmogelijk te maken nog afzonderlijk en uit vrije wil te handelen.

Vanwege dié ideologie voelt het als ‘essentieel’ voor hen om de menselijke economische activiteit tot in het kleinste detail te willen reguleren en te dromen over totale controle over ‘klimaat’ en ‘planeet’.

Vanwege dié ideologie voelt het als essentieel voor hen om euthanasiewetten aan te nemen, zoals die al bestaan in Nederland, België en binnenkort ook Frankrijk, omdat ze niet langer willen accepteren dat er een deel is van het leven dat volledig buiten onze controle ligt.

Even zozeer komt het voort uit steeds dezelfde ideologie van onze elites, dat de LHBTQI-gekte wordt gepropageerd en dat kinderen – jonge kinderen! – worden aangemoedigd om te experimenteren met afwijkende seksualiteiten: de natuur moet aanpasbaar zijn, ja, het lichaam is voor hen slechts een instrument dat onder controle moet worden gebracht, en het heteroseksuele gezin als natuurlijke, jazelfs biologische basis van de samenleving is hen een doorn in het oog.

Ook wordt vanwege dié ideologie, waarin de leden van onze hopeloze elites geloven, gepoogd een nieuwe post-historische, postnationale homo europaeus te construeren, zonder enige verbondenheid met zijn vaderland of zijn geschiedenis, die is geïmpregneerd met een kosmopolitische ideologie zonder wortels.

Maar dáárom is het voor onze elites dus ‘essentieel’ om Rusland te vernietigen, dáárom die obsessie met de proxy-oorlog die de NAVO in Oekråïne tegen Rusland voert, omdat het Rusland van Poetin evident het tegenovergestelde van al deze dingen belichaamt.

Het is een land met een sterk besef van nationale identiteit, met een realistische benadering van buitenlandse politiek en een viriele mannelijke leider waartegen de verwijfde, niet zelden seksueel deviante politici van het Westen schril afsteken.

Voorzitter,

In vroeger tijden geloofden gnostici dat kennis de sleutel was tot eeuwig leven. Dat de wereld, de natuur, herschapen kon worden naar het eigen idee. Het is de oude dwaalweg van de Toren van Babel; de hoogmoed van de mens die as we speak wordt belichaamd door hedendaagse gnostics als Yuval Hariri, goeroe van Davos, en in zijn kielzog, door al die leden van de mondiale elites, waarvan de leden van onze regering weer de uitvoerders, de ondergeschikten zijn.

  Alles wijst erop dat een meedogenloze, gewelddadige en administratieve onderdrukking van de onrust onder het volk wordt overwogen

Maar deze dwaalweg bestaat dus inderdaad al heel lang; het is de eeuwenoude strijd tussen geaarde mensen, zij die de grenzen aanvaarden die natuur, biologie, en God aan het leven stellen; en de gnostici, de hoogmoedigen, de alchemisten, die zélf God willen worden, en die in hun zelfoverschatting en megalomanie onmetelijke schade toebrengen – telkens weer – aan het leven.

Kijk bijvoorbeeld eens naar de Franse Revolutie, gebaseerd op het megalomane waanidee dat de samenleving vernietigd moet worden om opnieuw gecreëerd te worden; een revolutie die leidde tot de eerste georganiseerde genocide in de moderne geschiedenis.

Of kijk naar hoe hetzelfde idee vervolgens verder ging met de positivisten uit het begin van de 19e eeuw, die een wereld wilden die werd geregeerd door industriëlen – net zoals het World Economic Forum vandaag voorstaat.

Toen ontwikkelde het zich tot utopisch socialisme, met figuren als Robert Owen en Louis Blanc, die modelsamenlevingen bouwden – die uiteraard mislukten, omdat uit het kromme hout der mensheid nog nooit iets rechts getimmerd is.

Maar nog altijd was het niet verslagen, want daarna ontwikkelde zich al het revolutionaire socialisme van Marx, Engels en uiteindelijk de moorddadige heerschappij van Lenin.

En wat gebeurde daarna? Ondanks de kunstmatige en oppervlakkige ‘tegenstelling’ tussen kapitalisme en communisme, bleef het marxisme tijdens de Koude Oorlog springlevend in het Westen – in de vorm van cultureel marxisme namelijk, dat op universiteiten, in vakbonden, in de media én in de geheime diensten hoogtij vierde.

Hele generaties Europeanen werden zodoende onderwezen door marxisten, of ze nu pro-Sovjet of pro-Mao waren. Een goed voorbeeld is St Antony’s College, Oxford, waar Sigrid Kaag haar M.Phil. heeft gedaan, en wat weinig meer is dan een opleidingsinstituut voor Westerse geheime diensten – dat wil dus zeggen, voor precies de globalistische elites die achter de schermen onze levens willen plannen en controleren.

Nou, dié mensen, de erfgenamen van deze misdadige ideologie, die de Franse en Russische revoluties heeft veroorzaakt, en die zich transformeerde tot cultureel marxisme in de tweede helft van de 20ste eeuw – dié mensen hebben de agenda van het moderne globalisme bepaald.

Marx en Engels zeiden: ‘De arbeider heeft geen land’. Dat was hun ideaal. Marx en Engels zagen het socialisme als een wapen, een middel in feite, om de natie en het gezin te vernietigen. Maar in essentie waren Marx en Engels internationalisten.

Maakbaarheidsdenkers.

Ze haatten de natie en het gezin omdat het natuurlijke structuren zijn, die voortkomen uit het wezen van de menselijke natuur, en die dus niet het product kunnen zijn van menselijke planning.

Toen de Koude Oorlog eindigde, verdween deze ideologie dus niet van het wereldtoneel. Integendeel, de ideologie van de wereldomspannende markten versmolt met de ideologie van de gereguleerde verzorgingsstaat.

We kregen Globalisme, de duivelse bestuursvorm waarin Big Business en Big Government samenvloeien.

Globalisme dus, als erfgenaam van enerzijds kapitalisme, en anderzijds communisme.

Engels schreef: ‘De desintegratie van de mensheid in een massa geïsoleerde, elkaar wederzijds afstotende atomen betekent op zichzelf de vernietiging van alle zakelijke, nationale en zelfs alle privébelangen en is de laatste noodzakelijke stap naar de vrije en spontane associatie van mensen.’

De oude droom van de alchemisten. Los op, en laat stollen. Solve et coagula. Vernietig om weer op te bouwen.

Covid daarom ook als kans – The Great Reset. Build Back Better. Elk woord uit de mond van Klaus Schwab is gebaseerd op de veronderstelling dat de menselijke samenleving gevaarlijk anarchistisch is en dat deze centraal moet worden beheerd, aangestuurd, gecontroleerd, door enkele grote spelers die opereren op mondiaal niveau.

Dus dat globalisten vijandig staan tegenover nationale soevereiniteit, is niet omdat ze voor individuele vrijheid zijn en tegen het vermeende autoritarisme van staten. Het is omdat soevereiniteit voor hen juist de vrijheid belichaamt, en dus de onvoorspelbaarheid, die ze niet kunnen verdragen — omdat het hun zogenaamd rationele plannen in de weg staat.

  De Grote KI-Invasie: Als het genoeg tijd krijgt, zal Kunstmatige Intelligentie elk gebied van ons leven overnemen

Inderdaad, die plannen werden al sinds het einde van de Tweede Wereldoolrog driftig nagestreefd.

Zo wereden nationale kolen- en staalindustrieën ontmanteld en geplaatst onder centrale bureaucratische controle.

Zo werden nationale markten ontmanteld en werd een interne Europese ‘markt’ gecreëerd onder centrale bureaucratische controle.

Europese nationale valuta werden ontmanteld en geplaatst onder centrale bureaucratische controle.

Covid was voor de globalisten de ultieme (en misschien geplande) kans om deze controle verder door te drukken.

De Britse Jaap van Dissel, Neil Ferguson, gaf zelfs openlijk toe dat hij inspiratie haalde uit China, ’s werelds grootste en meest angstaanjagende totalitaire staat, om lockdowns in te voeren in Europa.

Inderdaad: de globalisten houden van China, omdat het precies die combinatie van kapitalisme enerzijds, en totalitaire controle anderzijds belichaamt waarvan ze dromen. De onvrije top-down staat van China beangstigt de globalisten niet, het fascineert ze en ze willen het imiteren.

Inderdaad, ze houden net zoveel van China als dat ze Rusland haten. Rusland, dat hen niet alleen openlijk en schaamteloos ongehoorzaam is, maar dat zelf een alternatief model vertegenwoordigt dat ze om die reden proberen te vernietigen voordat mensen het zouden kunnen gaan bewonderen.

Een van de eerste sancties die de EU oplegde, was daarom ook gericht tegen Russische media – stel je voor, dat Europeanen de Russische kant van het verhaal zouden horen!

Ja, het beheersen van het narratief, is essentieel om de virtuele realiteit waarin de globalisten ons willen laten geloven te blijven voorspiegelen en uitdragen. Ze willen dus niet alleen het energieverbruik van mensen controleren, hun sociale interactie en gedachten kennen en registreren, ze willen niet alleen de geplande economie: ze willen de geplande samenleving; het geplande mensdom.

En wat is er nu precies mis met dit alles? Waarom zou je niét proberen de wereld onder controle te brengen? Waarom hebben de globalisten ongelijk? Waarom is de Great Reset het grootste existentiële gevaar voor de menselijke vrijheid en de Europese beschaving waar we ooit tegenover hebben gestaan?

Voorzitter: aan hun vruchten zul je ze kennen.

Onze landen verdrinken in schulden.

De inflatie vernietigt ons spaargeld met een snelheid van 10% per jaar. Al jaren komt de economische groei niet of nauwelijks boven de 1% uit. Dat betekent dat mensen tussen de 9 en 10% per jaar aan inkomen verliezen.

De euro is onder de 1 dollar gezakt nadat Mario Draghi zei dat hij hem koste wat kost zou redden.

Onze schuldenlast is nu zo groot dat die nooit meer terugbetaald kan worden.

Een schuldenlast van biljoenen is opgebouwd, die onze kinderen moeten afbetalen, en onze gepensioneerden zien hun spaargeld verdampen door de inflatie.

Deze inflatie is diefstal – diefstal van onze bezittingen, door de regeringen en banken die de geldpersen controleren.

Dit is daarom een spirituele strijd – een strijd om de menselijke geest te redden van de verwoestingen van zijn potentiële ingenieurs.

Een strijd waarin de menselijke natuur op het spel staat.

Waarin de mensheid op het spel staat.

We moeten de massa-immigratie stoppen en de oorlog tegen autochtone Nederlanders en de Europese volkeren stoppen.

We moeten supranationale organisaties ontmantelen en terugkeren naar een vrije samenwerking tussen soevereine natiestaten.

We moeten ons bevrijden van Big Pharma, Big Capital en Big Tech.

Voor de veiligheid van de huidige en toekomstige generaties hebben we gezond geld nodig, niet de gepolitiseerde Weimar-munt van de EU.

We hebben beleid nodig dat gezinnen bevoordeelt, zoals in Hongarije en Rusland.

We moeten vrede sluiten met Rusland, stoppen met de krankzinnige klimaat-mystiek, de LHBT-alchemie en de moderne anti-esthetiek.

We moeten de Europese beschaving redden.

En precies dat is het program van Forum voor Democratie.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Thierry Baudet waarschuwt: “De Nieuwe Wereldorde is onder ons, grootste gevaar van ons leven” (Nederlands transcript)Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWat in hemelsnaam had het Westen in gedachten?
Volgend artikelEU wordt wakker – Poetin bluft niet over kernwapens
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

99 REACTIES

 1. @redactie:

  Beetje onzinnig om dit hele verhaal weer op te rakelen en ook nog helemaal uit te schrijven. Misschien kunnen jullie de tijd beter besteden aan waarheidsvinding omtrent het verhaal dat “Reiner Fuellmich wordt beschuldigd van misbruik van gedoneerd geld inzake de corona pandemie”:

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/426362141/van-held-tot-oplichter-complotdenker-beticht-van-misbruiken-1-44-miljoen-ingezameld-geld

  https://www.ad.nl/buitenland/donateurs-boos-advocaat-van-corona-tribunaal-zou-honderdduizenden-euro-s-voor-zichzelf-hebben-gebruik

  • Of Fuehllmich komt te dicht bij de waarheid en dat moet worden bestreden. Dat kennen we uit allerlei andere zaken/situaties. Denk ook aan wat er met Udo Ulfknotte is gebeurd toen hij de waarheid in zijn boek naar buiten bracht/
   Als Fuehllmich met zijn medestanders/medewerkers oprecht is, dan is hij een gevaar voor degenen die de waarheid niet willen laten zien.
   Ook hier geldt weer: al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.

  • Ja Jan. Maar wat werd er nu over Fuellmich gezegd? Dit bijvoorbeeld:

   “De advocaat wilde niet reageren tegen Duitse media Berliner Zeitnug en T-Online. Hij praat ‘niet met mainstream media.’ ,,Want die staan volledig onder controle van hen die verantwoordelijk zijn voor de pandemie en de Great Reset.” Hij refereert daarbij aan de complottheorie dat de corona-pandemie zou worden gebruikt voor het instellen van een nieuwe wereldorde.”

   Aldus de complotontkenners van het AD Maar wat nu zo opmerkelijk is, is dat er ondanks dat er aangiften bij het Duitse OM tegen Fuellmich zijn ingediend, “Die ziet nog geen reden in actie te komen.”

   Dan hebben we nog de Berliner Zeitung (mainstream media dus) wat onder meer het volgende meedeelde:

   “Er zijn een aantal meldingen geweest bij het Berlijnse pakket van fraude tegen Fuellmich, maar zij zien nog steeds geen reden voor onderzoek.”

   Is dat niet een beetje vreemd? Zou het misschien te maken kunnen hebben met de mogelijkheid dat men bij dit pakket al op de hoogte zou kunnen zijn van Fuellmich’s kant van het verhaal? Ik weet het niet, maar hier geeft hij tijdens een (Duitstalig) interview zijn visie op het hele gebeuren rondom weer: https://tinthor.org/2022/09/24/jetzt-schlagt-reiner-fuellmich-vom-corona-ausschuss-zuruck-was-verschweigt-viviane-fischer-youtube/

   • De link werkt niet.

    Het gaat mij erom of de mainstream media een punt heeft of dat ze weer lopen te framen. Laten we wel wezen: in de afgelopen 2 jaar hebben ze Fuellmich kompleet doodgezwegen en dit was het 1e bericht wat ik tegenkwam omtrent zijn persoon. Uiteraard stellen ze Fuellmich in een kwaad daglicht en wordt hij weggezet als complotdenker. Aan de andere kant weten we ook dat advocaten niet het betrouwbaarste volk zijn en de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat al zijn inspanningen ook nog niet tot veel succes hebben geleid. Zodoende is een gedegen onderzoek naar dit verhaal welkom.

  • Jantje, uiteraard gaan ze die Reiner Fuellmich zoals onze Trump een Russisch spion was op de brandstapel zetten. Heb jij het ooit anders geweten? Ik zeker niet!
   Reiner Fuellmich ging rond maart 2020 normaal rustig op pensioen op wereldreis met zijn vrouw.
   Maar omdat ze ook inzagen dat er iets niet klopte rond dat COVID verhaal drong zijn vrouw om de reis uit te stellen en dat hij op onderzoek ging.
   Hij had beter op reis vertrokken want mensen zoals jij appreciëren dat toch niet en blijven liever de leugens geloven. Ik heb alvast veel bewondering en respect voor hem, hij was wel naïef om nog te geloven in een rechtssysteem want die zijn nu allemaal corrupt tot op het bot en heeft dat ondervonden.
   De (linkse) idioten zeggen nu dat hij niks doet, haha
   OK, geef mij nu het bewijs dat DIE mainstream media een punt heeft! Want ik vertrouw niks meer zonder enig bewijs.

  • reiner is being attacked by the world elite. blackmail, lies, accusation are elites tools to convince normal people Reiner is liar and thief. dont fall for the trap. If u see good man being accused of something then enemies is trying to blacmail him and get him imprisoned or killed.

  • Ja hier hebben wij een schaapje hij wil de waarheid niet horen en heeft volgens mij elke dag met zijn mouw op getrokken om zich te laten spuiten angst waar de waarheid niet gehoord mag worden.

    • Begin me nu af te vragen wie nog meer bv van de Nl-ers daar is opgeleid.

     Overigens vind ik het wel goed dat alles wat speelt in die speech is verwoord. En nu dus naar buiten komt doordat er ophef over wordt gemaakt. Is ook een methode om het te brengen.

    • Angela Merkel en Theresa May hebben elkaar in ieder geval ontmoet in 1972 in het door de Rockefellers opgezette Britse Tavistock Institute.

   • Hitler aan de kunstacademie te Wenen. Een mislukt kunstenaar net als Mao. Ook een gevaarlijke soort: mislukte zich miskend voelende kunstenaars als Hitler en Mao. Ook Chirchill had ooit artistieke ambities…

  • Het staat notabene gewoon op de website van betreffend college. In een krantenartikel uit 2014 wordt de opleiding ook openlijk de spionnenopleiding genoemd. Opgericht door Ex Intelligence. MI6?? Gaat er prat op veel afgestudeerden in regeringen geplaatst te hebben. Net zoiets als Skull and Bones bijv. Baudet heeft het echter niet over de Noahite Laws en valt ondanks de terreur in Syrie, Gaza, West Bank Israel nooit af. Net als Assange. Wat de vraag doet rijzen. Is Baudet zelf Controlled Opposition. In zijn engelstalige video maakt hij het ene Illuminati Handsignaal na het andere. De Franse Revolutie was door de Illuminati georkestreerd. Marx, Lenin en Engels en vele anderen actief in de Bolsjevistische revolutie werden eerst in de USA getraind. Lenin ging vervolgens naar de duitse Weimarrepubliek, die overspoeld werd door Joden uit andere landen en daar de machtige posities, disproportioneel overnamen. Fuellmich wordt beschuldigd geld van het fonds genomen te hebben om zijn huis schuld af te betalen en zichzelf een disproportioneel salaris toebedeeld te hebben voor het lezen van emails. Nu zijn advokaten van een bepaald niveau gruwelijk duur, dus is het lastig oordelen. Rechtszaken werden afgewezen en vandaar het zgn Neurenberg tribunaal, wat geen enkele juridische status had. Al meerdere keren had ik bij dit soort kamerdebatten het gevoel naar 1 groot stuk theater te kijken, alle rollen verdeeld en het script afgesproken. Net als Wilders is Baudet trouw bezoeker van de Israelische ambassade. Ook benoemt hij de gruwelen van de Bolsjevistische revolutie m.i. onvoldoende. Dat een UVA opleiding zoals Politicologie overgenomen was door Marxisten, krant de Waarheid, er geheime marixistische agenten actief waren heb ik aan den lijve ondervonden. Elk debat werd richting Marxisme gemanipuleerd en ik ben dan ook maar met de studie gestopt. Pas later kwam ik er achter dat ook het Feminisme een Download van de CIA was en Gloria Steinem een betaalde CIA agente. Dat de elite opleidingen en hun studiemateriaal bepaald zijn talloze docus over. Rockefeller nam de gehele medische opleiding in de USA over en Harvard staat ook bekend als opleiding voor door de Illuminati gekozenen. Noahite laws heeft het over een aantal slaven en de rest moet dood. In de USA hebben ze jaren geleden al massaal guillotines aangeschaft. Met welke reden??

  • Onze beschaving vernietigd zichzelf?
   Dacht van niet, want maar 1% van de mensen op aarde heeft beslist met groot plan dat WIJ vernietigd moeten worden. Wij doen dat niet zelf, wij beslissen niks en hebben nergens inspraak in.
   Zelfs die democratie is de mensen doen geloven dat ze iets te zeggen hebben.
   Onze beschaving gaat ook niet weg maar krijgt wel ander jasje met raar kleurtje.

   • Plato;s democratie betekende dan ook Regeren door de Elite ipv Aristocratie en is idd het zaad voor dit alles. Vrouwen, slaven mochten in zijn idealen nooit stemrecht krijgen. Zelfs de Heterae niet. Vervolgens zijn gewone mensen gemindprogrammeerd alsof Democratie regeren door het volk zou betekenen. Niets is minder waar.

 2. Baudet herinner ik mij nog die zegt tegen de elite te zijn in de 2e Kamer en begon zijn eerste betoog toen in het Latijn, vroeger een gesproken door de elite, hahaha, ik vind wat hij zegt over Rusland en die Navo natuurlijk een waarheid als een koe, maar ja iemand die voor een blank Nederland is en het niet voor een homepatische verdunning te zijn van de Nederlandse cultuur, verder kan ik weer blijven herhalen dat als je zelf veelal kolonionale verledens hebt en inmiddels een rijk land bent, de inwoners van die oud koloniale landen welvaart zoeken, net zo grappig als die witte Amerikanen die pleiten voor een wit Amerika maar die
  Europeanen hebben zelf daar zwarte Afrikanen gebracht en de Indianen, de first Nations zijn ook niet wit, feiten mensen, kijk eerst naar het gedrag van ons oude volkje, daarna is toch wel iets duidelijk, mensen willen zelf kiezen om wel of niet een coronainjectie te krijgen toch en terecht maar we mogen als mens blijkbaar niet kiezen met wie je sex hebben of zelfs nakomelingen willen want dan gaat het volk zich homepatisch verdunnen, beetje krom toch, zet effe save us op nu van evergrey !!!

   • een product (of die nu homeopathisch van aard is of niet) wordt verdund om juist NIET te krachtig te zijn en te werken……en niet omgekeerd……..
    belladona bvb is in pure vorm zwaar vergif….zwaar verdund echter…….

    • Lul wat minder!
     Homeopathie berust op placebo en kwakzalverij om aan centen te komen!
     Er bestaan genoeg verenigingen tegen de Kwakzalverij die je grote som geld willen geven als je iets kan bewijzen.
     Nog nooit is het iemand gelukt, haha

   • Ieder individu kiest zelf met wie hij/zij sex wenst te hebben en of nakomelingen te krijgen, NIEMAND heeft daar verder niks over te zeggen, net als met een prik tegen de corona, ook daarover gaat ieder individu zelf, beide situaties identiek, eigen keuze van 1 persoon, dus niet zeuren over Nazi Oekrïs als je zelf Nazigedachtes hebt, beetje hypocriet mensen Save us zingt Evergrey, save us maar niet Usa save us !

    • Beetje hypocriet?
     Zo heeft iedereen; dus ook Baudet recht om zijn gedacht te zeggen!
     En heeft met alles gelijk!
     Dat Nazi gedoe is vooral van linkse makelij!
     Rechts gaan ze steeds uitschijten voor nazi’s maar over die nazi-covidmaatregelen geen woord. Kinderen vaccineren geen woord… en geen woord over de nazi’s in Oekraïne.
     Ik hoop dat je nu blij bent met sleepy Biden, haha
     Hij zal je veel linkse vreugde geven!

  • Kort door de bocht. Verdiep je in het Kalergi Couwenhove plan en weet dat de immigratie van 25 millioen Afrikanen in de planning staat. Denk dan even hoe het in de politieke partij van Sylvana Simons gaat, nazaten van slavendrijvers en slaven en slavenhouders, en vraag je af of de gekleurde Nederlanders zelf wel in staat zullen zijn met al deze verschillende afrikaanse culturen te leven. Een echte afrikaan weet van welke stam iemand komt door zijn gezichtskenmerken. Iets wat wij blanken totaal niet kunnen. Verder waren er altijd al zwarte mensen in Amerika. Zwarte Indianen al vele jaren geleden door de rechter erkend. Olmec in Amerika ook interessant. De Indiaanse bevolking niet blank te noemen. En de laatste groep pleegde dan weer op gruwelijke wijze genocide op de roodharige reuzen die het land voor hen bewoonden. Verder kunnen blanke Maoris je vertellen hoe zwarte mensen het toen Perzie genoemde gebied binnen vielen, verkrachtten, roofden en de lokale bevolking dwong te vluchten. 9 millioen slaven op dit moment in Afrika, velen kinderen. Ruim 40 millioen in de wereld. En de Bantu zijn geheel Afrika aan het kolonialisteren op dit moment. Black people are the true Israelites will alle ashkenazi en blanken wereldwijd uitmoorden met de claim dat alle land ooit van hen was. Ondertussen gaat een selecte groep van 300 mensen van een bepaalde signatuur hun gang met wereldwijde genocide en zeiden zij al in een kort na WW II vergadering in den Haag de hele wereld te zullen bezitten. Met geld, vaak door oorlogen, verkoop van wapens aan beide kanten, kun je op dit moment de hele wereld kopen. De Media, de WHO, WEF etc. etc. zijn al gekocht. Elk tegengeluid wordt in de kiem gesmoord of gesuicideerd.

 3. Hahahaha hier laat die puntneus en de Kut Kaag zich mooi in de kijker loeren .
  Achterlijk volk .
  Baudet heeft niks maar dan ook niks persoonlijk gezegd over die Kut Kaag maar ja wie de schoen past .
  Hij heeft gelijk wat er hier in Nederland gebeurd coke snuiver de Jonge had allang op non actief moeten staan hij heeft het hele covid verhaal overdreven uit naam van Phizer en anderen .
  Puntneus dacht toen met de covid zijn slag te slaan en een stapje hoger opkomen bij het WEF .
  Ik hoop echt dat Rusland het westen een pak klappen geeft die ze nooit meer vergeten en dat het nomale volk in EU weer een weg kan vinden in vrede zonder die maffe klotzakken uit Brussel ,Davos ( al hoop dat deze idioten het leven laten ) en Den haag ,Berlijn, Parijs .
  En dat USA zoveel ellende krijgt dat dat kutland nooit meer zijn muil opendoet.

  • Als de speech letterlijk zo is gezegd, dan heeft hij inderdaad niets verkeerds of beschuldigends gezegd. Goed luisteren en goed lezen is ook een vak. En uiteraard moeten Baudet en consorten worden verguisd, want de waarheid mag niet worden gezegd.

  • Nog erger Hugo en Rutte heeft duizenden mensen vermoord en wel opzettelijk ook zijn zij samen letterlijk en figuurlijk over kinderlijkjes heen gegaan maar wat ik nog erger vind is dat de ouders hun kinderen hebben laten vermoorden door de giftspuit van dat tuig.
   Ik weet dat ik het niet mag zeggen ben namelijk wederom van FB verwijderd omdat ik veel bewijzen die in het opbaar verschenen heb gedeeld dat mag niet zij men dat gaat tegen onze regels in bedoelen zij daar mede dat zij al dat tuig wel een plafond mogen geven om ons te vermoorden maar wij als burgers dat niet mogen laten lezen wat wel de echte waarheid is, wij hebben nu gezien met wat voor een smerig volk wij te maken hebben ze lopen met stront in hun broek de zaal uit en voelen zich beledig dat er iets te naar voren wat gebracht wat zij niet willen weten daar over, en wie weg loop is schuldig. MOORDENAARS.

  • Mijn gevoel is vanaf het begin dat Kaag hier in de NL politiek is om de WHO agenda te implementeren. Ze is naar voren geschoven wat het aantal stemmers totaal niet rechtmatigt. Wat Baudet over die opleiding zei klopt. Krantenartikel 2014. Opgericht door Ex Intelligence. Gaan op website prat hun studenten vertegenwoordigt te hebben in regeringen. Algemeen bekend ook in geheime diensten etc. etc. HOe MI6 mensen ronselt is ook online te vinden en te gruwelijk voor woorden. Als je er eenmaal in zit is de dood de enige uitweg. Altlijd de vraag hoe Duisenberg in zijn zwembad verdronk.

 4. Wie is de kale man met het buikje die voor vak K. duidelijk hoorbaar schoorvoetend wegliep?

  Waarom volgde het hele kluitje, nog voordat Kaag de voorzitter inseinde wat er wel en niet mocht?

  Is dat de werkelijke baas?

  Wie is hij?

  • Deep Potato; precies wat jij aangeeft dacht ik ook !!!

   Die Eric van der Burg (= Eerste Kamerlid voor de VVD; portefeuilles binnenlandse zaken, immigratie en asiel, Koninkrijksrelaties en volksgezondheid, welzijn en sport. 10 januari 2022. Dhr. E. van der Burg benoemd tot staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte IV.) maar ook die getinte bruine man links van Kaag…. die twee lijken een telepathische manier van communiceren te hebben met elkaar en naar Kaag toe. Alsof ze wordt opgestookt o.i.d.

   #CreepyAF

 5. Als dat de speech was heeft het nog lang geduurd voor hem het woord ontnomen werd. Wat een onzin!
  Kijk, ik wil best geloven dat MI5 en MI6 ronselen in elitescholen als Oxford en Cambridge maar wat dat met marxisme te maken heeft blijft me duister. Net als wat de relevantie is van waar iemand juist gestudeerd heeft.
  En wat die speech met het parlementair debat algemene beschouwingen te maken heeft is al helemaal een raadsel.
  Leuk scenario voor een James Bond film, dat wel.

  • Ook in NL was de studierichting Politicologie destijds overgenomen door Marxisten en idd geinfiltreerd. MI 5 en 6 zullen ws voor de opleiding mensen al ronselen. Opleiding opgericht door Ex Intelligence, gaat op zijn website prat afgestudeerden in regeringen etc te hebben en stond in 2014 algemeen bekend als de spionnen opleiding. Voortaan zelf even googlen.

 6. Baudet, een van de zeer weinige politicus die het opneemt voor de NL,se bevolking.Prima eerste leesgedeelte,dat is wat er speelt.
  Wordt echter weggehoond door de regerende partijen/kartels.Daarom de verwijzing naar de school in Engeland door Baudet.
  Wie geloof je,Thierry of de meelopers van het WEF.?

   • Thierry en zijn FvD weten heel goed dat ze tegen windmolens vechten.
    Ik veronderstel dat ze volgens jou beter opgeven en andere job zoeken, juist?
    Nee, doen ze niet want hun doel is nu zoals FN zoveel mogelijk mensen wakker maken.
    En dat doen ze uitstekend en waar ze die energie blijven halen is mij een raadsel.
    Denk ook niet dat ze ook geld ontvangen van het WEF om tegen hen te vechten, haha
    Probleem is dat veel Nederlanders niet eens kunnen of willen inzien dat dit de ENIGE PARTIJ is die voor hun rechten opkomt, haha.
    Dan kan je inderdaad via de politiek NIKS bereiken.
    Tijd dat alle Nederlanders respect tonen voor FvD en hen volledig steunen.
    Maar nu ben ik de dromer…

  • ???In zijn engelstalige vid maakt hij 3 Illuminati handsignalen achter elkaar. Trouw bezoeker van de israelische ambassade die Israel nooit zal afvallen. Waarom benoemt Baudet de Noahite Laws niet of het Kalergi Couwenhove plan of hoe de Conventie van Geneve, door een bepaalde groep gepusht, al deze massaimmigratie mogelijk maakte. Of dat Marx, Engels, Lenin eerst in de USA getraind werden. Geweldige debater, maar dat was HItler ook, maar er mist altijd iets in zijn argumenten.

 7. Wat hij zei in kort bestek: “….op die en die instuten werven de staat…. En Kaag was ook op dat instituut”.

  Niks personelijke aanval; alleen een paar feiten geconstateerd.

  Maar de aanval op Haga was WEL personelijk: bedorven reuzel…..
  Maar dat mag dus, zo sprak de opperpoot; en de aanval op Kaag mocht niet, want dat was op de persoon, zo boerde de poot verder.

  Uh…waar was het een aanval op de persoon?
  Er is trouwens een deel 2 van die speech op youtube.
  De speech was goed en correct.

  Maar aan de toehoorders mankeerde veel; heel veel…

  • Of het is allemaal afgesproken theater en het gewone volk dwazen. Het scenario Hitler, een fantastische debater, in herhaling. Baudet maakt in zijn engelstalige vid 3 Illuminati handsignalen achter elkaar. Zal Israel nooit afvallen. En ook Putin is een fantastische debater, maar dat paleis wat hij bouwde, fotos met israelische rabbis roept ook daar vraagtekens op. Allemaal zijn ze Vrij Metselaars. Van Baudet weet ik dat niet.

 8. In de tijd van Pim hadden de mensen geen geldzorgen.Nu kunnen velen al niet meer rondkomen.
  Het zal uit het volk en de politiek moeten komen,net zoals morgen in Italie.
  Pak de mensen hun bestaansrecht af en de rapen zijn gaar.
  Het word eerst nog erger voordat er een ommekeer komt.

  • Vandaart dat ouderen in die wijk maar 2 x per week warm aten. En Pim zelf liet giga schulden na. Ging prat op het neuken van minderjarige marokkaanse jongens achter CS Rotterdam. Geweldig rolmodel heb jij.

 9. Het is heel simpel: het complete WEF liep weg. PUNT….gecontroleerde oppositie nee…dat is PVV. Iemand gaat niet van de daken schreeuwen al in het prille begin dat wij onder vuur liggen van het WEF en globalisten. Dit heeft FvD heel veel leden gekost omdat 80% niet wist waar hij het over had het inclusief zijn hechte achterban niet. Maar je ziet het WEF is toch geen praat clubje…En Wilders is voor vaccinatie en praat met geen woord over het WEF. Niemand niet…

 10. En dit moet een “Democratie’ voorstellen. Laat me toch niet lachen.
  Thierry Baudet heeft hier praktisch een Exorcisme uitgevoerd met zijn speech. Bravo!!
  In z’n eentje heel vak K ‘schoongeveegd’ .
  En overduidelijk een gevoelige snaar geraakt, anders lopen deze stumpers niet met z’n allen weg.
  Te belachelijk voor woorden dat Bergkampf een gekozen Volksvertegenwoordiger “Het woord ONTNEEMT”! Hij had nog 4 minuten spreektijd staan.
  En Rutte die terugkomt, jankend en wel over … over wat eigenlijk?? …daar een voorwaarde aan stelt: “Afhankelijk van de rest van het betoog”. Pleur toch op, tuig van de richel!

 11. Bergkamp kent haar plaats niet; zij moet vervangen worden.
  Zij had het kabinet terug moeten fluiten, en zeker baudet NIET hetwoord ontnemen!

  In andere situaties met FvD en PVV reageerde ze ook totaal fout.
  Zo mocht Meijeren niet vergelijken met voor-oorlogse sociale ontwikkelingen in DE…..

  Baudet heeft zijn speech afgemaakt staat op “youtube” deel 2.

  Zijn speech was goed en correct.

 12. En het wordt toch allemaal hier verzonnen: Je eigen volk opofferen is toch wel een bijzonder soort kwaad en waren de plannen al in 1974 gesmeed en langzaam uitgerold. De reden, vaak is er geen reden dan alleen maar macht en controle en zijn mensen die niet weten wat vrijheid inhoud en dat anderen ook niet gunnen. Waarom, er is geen waarom……8. Disruption of the Global Financial System
  9. Disinformation 10. Energy Security and Sustainability 11. Post Pandemic Health 12. Fragmentation of Democratic Societies 13. Trade and Deglobalisation 14. Ukraine https://bilderbergmeetings.org/meetings/meeting-2022/press-release-2022

 13. En al dat materialisme en die geldzucht van tegenwoordig: het nieuwetijdskind vindt dat totaal onbelangrijk en vind het veel belangrijker om je in te zetten voor de liefde. In al deze dingen belichaamt het nieuwetijdskind in zekere zin al de nieuwe mens die in deze tijd geboren wil worden: de mens die meer en meer leeft vanuit de sfeer van het hoger zelf, en steeds minder in de sfeer van het ego. De mens ook die niet langer in de sfeer van “hebben” wil leven, maar in de sfeer van het “zijn”. Van de ouder wordt daarbij gevraagd om leerling van het kind te willen zijn, zo goed als het kind trouwens in andere opzichten de leerling van de ouder(s) is.
  Het nieuwetijdskind vergt dus van de ouder de bereidheid om in gelijkwaardigheid en wederkerigheid aan elkaar te groeien en te ontwikkelen. Voor de nieuwetijds-kinderen zelf is die gelijkwaardigheid vanzelfsprekend en zij begrijpen de ouders niet die hen op de ‘oude’ manier willen opvoeden: autoritair, zonder echt te luisteren, en zonder zelf kwetsbaar te zijn.

 14. Ook hier nog vele gelovigen….begint al aardig op de comments bij nu.nl te lijken. Daar hoef ik zowieso geen reactie te plaatsen, die wordt daar toch niet geplaatst. Die politiek is gewoon een poppenkast. Allen hebben trouw aan de koning gezworen, en houden hun handje op bij de staat. Ook Thierry, eigenlijk is dat nog de grootste huichelaar, de rest komt er gewoon eerlijk voor uit. Hulde aan rutte en consorten😂

  • Leon, vrij logisch dat je op nu.nl niks mag plaatsen.
   Is Thierry voor jou echt de grootste huichelaar? De enige partij die voor jullie rechten blijft vechten tegen de windmolens zoals onze Don Quichot?
   Welke drugs of medicatie neem je? Dat spul moet serieus zwaar zijn.
   Stop daar liever mee!

   • Onvoorstelbaar hoe na het voorbeeld hitler mensen klakkeloos baudet volgen, zonder in hun achterhoofd te houden dat hij mogelijk gecontroleerde oppositie is. 3 Illuminati handsignalen achter elkaar in zijn engelstalige vid. Noahite Laws noemt hij niet. Bolsjevistische revolutie vervangt hij door Lenin en Communisme. Israel valt hij nooit af. In tegendeel. Bezoeker van de Israelische ambassade. Ook Putin is een fantastische debater. Hitler werd daarop geselecteerd en Obama ook, Al schreef die zijn eigen speeches niet.

    • Klakkeloos?
     Baudet is zo intelligent dat je bij hem van alles erbij kan insinueren want veel begrijpen hem niet, zijn gewoon jaloers of haten alles wat beetje rechts is. Rechts is nooit ver geraakt in de politiek, ze sjoemelen erop los met hun stemmen.
     De perfecte politieker bestaat ook niet, hoog tijd om dat te beseffen.
     En wil je iemand zwijgen opleggen dan kom je inderdaad af met ‘gecontroleerde oppositie’ of ‘Hitler zever’.
     Dat klinkt dapper maar voor mij goedkope shit die elk kind kan uitspuwen!
     En die stront over 3 Illuminati handsignalen is voor idioten zonder brein die niet weten hoe de wetenschappelijke methode in elkaar steekt.
     Ik geloof niet in democratie maar geef mij één grondige reden waarom ze die Baudet en kompanen nodig hadden/hebben om ons op een vals spoor te zetten.
     Die partij is de enige die de waarheid roept en van zijn kloten durft te maken en zijn tegenstanders enorm belachelijk maakt. Ik geniet daarvan.
     Is de oppositie daar zo blij mee? Heb je die gasten zoals Rutte en Hugo hun smoel in de tweede kamer al eens goed bekeken?
     NIEMAND op deze hele planeet buiten FVD vecht nog voor jullie rechten.
     Maar kan zijn dat jij weet waarom ze die gasten in de politiek nodig hadden.
     Jij weet alles, ben dus echt benieuwt naar je antwoord en kom aub niet met bovennatuurlijke zever af!
     Madam klakkeloos, haha

  • Leon – inderdaad, Nu.nl ben ik al een paar keer gebanned.
   Verschrikkelijk LINKS platform.

   Alles wat “oeee wat goed dat de politie een inval heeft gedaan” “ahhhh sterkte voor de mensen die op de luxe cruise ship moeten wonen” of “wat zieligggg dat het kind is vermoord door een pedo” is wordt geplaatst

   en alles wat “Ik vraag me af of de politie niet al kon weten of.. want….bron:…..” en “Hoe kan het dat er een heel schip wordt geregeld in eens maar voor mensen die dakloos zijn in Nederland is er geen -acute- onderdak” en “Volgens mij heb ik gelezen bij ..dat de moeder van het kind wist dat die man een pedo was en toch liet zij hem oppassen want hadden een relatie. Bron….” WORDT GEBANNED !

   Walgelijk platform. Mijn wachtwoord daar is “NuNLLiegt@2022” 🙂 enige leuke daar !

 15. Het halve kabinet betrapt met de vinger in de suikerpot.
  Gezien de reactie van Kaag en WEF aanhangers, was dit juist een aantijging die waarschijnlijk gedeeltelijk waar is.
  Anders reageer je niet zo.

  • Het was geen aantijging.. het was SLECHTSSSSSSSSS een uiting van observatie op basis van een feit NIET op de persoon gericht !

   Eens met u verder.

   • de opleiding gaat er op hun website prat op afgestudeerden veelvuldig in regeringen te hebben. Stond in 2014 krantenartikel algemeen bekend als spionnenopleiding. Opgericht door ex Intelligence. Dus zeker wel op Kaag persoonlijk gericht. Naar voren geschoven wat de stemmers op haar totaal niet rechtvaardigde, is zij naar mijn gevoel hier om de WHO te implementeren. In NOvemember worden de aanvullingen van kracht als landen niet protesteren, Dan zijn de 6 mnd om en heeft de WHO totale macht in alle landen. WHO aangestuurd door Bill Gates en consorten. WHO directeur mag zelf niet bij vergaderingen aanwezig zijn.

 16. Nederlanders mogen best trots zijn met Thierry Baudet en zijn kompanen.
  De ENIGE PARTIJ die durft te zeggen wat echt misgaat…
  Wat doen vele Nederlanders nu? Die schijten hem uit en heel die FvD…
  Zijn Nederlanders dommer dan de Belgen?
  Alvast al mijn respect voor FvD en die krijg je niet snel!

   • Lol, enorm groot verschil tussen Alex en Baudet maar je maandstonden waren ook gecontroleerde oppositie? Leer liever uw links brein beetje te gebruiken!

 17. Zo is het.FVD is er voor ons, en ook ome Geert.Geen verplichte vax,maar zijn betogen tegen het WEF vind ik steeds prachtig om te zien.Helaas schiet dit niks op.
  De domme huillanders liepen/lopen gewoon teveel achter de NOS aan,herinner de jodenuitspraak van FvD.
  Niks mis mee.

  • Yup, ze klagen hier graag over alles wat hen helpt, zo dom zijn ze, haha
   Geen goed woord over FvD, Reiner Fuellmich, enz. Gewoon om van te kotsen.

 18. Apart, dat iemand die ooit van mening was dat “niet iedereen dezelfde geboorte rechten heeft” – iaw, niet ieder mens is gelijk geboren en/of heeft gelijke rechten (maar wie bepaalt dat?) – nu zo’n ommezwaai heeft gemaakt waar een dergelijke uitspraak niet meer in past. Interessant ook dat zijn presentatie zijn parasitaire collega’s uit de kast deed komen. Ik denk niet dat Baudet een ras parasiet is, i.e. ‘controlled opposition’ maar mss wat labiel. Echter, hij lijkt nu wel goed te begrijpen wat er zoal speelt en toont standvastigheid en doorzettingsvermogen over de waarheid omtrent zaken die niet te ontkennen zijn. Dus zijn speech is zeker waardevol; een lichtpunt in de steeds dikker wordende duisternis. Derhalve bedank ik Baudet bij deze en hoop ik dat dit lichtpunt niet dooft.

  • Lol, je bent liever voorzichtig…
   Maar Baudet is al vele jaren voor jullie rechten aan het strijden… hoog tijd om dat te begrijpen!
   Hoe ik dat weet als niet Nederlander?
   Ik volg de tweede kamer en kan hier een hele lange lijst publiceren sinds 2019.
   Dat hij rond maart 2020 ook akkoord ging voor die nazi-maatregelen kan ik zeer goed begrijpen.
   Ieder normale mens moet voorzichtig zijn, vooral na zien van die doden die doodvielen voor een Chinees restaurant. Stel je voor; die COVID was echt vreselijk dodelijk en de FvD was niet akkoord met de maatregelen… Dan werden ze door jullie meteen op de brandstapel gezet!
   Ik vraag mij af of iedereen hier hersenen heeft ?
   Er lopen hier veel linkse ratten rond, dat is mij allang duidelijk.
   Jullie plicht is om Baudet te steunen… en niet zo over te lullen.

   Oei, hij heeft ooit naaktfoto’s gemaakt, wat een slechte politieker, niet?

   • Je weet dat ons land vol met verraders van het volk zijn dat zijn de meelopers onze moordenaars VVD tuig en D66 tuig links het tuig dat de meeste CO2 uit stoten maar zij begrijpen niet goed dat zij nergens anders voor dienen als kanonnenvoer en zij zullen weglopen als schaapjes die bang zijn en in de kleinste hoekjes zullen kruipen en zo niet dan kruipen zij voor Rutte en Kaag.

   • Wij zitten op 1 lijn. De enige partij die het echt door heeft is FVD. Van Haga doet nog heel voorzichtig en PVV zegt ook wel veel rake dingen maar…. ben niet overtuigd. BBB lult nog te veel mee met gevestigde orde.

   • Ja joh, het maakt tegenwoordig niet uit wat je doet. Spreek je de waarheid is het nog niet goed, want >> automatisch >> controlled opposistion. Sommige mensen zijn echt een beetje te ver doorgedraaid. Vertrouwen waarschijnlijk hun eigen kinderen niet eens wanneer zij besluiten de politiek in te gaan om de waarheid te verkondigen.

    Je hoeft het alleen maar gevolgd te hebben en een beetje mensenkennis te hebben. Ik herinner mij nog zijn ‘Animal Farm’ speech van George Orwell, die was ook zo geniaal. Maar hey, controlled opposition gaat even de waarheid vertellen speciaal om voor verdeeldheid te zorgen…lol.
    Dat ze zo vaak gecensureerd worden door 666 voorzitter kutje Bergkamp hoort volgens deze figuren denk ik ook allemaal bij de show.

  • 100% eens met Immortal (suprise ! 😛 )

   Ik denk dat zijn lichtje harder gaat branden nu hij een kindje krijgt… omdat de toekomst van zijn kind gewaarborgd moet worden. Strijden zou ik doen als ik in zijn positie zou staan…dat weet ik wel..

   Maar ik sta er niet.. want: ik leerde tijdens mijn studie al gauw tijdens debatten dat het meer kost (mentale gemoedstoestand) dan oplevert (resultaten bleven uit; het was meer een schaak spel wat we speelden…van: wie weet de meest “strategische onderbouwingen te geven…). Dus Universitaire studie Criminologie snel aan me voorbij laten gaan..

  • Een stelling bevestigd door wetenschappelijk onderzoek. Het zgn gelijkheidsideaal is de illusie die ons de das om doet. Feminisme een CIA download, gloria steinem betaald cia agent. Terwijl het volk zich bezig houdt met deze illusies kon de elite van 300 mensen van een bepaalde signatuur hun gang gaan hun zieke plan voor wereldwijde genocide en slavernij. de Noahite laws de perfectioneren. We zijn niet gelijk geboren. Echter de zgn Brahmanen hadden de plicht en verantwoordelijkheid de lagere standen aan te sturen. Koningen en keizers zorg te dragen voor hun volk. Plato’s democratie betekende het einde van de Aristocratie, die idd zorg droeg, en vervanging door controleerbare uitvoerders die de door de 300 georkestreerde plannen uitvoerden of vervangen, of gesuicideerd werden. Het Kalergi Couwenhove plan heeft het laatste restje cohesie kapot gemaakt. Zweeds onderzoek. Al eerder door het leeglopen van de kerken. Maar wat is het christendom anders dan een mindprogramma. Na Caesar’s genocide van Keltische stammen en ws. Friese stammen in Nederland. Gebaseeerd op OT. Een compilatie van meerdere geschiedenis versies in de regio, plagiaat van Babylonische heilige geschriften, volledig aangepast aan joodse genealogie. Maar wie gelooft er in een geschrift wat een door god gekozen volk eerst plaatst, boven alle anderen en wat de ultieme genocide op alle Canaanieten predikt. En wie delen van de Talmud las krijgt nog meer gruwelen onder ogen. Rebecca was 3 jaar en dat huwelijk vlgs heersende wetten onmiddelijk na aannkomst geconsumeerd. Itt tot Aicha. We zijn inmiddels zo verdeeld dat herstel van cohesie als volk onmogelijk is. Maar is 1 mens in staat tot transformatie om daarmee de transformatie van velen te bewerkstelligen. Ofwel is er nog een uitweg van Rockefeller’s Scenario for the future. Noahite Laws, de van kracht wordende aanvullingen van de WHO, waar elke staat ter wereld voor getekend heeft en waarmee de WHO als er geen protesten volgen ongelimiteerde macht krijgt in elke staat. Aangestuurd door Bill Gates van de Rockefeller clan. Hoe kan het dat Baudet dat niet noemt? Het is bijna November. Of worden de potentiele wakkeren nu weer in beslag genomen door zijn speech, het weglopen van het Kabinet. het grote theater waarin zo velen nog steeds trappen.

 19. Helaas heeft v Houwelingen FVd een tweet geplaatst met een gefotoshopte Nazi vlag die word gehesen door onze Corona specialist E Kuipers.En weer zullen veel mensen de FvD de rug toekeren..
  Het verband in deze zien ze echter niet en zullen ze nooit willen zien,net als de nieuwe joden uitspraak.
  Hoor je de ouwe Derksen al morgen.?
  V.Houwelingen liep gewoon even over van emotie omdat de WEF-ers doorblijven gaan met wreedheden en leugens tegen het volk.
  Maar dat is mijn mening.

  • Helaas bij alles wat je zegt of doet kom je overgevoelige zielen tegen die niet blij zullen zijn!
   In dit geval zijn dat meestal overgevoelige zielen die hulp nodig hebben en kan je goed missen.
   Democratie bestaat niet en is vooral nu duidelijk begraven.
   Waarom nog lullen over die idioten die FvD de rug toekeren?
   Weet je echt niet wat op ons afkomt?
   FvD vegen daar nu ook radicaal terecht hun gat aan.
   Lult liever over de zaken van linkse signatuur… en laat Derksen maar lekker doen dat is reclame.
   Je kan beter leren begrijpen waarom FvD zoiets doet.
   Leren begrijpen dat ze de enige partij zijn die voor jullie nog willen vechten!
   En voor mij is FvD een achterlijke partij maar verdienen wel al mijn respect!
   Achterlijk omdat ze nog verder gaan en Nederland niet opgeven!
   Veel Nederlanders verdienen hun zweet en energie niet, zijn te links en te dom om hen te begrijpen!
   Maar dat is ook mijn mening maar.
   Had wel graag willen weten hoeveel Nederlanders hier voor die partij hebben gestemd.
   Ik denk heel weinig, het zit hier vol gelovige linkse ratten.

 20. Wel fijn dat je hier wel de vrijheid hebt je mening te geven, en niet wordt opgehaald als je een andere mening hebt. Overigens is belediging en smaad wel strafbaar hoor. Maar waarom zou je dat eigenlijk doen?

 21. Daar gaan ze met de staart tussen hun benen en niet op Jette gelet hij was net te laat om op zijn potje gezet te kunnen worden het was een totaal paniek onder de groepsverkrachters zij hadden het zo goed voor bereid allemaal gestoken in hun nieuwe pakken en jurken hun gezichten waren op geknapt en dat van Kaag had juist de dag ervoor een grote renovatie ondergaan maar door haar hoedje bleef ons dat rot gezicht gelukkig bespaard, Rutte zat als een verdwaalde schaapshond voorzicht uit te staren het geheel kabinet keerde de rug naar de bevolking en hun sekte leider toe dan noemt men nou fatsoen en respect gelukkig hebben veel mensen dat hun ogen geopend maar uiteindelijk nam Rutte ook maar de benen Kaag was onder tussen de schoothondjes van Rutte aan het waarschuwen jullie doen wat ik zeg anders ik heb opleiding gehad hoe je tegenstanders uit de weg zou moeten ruimen het liep hun allemaal dun in de broek.
  HEER WEES GENADIG HET IS TUIG EN ZAL OOK ZO BLIJVEN.

 22. De reactie van de oud schoolmeester!
  Aan zijn rot-kop is te zien dat hij zijn begeleider zoekt.

  Meester, meester help, wat moet ik doen.
  Nou zei meester Mark, kom jij nog maar eens op mijn kantoor als de school uit is.
  Maar niks tegen rob Jetten zeggen hoor, da’s zo’n jaloers kreng!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in