51581 / Pixabay

Bernard Stiegler was, tot aan zijn vroegtijdige dood, waarschijnlijk de belangrijkste technologiefilosoof van dit moment. Zijn werk over technologie heeft ons laten zien dat het, verre van uitsluitend een gevaar voor het menselijk bestaan te zijn, een pharmakon is – zowel een vergif als een geneesmiddel – en dat, zolang we technologie benaderen als een middel tot ‘kritische intensivering,’ het ons kan helpen bij het bevorderen van de doelen van verlichting en vrijheid, schrijft Bert Olivier.

Het is niet overdreven om te stellen dat het beschikbaar maken van geloofwaardige informatie en betrouwbare analyses voor burgers op dit moment waarschijnlijk onmisbaar is om weerstand te bieden aan de kolos van leugens en verraad waarmee we worden geconfronteerd. Dit is nog nooit zo noodzakelijk geweest als nu, aangezien we geconfronteerd worden met wat waarschijnlijk de grootste crisis in de geschiedenis van de mensheid is, waarbij niets minder dan onze vrijheid, laat staan ons leven, op het spel staat.

Om deze vrijheid veilig te stellen tegen de onmenselijke krachten die haar vandaag de dag in de greep dreigen te houden, kunnen we niet beter doen dan acht slaan op wat Stiegler betoogt in States of Shock: Stupidity and Knowledge in the 21st Century (2015). Gezien wat hij hier schrijft, is het moeilijk te geloven dat het niet vandaag geschreven is (p.15):

De indruk dat de mensheid onder de heerschappij van onredelijkheid of waanzin [déraison] is gevallen, overweldigt onze geest, geconfronteerd als we zijn met ineenstortingen van het systeem, grote technologische ongelukken, medische of farmaceutische schandalen, schokkende onthullingen, het ontketenen van de driften en daden van waanzin van elke soort en in elk sociaal milieu – om nog maar te zwijgen van de extreme ellende en armoede die nu burgers en buren van dichtbij en veraf teisteren.

Hoewel deze woorden zeker net zo goed van toepassing zijn op onze huidige situatie als bijna 10 jaar geleden, was Stiegler in feite bezig met een interpretatieve analyse van de rol van banken en andere instellingen – geholpen en bijgestaan door bepaalde academici – bij het opzetten van wat hij een “letterlijk suïcidaal financieel systeem” noemt (p.1). (Wie hieraan twijfelt, kan volstaan met het bekijken van de bekroonde documentairefilm uit 2010, Inside Job, van Charles Ferguson, die Stiegler ook noemt op p.1). Hij legt het verder als volgt uit (p.2):

Westerse universiteiten zijn in de greep van een diepe malaise, en een aantal van hen heeft zichzelf genesteld, middels een deel van hun faculteit, instemming te geven aan – en soms aanzienlijk gecompromitteerd worden door – de implementatie van een financieel systeem dat, met de vestiging van een hyperconsumentistische, op drift gebaseerde en ‘verslavende’ samenleving, leidt tot economische en politieke ondergang op wereldschaal. Als dit is gebeurd, dan is dat omdat hun doelen, hun organisaties en hun middelen volledig in dienst zijn gesteld van de vernietiging van soevereiniteit. Dat wil zeggen, ze zijn in dienst gesteld van de vernietiging van soevereiniteit zoals opgevat door de filosofen van wat wij de Verlichting noemen…

Kortom, Stiegler schreef over de manier waarop de wereld over de hele linie – inclusief de hoogste onderwijsniveaus – werd voorbereid op wat veel opvallender is geworden sinds de komst van de zogenaamde ‘pandemie’ in 2020, namelijk een allesomvattende poging om de ineenstorting te veroorzaken van de samenleving zoals we die kenden, op alle niveaus, met het nauwelijks verhulde doel voor ogen om een neofascistisch, technocratisch, mondiaal regime te installeren dat de macht zou uitoefenen via door AI gecontroleerde regimes van gehoorzaamheid. Dit laatste zou zich concentreren op alomtegenwoordige gezichtsherkenningstechnologie, digitale identificatie en CBDC’s (die geld in de gebruikelijke zin zouden vervangen).

Gezien het feit dat dit allemaal om ons heen gebeurt, zij het op een vermomde manier, is het verbazingwekkend dat relatief weinig mensen zich bewust zijn van de zich ontvouwende catastrofe, laat staan dat ze kritisch bezig zijn met het onthullen ervan aan anderen die nog steeds het land bewonen waar onwetendheid zaligmakend is. Niet dat dit gemakkelijk is. Sommige van mijn familieleden verzetten zich nog steeds tegen het idee dat het ‘democratische tapijt’ onder hun voeten vandaan wordt getrokken. Is dit slechts een kwestie van ‘domheid’? Stiegler schrijft over domheid (p.33):

  Holocaust-overlevende waarschuwt dat Great Reset erger is dan Hitlers masterplan - "Dit is globaal"

…kennis kan niet gescheiden worden van domheid. Maar naar mijn mening: (1) dit is een farmacologische situatie; (2) domheid is de wet van het pharmakon; en (3) het pharmakon is de wet van kennis, en daarom moet een farmacologie voor onze tijd het pharmakon denken dat ik vandaag ook de schaduw noem.

In mijn vorige post schreef ik over de media als pharmaka (meervoud van pharmakon), waarbij ik liet zien hoe er aan de ene kant (mainstream) media zijn die als ‘vergif’ fungeren, terwijl er aan de andere kant (alternatieve) media zijn die de rol van ‘geneesmiddel’ spelen. Door het pharmakon te verbinden met domheid, wijst Stiegler op de (metaforisch gesproken) ‘farmacologische’ situatie dat kennis onlosmakelijk verbonden is met domheid: waar kennis is, doet de mogelijkheid van domheid zich altijd gelden, en omgekeerd. Of in termen van wat hij ‘de schaduw’ noemt: kennis werpt altijd een schaduw, die van domheid.

Wie daaraan twijfelt, hoeft maar een blik te werpen op de ‘domme’ mensen die nog steeds geloven dat de Covid-‘vaccins’ ‘veilig en effectief’ zijn, of dat het dragen van een masker hen zou beschermen tegen infectie door ‘het virus’. Of, meer op dit moment, denk aan degenen – de overgrote meerderheid in Amerika – die routinematig vallen voor de (gebrek aan een) uitleg van de regering Biden over haar redenen om duizenden mensen toe te staan de zuidelijke – en recentelijk ook de noordelijke – grens over te steken. Verschillende alternatieve nieuwsbronnen en analyses hebben hier een tipje van de sluier opgelicht en onthuld dat de toestroom niet alleen een manier is om de samenleving te destabiliseren, maar mogelijk een voorbereiding is op een burgeroorlog in de Verenigde Staten.

Er is natuurlijk een andere manier om deze wijdverspreide ‘domheid’ te verklaren – een die ik eerder heb gebruikt om uit te leggen waarom de meeste filosofen de mensheid jammerlijk in de steek hebben gelaten, door de zich ontvouwende poging tot een wereldwijde staatsgreep niet op te merken, of tenminste, aangenomen dat ze het wel opmerkten, zich ertegen uit te spreken. Tot deze ‘filosofen’ behoren alle andere leden van de filosofische afdeling waar ik werk, met de eervolle uitzondering van de afdelingsassistent, die zich, op haar conto te schrijven, terdege bewust is van wat er in de wereld gebeurt. Ze omvatten ook iemand die ooit tot mijn filosofische helden behoorde, namelijk Slavoj Slavoj Žižek, die voor de haak-lijn-lood hoax viel.

In het kort is deze verklaring voor de domheid van filosofen – en bij uitbreiding die van andere mensen – tweeledig. Ten eerste is er ‘repressie’ in de psychoanalytische betekenis van het woord (uitvoerig uitgelegd in de beide papers waarnaar in de vorige paragraaf wordt verwezen), en ten tweede is er iets waar ik in die papers niet verder op in ben gegaan, namelijk wat bekend staat als ‘cognitieve dissonantie‘. Dit laatste fenomeen manifesteert zich in het ongemak dat mensen vertonen wanneer ze geconfronteerd worden met informatie en argumenten die niet overeenkomen of in strijd zijn met wat ze geloven, of die deze overtuigingen expliciet in twijfel trekken. De gebruikelijke reactie is om standaard, of door de mainstream goedgekeurde antwoorden te vinden op deze verstorende informatie, het onder het tapijt te vegen en het leven gewoon door te laten gaan.

Cognitieve dissonantie’ is eigenlijk gerelateerd aan iets fundamentelers, dat niet genoemd wordt in de gebruikelijke psychologische verslagen van deze verontrustende ervaring. Niet veel psychologen verwaardigen zich tegenwoordig repressie aan te halen in hun uitleg van verstorende psychologische condities of problemen van hun cliënten, en toch is het nog even relevant als toen Freud het concept voor het eerst gebruikte om verschijnselen als hysterie of neurose te verklaren, waarbij hij echter erkende dat het ook in de normale psychologie een rol speelt. Wat is repressie?

  "Pride" is een dun versluierde kleurenrevolutie om de westerse beschaving te vernietigen

In The Language of Psychoanalysis (p.390) beschrijven Jean Laplanche en Jean-Bertrand Pontalis ‘repressie’ als volgt:

Strikt genomen een werking waarbij het subject probeert om voorstellingen (gedachten, beelden, herinneringen) die gebonden zijn aan een instinct af te stoten of op te sluiten in het onbewuste. Repressie treedt op wanneer het bevredigen van een instinct – hoewel het waarschijnlijk op zichzelf plezierig is – het risico met zich meebrengt dat het onplezierig is vanwege andere vereisten.

…Het kan gezien worden als een universeel mentaal proces voor zover het aan de basis ligt van de constitutie van het onbewuste als een domein dat gescheiden is van de rest van de psyche.

In het geval van de meerderheid van de filosofen, waarnaar eerder werd verwezen, die angstvallig hebben vermeden om kritisch met anderen in gesprek te gaan over het onderwerp van de (niet-)’pandemie’ en aanverwante zaken, is het meer dan waarschijnlijk dat de onderdrukking plaatsvond om het instinct van zelfbehoud te bevredigen, dat door Freud als even fundamenteel werd beschouwd als het seksuele instinct. Hier zijn de voorstellingen (gekoppeld aan zelfbehoud) die door repressie in het onbewuste worden opgesloten, die van dood en lijden in verband met het coronavirus dat Covid-19 zou veroorzaken, die worden onderdrukt omdat ze onverdraaglijk zijn. De onderdrukking van (de bevrediging van) een instinct, genoemd in de tweede zin van de eerste geciteerde alinea hierboven, is uiteraard van toepassing op het seksuele instinct, dat onderworpen is aan bepaalde maatschappelijke verboden. Cognitieve dissonantie is daarom symptomatisch voor onderdrukking, wat primair is.

Om terug te komen op Stiegler’s stelling over domheid, het is opmerkelijk dat de manifestaties van dergelijke onbenulligheid niet alleen, of zelfs voornamelijk, merkbaar zijn onder de hogere klassen van de samenleving; integendeel – er lijkt een correlatie te zijn tussen mensen in de hogere klassen, met een universitair diploma, en domheid. Met andere woorden, het is niet gerelateerd aan intelligentie op zich. Dit is duidelijk, niet alleen in het licht van het aanvankelijk verrassende fenomeen dat filosofen zich niet uitspreken over het bewijs dat de mensheid wordt aangevallen, zoals hierboven besproken in termen van onderdrukking.

Dr. Reiner Fuellmich, een van de eersten die zich realiseerde dat dit het geval was en vervolgens een grote groep internationale juristen en wetenschappers bijeenbracht om te getuigen in de ‘rechtbank van de publieke opinie‘ (zie 29 min. 30 sec. in de video) over verschillende aspecten van de huidige gepleegde ‘misdaad tegen de mensheid’, heeft de aandacht gevestigd op het verschil tussen de taxichauffeurs met wie hij praat over de schaamteloze poging van de globalisten om de mensheid tot slaaf te maken, en zijn geleerde juridische collega’s voor wat betreft het bewustzijn van deze voortdurende poging. In tegenstelling tot de eerstgenoemden, die in dit opzicht klaarwakker zijn, zijn de laatstgenoemden – ogenschijnlijk meer intellectueel gekwalificeerd en ‘geïnformeerd’ – zich er gelukzalig niet van bewust dat hun vrijheid met de dag afglijdt, waarschijnlijk vanwege cognitieve dissonantie, en daarachter onderdrukking van deze nauwelijks verteerbare waarheid.

Dit is domheid, of de ‘schaduw’ van kennis, die herkenbaar is in de aanhoudende inspanning van degenen die ermee te maken hebben, wanneer ze worden geconfronteerd met de schokkende waarheid van wat er wereldwijd gebeurt, om hun ontkenning te ‘rationaliseren’ door het herhalen van valse verzekeringen van instanties zoals het CDC, dat de Covid ‘vaccins’ ‘veilig en effectief’ zijn en dat dit wordt ondersteund door ‘de wetenschap.’

  Ontvolking door massale verhongering - Eén van de vele massavernietigingswapens van de Elite om menselijke genocide te plegen

Hier is een les uit de discourstheorie op zijn plaats. Of men nu verwijst naar de natuurwetenschap of naar de sociale wetenschap in de context van een bepaalde wetenschappelijke bewering – bijvoorbeeld Einsteins bekende speciale relativiteitstheorie (e=mc2) onder de paraplu van de eerste, of David Riesman’s sociologische theorie van ‘innerlijke’ in tegenstelling tot ‘anders-gerichtheid’ in de sociale wetenschap – men heeft het nooit over ‘de wetenschap’, en daar is een goede reden voor. Wetenschap is wetenschap. Op het moment dat je je beroept op ‘de wetenschap’, ruikt een discourstheoreticus de spreekwoordelijke rat.

Waarom? Omdat het bepaalde lidwoord, ‘de’, een specifieke, waarschijnlijk dubieuze, versie van wetenschap onderscheidt van wetenschap als zodanig, die geen speciale status hoeft te krijgen. Sterker nog, als dit gebeurt door het gebruik van ‘de’, dan kun je er je geld op inzetten dat het niet langer wetenschap is in de nederige, hardwerkende, ‘behoort tot iedereen’ betekenis. Als iemands sceptische antennes niet onmiddellijk beginnen te zoemen wanneer een van de commissarissen van het CDC begint te pontificeren over ‘de wetenschap’, dan is hij waarschijnlijk evenzeer gegrepen door de domheid die in de lucht hangt.

Eerder noemde ik de socioloog David Riesman en zijn onderscheid tussen ‘innerlijk-gerichte’ en ‘anders-gerichte’ mensen. Je hoeft geen genie te zijn om te beseffen dat, om relatief ongeschonden door het leven te gaan, het beter is om je te oriënteren op ‘innerlijke sturing’ door een waardenstelsel dat eerlijkheid bevordert en leugenachtigheid schuwt, dan op ‘sturing door anderen’. Onder de huidige omstandigheden is zo’n andere richting van toepassing op de wirwar van leugens en verkeerde informatie die afkomstig is van verschillende overheidsinstanties en van bepaalde groepen gelijken, die vandaag de dag vooral bestaan uit de luidruchtig zelfingenomen leveranciers van de mainstream versie van de gebeurtenissen. Innerlijke gerichtheid in de bovenstaande zin zou, wanneer deze voortdurend vernieuwd wordt, een effectieve beschermer tegen domheid kunnen zijn.

Bedenk dat Stiegler waarschuwde voor de ‘diepe malaise’ aan de hedendaagse universiteiten in de context van wat hij een ‘verslavende’ samenleving noemde – dat wil zeggen, een samenleving die allerlei verslavingen voortbrengt. Te oordelen naar de populariteit van het videoplatform TikTok op scholen en hogescholen had het gebruik ervan in 2019 al verslavingsniveaus bereikt, wat de vraag oproept of het door docenten moet worden toegeëigend als ‘leermiddel’ of dat het, zoals sommigen denken, volledig moet worden verboden in de klas.

Bedenk dat TikTok, als voorbeeld van video-technologie, een voorbeeldige belichaming is van het pharmakon en dat, zoals Stiegler heeft benadrukt, domheid de wet van het pharmakon is, dat op zijn beurt de wet van kennis is. Dit is een ietwat verwarrende manier om te zeggen dat kennis en domheid niet van elkaar kunnen worden gescheiden; waar kennis wordt aangetroffen, loert de ander, domheid, in de schaduw.

Nadenkend over de laatste zin hierboven, is het niet moeilijk om te beseffen dat, parallel aan Freuds inzicht met betrekking tot Eros en Thanatos, het menselijkerwijs onmogelijk is om domheid voor eens en altijd te overwinnen. Op bepaalde momenten zal het ene dominant lijken, terwijl op andere momenten het omgekeerde zal gelden. Te oordelen naar de strijd tussen kennis en domheid vandaag de dag, heeft de laatste ogenschijnlijk nog steeds de overhand, maar naarmate meer mensen zich bewust worden van de titanenstrijd tussen de twee, is kennis aan de winnende hand. Het is aan ons om de weegschaal in haar voordeel te doen doorslaan – zolang we maar beseffen dat het een eindeloze strijd is.


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 vaccin gevaarlijk? Wat is het eigenlijk dat wij zien en de schapen niet?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelNAVO-aansluiting een strategische zelfmoord voor Zweden
Volgend artikelUrsula von der Leyen: “Populisten willen ons Europa vernietigen”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. Het nadeel van domheid is dat die mensen onvoorspelbaar zijn. Dat maakt hen zo gevaarlijk voor de rest van de mensen. Elke logica en met feiten onderbouwde uitleg lappen zij aan hun laars.

 2. Je kan er uit opmerken dat elke Boer een filosoof is…hij werkt met de natuur die.. Simpelweg filosofie op zichzelf is..of heeft er ooit een filosoof ook maar 1 vierkante meter kunnen verleggen, of een vogel, enof weer of wind..of God kunnen overtuigen om anders te zijn Neen..maar wees gerust er zullen er zijn die er een wereldprobleem van maken én lange studie’s er over maken en de Boer die ploegde voort…

  • Ik heb kennis gevonden, waar deze niet te vinden is.
   Het is uitgesloten, om deze kennis te vinden, vanuit dommigheid.

   Het moet ook triestig zijn,
   om een vetgemeste hamster te wezen op een looprolletje,
   dat niet door te hebben,
   en zo je graf in te hollen.

 3. Zoals altijd is er een context, de international school for humanities die nu centraal staat, geopolitiek, Eurazië, Soros, alsmede de liberalisering van het onderwijs, die onder andere de oorlog in Oekraïne triggerde.

  Inwijding betekent dat de opstapeling van concrete kennis op een gegeven moment verandert in bewustzijn.

 4. Ik was even weg en kwam de zwerver weer tegen, die weer dakloos was, hij had sinds september in een bunker geslapen in de duinen. Er waren een paar nieuwsgierige toeristen in de buurt geweest. Hij stond in de kranten en er werd gewaarschuwd dat hij agressief was, je moest hem niet in je eentje benaderen. Hij had de toeristen verteld dat ze op moeten passen omdat er nog een megabom uit WO2 lag. Ze hadden de politie gebeld, op hun iPhone, maar hij was er niet toen ze kwamen kijken, er stonden 4 politiebusjes bij de bunker. Ik denk dat die de media gebeld hebben met een stoer verhaal over hun rol als de verzetshelden. De zwerver had een kacheltje met schoorsteen in zijn huisje en een bed, het was dagelijks kilometers lopen maar hij was er happy, er zaten vleermuizen in zijn bunkertje die geen kwaad doen als je niet agressief bent en je iPhone niet aanzet. Maar na de inspectie lieten ze hun tanden zien om aan te vallen: “Je kan er rabiës van krijgen als ze bijten.” Maar hij zei dat hij liefst een paar kilometer uit de buurt van mensen blijft.

 5. Ik begrijp de haat van deze man héél goed. Je hoeft die toeslagenaffaire maar te bekijken.

  Wat heeft die man mentaal zo gesloopt?

 6. Het is keiharde strijd om de macht:

  What is the vaccination rate in Korea?
  As of August 28, 2023, South Koreans in their twenties had the highest coronavirus (COVID-19) vaccination rate in South Korea for the initial two shots, at 99.8 percent and 98.9 percent respectively. All adult age groups reported very high vaccination rates.1 sep 2023
  South Korea: national COVID-19 vaccination rate by age 2023 | Statista
  statista.com

  Korea JoongAng Daily
  https://koreajoongangdaily.joins.com › …
  6 sep 2023 — The government will triple compensation to the families of people who died from Covid-19 vaccine-related side effects to 30 million won …

  The New York Times
  https://www.nytimes.com › asia
  4 mrt 2024 — On Monday, the government said it would begin to suspend the licenses of around 7,000 of those doctors. But two weeks after the walkout, it …

  https://www.statista.com/statistics/1105088/south-korea-coronavirus-mortality-rate-by-age/
  As of August 28, 2023, the fatality rate of novel coronavirus (COVID-19) in South Korea stood at around 1.7 percent among people aged 80 year and older. This made them the most vulnerable age group, followed by people in their seventies. After the first wave lasted till April and the second wave in August 2020, Korea faced a fourth wave fueled by the delta and omicron variants in 2022.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in