© NAVO, (CC BY-NC-ND 2.0)

Welkom bij de tweede fase van de Grote Reset: oorlog. Terwijl de pandemie de wereld acclimatiseerde aan lockdowns, de aanvaarding van experimentele medicijnen normaliseerde, de grootste overdracht van rijkdom naar corporaties veroorzaakte door het midden- en kleinbedrijf te decimeren, en het spiergeheugen van de werking van de beroepsbevolking aanpaste ter voorbereiding van een cybernetische toekomst, was er een extra vector nodig om de economische ineenstorting te versnellen voordat de naties “Beter Terug Bouwen” kunnen, schrijft Special Correspondent.

Ik presenteer hieronder verschillende manieren waarop het huidige conflict tussen Rusland en Oekraïne de volgende katalysator is voor de Grote Reset agenda van het Wereld Economisch Forum, vergemakkelijkt door een onderling verbonden web van wereldwijde belanghebbenden en een diffuus netwerk van publiek-private partnerschappen.

1. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne veroorzaakt nu al een ongekende verstoring van de wereldwijde bevoorradingsketens, verergert de brandstoftekorten en leidt tot een chronische inflatie.

Naarmate de geopolitieke spanningen ontaarden in een aanslepend conflict tussen de NAVO en de as China-Rusland, kan een tweede inkrimping de economie in stagflatie storten.

In de komende jaren zal de combinatie van ondermaatse groei en op hol geslagen inflatie een wereldwijde economische onderklasse dwingen tot microarbeidscontracten en laagbetaalde banen in een opkomende tijdelijk betaald werk economie.

Een nieuwe recessie zal de dorst naar hulpbronnen wereldwijd doen toenemen, de mogelijkheden tot zelfvoorziening verkleinen en de afhankelijkheid van overheidssubsidies aanzienlijk vergroten.

Met de immobilisatie van een aanzienlijk deel van de arbeidskrachten in de wereld in het verschiet, zou dit wel eens een voorbode kunnen zijn van de invoering van een Universeel Basisinkomen, dat tot een sterk gelaagde neo-feodale orde zal leiden.

De onheilspellende voorspelling van het Wereld Economisch Forum dat wij tegen 2030 “niets zullen bezitten en gelukkig zullen zijn”, lijkt zich dan ook met huiveringwekkende snelheid te ontvouwen.

2. De economische gevolgen van de oorlog zullen leiden tot een dramatische inkrimping van de wereldbevolking.

De architecten van de Grote Reset hebben deze tendens al een aantal jaren voorzien en zullen van deze economische turbulentie profiteren door de rol van ontwrichtende technologieën te stimuleren om wereldwijde problemen aan te pakken en de traditionele bedrijfspatronen fundamenteel te wijzigen om gelijke tred te houden met de snelle veranderingen in de technologie.

Evenals de pandemie zal de paraatheid voor rampen in het tijdperk van conflicten in belangrijke mate afhangen van de bereidheid om specifieke technologische innovaties in de openbare en de particuliere sfeer te omarmen, zodat de toekomstige generaties kunnen voorzien in de vraag naar arbeidskrachten als gevolg van de Grote Reset.

Een terugkerend thema in Klaus Schwab’s Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution is dat baanbrekende technologische en wetenschappelijke innovaties niet langer tot de fysieke wereld om ons heen beperkt zullen blijven, maar een verlengstuk van onszelf zullen worden.

Hij benadrukt het belang van opkomende technologieën voor een beroepsbevolking van de volgende generatie en wijst op de dringende noodzaak om door te gaan met plannen om verschillende aspecten van de wereldwijde beroepsbevolking te digitaliseren door middel van schaalbare, op technologie gebaseerde oplossingen.

Degenen die de Grote Reset leiden, proberen het geopolitieke risico te beheersen door nieuwe markten te creëren die draaien om digitale innovaties, e-strategieën, telewerk, kunstmatige intelligentie, robotica, nanotechnologie, het internet der dingen en het internet der lichamen.

De razendsnelle toepassing van AI-technologieën doet vermoeden dat de optimalisering van die technologieën in eerste instantie de traditionele industrieën en beroepen zal treffen die een vangnet vormen voor honderden miljoenen werknemers, zoals de landbouw, de detailhandel, de horeca, de verwerkende industrie en de koeriersdiensten.

Veel van de banen die in de komende jaren verloren zullen gaan, waren al op weg naar afvloeiing en zullen waarschijnlijk niet meer worden teruggewonnen als het stof eenmaal is neergedaald.

De automatisering in de vorm van robots, slimme software en machinaal leren zal echter niet beperkt blijven tot banen die routineus, repetitief en voorspelbaar zijn.

AI-systemen staan op het punt verschillende witteboordenbanen op grote schaal te automatiseren, vooral op gebieden die te maken hebben met informatieverwerking en patroonherkenning, zoals boekhouding, personeelszaken en middenkaderfuncties.

Hoewel het geen gemakkelijke taak is om op toekomstige werkgelegenheidstendensen te anticiperen, kan men veilig zeggen dat de combinatie van pandemieën en oorlogen betekent dat de beroepsbevolking aan de vooravond staat van een ongekende herschikking, waarbij de technologie de logistiek een nieuwe vorm geeft en honderden miljoenen banen van arbeiders en bedienden potentieel bedreigt, wat leidt tot de grootste en snelste verplaatsing van banen in de geschiedenis en een voorbode is van een verschuiving op de arbeidsmarkt die voorheen ondenkbaar was.

Hoewel reeds lang werd verwacht dat het toegenomen gebruik van technologie in de particuliere sector tot een massaal banenverlies zou leiden, zullen pandemische lockdowns en de komende ontwrichting door een oorlog dit proces versnellen, en veel bedrijven zullen geen andere keus hebben dan personeel te ontslaan en te vervangen door creatieve technologische oplossingen, louter om hun bedrijf te laten overleven.

Ofschoon reeds lang werd verwacht dat het toegenomen gebruik van technologie in de particuliere sector tot een massaal banenverlies zou leiden, zullen pandemische lockdowns en de komende ontwrichting door een oorlog dit proces versnellen, en veel bedrijven zullen geen andere keus hebben dan personeel te ontslaan en te vervangen door creatieve technologische oplossingen, louter om hun bedrijf te laten overleven.
Met andere woorden, veel van de banen die de komende jaren verloren zullen gaan, waren al op weg naar ontslag en zullen waarschijnlijk niet meer teruggevonden worden als het stof eenmaal is neergedaald.

  Globalisten voeren plannen op om wereldwijde hongersnood en uithongering te veroorzaken: 13 landen komen overeen om over te schakelen op minder productieve "groene" landbouwmethoden

3. De oorlog heeft de afhankelijkheid van Europa van de Russische energiesector aanzienlijk verminderd en het centrale belang van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en van “netto nul”-emissies, die de kern van de Grote Reset vormen, versterkt.

Beleidsmakers die in de pas van de Grote Reset lopen, hebben van de strenge sancties tegen Rusland geprofiteerd door de verschuiving naar “groene” energie te versnellen en het belang van decarbonisatie als onderdeel van de “strijd tegen klimaatverandering” te herhalen.

Het zou echter erg kortzichtig zijn om aan te nemen dat de Grote Reset uiteindelijk gericht is op de rechtvaardige verdeling van “groene” waterstof en koolstofneutrale synthetische brandstoffen ter vervanging van benzine & diesel.

De SDG’s van de VN zijn weliswaar van cruciaal belang voor het herstel na de pandemie, maar belangrijker is dat zij van fundamenteel belang zijn voor de make-over van het aandeelhouderskapitalisme, dat nu door de elites in Davos wordt aangeprezen als “stakeholder-kapitalisme”.

Hierdoor wordt de macht gecentraliseerd in de handen van de stakeholder-kapitalisten, onder het goedgunstige mom dat het kapitalisme opnieuw wordt uitgevonden met eerlijker en groenere middelen.

In economische termen verwijst dit naar een systeem waarin de regeringen niet langer de uiteindelijke scheidsrechters van het staatsbeleid zijn, maar ongekozen particuliere ondernemingen de feitelijke beheerders van de samenleving worden, die de directe verantwoordelijkheid op zich nemen om de sociale, economische en milieu-uitdagingen van de wereld aan te pakken door middel van macro-economische samenwerking en een multi-stakeholder model van mondiaal bestuur.

In een dergelijke economische constructie kunnen conglomeraten van activaholdings de stroom van mondiaal kapitaal ombuigen door hun investeringen af te stemmen op de SDG’s van de VN en ze te configureren als ESG’s (Environmental, Social, and Corporate Governance), zodat nieuwe internationale markten kunnen worden gebouwd op de ramp en de ellende van mogelijk honderden miljoenen mensen die wankelen door de economische ineenstorting als gevolg van de oorlog.

Daarom biedt de oorlog een enorme stimulans voor de regeringen die de reset doordrukken om actief te streven naar energie-onafhankelijkheid, de markten te vormen in de richting van “groene en inclusieve groei” en de bevolkingen uiteindelijk te bewegen in de richting van een “cap-and-trade” systeem, ook bekend als een koolstofkrediet-economie.

Hierdoor zal de macht gecentraliseerd worden in de handen van belanghebbende kapitalisten, onder het welwillende mom van het heruitvinden van het kapitalisme met eerlijker en groenere middelen, waarbij misleidende slogans als “Build Back Better” gebruikt zullen worden, zonder dat de eeuwige groeidwang van het kapitalisme opgeofferd wordt.

4. De door de oorlog veroorzaakte voedseltekorten zullen een grote zegen zijn voor de synthetische biologie-industrie, aangezien de convergentie van digitale technologieën met materiaalkunde en biologie de landbouwsector radicaal zal veranderen en de invoering van plantaardige en in het lab gekweekte alternatieven op wereldschaal zal aanmoedigen.

Rusland en Oekraïne zijn beide broodmanden van de wereld en de kritieke tekorten aan granen, meststoffen, plantaardige oliën en essentiële levensmiddelen zullen het belang van de biotechnologie voor de voedselzekerheid en de duurzaamheid katapulteren en aanleiding geven tot verschillende start-ups van imitatievlees, zoals “Impossible Foods”, dat door Bill Gates werd medegefinancierd.

Men kan dus verwachten dat meer overheidsregulering een drastische herziening van de industriële voedselproductie en -teelt zal inluiden, waarvan uiteindelijk de agro-industrie en biotech-investeerders zullen profiteren, aangezien voedselsystemen zullen worden herontworpen door middel van opkomende technologieën om “duurzame” eiwitten en CRISPR-gegeneerde gepatenteerde gewassen te telen.

5. De uitsluiting van Rusland uit SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) is een voorbode van een economische reset, die precies het soort terugslag zal veroorzaken dat nodig is om grote delen van de wereldbevolking in een technocratisch controlenetwerk op te nemen.

Zoals verscheidene economen hebben opgemerkt, zal het bewapenen van SWIFT, CHIPS (The Clearing House Interbank Payments System) en de US-dollar tegen Rusland, geopolitieke rivalen zoals China er alleen maar toe aanzetten het proces van de-dollarisering te versnellen.

De voornaamste begunstiger van de economische sancties tegen Rusland lijkt China te zijn, dat de Euraziatische markt opnieuw kan vormgeven door de lidstaten van de Sjanghai Samenwerkingsorganisatie (SCO) en de BRICS aan te moedigen het SWIFT-ecosysteem te omzeilen en grensoverschrijdende internationale betalingen in de digitale Yuan af te wikkelen.

Terwijl de vraag naar cryptocurrencies een enorme piek zal vertonen, zal dit veel regeringen er waarschijnlijk toe aanzetten om de sector steeds meer te reguleren via openbare blockchains en een multilateraal verbod op gedecentraliseerde cryptocurrencies af te dwingen.

De verschuiving naar crypto zou de generale repetitie kunnen zijn om uiteindelijk de plannen voor programmeerbaar geld onder toezicht van een federale regelgever te bespoedigen, wat leidt tot een grotere aanwas van macht in de handen van een machtige wereldwijde technocratie en zo onze slavernij aan financiële instellingen bezegelt.

Ik geloof dat deze oorlog de valuta’s tot pariteit zal brengen, en daarmee een nieuw Bretton Woods moment inluidt, dat belooft de werking van het internationale bankwezen en de macro-economische samenwerking te veranderen door de toekomstige invoering van digitale valuta’s van centrale banken.

6. Deze oorlog markeert een belangrijk buigpunt in het globalistische streven naar een nieuwe internationale op regels gebaseerde orde die in Eurazië verankerd is.

  Davos 2024: Bijeenkomst van de globalistische elites draait dit jaar om 'vertrouwen', zegt WEF

Zoals de “vader van de geopolitiek” Halford Mackinder meer dan een eeuw geleden al opmerkte, is de opkomst van elke wereldhegemoon in de afgelopen 500 jaar mogelijk geweest door de dominantie over Eurazië. Evenzo is hun neergang in verband gebracht met het verlies van de controle over die centrale landmassa.

Dit oorzakelijk verband tussen geografie en macht is niet onopgemerkt gebleven bij het wereldwijde netwerk van belanghebbenden dat het WEF vertegenwoordigt, en velen van hen hebben geanticipeerd op de overgang naar een multipolair tijdperk en de terugkeer van de grootmachtenconcurrentie te midden van de afnemende politieke en economische invloed van Amerika en een dringende behoefte aan wat technocraten slimme globalisering noemen.

Terwijl Amerika wanhopig probeert vast te houden aan zijn status van supermacht, dreigen de economische opkomst van China en de regionale ambities van Rusland de strategische assen van Eurazië (West-Europa en Azië-Stille Oceaan) overhoop te halen.

De regio waar Amerika vroeger een onbetwiste hegemonie genoot, is niet langer ongevoelig voor scheuren en wij zouden getuige kunnen zijn van een wisseling van de wacht, die de berekening van de wereldwijde machtsprojectie drastisch verandert.

Hoewel het ambitieuze Belt and Road Initiative (BRI) van China het potentieel heeft om het wereld-eiland (Azië, Afrika en Europa) te verenigen en een tektonische verschuiving in de locus van de wereldmacht teweeg te brengen, zal de recente inval in Oekraïne verstrekkende gevolgen hebben voor het spoorwegvervoer tussen China en Europa.

De Oekraïense president Zelensky beweerde dat Oekraïne als de poort van de BRI naar Europa zou kunnen fungeren. Wij kunnen dus niet voorbijgaan aan het enorme belang dat China heeft bij de recente spanningen over Oekraïne, en evenmin aan de onderliggende ambitie van de NAVO om de opkomst van China in de regio te beteugelen door de verkoop van Oekraïense activa aan China te beperken en alles te doen wat in haar vermogen ligt om De Moderne Zijderoute te dwarsbomen.

Nu de sancties Rusland ertoe aanzetten de bilaterale banden met China te consolideren en zich volledig in de BRI te integreren, zou een pan-Euraziatisch handelsblok wel eens de afstemming kunnen zijn die een gedeeld bestuur van de wereldgemeenschap afdwingt en een terugkeer naar het tijdperk van het Amerikaanse exceptionalisme.

7. Nu de speculaties over de langetermijngevolgen van de oorlog voor de bilaterale handelsstromen tussen China en Europa toenemen, zal het conflict Rusland-Oekraïne Israël – een van de belangrijkste voorvechters van de Grote Reset – tot nog grotere internationale bekendheid katapulteren.

Israël is een zeer aantrekkelijke BRI-markt voor China en de CCP is zich terdege bewust van het belang van Israël als strategische voorpost die de Indische Oceaan en de Middellandse Zee via de Golf van Suez met elkaar verbindt.

Bovendien erkent de Chinese regering al vele jaren het primaat van Israël als wereldwijd technologiecentrum en maakt zij gebruik van Israëls innovatiecapaciteiten om haar eigen strategische uitdagingen het hoofd te helpen bieden.

Daarom zal de bemiddeling van Naftali Bennet tussen Moskou en Kiev waarschijnlijk een factor zijn voor de instrumentele rol van het Belt and Road Initiative (BRI) in de uitbreiding van de regionale en mondiale strategische voetafdruk van zowel China als Israël.

Israëls status als een van de toonaangevende tech-hubs van de toekomst en poort die Europa en het Midden-Oosten met elkaar verbindt, is onlosmakelijk verbonden met het web van fysieke infrastructuren, zoals wegen, spoorwegen, havens en energiepijpleidingen, dat China in het afgelopen decennium heeft aangelegd.

Is Israël bezig zijn veiligheidsbelangen weg te halen bij de VS en zich in te dekken tegen de Chinees-Russische as?

Israël, dat reeds een grootmacht is op het gebied van autotechnologieën, robotica en cyberveiligheid, streeft ernaar de centrale natie te worden in het duizendjarig Koninkrijk, en er wordt voorspeld dat de tech-startups van het land een sleutelrol zullen spelen in de vierde industriële revolutie.

Versterking van zijn evoluerende relatie met China te midden van de Russisch-Oekraïense crisis zou Israël kunnen helpen uitgroeien tot een regionale hegemon bij uitstek, met een groot deel van de gecentraliseerde economische en technologische macht die in Jeruzalem samenkomt.

Nu Israël pogingen onderneemt om zijn exportmarkten en investeringen te diversifiëren, weg van de Verenigde Staten, roept dit een belangrijke vraag op.

Is Israël bezig zijn veiligheidsbelangen weg van de VS te outsourcen en zich in te dekken tegen de Chinees-Russische as?

8. Het is nu algemeen bekend dat Digitale ID’s een centrale pijler zijn in de Grote Reset-agenda van het Economisch Wereldforum, en dat ze gestroomlijnd moeten worden in alle industrieën, toeleveringsketens en markten, als een manier om de 2030 SDG’s van de VN vooruit te helpen en geïndividualiseerde en geïntegreerde diensten te leveren in toekomstige slimme steden.

Velen hebben ingezien hoe zo’n platform kan worden gebruikt om een wereldwijd systeem van technocratische bevolkingscontrole en naleving in te luiden, door de mensheid op te nemen in een nieuwe waardeketen voor bedrijven, waar burgers worden gemijnd als gegevensgrondstoffen voor ESG-investeerders en obligatiemarkten voor menselijk kapitaal, en een sociale en klimaatscore krijgen toegewezen op basis van hoe goed zij zich meten met de SDG’s van de VN.

Deze naadloze verificatie van mensen en aangesloten apparaten in slimme omgevingen kan alleen plaatsvinden als onze biometrische gegevens, gezondheidsdossiers, financiën, onderwijstranscripten, consumptiegewoonten, koolstofvoetafdruk en de hele som van menselijke ervaringen worden opgeslagen in een interoperabele databank om onze conformiteit met de SDG’s van de VN te bepalen, en zo een monumentale verandering van ons sociaal contract af te dwingen.

  Civilisatie & dollar gaan eindigen

Vaccinepaspoorten werden aanvankelijk aangeprezen door publiek-private partnerschappen als een ingang voor Digitale ID’s. Hoe zouden de huidige geopolitieke spanningen, nu die logica haar beloop heeft gehad, kunnen bijdragen tot de schaalvergroting van wat het belangrijkste knooppunt is in een nieuw digitaal ecosysteem?

De rantsoeninvoer zou op blockchain-grootboeken op de Digitale ID kunnen worden bijgehouden om onze koolstofvoetafdruk en consumptieve gewoonten tijdens een nationale noodsituatie bij te houden

Oekraïne wordt van oudsher de broodmand van Europa genoemd, en naast Rusland zijn beide naties belangrijke wereldleveranciers van basisgranen. De oorlog heeft dus alle kenmerken van een zwarte zwaan voor de grondstoffen en de inflatie.

Met een economie die op de rand van de afgrond balanceert door een mondiale bevoorradingscrisis, denk ik dat de daaruit voortvloeiende economische schokken overal ter wereld noodtoestanden in oorlogstijd zullen ontketenen, en het publiek zal te horen krijgen dat het zich moet schrap zetten voor rantsoenering.

Zodra dit gebeurt, kan de multilaterale invoering van Digitale ID’s, die interfacen met Digitale Munten van Centrale Banken, aangeprezen worden als de oplossing om de rantsoenen van de gezinnen efficiënt te beheren en te verdelen onder een ongekende noodtoestand en uitzondering.

De Bank of England heeft reeds het vooruitzicht geopperd van programmeerbaar contant geld dat alleen kan worden uitgegeven aan eerste levensbehoeften of goederen die een werkgever of regering verstandig acht.

Zodra de uitgever controle krijgt over hoe het door de ontvanger wordt besteed, zal het schier onmogelijk worden om naar behoren te functioneren zonder een Digitale ID, die nodig zal zijn om voedselpakketten te ontvangen en een elementair middel van bestaan te verkrijgen. Denk aan UBI (Universeel Basisinkomen).

Als de voedselinflatie blijft stijgen en er geen tekenen zijn dat die zal afnemen, kunnen regeringen prijscontroles instellen in de vorm van rantsoenering, en de rantsoenboekingen kunnen worden bijgehouden op blockchain-grootboeken op de Digitale ID om onze koolstofvoetafdruk en consumptieve gewoonten bij te houden tijdens een nationale noodsituatie.

9. Europa ligt direct in de vuurlinie zodra er een hybride oorlog tussen de NAVO en de as Sino-Rusland aan de gang is.

Het zou nalatig zijn om voorbij te gaan aan het duidelijke en actuele gevaar van een cyberaanval op banken en kritieke infrastructuur of zelfs van een voorzichtige en tactische nucleaire uitwisseling met intercontinentale ballistische raketten (ICBM’s).

Ik zie niet in hoe een strijdende partij niet beperkt zal worden door de doctrine van wederzijds verzekerde vernietiging, zodat een thermonucleaire fall-out onwaarschijnlijk lijkt.

Het gebruik van technologieën voor toegang op afstand om het systeemgeheugen van het SWIFT-bankapparaat of het Cross-Border Interbank Payment System te wissen, kan echter een groot deel van de internationale economie mogelijk buiten werking stellen en de dollar in een staartspin doen belanden.

Mocht een gebeurtenis van dergelijke cataclysmische proporties zich voordoen, dan zal dat ongetwijfeld leiden tot een toenemende roep om een grondige revisie van de cyberveiligheid.

De gevolgen van zo’n gebeurtenis zouden heel goed kunnen leiden tot een nieuw wereldwijd veiligheidsprotocol volgens hetwelk de burgers een digitale ID moeten bezitten als noodzakelijke nationale veiligheidsmaatregel.

Men kan zich voorstellen hoe toegang tot het internet of openbare diensten in de nasleep van een landelijke cyberaanval kan vereisen dat burgers een Digitale ID gebruiken om te authenticeren dat hun online activiteiten en transacties van een legitieme en niet-malitieme bron afkomstig zijn.

Er zijn weinig toevalligheden in de politiek.

10. De economische gevolgen van deze oorlog zullen zo rampzalig zijn dat de regeringen en de openbare sector een aanzienlijke injectie van particulier kapitaal nodig zullen hebben om het financieringstekort op te vangen.

Dit zal de traditionele scheiding der machten tussen centrale bankinstellingen en regeringen in feite overbodig maken, omdat de eerstgenoemden in een onevenredige positie zullen verkeren om het begrotingstraject van de natiestaten te beïnvloeden, wier soevereiniteit zal worden uitgehold door de grootschalige inpalming van regeringen door de centrale banken en de hedgefondsen.

Het model van de natiestaat wordt dus geleidelijk omvergeworpen door een wereldwijde technocratie, bestaande uit een ongekozen consortium van bedrijfsleiders, oligarchen van centrale banken en particuliere financiële instellingen, waarvan de meeste overwegend niet-overheidsbedrijven zijn, die proberen het wereldbestuur te herstructureren en zich in het wereldwijde besluitvormingsproces te integreren.

Over de toekomst van de internationale betrekkingen en de sociale, economische en politieke transformatie die de wereld momenteel ondergaat in het licht van de pandemie en het conflict tussen Rusland en Oekraïne, zal dus niet worden beslist door multilateralisme en gekozen vertegenwoordigers van soevereine staten.

De beslissing zal veeleer genomen worden door een netwerk van partnerschappen met meerdere belanghebbenden, die gemotiveerd worden door een politiek van opportunisme en geen verantwoording verschuldigd zijn aan een electoraat of aan een staat, en voor wie begrippen als soevereiniteit en internationaal recht geen betekenis hebben.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Sluitend bewijs: Covid-19 was gepland om de Nieuwe Wereldorde te lancerenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelLinkse vrijwilligers die in Oekraïne vechten, gedood na het posten van selfies die hun locatie onthulden
Volgend artikelOekraïne bombardeert burgers en kinderen in centraal Donetsk
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. Mooie vondst van FN… Een kort maar krachtige samenvatting van het sombere toekomst beeld. Bijzonder droevig. In dit artikel vallen weinig, eigenlijk geen, gaatjes te prikken. De Special Correspondent heeft het over “psychopaten”. Zie “partnerschappen met meerdere belanghebbenden, die gemotiveerd worden door een politiek van opportunisme en geen verantwoording verschuldigd zijn aan een electoraat of aan een staat, en voor wie begrippen als soevereiniteit en internationaal recht geen betekenis hebben.”

  Het probleem in deze digitale toekomst is dat technologie niet “sustainable” is zoals de Aarde en de mens zelf, die aangedreven worden door de natuur. Technologie wordt aangedreven door een egoistisch diersoort en zal dus ook op een egoistische manier gebruikt blijven worden, wat wederom leidt tot de gebruikelijk conflicten die we nu al eeuwen zien. De Digitale identiteit zal het begin van het verval beslechten, want gegenereerde energie, die er niet altijd zal zijn, is een noodzaak om deze technologie te drijven en in stand te houden. Ook zijn er natuurkrachten, zoals bliksem, waar technologie niet mee om kan gaan. En vergeet die “elekromagnetische wolken” niet die 40 van de 49 Musk satellieten recentelijk, en oh zo plotseling en onverwacht, deden sneuvelen. Gek he…? Verwacht verder ook “satelliet oorlogen” waarbij de aansturing van jouw Digi ID sneuvelt.

  Helaas zijn deze psychopaten bezeten van macht en zien technologie nu als hun moderne kans om nog meer macht te bereiken, net zoals de vroegere machtswellustelingen blij waren met brons om hun macht te vergroten. Zieke shit, werkelijk. Samenwerken kunnen de psychopaten alleen voor korte periodes, waarna ze elkaar weer in de rug steken.

  Het beste is om de Aarde de Aarde te laten, en de mens de mens. We hadden het goed hier en het kon op een natuurlijke manier nog heel lang zo door gaan. Betreurenswaardig en diep triest, dit alles. Konden we de Aarde maar oppakken en er ergens anders mee naar toe gaan.

 2. Het is evident dat er een vorm van een reset zal plaatsvinden.
  Of het allemaal volgens het patroon van de schrijver zal gaan is voor een deel (on)waarschijnlijk.
  Het geheel vertoond als beeld van een maatschappij sterke overeenkomst met het boek BUITENAARDSE BESCHAVING (uit 1969) van Stefan den Aerde.- alleen nog als e-book te verkrijgen – van een maatschappij op de planeet IARGA. Hoewel meer spiritueel gericht is het toch aan te bevelen om het te lezen als vergelijking met de stellingen van de schrijver van dit artikel.
  In het boek zijn er geen zelfstandige landen meer en is alles opgehangen aan efficiëntie.
  Ook het crediet stelsel is overeenkomstig.
  Je kan een voorstander zijn of een tegenstander van het uiteindelijke resultaat, punt is dat de creativiteit van de mens als geheel door automatisering in welke vorm dan ook wordt onderdrukt.

 3. Wie nu nog VVD, D66, CDA, CU, Groen Links en PVDA zou stemmen is echt oliedom.
  Buiten dat zijn (de meeste) politieke partijen in het leven geroepen om controle over burgers uit te oefenen en hun stem te misbruiken.

 4. Het Nederlandse volk is zo ongelooflijk dom dat ze nog steeds de waarheid blijven ontkennen. Vraag je de volgende simpele zaken eens af.

  1. Zou Europa bevrijd zijn van Hitler als de Russen niet de gehele oostkant van Duitsland tot aan Berlijn bevrijd hadden in 1944 ?

  2. Met hoeveel landen heeft Rusland oorlog gevoerd na WW2 ?
  Antwoord samen met deze oorlog 5 waarvan alle 5 Amerika en NAVO hiervan schuldig waren.

  3. Met hoeveel landen heeft Amerika oorlog gevoerd na WW2 ?
  Antwoord meer dan 100 overal te wereld met nog eens tientallen zoniet honderden regiem changes ( ook in 2014 in Oekraïne).

  4. Welke landen hebben atoombommen afgeworpen op onschuldige burgers ?
  Antwoord alleen Amerika en daar zijn honderdduizenden onschuldige burgers bij vermoord en levenslang verminkt.

  5. Welk land maakte gebruik van fals flag operaties om een oorlog te starten of om tegenstanders te beschuldigen van zaken die in werkelijkheid door de Amerikanen zijn gepleegd.
  Antwoord Amerika, Pearl Harbor, Golf van Tonkin, 9/11, massavernietigingswapens van Irak, witte helmen in Syrië, gifgas aanvallen in Syrië waar Amerika de ” rebellen ” voorzien hebben van dat gifgas.

  Dus wie is de werkelijke agressor van de wereld ?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in