Achtergrond: Pfizer is uiterst agressief geweest in zijn pogingen om de details van hun internationale COVID19-vaccinovereenkomsten te beschermen, schrijft Ehden.

Omdat de kosten van het ontwikkelen van contracten erg hoog zijn en veel tijd kosten (juridische beoordelingscycli), ontwikkelt Pfizer, net als alle andere bedrijven, een gestandaardiseerd sjabloon voor overeenkomsten en gebruikt deze overeenkomsten met relatief kleine aanpassingen in verschillende landen.

Deze overeenkomsten zijn vertrouwelijk, maar gelukkig heeft één land het contractdocument niet goed genoeg beschermd, zodat ik erin geslaagd ben een kopie te bemachtigen.

Zoals u zult zien, is er een goede reden waarom Pfizer vocht om de details van deze contracten te verbergen.

Laten we het eerst eens hebben over het product:
“De overeenkomst heeft niet alleen betrekking op de productie van vaccins voor COVID19 en zijn mutaties, maar ook voor “elk apparaat, technologie of product dat wordt gebruikt bij de toediening of om het gebruik of het effect van een dergelijk vaccin te verbeteren”.

Als u zich afvroeg waarom Ivermectine werd onderdrukt, wel, dat is omdat de overeenkomst die landen hadden met Pfizer hen niet toestaat om aan hun contract te ontsnappen, waarin staat dat zelfs als een geneesmiddel zal worden gevonden om COVID19 te behandelen, het contract niet kan worden vernietigd.

Het leveren van het product:
“Pfizer is niet aansprakelijk voor het niet leveren van doses in overeenstemming met de geschatte leveringsdata… noch geeft een dergelijke tekortkoming de koper enig recht om bestellingen van hoeveelheden Product te annuleren.”

“Pfizer beslist over noodzakelijke aanpassingen van het aantal Contracted Doses en het leveringsschema dat aan de Koper verschuldigd is … op basis van door Pfizer vast te stellen uitgangspunten … Koper wordt geacht in te stemmen met elke herziening.”

Voor alle duidelijkheid:
“Koper doet hierbij afstand van alle rechten en rechtsmiddelen die hem in rechte, billijkheid of anderszins toekomen, voortvloeiend uit of verband houdend met:… enig verzuim van Pfizer om de Gecontracteerde doses te leveren conform het Leveringsschema.”

Nogmaals: “In geen geval zal Pfizer onderworpen zijn aan of aansprakelijk zijn voor boetes voor te late levering.”

U kunt het product niet retourneren, wat er ook gebeurt:

  mRNA covid-injecties: Het gaat niet om het geld, het gaat om het veroveren van de menselijke geest

“Pfizer accepteert onder geen enkele omstandigheid retourzendingen van Product (of een dosis)…er mogen onder geen enkele omstandigheid retourzendingen van Product plaatsvinden.”

En dan nu het GROTE GEHEIM:
“$12 (10 euro) per dosering voor ongeveer 250.000 eenheden.”

Grappig dat dit de prijs is voor een klein aantal doseringen terwijl Pfizer de VS $19,50 (16,50 euro) per dosis in rekening bracht.

De Amerikaanse belastingbetaler is genaaid door Pfizer, Israël waarschijnlijk ook.

Over de betaling:
“het land heeft niet het recht “om bedragen die aan Pfizer verschuldigd zijn, hetzij op grond van deze overeenkomst of anderszins, in te houden, te verrekenen, terug te vorderen of te debiteren met enig ander bedrag dat Pfizer of een met Pfizer gelieerde onderneming aan haar verschuldigd is (of zal worden).”

Beschadigde goederen:
“DE ENIGE WAARDE om een terugroeping te krijgen is als u een fout van de cGMP kunt bewijzen.”

Voor alle duidelijkheid:
“de Koper heeft niet het recht om een Product af te wijzen op basis van klachten over de service, tenzij een Product wezenlijk niet overeenstemt met de specificaties of de cGMP.”

Lange termijn effecten en efficiëntie:
“Koper erkent…dat de lange termijn effecten en werkzaamheid van het Vaccin op dit moment niet bekend zijn en dat er nadelige effecten van het Vaccin kunnen zijn die op dit moment niet bekend zijn.”

Opzegging wegens reden:

Er zijn clausules over opzeggingsmogelijkheid, maar in feite, zoals het eruitziet, heeft de koper bijna niets dat als een wezenlijke inbreuk kan worden beschouwd, terwijl Pfizer dat gemakkelijk kan doen als ze hun geld niet krijgen of als ze dat zo achten.

U moet Pfizer betalen voor de doseringen die u hebt besteld, ongeacht hoeveel u hebt verbruikt, ongeacht of Pfizer het goedgekeurd heeft gekregen (het was een pre-EU goedkeuring) of dat zij de Contracted Doses niet hebben geleverd in overeenstemming met eventuele geschatte leveringsdata die hierin zijn opgenomen.

  55 performers die eind 2022 tot en met 2023 instorten of sterven op het podium of live voor de camera

“Koper stemt er hierbij mee in Pfizer, BioNTech (en) hun Affiliates…te vrijwaren, te VERDEDIGEN EN TE BEHOUDEN… van en tegen alle rechtszaken, claims, acties, eisen, verliezen, schade, aansprakelijkheden, schikkingen, straffen, boetes, kosten en uitgaven…”

De staat moet Pfizer verdedigen:
“(Pfizer) zal Koper op de hoogte stellen van Verliezen waarvoor zij schadeloosstelling zoekt… Na een dergelijke kennisgeving zal Koper onmiddellijk de leiding en de controle op zich nemen van de verdediging van dergelijke Schadeloosgestelde Claims namens (Pfizer).”

Echter, “Pfizer heeft echter het recht om de controle over een dergelijke verdediging op zich te nemen… en de Koper zal alle Verliezen betalen, inclusief, zonder beperking, de redelijke honoraria van advocaten en andere gemaakte kosten.”

Pfizer zorgt ervoor dat het land voor alles opdraait:
“Kosten en uitgaven, inclusief… honoraria en verschotten van raadslieden, opgelopen door de Gevrijwaarde(n) in verband met een Gevrijwaarde Vordering zullen op kwartaalbasis worden vergoed door Koper”.

Aansprakelijkheid:
“dit omvat niet, en vormt ook geen productaansprakelijkheidsverzekering ter dekking van eventuele claims van derden/patiënten en een dergelijke algemene aansprakelijkheidsverzekering laat onverlet de vrijwaringsverplichting van Koper zoals uiteengezet in deze Overeenkomst.”

Er is geen limiet aan de aansprakelijkheid van het land in geval van:
“de door haar gegeven vrijwaring op grond van artikel 8 (Schadeloosstelling)” of indien de Koper Pfizer niet heeft betaald.”

“De Koper ziet af van elk recht op immuniteit, hij ziet af van elke wet die de verplichting tot schadevergoeding aan Pfizer zou kunnen beperken.”

Commentaar: De rechtbank is in NY heeft de capaciteit om internationale activa van een land in te houden als het land het contract niet nakomt.

Voorwaarde tot levering:
“Koper moet Pfizer bescherming bieden tegen aansprakelijkheid voor claims en alle Verliezen, moet dit implementeren via wettelijke of regelgevende vereisten, en de toereikendheid van dergelijke inspanningen is naar eigen goeddunken van Pfizer.”

Vertrouwelijkheid, deel 1:
“Elke Ontvanger zal de vertrouwelijke en eigendomsrechtelijke aard van de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij beschermen met ten minste dezelfde mate van zorg als hij zijn eigen vertrouwelijke of eigendomsrechtelijke informatie van soortgelijke aard bewaart.”

Vertrouwelijkheid, deel 2:
“Ontvanger zal Vertrouwelijke Informatie alleen bekendmaken aan die van haar Vertegenwoordigers die dergelijke Vertrouwelijke Informatie moeten kennen om aan haar verplichtingen onder deze Overeenkomst te voldoen.”

Vertrouwelijkheid, deel 3:
“Het contract moet 10 jaar vertrouwelijk blijven.”

Commentaar: Waarom 30 jaar in Israël?

  Europees Hof voor de Rechten van de Mens geeft groen licht voor dwang vaccinaties

Arbitrage & toepasselijke wetten:

Arbitrage moet worden gedaan in New York, in volgens de regels van arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel, beheerst door de wetten van de staat New York, VS.

Als een specifiek ministerie werd toegewezen om het contract veilig te stellen, moeten ze dat blijven doen:
“…pogingen tot overdracht van rechten of delegatie of uitbesteding van taken zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partijen zijn nietig en onwerkzaam.”

Nu ik klaar ben met het contract door te nemen en alle elementen samen te vatten die belangrijk zijn, is het tijd om de naam te onthullen van het land van waaruit het is uitgelekt.

En de winnaar is … Albanië!

Ik stuitte eerst op een document, genaamd KONTRATEN-E-PLOTE wat vertaald “Lees het volledige contract” betekent.

Pas later ontdekte ik dat het een Albanese website was die het in januari 2021 heeft gepubliceerd. Zij verdienen ALLE lof voor het lekken van het document, en journalisten over de hele wereld verdienen de schande voor het niet ontdekken en rapporteren.

Landen kunnen beweren dat ze een betere deal hebben onderhandeld, maar op basis van het bewijs dat we hebben ontvangen uit Zuid-Amerika lijkt het erop dat dit contract echt is, en dat het vergelijkbaar is met wat wereldwijd werd gebruikt.

[N.v.d.r. zie de afbeeldingen van de betreffende clausules op de bronpagina.]

Corruptieschandaal in Brussel: hebben vaccinfabrikanten de Eurocommissaris omgekocht?


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Belangrijke teksten zijn zwart gemaakt: contracten met vaccinbedrijven zijn staatsgeheimVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelStudie: kunstmatige COVID vaccin “immuniteit” neemt na slechts zes weken reeds af
Volgend artikelMatt in Melbourne – Regeringscontrole is buiten zinnen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

24 REACTIES

 1. Dus in het kort: alle overheden hebben een commercieel contract laten prevaleren boven het sociaal contract met haar bevolking. Sterker nog, de overheden hebben noodwetten ingesteld om de wetten, de normen en waarden met haar volk aan de kant te zetten, om het commercieel contract te handhaven.
  De kosten die daarmee gemoeid zijn gegaan, er vanuit gaande dat ze (die prikleveranciers) allen USD 10 per dosering vragen, zijn dus 4,01 miljard keer USD 10 is USD 40 miljard USD. Dat is een mooie handel, aangezien graveen per kilo tussen de USD 100.000 en 300.000 kost, en er gaan maar een paar milligrammen per dosis. En oh ja, wie betaald het vergif uiteindelijk? De belastingbetaler.

  Als het uitlekken van dat ‘contract’ niet de wereld situatie opblaast en uitlegt, en het laat stoppen, dan is er geen hoop voor de mensheid. Dan is het gros te dom om te ademen en is het beter dat er globaal geruimd gaat worden. Want als men commerciele contracten boven sociale contracten laat, dan is er geen noodzaak tot een sociaal contract. Dan is ieder individu gewoon een product, een dienst, een nummer.

  • ik vrees dat de debielenkudde zijn schouders ophaalt. Ze kunnen deze info niet eens verwerken met die paar hersencellen in hun schedel.

  • En hoeveel kans hebben “wij alle mensen op deze planeet ” nu nog om dit te overleven zo ’n monster grap ? verplichte inentingen constant te moeten nemen op bevel van de staat zonder de nevenwerkingen te weten op korte en lange termijn ,, het gaat echt zwaar worden dit te overleven.. dit is echt verschrikkelijk , ik zie dit zeer somber aflopen voor de mensheid en alle leven op aarde,,

 2. Ik heb daarstraks de origine contracten, in het Albanees en het Braziliaans digitaal getekend door de partijen, gedownload.

 3. Het kon niet uitblijven in het huidige informatie tijdperk. Dit grote nieuws.
  CHAPEAU voor Frontnieuws. ‼️
  Het zat er al een beetje aan te komen omdat Lukasjenko vorige week al bekend maakt dat hij, zijn land (Wit Rusland) een geldsom aangeboden had gekregen van het WMF Om ook de vaccin dictatuur in te voeren. Hij heeft het aanbod afgeslagen !!!!

  Nu weten we het zeker, dat het een wereld wijd GIFTIG IN DE BREEDSTE ZIN VAN HET WOORD Complot is.
  Maar nu de publiek opinie WERELD WIJD nog zover zien te krijgen dat bij ons de Jonge en Rutte een stelletje Puppets van de farmaceuten zijn.
  Vandaar dat ze zo gul met geld konden zijn voor de middenstand, dit geld kregen ze rechtstreeks van het WMF omdat ze meedoen aan het project hun bevolking aan een stelletje sociopaten te verkopen. Agenda 2030 !!!!

  De gehersenspoelde massa zal niet snel in beweging komen.
  ANGST IS EEN GROTE FACTOR VAN STAGNATIE.
  Nu de IVERMECTINE NOG OP DE MARKT ZIEN TE KRIJGEN
  Vele mensen zijn dus overleden omdat de farmaceuten tijd nodig hadden om dit giftige spul wat ze vaccins noemen te ontwikkelen. DIT IS GEWOON MOORDDADIG !!!!
  Oef wat word ik hier kwaad om.

  • ‘Stat News, 21 juli: “Miljoenen ongebruikte Covid-19-vaccins zullen verloren gaan als de vraag in de Verenigde Staten afneemt en de doses waarschijnlijk deze zomer aflopen, volgens volksgezondheidsfunctionarissen…”

   “Momenteel hebben staten volgens federale gegevens 52,36 miljoen doses minder toegediend dan aan hen zijn uitgedeeld.”

   “Een aanzienlijke tranche van Pfizer-doses zal naar verwachting in augustus vervallen… Gezien de afnemende binnenlandse vraag naar vaccins, is het onwaarschijnlijk dat die doses volledig zullen worden gebruikt voordat ze moeten worden weggegooid.”

   “We zien dat de vraag [naar het vaccin] in alle staten afneemt”, zegt Marcus Plescia, medisch directeur van de Association of State and Territorial Health Officials.”

   Dus welke reeksen statistieken moeten we geloven? Degenen die het aantal mensen opdrijven dat de opnamen heeft gemaakt, of degenen die laten zien dat miljoenen flesjes worden verspild? Ik denk dat de laatste statistieken de echte indicatoren zijn.’

   https://blog.nomorefakenews.com/2021/08/03/the-vaccine-war-who-really-has-the-upper-hand/

   https://blog.nomorefakenews.com/2021/08/03/if-there-is-no-virus-why-are-all-these-people-dying/

 4. Adolf Hitler verscheurde destijds het Verdrag van Versailles in duizend stukkies voor de ogen van zijn razend enthousiaste publiek; het absolute enige waarin wij hem volledig gelijk moeten geven.

  • Zijn wel meer zaken waar we hem gelijk in moeten geven maar we zijn zo geïndoctrineerd dat we dat niet meer willen zien. Hij heeft Duitsland in drie jaar van een derde wereld land naar een zeer welvarend land gebracht. door als eerste bv de Rotchild / centrale bank er uit te gooien. Een eerste snelweg te bouwen, al was het ook voor oorlogs doeleinden net als het ontwikkelen van een auto voor het volk.

   Maar de VS/VNavo hield Duitsland eronder tot de economie te groot werd en ze de nordstream opbliezen en ze al jaren bezig waren met infiltreren in de EU.
   Op deze manier:
   https://www.youtube.com/watch?v=vcykw87cbGI

 5. Je kunt een bedrijf juridisch moeilijk aanpakken, maar de werknemers ervan kun je wel op civiele basis juridisch aanklagen dat zij professioneel dodelijke biowapens maken die bestemd zijn voor de bevolking. Deze omweg wordt ook regelmatig gebruikt, om zo toch het zelfde resultaat te kunnen boeken. Want een bedrijf zonder personeel kan geen product maken op wereldschaal als vaccins. Daar het ieder vrij staat als particulier om alternatieven te gebruiken, daar kunnen regeringen niets tegen doen. Ze kunnen het alleen lastiger maken om er aan te komen, meer niet. Maar zo lang er alternatieve bestaan voor een vaccin, dan vervalt de wettelijke basis van een (tijdelijk) noodvergunning. Zonder vergunning zijn de experimentele vaccins verboden toe te dienen in de landen. Hiermee is duidelijk dat door de contracten van Phizer, de wetgeving erop aangepast is. Via o.a. zogenaamde noodwetten en noodconstructies.

  • precies wat rutte zei: het moet de a-status krijgen om de maatregelen te kunnen handhaven.
   ik weet niet meer precies hoe hij dat zei.
   weet iemand het beeld van deze uitspraak te achterhalen?

  • Inmiddels kan je het bedrijf prima aanpakken want er het hooggerechtshof in de VS heeft bepaald dat het geen vaccin is.

   MAW alle bescherming vervalt, alle!

 6. Het is gewoon een vuile samen werking van het grote geld trap er niet in angst zaaien is de truc. .
  Er is niets aan de hand.
  Ieder jaar wat groepjes.
  Heel normaal anti stoffen zrlf aan maken heel goedkoop op de persoon afgesteld.
  Wat wil je nog meer. Dat heeft altijd gewerkt doof gaan Er altijd wel mensen er zijn sterfelijk dat is een feit waar er niet om heen kunnen ook niet met een truc.

 7. ‘…en betreed de nepwereld waar SARS-Cov2 bestaat, de Delta-variant bestaat, de test zinvol is, de casusnummers echt zijn en het vaccin logisch is. Dit zijn allemaal leugens, zoals ik het afgelopen jaar heb bewezen, maar zelfs binnen de nepwereld van die leugens kunnen de experts hun verhalen niet recht houden; ze spreken zichzelf tegen, ze leggen hun eigen verzinsels bloot en ze proberen die onthullingen te verdoezelen met nieuwe pathetische verzinsels. Daar gaan we:

  RT, 30 juli [1]: “De CDC heeft een studie gepubliceerd ter ondersteuning van haar beslissing om maskers binnenshuis aan te bevelen voor zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde Amerikanen. De studie onderzocht één uitbraak en ontdekte dat driekwart van de mensen die positief testten, was gevaccineerd.”

  “De CDC heeft dat bewijs vrijdag vrijgegeven. In een studie van 469 gevallen van Covid-19 die eerder deze maand uitbrak in de badplaats Cape Cod, Massachusetts, kwam 74% voor bij ‘volledig gevaccineerde personen’. Vier van de vijf patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen, waren volledig gevaccineerd en gemiddeld hadden de geïnoculeerden hun twee dosisrondes slechts 86 dagen vóór infectie voltooid.

  Oeps.

  “Uit laboratoriumtesten bleek dat 90% van alle Cape Cod-infecties de Delta-variant van het coronavirus betrof.”

  Oeps weer. Volledig gevaccineerde mensen zijn dus besmet met de Deltavariant.

  “De studie lijkt het argument van topgezondheidsfunctionarissen te ontkrachten dat niet-gevaccineerde Amerikanen verantwoordelijk zijn voor de viervoudige toename van Covid-19-gevallen in de VS sinds juni. ‘Dit is voornamelijk een probleem onder niet-gevaccineerde mensen, en dat is de reden waarom we daar zijn en de niet-gevaccineerde mensen praktisch smeken om naar buiten te gaan en zich te laten vaccineren’, vertelde Dr. Anthony Fauci, de coronavirusadviseur van het Witte Huis [en psychopathische leugenaar] aan CNN op zondag, eraan toevoegend dat de VS momenteel ‘in de verkeerde richting’ beweegt met betrekking tot het uitroeien van Covid-19.”

  Nog een oeps…’

  Lees verder: https://blog.nomorefakenews.com/2021/08/04/three-quarters-of-new-covid-cases-are-in-vaccinated-people-cdc-study/

 8. Als ik het goed begrepen heb, vervalt het niet aansprakelijk zijn van de bedrijven, als kinderen niet worden “gevaccineerd” geïnjecteerd. In een podcast van dr. Mallone legde deze dat uit. Hoe haal je ouders uit deze psychose zodat ze kinderen niet laten injecteren? Ik begrijp niet dat men geïnjecteerd wil worden zonder na te gaan wat voor rotzooi er in deze injecties zit. Maar de bijsluiters melden ook geen fabrieksgeheimen (grafeenoxide,) zoals dit jaar bekend werd. Dat huisartsen tot op de dag van vandaag de prik promoten na alle gemelde bijwerkingen is onbegrijpelijk. Maar het ondoordringbare web dat is gesponnen met zijn wereldwijde tentakels zal geen stand houden, zolang er naar bewijzen van deze wereldwijde genocide word gezocht. Deze zoekende helden wens ik veel succes en sterkte mogen ze goed beschermd zijn want we hebben met nietsontziende i..o..n te maken

  • Huisartsen moeten de EU regels volgen anders zijn ze persoonlijk aansprakelijk bij fouten. Plus dat ze per vaccinatie geld verdienen…

   En de EU regels zijn mede samen gesteld met de WHO….Letterlijk een stappen plan

   Ofwel ook verzekerings maatschappijen werken hier aan mee.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in