Het is nog niet met zekerheid te zeggen of we massale ernstige vaccinbijwerkingen zoals  Antilichaam Afhankelijke Versterking (ADE) / Vaccin Geassocieerde Overgevoeligheidsreactie (VAH) in het verschiet zullen hebben. Maar de keten van bewijzen wordt langer. Als ADE of VAH zich werkelijk massaal manifesteert, zullen velen dat aan den lijve ondervinden. Moge God ons hiervoor behoeden, schrijft Achgut.com.

Reeds in juni 2020 had Achgut.com op basis van een vergelijking met de griepvaccins voorspeld dat de nieuwe vaccins tegen SARS-CoV-2 geen noemenswaardig effect zouden hebben op de endemische situatie van dit virus in de wereldwijde menselijke populatie, die toen al aanwezig was (Inmiddels zijn vergelijkingen van griep met Corona immers toegestaan…).

De klinische studies en retrospectieve waarnemingen die hier of hier en in talrijke andere artikelen herhaaldelijk werden geanalyseerd, bevestigen dit: geen enkele endemische ziekteverwekker van influenza-infecties met een antropo-zoönotisch gastheerreservoir (d.w.z. de aanwezigheid bij mens en dier) kan op deze wijze worden aangepakt.

Een nieuwe observationele studie van Harvard toont nu epidemiologisch aan dat vaccinatie in feite geen meetbaar effect heeft op de verspreiding van het virus. De auteurs vergeleken eenvoudigweg het aandeel gevaccineerden in de bevolking in 67 landen (en 2.947 Amerikaanse counties, die ongeveer als provincies zijn) met het aantal getelde PCR-positieve “gevallen”, zonder onderscheid te maken tussen asymptomatische en symptomatische gevallen. Alleen de laatste zijn gevallen in de medische zin. Toch geeft dit soort analyse ruwweg weer hoe het virus zich verspreidt. Zeker, de studie is ruw omdat talrijke latente covid-variabelen (in dit geval beïnvloedende factoren zoals verschillen in testfrequentie) niet in aanmerking worden genomen.

Omdat een groot aantal landen en counties wordt vergeleken, moeten de covid-variabelen echter ruwweg gelijk verdeeld zijn. Met andere woorden, als “vaccinatie” met de klinisch onvoldoende geteste auto-immunogene toxinen die als vaccins aan de mensen worden verkocht, invloed zou hebben op de verspreiding van het virus, zou men een verschil zien tussen landen of counties met lage en hoge vaccinatiepercentages, ondanks de latente covariaten. Maar men ziet geen, hoogstens een tendens dat het (grotendeels onschadelijke) virus zich sneller verspreidt in bevolkingsgroepen met een hoge vaccinatiegraad, vooral in Israël. De auteurs zijn dan ook verbijsterd en dringen aan op andere maatregelen dan vaccinatie, maar die zullen waarschijnlijk allemaal ondoeltreffend zijn.

ADE/VAH wordt waarschijnlijker

Maar wat betekent dit? We kunnen het niet precies zeggen omdat we geen prospectieve cohortstudies hebben. Dit is de op één na beste methode, naast prospectieve dubbelblinde studies, om klinische hypothesen te valideren.

  De media geven (eindelijk) toe dat lockdown erger is dan "Covid"... maar waarom?

Een nieuwe observationele studie met Medicare-gegevens uit de VS in het kader van “Project Salus” (Project Health) van het Amerikaanse ministerie van Defensie (DoD) (het JAIC, een afdeling voor gegevensanalyse van het DoD) geeft ons echter waardevolle aanwijzingen dat vaccinatie wel degelijk antilichaam-afhankelijke versterking (ADE) of vaccin-geassocieerde overgevoeligheid (VAH) teweeg kan brengen. Dit zijn syndromen waarbij gevaccineerde personen veel ernstiger COVID ontwikkelen dan ongevaccineerde personen. Ofwel leiden de door de vaccinatie veroorzaakte antilichamen tot een snellere verspreiding van het virus in het lichaam (ADE), ofwel tot de vorming van toxische virus-antilichaamcomplexen in de longen, die tot weefselvernietiging kunnen leiden (VAH). Laten we een voor een nagaan.

Medicare is het Amerikaanse socialezekerheidsstelsel voor ouderen en gehandicapten. Het verslag van het project bevat gegevens van 5,6 miljoen Medicare-polishouders van 65 jaar en ouder die zijn gevaccineerd met het vaccin van Moderna of Pfizer/BioNTech. De bron lijkt solide, hoewel men niet met zekerheid kan zeggen of de gegevens correct zijn, aangezien het geen wetenschappelijke studie is. Het document ziet er echter absoluut niet uit als een vervalsing, want het draagt het zegel van het DoD, waarvan het misbruik strafbaar is.

De analyse heeft echter talrijke zwakke punten, ik geef slechts een paar voorbeelden. Ten eerste is er geen controlegroep van niet-ingeënte mensen, alleen ruwe benaderingen door vergelijking met twijfelachtige CDC-gegevens, maar geen statistische vergelijkingen (blz. 12). Ten tweede bevat de analyse uit de aard der zaak alleen gegevens over oude mensen, terwijl ik van mening ben dat het risico om ernstig ziek te worden van het vaccin omgekeerd evenredig is met de leeftijd (hoe jonger de gevaccineerde, hoe groter de kans op risico’s van het vaccin), aangezien jonge immuunsystemen sterkere auto-immuunreacties ontwikkelen. Ten derde zijn de gegevens over de werkzaamheid van vaccins op blz. 15 en 16 relatieve gegevens over de werkzaamheid, die geen informatie geven over de absolute risicovermindering. Dit aantal is zeer klein (minder dan 1 per duizend) omdat het risico van ziekenhuisopname als gevolg van COVID zelfs onder de ouderen in deze gegevensverzameling uiterst gering is (momenteel maximaal 5 per duizend geïnfecteerde personen). Daarom geven de gegevens over de relatieve risicovermindering in het dossier een verkeerd beeld van de werkzaamheid van de vaccins; ik heb herhaaldelijk op dit probleem gewezen. Ten vierde lopen de onderzoeksgegevens slechts tot augustus, een periode waarin niet veel gebeurt op het gebied van verkoudheid en griep.

  Als Covid “Vaccins” WERKEN, waarom zijn er dan "booster" injecties nodig?

De term “doorbraak” is niet correct

Niettemin bevat de studie waardevolle gegevens over ADE/VAH. Op bladzijde 8 wordt aangetoond dat het risico dat gevaccineerden opnieuw met SARS-CoV-2 geïnfecteerd raken (de zogenaamde “doorbraak”) vijf tot zes maanden na de vaccinatie ongeveer twee keer zo groot is als drie tot vier maanden erna. De analyse is zeer statistisch significant (P < 0,001, ik neem aan t-test, maar niet gerapporteerd). Dit geldt ook voor het risico van COVID-ziekenhuisopname, dat 5 tot 6 maanden na vaccinatie ook ongeveer verdubbelt ten opzichte van vaccinatie slechts 3 tot 4 maanden eerder, met hoge statistische significantie. De term “doorbraak” is echter niet juist, omdat de doeltreffendheid van de vaccinatie gering is en de vaccinatie niet steriliseert tegen de ziekteverwekker, zoals in het geval van mazelen- of bofvaccinatie, waar men met recht van doorbraak spreekt als een gevaccineerde later geïnfecteerd raakt (wat uiterst zeldzaam is).

Voorts geven de auteurs op blz. 15 een risicofactoranalyse voor de factoren die bijdragen tot het risico van ziekenhuisopname van gevaccineerden in een logistische regressie (blijkbaar werden alleen gegevens onderzocht van gevaccineerden wier vaccinatie 6 maanden geleden plaatsvond, de gegevens zijn onnauwkeurig). Het belangrijkste beschermende kenmerk is een eerdere symptomatische COVID-ziekte. Dit is aannemelijk, aangezien natuurlijke immuniteit de beste bescherming biedt tegen alle pathogenen van influenza-infecties totdat het virus is geëvolueerd en de kruisimmuniteit afneemt.

De auteurs van het artikel lijken te concluderen dat herhalingsvaccinaties nodig zijn omdat het effect van het vaccin snel wegebt. Maar uit de sterke toename van de kans op herinfectie kan ook worden geconcludeerd dat we hier te maken hebben met een nieuwe indicatie van ADE/VAH. Dit komt doordat deze syndromen zich pas ongeveer een half jaar na de vaccinatie volledig ontwikkelen, wanneer de door de vaccinatie geproduceerde neutraliserende antilichamen wegebben en er voornamelijk ADE- of VAH-veroorzakende antilichamen overblijven. De verhoogde kans op herinfectie zou dus niet het gevolg zijn van een afnemende vaccinatiebescherming, maar veeleer van het stochastische ontstaan van ADE/VAH. Aangezien het verloop van de antilichaamprofielen bij alle individuen verschillend is, zou het verschijnsel ADE/VAH zich niet plotseling manifesteren, maar geleidelijk over de populatie van gevaccineerde personen optreden, totdat ongeveer 6 tot 15 maanden na de vaccinatie een maximum wordt bereikt. In de loop van de tijd zouden dus steeds meer personen ADE/VAH ontwikkelen, zodat het effect steeds sterker zou worden, totdat het door ADE-vergiftiging percentage weer afzwakt.

  Patholoog: Dit is de reden waarom mensen in vaccinatiecentra dood neervielen

De “doorbraken” bij gevaccineerden die we in de Medicare-gegevens zien, zullen dan toenemen omdat steeds meer gevaccineerden een ADE ontwikkelen en als gevolg daarvan ziek worden. Ik denk dat deze verklaring veel waarschijnlijker is dan de verklaring dat het effect snel wegebt vanwege de zeer lage basiseffectiviteit van de vaccins. Maar we weten nog niet wat er echt aan de hand is. We hebben cohortstudies nodig en studies van gevaccineerden die ernstig ziek worden van COVID of eraan overlijden.

Degenen die nog niet gevaccineerd zijn, willen dat echt niet

Bij ernstig zieke patiënten kunnen longbiopsies worden verricht om VAH op te sporen – de toxische virus-antigeencomplexen kunnen daarin gemakkelijk worden geïdentificeerd. Het is ook mogelijk om in uitstrijkjes of bloed naar bewijzen voor ADE te zoeken, bijvoorbeeld om de dynamiek van de ontwikkeling van de virale belasting bij gevaccineerde COVID-patiënten te vergelijken met die bij ongevaccineerde patiënten, of om het cytokinespectrum en de cellulaire en humorale immuunrespons te vergelijken. Bij overleden patiënten kan de histopathologie worden gebruikt om vast te stellen of de patiënten aan VAH zijn overleden; bewijs voor ADE kan ook worden vastgesteld door vergelijking met histopathologische resultaten van ongevaccineerde overleden COVID-patiënten.

Beweringen van journalisten dat dergelijke vergelijkingen met niet-ingeënte mensen niet meer mogelijk zijn omdat er te weinig van zijn, zijn natuurlijk onjuist. Met geschikte, ook retrospectieve cohorten kunnen in Duitsland of de VS nog enorme vergelijkingsgroepen worden gevormd, omdat het aantal ongevaccineerden nu nauwelijks nog afneemt. Degenen die nog niet gevaccineerd zijn, willen dat echt niet.

We zullen vroeg of laat erachter komen of we met massale ADE/VAH te maken krijgen. Als ADE of VAH werkelijk optreedt, zal iedereen dit uit eigen ervaring meemaken, omdat veel gevaccineerden aan COVID zullen overlijden, maar nauwelijks ongevaccineerde mensen, zodat ze het spontaan in hun kennissenkring zullen opmerken. Moge God ons hiervoor behoeden.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Griekse ziekenhuisdirecteur wordt strafrechtelijk vervolgd wegens melding van verlamming van verpleegster na tweede mRNA-injectieVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelTwee kinderen kregen ‘per ongeluk’ COVID-19 vaccins – BEIDE lijden nu aan hartproblemen
Volgend artikelDe grote ZIEKMELDING breidt zich uit terwijl VS piloten, spoorwegarbeiders, luchtverkeersleiders, politieagenten, brandweerlieden en andere mensen die de samenleving draaiende houden NEE zeggen tegen de vaccindwang en -dreigingen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. het is juist om het vanuit dit perspectief te beschrijven, omdat vooral de mensen bereikt moeten worden die nog wel in het virus geloven.
  als je meteen begint met het virus bestaat niet, haken die mensen af.
  het gaat hier om de bijwerkingen van de spuiten, en als hierdoor de belangstelling van die mensen gewekt is, kun je ze bereiken en verder onderwijzen.

  • Wetenschappers / Onderzoeksjournalisten zijn geen Juristen en Juristen zijn geen Wetenschappers / Onderzoeksjournalisten. Hier ligt een dilemma en waardoor talloze rechtszaken tegen roverheden worden verloren. Maes en Lenting tegen de Staat ontkende niet het bestaan van een virus of was het dat zij niet tegen ‘vaccins’ waren? Iets met stapsgewijze aanpak. Rechtszaak verloren. Reinier Fuellmich houdt ook een slag om de arm door te stellen dat de schade die wordt veroorzaakt door de GEN-Spuiten niet zo bedoeld was/is. Gezien de dodelijke ingrediënten is een uitspraak als deze in mijn beleving niet serieus te nemen. Dit soort stellingen hopen er – waarschijnlijk – voor te zorgen serieus genomen te worden en te worden gehoord en/of tussentijds niet te worden vermoord, maar ik vrees dat dit soort attitude niet het gewenste effect zal gaan opleveren. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden en de waarheid kent geen compromis. De tijd zal het openbaren…

 2. Kaïn en Abel Met u toestemming Rommel, vanwege de het schilderij >
  Ze hadden beiden een een vader maar niet de zelfde ,kan dat ,de waarheid is vreemder dan fictie

  Hier staat het in de KJV Bijbel, Genesis 4:

  “1 En Adam kende Eva H2332 (chavvah) zijn vrouw; en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man gekregen H376 (contract voor H582 een sterveling, [bloed-] dorstig van H605 wanhopig (-ly slecht) , ongeneeslijk, ziek, treurig) van de HEER.

  2 En zij baarde opnieuw zijn broer Abel. En Abel was een hoeder van schapen, maar Kaïn was een bewerker van de grond.”

  Kaïn was een melancholische, wanhopig zieke, treurige, bloeddorstige, sterfelijke man. Wauw, dat zijn een paar eigenaardige bijvoeglijke naamwoorden om je eerste kind te beschrijven. Alleen is het volkomen logisch als je begrijpt dat Kaïn het kind van de duivel was en het eerste kind dat in deze gevallen wereld werd geboren.

  Kaïn doodde zijn broer Abel en loog erover tegen God.

  De geboorte van de tweeling Kaïn en Abel begon het tweelingsysteem hier op aarde. Er is nu een “goede jij” en een “slechte jij” in elk menselijk lichaam.

  Ouroboros

  Kannibalisme
  Kannibalisme is het eten van individuen van dezelfde soort,

  • Iets dergelijks besprak ik met een vriend een paar dagen geleden, en verwees voor nadere uitleg naar Kain en Abel. We hadden het over de vijandigheid binnen de kern van de samenleving die aan het ontstaan is door de gifspuit, de familie, waar de ene broer de andere afvalt over een verschil van opinie over iets. De gifspuit brengt de slechte kant van iemand naar buiten en verslechtert een dynamiek die ooit goed was.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in