Naast Sigrid Kaag werkt minister Wopke Hoekstra met het WEF aan de Great Reset: “your contribution to the work of the Great Reset will be especially critical” en “your participation becomes a major force in shaping the Great Reset.” Kom in verzet. Word lid.” #GreatReset #WEF #FVD, twitterde het Nederlandse Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen gisteren.

Pepijn van Houwelingen is een Tweede Kamerlid voor het Forum voor Democratie. Hij kreeg een kopie van de uitnodiging in antwoord op schriftelijke Kamervragen aan minister-president Mark Rutte.

Op 28 mei 2021 diende van Houwelingen schriftelijke “Kamervragen” in over “Het karakter van, en de relaties van kabinetsleden met, het World Economic Forum.”

Het Nederlandse kabinet heeft geantwoord, maar van Houwelingen heeft op 12 augustus en vervolgens op 21 september nog meer schriftelijke vragen ingediend. Zijn laatste verzoek bevatte 42 vragen, waarvan vraag 12 luidde: “Kunnen wij die uitnodigingen [van het WEF] ter inzage krijgen?

De Kamervragen zijn hieronder te vinden of door deze link te volgen en het document te downloaden na de link “Kamervragen” voor een bepaalde vraag te hebben gevolgd.

Antwoord va2021Z16015

Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de minister-president over het karakter
van en de relaties van kabinetsleden met het World Economic Forum naar aanleiding van
eerdere antwoorden van het kabinet (vervolgvragen WEF) (ingezonden 21 september,
2021). n minister De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), mede namens de minister-president (ontvangen 17 december 2021) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 474

Vraag 1 Kunt u toelichten of Nederlandse politici/leden van het kabinet trainingen gevolgd hebben bij het World Economic Forum (WEF)? Zo ja, was dat voor of gedurende hun aanstelling of beide? Zo ja, welke trainingen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 1 Leden van het kabinet hebben geen trainingen gevolgd bij het WEF. Het kabinet heeft verder geen inzicht in trainingen die al dan niet gevolgd worden door Nederlandse politici.

Vraag 2 Kan er een lijst komen van de status van de kabinetsleden bij het WEF?
Antwoord 2 Van de huidige kabinetsleden heeft de minister van Financiën als lid van de Regional Action Group for Europe & Eurasia deelgenomen aan drie digitale sessies (op 30 april, 18 mei en 7 september 2020.

Vraag 3 Begrijpt u dat, bij zijn antwoord op onze vorige set met vragen, een verwijzing naar de website niet volstaat omdat deze gegevens daar niet in zijn opgenomen?
Antwoord 3 Welke functies leden van het kabinet bekleden bij deze bijeenkomsten, wordt gedeeld op de website van het WEF.

Vraag 4 Klopt het dat in ieder geval deze (voormalige) bewindslieden, burgemeester, Eurocommissaris, fractievoorzitter en lid van de koninklijke familie betrokken zijn bij het WEF? [1] Kunt u dat bevestigen of ontkennen?
Antwoord 4 Binnen de Rijksoverheid wordt niet bijgehouden welke personen uit bijvoorbeeld het lokale bestuur deelnemen aan bijeenkomsten van het WEF. Met uitzondering van minister Hugo de Jonge is het juist dat de door u genoemde bewindspersonen betrokken zijn (geweest) bij initiatieven en/of hebben deelgenomen aan bijeenkomsten georganiseerd door het WEF.

Vraag 5 Klopt het gerucht dat u kandidaat bent om Schwab als leider van het WEF op te volgen?
Antwoord 5 Nee, de minister-president is geen kandidaat.

Vraag 6 Waarom loopt u al jaren ostentatief rond met een WEF-tas?
Antwoord 6 De minister-president gebruikt deze tas voor het meenemen van zijn spullen naar zijn werk.

Vraag 7 Wat is uw commitment aan de doelstelling van het WEF en aan Schwab persoonlijk?
Antwoord 7 De WEF-doelstellingen als zodanig zijn geen doelstellingen van het kabinet. Het kabinet is niet gecommitteerd aan dhr. Klaus Schwab.

Vraag 8 Beschouwt u Schwab als een leermeester?
Antwoord 8 Nee, de minister-president beschouwt dhr. Klaus Schwab niet als leermeester.

Vraag 9 Indien dit niet het geval is, kunt u dan een specifieke uitleg geven over uw verhouding met Schwab?
Antwoord 9 De minister-president spreekt hem met enige regelmaat over sociaal-maatschappelijke thema’s, bijvoorbeeld en marge van de jaarlijkse bijeenkomst in Davos.

Vraag 10 In de beantwoording van vraag 2 over de vorige set vragen over dit onderwerp [2] wordt aangegeven dat kabinetsleden worden benaderd door het WEF, hoe worden zij benaderd? Gebeurt dat op persoonlijke uitnodiging van Schwab zelf?
Antwoord 10 De uitnodigingen worden verstuurd aan de werk(mail)adressen van de leden van het kabinet. Deze worden verstuurd namens de organisatie van het WEF en ondertekend door verschillende personen binnen deze organisatie, afhankelijk van de bijeenkomst.

Vraag 11 Wordt aan de ministers uitgelegd waarop de uitnodiging is gebaseerd?
Antwoord 11 In de uitnodigingen wordt vermeld wat het thema is van de bijeenkomst waarvoor de betreffende bewindspersoon wordt uitgenodigd. Dat thema zal in de regel aansluiten bij het beleidsterrein van een minister.

Vraag 12 Kunnen we die uitnodigen ter inzage krijgen?
Antwoord 12 In de bijlage bij de antwoorden op uw eerdere vragen van 12 augustus 2021 treft u de uitnodigingen die zijn ontvangen in de afgelopen vijf jaar aan. Tevens zijn de minister-president en de minister van Financiën inmiddels uitgenodigd voor de jaarvergadering van het WEF in januari 2022 in Davos.

Vraag 13 Indien een kabinetslid wordt uitgenodigd, is het dan gebruikelijk om die aan te nemen?
Antwoord 13 De uitgenodigde bewindspersoon beslist over het al dan niet aannemen van een uitnodiging van het WEF.

  Great Reset: kleine huisjes gepromoot als oplossing voor de klimaatverandering

Vraag 14 Wordt het aannemen van zo’n uitnodiging door het kabinet gestimuleerd?
Antwoord 14 Nee.

Vraag 15 Wordt er aan het kabinetslid advies gegeven over de manier waarop met het WEF moet worden omgegaan?
Antwoord 15 Nee.

Vraag 16 Is het al voorgekomen dat kabinetsleden de uitnodiging niet hebben aangenomen? Zo ja, waarom hebben ze dat dan niet gedaan en, om welke kabinetsleden gaat het dan?
Antwoord 16 Ja.

Vraag 17 In de beantwoording van vraag 3 van de vorige set vragen over dit onderwerp wordt aangegeven dat het WEF zelf bepaalt welke kabinetsleden worden benaderd, op basis waarvan maakt het WEF zulke beslissingen?
Antwoord 17 Het kabinet kan niet spreken namens het WEF en kan geen inzicht bieden in de besluiten die de organisatie van het WEF neemt in het verstrekken van uitnodigingen.

Vraag 18 Wordt er door het kabinet informatie gedeeld met het WEF?
Antwoord 18 Bij deelname aan bijeenkomsten georganiseerd door het WEF delen leden van het kabinet inzichten in en ervaring met het betreffende thema van de bijeenkomst in lijn met het kabinetsbeleid, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of presentatie.

Vraag 19 Deelt het kabinet bijvoorbeeld aan het WEF mee wie er in Nederland tot het kabinet toetreedt? Zo ja, wat is daarbij de procedure? Zo nee, hoe komt het WEF dan aan zijn informatie over Nederlandse kabinetsleden?
Antwoord 19 Nee. Informatie over wie lid is van het kabinet is uiteraard openbaar en ook voor de organisatie van het WEF toegankelijk.

Vraag 20 In de beantwoording van vraag 4 van de vorige set vragen over dit onderwerp wordt aangegeven dat het WEF zelf gaat over het beheer van haar website, wil dit zeggen dat het kabinet geen enkele invloed uitoefent op de manier waarop kabinetsleden worden weergegeven op de website?
Antwoord 20 Bewindspersonen oefenen geen invloed uit op de manier waarop ze worden weergegeven op de website.

Vraag 21 Ontkent u dat het kabinet het WEF heeft verzocht om de profielen onzichtbaar te maken?
Antwoord 21 Het kabinet heeft het WEF niet verzocht om profielen onzichtbaar te maken.

Vraag 22 In de beantwoording van vraag 6 van de vorige set vragen over dit onderwerp wordt ingegaan op de betrokkenheid van kabinetsleden bij het WEF, kunt u een gedetailleerde lijst overleggen waar die betrokkenheid precies op neer komt?
Antwoord 22 Een aantal kabinetsleden heeft deelgenomen aan enkele van de georganiseerde bijeenkomsten. Voor uw verzoek om een specificatie van de betrokkenheid wordt verwezen naar de nagezonden antwoorden op uw vragen van 12 augustus 2021.

Vraag 23 Kunt u een gedetailleerde lijst overleggen van elke WEF-bijeenkomst waar door bewindslieden aan deelgenomen is, de rol die daar vervuld werd, de duur van deelname en precieze inhoud van de activiteit?
Antwoord 23 Verwezen wordt naar de antwoorden op vraag 12 van uw eerdere vragen van 12 augustus 2021. De duur van de bijeenkomsten van het WEF is afhankelijk van de opzet ervan en kan variëren van een kort gesprek tot een uitgebreide gedachtewisseling van enkele uren. De inhoud komt overeen met de titel van de bijeenkomst.

Vraag 24 Kunt u ook een lijst van de overige deelnemers van elke WEF-bijeenkomst waar Nederlandse bewindslieden bij aanwezig waren overleggen?
Antwoord 24 Deze informatie wordt gedeeld door de organisatie van het WEF op haar website.

Vraag 25 Kunt u alle correspondentie rond WEF-bijeenkomsten en alle stukken die vanuit dergelijke bijeenkomsten worden geproduceerd overleggen? Zo ja, kunt u deze zo snel mogelijk opsturen?
Antwoord 25 Verschillende bewindspersonen nemen deel aan bijeenkomsten georganiseerd door het WEF. Het is helaas niet haalbaar om alle stukken die daarbij een rol hebben gespeeld op korte termijn te inventariseren en te toetsen op de aanwezigheid van informatie waarvan de openbaarmaking gelet op het belang van de staat achterwege moet blijven. Dat neemt natuurlijk niet weg dat specifieke en gerichte verzoeken om documenten vanuit uw Kamer zullen worden gehonoreerd, bijvoorbeeld ten aanzien van een of meer bepaalde WEF-bijeenkomsten.

Vraag 26 Zijn er notulen van WEF-bijeenkomsten? Zo ja, kunt u deze zo snel mogelijk opsturen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 26 Er worden in de regel geen notulen gemaakt van WEF-bijeenkomsten.

Vraag 27 In de beantwoording op vraag 8 van de vorige set vragen over dit onderwerp geeft u aan dat er alleen over betrokkenheid bij het WEF gecommuniceerd wordt met het kabinet als de betreffende onderwerpen raken aan de portefeuille van andere bewindspersonen, kunt u alle communicatie tussen het WEF en het kabinet delen?
Antwoord 27 Voor een specificatie van de communicatie met het WEF wordt verwezen naar de antwoorden op uw eerdere vragen van 12 augustus 2021. Hieruit blijkt bovendien dat uitnodigingen verstrekt worden aan de persoon die het betreffende onderwerp in zijn/haar portefeuille heeft. Daarom is er ook geen reden geweest om uitnodigingen van het WEF te bespreken bij kabinetsoverleggen.

Vraag 28 In het antwoord op vraag 9 van de vorige set vragen over dit onderwerp wordt aangegeven dat deelname aan WEF-activiteiten worden aangekondigd in de openbare agenda van bewindspersonen, hoe komt het dan dat deze betrokkenheid tot voor kort volledig onder water is gebleven? Of vindt het kabinet de betrokkenheid bij het WEF niet van wezenlijk belang voor zijn functioneren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom nemen ministers dan toch deel aan WEF-bijeenkomsten?
Antwoord 28 Over de deelname van bewindspersonen aan activiteiten van het WEF is openheid betracht. Een voorbeeld hiervan is de deelname van ministers aan de jaarvergadering van het WEF in Davos, waaraan vaak in diverse media aandacht is gegeven.

  Geen plaats meer voor boeren met "WEF Food Hubs"

Vraag 29 In de beantwoording van vraag 10 van de vorige set vragen over dit onderwerp wordt aangegeven dat het kabinet bereid is inzage te verlenen in de (schriftelijke) communicatie tussen het kabinet en het WEF, kunt u in aanvulling daarop ook de communicatie tussen ministeries, ministers, hoge ambtenaren en het WEF toesturen? Antwoord 29 In het antwoord op vraag 10 van de vorige set Kamervragen die u in dit kader heeft gesteld wordt een overzicht gegeven van de contacten tussen bewindspersonen en het WEF. Daarnaast is sprake van een veelheid van contacten tussen ministeries, hoge ambtenaren en het WEF. Het is helaas niet haalbaar om alle stukken die daarbij een rol hebben gespeeld op korte termijn te inventariseren en te toetsen op de aanwezigheid van informatie waarvan de openbaarmaking gelet op het belang van de staat achterwege moet blijven. Dat neemt natuurlijk niet weg dat specifieke en gerichte verzoeken om documenten vanuit uw Kamer zullen worden gehonoreerd, bijvoorbeeld ten aanzien van een of meer bepaalde WEF-bijeenkomsten.

Vraag 30 Kunt u ook de volledige informatie over de kosten van deelname aan WEF-bijeenkomsten die door het Rijk worden gedragen specificeren? Zo ja, kunt u dit gespecificeerd per bewindspersoon en per bijeenkomst opsturen?
Antwoord 30 Het kabinet is graag bereid inzicht te bieden in de kosten van deelname aan WEF-bijeenkomsten in de afgelopen kabinetsperiode. Het zal enige tijd vergen om de hiervoor benodigde stukken te verzamelen. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2022 een Kamerbrief met deze informatie te sturen.

Vraag 31 In de beantwoording op vraag 11 van de vorige set vragen over dit onderwerp wordt aangegeven dat de website van het WEF aangeeft welke functie kabinetsleden binnen het WEF bekleden, kunt u deze lijst alsnog specificeren?
Antwoord 31 De minister van Financiën heeft als lid van de Regional Action Group for Europe & Eurasia deelgenomen aan drie digitale sessies (op 30 april, 18 mei en 7 september 2020, zoals ook vermeld in het antwoord op vraag 2.

Vraag 32 In de beantwoording op vraag 12 van de vorige set vragen over dit onderwerp wordt aangegeven dat de informatie over welke kabinetsleden bij welke WEF-bijeenkomsten aanwezig waren eenvoudig te vinden is op de WEF website, begrijpt u dat dit een onacceptabel antwoord op deze vraag is? Begrijpt u dat u gevraagd wordt een lijst te verschaffen zodat wij deze lijst vervolgens kunnen vergelijken met de gegevens op de website? Kunt u alsnog deze vraag beantwoorden en de lijst verschaffen? Zo nee, waarom niet? Kunt u in aanvulling op deze lijst ook de kosten specificeren die door de kabinetsleden gemaakt worden m.b.t. deze bijeenkomsten?
Antwoord 32 Met betrekking tot de aanwezigheid van kabinetsleden bij WEF-bijeenkomsten wordt verwezen naar de informatie in antwoord op vraag 12 van de vorige set Kamervragen, ingezonden op 12 augustus 2021. Met betrekking tot de gemaakte kosten wordt verwezen naar het antwoord op vraag 30.

Vraag 33 Kunt u het transcript geven van het gesprek dat de Koningin en haar delegatie hadden met Klaus Schwab? [3]
Antwoord 33 Van dit gesprek bestaat geen transcript.

Vraag 34 Waarom nam Koningin Máxima deel aan een gesprek tussen Schwab, minister Kaag en uzelf? Wat was het doel van dit gesprek?
Antwoord 34 Koningin Máxima nam deel aan het gesprek in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Het doel van het gesprek was een gedachtewisseling over de hoofdthema’s van de jaarvergadering. Koningin Máxima is als UNSGSA lid van de Stewardship Board of the World Economic Forum System Initiative on Shaping the Future of Financial and Monetary Systems.

Vraag 35 Op wiens initiatief vond het gesprek plaats?
Antwoord 35 Het gesprek heeft plaatsgevonden op uitnodiging van het WEF.

Vraag 36 Op wiens initiatief werd Máxima aan het gesprek toegevoegd?
Antwoord 36 Deelname van de Koningin was op uitnodiging van dhr. Klaus Schwab.

Vraag 37 Is hierover overlegd met het kabinet?
Antwoord 37 Over het gesprek met Koningin Máxima, dhr. Klaus Schwab, minister Kaag en de minister-president heeft met de overige leden van het kabinet geen overleg plaatsgevonden. Dit is niet nodig omdat de ministeriële verantwoordelijkheid voor de activiteiten van Koningin Máxima in het kader van haar VN-mandaat berust bij de Minister van Buitenlandse Zaken. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is ministerieel verantwoordelijk voor de raakvlakken van het UNSGSA-mandaat met het BHOS-beleid.

Vraag 38 Wat is de uitkomst van het gesprek? Werden er bepaalde conclusies getrokken of bepaalde afspraken gemaakt? Zo ja, welke dan en kunnen die openbaar worden gemaakt? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 38 Zoals gezegd bestaan van dit gesprek geen notulen. Het doel van het gesprek was een gedachtewisseling over de hoofdthema’s van de jaarvergadering, niet het maken van afspraken.

  Wat niemand u vertelde over Oekraïne - Mindblowing!

Vraag 39 Kunt u toelichten of het kabinet ook het doel van het WEF, het bewerkstelligen van de zogenaamde ‘Great Reset’ steunt?
Antwoord 39 Op de website van het WEF is te lezen dat  HYPERLINK “https://www.weforum.org/great-reset/”  The Great Reset Initiative  een initiatief is van het WEF dat als doel heeft inzichten en informatie te delen tussen besluitvormers over de mondiale aanpak van de maatschappelijke en economische crisis volgend uit de COVID-19 pandemie. Het kabinet steunt de inzet van het WEF om verschillende ideeën over actuele onderwerpen uit te wisselen en inzichten en kennis te delen.

Vraag 40 In de beantwoording van vraag 15 van de vorige set vragen over dit onderwerp wordt aangegeven dat het kan voorkomen dat kabinetsleden mogelijkerwijs WEF-doelstellingen delen: wil dit zeggen dat het kabinet achter the Great Reset staat? Zo niet, kunt u dan uitleggen waarom u deze brief [4] ondertekende? Zo niet, kunt u dan uitleggen waarom u dan de slogan “Build Back Better” gebruikte?
Antwoord 40 Het doel van het WEF is het bijeenbrengen van verschillende deelnemers die elkaar niet altijd vanzelfsprekend weten te vinden op maatschappelijk relevante thema’s. Het WEF heeft een aantal actuele thema’s aangeduid als The Great Reset. Deze thema’s zijn als zodanig geen doelstellingen van het kabinet. De brief waar u naar verwijst spreekt overigens noch van een ‘Great Reset’, noch van ‘Build Back Better’.

Vraag 41 Kunt u toelichten op welke onderdelen de visie van het kabinet overlapt met die van het WEF? Is er ook overlap met betrekking tot het concept “The Great Reset”? Zo ja, kunt u hiervan een lijst aanleveren?
Antwoord 41 Zoals gezegd biedt het WEF een platform voor de uitwisseling van ideeën en kennis. Het kabinet werkt aan de uitvoering van het regeerakkoord. Dat zijn twee onvergelijkbare grootheden. Daarom is het niet mogelijk verschillen en overeenkomsten van de visie van het WEF met die van het kabinet te onderscheiden.

Vraag 42 Kunt u de vragen afzonderlijk beantwoorden?
Antwoord 42 Ja. Toelichting Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid van Houwelingen (FvD) ingezonden op 12 augustus 2021 (2021D30317) [1] [1] – Bruno Bruins – Carola Schouten – Femke Halsema – Frans Timmermans – Hugo de Jonge  – Jesse Klaver – Lilianne Ploumen – Mabel van Oranje – Mark Rutte – Sigrid Kaag – Wopke Hoekstra [2] Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2020-2021, nr. 3963 [3] Facebookpagina van Het Koninklijk Huis, 24 januari 2019, HYPERLINK “http://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/photos/a.285013738314321/1225904160891936” www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/photos/a.285013738314321/1225904160891936  [4] The Mail Online, 30 maart 2021, “‘No one recovers until everyone recovers’: World needs a post-Covid treaty to put nationalism aside and ensure virus stays defeated, 23 heads of state including Johnson, Merkel and Macron declare in open letter”, HYPERLINK “https://www.dailymail.co.uk/news/article-9416347/Johnson-Merkel-Macron-declare-world-needs-post-Covid-treaty.html” https://www.dailymail.co.uk/news/article-9416347/Johnson-Merkel-Macron-declare-world-needs-post-Covid-treaty.html

Op 10 juli 2020 heeft het Wereld Economisch Forum (“WEF”) de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoestra schriftelijk uitgenodigd voor het 51e jaarlijkse forum van het WEF.

“De discussies zullen zich richten op het vormgeven van beleid voor het post-Covid-19 tijdperk onder het thema van de Great Reset … Als lid van de Regionale Actiegroep voor Europa en Eurazië zal uw bijdrage aan het werk van de Great Reset bijzonder cruciaal zijn op de jaarlijkse bijeenkomst … uw deelname zal van cruciaal belang zijn voor het vormgeven van de toekomst van het mondiale financiële systeem … Het Forum zal met uw medewerkers samenwerken om ervoor te zorgen dat uw deelname een belangrijke kracht zal worden bij het vormgeven van de Great Reset.”

Minuten daarvoor tweette van Houwelingen een afbeelding van de WEF-uitnodiging aan de toenmalige Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag.

Kaag’s uitnodiging, gedateerd 1 juli 2020, van het WEF bevatte de generieke woorden van Hoestra’s, maar was op maat gemaakt om op te nemen: “Als medevoorzitter van de Global Action Group van het Forum en als lid van de Regional Action Group voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika zullen uw bijdragen aan het werk van de Great Reset tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van bijzonder belang zijn. Uw deelname aan de beraadslagingen in Davos zou er ook voor zorgen dat Nederland een grote rol speelt bij het vormgeven van de toekomst van het wereldwijde handelssysteem”.

Op 16 september kondigde Kaag aan haar functie als minister van Buitenlandse Zaken neer te leggen naar aanleiding van de Nederlandse evacuatie te midden van de crisis in Afghanistan.

De Britse politiek commentator beleidsadviseur en campagnevoerder Calvin Robinson tweette beelden van de twee uitnodigingen en stelde een belangrijke vraag:

Zijn we klaar voor een serieuze discussie over de invloed van het WEF?

De Great Reset kan niet langer worden afgedaan als een samenzweringstheorie.

Ze hebben hun manifest vrijgegeven via websites, video’s en boeken.

Het plan is dat in 2030 “Je zult niets bezitten, en je zult gelukkig zijn.” pic.twitter.com/uBZc8HiCqU

– Calvin (@calvinrobinson) 20 december 2021


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De berg rookte, het bliksemde en het geluid van een bazuin was te horenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelVaccinvermoeidheid slaat toe in Israël: Geen behoefte aan boosters
Volgend artikelJe zult NOOIT “volledig gevaccineerd” zijn
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

25 REACTIES

 1. In de uitnodiging van kaag, kun je goed zien dat de pandemie een hoax en gepland is.
  Ze weten immers in 2020 al (toen de uitnodiging voor 2021 werd verstuurd), dat de pandemie “het volgende jaar” (2022) voorbij is.

  • Maar wel op basis van de uitspraak van Schwab dat iedereen geprikt moet zijn dit jaar. Vandaar ook de Omikron propaganda. Trouwens ontbreekt de link Schwab – Bilderberggroep – Maxima.

  • Carola Schouten werkt gewoon voor het WEF van de fascist Klaus Schwab. Nauwe banden met Barbara Baarsma en Gert-Jan Segers in het onteigen van boeren. Sjaak van der Tak voerde met haar overleg voor het verplichte van getherapeutische vaccinatie om zo via zoonosen en de voedselketen de bevolking drastisch uit te roeien. Of de opportunistische Schwab-kontlikkers dat beseffen is een vraag. Van der Tak als een gladde aal zal er wel doorheen glibberen en heeft Julien Denormandie voor ogen die beseft dat Macron goede kansen maakt als landverrader in dienst van Bilderberg en WEF op een minder pretige levensavond.

   De dossiers puilen uit met Caroline van der Plas, van der Tak, Bayer, Schouten en de voedselhubs. Aan de boeren één advies, afwenden van het pek, schulden inlossen, biologisch gaan telen (kleinschalig en rechtstreeks aan de consument leveren) en voorts

   zo’n 10 % van het areaal tot biologische volkstuinen om te zetten voor het betrekken van

   de burger bij voedselproductie. Daarnaast export afbouwen ten faveure van kleinschaligheid als ontsnapping aan de macht van de bankiers en hun puppets als zelfs een Maxima. RAZOR behoeft geen steun.

   De agenda blijft voorlopig: uiroeien door vaccins van alles en iedereen en de boeren

   gaan daarin ten onder zoals de bedoeling is van het grote goed: LEBENRAUM voor de

   ‘royals’ van deze wereld en wel Maximaal!

   Met grote spijt de veel te lange lijst van lui die op een echte bijltjesdag niet zouden kunnen bungelen, spreekwoordelijk gesproken!

   Edmond de Rothschild – World Economic Forum (familie clan)

   Rockefeller Foundation – World Economic Forum (familie clan)

   Maxima Zorreguieta| WEF System Initiative on Shaping the Future of Financial and Monetary Systems (Je zult niets bezitten, samen met Pippa Malmgren | Global Leader for Tomorrow WEF in 2000 en 2001)

   Mark Rutte – Agenda Contributor | World Economic Forum

   Klaas Knot | Forum Économique Mondial

   Feike Sybesma – Agenda Contributor | World Economic Forum

   Sigrid Kaag – Agenda Contributor | World Economid Forum

   Karien van Gennip | Coordinator Uitfaseren Agrarische Sector door Banken en R.O.

   gericht op de zelfstandige en biologische bedrijven via het drijven naar

   faillissement en criminalisering met regie door WEF en NCTV. Binnen het WEF

   is ‘ausradieren’ ook van toepassing op de ongebonden horeca en winkelbedrijf.

   Voor de uitgesaneerden wordt surveillance ingesteld tegen antidemocratische

   patroon- en gedachtenontwikkeling.

   Robbert Dijkgraaf | World Economic Forum (transhumanist, genetische manipulatie)

   Pieter Abbeel – Agenda Contributor | World Economic Forum

   Barbara Baarsma – Agenda Contributor | World Economic Forum (Rabo bank)

   Paul Polman | World Economic Forum (Unilever en op Xlijst Razor geplaatst)

   Edith Ingeborg Schippers – Steward | World Economic Forum

   Alexander De Croo – Agenda Contributor | World Economic Forum

   Ursula von der Leyen – Agenda Contributor | World Economic Forum

   Kristallina Georgieva – Agenda Contributor | World Economic Forum

   Antonio Guterres – Agenda Contributor | World Economic Forum

   Christine Lagarde – Agenda Contributor | World Economic Forum

   Laurence D. Fink – Agenda Contributor | World Economic Forum **)

   George Soros Agenda Contributor | World Economic Forum

   Dan Andrews – Agenda Contributor | World Economic (Australia)

   Bill Gates – Agenda Contributor | World Economic Forum

   Sheila Warren – Agenda Contributor | World Economic Forum

   Justin Trudeau | World Economic Forum

   Børge Brende | World Economic Forum

   Christia Freeland | WEF member of the Forum’s Board of Trustees (Canada Deputy Prime Minister)

   DAVID ROCKEFELLER FELLOW

   Rob Jetten, Parliamentary Leader, D66 (Democrats 66); Member of Parliament, The Hague

   Jesse Klaver | deelnemer WEF

   Sharon Dijksma | World Economic Forum

   Robbert Dijkgraaf | World Economic Forum

   Maxima | World Economic Forum

   Olaf Scholz | World Economic Forum (Klimaat,democide,oorlog met Rusland)***

   Bruno Bruins | World Economic Forum

   Hugo de Jonge | World Economic Forum (verdacht van, maar nog geen bewijs, wel hoge donaties)

   Cora van Nieuwenhuizen | WEF bezoekster

   Dirk-Jan Omtzigt | World Economic Forum (broer van Pieter Omtzigt)

   Wopke Hoekstra | World Economic Forum

   Lilianne Ploumen | World Economic Forum

   Frans Timmermans | World Economic Forum

   Carola Schouten | World Economic Forum <——-Christen Unie

   Ingrid Van Engelshoven | WEF | Women Economic Forum

   Femke Halsema | World Economic Forum

   Ferdinand Grapperhaus | World Economic Forum

   Sophie in't Veld | WEF Women Economic Forum

   Mark Zuckerberg | World Economic Forum

   Emmanuel Macron | World Economic Forum

   Angela Merkel | World Economic Forum

   Jacinda Ardern | World Economic Forum (Nieuw Zeeland)

   Danny Rothschild | World Economic Forum

   Daria Kaleniuk | World Economic Forum (Ukraine)

   Volodymyr Zelenskyy | World Economic Forum

 2. En maar ziende BLIND én horende DOOF blijven , de foto’s van schwab, opprutte , maxima, kaag , stonden al TIG KEREN op FB, Voor mij des te meer op de FVD te stemmen, de eerlijke, de WAKKERE, Prettige Kerstdagen aan de Wakkeren, 2022 houd je rug recht. IK ZEKER.

  • De lijn is helder Prins Bernard sr heeft het initiatief genomen voor de Bilderberggroep, eerste bijeenkomst in Oosterbeek Bilderberghotel. Schwab is lid van de Bilderberggroep , en vervolgens is de conclusie helder. De VN is al eigendom van de Bilderberggroep. Ook zijn er beelden dat Prinses Beatrix heeft deelgenomen aan een bijeenkomst.

 3. Nederlanders zijn zo stom als het achtereind van een varken.

  De toppers van wanbestuur van de laatste paar jaar.
  –NL vol laten stromen met nep vluchtelingen ook uit veilige landen;
  –Afrikanen naar NL halen, en ze maar op voorhand credit cards te geven;
  –Nederlanders als huisvuil te behandelen
  –NL economisch naar de donder te helpen, ook door:
  de euro ongewild in te voeren;
  de nep pandemie
  “steun”aan zuid europa
  60 milliard voor de fake klimaat toestand
  proberen de boeren te onteigenen ten gunste van rotzooi
  uitvinding van regeer akkoord, dat parlement buiten werking zet
  afschaffing van referendum
  verdoezelen van waarheid MH17 (Rutte vroeg Oekraine hem neer te halen)
  verdoezelen van waarheid omtrent Sebrenica.
  en alweer;een landverrader als MP.

  Kan je nog iets goed verwachten in NL zonder……………vul maar in.

  • Ja, de meeste Nederlanders zijn niet erg gebrand op de waarheid. Ze willen er liever niet over nadenken, lijkt t wel. Ze nemen hun spuiten en hebben daarmee iedere onheil afgewend, denken ze. Schapen.

  • Zit niet meer in NL.Dacht dat ik in een achtelijk land zat (hier) maar het blijkt dat nederlanders aanzienlijk achtelijker zijn. Zie percentage idioten die die moordspuiten nemen.

   Hitler deed ook zoiets vanaf 1935; ook toen werkten dokters en verpleegsters mee; kerosine spuiten recht in het hart, en andere gein.

   De eed van Hypocrates kan je alleen zien als de eed van hypocrietus.

 4. Als je het realistisch gaat bekijken dan pleegt het demisionair kabinet + het merendeel van de 2e kamer landverraad, net als die personen die in een ander land gaan vechten voor een ander regime, ze dienen niet het Nederlandse volk maar heulen met een regime van de WEF van klaus swaab.
  Op landverraad staat in principe de doodstraf,

 5. Frans Timmermans , sla zijn Wikipedia pagina er maar eens op na , pure slechtheid in mensenvorm .
  Ranzig , zelden zo’n weerzinwekkend personage ontdekt.

  • Rutte, Kaag, Ollongren, Jetten om er maar een paar te noemen.
   Dan het misselijke tuig dat de mensen nodeloos criminaliseerden in de toeslag affaire.
   Degenen die het uitbetalen van die fooi afstoppen.

   Wat is de schade, van iemand die failliet is verklaard, als crimineel is geregistreerd, huis, huwelijk en kinderen heeft verloren en van de soos moet leven?
   Die 30.000? Nee, dat is maar een fractie van de schade.

   Net zo als onder Hitler, volgt het tuig de regels zoals beschreven in Mein Kampf.
   Tot de letter.

   Totdat rechts aan de macht komt en het hele politieke bestel op de schop gaat, is er geen hoop.
   En dat zal pas gebeuren na een totale downfall, want nederlanders zijn stom en laf

 6. Antwoord 25 spreekt boekdelen: ‘… de aanwezigheid van informatie waarvan de openbaarmaking gelet op het belang van de staat achterwege moet blijven.’
  Let op: Zij in hun rol als regeringsleiders voeren overleg met het WEF betreffende, blijkbaar de rol dat Nederland binnen die staat-privaat verstrengeling gaat spelen. En zeggen dan, wat wij bespreken kan niet openbaar worden gemaakt in het belang van ons (‘de staat’)? Op welke wet is dit gebasseerd? Hebben wij -het volk- hen wettelijk daarvoor toestemming gegeven ons- daar te vertegenwoordigen? En dat Nederland, als land, binnen dit WEF ueberhaupt een rol te spelen heeft… wie heeft dat bepaald? Het is -juist wel- in het belang van -ons-, de burger, om openbaring van deze informatie te hebben. En dit, terwijl de brieven nota bene spreken over ‘shaping policies’ en; ‘your contribution’, en;…’ that the Netherlands plays a large roll…’.
  Maar arrogant zegt men: daar hebben jullie niets mee te maken? Dit is een zeer gevaarlijke ontwikkeling. Eerst verdween de Nederlandse soevereiniteit al weg binnen de EU. Nu geeft het zich over aan de belangen van het WEF. Wij de burger hebben opgehouden nog ueberhaupt te bestaan in hun duistere plannen.

  • Die fascisten en Den Haag doen niet onder voor die in Duitsland in de jaren dertig.
   Even stom, even arrogant, even machtswellustig, even gestoord.

   Zij kennen hun plaats niet; de staat is er om de bevolking te dienen.
   Zij denken dat dat andersom is.

   Als 10 leden van parlement dat zouden willen, zou dat tuig accuut gearresteerd moeten worden en in isolatie vastgezet, voor onbepaalde tijd.

   Ze hebben een grote bek over Griekse democratie, maar als destijds 6.000 mensen dat wilden werd een politicus voor 10 jaar verbannen uit het land.
   Begin van verbetering.

   • Let op je bloeddruk he, kankeren is best wel eens lekker -en dat letten we ook niet te veel op wat er gezegd wordt.
    Met een aantekening; Die kankerduitsers, die waren er wel klaar mee, na WOI, ‘het verneukt worden’, daar en toen wilden wel meer dan 6.000 mensen het een en ander verbeteren en verbannen en we kennen onderhand de verhalen.
    Enigzins mank, wat geeft het, voor de rest veel, grote en boze woorden maar, nu zelf ‘verneukt worden’, jammer joh en ook wel weer leuk.

 7. Ik kan er rationeel niet bij, dat er idioten zo stom en gestoord zijn, om gekken als die Schwab te volgen.
  Ik kan er rationeel niet bij dat er mensen zo stom en gestoord zijn om in EU te willen blijven.
  Ik kan er rationeel niet bij, dat er mensen zo stom zijn om de onzin en leugens van klimaatverandering te geloven.

  Zal een paar puntjes geven.Klimaatverandering was er altijd en zal er altijd zijn, door de volgende oorzaken.
  –vulkaanuitbarsting; stof en zo
  –meteoriet inslag;
  Belangrijkste; de laatste 400 jaar bijgehouden: na een activiteit op de zon, volgt een reactie op aarde. Altijd zo geweest.
  Alle voertuigen op de wereld vervuilen minder dan een kolenbrand in China.
  Stikstof is de bouwsteen van de natuur, zuurstof is een bij product.
  Kappen van bomen door de linksen heeft meer negatieve invloed dan alle auto’s bij elkaar in NL

 8. Wat hebben we geleerd tot nu toe?

  Parlement moet meer mach om een minister te ontslaan of te vervolgen. Met 10 stemmen moet at kunnen.
  Parlement moet andere functie; alleen voorlichting, en max 100 leden.
  Stemmen en beslissen: met maandelijks electronisch referendum

  kabinet: zakenkabinet, percentagegewijze vertegenwoordiging zoals in parlement.
  Een partij 20% in parlement, dan ook 20% van kabinet.

  Dan komen we ergens.
  Daarnaast: relevante scholing vereisen; en geen “S5″ers in kabinet of parlement.
  —————————————————————————-
  Daarnaast:
  direct uit EU.
  Gulden terug
  Alle “vluchtelingen”die geen werk hebben: plankgas eruit, ongeacht status. Nederlanderschap is een papiertje, dat kan ingetrokken worden
  Grenzen dicht
  Uit de klimaat onzin, uit de Nato, uit Eurofor

  Dan kunnen we de schade gemaakt door linkse idioten beginnen te herstellen.

 9. Als een lid van de regering ook lid is van het WEF (een buitenlandse organisatie) en de doelstellingen van deze organisatie boven de Grondwet stelt en wil doorvoeren, pleegt Landverraad.
  Op het schenden van de Neurenberg Code (het dwingen en/of verplichten deel te nemen aan een medisch experiment) staat in Nederland nog steeds de doodstraf.

 10. Die misdadige politiek scheept ons op met gestolen verkiezingen, pleegt massaal landverraad, en laat ons land overstromen met Arabieren en Afrikanen, de meesten Moslims. Zouden deze politiekers gedagvaard worden, dan komen ze D66 rechters tegen die onder invloed staan van het WEF. Als zodoende krijgen zij GEEN straf, terwijl in deze gevallen de doodstraf geeist zou moeten worden. Als zodanig komen wij nooit van dit tuig af en blijven zij ons tot in lengte van jaren sarren. Willen wij verlost worden van dit gewetenloze tuig, dan moet er zoiets plaatsvinden gelijk de bestorming van de bastille. In dit geval bestorming van de eerste en tweede kamer. Ik zal er niet van staan te kijken dat de boeren het voortouw gaan nemen in deze. Nederland is een kruitvat geworden dat ieder moment kan gaan ontploffen, want dit alles blijft niet mooi staan natuurlijk !

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in