De agenda van de Great Reset is een bedreiging voor de grondrechten, de democratie en de sociale markteconomie. Het is van nature totalitair en vijandig tegenover vrijheid. Wij moeten de burgers hierover voorlichten en de uitvoering ervan met alle democratische middelen verhinderen.

Elk jaar komen de vertegenwoordigers van grote ondernemingen, de financiële sector en de politiek bijeen. In zijn boek “Covid-19: The Great Reset” heeft de voorzitter van het Economisch Wereldforum Klaus Schwab een uitgebreide agenda gepresenteerd voor een “versnelde systemische verandering” in de nasleep van de Coronacrisis,
schrijft Beatrix von Storch op Die Freie Welt.

Ongetwijfeld weerspiegelen zijn opvattingen de debatten op het Economisch Wereldforum en geven een doelstelling weer die door grote segmenten van de politieke en zakelijke elite worden gedeeld. Deze ideeën zijn een bedreiging voor onze vrijheid en onze democratische orde. Daarom heb ik deze agenda in deze bijdrage voor u samengevat. Iedere burger zou deze moeten weten.

De pandemie als een geschikt moment voor de grote omwenteling

Voor de lezer, die gewend is aan de mantra van het gevaar van de Coronapandemie, kondigt de voorzitter van het World Economic Forum verrassend genoeg met verbazingwekkende openheid aan dat de directe gevolgen en gevaren van de pandemie nogal verwaarloosbaar zijn:

Globaal gezien is de Coronacrisis, in termen van het percentage van de wereldbevolking dat erdoor is getroffen, een van de minst dodelijke pandemieën die de wereld in de afgelopen 2000 jaar heeft gekend. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de gevolgen van Covid-19 voor de gezondheid en het sterftecijfer relatief gering zijn in vergelijking met eerdere pandemieën.

De pandemie biedt echter een kans om te implementeren wat al op de agenda van de politiek en de zakenelite staat. Het vertegenwoordigt een zeldzame en beperkte kans om “de wereld opnieuw te bekijken, opnieuw uit te vinden en opnieuw te starten”. Schwab legt uit:

Een nieuwe start is een ambitieuze taak, misschien te ambitieus, maar we hebben geen andere keuze dan ons best te doen om het te volbrengen.

De belangrijkste ideologische basisprincipes van de Great Reset zijn: “Klimaatverandering, economische hervormingen, gendergelijkheid en LGBTQ-rechten”. Samengevat: globale bedrijfsoverheersing en neo-marxistische culturele revolutie.

Globale staatseconomie in plaats van nationale democratie

Schwab stelt vast dat “de drie concepten van economische globalisering, politieke democratie en de natie-staat onverenigbaar zijn”. Hij ziet een “risico” dat “een heropleving van de natiestaten geleidelijk zal leiden tot een veel sterker nationalisme”. Om dit “risico” tegen te gaan, roept Schwab op tot een “globaal regelgevingsbeleid”. Het doel van dit globale economische bestuur is een internationaal klimaatregime dat de economie stuurt en ingrijpt in het bestuur van ondernemingen.

  Globalistische elites zien hun plannen voor de "Grote Reset" in gevaar

Hij schrijft:

In alle bedrijfstakken en alle landen zullen bedrijfsleiders zich in verschillende mate moeten wennen aan meer overheidsbemoeienis.

De sleutel tot het kanaliseren van particulier kapitaal naar nieuwe bronnen van op milieuvriendelijke gebaseerde economische waarde, ligt volgens hem in “het verschuiven van belangrijke politieke hefbomen en overheidsfinanciering naar andere gebieden als onderdeel van een bredere economische omwenteling”.

Dat wil zeggen, nationale democratie en markteconomieën vervangen door een globaal economisch stelsel dat gebruik maakt van beleidshefbomen en subsidies om de economie te sturen.

ESG-criteria: bedrijven dwingen een gender- en klimaatbeleid te voeren

Dit omvat de handhaving van ESG-criteria. ESG staat voor Environmental and Social Governance. Het doel is “activisme van werknemers” voor “milieukwesties” en “inclusiviteitsbelangen” te bevorderen. Met andere woorden, de klimaat-, gender- en multiculturele ideologie moet een integraal deel van de bedrijfscultuur worden.

Dit omvat ook “verantwoordelijkheid voor de toeleveringsketen”. Dit betekent dat de onderneming niet alleen verplicht zou moeten zijn om deze criteria in haar eigen bedrijf te handhaven, maar ook om alleen contracten te sluiten met andere ondernemingen die zich aan deze criteria houden.

Volgens Schwab zal het succes van een onderneming in de toekomst afhangen van de “goede wil” van de onderneming. Het wordt ook duidelijk wat die bedrijven bedreigt die deze “goede wil” niet tonen en weigeren om gender, diversiteit en klimaatideologie te steunen. Bedrijven die geen ESG-strategieën hebben ingevoerd, worden bedreigd met “vernietiging van hun activa”.

De alliantie van de zakenelite met ultralinkse activisten

Centraal in de strategie van wat Schwab “stakeholder kapitalisme” noemt, staat de alliantie tussen de financiële elite en militante ultralinkse activisten. Schwab noemt ze “activistische investeerders” en “sociale activisten”.

De “jonge generatie” is een “vastberaden voortrekker van sociale verandering. Het lijdt dan ook weinig twijfel dat zij een katalysator zullen zijn voor veranderingen en een cruciale bron van grote omwentelingen”.

Schwab kent een centrale rol toe aan de marxistische Black Lives Matter beweging. Schwab noemt de rellen en plunderingen van de Black Lives Matter beweging een “volksopstand”. Hij hoopt dat het een brede politieke beweging wordt. Hij ziet tekenen dat “het breder zal worden en niet beperkt zal blijven tot ras-specifieke kwesties”.

Intimidatie door straatterreur en financiële macht

Hij ontwikkelt zeer specifieke ideeën over hoe de taakverdeling tussen de “activisten” en de investeerders eruit moet zien:

Laten we ons ter illustratie de volgende situatie voorstellen: een groep groene activisten kan voor een kolengestookte elektriciteitscentrale demonstreren om strikte handhaving van de milieuregels te eisen, terwijl een groep investeerders in de directiekamer hetzelfde doet en de centrale zo de toegang tot kapitaal ontzegt.

Met andere woorden, impopulaire bedrijven moeten in de tang worden genomen. Terwijl linkse activisten de activiteiten verstoren en het bedrijf boycotten, saboteren en bedreigen, gebruikt de financiële industrie haar marktmacht om de onwelgevallige bedrijven financieel leeg te laten bloeden. Dat zijn dus de twee pijlers van Schwab’s “Great Reset.” De combinatie van straatterreur en financiële macht.

  Breaking: De klantenlijst van Epstein is vrijgegeven

“Digitale transformatie”: Big Tech en sociale distantie vernietigen de middenklasse

Schwab noemt de pandemie een “versnelling van de digitale transformatie”. Hij verklaart dat de “sociale distantiëring-maatregelen” zullen blijven bestaan “nadat de pandemie is afgenomen”. De “sociale distantie” zal worden gevolgd door “economische distantie”, zegt hij:

De huidige push om de contactloze economie hoe dan ook vooruit te helpen, en de daaruit voortvloeiende bereidheid van regelgevers om dit te versnellen, betekent dat er geen taboes meer zijn.

Hij vertrouwt erop dat “veel van de technische gedragingen die we tijdens de lockdown moesten overnemen, minder vreemd zullen aanvoelen als we eraan gewend zijn”.

Om permanent aan de afstandsregels te voldoen, zullen werknemers in “magazijnen, supermarkten en ziekenhuizen” worden vervangen door robots. Tegen 2035 zou hierdoor 85% van de banen in restaurants, 75% in de detailhandel en 59% in de amusementssector kunnen verdwijnen.

De automatisering en digitalisering van deze sectoren is noodzakelijk om “redenen van hygiëne en reinheid”.

Restaurants en kleine winkels worden vervangen door de grote online-ondernemingen en e-commerce, waar Schwab de loftrompet over steekt. De middenklasse moet wijken, zodat Big Tech haar plaats kan innemen.

Van Covid-19 tot de globale controlestaat

In de opmerkingen van Schwab krijgt een ander gevaar duidelijke trekken in het kielzog van de Covid-19 hysterie, namelijk dat van de globale controlestaat. Schwab schrijft:

Vandaag zijn er 5,2 miljard smartphones in de wereld, elk met de mogelijkheid om te helpen identificeren wie geïnfecteerd is, waar ze zijn, en vaak door wie ze zijn geïnfecteerd.

Schwab noemt het een “unieke kans”.

De tendens om de gezondheid van de werknemers in het oog te houden zal ook belangrijker worden na afloop van de Coronacrisis, zegt hij, wegens de vrees voor mogelijke pandemieën:

Zodra de Coronacrisis wegebt en mensen weer aan het werk gaan, zullen bedrijven overgaan tot meer bewaking. In voor- en tegenspoed zullen bedrijven in de gaten houden en soms registreren wat hun personeel doet.

De lockdown als generale repetitie voor het nieuwe klimaatregime

De Covid-19 pandemie, zegt hij, schept een gelegenheid om gedragsveranderingen af te dwingen die ook na de crises zullen blijven bestaan. Dit omvat bijvoorbeeld het terugdringen van het consumentenverbruik in het licht van het globale klimaatbeleid:

Onze consumptiepatronen veranderden drastisch tijdens de lockdowns, omdat we gedwongen werden ons te concentreren op het hoogstnoodzakelijke en geen andere keuze hadden dan te kiezen voor een “groen leven”. Misschien blijft dat hangen en zet het ons ertoe aan alles weg te gooien wat we niet echt nodig hebben en een opwaartse spiraal ten gunste van het milieu op gang te brengen.

Toch is hij teleurgesteld over het resultaat van de lockdown, omdat het nog niet ver genoeg gaat. De wereldwijde economische crisis heeft geleid tot een daling van de kooldioxide-uitstoot met 8%, zegt hij. Voor Schwab, is dat lang niet genoeg:

Zelfs al dit cijfer overeenkomt met de grootste jaarlijkse daling sinds het begin van de registraties, toch is het nog steeds bedroevend klein gezien de omvang van het probleem.

Met andere woorden, in naam van het globale klimaatbeleid zal van de burgers een opoffering worden gevraagd die veel groter zal zijn dan die van de Coronacrisis.

  Deze week in het Nieuwe Normaal

De totalitaire visie van Davos

Laten we samenvatten wat bedoeld wordt met de “Great Reset”:

 • Het hoogste doel is de totstandbrenging van een globaal economisch regime ter vervanging van de nationale democratieën onder het motto “globaal bestuur”. De markteconomie moet worden vervangen door een geleide economie.
 • Ondernemingen moeten hun zelfstandigheid verliezen en in plaats daarvan onder druk van de financiële sector en agressieve linkse activisten gedwongen worden zich te houden aan het klimaat- en genderbeleid. Bedrijven die zich niet aan de regels houden, zullen ten gronde worden gericht.
 • Samenwerking tussen financiële macht en extreem-linkse activisten dient om politieke tegenstanders en bedrijven die geen “goede wil” tonen te intimideren.
 • Afstandsregels en “sociale distantie” moeten ook na de crisis worden gehandhaafd. Dit zal leiden tot de vernietiging van de middenklasse, de restaurants, de detailhandel en de amusementsindustrie. De grote tech-bedrijven met hun online handel zullen hun plaats innemen.
 • Met de nieuwe middelen van digitaal toezicht en onder het mom van de bescherming van de gezondheid moeten de werknemers worden gecontroleerd en hun gedragingen worden geregistreerd.
 • Om de globale klimaatdoelstellingen te halen, moet het door grote delen van de bevolking afgedwongen consumptievermindering worden gehandhaafd en zelfs nog drastischer worden gemaakt.

Deze agenda vormt een bedreiging voor de grondrechten, de democratie en de sociale markteconomie. Het is van nature totalitair en vijandig tegenover vrijheid. Wij moeten de burgers hierover voorlichten en de uitvoering ervan met alle democratische middelen verhinderen.

“Build Back Better” is 1984 op steroïden

Vorig artikelBritse regering publiceert schokkend rapport over bijwerkingen Covid-vaccin
Volgend artikelDe zorg heeft het druk, dus …
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. Poetin zou op een videoconferentie in dit verband gezegd hebben dat ze niet zo snel van stapel moeten lopen en dat hun grote reset gedoemd is tot mislukking.

 2. The great reset is pure linkse facisme omdat het ten koste gaat waar generatie voor gevochten hebben word zomaar vernietigd hoogtijd dus om die facisten tegen de muur te zetten?

 3. Wat men niet openlijk benoemt is een reductie van de wereldbevolking. Maar als je ruwweg 85% van de banen in diverse sectoren wilt vervangen door robots dan houdt dat direct in dat er letterlijk minder mensen nodig zijn.
  En Schwab en de zijnen zijn niet happig op het zelf onderhouden van nutteloze lieden. Maar al die personen die daardoor zonder werk komen te zitten betalen ook geen belasting meer. Wie moet dan al die asieluitvreters onderhouden?
  Dat gaat ‘m niet worden, dus zal er gewerkt worden aan het verminderen van de bevolking. Zoals ze zelf eerder hebben gemeld is het doel zo’n 85%-90% minder mensen. Waarbij ze om de een of andere debiele reden lijken te denken dat als je laag-IQ debielen aanhoudt die wel in staat zullen zijn een hoogtechnologische samenleving te onderhouden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in