Pfizer/BioNTech starten vaccinatie-experiment op 4.000 zwangere vrouwen

1
1083
Foto via Wochenblick, Collage; Elemente: Unsplash

De vaccinproducenten Pfizer en BioNTech, die van alle aansprakelijkheid voor het Corona-vaccin zijn ontheven, zijn een globaal vaccinonderzoek gestart met 4.000 zwangere vrouwen in de Verenigde Staten, Canada, Argentinië, Brazilië, Chili, Mozambique, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. De eerste zwangere vrouwen zijn al gevaccineerd. Bovendien zullen ook kinderen en andere kwetsbare bevolkingsgroepen met een zwak immuunsysteem aan de experimenten deelnemen.

De frabrikanten van de chemische cocktail willen de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van het Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccin (naam: Tozinameran, code: BNT162b2) ter voorkoming van Covid-19 bij zwangere vrouwen onderzoeken. Dit is een medisch experiment met een twijfelachtige ethiek in het licht van de wereldwijd gemelde complicaties van vaccins – waaronder zwangerschapsafbrekingen, bericht Wochenblick. De Duitse krant Pharmazeutische Zeitung schreef op 8 december: “Van het vaccin van Biontech is althans bekend dat het alleen mag worden toegediend aan vrouwen boven de 16 jaar. In plaats van de zwangere vrouwen zelf, moet hun omgeving gevaccineerd worden”. In de mainstream media wordt kritiek echter achterwege gelaten, omdat kritiek en Corona-politiek niet samengaan, zelfs niet hier, waar de bescherming van het ongeboren kind op het spel staat. De meer dan noodzakelijke ethische vraag wordt uitgerekend in China gesteld, hetgeen licht werpt op hoe verknipt de situatie “in het Westen” is geworden.

Pfizer is trots op experiment

Dr. William Gruber, Pfizer’s senior vicepresident van klinisch onderzoek en ontwikkeling voor vaccins, zei over het plan om nu bevolkingsgroepen te vaccineren waarvan wordt beweerd dat ze een bijzonder risico lopen door Covid-19, zoals zwangere vrouwen: “We zijn er trots op dat we deze vaccinatieproef kunnen starten met zwangere vrouwen en dat we verdere veiligheids- en werkzaamheidsresultaten kunnen verzamelen om het potentiële gebruik van het vaccin in belangrijke subpopulaties te ondersteunen. Zwangere vrouwen lopen een verhoogd risico op complicaties en ernstige Covid-19 progressie. Het is daarom van groot belang dat we een veilig en doeltreffend Covid-19-vaccin ontwikkelen voor deze bevolkingsgroepen. Wij zijn de vrijwilligers die aan deze studie deelnemen en de studieleiders die deze proeven uitvoeren zeer dankbaar”.

Huidige stelling: het is onwaarschijnlijk dat zwangere vrouwen risico lopen door Covid-19

Het is niet bekend op welke feiten de bewering is gebaseerd dat zwangere vrouwen een bijzonder risico van Covid-19 lopen. Een dergelijke omstandigheid is in het afgelopen jaar nooit aan de orde geweest. Netdoktor.de schrijft bijvoorbeeld dat zwangere vrouwen nauwelijks risico lopen louter vanwege hun gemiddelde jeugdige leeftijd; de omstandigheid van zwangerschap zou het risico op een ernstig verloop van de ziekte “iets” kunnen verhogen. Een grote gynaecologische praktijk in Berlijn verklaart: “Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat gezonde zwangere vrouwen een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte”. Het portaal Familienhandbuch.de, dat zich beroept op de Duitse vereniging voor gynaecologie en verloskunde, schrijft: “Op dit moment zijn er geen internationale aanwijzingn dat zwangere vrouwen een groter risico lopen door het nieuwe Coronavirus (SARS-CoV-2) dan de bevolking in het algemeen”. Op basis van deze en talrijke andere bronnen lijkt het redelijk aan te nemen dat Pfizer/Biontech zomaar een bepaald risico voor zwangere vrouwen heeft verzonnen en het veel hogere risico door een experimentele vaccinatie op de koop toe neemt.

Wat de Covid-vaccin hype niet vermeldt

In de studie is het de bedoeling dat de vrouwen tussen de 24e en 34e week van de zwangerschap worden gevaccineerd, en het experiment zal in totaal 7-10 maanden duren. De respons op twee doses BNT162b2, die met een tussenpoos van 21 dagen worden toegediend, zal worden bestudeerd, waarbij de controlegroep een placebo krijgt. In het onderzoek zal worden nagegaan of antilichamen van de moeder op het ongeboren kind worden overgedragen. Het is de bedoeling de kinderen van de deelnemers gedurende ten minste zes maanden na de geboorte te volgen. Moeders die tot aan de geboorte placebo’s hebben gekregen, krijgen de gelegenheid om zich onmiddellijk na de geboorte met het echte vaccin te laten vaccineren.

Gedetailleerde studie-informatie is te vinden op www.clinicaltrials.gov onder de identificatiecode NCT04754594.

Verdere experimenten op kinderen zijn ook gepland

Zwangere vrouwen waren voorheen uitgesloten van het vaccinatie-experiment, omdat het leven van ongeboren kinderen niet in gevaar mag worden gebracht. Samen met het besluit om ook zwangere vrouwen te vaccineren, werd ook aangekondigd dat Pfizer en BioNTech nog een experiment met het vaccin plannen, waarbij kinderen tussen 5 en 11 jaar als proefpersonen zullen dienen. Momenteel is reeds een reeks proeven aan de gang waarbij kinderen en adolescenten tussen 12 en 15 jaar het vaccin zullen krijgen. De proef wordt uitgevoerd onder de code C4591001 en de gegevens ervan moeten in het tweede kwartaal bij de regelgevende instanties worden ingediend.

Naast zwangere vrouwen en kinderen richten Pfizer en BioNTech zich ook op personen met een verzwakt immuunsysteem, die voorheen als kwetsbare bevolkingsgroep ook werden uitgesloten van vaccinatie.

Tot dusver heeft het vaccin van Pfizer BioNTech alleen een goedkeuring voor noodgevallen, die zal aflopen wanneer de pandemie voorbij is, of wanneer de goedkeuring eerder wordt ingetrokken.

Uit de bijsluiter van het Pfizer BioNTech Covid-19 vaccin:

 • Pfizer en BioNTech Covid-19 vaccin mag niet worden toegediend aan personen met een bekende medische voorgeschiedenis van ernstige allergische reacties (bijv. anafylaxie) op een van de bestanddelen van Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin.
 • Als een dergelijke plotselinge allergische reactie optreedt na toediening van het Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccin, moet er onmiddellijk geschikte medische zorg beschikbaar zijn om een acute anafylactische reactie te behandelen.
 • Personen die het Covid-19-vaccin van Pfizer-BioNTech hebben ontvangen, moeten worden geëvalueerd op onmiddellijk optredende bijwerkingen na toediening van het vaccin volgens de richtlijnen van het Centers for Disease Control and Prevention (https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/).
 • Immuungecompromitteerde personen, waaronder personen die immunosuppressiva krijgen, kunnen een verminderde immuunrespons hebben op het Covid-19-vaccin van Pfizer en BioNTech.
 • Het Covid-19-vaccin van Pfizer en BioNTech beschermt mogelijk niet alle ontvangers van het vaccin.
 • De volgende bijwerkingen werden waargenomen voor het Pfizer-BioNTech Covid-19-vaccin tijdens de klinische proef bij proefpersonen van 16 jaar en ouder: Pijn op de injectieplaats (84,1%), vermoeidheid (62,9%), hoofdpijn (55,1%), spierpijn (38,3%), rillingen (31,9%), gewrichtspijn (23,6%), Koorts (14,2%), zwelling van de injectieplaats (10,5%), roodheid van de injectieplaats (9,5%), misselijkheid (1,1%), malaise (0,5%), en lymfadenopathie (0,3%).
 • Ernstige allergische reacties, waaronder anafylaxie, zijn waargenomen na toediening van Pfizer-BioNTech-vaccin tijdens brede vaccinatie buiten klinische trials. Andere bijwerkingen, mogelijk ernstig, worden mogelijk pas duidelijk wanneer het Covid-19-vaccin van Pfizer-BioNTech op grote schaal wordt gebruikt.
 • De gegevens die tot nu toe beschikbaar zijn over het Covid-19-vaccin van Pfizer-BioNTech zijn onvoldoende om een uitspraak te doen over de risico’s bij zwangere vrouwen.
 • Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de effecten van het Covid-19-vaccin van Pfizer-BioNTech op de zuigeling die borstvoeding krijgt of op de melkproductie/melkafgifte te beoordelen.
 • Er zijn geen gegevens beschikbaar over de uitwisselbaarheid van het Covid-19-vaccin van Pfizer en BioNTech met andere Covid-19-vaccins om de vaccinatie te voltooien. Personen die de eerste dosis Pfizer-BioNTech Covid-19-vaccin hebben gekregen, moeten ook de tweede dosis Pfizer-BioNTech Covid-19-vaccin krijgen om de volledige vaccinatie te voltooien.
 • Vaccinverstrekkers moeten alle bijwerkingen volgens het informatieblad melden aan VAERS op https://vaers.hhs.gov/reportevent.html (of door te bellen naar 1-800-822-7967). Verslagen moeten de woorden “Pfizer-BioNTech-Covid-19 Vaccine EUA” in de titel bevatten.
 • Vaccinverstrekkers moeten het informatieblad Verplichte vereisten en informatie voor gevaccineerden en vaccinverzorgers en de volledige EUA-voorschrijfinformatie raadplegen over vereisten en instructies voor het melden van bijwerkingen en fouten bij de toediening van vaccins.
 • Het informatieblad over de vergunning voor noodgebruik (EUA) voor verstrekkers van vaccins en de volledige voorschrijfinformatie van de EUA zijn beschikbaar op de volgende link: www.cvdvaccine.com.
In tegenstelling tot berichten in de mainstream, hebben Covid-19 vaccins aangezichtsverlammingen veroorzaakt

Mediacampagne om farmaceutische belangen te dienen

Nadat bekend was geworden dat Pfizer het tozinameran-vaccin op zwangere vrouwen testte, doken in de media plots meerdere berichten op over zwangere vrouwen die aan Covid-19 stierven omdat zij niet eerder konden worden ingeënt. In verschillende rapporten, die de schijn wekken van public-relations circuits namens de farmaceutische industrie, werden zwangere vrouwen opgeroepen en aangemoedigd om zich te laten vaccineren.

https://people.com/health/pfizer-biontech-covid-19-vaccine-trial-pregnant-women/
https://www.timesofisrael.com/death-of-mother-fetus-highlights-sharp-rise-in-covid-infections-among-pregnant/
https://www.jta.org/quick-reads/israel-rocked-by-covid-death-of-pregnant-32-year-old-who-had-not-been-vaccinated
https://www.aljazeera.com/features/2021/2/15/coronavirus-vaccines-pregnancy-breastfeeding-and-fertility
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-can-take-the-pfizer-biontech-covid-19-vaccine

Aangezien het vaccinatie-experiment nog niet is afgerond, moeten zwangere vrouwen goed worden geïnformeerd voordat zij de naald krijgen. Er zij op gewezen dat er ook geen gegevens zijn over de veiligheid van Covid-19-vaccins bij vrouwen die borstvoeding geven of over de effecten van mRNA-vaccins op de zuigeling die borstvoeding krijgt. Het valt nog te bezien of de mRNA-serum vaccins een risico vormen voor de zuigeling.

Onder de naam “Interim Clinical Considerations for Use of Pfizer-Biontech Covid-19 Vaccine” heeft de CDC (Centers for Disease Control and Prevention) informatie gepubliceerd over bepaalde aspecten die relevant kunnen zijn in verband met vaccinatie en waarin ook wordt vermeld dat zwangere vrouwen en kwetsbare bevolkingsgroepen zo spoedig mogelijk deel moeten nemen aan het wereldwijde vaccinatie-experiment.

23 spontane miskramen na Covid vaccinatie in de VS

Pas eind januari heeft een jonge zwangere arts zich laten inenten, die enkele dagen later haar kind verloor (bericht Frontnieuws). Inmiddels wordt er echter een andere gang van zaken beweerd. De baby van de dokter zou reeds drie weken vóór de vaccinatie in de baarmoeder zijn gestorven en zou de vrouw vervolgens enkele dagen na de vaccinatie een D&C (Dilation and Curettage) behandeling zijn ondergaan. De VS-Amerikaanse VAERS/WONDER-databank over bijwerkingen van vaccinaties bevat 23 gevallen van “spontane miskraam” en nog eens twee gevallen van “doodgeboorte”. In 3 andere gevallen stierf de foetus in de baarmoeder. In een totaal van 4 gevallen werd bij de ongeborenen een abnormale hartslag vastgesteld. Het is niet bekend hoeveel zwangere vrouwen in de VS zijn gevaccineerd. Bovendien moet er nogmaals op worden gewezen dat de vermelding in VAERS vrijwillig en dus onvolledig is en slechts een klein deel van de werkelijke bijwerkingen bestrijkt.

Denemarken beperkt bewegingsvrijheid voor vaccinweigeraars - "Eerste in de wereld!"

In 2016 werd een studie gepubliceerd over zwangerschapscomplicaties in verband met de jaarlijkse griepvaccinatie. Daaruit bleek dat onder de 5.076 zwangere vrouwen die de vaccinatie kregen, 377 doodgeborenen voorkwamen. De auteurs zagen echter een statistische bevestiging dat er nog minder doodgeboorten voorkwamen bij gevaccineerde vrouwen dan bij niet-gevaccineerde vrouwen. Vermoedelijk zou het risico op doodgeboorte gehalveerd zijn. Dit was echter een conventioneel vectorvaccin, dat niet vergelijkbaar is met het mRNA-serum van Pfizer/Biontech.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

“Ik raad iedereen aan om het nu niet te doen” – beschrijving van de vaccinatie van een ziekenhuismedewerkster

Vorig artikelOp welke manier Bill Gates meester wil worden van ieders digitale identiteiten
Volgend artikelDemocratische afgevaardigden willen niet dat Biden volledige controle heeft over kernwapens
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

1 REACTIE

 1. Dr. Mengele zou hierop jaloers geweest zijn.
  Helaas is hij de doodstraf ontlopen door te vluchten maar heeft zijn verder leven over zijn schouder moeten kijken en dat mogen wat mij betreft Rutte & Co ook. Dan weten zij wat angst is. Maar wie draait maffia big pfharma de nek om?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in