Pixabay

De oppositie tegen 5G is wereldwijd en voor talrijke belangrijke problemen in verband gebracht met de omstreden technologie. Daardoor is de uitrol op sommige plaatsen beperkt, vertraagd en/of stopgezet (zie 1, 2), onder meer in de buurt van Amerikaanse luchthavens wegens risico’s op interferentie met de luchtvaart (zie 1, 2, 3). Niettemin wordt de technologie wereldwijd nog steeds op grote schaal ingezet, en er worden nog steeds ravages gemeld waar ze geactiveerd is, onder andere op het Griekse eiland Samos, schrijft B.N. Frank.

Van Safe Tech International:

5G Cell Towers Cause Massive Insect Decline on the Greek Island of Samos Part 2, Gastblog door Diana Kordas Ed.m, M.A
(zie deel 1 hier)

Samenvatting

Sinds de invoering van 5G is de afname van insecten op Samos blijven doorgaan. De situatie is verslechterd sinds 5G vanaf 1 juli 2022 commercieel beschikbaar is. Niet alleen het aantal insecten in het algemeen neemt verder af; bestuivers, waaronder vlinders, nemen zeer snel af. Insectenetende vogels nemen ook af. De bodemgesteldheid is ook verslechterd: de bodem is zuurder geworden dan voorheen. Er zijn geen zichtbare insecten in de grond, en veel planten groeien niet zo goed als zou moeten, of groeien niet tot volle grootte. Meloenen en aubergines vertonen tekenen van DNA-beschadiging. Gebrek aan bestuivers, slechte oogsten en verdorde planten zijn overal op het eiland te zien. De implicaties voor de voedselproductie in het algemeen zijn beangstigend: een combinatie van afnemende bodemkwaliteit, teruglopende aantallen bestuivers en door straling beschadigde planten betekent dat het moeilijker zal worden om voedsel te verbouwen en dat de voedselprijzen zullen blijven stijgen. Totale mislukking van oogsten kan zich in de toekomst voordoen.

Observatiestudiegebied, mei-juli 2022

5G werd in juli van 2021 op Samos geïntroduceerd, maar werd pas begin juli 2022 commercieel beschikbaar. In het jaar waarin de technologie wel operationeel maar niet commercieel beschikbaar was, werden er aanpassingen aan het systeem gedaan, zodat het goed zou werken. De 5G-golflengten van 0,7 GHz, 3,5 GHz en 22,5 GHz zijn sinds juli vorig jaar operationeel.

Insecten

De ernstige achteruitgang van insecten begon met 4G, maar de invoering van 5G veroorzaakte een snelle en massale achteruitgang van veel soorten insecten, waaronder veel bestuivers. De klimaatverandering, die vaak als reden voor de achteruitgang van de insecten wordt aangevoerd, kon dit effect niet binnen één enkel groeiseizoen bewerkstelligen. Ook zou de klimaatverandering een toename van het aantal insecten moeten brengen, in plaats van een afname. Zoals vermeld in “5G Cell Towers Cause Massive Insect Decline on the Greek Island of Samos”, heeft het gebied geen pesticiden.

Het aantal bestuivers is zichtbaar gedaald sinds het begin van deze zomer (2022). In mei hadden we nog enkele zweefvliegen, hommels, honingbijen en witte bijen. Er waren een paar bijenvliegen, en over het algemeen was de situatie ongeveer zoals aan het eind van de vorige zomer. Nu zijn bijna alle grotere zweefvliegen, bijen en honingbijen weg. Sinds 1 juli hebben wij slechts 2-3 houtbijen gezien, twee hommels, en geen honingbijen. Er zijn geen blinde bijen en er zijn heel weinig zweefvliegen of wespen. Van de zweefvliegen leven de enige twee soorten die wij nu zien in ondergrondse holen, en daar zijn er niet erg veel meer van over. Hetzelfde geldt voor de wespensoorten die wij zien: de enige soorten die wij nog hebben, leven ondergronds, met uitzondering van heel kleine wespen (zie hieronder). Wij hebben dit jaar helemaal geen metselbijen bijen gezien (er zijn verschillende soorten die vooral in het voorjaar en het begin van de zomer actief zijn), en geen witte bijen, die vroeger samen met de hommels de belangrijkste bestuivers van onze zomergroenten waren.

De gewassen worden nog steeds bstoven, hoewel wij verwachten dat de opbrengst veel kleiner zal zijn dan vorig jaar (courgettes worden helemaal niet bestoven, heel weinig meloenen zijn bestoven, en wij zullen zeker veel minder tomaten hebben, minder dan een kwart van wat wij vorig jaar hadden). De voornaamste bestuivers zijn heel kleine wilde bijtjes, sommige maar 2-3 millimeter lang. Wij zien verschillende soorten van deze kleine bijtjes. Er zijn ook een paar kleine wespen, ook 2-3 millimeter lang, van een soort die wij nog niet eerder hebben opgemerkt. Behalve een paar graafwespen zijn dit de enige wespen die wij zien.

Over het algemeen is het aantal insecten sinds vorige zomer verder gedaald. Er zijn heel weinig sprinkhanen, bijna geen krekels, heel weinig kevers, minder vlinders en motten, en minder cicaden. Sommige soorten, zoals de lepelvlieg en zelfs de meeste gaasvliegen, zijn helemaal verdwenen. Tot voor kort, en ondanks de algemene achteruitgang van insecten sinds de invoering van 4G, waren soorten die onder de grond leefden of eitjes legden talrijker dan soorten die boven de grond leefden of eitjes legden. Dit wordt in Lazaro et. al. (2017) vermeld onder verwijzing naar wilde bijen, maar hetzelfde principe geldt in het algemeen.

Cicaden komen onder de grond uit en ontwikkelen zich daar, waar ze hun hele leven doorbrengen, totdat ze een paar weken tevoorschijn komen om partners te zoeken en zich voort te planten. Tot voor kort waren ze niet merkbaar achteruitgegaan; pas vorig jaar (2021) merkten we dalingen in aantallen en zagen we tekenen van DNA-schade bij sommige cicaden, in de vorm van beschadigde vleugels. Dit jaar zijn er niet alleen duidelijk minder cicaden, maar zijn er over het algemeen ook minder insecten die zich voortplanten en ondergronds leven. Dit kan te wijten zijn aan zowel directe als indirecte effecten van elektromagnetische straling op de bodem. Insecten zoals cicaden, die in het larvenstadium onder de grond jagen, vinden misschien minder te eten. De verandering in het elektromagnetische evenwicht van de bodem zelf kan hen ook doden (zie het hoofdstuk “Bodemverzuring” in “5G Cell Towers Cause Massive Insect Decline on the Greek Island of Samos”).

  Uitbreiding rol leger in 5G kan leiden tot "massale gegevensverzameling, tracering en bewaking" van burgers

Tabel van bestuivers in het studiegebied, 2012-juli 2022

Lijst van afkortingen: NA= Niet van toepassing; AY= Het hele jaar
5 = 100% is gegeven als basis voor 2012 en geeft niet de prevalentie van insecten in eerdere jaren weer.
4 = 80%-61%, 3 = 60%-41%, 2 = 40%-21%, 1 = 20%-1%, 0 = geen gezien

Vogels

Ook vogels ondervinden ernstige hinder van 5G. Er zijn veel minder vogels in de omgeving dan enkele jaren geleden; de vogelpopulaties zijn over het hele eiland gedaald en vinken van alle soorten schijnen vrijwel uitgestorven te zijn, evenals ijsvogels. Op ons land hebben sardinische wielewalen, orpheusspotvogels, koolmezen, merels en gaaien genesteld, maar wij hebben geen jonge vogels gezien, behalve jonge koolmezen. Wij schijnen onze winterkoninkjes en zanglijsters kwijt te zijn. Zangvogels zijn insecteneters en met de afnemende insectenpopulaties is hun toekomst niet verzekerd. Andere vogels hebben ook niet met succes gebroed. Chukars, een algemene ondersoort van de patrijs op het eiland, hebben dit jaar heel weinig jongen gekregen; sommige paartjes hebben niet gebroed en van de weinige met jongen die wij gezien hebben, zijn er minder dan gewoonlijk. Wij hadden een paartje bosuilen, maar die schijnen niet gebroed te hebben en tegenwoordig horen wij maar één uil. Aangezien de knaagdieren sterk achteruitgegaan zijn, kan de achteruitgang van de uilen te wijten zijn aan een gebrek aan voedsel.

In onze plaatselijke wetlands hebben flamingo’s voor het eerst dat wij zien niet gebroed. De lagune daar fungeert als een soort crèche voor baby flamingo’s, en over het algemeen zijn er 30-40 eerste-winter en tweede-winter vogels. Dit jaar waren er slechts twee eerste-winter flamingo’s en drie tweede-winter. Bovendien zijn zeven paren bergeenden er helemaal niet in geslaagd te broeden. Vroeger waren er talrijke kleine zilverreigers in de lagune; nu zijn er geen meer.

Er waren heel weinig trekvogels dit jaar. De bijeneters kwamen begin mei, maar niet zo veel als gewoonlijk. Boerenzwaluwen, huiszwaluwen, gierzwaluwen en alpenzwaluwen zijn ook aangekomen, maar de aantallen zijn erg klein en roodstuitzwaluwen zijn niet aangekomen. Deze vogels jagen gewoonlijk de hele maand mei op insecten op en boven ons land, en deden dat ook dit jaar, maar – en dit was de eerste keer dat wij dit ooit gezien hebben – zij werden meedogenloos aangevallen door de geelpootmeeuwen, die zwaluwen en merels boven onze hoofden letterlijk aan stukken scheurden, en bijeneters in hun snavels vingen en doodden. Dit ging dag na dag door, en was misselijkmakend om te zien.

Meeuwen zijn geen roofvogels; het zijn vooral aaseters, hoewel zij soms eieren en jongen uit de nesten van andere vogels stelen. Het kan echter zijn dat de meeuwen honger lijden, want er is helemaal niets in zee: geen zee-egels, zeesterren, schelpen, inktvissen en ander zeeleven dat gewoonlijk aanspoelt op stranden waar de meeuwen azen.

Wij zien al enkele jaren niets meer aanspoelen op de stranden, behalve afval, drijfhout en lintwier. Er zijn ook heel weinig vissen. Het is duidelijk dat het vangen van kleinere vogels tijdens de vlucht een nieuwe methode was om aan voedsel te komen voor deze meeuwen; zij werden in de loop van de dagen meer bedreven in het vangen van andere vogels.

Bodemgesteldheid en bodeminsecten; DNA-schade bij planten

De grond wordt veel zuurder. In april hebben wij een nieuw groentebed gegraven, op maagdelijke grond: de grond is sinds vóór de Tweede Wereldoorlog niet meer gebruikt. Wij vonden absoluut geen insecten in de grond, zelfs geen enkele regenworm. Er hadden grote aantallen regenwormen, engerlingen, kleine duizendpoten en verschillende kevers moeten zijn. Om onze zomergewassen te kunnen telen hebben wij drie keer calcium aan de grond moeten toevoegen, en toch vertonen onze paprika’s tekenen van calciumgebrek, met zwarte vlekken en gebieden met dunne wanden die aan de uiteinden van de vruchten verschijnen. De paprika’s zelf zijn dunner van wand dan ze zouden moeten zijn, en koken tot niets. Als wij tuinders waren, zouden ze onverkoopbaar zijn. Sommige tomaten vertonen ook schade door gebrek aan calcium: zwakke plekken als littekens in de schil van de vruchten en, bij de pruimtomaten, enkele vruchten waarvan de onderste helft zwart en verrot is geworden. Een aantal tomaten en paprika’s rotten helemaal weg voordat ze rijp zijn; dit is niet te wijten aan insectenschade.

In het zomerbed van vorig jaar hebben wij in het vroege voorjaar geprobeerd erwten en bonen te kweken. Niets ontkiemde. Wij waren niet de enigen bij wie de bonen niet groeiden. Hetzelfde overkwam verschillende van onze buren en vrienden, die allemaal elke winter tuinbonen telen. Dit jaar groeiden hun bonen niet.

Wij gebruikten de andere helft van hetzelfde bed om aardappelen te planten, die van zure grond houden. Die groeiden wel, maar de opbrengst was laag, sommige planten leverden helemaal geen aardappelen op. Ondanks het feit dat de grond vochtig gehouden werd, vonden wij, toen wij de aardappels uitgraven, weer eens helemaal geen insecten, zelfs geen enkele regenworm.

  Roemeense senator beweert dat de aardbeving in Turkije een kunstmatige door de mens veroorzaakte aanval was

Wij plantten courgettes en meloenen in de helft van het bed waar de erwten en bonen niet waren gegroeid. Ze zijn ontkiemd, maar er zijn geen courgettes en weinig meloenen bestoven, en de planten zijn niet tot normale grootte gegroeid; ze zijn erg klein gebleven, ondanks bemesting (wij gebruiken zowel geitenmest als kippenmest, de ene in de grond gegraven en de andere ingewaterd terwijl de planten groeien).

Meloenen, zinnia’s en sommige aubergines vertonen tekenen van DNA-beschadiging. Bijna alle meloenen zijn erg klein, ongeveer zo groot als tennisballen, en vele zijn misvormd, met duidelijke zwakke plekken in de schil. Veel van de pitten binnenin zijn ook misvormd. Sommige aubergines zijn ook misvormd, met plooien en rare stukjes vruchtvlees. DNA-schade is ook duidelijk bij sommige zinnia’s, die enorme uitpuilende centra hebben ontwikkeld, soms met een miniatuur tweede bloem er bovenop. Onze buren hebben dezelfde problemen met meloenen als wij. Die van hen zijn gekocht als zaailingen, terwijl wij die van ons eigen zaad hebben gekweekt. Hun aubergines hebben, in tegenstelling tot de onze, slechts kleine vruchten voortgebracht, die niet eetbaar zijn.

Andere gebieden van Samos

In de winter en de lente maakten wij lange wandelingen in verschillende delen van het eiland. Het was verontrustend vast te stellen dat bepaalde planten die grote aantallen bestuivers zouden moeten trekken, dat niet deden, waar wij ook gingen. Rozemarijn, bonenkruid en tijm groeien hier in overvloed, maar geen van deze planten had op enig moment veel bijen van welke soort dan ook. De eerstgenoemde zou grote aantallen hommels moeten hebben aangetrokken; de tijm zou overdekt moeten zijn geweest met honingbijen. De brem en de Spaanse brem, die ook de neiging hebben grote aantallen bijen van allerlei soort aan te trekken, hadden er bijna geen. In één gebied onderzochten wij meer dan 100 bremstruiken in volle bloei en vonden tussen al die planten slechts één honingbij en één hommel. Een imker die in dat gebied woont, vond rond dezelfde tijd al zijn bijen dood in hun korven. De celtoren die het gebied bedient staat ongeveer twee kilometer verderop, en heeft sinds juli 2021 5G panelen.

Onze zomergewassen doen het lang niet zo goed als die van vorig jaar, maar wij verbouwen tenminste iets. Andere mensen die wij kennen hebben hun zomerbedden afgegraven, omdat de planten niet gedijden, ondanks de toevoeging van kalk en meststoffen. Sommige mensen die wij kennen hebben het helemaal opgegeven, zowel vanwege het gebrek aan bestuivers als omdat de planten niet goed gedijen.

Iedereen klaagt over slechte oogsten dit jaar. Overal waar wij komen, zien de planten op de velden er verdord uit en is de opbrengst zeer gering. Dat ligt niet aan het weer; in tegenstelling tot vorig jaar is de zomer niet erg heet geweest en zijn er geen hittegolven geweest. Het is ook geen waterprobleem. Alle tuinderijen liggen bij de wetlands aan de zuidkant van het eiland, waar water in overvloed is – en gratis. Commerciële meststoffen zouden ervoor moeten zorgen dat de planten groot en sterk worden. In plaats daarvan zijn de planten op de velden kleiner dan ze zouden moeten zijn, en ze zien eruit alsof ze een week lang geen water hebben gehad; ze schijnen niet in staat te zijn het water op te nemen dat er aan wordt besteed.* Er zijn bijna geen insecten, en aan het aantal verdorde bloemen op de planten is duidelijk te zien dat ze niet bestoven zijn.

In de stad Samos, waar een enorm 5G-array op het OTE/Cosmote gebouw in het centrum van de stad staat, zijn er helemaal geen insecten of vogels, zelfs geen vliegen. Er zijn geen vlinders of andere insecten in de openbare tuinen.

*Zie Balmori’s “The Effects of Microwaves on the Trees and Other Plants”. In deze studie bespreekt hij het werk van Karl Vokrodt en anderen, die ontdekt hebben dat microgolfstraling verzuring van de bodem veroorzaakt en ook planten remt om water uit de bodem op te nemen.

Discussie

5G tast de bodemgesteldheid aan en doodt bestuivers. Zonder bestuivers zal er in de eerste plaats niets groeien. Slechte bodemgesteldheid betekent dat, zelfs als men kunstmatige bestuivers, zoals bestuivende drones, zou kunnen introduceren, niets dat geplant wordt zal gedijen. De opbrengsten zullen slecht zijn en de kwaliteit van het fruit en de groenten zal te wensen overlaten; de voedingswaarde van de producten zal verminderen.

Wij hebben een voedselcrisis, met overal snel stijgende voedselprijzen. Dit wordt tot op zekere hoogte veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, door droogte op sommige plaatsen, en door andere omstandigheden. Maar slechte oogsten en mislukte oogsten kunnen ook veroorzaakt worden door de proliferatie van draadloze (en vooral 5G millimeter-golf) technologie over de hele wereld, hoewel dat niet officieel erkend wordt. Er zullen plaatsen zijn waar de weersomstandigheden en problemen met de aanvoerlijnen duidelijk niet de schuld zijn van slechte oogsten en mislukte oogsten, waar het goed weer is maar de grond zonder duidelijke reden verarmt. En natuurlijk, als de bestuivers blijven afnemen – het is bekend dat het aantal insecten wereldwijd snel afneemt – zal het spoedig duidelijk worden dat dit niet veroorzaakt wordt door het weer, of door het gebruik van bestrijdingsmiddelen (landbouw is een bedrijf en boeren zijn niet gek; zij zullen niet spuiten tegen niet-bestaand ongedierte).

  Exclusief: Vrouw in de buurt van zendmast gediagnosticeerd met 51 beroertes

Er zal een punt komen waarop de mensen zullen moeten erkennen dat wat de insecten en het land doodt, niet het klimaat of het weer of de landbouwchemicaliën zijn, maar de zendmasten die zichtbaar zijn in alle richtingen waarin wij ons bewegen. Draadloze technologie – met mensen kunnen praten en overal toegang hebben tot het internet – zal heel wat minder aantrekkelijk lijken wanneer wij niets te eten hebben. En dat punt naderen wij snel.

Wij kunnen 5G-technologie niet gebruiken om de problemen op te lossen die 5G en vorige generaties draadloze technologie hebben veroorzaakt. Drones kunnen bijen en andere bestuivers niet vervangen. En niets kan essentiële bodemmicroben en bodembewonende insecten vervangen. Het plaatsen van zendmasten in elk land op deze aarde heeft al immense schade aan onze ecosystemen toegebracht. De reeds door draadloze straling aangerichte schade uitbreiden met steeds meer spectrum en kleine cellen op elke beschikbare lantaarnpaal en straatlantaarn is ervoor zorgen dat de meest essentiële en kwetsbare delen van ons ecosysteem – de insecten – zullen uitsterven. Als wij geen insecten meer hebben, als wij schade toebrengen aan de aarde zelf waarin ons voedsel groeit, zullen wij op onze beurt uitsterven. Wij naderen snel een omslagpunt waarvan wij niet meer zullen herstellen. Daar hoeven wij niet heen te gaan. Wij moeten er niet heengaan.

Referenties

2022, Upudhaya, C. e.a., “Attributes of non-ionizing radiation of 1800 MHz frequency on plant health and antioxidant content of Tomato (Solanum Lycopersicum) plants”
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S168785072200125X
Ik neem deze studie op, omdat zij laat zien hoe tomaten door de straling van celtorens worden aangetast: zij missen het vitaminegehalte en de antioxiderende eigenschappen die zij zouden moeten hebben, hebben dunnere schil en zijn niet zo goed houdbaar als zou moeten. Net als de planten die in de studie beschreven worden, hebben onze tomaten krullende bladeren en een gelige tint. De tomaten van onze buren waren, voordat zij ze omhoog haalden, helemaal geel geworden. Wat onze tomaten treft, treft ook onze paprika’s, die niet zo snel of zo goed groeien als zou moeten, waarvan de bladeren vroeg op de dag verdorren, en waarvan de vruchten dunwandig zijn.

2022, Nyirenda, V.R. et al., “Effects of phone mast-generated electromagnetic radiation gradient on the distribution of terrestrial birds and insects in a savanna protected area”
https://link.springer.com/article/10.1007/s11756-022-01113-8
Ik neem deze studie op omdat zij weerspiegelt wat wij op Samos zien. In de buurt van zendmasten zijn er nauwelijks vogels of insecten. Er zijn veel meer vogels en insecten naarmate men verder van de celtorens en andere bronnen van elektromagnetische straling (EMV) komt, zoals op ons land. Nergens op Samos is het echter mogelijk om zo ver als 12 kilometer van alle celtorens te komen. Zowel de insecten als de vogels nemen overal af: sneller naarmate men dichter bij bronnen van EMV komt (in de buurt van celtorens, in de stad en in de dorpen) en iets langzamer naarmate men verder van die bronnen af komt. De algemene tendens is een snelle achteruitgang van alle soorten, vooral sinds de invoering van 5G. Dit kan alleen maar uitlopen op het uitsterven van veel soorten.

2003, Balmori, A. “The Effects of Microwaves on the Trees and Other Plants”
http://www.next-up.org/pdf/
AlfonsoBalmoriTheEffectsOfMicrowavesOnTheTreesAndOtherPlantsUk.pdf
In dit document wordt uitgelegd hoe microgolven ervoor zorgen dat de grond zuur wordt en dat planten geen water meer uit de grond kunnen opnemen. Men kan gemakkelijk zien hoe deze mechanismen tot misoogsten kunnen leiden.

Tientallen jaren van onderzoek hebben reeds bewezen dat blootstelling aan straling van celtorens en antennes en van andere bronnen van draadloze straling biologisch en ecologisch schadelijk is.

Specifiek met betrekking tot 5G hebben artsen en wetenschappers sinds 2017 gevraagd om moratoria op aarde en in de ruimte (zie 12) en de meerderheid van de wetenschappers is tegen de uitrol. Sinds 2018 zijn er meldingen van mensen en dieren die symptomen en ziektes kregen nadat het geactiveerd was (zie 12345). Bovendien hebben telecomdirecteuren in 2019 in het congres getuigd dat zij GEEN wetenschappelijk bewijs hebben dat 5G veilig is. Sommige onderzoekers hebben ook gesuggereerd dat de activering van 5G kan bijdragen tot COVID-19 infecties, en tot honderdduizenden, zo niet miljoenen vogelsterftegevallen. Natuurlijk zijn er ook bevestigde gezondheidsrisico’s verbonden aan de blootstelling aan 4G en andere bronnen van draadloze Wi-Fi-straling (zie 12) en Elektromagnetische Velden (aka “Elektrosmog“), vandaar het verzet tegen zowel 5G als 4G infrastructuur, vooral in de buurt van woningen (zie 123456, 7).

Als klap op de vuurpijl blijven deskundigen waarschuwen voor de kwetsbaarheden van 5G  5G cybersecurity vulnerabilities.. Ook de dienstverlening blijft slechte kritieken krijgen (zie 123456789). Hoe dan ook lijkt 5G niet het einddoel te zijn – het gaat om 6G, dat natuurlijk ook niet zonder risico is.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

5G DOSSIER

EMF- en RF-straling is een groeiend gezondheidsrisico, de uitrol van 5G moet gestopt wordenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVaccinzeloot Justin Bieber annuleert wereldtournee wegens fysieke en mentale problemen door gezichtsverlammingsangst
Volgend artikelEconoom: Europeanen zijn “Laaiend van woede en het zal nog erger worden”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

24 REACTIES

 1. Het is niet alleen 5G die de vogel en insecten stand vernietigd.
  Sinds de invoering van mobiele telefonie is er al een dalende trent ingezet.
  De gebruikte EMF freuenties liggen niet in de harmonische sferen.
  Bewust wordt door de technologie voor bepaalde verstorende frequenties gekozen.
  Met bedrade netwerken kan men veel meer bereiken.

  • Beste Mensen

   Hoop alleen dat er niet mee wordt bedoelt
   Het verstand op nul zetten en er maar op los neuken

   Immers dan is men nog verder dan waar men nu in zit verstrikt

   Want er is nu een overvloed aan dieren genaamd mensen .

   Die moeten sterk worden gereduceerd
   Hoofdzakelijk die , die zich Super intelligent wanen
   Immers die vormen heden ten dage het grootste gevaar voor het Universele welzijn der levende wezens

   Dank U

 2. Het verhaal is precies wat in zuidoost Brabant ook aan de gang is….vogels die constant tegen dingen aan vliegen…mensen die de weg kwijt zijn.
  Als je ene wespennest hebt in de muur van de schuur, en je probeert ze uit te roeien, mept ze dood en niet zelfs maar een poging tot steken van de wespen, dan zijn die de weg kwijt. Ik heb verschillende soorten dat nest zien in en uit vliegen, ze vochten niet eens. De hoornaar die langskwam en het nest inkroop bleef logeren, vloog later met andere wespen weer in en uit….kan in principe niet…
  We zijn getuige van een politieke waanzin die zijn weerga niet kent, en waar zelfs als het bewijs voor hun ogen dood neervalt nog word gezegd dat het complot denken is, of zoiets.

 3. ‘We zijn getuige van een politieke waanzin die zijn weerga niet kent, en waar zelfs als het bewijs voor hun ogen dood neervalt nog word gezegd dat het complot denken is, of zoiets’.

  Precies. Laten we hopen dat er steeds meer mensen wakker worden. Maar het is een langdurig proces en het moet spontaan gebeuren, want we weten allemaal uit ervaring dat het geen of weinig zin heeft om anderen te overtuigen.
  Pas als de leerling er klaar voor is, verschijnt de meester.

  • Beste Mensen

   Source
   Precies Zo is het
   Helaas de mensheid is in een diepe slaap gesust
   Meester ……
   Blijf maar lekker wachten
   Aha ha ha haaa ….

   Dank U

 4. Dit soort berichten vind ik eigenlijk wel leuk. (Als het niet zo triest was en zo waar is)
  Al een aantal jaren zeggen mensen last te hebben van straling, ze worden omwille van de “ inmiddels beroemde en beruchte VOORUITGANG “ worden deze mensen met een grote kluit in het riet gestuurd zo niet belachelijk gemaakt.

  En nu dit bericht.
  Ha Ha.
  Waar blijven we dan met onze klimaat maatregelen.
  Als alle kevertjes torretje muggen en vliegen doodgaan.
  Aan onze zoveel geprezen vooruitgang in communicatie…..

  Wat ook heel leuk ( is misschien niet het goede woord maar ik vind het wel grappig)
  Vorige week las ik dat de “ beruchte Bill Gates” in een schuur in Medelin Colombia miljoenen muggen aan het kweken is die hij genetisch wil laten modificeren; zogenaamd om ziekten mee te bestrijden in landen waar Zitka malaria en allerlei andere ziekten voorkomen.
  Hij wil deze “medische oorlogsprojectielen “ loslaten in 11 landencompetitie hiermee ziekten te bestrijden.
  Jammer dat deze landen nog geen 5 G netwerk hebben ( of zeer beperkt)

  Sommige mensen met veel geld zijn krankzinnig in hun denken, en worden in psychiatrische klinieken opgesloten , maar anderen zijn ervan overtuigd dat ze de wereld de natuur, en het leven in de hand hebben.
  Eigenlijk zijn het hele zielige mannetjes.

  Maar nu 5 G uitrollen, dat wordt een ander; een nieuw slagveld.
  De dieren gaan ons voor❗️
  We hebben corona gehad, we krijgen nu waarschijnlijk een hongersnood , in ieder geval een winter zonder warmte ( Frankrijk begint het in te zien en komen in opstand, evenals Tsjechië )
  en dan nu doden door 5 G ( nog Insekten maar de mensen zullen volgen )
  Dat wordt nog wat alle mensen met grafeen oxyde in hun lijf.
  Ze kunnen zomaar dood neervallen op straat als je te dicht in de buurt van een mast komt.

 5. Het is onvoorstelbaar wat ze toch continu on volle wetenschap op de mens loslaten.

  Elke antenne en camera zou kapot moeten, dan is het einde totale controle en kan de natuur weer herstellen en dan nooit meer terug naar “technologie”. Ze hebben ons er afhankelijk en verslaafd aan gemaakt en daarom zal het gros niets ervan op willen geven..

 6. “Massale afname van insecten sinds 5G op het Griekse eiland is geactiveerd”

  Niet alleen 5G doodt insecten, ook vogels die in de nabijheid van de 5G masten neerstrijken, windmolens vermalen tonnen aan insecten die geraakt worden door de propellerbladen.

  We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.
  – Albert Einsteien

 7. Hmmmm….nog geen 5G hier en ik zit er ook niet op te wachten. Maar inderdaad al jaren steeds minder bestuivende insecten (vergis je niet, ik zou maar wat graag van die verdomde muggen afwillen, maar die zijn er in overvloed).
  Ben zelf aan het inlezen omdat ik erover nadenk 1 of 2 bijenkasten neer te zetten. Niet zozeer voor de honing, maar voor de bestuiving. Of dat enig nut gaat hebben met steeds verder opdringende 5G is dan maar de vraag.

 8. Ik zie met velen verder op deez aardkloot zien al HEEL lang dat o.a. massale sterfte onder insecten door het gebruiken van insecticiden, hierop de site blijven sommigen nog steeds ontkennen dat de aarde aan het verkloten wordt o.a. door al gedrag van de mensensoort, 5G zou zeker ook invloed daarop kunnen hebben.
  Ik zelf eet al vele jarenlang honing uit de regio waar ik woon tegen de hooikoorts, het gehele jaar lang zorg ik dat ik die honing eet, je krijgt wat weerstand, steun voor die bijen als bestuivers en bovenal het is gewoonweg heerlijk en geen straf om het te eten, kan alleen het maar aanraden en je doet er wat aan he als individu, kortom toppie !!!

 9. Jaa beste Mensen

  Zelfs in Nederland
  Heb zo een 6 Weken terug 600 kilometer door het land gereden
  Tot verbazing zo een twintigtal dieren maximaal tegen de voorruit aangevlogen
  De koplampen als motorkap en Bumper in z’n geheel dier vrij
  Waar zijn al die dieren gebleven ??
  Waarvoor bij de benzine stations moest worden gestopt om die eraf te wassen ??
  Vooral in betere zomers
  En zoals nu is het een Super zomer
  Nu moesten er een overmaat aan klein gedierten zijn
  Waar zijn die allemaal ??
  Vreemd hè ??

  Denk na beste mensen …..
  Denk Na en handel ernaar

  Dank U

 10. Hete zomer>geen water>geen bloemen>weinig insecten.
  Vroegahh> minder warme zomer> regen(veel en vaak)>bloemen>veel insecten.Je koplampen zagen zwart na een langere reis.

  Als ik maar mijn insectenburger op tijd krijg.

 11. 7 vette jaren en 7 magere jaren, zo zit de natuur in elkaar.
  Ge kunt niet alles op G5 steken, het is een mix van arme grond door uitputting door jarenlange overbemesting, slecht en/of gemanipuleerd zaaigoed. Hitte, watertekort, wisselcultuur.

  Feit is: ‘t is naar de …

  • @ Grikke september 7, 2022 at 17:46 ,
   5G is juist de oorzaak, dit verjaagd elk levend wezen. De zorgt dat de omgeving in een ware magnetron verandert. Dit zorgt ervoor dat de omgeving juist warmer en droger wordt. Zodra de frequentie op 27GHz. gesteld wordt zullen de mensen letterlijk dood neervallen binnen 3 minuten. Ben je gevaccineerd, dan nog eerder. Want bij die hoge frequentie gaat het zuurstof molecuul resoneren en gaat het met niets meer een verbinding aan. 5G maar ook 2G,3G en 4G zijn vernietigend voor de natuur. Vroeger werd de mest uitgereden op het land, als er regen voorspelt was, zodat het juist het ammoniak (NH3) met water verdunt werd. Dat deed de bodem gesteldheid juist goed. Maar toen de EU verplichte om het te injecteren werd de bovenlaag al vernietigd door te veel ammoniak. Gemanipuleerd zaaigoed groeit prima, als de omstandigheden maar goed zijn. Maar zelfs die willen ook niet groeien bij het 5G stralingen. En je laatste punt van wisselcultuur is ook bullshit, iedere boer of hobbytuinder weet dat je regelmatig andere gewassen moet zaaien, om juist uitputting van de grond tegen te gaan. Met kunstmest zorgde je dat de bodem alkalischer werd en zo de grond vruchtbaarder te maken. Wat nu door het westen verbannen wordt. Die vette 7 jaren hebben wel al eeuwen geduurd en die 7 magere jaren alleen waar de microstralingen plaats vinden. Raar hè je probeert gewoon van het onderwerp te veranderen om zo het 5G uit het de grote boosdoener hoek weg te halen.

 12. Tja, alles om ons heen dood, maarrrr! We hebben wel supersnel internet en metaverse!!!
  En daar heeft niemand honger en heeft niemand het koud.
  Wat zijn we toch gelukkig!

 13. Bijna in alle steden en dorpen zijn de lantaars sneaky al uitgerold tijdens lockdowns. Ze staan strategisch rondom en door bebouwde kom. Zodra je deze uitrijdt verdwijnen ze. Je herkent ze aan een kleine grijze/witte module bovenop met klein uitstekende antenne 4 cm. In The UK zelfde fenomeen. Geen aankondiging niks. Delta Fibers werkt als een dolle aan de 5G glasvezel en laat deze sneaky aanleggen door arbeidslaafjes uit Dubai en Qatar met bussen zonder stickers lekker anoniem. Over paar maanden komrn ze aan de deur om FTU kast 5G te plaatsen ook bij niet afnemers. Ik gooi emmer koud water over ze heen als ze komen. Is immers niet strafbaar wel koud zo in oktober.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in