5G berust hoofdzakelijk op de bandbreedte van de millimetergolf, waarvan bekend is dat hij een pijnlijk branderig gevoel veroorzaakt. Het is ook in verband gebracht met oog- en hartproblemen, onderdrukte immuunfunctie, genetische schade en vruchtbaarheidsproblemen, schrijft Dr. Joseph Mercola.

De Federal Communications Commission (“FCC”) geeft toe dat er geen 5G-veiligheidsstudies zijn uitgevoerd of gefinancierd door het agentschap of de telecomindustrie, en dat er ook geen gepland zijn.

De FCC is in de greep van de telecommunicatie-industrie, die op haar beurt de desinformatiestrategieën heeft geperfectioneerd die voordien door de tabaksindustrie werden gebruikt.

Aanhoudende blootstelling aan microgolffrequenties zoals die van mobiele telefoons of cell telefoons kan mitochondriale disfunctie en nucleaire DNA-schade veroorzaken door vrije radicalen die uit peroxynitriet ontstaan.

Overmatige blootstelling aan mobiele telefoons en Wi-Fi-netwerken is in verband gebracht met chronische ziekten zoals hartritmestoornissen, angst, depressie, autisme, Alzheimer en onvruchtbaarheid.

Alles wat u moet weten over 5G (6 min)

Blootstelling aan elektromagnetische velden (“EMV”) en radiofrequente (“RF”) straling is een steeds groter wordend gezondheidsrisico in de moderne wereld. Op de website van de Cellular Phone Task Force1 staat een lange lijst van regeringen en organisaties die waarschuwingen hebben doen uitgaan of draadloze technologieën van uiteenlopende aard en onder uiteenlopende omstandigheden hebben verboden, te beginnen in 1993.

Daaronder bevindt zich ook een lange lijst van organisaties die artsen en wetenschappers vertegenwoordigen, waaronder een oproep tot bescherming tegen niet-ioniserende blootstelling aan EMV door meer dan 230 internationale EMV-wetenschappers aan de Verenigde Naties in 2015, waarin het volgende wordt opgemerkt:2

“Talrijke recente wetenschappelijke publicaties hebben aangetoond dat EMV levende organismen beïnvloeden op niveaus die ver onder de meeste internationale en nationale richtsnoeren liggen.

De effecten omvatten een verhoogd risico op kanker, cellulaire stress, toename van schadelijke vrije radicalen, genetische schade, structurele en functionele veranderingen van het voortplantingssysteem,3,4,5 leer- en geheugentekorten, neurologische stoornissen, en negatieve gevolgen voor het algemeen welzijn bij de mens. De schade gaat veel verder dan het menselijk ras, want er zijn steeds meer aanwijzingen voor schadelijke gevolgen voor zowel plantaardig als dierlijk leven.”

Een oproep tot een moratorium op 5G specifiek werd in september 2017 gedaan door meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 35 landen,6,7 “totdat de potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig onderzocht zijn door wetenschappers die onafhankelijk zijn van de industrie,” waarbij opgemerkt werd dat “bewezen is dat RF-EMF schadelijk is voor mens en milieu,” en dat “5G de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk zal verhogen, bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, enz. voor telecommunicatie.”

In een artikel8 op de website van de Environmental Health Trust merkt Ronald Powell, PhD, een gepensioneerd Harvard-wetenschapper in de toegepaste natuurkunde, op “dat er GEEN VEILIGE MANIER is om 5G in onze gemeenschappen te implementeren; er zijn alleen ‘slechte manieren’ en ‘slechtere manieren’,” en in plaats van ruzie te maken over wie de controle over de invoering ervan zou moeten hebben, zouden we ons moeten concentreren op het helemaal voorkomen van de toepassing ervan.

Gezondheidszorgen over 5G in overvloed

Wall Street analist Sunil Rajgopal waarschuwde ook dat toenemende bezorgdheid over de gezondheid de invoering van 5G kan vertragen.9 Sommige landen hebben al stappen ondernomen om de invoering van 5G te vertragen vanwege de gezondheidsrisico’s, merkt Rajgopal op. De vraag is, kan het worden tegengehouden?

In Brussel, België,10 werden 5G-tests stopgezet en Zwitserland stelt zijn 5G-uitrol uit om een systeem te creëren om de straling te controleren.11 Syracuse, New York, probeert ook enkele voorzorgsmaatregelen te nemen en heeft “het recht onderhandeld om op verzoek veiligheidsinspecties van 5G-antennes uit te voeren,” om de bezorgdheid van het publiek weg te nemen.12 Volgens Forbes:13

“In New Hampshire overwegen wetgevers een commissie op te richten om de gezondheidseffecten van 5G-netwerken te bestuderen. En Mill Valley, Calif., in de buurt van San Francisco, heeft vorig jaar nieuwe draadloze 5G-cellen verboden.”

Veel andere gebieden hebben er echter voor gekozen te vertrouwen op de Federal Communications Commission (“FCC”) en de handelsvereniging van de draadloze industrie, de CTIA, die een website “Cell phone Health Facts” heeft opgezet, waarop onderzoek wordt aangehaald waaruit blijkt dat er geen risico is. Wie echter denkt dat de FCC de gezondheidsrisico’s beoordeelt, heeft het mis.

VS-senator Blumenthal maakt zich zorgen over gezondheidsrisico’s van 5G draadloze technologie op hoorzitting van de Senaat, 8 februari 2019 (5 min)

Tijdens een hoorzitting van de Senaat over commercie (hierboven) heeft de FCC toegegeven dat er geen 5G-veiligheidsstudies zijn uitgevoerd of gefinancierd door het agentschap of de telecomindustrie, en dat er ook geen gepland zijn.14,15 In een toespraak voor de National Press Club in juni 2016 heeft Tom Wheeler, voormalig voorzitter van de FCC en voormalig hoofd van de lobbygroep van de draadloze industrie, het standpunt van het agentschap duidelijk gemaakt toen hij zei:16

“Blijf uit de buurt van de technologische ontwikkeling. In tegenstelling tot sommige landen geloven wij niet dat we de komende jaren moeten besteden aan het bestuderen van … Innovators loslaten is veel te verkiezen boven commissies en regelgevers de toekomst te laten bepalen. Wij zullen niet wachten op de normen …”

In het licht van de meer dan 2.000 studies die een breed scala van biologische schade door EMV’s aantonen, lijken de verzekeringen van de FCC en de US Food and Drug Administration dat blootstelling aan draadloze straling, inclusief 5G, veilig is, op zijn best onoprecht. Zoals opgemerkt in een artikel van Counterpunch:17

“Telecomlobbyisten verzekeren ons dat de reeds bestaande richtlijnen afdoende zijn om het publiek te beschermen. Die veiligheidsrichtsnoeren zijn echter gebaseerd op een onderzoek uit 1996 naar de mate waarin een mobiele telefoon het hoofd van een volwassen plastic paspop verwarmt. Dit is problematisch, om ten minste drie redenen:

1. levende organismen bestaan uit zeer complexe en onderling afhankelijke cellen en weefsels, niet uit plastic.

2. tot degenen die aan radiofrequente straling worden blootgesteld behoren foetussen, kinderen, planten en wilde dieren – niet alleen volwassen mannelijke mensen.

3. de frequenties die in de paspopstudie gebruikt werden, waren veel lager dan de blootstellingen in verband met 5G.”

Toch moet er in 2022 nog veel onderzoek naar de veiligheid van EMV gedaan worden. Van de meer dan 35.000 artikelen over EMV’s waren er op 1 augustus 2022 zelfs maar zeven medische of biologische studies.18 Maar “geen van deze studies heeft het signaal gemoduleerd of gepulst zoals 5G vereist, of andere kenmerken van 5G-technologie gebruikt,” aldus Joel M. Moskowitz, PhD, directeur van het Centre of Family and Community Health School of Public Health aan UC Berkeley.19

Welk niveau van EMF kunnen mensen verdragen?

De blootstelling aan EMV op veel frequenties die een biologische invloed hebben, zoals die waarop mobiele telefoons en Wi-Fi werken, is de afgelopen 100 jaar ongeveer 1 quintiljoen keer zo hoog geworden.20,21 Helaas is de blootstelling aan EMV tegenwoordig zo wijdverbreid, dat het vrijwel onmogelijk is nog gecontroleerde bevolkingsstudies uit te voeren, omdat geen enkele bevolkingsgroep echt onbelast of onaangetast is. Dit gebrek aan een controlegroep maakt het heel moeilijk om vast te stellen wat de werkelijke effecten zijn.

Toch is er één gecontroleerde blootstellingsstudie gedaan, waaruit blijkt dat het lang niet zo onschadelijk is als men denkt. Aan het begin van de 20e eeuw waren er twee bevolkingsgroepen in de Verenigde Staten – platteland en stad. De stedelijke gebieden waren over het algemeen geëlektrificeerd, terwijl het platteland pas rond 1950 geëlektrificeerd werd.

Dr. Sam Milham, een epidemioloog, analyseerde nauwgezet de sterftestatistieken tussen deze twee bevolkingsgroepen in de loop van de tijd, en daaruit bleek duidelijk dat er een groot verschil was in sterfte aan hartziekten, kanker en diabetes tussen deze twee groepen. Toen de plattelandsgebieden geëlektrificeerd werden, vloeiden de twee curven in elkaar over.

Vandaag leven en werken wij niet alleen in een geëlektrificeerde omgeving, maar worden wij ook omringd door microgolven van draadloze technologieën. Binnenkort komt daar misschien nog 5G bij, waardoor de blootstelling nog complexer en potentieel schadelijker wordt. Zoals opgemerkt door Counterpunch:22

  Geheime RNM technologie toont aan dat NSA iedereen kan volgen en de hersenen kan beïnvloeden

“5G radiofrequente (RF) straling maakt gebruik van een “cocktail” van drie soorten straling, variërend van radiogolven met relatief weinig energie, microgolfstraling met veel meer energie, en millimetergolven met enorm veel meer energie …

De extreem hoge frequenties in 5G zijn waar het grootste gevaar schuilt. Terwijl de 4G-frequenties tot 6 GHz gaan, stelt 5G biologisch leven bloot aan gepulseerde signalen in het bereik van 30 GHz tot 100 GHz. Het grote publiek is nog nooit eerder gedurende lange perioden aan zulke hoge frequenties blootgesteld.”

Gezondheidsrisico’s in verband met blootstelling aan 5G

De extra zorg die 5G met zich meebrengt is de toevoeging van de millimetergolf (“MMW”). Van deze bandbreedte, die van 30 gigahertz (GHz) tot 300 GHz loopt,23 is bekend dat ze tot 2 millimeter in het menselijk huidweefsel kan doordringen,24,25 wat een branderig gevoel veroorzaakt.

Dit is precies de reden waarom MMW door het Amerikaanse Ministerie van Defensie gekozen werd voor gebruik in wapens om mensenmassa’s te controleren (Active Denial Systems).26 MMW wordt ook gebruikt in zogenaamde “naakte lichaamsscanners” op luchthavens.27

Uit onderzoek is gebleken dat zweetkanalen in de menselijke huid als receptoren of antennes voor 5G-straling fungeren, en de straling in het lichaam trekken,28,29,30,31,32 en zo een temperatuurstijging veroorzaken. Dit helpt gedeeltelijk het pijnlijke effect te verklaren. Zoals opgemerkt door Dr. Yael Stein – die de 5G MMW-technologie en de interactie ervan met het menselijk lichaam heeft bestudeerd – in een brief uit 2016 aan de Federal Communications Commission:33

“Computersimulaties hebben aangetoond dat zweetklieren sub-terahertzgolven concentreren in de menselijke huid. De mens zou deze golven als warmte kunnen waarnemen. Het gebruik van sub-terahertz (millimetergolf) communicatietechnologie (mobiele telefoons, Wi-Fi, antennes) zou ertoe kunnen leiden dat mensen fysieke pijn waarnemen via nociceptoren.

Potentieel kunnen we, als 5G Wi-Fi in het publieke domein verspreid wordt, meer van de gezondheidseffecten verwachten die we nu met RF/microgolffrequenties zien, waaronder veel meer gevallen van overgevoeligheid (“EHS”), en ook veel nieuwe klachten van lichamelijke pijn en een nog onbekende verscheidenheid van neurologische stoornissen.

Het zal mogelijk zijn een oorzakelijk verband aan te tonen tussen de G5-technologie en deze specifieke gezondheidseffecten. De getroffen personen kunnen in aanmerking komen voor schadevergoeding.”

MMW is ook in verband gebracht met:34,35,36,37,38

 • Oogproblemen zoals lensopaciteit bij ratten, wat in verband wordt gebracht met het ontstaan van cataract,39 en oogschade bij konijnen,40,41
 • Beïnvloedde hartslagvariabiliteit, een indicator van stress, bij ratten,42,43,44 en veranderingen in de hartslag (aritmieën) bij kikkers,45,46
 • Pijn,47
 • Onderdrukte immuunfunctie,48
 • Verminderde groei en verhoogde antibioticaresistentie bij bacteriën,49

Zoals opgemerkt in een artikel op Gaia.com:50

“Veel wetenschappers begrijpen dat de elektromagnetische straling die door de deuren van onze microgolfovens lekt, kankerverwekkend is, en dus kanker kan veroorzaken. De meeste van deze wetenschappers geloven ook dat deze golven mutageen zijn, wat betekent dat ze de DNA-structuur van levende wezens veranderen.51

De lancering van 5G zal te vergelijken zijn met het aanzetten van uw magnetron, het deurtje openzetten, en het de rest van uw leven aan laten staan. Er is een goede reden waarom honderden wetenschappers actie voeren tegen de draadloze industrie.”

Inzicht in de schadelijke mechanismen van EMF’s

Zoals uitgelegd door Martin Pall, PhD, emeritus hoogleraar biochemie en medische basiswetenschappen aan de Washington State University, is het voornaamste gevaar van EMV’s, in het algemeen, dat zij overmatige oxidatieve stress veroorzaken, die leidt tot mitochondriale disfunctie.

Volgens het onderzoek van Pall,52,53,54,55 activeert radiofrequente microgolfstraling, zoals die van uw mobiele telefoon en draadloze router, de voltage-gated calcium channels (“VGCCs”) die zich in het buitenmembraan van uw cellen bevinden.

Volgens Pall zijn VGCCs 7,2 miljoen keer gevoeliger voor microgolfstraling dan de geladen deeltjes binnen en buiten onze cellen, wat betekent dat de veiligheidsnormen voor deze blootstelling er met een factor 7,2 miljoen naast zitten.

Laagfrequente microgolfstraling opent uw VGCC’s, waardoor een abnormale instroom van calciumionen in de cel mogelijk wordt, die op zijn beurt stikstofmonoxide (NO) en superoxide activeert, die bijna ogenblikkelijk reageren tot peroxynitriet,56 dat vervolgens carbonaatvrije radicalen veroorzaakt, die één van de schadelijkste reactieve stikstofsoorten zijn die we kennen, en waarvan gedacht wordt dat ze een hoofdoorzaak zijn van veel van de huidige chronische ziekten.

Voor een diepgaand begrip van peroxynitrieten en de schade die zij aanrichten, zie “Nitric Oxide and Peroxynitrite in Health and Disease”57 – een document van 140 bladzijden met vrije toegang en 1.500 referenties, geschreven door Dr. Pal Pacher, Joseph Beckman en Dr. Lucas Liaudet.

Een van de belangrijkste gevaren van peroxynitriet is dat het DNA beschadigt. Uit de Europese REFLEX studie die in 2004 gepubliceerd werd, bleek dat de niet-thermische effecten van 2G en 3G straling eigenlijk heel erg lijken op de effecten van X-stralen, wat de genetische schade betreft die ze veroorzaken.58

Uw lichaam is in staat die schade te herstellen door middel van een familie van 17 verschillende enzymen die gezamenlijk poly ADP ribose polymerases (PARP) worden genoemd. Maar hoewel PARP goed werken, hebben zij NAD+ nodig als brandstof, en wanneer hun NAD+ op is, stoppen zij met de reparatie van uw DNA.

Dit kan op zijn beurt leiden tot vroegtijdige celdood, aangezien er 100 tot 150 NAD+ moleculen nodig zijn om één enkele DNA-strengbreuk te repareren. NAD+ is van centraal belang voor het behoud van de cellulaire en mitochondriale gezondheid, dus het feit dat PARP NAD+ verbruikt om EMV-schade tegen te gaan is een belangrijk punt van zorg.

Kanker is niet het voornaamste gezondheidsrisico van EMV

De spanning in uw lichaam blijkt een belangrijke rol te spelen bij gezondheid en ziekte. De productie van elektriciteit door uw lichaam stelt uw cellen in staat te communiceren en biologische basisfuncties uit te voeren die nodig zijn voor uw overleving. Uw lichaam is echter ontworpen om op zeer specifieke niveaus en frequenties te werken.

Het lijkt logisch dat omringd zijn door door de mens gemaakte EMV’s die 1 quintiljoen keer hoger zijn dan de natuurlijke EMV-omgeving van de aarde, het vermogen van uw DNA om biologische signalen te ontvangen en door te geven kan verstoren.

Hoewel de controverse over EMV-schade zich vooral heeft toegespitst op de vraag of het al dan niet kanker kan veroorzaken, vooral hersentumoren, is dit eigenlijk niet uw grootste zorg. Aangezien de schade sterk verband houdt met de activering van uw VGCCs, spreekt het vanzelf dat de gebieden waar de VGCCs het dichtste zijn, het kwetsbaarst zijn voor schade.

Welnu, de hoogste dichtheid van VGCCs vindt u in uw zenuwstelsel, uw hersenen, de pacemaker in uw hart en de mannelijke teelballen. Als gevolg daarvan zullen EMV’s waarschijnlijk bijdragen tot neurologische en neuropsychiatrische,59 problemen, hart- en voortplantingsproblemen.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot hartritmestoornissen, angst, depressie, autisme, Alzheimer en onvruchtbaarheid. Dit is inderdaad wat onderzoekers steeds weer vinden, en al deze gezondheidsproblemen komen veel meer voor en doden meer mensen dan hersenkanker.

Bovendien, als men ziet hoeveel mensen reeds met elektromagnetische overgevoeligheid te kampen hebben, zal het verzadigen van steden en voorsteden met MMW-straling het probleem ongetwijfeld wijder verbreiden, en het leven ondraaglijk maken voor degenen die de gevolgen van draadloze straling al voelen.

Mediatruc om de aandacht af te leiden van de bezorgdheid over 5G: Geef de Russen de schuld

In een artikel op Medium,60 wijst Devra Davis, PhD. – een gerespecteerd en geloofwaardig onderzoeker naar de gevaren van gsm-straling – op een mediatrend om wetenschappers die waarschuwen voor de gevaren van 5G af te schrijven door hen te bestempelen als “losgeslagen paniekzaaiers … verbonden met Russische propaganda.”

“Zou het toeval kunnen zijn dat na het verhaal van de NY Times, de Wall Street Journal en de Britse Telegraph dezelfde laster van schuld door associatie hebben overgenomen,” schrijft zij,61 en voegt eraan toe:

  EU-onderzoeksrapport over 5G: straling kan kanker veroorzaken

“Deze anders zo geloofwaardige mediabronnen negeren de aanzienlijke hoeveelheid wetenschap die de gevaren van draadloze straling en 5G aanwijst, zoals gedetailleerd is beschreven in onafhankelijke journalistieke onderzoeken die uitgebreid in de media in heel Europa zijn verschenen en door grote netwerken zijn behandeld …

Zou het niet melden van deze kritieke 5G-kwesties en het corrigeren van misleidende informatie over de gezondheidseffecten van draadloze en 5G in de New York Times iets te maken kunnen hebben met hun nieuwe joint venture met Verizon op het gebied van 5G-journalistiek, of met het feit dat in de raad van bestuur van de Times functionarissen van Facebook, Verizon, Media Lab en andere stalwarts van de telecomindustrie zitten, terwijl Carlos Slim, hoofd van enkele van de grootste telecombedrijven ter wereld, is afgeslankt en nu nog maar 15 procent van zijn aandelen bezit?”

Davis wijst ook op een duidelijk verschil tussen de Amerikaanse en de Russische wetenschappelijke deskundigheid ten aanzien van EMF:

“De geschiedenis van het onderzoek naar de milieu- en volksgezondheidseffecten van radiofrequente microgolfstraling (“draadloze straling”) vertoont enkele ongemakkelijke parallellen met die van de tabak.

In de jaren 1950 en 1960 moesten wetenschappers die de schadelijke gevolgen van tabak aantoonden, worstelen om serieuze aandacht en financiële steun. De geldigheid van hun standpunten werd pas aanvaard nadat de tol van ziekte en dood onloochenbaar was geworden.

Voor de gezondheidseffecten van draadloze straling tekent zich een soortgelijk patroon af. Telkens wanneer een agentschap van de Amerikaanse regering met positieve bevindingen kwam, werd de subsidie voor het onderzoek naar de gezondheidseffecten gecanceld.

Het Office of Naval Research, het National Institute of Occupational Safety and Health, het Department of Health, Education and Welfare, en het Environmental Protection Agency hadden alle ooit levendige onderzoeksprogramma’s die de gevaren van draadloze straling documenteerden. Al deze programma’s zijn geschrapt, als gevolg van de druk van degenen die dit werk wilden onderdrukken.

De 50 jaar onderzoek die Rusland sinds de Koude Oorlog naar elektromagnetische straling heeft gedaan, heeft ertoe geleid dat zij duidelijk hebben begrepen dat deze blootstelling wel degelijk biologische gevolgen heeft. Het Russische Nationale Comité voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling heeft in 2011 een resolutie62 uitgevaardigd waarin personen onder de 18 wordt aanbevolen geen mobiele telefoon te gebruiken.”

Hersenkankerrisico is waarschijnlijk reëel

De NTP Cell Phone Studie Uitgelegd – met Dr. Ron Melnick, 7 mei 2019 (15 min)

Terwijl hartziekten, dementie en onvruchtbaarheid het risico van hersenkanker overschaduwen, blijft de mogelijkheid van kanker nog steeds bestaan en kan het een veel grotere zorg zijn voor jonge kinderen die opgroeien omringd door draadloze technologieën dan wij ons realiseren.

Het is een feit dat wij pas over tien of twee jaar, wanneer de jongeren van vandaag volwassen zijn, met zekerheid zullen weten of het gebruik van mobiele telefoons met baby’s in de baarmoeder en op jonge leeftijd het aantal gevallen van hersenkanker doet toenemen. Steeds meer onderzoek wijst erop dat de straling van mobiele telefoons zeker invloed heeft op uw risico, en er zijn een aantal overtuigende anekdotische verslagen die moeilijk te negeren zijn.

In haar artikel,63 vermeldt Davis Robert C. Kane, een hooggeplaatst telecommunicatie-ingenieur “die in de jaren tachtig vrijwillig als proefkonijn had gediend voor Motorola en andere bedrijven die nieuwe draadloze technologieën ontwikkelden.”

Hij ontwikkelde een soort kwaadaardige hersenkanker waarvan het National Toxicology Program later bevestigde dat het een neveneffect was van de blootstelling aan de straling van mobiele telefoons (zie video hierboven). De resultaten van het NTP zijn in 2018 gepubliceerd. Voor zijn dood in 2002 publiceerde Kane het boek, “Cell phone Radiation – Russian Roulette,”64 waarin hij verklaarde dat:65

“Nooit in de geschiedenis van de mensheid is er zo’n praktijk geweest als wij nu tegenkomen met het op de markt brengen en distribueren van producten die vijandig zijn voor het menselijk biologisch systeem, door een industrie met voorkennis van die effecten.”

FCC is een gekaapt agentschap dat niet kan worden vertrouwd

Davis wijst ook op een ander cruciaal probleem, namelijk het feit dat de FCC in de greep is van de telecommunicatie-industrie, die op haar beurt de desinformatiestrategieën heeft geperfectioneerd die voordien door de tabaksindustrie werden gebruikt. Zij schrijft:66

“… In 2015 werd in een Harvard-exposure de draaideur tussen de FCC en de telecomindustrie opgespoord en geconcludeerd dat de FCC een gekaapt agentschap is en dat “de veiligheid, gezondheid en privacy van de consument, samen met de portemonnee van de consument, allemaal over het hoofd gezien, opgeofferd of geplunderd zijn als gevolg van de ongecontroleerde invloed van de industrie.””

Het boek in kwestie is “Captured Agency: How the Federal Communications Commission Is Dominated by the Industries It Presumably Regulates,” geschreven door onderzoeksjournalist Norm Alster.67

Een voorbeeld: vóór zijn rol als voorzitter van de FCC stond Wheeler aan het hoofd van de CTIA, de lobbygroep voor de draadloze industrie, wat zijn commentaar op 5G verklaart, en waarom de FCC niet gelooft in het bestuderen van de gezondheidsrisico’s ervan, en “niet zal wachten op de standaarden.”

Het boek laat ook zien hoe de telecom-industrie de publieke opinie manipuleert door de geloofwaardigheid te ondermijnen van wetenschappers die over gevaren spreken, door te snoeien in fondsen voor onderzoek, door gemanipuleerde studies te publiceren die geen kwaad aantonen en door te beweren dat er “wetenschappelijke consensus” is over geen schade, terwijl die consensus eigenlijk niet bestaat. Natuurlijk geeft de telecommunicatie-industrie ook miljoenen dollars uit om bij de FCC te lobbyen voor zaken die van invloed kunnen zijn op haar winstcijfers.68

5G bedreigt weersvoorspelling

Interessant is dat, afgezien van de mogelijke gevolgen voor de gezondheid, een wereldwijd 5G netwerk ook ons vermogen om het weer te voorspellen in gevaar zal brengen, waardoor niet alleen de burgerbevolking gevaar loopt, maar ook de marine.69 Volgens een paper,70 in het tijdschrift Nature zal een wijdverspreide 5G-dekking verhinderen dat satellieten veranderingen in waterdamp kunnen waarnemen, en dat is de manier waarop meteorologen weersveranderingen en stormen voorspellen.

Davis citeert,71 Stephen English, een meteoroloog bij het European Centre for Medium-Range Weather Forecasts: “Dit is de eerste keer dat wij een bedreiging zien voor wat ik de kroonjuwelen van onze frequenties zou willen noemen – de frequenties die wij absoluut moeten verdedigen, wat er ook gebeurt.”

Helaas, de FCC negeert dergelijke zorgen en, volgens Davis, “worden weerdeskundigen binnen de Amerikaanse regering gemuilkorfd.” In een brief aan de FCC hebben Sens. Ron Wyden, D-Ore, en Maria Cantwell, D-Wash., er bij het agentschap op aan om de uitbreiding van draadloze communicatie in de 24 GHz band om deze reden te beteugelen.72

Informeer uzelf over de gezondheidsrisico’s van 5G

Mijn boek, “EMF*D: 5G, Wi-Fi & Cell Phones: Hidden Harms and How to Protect Yourself,” gaat over EMF-gevaren, met een uitgebreide bron over de huidige technologieën, zoals:

 • Wat EMF’s (elektromagnetische velden) eigenlijk zijn, waar u ze in uw dagelijks leven tegenkomt, en hoe ze u beïnvloeden
 • De tol die EMF’s aantoonbaar eisen bij aandoeningen als kanker, hartziekten, en neuropsychiatrische aandoeningen
 • Waarom u grotendeels in het ongewisse bent gelaten over deze bedreiging van uw gezondheid
 • Hoe u de schade van EMV’s op cellulair niveau kunt herstellen
 • Praktische strategieën om uzelf en uw dierbaren te beschermen tegen EMV’s thuis, op het werk, en in de wereld

U kunt ook een informatieblad van twee bladzijden over 5G,73 downloaden van de Environmental Health Trust. Op hun website kunt u ook een lange lijst van gepubliceerde wetenschappelijke studies raadplegen die reden tot bezorgdheid geven.74

Om uw blootstelling aan EMV te verminderen, moet u de onderstaande suggesties doorlezen en er zoveel mogelijk van uitvoeren. Extra richtlijnen en oplossingen om elektrische en magnetische velden te verminderen vindt u ook aan het eind van “Healthy Wiring Practices, “75 een document dat gemaakt is door bouwbioloog Oram Miller, die ik over dit onderwerp geïnterviewd heb.

Nachtelijke sanering

 • Gebruik Stetzer of Greenwave filters om spanningstransiënten uit uw elektriciteit te verwijderen, en gebruik meters om te bevestigen dat ze binnen een veilig bereik liggen.
 • Gebruik een wekker die op batterijen werkt, liefst een zonder licht. Ik gebruik een sprekende klok voor visueel gehandicapten.76
 • Overweeg om het bed van uw baby naar uw kamer te verplaatsen in plaats van een draadloze babyfoon te gebruiken. U kunt ook een bedrade monitor gebruiken.
 • Als u toch Wi-Fi moet gebruiken, zet het dan uit als u het niet gebruikt, vooral ’s nachts als u slaapt. In het ideale geval kunt u ernaar streven uw huis te bedraden, zodat u de Wi-Fi helemaal kunt uitschakelen. Het is belangrijk te beseffen dat als u een Wi-Fi-router hebt, u een zendmast voor mobiele telefonie in uw huis hebt. In het ideale geval elimineert u uw Wi-Fi en gebruikt u gewoon een bekabelde Ethernet-verbinding. Als u absoluut een router moet hebben, kunt u hem in een afgeschermde tas doen wanneer u hem niet gebruikt. U kunt afgeschermde artikelen online vinden, of er zelf een maken met Swiss Shield stof. Hebt u een notebook zonder ethernetpoorten, dan kunt u met een USB-ethernetadapter een bekabelde verbinding met het internet maken.
 • Voor een uitgebreidere afscherming kunt u overwegen de muren en het plafond van uw slaapkamer te verven met speciale afschermende verf, die RF van bronnen van buitenaf, zoals GSM-masten, slimme meters en radio/TV-masten, zal tegenhouden. Ramen kunnen bedekt worden met metalen raamhorren of folie. Voor uw bed kunt u een afschermend bedhemeltje overwegen.
  5G-masten kunnen gezonde mensen ziek maken, zo blijkt uit twee casusrapporten

Strategieën voor overdag om onnodige blootstelling aan EMV te verminderen

 • Om de blootstelling aan EMV overdag te verminderen, kunt u overwegen Stetzer filters te gebruiken om het niveau van vuile elektriciteit of elektromagnetische interferentie die opgewekt wordt te verlagen. U kunt deze ook meenemen naar uw werk of wanneer u op reis gaat. Dit is misschien wel de beste strategie om de schade van de blootstelling aan EMV te verminderen, want het blijkt dat het grootste deel ervan wordt opgewekt door de frequenties die de filters verwijderen.
 • Verbind uw desktopcomputer met het internet via een bekabelde Ethernet-verbinding en zorg ervoor dat uw desktop in vliegtuigmodus staat. Vermijd ook draadloze toetsenborden, trackballs, muizen, spelsystemen, printers en draagbare huistelefoons. Kies voor de bedrade versies.
 • Draag uw mobiele telefoon niet op uw lichaam, tenzij in vliegtuigmodus, en slaap er nooit mee in uw slaapkamer, tenzij hij in vliegtuigmodus staat. Zelfs in vliegtuigmodus kan hij signalen uitzenden, daarom doe ik mijn telefoon in een zak van Faraday.77 Ze zijn niet duur, slechts $10 voor twee stuks. Ik heb ze getest en ze zijn zeer doeltreffend in het blokkeren van straling.
 • Wanneer u uw mobiele telefoon gebruikt, gebruik dan de luidspreker en houd de telefoon minstens een meter van u vandaan. Probeer uw tijd op de mobiele telefoon radicaal te verminderen. Ik gebruik mijn mobiele telefoon gewoonlijk minder dan 30 minuten per maand, en meestal wanneer ik op reis ben. Gebruik in plaats daarvan VoIP-softwaretelefoons die u kunt gebruiken terwijl u via een bekabelde verbinding met het internet verbonden bent, of nog beter, gebruik een vaste telefoon.

Algemene huishoudelijke sanering

 • Als u nog steeds een microgolfoven gebruikt, overweeg dan om die te vervangen door een stoomconvectieoven, die uw voedsel even snel en veel veiliger zal opwarmen.
 • Vermijd het gebruik van “slimme” apparaten en thermostaten die afhankelijk zijn van draadloze signalen. Dit geldt ook voor alle nieuwe “slimme” televisies. Ze worden slim genoemd omdat ze een Wi-Fi-signaal uitzenden en u, in tegenstelling tot uw computer, het Wi-Fi-signaal niet kunt uitschakelen. Overweeg in plaats daarvan een grote computermonitor als tv te gebruiken, want die zendt geen Wi-Fi-signaal uit.
 • Vervang CFL-lampen door gloeilampen. Het beste is om alle fluorescentielampen uit uw huis te verwijderen. Niet alleen stralen ze ongezond licht uit, maar wat nog belangrijker is, ze brengen ook stroom over op uw lichaam, alleen al omdat u in de buurt van de lampen bent.
 • Dimmerschakelaars zijn een andere bron van vuile elektriciteit, dus overweeg om gewone aan/uit schakelaars te installeren in plaats van dimmerschakelaars.
 • Weiger slimme meters zolang u kunt, of voeg een schild toe aan een bestaande slimme meter, waarvan is aangetoond dat sommige de straling met 98% tot 99% verminderen.78

Bronnen en referenties


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

5G DOSSIER

Vogels wereldwijd aangetast door 5G elektromagnetische golvenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelKiev’s waanzin tegenover de Russische belegering: Verschroeide aarde, terreur, radioactieve zelfmoord
Volgend artikelRebecca Foat: 40-jarige Canadese vrouw heeft onmiddellijk spijt van deugdsignalering, foto te tweeten van haar baby die mRNA-injecties krijgt
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

39 REACTIES

 1. Volgens David Icke is 5G bij 60Ghz dodelijk. De lichaamscellen nemen dan geen zuurstof meer op. Ook willen ze het gebruiken bij zelfrijdende auto’s. Ook daar schijnt het levensgevaarlijk te zijn:

  https://www.ad.nl/auto/zelfrijdende-auto-s-zijn-potentiele-massavernietigingswapens~ad3f83cf/?referrer=https%3A%2F%2Fsearch.brave.com%2F

  Stoppen dus met die onzin! Zo wie zo stoppen met al die digitalisering, helemaal niet nodig. Ik kan mijn leven prima leven zonder al die ‘smart’ troep.

 2. Ook nu weer deels fear mongering. Je hoort mensen in de alt media elkaar constant napraten over de schadelijkheid van 5G, maar nooit over 4G dat veel schadelijker is voor de gezondheid. Dit, omdat 5G met een heel laag vermogen wordt uitgezonden en 4G met een veel hoger vermogen. 5G wordt om die reden heel makkelijk geblokkeerd door zelfs maar een blaadje of een raam. Dat is mede waarom er zoveel antennes nodig zijn. De militaire wapens voor crowd control gebruiken welliswaar 60 ghz, maar met een gigantisch hoog vermogen. Echter, niet uitgesloten is dat ze het vermogen in de 5G antennes tijdelijk kunnen opschroeven om burgers op die manneer via straling aan te kunnen vallen.
  Ik heb al jaren een goede rf meter en kan zeggen dat de hoeveelheid 4G straling krankzinnig hoog is, terwijl ik laatst door een smal betonnen tunneltje fietste onder een snelweg en halverwege stond iemand te appen ! Die had gewoon bereik !

 3. 5G werd al 2 jaar terug verboden in Brussel.
  Rarara, waarom….

  Voor mij is dat het bewijs, dat er eengevaarlijke agenda is.

 4. Bij ONS zit 5G nog in hetzelfde bereik als 4G.
  Later richting 3.5GHz,
  Signalen hebben echter maar een Klein gaatje nodig om door te dringen, op mijn stalen boot kan ik benedendeks gewoon internet ten.
  Van die Hoge frequenties zoals 26GHz is voorlopig nog geen sprake.
  60GHz wordt wel gebruikt voor bijv een draadloze HDMI verbinding, Neem maar liver een kabeltje.

 5. Ik zou allemaal eens het artikel over domme mensen lezen.
  En als je dat echt leest, met een iq iets hoger dan een kanarievogel di niet van zijn stokje valt, dan kan je enkel concluderen dat het op zowat elke reaguurder hier van toepassing is.
  Inclusief de site hier eigenlijk.
  Nog nooit zo veel domme mensen op 1 pkek aangetroffen.

  Ps. Geef 1 stelling en ik weerleg ze.

   • @jossi, een echt intelligent persoon verdoet z’n tijd niet om teksten/sites van domme mensen te lezen. Laat staan erop te reageren want met domme mensen in gesprek gaan is zinloos. Lekker laten gaan!

  • Eigenlijk ben je het niet waard, maar goed.
   Er is nog een ander aspect, wat mij bij dommeriken altijd opvalt: een dommerik gaat er altijd van uit dat een ander net zo dom is als hij zelf.
   Aangezien je zelf niet weet hoe het woord ‘plek’ gespeld wordt, en Jan hierboven de maat neemt over een futiliteit, lijkt het me verstandig om je zelf voortaan niet meer als het middelpunt van het heelal te beschouwen en terug te keren naar de instelling waaruit je recentelijk, ten onrechte, bent ontslagen.
   Kun je weer wasknijpers in elkaar gaan zetten…

 6. Uitbannen deze tering zooi
  Het word gebruikt in combi met de vaccinaties.
  En mijn huiskat weet niet meer waar hij het zoeken moet.
  Rond vijven neemt de straling toe en dat arme beestje krijgt het dan
  Spaans benauwd.
  Dieren zijn ontvankelijker voor deze shit het vermoord ze
  nog eerder dan ons.
  Die fuck straling is de Covid ziekte jammer dat zo weinig mensen
  dat in willen zien.
  Want het ifoontje dat zombie speeltje is verslavend heilig.
  ik heb er geen! Dus ook geen controle spionage waar ik gaat.
  En bij mezelf merk ik ook trubles. O jee zou het cojona zijn?
  want ik ben prikje vrij.
  Die hele fuck zooi mag van mij de fik in.

  • Wilma ter Raa heeft jaren geleden in haar praktijk al met totaal geflipte paarden van doen gehad door 3G.
   Één.van mijn honden en ikzelf weten ook wanneer ze met die witte kastjes lopen te sprlen.
   Ondertussen denk ik dat het nog niet zo slecht zou zijn als we helemaal geen stroom meer zouden kunnen opwekken. De mens heeft tot voor kort zonder geleefd en waarschijnlijk gelukkiger dan wij.

   • Onlangs vernam ik van iemand dat deze een wespennest in de buitenmuur heeft. Een aantal van deze wespen kruipen door de kieren naar binnen. Ter hoogte van de meterkast waarin een ´S.M.A.R.T.´ meter zit, vallen een aantal daarvan ter plekke dood neer.

    Voor degenen die zich enigszins in de materie hebben verdiept een bekend fenomeen…

 7. Hoe beïnvloed de maan ons leven en kijk naar de eerste kaart en lees de ziektes die hier al uit voortvloeien en hoe G5 dit nog eens versterkt en gek genoeg zetten we al deze antennes ook nog eens op een ziekenhuis.

  Maken dus dus een ziekenhuis de ergste plek om überhaupt maar te verblijven en alles omwille van techniek met het idee dat dit ons leven zou verbeter of Profit over Life….. https://medium.com/@createyourownworld/profit-over-life-7a8a05cb08af

  https://medium.com/@createyourownworld/hoe-be%C3%AFnvloedt-de-maan-ons-leven-6b2a6769abee

  • New Age gezwets, geheel in lijn met het huidige tijdsgewricht.
   Lekker shoppen bij allerlei ‘profeten’, dierenriem, esoterische rimram.
   U bent wel erg misleid door deze omgedraaide wereld.
   Sterkte er mee, U zult het nodig hebben.

    • Eerst eens fatsoenlijk Engels leren, Wanking Joost.
     Valt niet mee, hè…
     En oh ja, schreeuwen is zo ordinair.
     Als je niets te melden hebt, en al helemaal geen argumenten hebt om ook maar iets van je geschreeuw te onderbouwen, moet je gewoon je mond houden.
     Of een molen van Lucifers gaan maken…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in