De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov hield een keynote speech op een internationale veiligheidsconferentie waarin hij het Russische standpunt over internationale veiligheidsvraagstukken uiteenzette. Daarbij vond hij ook duidelijke woorden.

Aangezien Lavrovs toespraak van 24 mei een aantal zeer duidelijke uitspraken bevatte, heb ik besloten de toespraak in zijn geheel te vertalen om zijn uitspraken niet uit hun verband te rukken, schrijft Thomas Röper.

Begin van de vertaling:

Geachte heer voorzitter,

Geachte collega’s, dames en heren,

Ik ben dankbaar voor de uitnodiging om de 11e Internationale Ontmoeting van Hoge Veiligheidsfunctionarissen toe te spreken.

De noodzaak van dergelijke besprekingen kan nauwelijks worden overschat. De huidige internationale betrekkingen ondergaan een waarlijk kardinale en tektonische omwenteling. De mogelijkheid van overheersing door één land, of zelfs één groep landen, bestaat niet meer. De wereld evolueert gestaag naar een meer rechtvaardig multipolair systeem dat, zoals president Vladimir Poetin op 9 mei van dit jaar tijdens de parade op het Rode Plein zei, “gebaseerd is op de beginselen van vertrouwen en ondeelbaarheid van veiligheid, gelijke kansen voor de vrije en authentieke ontwikkeling van alle landen en volkeren”.

Wij zijn getuige van de geleidelijke consolidatie van de standpunten van de staten van het Zuiden en het Oosten van de wereld, die zich in de eerste plaats laten leiden door hun fundamentele nationale prioriteiten en niet door het bekrompen eigenbelang van hun voormalige koloniale meesters. Ook de multilaterale diplomatie ontsnapt niet aan deze algemene tendens. Nieuwe soorten groeperingen zoals de Sjanghai Samenwerkingsorganisatie, de BRICS en de Euraziatische Economische Unie dragen bij tot de democratisering van het internationale leven. Dit alles moet op termijn leiden tot een meer evenwichtige, duurzame en inclusieve wereldorde.

Deze objectieve tendens wordt categorisch afgekeurd door de westerse minderheid, aangevoerd door de VS. In hun streven naar wereldheerschappij stoppen Washington en zijn satellieten voor niets, van unilaterale sancties tot informatieoorlog. Zij handelen in de logica van de Koude Oorlog en verdunnen de geopolitiek royaal met ideologie. In strijd met het beginsel van soevereine gelijkheid van staten dat is vastgelegd in het VN-Handvest, leggen zij de wereldgemeenschap een kunstmatige verdeling op in “democratieën” en “autocratieën”. Volgens verklaringen op de recente G7-top in Japan beschouwt het Westen Rusland en China als strategische tegenstanders die een bijna existentiële bedreiging vormen voor zijn dominantie.

Het punt is dat het Westen de VN-georiënteerde wereldorde die uit de Tweede Wereldoorlog is voortgekomen, probeert te vervangen door een “op regels gebaseerde orde”. Deze “regels”, die niemand ooit heeft gezien en die a priori niet juridisch bindend kunnen zijn, willen de westerse elites uitbreiden naar de hele wereld. Het doel is duidelijk: het systeem van het moderne internationale recht vernietigen en de ontwikkeling van nieuwe centra in de wereld vertragen in de hoop hun problemen te kunnen blijven oplossen in de geest van het kolonialistische beleid ten koste van anderen.

Washington is al vele jaren bezig met de eenzijdige vernietiging van de Europese veiligheidsarchitectuur en richt zich op het creëren van onaanvaardbare bedreigingen voor Rusland. Het volstaat te zeggen dat de VS zich twintig jaar geleden hebben teruggetrokken uit het ABM-verdrag, het Verdrag inzake het verbod op korte- en middellangeafstandsraketten en het Open Skies-verdrag. Nadat de OVSE een marginale structuur is geworden die geen invloed heeft op de gang van zaken op het gebied van de Europese veiligheid, zijn de VS en hun Europese bondgenoten al geruime tijd een openlijk provocerende koers gaan varen ten aanzien van de uitbreiding van de NAVO naar het oosten. Dit ondanks politieke beloften aan de Sovjetleiders om het bondgenootschap “geen centimeter” uit te breiden en toezeggingen op het hoogste niveau om de eigen veiligheid niet te versterken ten koste van de veiligheid van anderen.

  Rusland schakelt over van een "speciale operatie" in Oekraïne op het richten van de hele NAVO in een ingrijpende "demilitarisering"

In feite weerspiegelde de roekeloze uitbreiding van het Noord-Atlantisch Bondgenootschap de bedoelingen die ten grondslag lagen aan Hitlers beleid van “Drangs nach Osten” (Drang naar het Oosten). De ware bedoelingen van westerse politici werden opnieuw duidelijk in december 2021, toen Washington en Brussel opnieuw de voorstellen van Rusland verwierpen om ons land juridisch bindende veiligheidsgaranties te geven. Overigens wil ik opmerken dat het recente besluit van Rusland om het CFE-verdrag op te zeggen slechts een formele erkenning is van het feit dat dit verdrag achterhaald is door de diepgaande verslechtering van de militaire en politieke situatie in Europa, veroorzaakt door de VS en Brussel.

De militaire operatie, uitgevoerd op basis van artikel 51 van het VN-Handvest over het recht van staten op zelfverdediging, is een gedwongen maar noodzakelijke stap om de bedreiging van onze veiligheid door de NAVO direct aan de grenzen van Rusland weg te nemen en om mensen van wie de voorouders al eeuwenlang op hun land wonen in door Rusland gestichte steden te beschermen tegen uitroeiing.

Het “collectieve Westen” maakt er geen geheim van Rusland een “strategische nederlaag” te willen toebrengen. Het gebruikt het Kievse regime, volgepompt met NAVO-wapens, als anti-Russische stormram. Tegelijkertijd verspreiden steeds meer westerse voorraden zich ongecontroleerd over de wereld.

De facto zijn de NAVO-landen direct betrokken bij het conflict aan de kant van Kiev. Deze onverantwoordelijke lijn vergroot het gevaar van een directe militaire botsing tussen de kernmachten aanzienlijk. Wij sturen signalen naar de westerse hoofdsteden dat een dergelijk scenario niet kan worden toegestaan. Helaas worden deze genegeerd of voor propagandadoeleinden verdraaid.

Onze tegenstanders verhogen ook de “inzet” in Oekraïne, omdat de poging om Rusland te “breken” door toedoen van Oekraïense neonazi’s een integraal onderdeel is geworden van hun algemene lijn voor de heropleving van een unipolaire wereldorde. Het doel is om concurrenten uit te schakelen, zodat de “gouden miljard” zijn neokoloniale agenda kan blijven uitvoeren en de hulpbronnen van de rest van de wereld kan overhevelen voor zijn eigen voordeel.

Daartoe wordt het door het Westen gecreëerde systeem van “globalisering” gebruikt, inclusief de monetaire, financiële en handelscomponenten ervan. Toen de VS beseften dat zij hun suprematie in de wereld hadden verloren en hun concurrenten moesten verzwakken, keerde Washington zich onmiddellijk en zonder aarzelen tegen hun eigen ooit “heilige” beginselen van vrije markt, eerlijke concurrentie, onschendbaarheid van eigendom en vermoeden van onschuld.

Afgezien van Moskou worden de meeste staten bedreigd en gechanteerd. We kunnen zien hoe de VS de situatie rond Taiwan doelbewust aanwakkert als onderdeel van hun “Indo-Pacifische strategieën”. Washington betrekt zijn satellieten niet alleen in Europa maar ook in het Verre Oosten bij zijn destructieve plannen in de regio Azië-Stille Oceaan. Door op de NAVO-top in Madrid de “ondeelbaarheid van Euro-Atlantische en Indo-Pacifische veiligheid” te verkondigen, hebben de westerse landen besloten de Asean-centrische veiligheidsarchitectuur in dit deel van de wereld een fatale slag toe te brengen. In plaats van een constructieve samenwerking die alle landen ten goede komt, installeren de Angelsaksen de militaire infrastructuur van de NAVO in de regio, richten zij AUCUS en andere militair-politieke “kleine allianties” op en proberen zij enkele Zuidoost-Aziatische landen bij hun explosieve spelletjes te betrekken. Dit alles kan alleen maar aanleiding geven tot ernstige bezorgdheid.

Het “collectieve Westen” schudt al jaren de situatie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika door elkaar. Het probeert zijn “orde” te vestigen in de post-Sovjetruimte, met inbegrip van Transkaukasië en Centraal-Azië. In navolging van koloniale praktijken tracht zij de rijke bodemschatten van het Afrikaanse continent verder te exploiteren. De VS blijven Latijns-Amerika en het Caribisch gebied als hun “achtertuin” beschouwen en reageren nerveus wanneer deze landen een onafhankelijk beleid voeren. In alle bovengenoemde regio’s wakkeren westerlingen doelbewust interetnische, interreligieuze en interstatelijke conflicten aan.

  Rode lijn, valse vlag deel 2 in Oekraïne - Zullen Amerikaanse generaals de waanzin stoppen?

Het meest recente voorbeeld is de situatie in Soedan. De wortels van het probleem waarmee het land wordt geconfronteerd, liggen in het al lang bestaande Amerikaanse beleid om de eenheidsstaat op te splitsen en Sudan en Zuid-Sudan te creëren. Als gevolg daarvan is er in geen van beide landen vrede of welvaart geweest.

In het belang van vermindering van de internationale spanningen roepen wij Washington en Brussel op een einde te maken aan besluiten tot eenzijdig gebruik van geweld en pogingen om de VN te marginaliseren, en te stoppen met het creëren van structuren buiten de VN met beperkt lidmaatschap die geen legitimiteit hebben, maar beweren over alle anderen te heersen. Wij moeten concluderen dat de heersende kringen in het Westen niet klaar zijn voor een herstructurering van hun buitenlands beleid op basis van de beginselen van het internationaal recht, collegialiteit, gelijkheid en wederzijdse afweging van belangen.

Het gaat er nu om de mondiale veiligheidsarchitectuur te vernieuwen met meer duurzaamheid, op basis van onvoorwaardelijke eerbiediging van de beginselen van het VN-Handvest in hun geheel en hun onderlinge verbondenheid in de praktijk. Gezien de destructieve lijn van het Westen en zijn onwil om eerlijk samen te werken, kan dit doel worden bereikt door het creëren van regionale en interregionale veiligheidsmechanismen die buiten de macht van Washington en zijn satellieten vallen, door het creëren van gecoördineerde ruimten van pragmatische samenwerking en stabiele groei.

Werkelijk democratische intergouvernementele structuren die een constructieve, creatieve en op de toekomst gerichte agenda bevorderen waarbij de nadruk ligt op het beginsel van consensus in plaats van blokdiscipline, kunnen hiertoe het belangrijkste hulpmiddel zijn. De veelzijdige betrekkingen tussen de multilaterale organisaties die in de grotere Euraziatische regio actief zijn, moeten worden verdiept. Daartoe behoren de CSTO, de Euraziatische Economische Unie, het GOS, de Sjanghai Samenwerkingsorganisatie, de ASEAN en de Samenwerkingsraad van de Golf. De opneming van veiligheidsvraagstukken op het vasteland in de lijst van onderwerpen die moeten worden behandeld in het kader van de internationale organisatie die de Conferentie over interactie en vertrouwenwekkende maatregelen in Azië moet vervangen, is terecht.

Het wordt steeds dringender voor de zich dynamisch ontwikkelende Euraziatische staten om een stabiele internationale omgeving te creëren en een sfeer van goed nabuurschap te scheppen. Ik stel met voldoening vast dat er belangstelling bestaat voor samenwerking zonder dictaat en inmenging van extra-regionale mogendheden. Gezamenlijke inspanningen op het gebied van veiligheid zullen een organische aanvulling vormen op de bestaande samenwerking op het gebied van industrie, infrastructuur en intermenselijke contacten. Op de lange termijn zal dit niet alleen de volkeren van Eurazië, maar de hele wereld ten goede komen.

Geachte collega’s,

Wij zijn er altijd van uitgegaan dat de huidige geopolitieke onrust geen belemmering mag vormen voor de bundeling van internationale inspanningen om de vele bedreigingen die de hele mensheid gemeen heeft, effectief aan te pakken.

De kwestie van de bioveiligheid blijft zeer actueel, vooral in de context van de feiten van ongecontroleerde militair-biologische activiteiten van de VS in verschillende regio’s van de wereld. Onder het mom van sanitaire en epidemiologische bijstand is het Pentagon begonnen met de bouw en modernisering van microbiologische laboratoria voor de ontwikkeling van componenten voor biowapens langs de grenzen met Rusland en China.

De activiteiten van de VS en hun bondgenoten staan haaks op de verplichtingen in het kader van het Verdrag inzake Biologische Wapens. Er is steeds meer steun voor initiatieven die erop gericht zijn dit verdrag dringend te versterken door geloofwaardige verificatiemechanismen overeen te komen die de transparantie van relevante programma’s en het feit dat zij niet gericht zijn op biologische wapens garanderen.

  Afrikanen weten dat Russische wapens beter zijn dan die van Westerse rivalen

Onder druk van het “collectieve Westen” is de internationale samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding de afgelopen jaren belemmerd, terwijl de dreiging van terrorisme en extremisme blijft toenemen. De grootste uitdagingen blijven komen van IS en Al Qaida en aanverwante extremistische groeperingen. Zij opereren in het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-, Zuidoost- en Centraal-Azië en hebben bewezen zich snel te kunnen aanpassen aan veranderende geopolitieke omstandigheden.

De NAVO-leden, onder leiding van de VS, gaan door met de wrede praktijk om nationale radicalen en extremisten te gebruiken voor hun onverantwoorde geopolitieke spelletjes. Zo wordt Oekraïne een epicentrum voor het cultiveren en verspreiden van nazi-ideologie en -praktijken, waar de rechten van nationale minderheden die door tal van verdragen worden gewaarborgd, op openlijk racistische wijze worden vernietigd. De VS en hun satellieten sluiten de ogen voor het gebruik van terroristische methoden door het Kievse regime om politici, publieke figuren, journalisten en anderen die het niet eens zijn met de heropleving van het nazisme te elimineren.

De militarisering van de ruimte vereist grote aandacht. Rusland heeft in dit verband een aantal constructieve initiatieven genomen. Samen met China heeft het een ontwerp-verdrag voorgesteld ter voorkoming van het stationeren van wapens in de ruimte en het dreigen met of gebruiken van geweld tegen ruimteobjecten.

Wij beschouwen het gebruik van commerciële satellieten door de VS en hun bondgenoten voor militaire doeleinden, inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van staten en andere subversieve activiteiten als een uiterst gevaarlijke ontwikkeling. Net als de overgrote meerderheid van de landen eisen wij dat de civiele ruimte-infrastructuur alleen wordt gebruikt voor de gestelde doelen en in overeenstemming met de bepalingen van het Ruimteverdrag van 1967.

De toenemende dreiging die uitgaat van het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën is een uitdaging geworden voor de internationale veiligheid. De VS en hun bondgenoten zijn begonnen met het militariseren van cyberspace, het opbouwen van offensieve arsenalen op dit gebied en het verbeteren van methoden om computeraanvallen uit te voeren. Washington maakt grof misbruik van het feit dat het internet nu vrijwel volledig onder controle staat van de VS en Amerikaanse bedrijven. Wij roepen op tot intensivering van de jarenlange inspanningen van de Internationale Telecommunicatie Unie om een einde te maken aan dit monopolie en het beheer van het internet te democratiseren.

In tegenstelling tot de pogingen van het Westen om van de digitale ruimte een arena van geopolitieke confrontatie te maken, is de meerderheid van de lidstaten voorstander van een gedepolitiseerd en constructief engagement. Het door Rusland gepresenteerde concept voor de opstelling van een speciale VN-conventie ter waarborging van de internationale informatiebeveiliging en een ander ontwerp-verdrag ter bestrijding van criminaliteit in cyberspace kreeg een brede positieve respons.

Rusland – een belangrijke Euraziatische en Euro-Pacifische macht, een van de belangrijkste centra ter wereld – heeft zich altijd ingezet om de internationale gemeenschap te consolideren bij de aanpak van de huidige veiligheidsproblemen.

De Russische diplomatie staat altijd open voor een dialoog met partners om praktische regelingen te ontwikkelen op basis van evenwichtige belangen en wederzijds respect. De sleutel tot succes ligt in het vertrouwen op de universele normen van het internationaal recht, met name het beginsel van de soevereine gelijkheid van staten.

Einde van de vertaling


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Het optreden van de heer Lavrov in New York doet het huis schuddenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelIs de Verenigde Staten de beer aan het porren of is Oekraïne losgeslagen, of is het allebei?
Volgend artikel“Storm Z”: Moskou’s nieuwe “Wagner” maakte zijn opwachting in de gevechten buiten Bakhmut – Tsjetsjenen & Russische mariniers sloegen de Oekraïners af
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

12 REACTIES

 1. De neocons ( en de Europese vazallen) willen maar twee dingen: de wereldheerschappij handhaven EN de grondstoffen uit Rusland en daarna China.In plaats van te streven naar vrede en samenwerking moeten er helaas duizenden, nee honderdduizenden mensen kapot geschoten worden. En natuurlijk alleen Jan Soldaat ipv het gespuis dat deze krankzinnige oorlogen organiseren en doordrukken. Wat een krankzinnige wereld. En ik vrees dat het alleen nog maar gekker zal gaan worden. Politici zullen nooit toegeven dat ze iets verkeerds doen. Kijk maar het COVID gedonder, de gigantische schuldenberg die onoplosbaar is. De Umvolkung van Europa, het niet bestrijden van de honger en ellende in de wereld. Waanzinnig wat er nu allemaal gebeurt. En zoals altijd, het gewone volk is de L.L!

 2. Nonsens die vergelijking. Duutsland werd door de communisten bedreigd, dezelfde communisten die nu de navo aansturen. Sterker nog, een aantal volkeren waren juist blij met de Duitsers die hen bevrijden van die wrede communisten.

  • yup, daarom dat ze een NIET aanvalspact hadden met de communisten…..en dat ze polen en aanverwanten maar al te graag opsplitsten…
   bedreigd door de communisten? duitsland? dat de reden van duitse inval in de ussr? de commies moeten echt bedreigend geweest zijn als de duitsers ettelijke honderden, wat zeg ik? duizenden km’s konden doorstoten zonder echt zware tegenstand te ondervinden, de russen waren totaal overdonderd, zo bedreigend waren ze…
   maar soit….
   ps…nationaal SOCIALIST, communist, beiden linkse strekkingen….
   mocht je iets afweten van ‘links’..dan zou je weten dat die handelen en denken gelijk in het geloof…: er is ‘slechts’ 1 interpretatie van god de juiste, al de rest zijn waanideën en moeten eventueel uitgeroeid worden…links gedachtengoed is juist hetzelfde, er is maar 1 interpretatie van het marxisme de juiste…..
   zelf ooit communist geweest zijnde (lid van de lokale partijbestuur) weet ik maar al te goed hoe ze over mekaar dachten (kpb/pvda/sp/amada/(b)sap…) en ooit in een lang vervlogen tijd ook nog geflirt hebbende met het nationaal socialisme (dat in wezen weinig of niet verschilt van de andere extreem linkse groepjes)…kan ik van ervaring spreken..
   mvgr

  • Waar haalt u dat in godsvredesnaam vandaan? Na de revolutie in Rusland had Rusland er geen behoefte aan om zich naar het westen uit te breiden. Het waren niet de communisten die Duitsland binnenvielen maar de Duitsers die Rusland binnenvielen. Ze hadden er beter aan gedaan het huidige Ukraine te verdelen en de Dnjepr-rivier als grens aan te houden

 3. Puur gezond verstand tegen de bewust vernietigende gekte!

  Ik ben blij, heel blij met deze TOP-diplomaat en natuurlijk heb ik het over Lavrov.

 4. Thomas Röper,
  Dankjewel voor de vertaling.
  Het zijn zware maar terechte beschuldigingen aan het adres van de cabal.
  Een, volgens mij complete, opsomming van de feiten zoals deze vandaag de dag op tafel liggen.
  De wereld zal in ieder geval nooit kunnen zeggen; wir haben es nicht gewusst.

 5. Lavrov..een Presidentiële klasbak die beseft dat er in deze wereld meer bekwame leiders zijn dan wat de vs/uk/eu… ooit bij elkaar kunnen krijgen… het is een toxische plaats.. het hele paljas-politieke westen…❤️🇷🇺🌹

 6. TOP DIPLOMAAT ! Onze leidinggevende klootzakken en bitches zijn totaal waardeloos in vergelijking met deze TOPKEREL !

 7. Sublieme uiteenzetting, van BuZa Lavrov.
  En, in grote lijnen, heeft hij gelijk.
  Na WOII, en vooral na 1989, heeft de V.S. een gevaarlijke en destruktieve rol gespeeld;
  en landen in West-Europa heulden er in mee.

  Front Nieuws, bedankt voor het artikel.

 8. The real rulers in Washington are invisible and exercise power from behind the scenes
  https://a-panache.com/2014/04/29/age-of-aquarius/?fbclid=IwAR0DwwVqxTgHOV-XAEhDEMGyqbsHtP1Qv2dF1TJrfdro7WVKUOGZh1luE9s

  Complottheorie: Geheime genootschappen regeren de wereld

  Een netwerk van geheime clubs regeert de wereld. Zo luidt een aantal van de bizarste complottheorieën, die gemeen hebben dat alles in het diepste geheim gebeurt en de leden vrijwel uitsluitend mannen zijn.

  Hitler werd te eigenwijs
  Theorie: De nazi’s hebben in het geheim een fascistisch Vierde Rijk gesticht in de VS en willen wereldheerschappij.

  Volgens een van de theorieën keek een aantal rijke Amerikanen in april 1945 handenwringend toe toen nazi-Duitsland ten onder ging.
  12 jaar eerder hadden ze Hitler aan de macht gebracht met als doel de wereldheerschappij over te nemen. Maar omdat Hitler te zeer zijn eigen gang ging, liepen de Amerikanen over naar de tegenstander.

  Toch bleven de magnaten dromen van een wereld onder het bestuur van de nazi’s. Terwijl Berlijn werd gebombardeerd, smokkelden ze Hitler en andere nazikopstukken het land uit. Na de oorlog zetten ze de plannen voor een Vierde Rijk in een fascistische VS voort.

  Skull & Bones Orde en de Bush familie
  Volgens diverse auteurs is Skull and Bones machtig geworden in de oorlogsjaren toen er door het Amerikaanse grootkapitaal grof geld is verdiend aan de nazi’s. De schandelijke rol die de grootvader van de voormalige Amerikaanse president George W.Bush, daarin heeft gespeeld wordt uitvoerig belicht. De Bush familie speelt sowieso een belangrijke rol in het hele Skull and Bones verhaal. Naast Bush junior en senior, telt het genootschap nog vijf leden uit de Bush dynasty. Onder de prominente leden bevinden zich ook Bill Clinton, John Kerry en de huidige vice-president Joe Biden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in