Ik verheug me erover dat paarden en ossen gebroken moeten worden voordat ze tot slaven van mensen gemaakt kunnen worden, en dat mensen zelf nog wat wilde haver te zaaien hebben voordat ze onderdanige leden van de maatschappij worden.” ∼ Henry David Thoreau, Walking

Als deze bewering van Henry David Thoreau waar is – dat we gebroken moeten worden voordat we tot slaaf en onderdanig worden – dan zijn we een gebroken bevolking. Want de meesten van ons zijn tot op zekere hoogte onderdanig. We doen wat ons gezegd wordt, hoe absurd, idioot of immoreel ook, zolang het bevel afkomstig is van een politicus, bureaucraat of wetenschapper. In ruil voor bescherming tegen relatief onbeduidende bedreigingen hebben we onze vrijheid weggegeven en laten we de opkomst van een werkelijk dodelijke bedreiging toe – totalitarisme. Maar kan het tij worden gekeerd? In deze video gaan we betogen dat het internet, smartphones en social media technologieën zijn die zeer ongunstig kunnen uitpakken voor degenen die ons in de ketenen van een technocratisch totalitarisme willen plaatsen, schrijft Academyofideas.com.

Hieronder volgt een transcriptie van deze video.

Er wordt gezegd dat politiek stroomafwaarts van cultuur ligt – dat cultuur, met andere woorden, bepaalt welk soort heerschappij in een samenleving ontstaat. Maar men zou ook kunnen zeggen dat cultuur stroomafwaarts van technologie ligt. Technologische innovaties creëren nieuwe mogelijkheden voor onze interactie met de wereld en veranderen daardoor de cultuur. Van alle technologische revoluties die culturele veranderingen teweegbrengen, zijn veranderingen in communicatietechnologieën een van de meest invloedrijke. Want deze technologieën sturen de informatiestroom en informatie is macht. Informatie richt onze aandacht en helpt zo onze perceptie van de werkelijkheid vorm te geven. Informatie laat zien wat mogelijk is en beïnvloedt zo hoe wij handelen. En in het politieke domein legitimeert of delegeert informatie een heersende klassestructuur. Verander de communicatietechnologie en je verandert de informatiestroom. Verander de informatiestroom en je verandert een cultuur. Verander een cultuur en je verandert de politieke status quo.

Een vluchtige blik op twee communicatietechnologische revoluties die voorafgingen aan de opkomst van het internet – de uitvinding van de beweegbare drukpers van Gutenberg in het midden van de 15e eeuw en de opkomst van de massamedia radio en televisie in de 20e eeuw – onthult de dramatische sociale verandering die in hun kielzog ontstaat.

“Sociaal gezien bracht de typografische uitbreiding van de mens nationalisme, industrialisme, massamarkten, en universele geletterdheid en onderwijs.” ∼ Marshall McLuhan, Understanding Media

De drukpers leidde tot een explosie in het publiceren van boeken. Naar schatting werden in de 50 jaar voorafgaand aan deze uitvinding slechts 12.000 boeken gekopieerd door alle schriftgeleerden in Europa, terwijl er in de 50 jaar erna ongeveer 12 miljoen boeken werden geproduceerd. Door de verlaging van de kosten van het uitgeven van een boek, stroomde de informatie in meer huizen en verruimden de ideeën de geesten van een groter aantal mensen, met diepgaande politieke implicaties. De toename van het aantal bijbels was een belangrijke factor in de Reformatie en de pamfletbeweging was een drijvende kracht achter de Franse en Amerikaanse Revoluties.

“Als gevolg van Gutenberg’s uitvinding werden vorsten onthoofd, wereldkaarten hertekend … de moderne maatschappij en de moderne economie werden geboren.” ∼ Andrey Miroshnichenko, Human as Media

De volgende grote communicatierevolutie was de uitvinding van de elektrische telegraaf en de radio, telefoon en televisie die kort daarop volgden. Deze technologieën verminderden de behoefte aan een transportnetwerk van spoor, weg en zee om informatie te verspreiden, waardoor de wereld kleiner werd. De mogelijkheid om informatie gelijktijdig in elk huis in een land binnen te stralen, gaf aanleiding tot het paradigma van de massamedia dat de 20e eeuw bepaalde. In 1947 gaf The Commission of Freedom of the Press een vooruitziende beschrijving van de macht die de informatiestromen van dit nieuwe mediaparadigma zouden ontketenen:

  Vaccinpaspoorten: De Panzer Tank van de COVID-19 Blitzkrieg

“De moderne pers zelf is een nieuw fenomeen. Haar typische eenheid is het grote agentschap van massacommunicatie. Deze agentschappen vergemakkelijken gedachten en discussies. Ze kunnen het verstikken. Ze kunnen de vooruitgang van de beschaving bevorderen of tegenwerken. Zij kunnen de mensheid vernederen en vulgariseren. Zij kunnen de vrede in de wereld in gevaar brengen … Zij kunnen het nieuws en zijn betekenis op- of neerhalen, emoties aanwakkeren en voeden, zelfgenoegzame ficties en blinde vlekken creëren, de grote woorden misbruiken en lege slogans in stand houden.” ∼ A Free and Responsible Press by The Commission on Freedom of the Press, 1947

De massamedia van radio en televisie structureren een informatiestroom van boven naar beneden. De relatieve weinigen die de omroepinfrastructuur bezitten en exploiteren, in samenwerking met de rijke en machtige individuen, bedrijven en instellingen die de instellingen van de massamedia beïnvloeden, filteren, manipuleren en verpakken de inhoud op een manier die hun belangen dient.

“De [massa-]media roepen zichzelf uit tot leverancier, maar dienen in werkelijkheid als een klep, die opengaat voor geld of wanneer de autoriteiten daar toestemming voor geven.” ∼ Andrey Miroshnichenko, Human as Media

Massamedia maakten een nooit eerder vertoonde overeenstemming in wereldbeelden mogelijk en bleken een uitstekend paradigma voor de bevordering van ideologieën die een voorkeur hadden voor top-down, gecentraliseerde controle. Want zij die bepalen welke informatie via de massamedia stroomt, hebben de macht om de aandacht van de massa’s te richten op bepaalde kwesties en gebeurtenissen, en weg van andere, of zoals Michael Parenti uitlegt:

“Als de pers niet elke opinie kan vormen, kan zij wel de perceptuele realiteit vormen waarrond onze opinies zich vormen. Hier ligt misschien wel het belangrijkste effect van de nieuwsmedia: ze bepalen de agenda voor de rest van ons, ze kiezen wat ze willen benadrukken en wat ze willen negeren of onderdrukken, waardoor ze in feite een groot deel van onze politieke wereld voor ons organiseren. De media kunnen ons misschien niet altijd vertellen wat we moeten denken, maar ze slagen er opvallend goed in om ons te vertellen waarover we moeten denken”. ∼ Michael Parent, Inventing Reality: The Politics of Mass Media

Op een cynischer manier zou men kunnen zeggen dat de massamedia de weinigen die de controle hebben, het soort macht geven dat in George Orwell’s roman 1984 wordt beschreven:

“Macht zit in het in stukken scheuren van menselijke geesten en ze weer in elkaar zetten in nieuwe vormen die je zelf kiest.” ∼ George Orwell, 1984

De nazi’s maakten gebruik van de massamedia om hun bevolking te dwingen het totalitaire bewind te accepteren, want zoals de nazi propaganda minister Joseph Goebbels verklaarde: “Onze manier om de macht te grijpen en te gebruiken zou ondenkbaar zijn geweest zonder de radio…” Gordon Allport en Hadley Cantril, in hun boek The Psychology of Radio uit 1935, bevestigden het sentiment achter Goebbels bewering en schreven:

“Radio is een totaal nieuw medium van communicatie, bij uitstek geschikt als een middel van sociale controle en baanbrekend in zijn invloed op de mentale horizonten van de mensen.” ∼ Gordon Allport en Hadley Cantril, The Psychology of Radio

  Levensverwachting studies tonen aan dat vaccinatie één van de grootste kwaadaardigheden is in de menselijke geschiedenis

Een eenzijdige, beperkte en gefilterde informatiestroom, die in handen is van een selecte groep en wordt opgediend aan de goedgelovige massa, creëert een situatie die vergelijkbaar is met Plato’s allegorie van de grot. In deze allegorie worden gevangenen vastgeketend in een grot en gedwongen te kijken naar het dansen van schaduwen op muren. Niet beter wetend, verwarren de gevangenen de schaduwen met de werkelijkheid en zoals Richard Weaver schrijft in Ideas Have Consequences:

“… de [massamedia] is een vertaling in de werkelijkheid van Plato’s gevierde figuur van de grot. Het mankement van de gevangenen … is dat zij de waarheid niet kunnen waarnemen. De muur voor hen, waarop de schaduwen spelen, is het scherm waarop pers, film en radio hun verslag van het leven projecteren.” ∼ Richard Weaver, Ideas Have Consequences

En hierin ligt de kracht van de internetrevolutie – het is een middel voor de massa’s om te ontsnappen uit de grot van gemanipuleerde schaduwen. Want elke keer dat een van ons corruptie door institutionele autoriteiten identificeert, een leugen doorziet, of een daad van propaganda identificeert – zodra we met andere woorden merken dat wat als waarheid wordt gezien slechts de manipulatie van een schaduw is – kunnen we onze ontdekking onthullen aan een publiek van mogelijk miljoenen. De internetrevolutie maakt een einde aan het monopolie dat de massamedia hebben op de informatiestroom, en als de drukpers tot een emancipatie van het lezerspubliek heeft geleid, dan is, zoals Miroshnichenko schrijft:

“Wat we nu meemaken is … de emancipatie van het auteurschap. Zowel personal computers als mobiele apparaten … hebben alle individuen het onbeperkte recht gegeven om hun gedachten te delen met anderen, ongeacht de reden … ” ∼ Andrey Miroshnichenko, Human as Media

Zal de emancipatie van het auteurschap even transformerend zijn als de communicatierevoluties die eraan voorafgingen? De tijd zal het leren, maar, om Miroshnichenko nogmaals te citeren:

“… als historische analogieën kloppen, dan moeten we … vergelijkbare cataclysmen verwachten [na de opkomst van het internet]. De macht van de oude autoriteiten … zijn altijd ineengestort tezamen met hun verlies van sacrale controle over informatie. Als gevolg daarvan valt de sociale, politieke en economische status quo uiteen. Met elke publicatie van inhoud ontdoet de maatschappij zich van haar oude vorm, zoals een slang zich van zijn huid ontdoet.” (Human as Media)

De informatiestromen die door het internet mogelijk worden gemaakt, moeten niet uitsluitend worden gezien als destructief en de delegitimerend in hun effecten. Integendeel, op een meer constructieve manier onthullen ze alternatieve mogelijkheden voor hoe de maatschappij kan functioneren en hoe individuen hun leven kunnen leiden. Of het nu gaat om alternatieven voor het inflatoire monetaire systeem van de fiatvaluta, voor de overheidscontrole van onderwijs en gezondheidszorg of voor de politieke structuur van de maatschappij in het algemeen, ideeën die nooit zouden zijn toegestaan in het gecontroleerde paradigma van de massamedia worden verspreid door de emancipatie van het auteurschap. Dit nieuwe mediaparadigma ontketent de creatieve destructie die nodig is om te voorkomen dat de samenleving wegzinkt in de verrotting van stagnatie.

Maar omdat deze vrije stroom van informatie een bedreiging vormt voor de parasitaire levensstijl van velen die machtsposities bekleden, kunnen we een toenemende roep om censuur verwachten in een poging om ons terug te dwingen in de grot der misleidingen. Deze censuur zal worden gerechtvaardigd als nodig om haatzaaiende taal te beperken en verkeerde informatie te corrigeren – maar deze excuses zijn slechts de aantrekkelijke verpakking die wordt gebruikt om te verbergen wat een sociaal destructieve daad is – het verstikken van de vrije meningsuiting in een poging machtige belangen te beschermen. De emancipatie van het auteurschap bedreigt de legitimiteit van de oligarchische klasse van politici, bureaucraten en vriendjeskapitalisten en hun vermogen om hun machinaties uit te voeren achter de beschermende sluier van de gemanipuleerde massamedia.

  Steeds meer Duitse artsen stappen eruit: Slechts één op de drie praktijken biedt nog COVID-19 vaccinaties aan

“De goden en mannen die hun prestige lang hebben gehandhaafd, hebben nooit discussie getolereerd. Om de menigte te laten bewonderen, moet ze op een afstand worden gehouden.” ∼ Gustave Le Bon, The Crowd: A Study of the Popular Mind

Het is niet de eerste keer dat pogingen worden ondernomen om de informatiestromen die uit de nieuwe communicatietechnologieën voortvloeien, te beperken. Na de uitvinding van de boekdrukkunst voerde de heersende klasse van Europa strenge censuurwetten in. Een voorbeeld was de Engelse Licensing Order van 1643 die de arrestatie voorschreef van iedereen die boeken drukte die kritisch stonden tegenover de regering. Maar de macht van de drukpers bleek te sterk, de effecten ervan konden niet worden ingeperkt door mandaten van een naar macht grijpende heersende klasse en zoals Marshall Mcluhan schreef:

“Zodra een nieuwe technologie in een samenleving komt, kan het niet ophouden die samenleving te doordringen, totdat elke instelling verzadigd is.” ∼ Marshall McLuhan, Understanding Media

Maar de geschiedenis rijmt alleen maar, ze herhaalt zich niet. En het is mogelijk dat als we te passief zijn en geen hard standpunt innemen tegen pogingen om de vrije meningsuiting te verstikken, deze technologische revolutie er een zal zijn die verschilt van die uit het verleden. De machthebbers zullen leren om dit nieuwe technologische paradigma in hun voordeel te gebruiken en in plaats van ons te bevrijden, zullen deze technologieën het instrument zijn dat ons doet afdalen in de hel van een technocratisch wereldwijd totalitarisme.

“Publieke opinie! Ik weet niet hoe sociologen die definiëren, maar het lijkt me duidelijk dat die alleen kan bestaan uit op elkaar inwerkende individuele meningen, vrijelijk geuit en onafhankelijk van de mening van regeringen of partijen. Zolang er in ons land geen onafhankelijke publieke opinie bestaat, is er geen garantie dat de uitroeiing van miljoenen en miljoenen zonder goede reden niet opnieuw zal gebeuren, dat het niet elke nacht zal beginnen – misschien wel deze eigenste nacht.” (De Goelag Archipel)

“Publieke opinie! Ik weet niet hoe sociologen die definiëren, maar het lijkt me duidelijk dat die alleen kan bestaan uit op elkaar inwerkende individuele meningen, vrijelijk geuit en onafhankelijk van de mening van regeringen of partijen. Zolang er in ons land geen onafhankelijke publieke opinie bestaat, is er geen garantie dat de willekeurige uitroeiing van miljoenen en miljoenen niet opnieuw zal gebeuren, dat het niet elke nacht zal beginnen – misschien wel deze eigenste nacht.” ∼ Aleksandr Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

MEDIA DOSSIER

De psychologische tactieken die de media gebruiken om af te dwingen het Covid-19 ‘vaccin’ te nemenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDit is de nieuwe strijd voor vrijheid
Volgend artikelDe nieuwe COVID-variant zwendel werd gesimuleerd in Israël, weken voordat het werd “ontdekt”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

 1. Nog steeds vertrouwen in de parlementaire democratie?

  We moeten eerst gebroken worden (het dragen van een mondkapje is hier een futiel voorbeeld van) voordat wij tot perfecte slaven gedegradeerd worden, niet veel voor nodig sommigen zijn al lekker onderdanig aan het kartel.

 2. Na decennialang geindoctrineerd onderwijs en een gemanipuleerde media zijn de huidige generatie,s vanaf een jaar of 40-50 tot de huidige jeugd vaak onwetend, niet meer zelfdenkend of onafhankelijk van social media.
  We hadden het al over de patat-generatie-toen de gsm-generatie en nu de game-generatie.
  Buiten spelen voor jeugd is een unicum, zitten met bleke bekkies voor een kijkkast of met een ding om hun hoofd om een “realiteit”te beleven.
  Zo zijn er programma,s om op je gsm het leven buiten de voordeur mee te maken….bizarrrrrr
  Democratie is al enige tijd afgeschaft, we leven in een van buiten nederland opgelegde dictatuur ,geleid door het wef/who/vn en de brusselse despoten.

 3. Als het aan mij ligt gaan we back to basic!

  Haal al het geld van de bank en start met cash. Door de pas te gebruiken ben je te volgen. Daarnaast ben je gepamperd doordat ze eerst rente geven en inmiddels zijn de rollen omgedraaid. Het kost je nu geld in plaats van te innen. Zo houden ze controle over o.a. de huizenmarkt die op dit moment sky high is en alleen voor de elite straks is te betalen. Huizen genoeg, maar niet te betalen klopt niet en is wat mij betreft een misdaad naar de hele bevolking.

  Er word inmiddels met 2 maten gemeten.
  De zogezegde giganten tegen de middenstand en de manier waarop hier word ingespeeld is ronduit schofterig!
  Waarom mag bijvoorbeeld de Albert Heijn tot laat open, terwijl de locale visboer dit niet mag!
  Ik zal de middenstand aanmoedigen niet meer met het gros mee te gaan en actie ondernemen door jullie hakken in het zand te zetten. Laten wij wel wezen dat jullie klanten trouw buiten wachten als de zaal vol is. Waarbij ze bij de Albert Heijn bijna met hun pik in je kont zitten zo dicht lopen ze bij je.
  Fout fout fout en dus foei foei foei!
  Bij jullie staat het water tot aan jullie lippen en de giganten strijken met de eer is geheel onterecht. Jullie staan met zijn allen samen sterker, dan alle giganten bij elkaar.
  Power to the people ??

  Mijn grootste droom is om alle kinderen ter wereld te adopteren die geen ouders hebben of in nood.
  De mooiste reden is dat ik dan een nieuw leger kan bouwen. Alle intensie met een goed hart. Ik geef hoop, geloof en mucha liefde.
  Wij zijn hier gekomen om te helpen.
  Ik geloof heilig in 1 bijbel en eerlijk dat is die van mijzelf.
  De enige God die ik ken, dat ben ik zelf.
  Ik hoef het boek geschreven door mannen niet eens te lezen om te weten dat het meeste de grootste onzin uit kraamt dat er bestaat.
  Jullie bijbel heeft gezorgd voor 2 strijd en oorlog.
  Jullie bijbel bepaald dat jij maar met 1 persoon mag binden, terwijl iedereen goed weet dat we iedereen nodig hebben om lief te hebben. Jaloezie is door jullie bijbel op de kaart gezet.
  Ik kan met recht zeggen ik hou van een engel, maar zeker ook van de duivel. Geen twijfels hier!

  X
  Shorty???❤????

 4. De MSM is voor de mensen het grootste gevaar op deze planeet. Daar ligt de echte terreur, in het verkondigen van wijsheden, het demoniseren van anderen en vervolgens zorgen dat niemand een tegengeluid kan geven op gelijke schaal…dat is pas terreur.

 5. OOIT WAS IK ZÓ TROTS!
  Trots op onze geweldige parlementaire democratische monarchie. Trots op ons politieke bestel. Maar nu, na honderden uren lezen en veel 2e Kamerdebatten, interviews van politici, wetenschappers en medici te hebben bekeken, wantrouw ik het hele systeem tot op het bot.
  Het huidige demissionaire kabinet gijzelt de formatie van het nieuwe kabinet zólang totdat ze hebben gerealiseerd wat ze willen realiseren. Dit zonder zich zorgen te maken over hun positie. Want een demissionair kabinet kan namelijk niet worden afgezet. Rutte zei het zelf: we hebben meer macht dan ooit!

  “In de politiek gebeurt niets toevallig. Als het al gebeurt, dan kun je ervan uitgaan dat het precies zo gepland is”
  Wat ze willen realiseren? Een angstige, verdeelde en dystopische maatschappij op basis van een technocratische, totalitaire controlestaat. Een maatschappij die vanuit deze angst uiteindelijk roept om maatregelen en uiteraard op hun wenken worden bediend. Namelijk een maatschappij met een repressief controle-instrument: de QR-pas. Een pas die uiteindelijk wordt ingezet voor álles.
  Géén groen vinkje, géén leven!
  Waarom? Puur om het werkelijke probleem te maskeren. Namelijk een monetaire en economische crisis. Dit lijkt onwaarschijnlijk met het tekort aan personeel op dit moment, maar dit weet Europa te realiseren door duizenden miljarden extra euro’s in de economieën te “investeren”. Geld dat er eigenlijk gewoon niet is, maar digitaal geld is snel “gedrukt”.
  Steeds meer gaat onze maatschappij op in een globalistische wereldorde. Dit realiseren deze bewindslieden notabene onder de vlag van Nederlands gekozen volksvertegenwoordiger. Een verantwoordelijke baan in dienst van en betaalt door het Nederlandse volk.
  Door dit demissionaire kabinet alle ruimte te geven financieren we, en zijn we indirect medeverantwoordelijk voor, de ondergang van ons eigen fantastische en gezellige Nederland. Betreffende bewindslieden wacht een fraaie toekomst in het nieuwe globalistische bestel.

  Waarschijnlijk zal ook dit artikel vanwege de censuur van LinkedIn verwijderd worden.
  Maar dit is hoe ik er tegenaan kijk. Gelukkig sta ik hierin niet alleen. Er zijn honderdduizenden kritische burgers die er ook zo over denken en die net als ik veel onderzoek hebben gedaan en veel hebben gelezen over deze materie. Samen proberen we mensen aan het denken te zetten zodat men, net als wij, zelf gaan onderzoeken wat nu daadwerkelijk aan de hand is. Geloof hierbij de overheid en de media niet blindelings. Door de geschiedenis heen zijn deze bijna altijd de schuldigen aan veel crisissen, conflicten en oorlogen.

  Het staat je natuurlijk vrij om dit onzin te vinden of er totaal anders over te denken. Als je reageert, houdt het dan wel netjes 😉

  • Iedere munt heeft zijn keerzijde…
   De techniek heeft ons veel gebracht maar met de komst van de QR-code is het omslagpunt nu wereldwijd bereikt.
   Vrijheid bestaat niet meer….wij allen gaan een toekomst tegemoet waarbij de mens als gecontroleerde slaaf verder zal leven, indien je de gifprikken overleeft.
   Dit was voor mij en ongetwijfeld velen voorspelbaar, de inmiddels verregaande techniek die zich vanaf een bepaald punt tegen de mensheid zal keren.
   Met China als koploper.

   https://www.youtube.com/watch?v=8TFKkbj01NQ

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in