Na het klappen van het landbouwakkoord wisten de ‘usual suspects’ in de media – nog voor het concept vrijgegeven was – weer precies te melden wat er mankeerde aan de opstelling van de Nederlandse boeren. In praatprogramma’s, in flutkrantjes van die Belgische krantenmagnaat, en – natuurlijk – bij de Nederlandse staatsomroepen en RTL, was er van journalistieke onafhankelijkheid geen spoor te bekennen: het conceptlandbouwakkoord was goudomrand en de boeren moeten nu oprotten, schrijft gastauteur Farmersdefenceforce.

Eva Jinek spande de kroon met haar ongefundeerde viswijvengekrijs. Maar ook “columnisten” die echt niks van landbouw of boeren weten, vulden hun kolommetje met grenzeloos gewauwel. Hans Nijenhuis – AD, beschuldigde boerenbestuurders van “dreigen” en “eisen”. Terwijl uitgerekend hij de man is van: “Rutte, geef ons een interview anders maken we Wilders premier”. Debbie Gerritsen, ook AD en van flutblaadjes als VIVA, die vlogt over het feit dat ze geen vent aan zich kan binden, denkt ook dat ze de capaciteiten bezit om over het landbouwakkoord mee te praten. Feit is dat geen van hen kán lezen of zin had om het conceptakkoord eerst eens te lezen. Hun niveau hoort thuis in de kattenbak, het eindstation van het AD.

“Boeren, begeleiden naar de uitgang”

Een klinkende naam draagt het conceptakkoord: “In Beweging”. Maar aan het einde van bijlage 1, mag daar een ondertitel bij: “Boeren begeleiden naar de uitgang”. Want meer is het niet, wat in dit conceptakkoord staat. Het is een concept met velden vol adders onder het gras, listig verborgen in holle frasen en wollig, misleidend taalgebruik!

Het conceptakkoord draagt niets bij aan “zekerheid voor de boeren. Want het is een “dynamisch document” – een akkoord dat na ondertekening, steeds kan worden verzwaard en aangepast (dat zal die “Beweging” uit de titel zijn).

Krimp veestapel: meer dan 60%

Over de ‘krimp’ wordt bewust gelogen in de media. Media spreken over 25% krimp van de sector – en vinden dat acceptabel. Die 25% is echter slechts de autonome en vrijwillige krimp die de opstellers van het conceptakkoord in 2035 ten opzichte van 2021, inschatten.

 De krimp van de veestapel door de programma’s Lbv en Lbv-plus, die gevolgd wordt door het programma ‘Maatregel Gerichte Aankoop’ en openstellingen van beëindigingsregelingen in de gebiedsprogramma’s, betekenen daarbovenop nog 15 tot 20% krimp van de veestapel.

Ook kondigt men aan dat fosfaat- en dierrechten worden afgeroomd met 25% per transactie, wat nog eens tot 10% extra krimp van de veestapel zal leiden in alle veehouderijsectoren. En krimp wordt voorzien, via functiewijziging of (gedeeltelijke) afwaardering van landbouwgrond. Tel daarbij nog op dat de milieuruimte op weg naar 2040 (pag.12) steeds verder ingeperkt wordt voor boeren, terwijl we ook de derogatie hebben verloren door dit incompetente kabinet, en je weet dat 60% krimp van de Nederlandse veehouderij slechts een voorzichtige schatting is.  

  Nederland: Sjabloon voor de Brave New World van het Ecomodernisme?

Totale instorting veehouderijsector

Je hoeft geen landbouweconoom te zijn om je te realiseren dat dit op korte termijn, tot de totale instorting van de Nederlandse veehouderij zal leiden. Vakbonden spraken al vóór het concept vrijgegeven was, over een verlies in de periferie van 30.000 banen. Tel daarbij op dat – berekend door de opstellers aan de Hoofdtafel – ruim 60% van de melkvee-, kalver-, varkens en pluimveehouders zal verdwijnen – ‘vrijwillig’ of door onteigening – en je weet hoe destructief dit conceptakkoord is!

Landbouwtafel – herintrede Achterkamertjespolitiek

Wie de maag er voor had, komt zelfs tot aan bladzijde 66 van het concept, waar we kunnen lezen dat de Hoofdtafelheren na het sluiten van hun Landbouwakkoord, de permanente Landbouwtafel wilden instellen (8.1):  “De samenstelling van de Landbouwtafel als opvolger van de hoofdtafel blijft zoals die bij afsluiting van het Landbouwakkoord is (…)”, terwijl deze Landbouwtafel ook de financiering en toekenning van financiën in handen krijgt (nodig “voor de uitvoering en doorontwikkeling van de afspraken”, weer dat dynamische document)!

Onverbloemde herintrede van de gehate  Achterkamertjespolitiek – uit de 80-er jaren. Zum kotsen!

Dit conceptakkoord gaat NIET over ‘toekomstperspectief’ of het ‘verdienvermogen verbeteren’ voor boeren. Dit concept gaat over KRIMP VAN DE VEEHOUDERIJ. Dit concept gaat over UITVOERING COALITIE-AKKOORD.

De smerige streken van Rutte 4. In plaats van het respecteren van de mening van de Nederlandse bevolking, die op 15 maart luid en duidelijk tégen het huidige kabinet hebben gestemd, die alle coalitiepartijen halveerde in zetels – zet Rutte 4 versterkt in op het ten uitvoer brengen van hun foute agenda.

En denk nu niet: “Gelukkig is het niet ondertekend”: Piet Adema geeft in de media aan, dat hij verder gaat borduren op het conceptakkoord. Daar heeft hij de boeren- of hun instemming – niet bij nodig, denkt hij.

Strijders, pikken we dit?  Laat wij Rutte 4, met Adema en Van der Wal voorop, onze bedrijven sluiten? Of sta jij op donderdag 29 juni schouder aan schouder met ons bij de Tweede Kamer. Waar we zullen laten zien en horen wat wij vinden van deze klap in ons gezicht, wat voor “landbouwakkoord” door had moeten gaan? Waar we zullen eisen dat de stekker uit dit Kabinet gaat.

Waar we de Eerste Kamerleden gaan waarschuwen voor de uitwerkingen van het NPLG.

Het conceptakkoord is één grote schoffering van de veehouderij, nog een paar punten uit de tekst:

ALGEMEEN VERBINDEND VOORSCHRIFT: Via een AVV worden boeren verder in een harnas gedwongen: “Daarmee is het in 2040 ook zo dat sectoren zélf, bij meerderheid, bindende beslissingen kunnen nemen over collectieve aanpassingen in bedrijfsvoering, bijvoorbeeld rond het gebruik van voer, de inrichting van teeltplannen en/of innovaties die schaal nodig hebben om haalbaar te worden”.

STANDAARD: voedsel wordt in Nederland per definitie duurder – wellicht onbetaalbaar voor grote groepen – want, voedselproductie wordt per definitie belast via een: “taxonomie die in Europees verband wordt ontwikkeld die kijkt naar de impact per kg product en/of per hectare”. Overigens eerst alleen in Nederland waardoor de positie in de markt voor het Nederlands product af zal nemen.

  Het einde van het vlees? Nederlands "groen" beleid dwingt veehouder 95% van zijn veestapel af te maken

Ook wordt in het conceptakkoord een claim gelegd op akkerbouwgrond: maar liefst 50.000 hectare moet gereserveerd worden voor vezelgewassen: als bouwmateriaal. Een maatregel die ook al is opgenomen in het concept 8e Actieprogramma Nitraat! Grond waar voedsel verbouwd kan worden wordt gevorderd door Rutte 4. We staan al in de top tien minst zelfvoorzienende landen qua voedsel. Wat zal deze eis veroorzaken? Wat gaan we straks eten? Giftige krekels, insectenmeel, hoogstwaarschijnlijk.  Daar moeten we naar toe las het aan Rutte 4 en Brussel ligt: en het kan al in je koekjes of brood zitten want zo lang het niet de 3% overstijgt hoeft het niet op de verpakking!

LATENTE RUIMTE EXIT Verborgen in het eind van het rapport lezen we dat de latente ruimte in ieder geval voor de pluimveehouderij exit is. Terwijl ook de intensieve sector meer eisen over stallen aanpassen – mestverwerking enz. opgelegd krijgt.

VOERMAATREGEL: De oplettende lezer leest dat de gehate Voermaatregel via de achterdeur ook weer zijn intrede doet, waarbij aan zowel koeien als varkens een additief aan het voer toegevoegd moet worden. Onder Managementmaatregelen lezen we: “Het toevoegen van stikstofremmers aan het veevoer van 50% van alle varkens. Het toevoegen van methaanremmers aan het veevoer van 50% van alle koeien”. Past dit bij kringlooplandbouw? Dieren chemicaliën toedienen waarvan de effecten op de lange duur volstrekt onbekend zijn? Om de vrindjes van Edith, bij DSM, aan hun winst te helpen?

NATUUR: “natuurinclusief, regeneratief (de bodem herstellend), kringlooplandbouwvoedselsysteem, een rijke biodiversiteit aan bodemleven, planten, insecten en boerenlandvogels. Een landbouw die past in een aantrekkelijk landschap met frisse lucht, schoon en voldoende water, gezonde producten en gezond vee. De bodem functioneert optimaal en de kwaliteit blijft zo hoog mogelijk voor volgende generaties”

Een niet gedefinieerde of onderbouwde reeks aannames passeert de revue. Hoe boven genoemde begrippen eruitzien, waar en wát er dan nu mis is, wordt nergens omschreven/bewezen/toegelicht. Dat het opbrengend vermogen van de Nederlandse landbouwgrond bijvoorbeeld ieder jaar hoger ligt – ondanks lagere mesttoedieningsnormen – en er dus wel sprake moet zijn van een blakend gezonde bodem – wordt nergens erkend of benoemd.  Dat ontvlooiingsmiddelen van honden en katten de biodiversiteit aantasten, of windmolens een gehaktmolen zijn voor vogels op de rode lijst: het blijft onbenoemd. De focus ligt totaal op landbouw.

  Drie redenen waarom het land van de Nederlandse boeren moet worden afgepakt

WATER: “In 2027 moeten alle landbouw-gerelateerde maatregelen genomen zijn om te komen tot gezonde water ecosystemen” staat in de opgaven. En wanneer de waterkwaliteit achter blijft, is de landbouw opnieuw aan zet, staat in de tekst. Inmiddels weten we al jaren dat het niet de landbouw is waar de waterkwaliteit achterblijft. Dat het water in Nederland wordt vervuild met residuen uit humane oorsprong, is bekend. Dat de cijfers die aan Brussel doorgegeven zijn, gekleurd zijn, is bekend. Dat monsters genomen worden onder hondentoiletten, bij riool overstorten of in natuurgebieden, en de te hoge waardes vervolgens als ‘landbouw’ doorgegeven worden, is bekend. Dat de waternormen waar de Nederlandse landbouw aan opgehangen wordt, hier veel strenger zijn dan die van buurlanden waardoor boeren vervolgens afgerekend worden op water dat over de grens stroomt, is bekend. Maar, blijft onbenoemd. Landbouw heeft de schuld.

KLIMAAT: ten aanzien van de Klimaatopgaven, zijn boeren overgeleverd aan de waan van de dag en plannen die niet vastgelegd zijn in het conceptakkoord“Daar is ook ander beleid voor nodig zoals de plannen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied, de gebiedsprocessen, de aanpak piekbelasting en het Programma Natuur”. Hoezo zekerheden door een landbouwakkoord?

 Wetenschap over duurzaamheid

Elke verplaatsing van voedselproductie naar andere landen en regio’s, gaat ten koste van de klimaat, water, natuur en duurzaamheidsdoelen. Het zijn de wetenschappelijke feiten waar dit conceptakkoord geen woord aan wijdt. Dit conceptakkoord is geschreven op het coalitieakkoord. Dit concept had de blauwdruk moeten worden voor maatregelen doelen in het NPLG. Het programma waarmee Van der Wal de boeren versneld probeert uit te roeien.

Wij roepen ook de Eerste Kamerleden op om waakzaam te zijn: het NPLG en de PPLG’s (Provinciaal Programma Landelijk Gebied) gaan meer ellende op het platteland en voor Nederland veroorzaken, dan de invulling van de Vogel en Habitatrichtlijn ooit hebben gedaan!

Doe recht aan wat beloofd is: eis perspectief voor de boeren, gedragen beleid, zorg dat de stem van de burger – die op 15 maart sprak – recht wordt gedaan. Zorg dat er weer vertrouwen komt in de politiek. Wordt er aan al die toezeggingen niets gedaan, dan blijft de boeren niets anders over dan strijden voor wat van hen is: een oprechte levenswijze, zorg voor de omgeving en zorg voor de samenleving. Die beweging hebben we altijd gemaakt en die weg voorwaarts blijven we volgen.

Het FDF Bestuur / Farmersdefenceforce.nl

 27 juni 2023


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

BOERENOPSTAND DOSSIER

“Daarom wordt er selectief in de media gemeld wat er in Nederland gebeurt”

Vorig artikelCoup coöperatie
Volgend artikelPoetin vertelt zijn troepen dat ze “een burgeroorlog hebben gestopt” – Bevestigt dat Russische piloten zijn gedood door Wagner
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

32 REACTIES

 1. Ik ben pas op een derde van het artikel, maar complimenten ongelofelijk goed geschreven. Ik heb nu al een glimlach. Zal aan het eind wel anders zijn want het is krankzinnig, maar nu eerst maar even koffie!

  • De titel klopt alleen niet.

   Eigenlijk is het concept-bouwland-hangkoord

   Het gaat helemaal niet over landbouw maar over bouwland.

 2. Boeren, alsjeblieft houdt jullie poot stijf. Weet dat er heel veel burgers achter jullie staan en de, door de WEF bende, opgelegde Agenda 2930 verachten. Geen boer is geen voer.
  Die WEF schoften en hun meelopers, ook in dit WEF kabinet, willen maar één ding.
  De boeren weg, de wereldbevolking terug naar 500.000.000 slaven. En dit moet niet alleen door de rotprikken, maar ook door hongersnood bereikt worden.
  Tuig regeert de wereld!!

 3. https://debatdirect.tweedekamer.nl/2023-06-28/binnenlandse-zaken/groen-van-prinstererzaal/rondetafelgesprek-over-versterking-weerbaarheid-democratie-10-00/onderwerp

  ´Vandaag zit ik met Thierry in een hoorzitting waarin ‘experts’ en politici ‘de weerbaarheid van de democratie’ bespreken. Daarbij ligt de vraag op tafel of Forum voor Democratie verboden zou moeten worden. Een zeer zorgwekkende ontwikkeling.

  Dat er überhaupt wordt gesproken over het mogelijk verbieden van een kritische oppositiepartij is natuurlijk uit den boze. We kennen dit enkel van dictatoriale regimes – het hoort niet thuis in een democratische rechtstaat!´

  (Oproep vanuit Forum om lid te worden en/of de volgende hashtag #iksteunFVD op Twitter te plaatsen.)

  Dank u wel.
  Pepijn van Houwelingen

  • Wat is Nederland toch een achterlijk land geworden waar leugenaars en landverraders de dienst uitmaken.
   Ik steun middels lidmaatschap FvD en ON en ze gaan het winnen van het haagse addergebroed.

  • Democratie is een misleiding. Wij hebben geen democratie. Het is een oligarchie met naar voren geschoven poppetjes die ‘representatief’ mogen besturen. En wij noemen het een ‘constitutionele monarchie’.

   Het gaat niet om recht maar om de wet. Of die wet nu rechtvaardig is of niet. Die monarch kan ook niet alleen regeren maar heeft nog wel flink invloed op het selectieproces.

   Dus een klein clubje gepreselecteerde politici houd de gelederen gesloten om ‘verkeerde’ wetten en meningen tegen te houden.

 4. Boeren zijn voor 33% tot 71% afhankelijk van subsidie. Als die kraan dicht gaat is het over en uit. Die afhankelijkheid is verworden tot verslaving, en dat is funest. Daarnaast heeft men de steeds meer absurde (europese) regelgeving rondom het boerenbedrijf geaccepteerd. Daar hebben de landbouworganisaties het volkomen laten afweten. Die regelgeving werkt nu steeds meer als een leiband en strop om de zaak in het gareel te houden.
  Ik ben vóór de boeren, maar ze hebben zich de afgelopen jaren in hun eigen mestput laten drijven, waarschijnlijk met de gedachte dat het allemaal niet zo’n vaart zou lopen.
  Nu, met een criminele corrupte autocraten regering die hun handen er niet voor omdraaien om met leugens, bedrog en dwang hun doelen te verwezelijken, is dat varkentje zo gewassen.
  Ik wens jullie sterkte maar vooral wijsheid toe.

  • Je it er HELEMAAL naast. In Nieuw Zeeland had het ministerie van Landbouw 6000 ambtenaren.

   Van de ene dag op de andere: subsidies VOLLEDIG gestopt.
   Resultaat: ministerie nog maar 600 mensen;
   paar boeren failliet; (minder dan 15)
   Prijzen voor de consument OMLAAG
   Staatskas minder leeg…..

   Subsidie is fout
   Zie hier in Roemenie.
   Heeft een boer een paar hectare, maar wel een 300 pk tractor; die, plus landbouwmachines: alles betaald door Brussel.
   Maar tomaten –uit door Brussel betaalde tunnels en kassen: 2 euro per kilo, bij een maandloon
   van een slordige 300 euro; varkensvlees, van varkens opgevoed met rotzooi 10 euro per kg; eieren bij Lidl 20 eurocent per stuk; natuurlijk ook bevruchte eieren.

   Zal de schuld wel wezen van de Russen.

   • Hahahaha…komediant…, nederlanders die “nee” zeggen tegen ‘gratis geld’ en ambtenaren gaan ontslaan… 🤣 😂 😃

  • Ja, dat verhaal blijft maar rondgaan; dat boeren zoveel subsidie krijgen. Raar hoor, want die subsidies lijken maar zelden bij de echte boeren aan te komen, maar blijven vaak steken bij allerlei schimmige organisaties en bedrijfjes.

   Er zijn idd wel subsidies geweest. Een aantal jaar terug moesten boeren namelijk perse grootschaliger worden en werden er subsidies verstrekt aan boeren die collega’s uitkochten of een deel overnamen. Dat gaat dan namelijk over bedragen die niet zomaar opgehoest kunnen worden en die door beleid worden afgedwongen. En dan bleken het achteraf vaak nog leningen te zijn.
   Er zijn nog een aantal subsidies in Nederland, maar grotendeels indirect (dwz dat ze niet bij direct bij de boer komen maar ergens in het proces om prijzen te drukken). Die zijn in het leven geroepen omdat heel veel andere EU-landen (voornamelijk Frankrijk) hun landbouw zwaar subsidieren EN veel minder strenge regels hanteren waardoor de Nederlandse boer daar niet tegenop kan concurreren.
   Als we van de subsidies afwillen (graag!) dan zal dat wel over de hele EU moeten. Of nog beter; de hele EU afschaffen en landen zelf weer eigen beleid laten maken.

   Maar daadwerkelijke subsidies zijn er niet veel. Ga een boer eens vragen wat die voor een liter melk of een dozijn eieren krijgt.

   Als Den Haag en Brussel zich nou eens minder met zaken zouden bemoeien en de boeren gewoon hun ding zouden laten doen dan kunnen de kosten enorm omlaag.

 5. De landverraders van de Vereniging Van Dieven verstoppen hun leugens altijd in de mooiste beloftes!

  Om vervolgens ons belastinggeld aan hun vrienden te geven.

 6. er is iets dat ik niet begrijp.. zelfmoord, dan kan je toch beter uw dood in scène zetten met een aanslag in den Haag of op Koningsdag..op jezelf.. niemand mee de dood intrekken maar voor zoveel mogelijk volk een kettingreactie uit lokken met de dreiging van een volksopstand..als je toch nuttig wil sterven, en een heldenstatus in naam van het leven..vd Boeren…en van uw familie..

 7. “Elke verplaatsing van voedselproductie naar andere landen en regio’s, gaat ten koste van de klimaat, water, natuur en duurzaamheidsdoelen”

  Right on Oekraïne was het doel van degene die Europa in brand willen steken met hun Great Reset met name de EU en het WEF, 61% van het beste landbouwgrond van Oekraïne is in handen van 3 grote Amerikaanse bedrijven Dupont, Gargill en Monsanto dat onlangs Bayer heet, verder heeft Bill Gates enorm veel landbouwgrond in Amerka, verder hoorde ik van de week dat Genetisch gemanipuleerd voedsel niet op de verpakkinge hoeft te staan, hoe vermoord je een heel continent; door hun voedsel te vergiftigen net zoals in eers instantie de mRNA gentherapieën niet meteen het gewenste doel op leverde, daarom een herhaling in de herfst.

 8. Laten we bij de basis beginnen: er IS geen stikstofprobleem; zonder CO2, geen leven 🌱

  En ALS er al een teveel aan stikstof zou zijn: focus dan op de grote NL vervuilers zoals TataSteel / Shell / Vattenfall / Uniper / RWE / Dow etc. etc.

  Nee, we draaien het om en gaan 🐜🐜 neuken in de marge; we gaan achter de boeren aan … zodat het volk straks niks meer te vreten heeft

  Er IS geen klimaatcrisis #no_consent

  https://twitter.com/FatEmperor/status/1654244932763123712

  • Als Tata Steel in Beverwijk verdwijnt kan er weer een TriState City gebouwd worden voor ettelijke tienduizenden gelukszoekers uit Afrika en Azië. De bestaande goederenspoorlijn kan de aanzet vormen van een bescheiden sneltramverbinding met station Beverwijk.
   Kalvermesterij VanDrie Group is vrijgesteld van de CO2- en stikstofwaanzin. Dit geldt ook voor privéjachten & -vliegtuigen. Wordt het u duidelijk?

 9. In het artikel van Farmerdefenceforce is heel helder en duidelijk verwoord hoe het in elkaar steekt. Is dit al naar de 2e en 1e Kamer gestuurd? Misschien nog mensen daar die nadenken? Of bijten ze graag allemaal op een houtje.
  Wellicht ook kopiëren en in eigen kring/netwerk verspreiden?

  Telkens weer een stapje dichterbij naar een toekomst die er niet vrolijk uitziet. Het is bijna niet te bevatten dat er niet meer mensen zijn die dit allemaal niet doorzien. Maar ja, die MSM toch.
  Waar ik wel om moet (glim)lachen zijn de creatieve namen die reageerders geven aan personen of politieke partijen.
  Ik probeer de moed erin te houden, maar na zo’n bericht zakt die wel weer even. En zeker bij het weten dat dit maar 1 onderdeel is van het totaal. We moeten de winter weer in
  Gelukkig nog de veerkracht om weer boven te komen en om uit te zetten en te streven om het goede te laten overwinnen.
  Heb het goed met elkaar.

 10. Mensen moeten eens goed gaan beseffen dat we zonder boeren geen eten hebben ook uw kinderen en kleinkinderen hebben dan geen eten.Het is nu of nooit dat mensen hun ogen eens gaan openen.En niet tot het allerlaatsten gaan zitten wachten.Dat er niks meer is aan gezond voedsel dan is het te laat en dan zul je op de blaren moeten gaan zitten.De volgzame schapen zijn geestelijk lui in hun denken of te arrogant en hoogmoedig.De boeren hebben de bevolking genoeg gewaarschuwd.En een gewaarschuwd man telt voor twee zeggen ze wel eens.En dat is niet voor niks.Je wil als ouders en grootouders niet je kinderen of kleinkinderen met een hongerige maag naar bed moeten laten gaan.Dat is pijn lijden voor een kind.Wakker worden Nederland.

  • Mensen beseffen helemaal niets. Tenminste 80% gelooft nog steeds dat het allemaal geweldig gaat in onze bananenmonarchie. Ze worden pas wakker als ze tulpenbollen moeten vreten en hun meubilair moeten verbranden om warm te blijven. Niets geleerd, dan mag je het nog een keertje overdoen.

  • compleet gehersenspoeld zijn de meesten, maak het dagelijks mee.
   Ik kan het gewoon niet meer begrijpen het ligt er open en bloot en de zombies zien het niet.

  • Als nuancering van Helga’s volstrekt juiste verhaal

   Voor 99% van de bevolking komt het eten uit de supermarkt. Het wordt in een electrisch autootje bij je thuisgebracht zodat jij geen auto meer nodig hebt.

   Het meeste ‘voedsel’ is afkomstig van een grote multinational of uit een ver goedkoop buitenland. Vol met troep waar je dik, lui en apathisch van word. En ongezond zodat je pillen nodig hebt. Geen zelf verbouwd eten.

   Het doel is juist om mensen afhankelijk te maken van grote corporaties. Niks boeren, niks middenstand, niks eigen vervoer. Opgesloten in je eigen wijk met alles onder handbereik met je mobiel, je oxycodon en je biertje. Geen zorgen over je kinderen, die worden opgevoed en zelfs gekweekt door de staat. Lekker thuiswerken en geen vieze handen meer. Hoef je ook nog maar 1x in de week te douchen.

   Mensen moeten helemaal niet onafhankelijk zijn. Ze moeten gecontroleerd en genudged worden. Vooral geen eigen mening hebben. Dat is alleen maar lastig. Alles moet leuk, lief en correct zijn.

   Ik heb er eens een SF boek over gelezen van Aldous Huxley: ‘Brave New World’. De tegenhanger van 1984. Beide vormen een handleiding.

   Maak ze weer fictie!

 11. Wij zijn hier al langere tijd bezig met FDF…..vlaggen in de mast…..sinds ruim 6 maanden nu…en de omgekeerde vlag erboven….
  Waren bij BVNL voor de verkiezingen waar Seita ook aanwezig was…hebben haar een brief meegegeven voor het FDF bestuur.
  Ging over tactische handelingen bij overheids-tegenwerking e.d.
  Nooit iets van vernomen verder.
  Nu komen ze met weer een rondje den haag….weer vastlopen op de overheid voor bestemmingsdoel is bereikt.
  Kortom…ze handelen teveel uit emotiesw en niet vanuit strategisch inzicht.
  Jammer ,maar dat gaat wederom(!) niets worden morgen.
  Heel spijtig allemaal want de inborst is prima …de uitwerking zwaar naatje.
  Wat ons hier betreft het HELE LAND plat…en de burgers actief erbij betrekken…catering.,helpen met hand en spandiensten,aanvoeren van materialen etc..etc..
  De boeren en burgers moeten dit gaan winnen….ons land en volk moet worden bevrijd van het satanisch kartel in het haagse riool.

  • Precies. Verdeeldheid, een enorm onderling wantrouwen en het misgunnen dat de collega het wel eens beter voor elkaar kon hebben. Vroeger had je de Algemene Boeren en Tuinders Bond, de ABTB. In de volksmond stond dat voor Alle Boeren Tegelijk Bedonderd.
   Zolang alle neuzen (boeren en burgers) niet dezelfde kant opstaan is het een mission impossible.

 12. Maarre…de boeren laten over zich heen fietsen.
  Ik zou zeggen: die “natuurgebieden”smeken om een douche met roundup, of een lading stikstof korrels…
  Gewoon die rotzooi ploegen en bemesten kan ook….

  Maar doen ze niks, zijn ze verloren.

  Wat ook kan: de melkproductie van een paa dagen uitrijden in de steden…b.v. in Den Haag, in die vijver voor het torentje.

  Niets doen is geen optie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in