Thierry Baudet © Elekes Andor / Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

Het recent door GeenStijl (GS) onderzoeksjournalistiek aan het licht gebrachte ‘JFvD schandaal’, compleet met heuse Werwolf-stijl neo-nazi’s en heuse Deep Throat-stijl SJW-klokkenluiders in de jongerenafdeling van ’s lands meest controversiële oppositiepartij, geeft een welkom zuchtje wind in het verder zo onder hand drooggevallen glaasje water van de vaderlandse politiek. Na gedurende de Corona-coup maandenlang keurig de kartellijn te hebben gevolgd – geïnspireerd door een snelle inschatting van de nieuwe, stormachtig-totalitaire windrichting – heeft GS nu blijkbaar besloten een gooi te doen naar de gunst van de heersende klasse. Er is immers ook mediapolitiek gezien een ‘nieuw normaal’ nodig en GS zag het gat in de markt als eerste: ere wie ere toekomt.

Dit artikel over de huidige omstandigheden binnen FvD (het terugtreden van Thierry Baudet) is door de IDNL ingezonden met het verzoek te willen plaatsen op Frontnieuws. Naar verluidt komt hierin duidelijk naar voren dat IDNL het enige alternatief is voor de échte nationalisten.

Балет невылупившихся птенцовm

(‘Ballet van de kuikens in de dop’: exit Thierry, exit JFvD)

En zo komt GS als zelfbenoemde nieuwe waakhond van de politieke correctheid – natuurlijk precies op tijd voor optimale uitwerking op de aanstaande verkiezingscampagne van de boreale oppositie – met een journalistieke ‘scoop’ op van Watergate-achtig niveau: diep doorgravend tot de meest respectabele en betrouwbare bronnen op FB en 4chan. Beter gezegd gaat het om een scoop van onverdacht ‘Boys from Brazil’-kaliber: het gaat immers om de heldhaftige bestrijding van een grootschalig complot dat een nieuwe generatie onverslaanbare neo-nazi strijders dreigt te creëren, nu met Neerland’s hoogst eigen Bart Nijman in de glansrol van Ezra Lieberman. Een onversaagd nazi-jager die zelfs de nieuw voorbereide Führerbunker aan de Heregracht 74 weet te infiltreren om daar de stekker uit de broedmachine van de neo-nazi kuikens-in-de-dop te trekken. Niemals wieder – toch?

Of toch wel? De vraag is of deze idealistische Antifaschistische Aktion van GS wel ver genoeg gaat: is de aankomende en onvermijdelijke – door GS van buiten geïnitieerde maar door partij prominenten intern haastig aangegrepen – Entnazifizierung wel rigoureus genoeg? Anders geformuleerd: het blijft de vraag of een nieuwe zuivering van de partijkaders en een nieuwe rituele boetedoening in de media de partijtop wel voldoende zal schoonwassen van door GS gesignaleerde associaties met bruine smetten en onderbuik. Het blijft de vraag of het FvD voldoende salonfähig is om de enige écht door de partijtop geambieerde doelen te bereiken, namelijk zetels in een volgend kabinet en carrièrekansen in het landsbestuur. Feit is dat noch de systeempers noch het politieke establishment het FvD het voordeel van de twijfel zullen gunnen totdat zij zich volledig conformeren aan de polcor gedrag- en spreekcodes van hun old boys’ netwerk. De jonge honden van politieke nieuwkomers FVD moeten zich, als puntje bij paaltje komt, toch echt daaraan conformeren – anders blijf je op het steeds krapper en steeds voller wordende schoolpleintje van de Nederlandse politiek toch echt een buitenbeentje.

Volksjongens en -meisjes als Wilders en Marijnissen begrijpen dit en berusten in hun rol, maar voor dandies als Baudet en groupies als Nanninga liggen er kansen die op het juiste moment moeten worden uitgebuit. Dit vergt in de FvD partijtop dus een beetje soul searching – en het definitief overboord zetten van de jeugdillusie dat originaliteit en kritisch denken ooit te combineren zouden zijn met systeempolitiek en een ‘goede pers’. Wat als eerste overboord moet is elke dweperij of associatie met ‘gevaarlijk gedachtegoed’ – GS geeft dit signaal af zodat de leiders van het FvD zich op tijd kunnen conformeren aan de denk- en leefwereld van het establishment waartoe zij zo graag willen behoren. IDNL hoopt dat zij deze les tijdig en goed tot zich nemen – dat zij nu snel definitief afstand neemt van de ‘onorthodoxe’ (dus vooral jonge) elementen die zich in de afgelopen jaren vastklampten aan de boreale retoriek van het FVD. Die retoriek gaf het FVD zijn aanvankelijke valse schijn van nationalistische legitimiteit – duizenden hoogopgeleide, systeem-kritische jongeren kwamen daar op af. De meeste van die jongeren zijn allang afgeknapt op dit holle retoriek – maar het FVD is en blijft een Paard van Troje zolang het blijft koketteren met authentiek etno-nationalisme en authentiek systeemkritisch denken. IDNL hoopt dat dit onechte spelletje nu snel ophoudt – dat het FvD niet langer mensen, middelen en energie wegzuigt uit de échte nationalistische beweging. IDNL schat in dat het FVD simpelweg gedwongen zal worden zijn ‘schone schijn’ als echt nationalistisch en systeemkritisch alternatief op te geven: de interne zuivering van het FvD kan wat IDNL betreft niet snel genoeg beginnen.

Dood door mondkapje? Mondkapje dragen, bacteriële longontsteking en de griep van 1918

De jongens en meisjes van het JFvD zullen dan moeten kiezen of delen: carrièrekansen, zomerschool-feestjes en declaraties zullen voor de velen van hen gaan boven alle andere, eerdere overwegingen. De feel good-herinneringen aan de nazi-LARP, de Altright-memes en de ‘verboden boek’-besprekingen zullen dan verdampen in de harde grote mensenwereld van de échte politiek. Het JFvD kader zal hoe dan ook pijnlijke keuzes moeten maken – het moment van ontwaken is gekomen: ontwaken uit de ‘boreale droom’. Voor de paar échte nationalisten en de paar échte idealisten die de afgelopen jaren verdwaald zijn geraakt in het FvD is er gelukkig inmiddels een alternatief: IDNL. IDNL biedt geen dure dineetjes, geen leuke snoepreisjes en geen korpsbalpraat. IDNL staat namelijk in het échte leven van ons volk – en dat leven is hard. IDNL is de real deal.

IDNL kijkt met sympathie naar de jonge nationalisten die in de FvD-fuik zijn gezwommen. Zij verdienen een beter politiek thuis – net als ons volk een betere toekomst verdient. IDNL is er ook voor hen. Voor degenen onder hen die een nationalistische doorstart wensen is er de volgende paragraaf als reality check – een herinnering aan de enig juiste weg. En als dat niet (leuk) genoeg is dan blijft onze boodschap staan:

Welcome to reality

 

Back to basics

(‘Terug naar af’: enter IDNL)

Sommigen zagen het FvD in 2017 als (mogelijk) onderdeel van Europees Nieuw Rechts (ENR) – de systeemmedia waren er als de kippen bij het FvD zo (en ‘dus’ racistisch, extremistisch, fascistisch) te ‘framen’. Het FvD was echter nooit ENR – het dweepte hooguit, bij monde van zijn charmante en welbespraakte leider, hier en daar met een brokjes van het gedachtegoed. Retoriek is echter nooit genoeg – inmiddels is die ballon totaal leeggeprikt. En ENR staat anders tegenover het ‘politieke bedrijf’ dan het FvD: voor het FvD is systeempolitiek een standaardmodaliteit waarbinnen men denkt en werkt, voor ENR is systeempolitiek een historische aberratie die essentieel niet binnen het ‘politieke bedrijf’ kan worden gecorrigeerd. Voor het FvD blijft deelname aan het ‘politieke bedrijf– alle loffelijke retoriek en goede intenties ten spijt – een doel op zich, voor ENR is zulk een deelname (hooguit, en met vele slagen om de arm) een (vrij inefficiënt) middel tot een doel. Dat doel is een Culturele Revolutie – een maatschappelijke omslag. Voor ENR kan deelname aan het ‘politieke bedrijf’ alleen meerwaarde hebben als – en slechts zolang als – het bijdraagt tot het doel. Voor alle nationalisten die verdwaald zijn geraakt bij het FvD is het zaak zich nu te heroriënteren – IDNL stelt hen voor om even een stap terug te doen. Back to basics dus:

EU Hof van Justitie waanzinoordeel: vrije keuze van het gewenste land binnen de EU voor asielzoekers

Binnen Europees Nieuw Rechts (ENR) is al jarenlang een discussie gaande over de mate waarin deelname aan institutionele politiek wenselijk is. Dus over de mate waarin deelname aan de door ENR als intrinsiek schadelijk opgevatte ‘systeempolitiek’ gerechtvaardigd kan zijn. Daarbij is de kernvraag of politiek engagement binnen het huidige – steevast als ‘liberaal’ gedefinieerde – parlementaire bestel meerwaarde heeft in relatie tot de eigenlijke doelstelling van ENR.

Die eigenlijke doelstelling is: de grondslag leggen voor een Culturele Revolutie in Europa – het gaat daarbij om een tegen-revolutie in zoverre zij vooral anti-nihilistisch en anti-globalistisch is. ENR (her)vindt en (her)creëert daarom intellectuele en artistieke alternatieven en remedies voor de nihilistische ideologie van de anti-Europese heersende klasse. Dit nihilisme wordt gekenmerkt door historisch materialisme en cultuurrelativisme en stuurt aan op de vernietiging van alle vormen van authentieke (biologische, historische) identiteit die de macht van de ‘materiele mens’ in de weg staan. Het is essentieel dat wij ons dit steeds voor ogen houden: de denk- en leefwereld van de over ons heersende ‘elite’ is de denk- en leefwereld van de ‘materialistische mens’. Daarbij is het belangrijk dat we onthouden dat het bij de categorie ‘materialistische mens’ niet alleen gaat om de succesvolle, grootverdienende ‘geldmens’ variant (bonusbankiers, grootaandeelhouders, beleggingsmagnaten), maar ook om de gemankeerde, wannabe ‘gutmensch’-variant (streber-intelligentsia, polcor-SJWs, antifa-activisten).

De ‘materialistische mens’ – de laaghartige mens die geen hogere principes erkent en alles tot zijn eigen niveau wil reduceren – is noodzakelijkerwijs rancuneus. Hij kijkt met haat en nijd naar alles wat hij niet is en niet heeft: hoge geboorte, schoonheid, intelligentie, talent, liefde en onschuld. Al deze dingen kan hij alleen maar negatief benaderen: hij kan ze hooguit met geld in beslag nemen, door ze te vervalsen (zoals Zuid-Aziatische magnaten ‘adeltitels’ kopen in Engeland en zoals rijkeluiszoontjes ‘diploma’s’ halen in Harvard), of te verleiden (zoals oliesjeiks zich fotomodelletjes aanschaffen en zoals boomer pensionados postorderbruidjes bestellen). De rancuneuze ‘materiele mens’ kan alles wat van werkelijke waarde is in deze wereld verder alleen maar naar beneden halen en kapot maken. Onze heersende klasse bestaat uit zulke ‘materialistische mensen’: het is dus ten diepste een anti-elite, of, zoals Martin Bosma het uitdrukt: een ‘schijn-elite van valsemunters’. Deze nep-elite, die haar directe oorsprong vindt in de counter culture van de jaren ‘60, is tegelijk een vijandige elite: zij heeft in ’68 de oorlog verklaard aan de Westerse beschaving en aan de Europese cultuur – en aan de dragers van beide: de volkeren van de Europese stam. Zij heeft sindsdien haar ‘mars door de instituties’ voltooid en zij is nu aan de macht. Nu kan de vijandige elite haar haat botvieren in een historisch ongeëvenaarde exercitie van sadistische compensatie: alles wat hoog, schoon, intelligent, talentvol, goed en onschuldig is in het Westen – en dat is nogal wat, gezien de Europese erfenis van beschavingsvormen, cultuurrijkdom, wetenschap en kunst – moet en zal kapot. Wat echter vooral kapot moet worden gemaakt zijn de volkeren van de Europese stam, het zijn immers de Europese mensen die deze beschaving, cultuur, wetenschap en kunst hebben voortgebracht.

Zwarte militiegroepen gekoppeld aan BLM en Antifa marcheren door de Britse en Amerikaanse straten 

De vijandige elite heeft de instituties van de Westerse beschaving, de transmissie van de Europese cultuur en de biologische reproductie van de Europese volkeren nu al ernstige schade toegebracht. Transnationale instituties en verdragen (VN, IMF, Wereldbank, EU, Schengen, Euro, NAVO, Vluchtelingenverdrag) hebben de Westerse staatssoevereiniteit gesaboteerd. Nihilistische indoctrinatie en conditionering (militant secularisme, anti-traditioneel onderwijs, anti-identitaire propaganda, desinformatie via infotainment) hebben de Westerse cultuur gesaboteerd. Anticonceptie (‘seksuele revolutie’), anti-natalisme (‘arbeidsmarktparticipatie’) en anti-hiërarchie (‘vrouwenemancipatie’) hebben het Westerse gezinsleven gesaboteerd.

Voor de vijandige elite is dit echter niet voldoende: de sadistische compensatie van haar rancune vergt de totale fysieke eliminatie van het object van die rancune: er mag en zal niets overblijven van het object van haar haat. Vandaar dat zij besloten heeft tot de letterlijke vervanging van de Europese volkeren: dit omvolkingsproject wordt gerealiseerd via massa-immigratie door Derde Wereld kolonisten. De kolonisatie van Europa wordt bevorderd met onverdiende privileges (‘asielopvang’, ‘inrichtingskosten’, ‘bijstand’, ‘kindertoeslag’) en speciale voorrangsregelingen (‘gezinshereniging’, ‘woningurgentie’, ‘starterssubsidie’) en wordt via de verplichte inkomstenbelasting en via hogere volks/zorgverzekeringstarieven betaald door de inheemse Europeanen zelf. Tegelijkertijd betekenen falende (‘gedogende’) wetshandhaving en falende (‘liberale’) rechtspraak dat de inheemse bevolking feitelijk is overgeleverd aan de criminele willekeur van de steeds overmoediger wordende kolonisten: terroristische organisaties, drugsmaffia’s, grooming gangs, dievenbendes en ‘hangjongeren’ worden feitelijk beschermd door de vijandige elite. Dit is het ‘nieuwe normaal’van de vijandige elite: zij bedrijft in feite anti-politiek: men doet zo min mogelijk om het eigen volk te beschermen.

Het belangrijkste strijdmiddel van ENR is niet politiek maar metapolitiek: ENR richt zich op de deconstructie en vervanging van de ideologieën en conditioneringen die aan de systeempolitiek van de vijandige elite ten grondslag liggen. Als die ideologieën en conditioneringen wegvallen, dan zakt het systeempolitieke kaartenhuis vanzelf ineen. IDNL volgt deze strategie: de politieke inzet van IDNL is een functie van onze metapolitieke inzet, niet meer en niet minder. Deelname aan het ‘politieke bedrijf’ is voor IDNL van ondergeschikt belang, maar IDNL is wel van mening dat er een ruimte moet zijn voor politiek begaafde en geëngageerde nationalisten om zich te ontwikkelen en ontplooien. IDNL biedt die ruimte: er bestaat een partijpolitieke tak. In toenemende mate zullen jonge mensen het FvD de rug toekeren – zij zijn welkom bij IDNL!

Welcome to reality

Door Alexander Wolfheze

Het FvD: een Paard van Troje

Vorig artikelRobert F. Kennedy Jr: “Nieuw Covid-vaccin moet tegen elke prijs worden vermeden”
Volgend artikelSongbird – Een film over Covid-23 en vier jaar lockdown.
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

8 REACTIES

 1. Een typische “psyops” met behulp van mollen binnen de JFvD, en uitgebracht door GS dat blijkbaar ook al in het NWO kamp zit. En de Nazi keule doet het nog altijd. Baudet was op het eerste zicht goed gestart, maar kwam nadien in Zionistische vaarwater terecht..en werd daardoor schatplichtig aan de duivel in Tel Aviv. Blijkbaar is zijn verzet(sic) tegen de Covid 19 samenzwering de brug te ver, en werd hij dan ook geneutraliseerd. En voor het overige moet hij dan ook zwijgen, in plaats van deze “psyops” te ontmaskeren. Eenmaal men aangebrand is, blijft men gedoemd tot de “omerta”. Alle rechtse en nationalistische partijen in de EUSSR hebben dan ook af te rekenen met dergelijke infiltraties, die dan gevolgd worden door een “psyops…”. met meestal aanwending van de Nazi keule. Baudet had moeten beter weten, en voor zover hij al niet aangebrand was, van voor de start.

 2. nederland is kapot…

  nu fvd niet meer meedoet is er geen politieke handreiking meer, enige bestaansreden fvd was om lichte wijzigingen aan te brengen aan beleid aangezien pvv nooit tot regering toegelaten zou worden

  nu dankzij geenstijl, tpo en vele andere landverraders (zoals joost eerdmans de biden stemmer( is er op rechts geen politiek alternatief meer.

  idnl, nvu etc zullen net als pvv geen toegang krijgen tot politiek beleid. (of zelfs maar meedoen aan debat op tv of airtime krijgen in geval idnl en nvu(

  dit was het voor wat betreft de politiek mensen gaat hem niet worden.

  ze hebben vreedzame verandering/aanpassing onmogelijk gemaakt.

  (((ze(((

 3. Talkshow: Implosie bij het FvD, de coup geslaagd? – Blue Tiger Studio – 24/11/2020

  ‘Het doel van 4 jaar FvD bestoken door de hele BV Nederland iis geslaagd; media (kartel), politiek, oligarchie en academie hebben hun lang gewenste scheiding tussen FvD en TB bereikt. Rypke en Tom Bespreken alles wat er gebeurd is na de avond van de lange messen in het FvD. En vooral: wat zijn de vooruitzichten?’

  https://www.youtube.com/watch?v=5Rh1DWOCelU

 4. Hoelang hebben ze de Duitsers zwart gemaakt,
  de Duitsers die verantwoorden zijn gehouden voor de gebeurtenissen van de vorige eeuw.
  Waarschijnlijk was er in die periode ook al overal landverraad, volksverraad.

  De populairste omroep, zo lijkt het is de omroep van de NSB “VARA”.
  Daar wordt dagelijks het landverraad, het volksverraad gepropagandeerd.
  En het achterlijke volk marcheert achter deze volksverraders aan.

  Nog meer korten op het Nederlandse volk wat zorgbeboevend is.
  Nog meer investeren in de zorg van niet westers volk.
  Fysiek sterk volk, wat hun kwetsbare achterlaat!
  Mensen die geweld niet schuwen!
  Nazistisch volk van niet Europese afkomst, waarvan gebruik wordt gemaakt.
  Zoals in de vorige eeuw!

  Ze hebben geen zelfvertrouwen, ze kunnen niet met hun standpunten het publiek overtuigen.
  Ze moeten degene die er een andere mening op na houden, uitschakelen,
  door infiltratie.
  Geert Wilders heeft dus gelijk, door de invloed binnen een partij, binnen een groep mensen te beperken.

  Wat doet men als Nazi Liefhebber?
  Niet de straat op gaan en met een gestrekt arm rond gaan lopen.
  Maar verbergt zich achter andere culture, achter de gewoontes van niet Europees nazistisch volk

 5. Sommigen weten helemaal niet wie de ” nazis zijn, een door de geallieerden verzonnen scheldnaam, maar onder de Nationaal Socialisten was dit nooit gebeurd, sterker nog hun Führer, heeft de ondergang van het blanke ras al voorspeld! Ik hoop niet de nieuwe beweging zich niet als pro zionistische partij ontpopt,
  maar echt nationalisme, hoog in het vaandel heeft! Waar aan velen behoefte hebben, want de zg koschere partijen bereiken nooit iets, daarom moet dit hele corrupte systeem op de schop!

 6. PVV, zal ook uit het zich gaan verdwijnen net zo als Rutte tegen Geert Wilders zij, wij maken jullie kapot en dat is aan het gebeuren de linkse partijen hebben op alle posten in de overheid corrupte vrienden zitten en ook in de OM en daarom zijn wij al lang geen rechtstaat meer maar worden geleid door criminelen en de schuld ervan is de kiezer zelf maar zij krijgen ook hun deel van de vele misdaden die op dat moment gepleegd worden.

 7. Auteur valt door de mand , door het noemen van carriere kansen , voor degene die de ENIGE GOEDE PARTIJ in Nederland , door mee te doen aan de FvD zwart te maken , want dan krijg je carriere kansen , men begint wel in het lik stadium .

 8. Zo raar zulks te lezen via frontnieuws , zijn jullie beetje bij beetje ,, de grenspalen aan het verzetten , weet u hoeveel uw judas penning zal zijn , na eerst hun vuile werk opgeknapt te hebben , zijn jullie zelf aan de beurt ,, en je kunt jezelf niet eens bedrogen voelen , omdat je voorheen , voor hun ,,, anderen vermoord hebt . Als u goed kijkt zie je toch dat ze constant liegen , hun doel is een half miljard mensen over te laten , veel kans dat de helpertjes er niet bij zullen horen , ze kunnen zeggen , je hebt zelfs je familie , kennissen verraden , wij stellen geen vertrouwen in U , maar u mag blijven werken voor ” de goede zaak ,, voor ons “

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in