Wanneer niet alleen problemen in een systeem moeten worden opgelost, maar het systeem zelf het probleem is, helpt alleen radicale verandering, schrijft Ullrich Mies.

Een werkelijk efficiënte totalitaire staat zou er een zijn waarin de almachtige uitvoerende macht van politieke heersers en hun leger van managers heersen over een bevolking van dwangarbeiders die nergens toe gedwongen hoeven te worden omdat ze van hun slavernij houden. Zo schreef Aldous Huxley profetisch in zijn klassieker “Brave New World”.

Ondanks de “vooruitgang” die het opkomende wereldtotalitarisme met behulp van de Corona-enscenering heeft geboekt, kunnen de ergste plannen van de zelfbenoemde elite nog steeds door ons worden gedwarsboomd. Voorwaarde daarvoor is echter dat steeds meer mensen wakker worden en zich niet laten sussen door een schijnbaar nietszeggende simulatie van democratie. Een meedogenloze analyse en vastberaden actie zijn nu geboden.

Deze noodzakelijke meedogenloosheid heeft een naam: Ullrich Mies. In zijn nieuwe boek heeft de beproefde pen-verzetsstrijder essays gebundeld van belangrijke en moedige denkers die hun waarde hebben bewezen in de huidige uitdaging. Het tekstfragment is de inleiding uit de door Mies geredigeerde bloemlezing “Brave New World 2030: On the Fall of Democracy and the Rise of a Totalitarian Order”.

De auteurs en redacteuren van dit boek zien de Corona-“pandemie” als een geënsceneerd tijdvenster – “window of opportunity”: Corona als een exit, omschakelings- en ontwrichtingsscenario en als een valse vlag operatie, omdat de “globalisten” zich realiseerden dat zij met hun globalistische model van kapitalisme de planeet “naar de muur” zouden drijven en zelf slachtoffer zouden kunnen worden van de teweeggebrachte omstandigheden. Vanuit ons oogpunt zijn de werkelijke doelstellingen van de Corona-“pandemie” heel wat anders dan – zoals men beweert – de gezondheid van de mensen te beschermen tegen een dodelijk virus.

De auteurs sluiten zich aan bij de wetenschappelijke deskundigheid die wordt vertegenwoordigd door honderden geïntimideerde, aangeklaagde en uit hun beroep gestoten internationale medische deskundigen. Deze deskundigen kwamen tot conclusies die lijnrecht tegenover de publieke propaganda, de regeringen en de directieve autoriteiten stonden. De “Stichting Corona Comité”) heeft in tientallen sessies van verscheidene uren licht geworpen op een gigantische misdaad door meer dan 100 deskundigen aan het woord te laten.

Het in april 2020 opgerichte weekblad Demokratischer Widerstand en een veelheid aan Duitstalige media die kritisch staan tegenover het bewind, waaronder Rubikon, KenFM, Multipolar en NachDenkSeiten, alsmede talloze hier niet genoemde buitenlandse media uit de Engelstalige wereld, waren er vanaf het begin van overtuigd dat er iets fundamenteel mis was met deze “pandemie”, omdat tegenstrijdigheden, willekeur en regeringsterreur gaandeweg steeds duidelijker werden. Sinds het voorjaar van 2020 zijn er talloze boeken verschenen die de zogeheten pandemie op een technische en inhoudelijke manier behandelen.

Alleen al deze werken bewijzen dat de Corona-“pandemie” en de ermee gepaard gaande lockdowns een gigantische zwendel zijn, een psychologische operatie (PSYOP) en een “staatsgreep van bovenaf”.

  Weg met jou, vervelende Wappie! - Download het Gratis Boek van Boze Oudeman

Het beoogde secundaire product van deze PSYOP is de totale verdeling van de samenleving in vijandige kampen. De redacteur zelf gaat verder en identificeert de geplande Corona-crisis als een meervoudige oorlogsoperatie tegen de volkeren.

Aangezien binnen de “Brave New World”, die zich als in sneltreinvaart voor onze ogen ontvouwt, ook van de grondwet en de rechtsstaat slechts ruïnes overblijven, is een zelfreinigingsproces binnen de – Duitse – politiek, de instellingen en het medialandschap volstrekt uitgesloten, als we het realistisch bekijken, omdat het Duitse rechtssysteem grotendeels is afgebroken en geïnfiltreerd door corrupte partijkaderleden, [wat ook voor Nederland van toepassing is, red].

De dragers van de macht zullen proberen elke opheldering te voorkomen en zullen hun invloed in de media blijven misbruiken om een uniform opinieklimaat te scheppen, anders zou een burgeroorlog nauwelijks kunnen worden vermeden. Het is daarom des te verheugender dat er, bij het ter perse gaan van dit boek, enige beweging komt in de “doofpot” vanuit de VS. De Senaat van de VS buigt zich over het gigantische schandaal, en sommige media onderzoeken nu de rol van Anthony Fauci in het Corona-regime. Bovendien zijn er in de VS en Canada talloze rechtszaken aanhangig waarmee miljarden dollars zijn gemoeid.

In eerdere publicaties heb ik het gigantische machtskartel het “financieel-kapitalistisch-staat-terroristisch-militair-industrieel-communicatiecomplex” (FKSTMI) genoemd, waarbij de veiligheidsindustrie en de inlichtingendiensten grosso modo onder “staat-terroristisch” werden geschaard. Om dit algehele antidemocratische kartel, inclusief corrupte wetenschap, denktanks en “Deep & Corrupt Governments”, adequaat te kunnen vatten en in zijn geheel te kunnen begrijpen als een samenzwering tegen de vitale belangen van de volkeren, is het concept van de “Deep State” ingeburgerd geraakt. Volgens deze opvatting is de “Deep State” de feitelijke regering – de “Dark State” of de “schaduwregering”, die op lange termijn werkt, die niet kan worden gekozen of weggestemd, en daarom spelen verkiezingen geen of hoogstens een ondergeschikte rol. De volkeren zijn de gijzelaars van de Deep State.

De volkeren hebben – zoals altijd in de geschiedenis – niets te zeggen en moeten de machtswanen, de plunderingen en de naar binnen en naar buiten gerichte waanideeën van de heersende klassen en hun functionele elites in regeringen, politie, leger en autoriteiten – van willekeur en censuur tot onderdrukking en oorlog – financieren en ondergaan.

Maar dat is nog niet alles: het geglobaliseerde kapitalisme – doorslaggevend sinds het verdwijnen van de systeemconcurrentie en de ineenstorting van de USSR – heeft de “elites” van de wereldmacht bijeengebracht in steeds meer in elkaar grijpende netwerken, zodat we thans kunnen spreken van een transnationale kapitalistische klasse (TKK). William Robinson schrijft in zijn boek “Global Capitalism and the Crisis of Humanity” dat 500 jaar kapitalisme heeft geleid tot een wereldwijde epochale verschuiving waarbij alle menselijke activiteit is getransformeerd in kapitaal. De hele wereld is een eenheidsmarkt geworden. De wereldwijde circulatie van kapitaal vormt de kern van de internationale bourgeoisie van de “Transnationale Kapitalistische Klasse”, die in oligopolistische clusters over de hele wereld opereert.

  Bent u al kwaad?

Deze eliteclusters vormden strategische transnationale allianties door middel van fusies en overnames van bedrijven, met als doel de rijkdom en het kapitaal nog meer te concentreren. Dit proces creëert hegemoniale elites. De overaccumulatie van kapitaal leidt tot speculatieve investeringen en uiteindelijk tot oorlogen. De transnationale kapitalistische klasse beschermt haar belangen via mondiale organisaties zoals de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds, de Groep van Zeven (G7), de Groep van Twintig (G20), het Economisch Wereldforum/Davos, de Trilaterale Commissie, de Bilderberggroep, de Bank voor Internationale Betalingen, en talloze denktanks en andere transnationale verenigingen.

Als de Corona-crisis één ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat de transnationale kapitalistische klasse en haar mondiale functionele elites in regeringen – Transnational Power Elites (TPE) – op een diep genetwerkte manier met elkaar in wisselwerking staan.

De Deep State van de VS bepaalt de koers van de politiek in het hele Westen. Daarom gebruik ik in dit boek de termen “global Deep State”, “globalisten”, “wereldmachtkartel” of – wanneer ik naar de nationale context van deze machtsagglomeratie verwijs – “heersende elites”. De militaire machtsarm van de westerse kapitalistische klassen is de NAVO.

De agressieve militaire alliantie waarborgt de economische belangen en expansionistische verlangens van de westerse kapitalistische klasse. Ik zie de Corona-crisis als een wereldwijde oorlogsoperatie, zowel intern als extern, en de huidige milieucrisis , die de globalisten de laatste 50 jaar hebben helpen veroorzaken, willen zij nu gebruiken en uitbuiten als een zakenmodel om hun totalitaire “Nieuwe Wereldorde” te verwezenlijken.

Wat staat er op het spel?

Wat er de komende jaren op het spel staat, wordt indrukwekkend samengevat door Claudia von Werlhof. Ook zij is ervan overtuigd dat de opgelegde “pandemie” een gigantische afleidingsmanoeuvre is en een menselijke trainingsact van de “Global Deep State”:

“Vandaag kunnen we vaststellen dat we ons midden in een wereldwijde ineenstorting van de moderniteit bevinden, van “bovenaf” opgelegd en gerechtvaardigd met een pandemische noodtoestand – met de ineenstorting van haar monetaire systeem, haar vrije ondernemerschap en groeidwang, haar banen, haar politieke systeem en de vrijheid en de mensenrechten van haar bevolkingen. De enige uitzonderingen op de ineenstorting zijn sommige bedrijven en hun technologieën, vooral de ‘nieuwe’ technologieën van de zogenaamde vierde industriële revolutie – digitalisering van AI, genetische manipulatie, synthetische biologie, nanotechnologie, geo-engineering en mind control.”

Volgens von Werlhof is dit een opzettelijk “in scène gezette ineenstorting van de moderniteit”. En deze ineenstorting zal worden gevolgd door een totalitaire herordening van de wereld op basis van een zogenaamde Green New Deal. Het op kapitaal georiënteerde oorlogssysteem wordt echter gehandhaafd of uitgebreid en de mensheid wordt herbouwd volgens de fantasieën van de techno-fetisjisten. In dit proces zal de mensheid worden “getranshumaniseerd” en aldus worden gereduceerd “tot functies en onderdelen binnen de machinerie”.

  Van vaccinvoorstander naar vaccintwijfelaar - Mario ligt na zijn BioNTech-vaccinatie op de intensive care 

“Politieke pandemie”

Sinds uiterlijk februari 2020 hebben wij in het Westen te maken met een pandemie van een bijzondere soort, namelijk een politiek-mediale plaag. Deze ernstige, alomtegenwoordige en bijtende politieke ziekte markeert het eindstadium van het westerse rampkapitalisme en de overgang naar een “Nieuwe Wereldorde”. Als “Deep & Corrupt Governments” voeren de regeringen de wil van globalisten en NAVO-warmongers uit als sloopkogels van de democratie, waarbij de mainstream media zijn verworden tot een publieke propaganda-industrie.

De verlichte mensen van de democratische bewegingen doorzien de politieke propaganda die met de Corona-crisis aan de wereld is opgedrongen. Zij beseffen dat het een “politieke pandemie” is, een wereldwijd georkestreerd complot. Met Corona heeft de “Global Deep State” voor zichzelf de kans gecreëerd die nodig is voor de ontwrichting van de wereld.

Het doel van dit boek is het “wereldmachtenkartel” dat verantwoordelijk is voor deze “politieke pandemie” op te sporen en na te gaan welke doelen het nastreeft en hoe onze wereld er in 2030 uit zou kunnen zien – en mogelijk eerder, gezien de snelheid van de processen die zich voltrekken.

Aangezien de globalisten nog lang niet het einde van hun perverse wereld hebben bereikt en het verzet onder de bevolking groeit, kunnen de ergste catastrofen nog worden afgewend.

Bovendien acht ik een correctie van de omstandigheden op basis van het heersende systeem volstrekt uitgesloten, zodat dit alleen kan geschieden door een radicaal nieuw begin. Naar mijn mening omvat dit, met betrekking tot Duitsland:

 • Ontbinding van de partijen in hun vroegere vorm en functie,
 • Ontbinding van de corrumperende lobby complexen,
 • Opheffing van de geheime diensten, althans hun massale inkrimping,
 • Beëindiging van alle contracten met de internationale advocaten en consultants die in de ministeries al tientallen jaren wetten schrijven die tegen de belangen van het volk ingaan,
 • Heroprichting van de Europese Unie als een “Europa van de volkeren”, niet van de bedrijfseconomie en de machtselites,
 • Terugtrekking uit de NAVO, opzegging van alle overeenkomsten inzake de stationering van troepen,
 • Terugtrekking uit de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds als onderdrukkende projecten van internationaal financierings- en investeringskapitaal,
 • Vermindering van het leger tot nationale defensie,
 • Het Corona-plot aan te pakken door de verantwoordelijken in de politiek en de media aan te klagen en voor een tribunaal te brengen,
 • Versterking van de directe democratie,
 • Herstelling van de scheiding der machten werd ingevoerd,
 • Volledige reorganisatie van de media, d.w.z. plaatsing ervan onder democratische controle van het volk.

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De Echte Redenen voor LockdownVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelItaliaanse regering beveelt bedrijven om ongevaccineerde werknemers niet te betalen
Volgend artikelWaarom de wetenschap aan het verliezen is van autoritaire massamoordenaars
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. Dit kan natuurlijk niet zonder een Industriele en Landbouw verandering.
  Cannabis en Bamboe kunnen hier de belangrijke steunpilaren in zijn.
  Henri Ford zei vroeger al : waarom hele bossen (die jaren en jaren nodig hebben om te hergroeien)
  en mijnen leeghalen (die eeuwen nodig hebben om te recupereren) terwijl we onze jaarlijkse behoeften aan brandstof, mineralen etc. makkelijk kunnen halen uit de jaarlijkse opbrengsten van de hennep velden.
  Hennep haalt veel CO2 uit de lucht en geeft 25% meer lucht terug dan bomen en heeft maar 4,5 tijd nodig om te groeien, verbruikt niet veel water (ivm ander gewassen) en verbetert de grond mede ook omdat het geen tot weinig pesticiden nodig heeft en levert ook nog eens volop zaden op voor volgende oogsten.
  Marijuana voor , betere, veiligere, en goedkopere (non-toxic) medicijnen.
  CANNABIS is de Great Reset. Volg Green Plants Matter on FB.

  • Geen monocultuur maar permacultuur. Behalve cannabis zijn er duizenden andere planten in de apotheek van God die onze gezondheid kunnen ondersteunen. Goede voeding is tevens medicijn. Na veertig jaar cannabis te hebben gerookt, ben ik tegen eindeloze hennepvelden annex de Afghaanse opiumvelden. Bomen planten volgens de permacultuur methode hebben niet oneindig lang nodig om vruchtbaar te zijn en ons te voeden. Kom uit je tunnelvisie Rob.

    • Monsanto heeft in het verleden geprobeerd om alle planten uit de apotheek van God te claimen en te patenteren. Dat is God zij dank tegengehouden! Wel zijn er roverheidswetten ingevoerd die het plukken van planten kunnen beboeten. Wanneer je bramen gaat plukken, mag je niet meer dan één zakje vullen …

 2. Ik denk dat FN een nieuwe en positieve missie zou kunnen toevoegen aan het huidige doel dat duidelijk gesteld wordt onder elke post. Aangezien Rommel nu al 14 uur per dag bezig is met FN zal dat ten koste gaan van het scherp en helder krijgen van de huidige ellende.

  Ik zou het heel waardevol vinden als FN zou willen bijdragen aan wat we WEL kunnen doen om elkaar te helpen. Gezien de huidige stand van zaken in NL met betrekking tot de QR hel die morgen start (en neem alleen de huidige QR maarregelen in ogenschouw.

  Ik heb een redelijk grote woonkamer (mijn slaapkamer blijft van mij!) en kan en wil deze ruimte prima aanbieden voor;

  Koks, je krijgt een magnetron, een grill oven een 4 pits fornuis. Je kan zo ongeveer 40 mv kwijt. Je kkookt voor een prive vriendengroep om het maar zo te noemen, Cash only uiteraard. Dit voor 1 a 2 dagen per week.

  Idem voor feestjes, Kunnen er wat meer bij. Ik schat het dubbele. Uiteraard wederom een prive feestje. Om vrienden te blijven met de buren moeten we eerder beginnen en eerder stoppen. Dat voor max twee keer per maand. Uiteraard ook weer cash only.

  Tevens is het een geweldig idee dat de brouwers en voedsel leveranciers ook decentraal zijn.

  Belangrijk is ook om paralelle betaalmiddelen te ontwikkelen zodat we de EUro uiteindelijk niet meer hoeven te gebruiken. Geld is niets meer dan een betaalmiddel dat we delen in vertrouwen. Als wij bieden, feestjes, eten in vrijheid guldens bijvoorbeeld en er is vraag naar heeft deze valuta waarde. Zo simpel.

  Is FM geintereseerd in mogelijke oplossingen aanbieden naast de ellende reporteren hoor ik het graag.

  Groeten,
  Hugo

  • Dank u FN, Rommel

   Ik had het weer eens niet helder verwoord. Ik bedoel een permanent onderwerp of regelmatig terugkerend onderwerp. Ik denk namelijk dat het mensen die eigenaar van hun eigen lichaam het de komende winter nog lastiger gaan krijgen de komende winter.

   Uiteraard is Rommel eigenaar van FN en is zijn keuze.

   Maar ben benieuwd waar de naam Rommel vandaan komt. Ik weet dat Rommel een geniale strateeg was in WW2. Won, tegen alle verwachtingen in, in WW2 veldslagen in Noord Afrika. Uiteindelijk verloor hij toch….. De FN Rommel gun ik het overleven en zegevieren.

   Hartelijke groeten,
   Hugo

 3. En internationaal zal dan als eerste vereiste moeten zijn de kop van de slang eraf hakken; een resoluut eind maken aan de wortel van al het kwaad, het malafide geldsysteem van de ashkenazi joden, de geldcreatie uit het niets met rentebijl als het ultieme opgelegde slavenmodel voor het volk en een absoluut verbod om van “geld” geld te maken c.q. het speculeren.

 4. Al eeuwen azen die Khazaren op wereldmacht. Ze vermomden zich initieel onder de Joden en evolueerden zo tot de huidige Ashkenazi, veelal zionisten. Dit wordt nog steeds niet openlijk benoemd. Echter, er zijn wel aanwijzingen dat ze genetische markers bezitten die aantonen dat ze van eenzelfde afkomst komen. Ze zijn dus te identificeren dmv genetische profielen. Het is al lange tijd bekend dat ze meedogenloze meevreters en uitbuiters van de samenlevingen zijn, maar er wordt niets aan gedaan. Als er kwaad is in en onder de mens, dan zijn het de Khazaren nakomelingen. Er is een man, Kevin MacDonald, die zijn hele leven bezig is geweest om deze groep te benoemen, maar dat is hem niet in dank afgenomen. Ook is hij geen voorstander van eugenics. Helaas zijn zij dat wel, en dat maak je nu dus mee met de “covid pandemie” bullshit.

  Abstract
  MacDonald argues that a suite of genetic and cultural adaptations among Jews constitutes a “group evolutionary strategy.” Their supposed genetic adaptations include, most notably, high intelligence, conscientiousness, and ethnocentrism. According to this thesis, several major intellectual and political movements, such as Boasian anthropology, Freudian psychoanalysis, and multiculturalism, were consciously or unconsciously designed by Jews to (a) promote collectivism and group continuity among themselves in Israel and the diaspora and (b) undermine the cohesion of gentile populations, thus increasing the competitive advantage of Jews and weakening organized gentile resistance (i.e., anti-Semitism). By developing and promoting these movements, Jews supposedly played a necessary role in the ascendancy of liberalism and multiculturalism in the West. While not achieving widespread acceptance among evolutionary scientists, this theory has been enormously influential in the burgeoning political movement known as the “alt-right.” Examination of MacDonald’s argument suggests that he relies on systematically misrepresented sources and cherry-picked facts. It is argued here that the evidence favors what is termed the “default hypothesis”: Because of their above-average intelligence and concentration in influential urban areas, Jews in recent history have been overrepresented in all major intellectual and political movements, including conservative movements, that were not overtly anti-Semitic.
  Keywords: Anti-Semitism; Culture of critique; Gene-culture coevolution; Group conflict; Jews; Kevin MacDonald.

 5. In the 1990s, Kevin MacDonald wrote a trilogy of books arguing that Judaism is a “group evolutionary strategy,” and the pursuit of this strategy by Jews had far-reaching consequences for world history. In A People That Shall Dwell Alone: Judaism as a Group Evolutionary Strategy (1994) he proposed that, since its inception, Judaism has promoted eugenic practices favoring high intelligence, conscientiousness, and ethnocentrism. As a consequence, the contemporary Jewish population (at least the Ashkenazi population) is marked by a high level of these traits, including a mean IQ of 117 (weighted on verbal intelligence). In Separation and Its Discontents: Toward an Evolutionary Theory of Anti-Semitism (1998b) he argued that anti-Semitism is a reaction by gentiles to competition for resources with less populous but more organized and competent Jewish groups. In The Culture of Critique: An Evolutionary Analysis of Jewish Involvement in Twentieth-Century Intellectual and Political Movements (1998a), he argued that post-Enlightenment Jews who abandoned the religion of Judaism invented a substitute: liberal political, intellectual, and scientific movements with the same social and organizational structure as Judaism, and the same ultimate purpose to promote the evolutionary success of Jews.

  According to The Culture of Critique, the most influential of these intellectual movements—Boasian anthropology, Freudian psychoanalysis, and Frankfurt School critical theory—were headed by charismatic and authoritarian leaders (analogous to rabbis), they placed great value on verbal brilliance and internal consistency rather than testability or agreement with external reality (analogous to Talmudic scholarship), and they promoted Jewish group interests at the expense of gentiles. The movements advocated separatism and ethnocentrism for Jews, discouraged ethnic identification among white gentiles (in order to prevent group consciousness among white gentiles that might lead to a sense of competition with Jews and thus anti-Semitism), undermined and destabilized traditional European culture to weaken resistance to Jewish control, “pathologized” anti-Semitism, and denied that Jewish behavior plays a role in anti-Jewish attitudes.

  MacDonald argues that Jewish intellectual and political movements were responsible for major trends in twentieth-century scientific, political, and demographic history. These movements, he says, were responsible for the rejection of Darwinian thinking among most mainstream social scientists, and also for large-scale nonwhite immigration to European and European-colonized countries (the United States, Australia, etc.).

  • P.s. Het atikel waar dit uit komt, moet kritisch gelezen worden, omdat het door een Ashkenazi aanhanger geschreven is. Maar het laat de impact van het werk van MacDonald goed zien.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in