FOTO: TSARGRAD, MOSCOW NEWS AGENCY 16.09.2022

Hier is Poetins favoriete Russische nationalistische ideoloog, Alexander Dugin, met wat minder zonnige woorden. Vergeet niet dat u het niet eens hoeft te zijn met Dugin, maar u moet wel serieus nemen dat heel veel Russen hem geloven.

De afgelopen dagen zijn de machtsverhoudingen in Oekraïne aanzienlijk verschoven. Dit moet in zijn geheel worden begrepen, schrijft Alexander Dugin.

De tegenaanvallen van Kiev waren over het algemeen zonder succes in de regio Kherson, maar helaas wel effectief in de regio Kharkiv. De situatie in Kharkiv en de gedwongen terugtrekking van de geallieerde troepen vormen het keerpunt. Afgezien van de psychologische gevolgen en de legitieme gevoelens van de patriotten, moet worden vastgesteld dat we in de hele geschiedenis van de SMO het “point of no return” hebben bereikt.

Iedereen beveelt nu buitengewone maatregelen aan om de situatie te keren, en sommige van deze suggesties zijn heel rationeel. Wij maken geen aanspraak op originaliteit, maar proberen alleen de belangrijkste punten en aanbevelingen samen te vatten en in de mondiale geopolitieke context te plaatsen.

Derde Wereldoorlog

We staan op de rand van de Derde Wereldoorlog, waar het Westen dwangmatig op aanstuurt. En dit is geen angst of verwachting meer, maar een feit. Rusland is in oorlog met het collectieve Westen, met de NAVO en haar bondgenoten (hoewel niet met allemaal: Turkije en Griekenland hebben hun eigen standpunt en sommige Europese landen, vooral maar niet alleen Frankrijk en Italië, willen niet actief deelnemen aan een oorlog met Rusland). Toch komt de dreiging van een derde wereldoorlog steeds dichterbij.

Of het tot het gebruik van kernwapens zal komen is een open vraag. Maar de kans op een nucleair Armageddon groeit met de dag. Het is overduidelijk, en veel Amerikaanse militaire bevelhebbers (zoals de voormalige Amerikaanse bevelhebber in Europa Ben Hodges) verklaren openlijk, dat het Westen zelfs geen genoegen zal nemen met onze volledige terugtrekking uit het grondgebied van de voormalige Oekraïne, ze zullen op eigen bodem terechtkomen en er wordt aangedrongen op “onvoorwaardelijke overgave” (Jens Stoltenberg), “de-imperialisering” (Ben Hodges), ontmanteling van Rusland.

In 1991 was het Westen tevreden met de ineenstorting van de USSR en onze ideologische overgave, voornamelijk door het aanvaarden van de Westerse liberale ideologie, het politieke systeem en de economie onder Westers leiderschap. Vandaag de dag is de rode lijn voor het Westen het bestaan van een soeverein Rusland, zelfs binnen de grenzen van de Russische Federatie.

De tegenaanval van de AFU in de regio Kharkiv is een rechtstreekse aanval van het Westen op Rusland. Iedereen weet dat dit offensief werd georganiseerd, voorbereid en uitgerust door de militaire leiding van de VS en de NAVO en onder hun rechtstreeks toezicht plaatsvond. Het is niet alleen het gebruik van militair materieel van de NAVO, maar ook de directe betrokkenheid van westerse luchtmachtinlichtingendiensten, huurlingen en instructeurs. In de ogen van het Westen is dit het begin van “ons einde”. Zodra wij een zwak punt hebben gemaakt in de verdediging van de gebieden onder onze controle in de regio Kharkiv, kunnen wij verder worden verslagen. Dit is geen klein succes van het tegenoffensief van Kiev, maar het eerste tastbare succes van de Drang nach Osten van de NAVO-strijdkrachten.

  Op zoek naar oorlogsmisdadigers - Ze zijn dichterbij dan u denkt

Natuurlijk kan men proberen dit toe te schrijven aan tijdelijke “technische moeilijkheden” en de inhoudelijke analyse van de situatie uitstellen tot later. Maar dat zou de verwezenlijking van het voldongen feit alleen maar vertragen en ons dus alleen maar deprimeren en demoraliseren.

Het is daarom de moeite waard koud toe te geven dat het Westen ons de oorlog heeft verklaard en deze al voert. Wij hebben deze oorlog niet gekozen, wij hebben hem niet gewild. Zelfs in 1941 wilden wij geen oorlog met nazi-Duitsland en weigerden er tot het einde toe in te geloven. Maar in de huidige situatie, waarin de oorlog de facto tegen ons wordt gevoerd, is dat niet doorslaggevend. Het enige wat nu telt is dat we hem winnen door het recht van Rusland te verdedigen.

Het einde van de SMO

De SMO als een beperkte operatie om de Donbass en enkele gebieden in Novorossi te bevrijden is ten einde gekomen. Zij is geleidelijk ontaard in een volwaardige oorlog met het Westen, waarin in feite het nazi-terroristische regime in Kiev zelf slechts een instrumentele rol speelt. De poging om het te belegeren en enkele door de nazi’s gecontroleerde Oekraïense gebieden in Novorossia te bevrijden, met behoud van het bestaande geopolitieke evenwicht in de wereld als technische operatie, is mislukt, en doen alsof we de SMO gewoon voortzetten – ergens in de periferie van de publieke aandacht – is eenvoudigweg zinloos.

Buiten onze wil om zijn we nu in oorlog en dit raakt iedere Russische burger: ieder van ons staat in het vizier van de vijand, de terrorist, de sluipschutter, de DRG.

Dit gezegd zijnde, is de situatie zodanig dat het, alles in aanmerking genomen, onmogelijk is om alles terug te brengen naar de oorspronkelijke omstandigheden – vóór 24 februari 2022. Wat gebeurd is, is onomkeerbaar en we moeten niet bang zijn voor concessies of compromissen van onze kant. De vijand zal alleen onze totale overgave, onderwerping, ontmanteling en bezetting accepteren. We hebben dus simpelweg geen keuze.

Het einde van de SMO betekent de noodzaak van een diepgaande transformatie van het hele politieke en sociale systeem van het moderne Rusland – om het land op oorlogssterkte te brengen – op politiek, economisch, cultureel en informatiegebied. De SMO is weliswaar een belangrijke, maar niet de enige inhoud van het Russische sociale leven gebleven. De oorlog met het Westen onderwerpt alles.

Het ideologische front

Rusland bevindt zich in een staat van ideologische oorlog. De door het globalistische Westen verdedigde waarden – LGBT, legalisering van perversie, drugs, de versmelting van mens en machine, totale vermenging door ongecontroleerde migratie, enz. – zijn onlosmakelijk verbonden met haar ideologische front – zijn onlosmakelijk verbonden met haar politiek-militaire hegemonie en haar unipolaire systeem. Het westerse liberalisme en de wereldwijde politiek-militaire en economische dominantie van de VS en de NAVO zijn één en dezelfde. Het is absurd om het Westen te bestrijden en zijn waarden (zelfs gedeeltelijk) te aanvaarden, in naam waarvan het een oorlog tegen ons voert, een oorlog van vernietiging.

  Het Westen support een nieuwe generatie nazi-oorlogsmachine in Oekraïne

Een eigen ideologie zou voor ons vandaag niet alleen “nuttig” zijn; als we die niet hebben, zullen we verliezen. Het Westen zal ons blijven aanvallen, zowel van buitenaf, met gewapende en getrainde Oekraïense nazi’s, als van binnenuit, met de immer liberale vijfde colonne die op slimme wijze de geesten en zielen van de jongere generaties corrumpeert. Zonder een eigen ideologie, die duidelijk definieert wie vriend en wie vijand is, zouden we in een dergelijke situatie bijna machteloos staan.

De ideologie moet onmiddellijk worden uitgeroepen en de essentie ervan moet een totale en directe afwijzing zijn van de westerse ideologie, het globalisme en het totalitaire liberalisme, met al zijn instrumentele ondersoorten – inclusief neonazisme, racisme en extremisme.

Mobilisatie

Mobilisatie is onvermijdelijk. Oorlog raakt iedereen en alles, maar mobilisatie betekent niet het gedwongen sturen van dienstplichtigen naar het front, dit kan bijvoorbeeld worden voorkomen door het vormen van een volwaardige vrijwilligersbeweging, met de nodige vergoedingen en overheidssteun.

We moeten ons richten op veteranen en speciale steun voor de Novorossische strijders. Rusland heeft er maar weinig, maar ook in het buitenland zijn er aanhangers. We moeten niet verlegen zitten om de vorming van anti-nazi en anti-globalisatie inter-brigades met eerlijke mensen uit Oost en West.

Bovenal moeten we de Russen niet onderschatten. Wij zijn een natie van helden. Tegen hoge kosten, maar een vreselijke vijand die we niet één of twee keer in onze roemrijke geschiedenis hebben verslagen. Ook deze keer zullen wij overwinnen, al was het maar in de oorlog tegen het Westen, en deze keer zal het een volksoorlog zijn. Wij winnen de volksoorlogen, oorlogen waarin het grote volk is ontwaakt om te vechten.

Mobilisatie impliceert een volledige verandering van het informatiebeleid. De vredesnormen (die in wezen bestaan uit het blindelings kopiëren van westerse programma’s en amusementsstrategieën die niets anders doen dan de samenleving corrumperen) moeten worden afgeschaft. De televisie en de media in het algemeen moeten instrumenten worden van patriottische mobilisatie in oorlogstijd. Alle optredens aan het front, ook aan het thuisfront. Het is al beetje bij beetje begonnen, maar vooralsnog betreft het slechts een klein deel van de zenders. Maar het zou overal moeten zijn.

Cultuur, informatie, onderwijs, verlichting, politiek, de sociale sfeer: alles moet eensgezind werken voor de oorlog, dus voor de overwinning.

Economie

Elke soevereine staat kan zoveel nationale valuta uitgeven als hij nodig heeft. Als hij werkelijk soeverein is. Oorlog met het Westen maakt het zinloos om economische spelletjes te blijven spelen volgens de regels. Een oorlogseconomie kan alleen soeverein zijn. Voor overwinningen moeten zoveel worden uitgegeven als nodig is. Alleen voor strategische doeleinden moet de uitgave in een speciaal circuit worden geconcentreerd. Corruptie in dergelijke omstandigheden moet worden gelijkgesteld met een oorlogsmisdaad.

Oorlog en troost zijn onverenigbaar. Comfort als doel, als referentiepunt in het leven, moet worden opgegeven; alleen naties die voorbereid zijn op ontberingen zijn in staat echte oorlogen te winnen.

In deze situaties is er altijd een nieuwe lichting economen die tot doel heeft de staat te redden, vooral deze. Dogma’s, scholen, methoden en benaderingen zijn secundair.

  Jacques Baud: "Het verval van de Amerikaanse hegemonie in de komende decennia"

We kunnen zo’n economie een mobilisatie-economie of gewoon een oorlogseconomie noemen.

Onze bondgenoten

In elke oorlog is de rol van bondgenoten uiterst belangrijk. Vandaag heeft Rusland er niet zoveel, maar ze bestaan wel. Allereerst hebben we het over de landen die de westerse liberale unipolaire orde verwerpen. Dat zijn de voorstanders van multipolarisme, zoals China, Iran, Noord-Korea, Servië, Syrië, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mali, maar ook, tot op zekere hoogte, India, Turkije, sommige islamitische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen (met name Cuba, Nicaragua en Venezuela).

Om hen te confronteren moeten alle beschikbare middelen worden ingezet, niet alleen professionele diplomatie, maar ook volksdiplomatie, en daarvoor is opnieuw ideologie nodig. Wij moeten onze bondgenoten ervan overtuigen dat wij hebben besloten tot een onomkeerbare breuk met het globalisme en de westerse hegemonie, en dat wij bereid zijn alles in het werk te stellen om een multipolaire wereld op te bouwen. Hier moeten wij consequent en resoluut zijn. De tijd van halve standpunten en compromissen is voorbij. De oorlog van het Westen tegen Rusland verdeelt de mensheid aan verschillende kanten van de barricades.

Geestelijke factor

De kern van de begonnen wereldwijde confrontatie is het spirituele, religieuze aspect. Rusland is in oorlog met een antireligieuze beschaving die God bestrijdt en de fundamenten van spirituele en morele waarden omverwerpt: God, de Kerk, het gezin, het geslacht, de mens. Ondanks alle verschillen tussen orthodoxie, traditionele islam, jodendom, hindoeïsme of boeddhisme, erkennen alle religies en de daarop gebouwde culturen de goddelijke waarheid, de hoge geestelijke en morele waardigheid van de mens, het eren van tradities en instellingen – de staat, het gezin, de gemeenschap. Het moderne Westen heeft dit alles afgeschaft en vervangen door virtuele realiteit, extreem individualisme, de vernietiging van het geslacht, universele bewaking, een totalitaire “afschaffingscultuur”, een post-waarheidsmaatschappij.

Openlijk satanisme en regelrecht racisme floreren in Oekraïne, en het Westen steunt hen alleen maar.

We hebben te maken met wat de orthodoxe ouderen de “beschaving van de antichrist” noemen. De rol van Rusland is daarom om gelovigen van verschillende godsdiensten te verenigen in deze beslissende strijd.

U moet niet wachten tot de wereldvijand uw huis verwoest, uw man, zoon of dochter doodt… Op een gegeven moment zal het te laat zijn. God verhoede dat we zo’n moment meemaken.

Het vijandelijke offensief in de regio Kharkiv is precies dat: het begin van een echte oorlog van het Westen tegen ons.

Het Westen toont zijn voornemen om een vernietigingsoorlog tegen ons te beginnen – de derde wereldoorlog. Wij moeten al ons diepste nationale potentieel samenbrengen om deze aanval af te slaan. Met alle middelen: gedachten, militaire macht, economie, cultuur, kunst, interne mobilisatie van alle staatsstructuren en ieder van ons.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Dit is het moment van het grootste gevaarVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelGlobalisten bereiden zich voor om “Klimaatverandering Lockdown” te lanceren
Volgend artikelDe VS, noch het VK hebben nooit echte defensieve gevechten op strategisch niveau gevoerd
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

58 REACTIES

 1. Onmogelijk. NL heeft tegen het associatieverdrag gestemd. Samen met de enorme groep migranten in NL is er niemand die gaat vechten aan het front.

  Deze oorlog is van de elite en politici die hun hand hebben overspeeld. Zij staan alleen. Als Rusland serieus mobiliseert en China, Korea en Iran kan de VS niet op alle fronten vechten.

 2. Gadverdamme. Wat zijn mannen toch ook klootzakken. Altijd ellende met die gasten. Komt nooit wat goeds van, altijd geouwehoer. Haantjes die hun zinnetje niet krijgen. Korte pikkies en mislukte ego’s.
  Hadden hun moeders hen maar goed opgevoed. Eigenlijk zou je alle moeders van die gasten een nekschot moeten geven. Als dank voor het afleveren van dat uitschot.

  • Mannen? Deze oorlog wordt uitgelokt door een groep die de transgendergod aanbidden..Ursula met haar vuistjes onlangs nog gezien? Of Timmermans met ze oestrogeen tieten die heksenmelk geven? Of Macron die nog op ze 40e bij ze moeder aan de tiet lag? De Gay parade army van de VS? Ollongren lesbie met NPO bazinnetje, de Biden admin transgender en groomers…Dat zijn geen mannen he..Die dit uitlokken..

   • @Nuke Davos,mijn god,zag een keer een fragment van macron met zn wijf.wat een afknapper.ze was zijn mond af aant vegen of zoiets? ik weet het niet meer ,maar t was een totale afknapper.wat ik zag was een moeder met haar zoon.gewoon ziekelijk.en dat leid een land? (lijd).

   • Ook dat transgendergedoe komt oorspronkelijk van mannen. Ook weer opgedrongen door mannen. Geen vrouw die ik ken die daar serieus wat goeds aan ziet. Okay, ze accepteert het omdat ze mensen niet kwetsen wil maar daar is alles ook mee gezegd. Vrouwen die het met hand en tand verdedigen willen alleen maar deugen. Vooral in de ogen van mannen. Alweer.
    Een echte vrouw neemt een ander al gewoon hoe die is. “Daar hoef je je gender niet voor te transe”.

   • Of Rutte die nog niet weet of hij mannetje of vrouwtje is maar een ding weet ik wel zeker dat hij vele mensen op zijn geweten heeft en er nog vele zullen volgen waarom wordt ik dan van FB weer gegooid omdat ik de waarheid zeg want wij hebben het allemaal voor onze eigen ogen zien voltrekken op een uitzondering na, de schaapjes die offerde zich nog zelf op door de giftspuit in hun arm te laten zetten.
    Maar van de andere kant je kan ze beter kwijt zijn als rijk.

  • Elin, wat je zegt klopt wel. De meerderheid is mannen. Kijk maar om je heen wie de dienst uit maken in bijna alle domeinen en industrieen. Mannen zullen aanvoeren dat er ook vrouwen keihard meedoen met de teringzooi, wat waar is, maar veel minder dan mannen. Het vaticaan zit vol mannen. Beroemde composers waren mannen. Beroemde schilders waren mannen. Ruimtevaart zit vol met mannen. Gevangenissen: meer mannen dan vrouwen. Ga zo maar door. Ik zeg niet dat vrouwen beter zijn, of dat ze niet ook schuldig zijn aan de rotzooi, maar de mens wordt absoluut gedreven door testosteron. Als testosteron verminderd werd, zou het een heel andere dynamiek worden in het mensenbestaan. Dat gezegd, godzijdank zijn er ook nog echte kerels die wel verstand hebben. (o.m. hier op FN).

   • Immortal, hier had ik eigenlijk nooit bij stilgestaan: “maar de mens wordt absoluut gedreven door testosteron.”
    Ik denk dat je hier 100% gelijk in hebt. Testosteron tegenover oestrogeen. Wie wint the challenge? Sinds de chemische industrie begon, die nu op volle toeren draait, zijn onze mannen aan het vervrouwelijken. Het ging traag maar gestaag. Chemisch afval in het grondwater en dus in het drinkwater. Kijk naar wat er gebeurt met zoetwatervissen, amphibieën en schildpadden. Naar wat dit grondwater doet met onze flora is nog geen onderzoek verricht. Chemisch afval komt niet alleen van lozingen door fabrieken maar ook door menselijk (urine) afval wat niet door waterzuiveringsinstallaties gezuiverd kan worden.
    Daarbovenop heb je ook nog diverse plasticsoorten die oestrogeen bevatten en die gebruikt worden in verpakkingsmateriaal, dozen en flessen voor water en voedingsmiddelen, speelgoed voor baby’s, peuters en kleuters.
    Tot vijftig jaar geleden had je ook homo’s, maar die waren om zo te zeggen dun gezaaid. In ieder dorp had je er wel één, die was dan ook gekend door de gemeenschap en werd rustig gedoogd. Dat gedogen doen we nog steeds maar de aantallen zijn wel verveelvoudigd.
    Ligt het aan de plastics? Ligt het aan de medicijnen? Ligt het aan de vaccins of ligt het aan de indoctrinatie in het onderwijs?

   • Klop het zijn verwijfde mannen en ze zouden het liefs een jurkje aan hebben ze stinken 10 uur boven de wind uit kijk naar Jette voor dat hij komt als hij al komt zeker twee uur voor de spiegel gezeten zijn gezicht te plamuren en zachtjes zeg spiegeld je aan de wand wie is de grootste homo van dat land, antwoordt van spiegeltje jij komt nog niet binnen de tweeduizend voor stink mannetje.

 3. We hebben Lebensraum nodig en grondstoffen,energie.
  De Russische beer sturen we op winterslaap.
  Rutte: verliezen is geen optie
  Biden, we steunen Taiwan.
  Ursula: Oekraine bij de NAVO

 4. Ik heb dit stuk geschreven in een ander artikel ( 24 ) en het begint er zo echt naar uit te zien nu.

  Reageer

  Gerritseptember 12, 2022 at 14:28

  Er gebeuren inderdaad dingen die de bijbel allang heeft voorspelt. Even wat belangrijke zaken waar we denk ik acht op moeten slaan.
  Dit artikel wil wijzen op een belangrijke gebeurtenis die zich misschien wel snel aandient.
  Graag wil ik ook wijzen naar een artikel op xandernieuws.net , hier wordt ook gesproken over ” die koningin” en wat voor tijdperk dat misschien wel inluidt.
  Als je nu naar het bijbelboek Daniel gaat, hoofdstuk 7, dan lees je over de vier dieren die opkomen. Over de eerste 3 wordt niet zoveel gerept, maar daar vallen wel wat zaken op.
  Het eerste dier is als een leeuw met vleugels van een adelaar. Als je kijkt naar landen die een leeuw in hun wapen hebben, en kijkt naar landen met een adelaar, dan zie je best wel wat landen met een leeuw in Europa. Met een adelaar valt vooral Amerika op. Wat gebeurt er nu in Daniel, en wat lezen wij. Er staat dat bij de leeuw zijn vleugels er compleet uit worden getrokken. Dus verwijderd en vernietigd worden als onkruid. De leeuw wordt rechtop gezet op zijn poten, en wordt een mensenhart gegeven. Stel dat Amerika nou die vleugels zijn, dan betekent dat dat Amerika helemaal vernietigd wordt. Stel dat Europa nu die leeuw zou zijn, dan zou dat kunnen betekenen dat Europa door God weer terug op zijn poten wordt gezet, en dat er weer orde en menselijkheid is. Dat kan denk ik alleen als Amerika er niet meer is.
  Onderzoek al deze dingen en denk er het uwe van.
  Ps. Het tweede dier is als een beer gelijk. ( over Rusland wordt altijd gesproken over de Russische beer )

  Gerrit

 5. Sta 300% achter de Russen, hou mijn hart wel vast voor het geen wel eens kunnen gaan komen, hier naar toe wil de VS en zijn vazallen blijkbaar, laat vooral die sterven die achter dit beleid van vooral de VS staan sterven, ook al begrijp natuurlijk dat de Russen dat juist zolang mogelijk heeft geprobeerd, net als tegen Nazi Duitsland, ga je gang maar hoor Rusland, ze willen blijkbaar niet luisteren dus dan moet je maar voelen, jammer straks voor al die doden, het zij zo !!!

 6. Laat die siegfried Kaag vrouwen maar een uniform aantrekken en samen met hun non binaire travestieten naar het nieuwe Oostfront gaan, ik doe niet mee, nul procent zin om neo nazi’s te steunen.
  Mijn grootouders en familieleden hebben al genoeg geleden onder de Duitse bezetter, geen zin in Führer Ursula en haar nazi gewauwel.
  Hoe meer ik er naar kijk, hoe meer ik mij besef dat die Duitsers een stelletje rotmoffen zijn gebleven. De ware aard van het beestje is weer naar voren gekomen.

  • En besef daarbij dat ons koninklijk huis en alle andere, ook Winsor die hun naam veranderde allemaal Duitsers zijn. Zwarte Adel die in ww2 beide partijen steunde en zelf op veilige afstand gingen kijken hoe mensen elkaar uitmoorde….Ben zelf nazaat van holocaust overlevende maar weet nu dat Nazi’s en bepaalde joden , zionisten hand in hand gaan….Ook in die oorlog zijn we voorgelogen…Gewoon ff een swipe ivm de-populatie…ww1 zelfde club…en nu doen ze het weer…..Onderzoek hoe Hitler Rotshild in luxe even vast hield en vrije aftocht gaf via Nederland en geen 1 Freemason gebouw verwoeste in EU….Beetje vreemd is het niet?…Hij was een puppet.

 7. Hij heeft gelijk dat Rusland deze oorlog niet heeft gewild en niet heeft gekozen. Maar de grote fout is dat Rusland de oorlog niet heeft willen zien en willen aanvaarden. Misschien is het nog niet te laat om tot het juiste inzicht te komen.
  Het nazisme reikt veel verder dan Ukraine.

 8. Diegene die het hartst schreeuwen dat andere nazi’s zijn zoals o.a. D66 volk is het zelf in hart en nieren alleen in een hightech greendeal regeboog jasje. Diegene die het openlijk uiten en ermee te koop lopen en zelfs strijden zijn bruikbare idioten levend in een waan die juist is gecreëerd door die gene die zij haten. De ontwerpers kijken lachend vanuit hun freemason gebouwen naar de gecreëerde verdeeldheid. Rusland is allang geen communisme meer, heeft het afgeschud ook hun ooit opgelegd werd door infiltratie en is nu een gevaar voor zittende westerse elite als opkomende federatie met normen en familliewaardem als hoeksteen omdat ze hun westers verot corrupte pyramide systeem die failliet is niet willen omarmen en zelf enorme onaangeroerde bodemschatten bezitten. Het liefst zouden de westerse elite de jacht inzetten net zoals bij Saddam en Ghadaffi, en bijna Assad, platbombarderen al het goud stelen en land verrot achterlaten met volksstamnen oorlog als gevolg die vechten om de kruimels. In Afghanistan zaten ze slechts strategisch en voor het lithium. Niet voor niets gingen bij eerste inval geologen teams mee. Waar het ze overigens niet is gelukt om te minen omdat de Afghanen dit niet toelieten. Enige wat ze hebben bereikt is een hoop dode aan beide kanten,een ongelooflijke vluchtelingen stroom naar Europa en zelf een hoop invalide beenloze veteranen. China is de lachende derde en deed nog voor het laatste VS vliegtuig vertrok handje klap met Taliban. Dat was de laatste nederlaag voor de VS Cabal. Ze hadden die lithium nodig om dominantie op wereldtoneel veilig te stellen en dat is nu gevlogen. De VS is ingestort zowel financieel als moraal. China doet nu zelfde wat de VS hun heeft aangedaan +/- 125 jaar geleden. (Overspoelen met heroïne) en bevolking onderdanig maken. Ze overspoelen de VS nu met fenthanyl en tiktok om populatie helemaal regenboog zelfdestructief te maken. De achterlijke bigtech zionisten en neo liberalen helpen ook nog graag een handje want vinden transhumanisme en hun valse greendeal agenda helemaal geweldig gezien het verdienmodel. Met verworven kapitaal zullen ze uiteindelijk zelf vluchten naar tropische eilanden als ze klaar zijn met slopen tot het laatste stukje dna.

 9. Het zijn dezelfde mensen die China machtig gemaakt hebben die aan de touwtjes trekken. Het Westen moet nu kapot. Dit is allemaal geen toeval.

  • Dat klopt uit eigen winst belang, lekker goedkoop. Maar de Chinezen zijn daarnaast ook flink misbruikt door de VS vroeger en opgezadeld met opium verslavingen inlands. China heeft er nooit geheim van gemaakt dat zij een nieuwe wereldmacht ambitie hebben en de VS ooit aan de beurt komt. En dit voeren ze al tijden uit met fenthanyl extra erboven op voor bevolking het zelfde wat hun is aangedaan vroeger. Ene kant nog terecht ook als je de geschiedenis bekijkt wat de VS daar heeft uitgespookt. Enige manier op dit te bewerkstelligen in snel vaart was populatie slaaf maken om snel,goedkoop en effectief te laten produceren. En nu om te concurreren wil het westen EU dit ook voor ons geautomatiseerd met minder mensen. Ik heb verschillende petities gestart jaren geleden om essentiële produktie o.a. grondstoffen medicijnen etc weer hier op europese bodem te laten plaastsvinden net als vroeger, wij hebben meeste immers zelf uitgevonden. Ook allleen al vanwege strategisch belang en onafhankelijkheid. Weinig animo toen heelaas. Spannende tijden…Ik had ze liever niet zo onnodig dit…Zit je dan met 3 kinderen…Jongste waarschuwen voor propaganda maar niet teveel vertellen, leuk blijven doen als ouder en serieuze gesprekken met de tieners…Die ook wakker zijn maar ondertussen wel 1 in een klas zit met volgespoten voorgelogen kinderen door oorlogsmisdadiger de bloemschoen. En nu balen en bang zijn omdat de een na de ander klachten krijgt. Lekker makkelijke prooien die kortzichtige ontwetende tieners die alleen maar wilde feesten en op vakantie wilde en op geraffineerde wijze werden misleid door die viezeruk maar ook door school en GGD die met genocide bussen het terrein opkwamen…Nooit vergeten!!

 10. Ik ben benieuwd of er genoeg gemotiveerd zijn om te sneuvelen op de steppes van Rusland in min 20. Verder vergeten ze hier dat zij vechten uit zelfbehoud en verdediging van huis en haard. De verdeeldheid is in het westen nog nooit zo groot geweest, geldt ook voor militairen die dachten dat ze bij het leger zaten om zakken met rijst uit te delen in arme gebieden. Arme kinderen, weer opgeofferd door en voor een stelletje tuig. Ze zullen het nooit leren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in