Dit artikel richt zich op ambulante artsen, d.w.z. artsen in particuliere praktijk en artsen in loondienst, die hun medische diensten aanbieden in hun eigen praktijk en die een “ondersteunende” rol hebben gespeeld en nog steeds spelen in de “corona-pandemie”, vooral met betrekking tot de “corona-vaccinatie”, schrijft Bodo Neumann.

Als individueel voorbeeld van deze “ondersteunende rol” dient de huisarts Dr. Hans-Christian Meyer met zijn eigen praktijk, die in Keulen een vaccinatiepraktijk heeft opgebouwd waarin tijdens piekuren zeven mensen werken, waaronder twee vaccineerders, die tien uur per dag, zeven dagen per week, gemiddeld ongeveer 300 vaccinaties per dag uitvoeren. Door de week ontvangen zij 28 euro per vaccinatie, in het weekend 36 euro. Met een gemiddelde van 300 vaccinaties per dag is dat ongeveer 64.000 euro aan vergoedingen per week – en meer dan een kwart miljoen euro per maand – minus de kosten voor personeel en huur. Dr. Hans-Christian Meyer zegt: “Maar we doen het niet alleen voor onszelf, we doen het voor de mensen, in de strijd tegen de pandemie.” (MONITOR van 20.01.2022; corona-vaccinaties: goede zaken voor artsen).

Rudimentaire kennis

Als eerste stap is het belangrijk om te kijken naar de deskundigheid en risicocompetentie van praktiserende, niet-wetenschappelijk actieve artsen in termen van kennis en ervaring in de toepassing van onderzoeksmethoden, wiskundig-statistische modellen, epidemiologische berekeningen en de evaluatie van wetenschappelijke studies. Het is geen nieuwe kennis dat de “gemiddelde” praktiserende arts op deze gebieden vrijwel geen ervaring en slechts rudimentaire kennis heeft.

Maar wat Dr. Meyer had kunnen weten over de “pandemie”, als hij dat maar had gewild, is dat er op geen enkel moment in 2020 sprake was van een “epidemische situatie van nationale omvang”. De risicosituatie kan en kon alleen op wetenschappelijk verantwoorde wijze worden beoordeeld met de twee harde eindpunten van ziekenhuisbezetting en sterftecijfers. Het werd duidelijk dat we in 2020 geen overbezetting van ziekenhuisbedden inclusief intensive care bedden hadden, maar vaak onderbezetting en ook geen overmatige sterfte in de respectieve leeftijdscohorten.

Dus als het geen beroepsmatige redenen kunnen zijn die de actie voor de “corona-vaccinaties” sturen, wat is het dan wel? Geldzucht, waanideeën of beide, of gewoon een gebrek aan risicocompetentie?

Gebrek aan risicocompetentie

Nieuwe infecties, infectiesterfte, coronadoden, het voortplantingsgetal R, enz. – dergelijke cijfers hebben de bevolking de afgelopen drie jaar de stuipen op het lijf gejaagd, mede omdat zij deze cijfers niet kan en heeft kunnen begrijpen en classificeren. Dit geldt ook voor de artsen in de “corona-pandemie”.

Een probleem is dat slechts weinigen van hen hebben geleerd om met getallen om te gaan en waarschijnlijkheden te begrijpen. Omdat het statistisch denken slechts in geringe mate aanwezig is, worden de risico’s vaak niet begrepen en verkeerd ingeschat. In de psychologie wordt dit ook wel een gebrek aan “risicocompetentie” genoemd. Volgens Gerd Gigerenzer, hoogleraar psychologie en leermeester op het gebied van “risicocompetentie”, leren artsen van alles, maar niet hoe zij risico’s moeten inschatten. Hij heeft in totaal ongeveer 1000 artsen onderwezen over risicocompetentie als onderdeel van hun vervolgopleiding. Volgens zijn schatting begrijpt ongeveer 80 procent van hen niet wat een positieve test betekent, zelfs niet in hun eigen specialisme. Ze zijn niet in staat om hun patiënten adequaat te informeren, noch kunnen ze zelf de testresultaten correct interpreteren (Risico. Hoe de juiste beslissingen te nemen, 2013, p. 217).

  Amerikaans officieel regeringsrapport zegt dat COVID-19 vaccins het risico op kanker met 143.233% keer doen toenemen

De uitspraak van Günther Jonitz, voorzitter van de Berlijnse artsenvereniging, sluit hier naadloos op aan: “De geneeskunde van vandaag is te vergelijken met de kerk in de middeleeuwen. Wat we nodig hebben is een tijdperk van medische reformatie. Weinig artsen zijn bijvoorbeeld opgeleid om wetenschappelijke artikelen te begrijpen of te beoordelen. Een van de redenen waarom ik chirurg ben geworden, was om twee dingen te vermijden: psychologie en statistiek. Daarin ben ik niet geslaagd. Beide zijn essentieel om als arts verantwoordelijk te kunnen handelen.”

Dit had en heeft nog steeds dramatische gevolgen in de “corona-pandemie”, omdat veel artsen niet op de hoogte zijn van de Pfizer en BioNTech pivotal studie uit december 2020, noch van het verschil tussen de Relative Risk Reduction (RRR) en de Absolute Risk Reduction (ARR). Van de 19.000 gevaccineerden hadden 8 mensen milde symptomen en in de placebogroep waren er 162 mensen met milde symptomen. De RRR voor de gevaccineerden was dus 154:162= 0,95 (95%) en werd verkocht als 95% effectiviteit. Er moesten 19.000 mensen worden gevaccineerd om 154 mensen te laten profiteren. 154 van de 19.000 is namelijk slechts 0,81 procent ARR. Voor elk van de 154 aldus beschermde mensen moeten 123 mensen worden gevaccineerd. 99,19 procent van de gevaccineerden moet dus bijwerkingen verwachten, zonder extra bescherming naast de immuniteit die ze al hebben.

Evenzo kennen of negeren veel artsen het verschil tussen de infectie fatality rate (IFR) en de case fatality rate (CFR) niet. De IFR voor griep ligt rond de 0,2 procent, afhankelijk van de ernst. De IFR in de “corona-pandemie” bedraagt 0,23% voor alle personen en bij mensen onder de 70 jaar is de IFR over het algemeen 0,05 procent en bij kinderen en adolescenten 0,0003 procent quasi in de richting van 0,0 procent. De IFR van de “corona-pandemie” is dus niet hoger dan die van eerdere influenzagolven.

Onethisch gedrag

Ondanks deze feitelijke situatie werd de “vaccinatie” uitgevoerd. Op dit punt moet erop worden gewezen dat artsen ethisch en moreel gebonden zijn door de Code van Neurenberg, de gelofte van Genève en de beroepscode voor artsen. Deze trias van ethiek is bedoeld om ieder mens, ongeacht zijn of haar gezondheidsopvattingen, te beschermen tegen aantasting van zijn of haar lichamelijke integriteit door de staat.

In feite hebben veel artsen en wetenschappers die zich hadden kunnen verzetten tegen de corona- en vaccinatiegekte, gezwegen of desinformatie en halve waarheden verspreid om hun licenties, ziekenhuisprivileges of bevoorrechte status bij de farmaceutische industrie niet in gevaar te brengen, of gewoon omdat ze tijdens hun studie “verward” zijn geraakt met de allopathische orthodoxie en vasthouden aan het dogma.

  De oorlog tegen de 'Ongevaccineerden' is een wanhopige poging om de controlegroep te demoniseren en te vernietigen

Psychisch blindheidssyndroom

Vaccineerders (97 procent gevaccineerd) en patiënten (80 procent gevaccineerd) beseffen nu dat vaccinatie een tikkende tijdbom kan zijn en dit feit is voor sommigen psychologisch moeilijk te verwerken. En dat is waar de psychologische verdedigingsmechanismen, de psychologische blindheid, om de hoek komen kijken. Omdat men als “gevaccineerde” bang is voor dit psychologische dilemma, sluit men liever de ogen, omdat men niet aan zichzelf wil toegeven dat men op vele punten is voorgelogen, klip en klaar, en zich heeft gedragen als een gehoorzame en meegaande “gevaccineerde”.

Psychologische stress kan het gezichtsvermogen verslechteren en zelfs leiden tot blindheid. Aanhoudende stress kan bijdragen tot een gestage verslechtering van het gezichtsvermogen. Evenzo kan volgens mijn definitie “psychische blindheid” optreden, die zich kan manifesteren via psychische afweermechanismen.

Psychische afweermechanismen, in psychoanalytische zin, zijn onbewuste processen waarin informatie wordt verwerkt en buiten het bewustzijn wordt gehouden om het psychisch evenwicht te bewaren.

Er zijn verschillende soorten afweermechanismen die in werking kunnen treden. Een gerichte selectie van afweermechanismen wordt hier gebruikt om “de psychische blindheid” in de “corona-pandemie” te beschrijven als een syndroom dat vaak voorkomt bij artsen, maar ook bij andere personen en groepen personen.

Een syndroom is een groep kenmerken waarvan het gemeenschappelijke voorkomen een bepaalde context of toestand beschrijft en vaak aan dezelfde oorzaak te wijten is. Het is een eclectische benadering, zoals bij psychotherapie, waarbij technieken uit verschillende therapievormen worden gebruikt, afhankelijk van het probleem van de cliënt.

Psychologische afweermechanismen

De meeste afweermechanismen zijn processen die dienen om angst af te weren. Afhankelijk van de intensiteit en de individuele afweervoorkeur kan het afweergedrag in verschillende mate leiden tot zelfbedrog en dus ook tot aanzienlijke vertekeningen van de werkelijkheid. De volgende zes afweermechanismen dienen ter illustratie van het “psychische blindheidssyndroom” van de “corona-vaccinatie”.

Verklaringen met anekdotisch bewijs van een tiental artsen die ik goed ken, zijn hier geselecteerd als voorbeelden van de afzonderlijke verdedigingsmechanismen, die slechts moeten worden beschouwd als het “topje van de psychische ijsberg”.

Rationalisatie

In de psychologie is rationalisatie een cognitief proces waarbij aan handelingen, ervaringen en waarnemingen achteraf een rationele basis wordt toegekend.

“Basisimmunisatie en vooral boostervaccinatie waren de best mogelijke manier om ernstige of fatale COVID-19-ziekten te voorkomen.”

Cognitieve dissonantie

Het basisidee van de dissonantietheorie is de veronderstelling dat cognities en gedragingen die niet bij elkaar passen een onaangename motivatietoestand (dissonantie) en een innerlijke spanning veroorzaken. Nadat een beslissing is genomen, wordt bij voorkeur informatie geselecteerd waardoor een genomen beslissing juist lijkt.

“Wie zich laat vaccineren tegen het coronavirus beschermt zich in de eerste plaats tegen een ernstig of fataal verloop van de ziekte. Daarnaast helpt elke corona-vaccinatie de verspreiding van het virus in te dammen.”

Ongedaan maken

Ongedaan maken is een afweermechanisme dat de persoon gebruikt om te blokkeren dat bepaalde handelingen en situaties in het bijzonder niet gebeurd zouden zijn.

  Celeste Solum - Grafine kan ons veranderen in iets "dat voorheen ondenkbaar was"

“Alle goedgekeurde vaccins zijn effectief en veilig.”

Verdringing

In de psychoanalyse is verdringing een psychologische verdediging waarbij taboe- en bedreigende bewustzijnsinhouden en gevoelens die de persoon niet wil erkennen of die angst oproepen, worden verdrongen naar het onderbewuste.

“De corona-vaccinatie is veilig. In Duitsland wordt een vaccin alleen goedgekeurd als het alle drie fasen van het klinische testprogramma met succes heeft doorlopen.”

Ontkenning

Ontkenning is een verdedigingsmechanisme dat bescherming biedt tegen een onaangename realiteit door te weigeren deze te erkennen.

“Bijwerkingen kunnen nooit worden uitgesloten. Zelfs traditionele vaccins hebben bijwerkingen.”

Affectisolatie

Affectisolatie is een afweermechanisme dat de emotionele reactie op een gebeurtenis blokkeert of onderdrukt.

“Naarmate de vaccinatiegraad toeneemt, zullen naar verwachting steeds meer gevaccineerden behoren tot degenen die ziek worden. Dit is geen indicatie dat de vaccins niet effectief zijn.”

Hoe nu verder?

De vragen die hier rijzen zijn onder meer: hoe lang duurt deze psychische blindheid en wat betekent dit voor ons verdere samenleven en de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt?

Een zeer interessant perspectief op deze vragen wordt geboden in een essay van een van de beroemdste hedendaagse filosofen, Giorgio Agamben, getiteld “De medeplichtige en de heerser”. Hij gaat ervan uit dat onze samenleving in de afgelopen drie jaar misschien nog nooit zo’n extreem niveau van wreedheid, onverantwoordelijkheid en tegelijkertijd verval heeft bereikt. Voor deze drie observaties ziet hij een “Borromeaanse knoop”, een knoop waarin één element niet van de andere twee kan worden losgemaakt, en hij introduceert de term medeplichtigheid om te verklaren wat er onder het mom van de pandemie is gebeurd:

“In strafrechtelijke terminologie is een medeplichtige iemand wiens gedrag op zichzelf geen strafbaar feit oplevert; zijn gedrag draagt echter bij tot de criminele daad van een ander subject, de dader. Wij hadden en hebben nog steeds te maken met mensen – in feite met een hele samenleving – die medeplichtig zijn geworden aan een misdrijf waarvan de dader niet bestaat of niet bij naam kan worden genoemd. Het is dus een paradoxale situatie waarin er alleen maar medeplichtigen zijn en de dader afwezig is, een situatie waarin iedereen – van de president van de staat tot de gewone burger, van de minister van Volksgezondheid tot de gewone dokter – altijd als medeplichtige optreedt en nooit als dader.”

Kortom, hij gaat uit van een universele medeplichtigheid die heerschappij onaantastbaar en herwaardering vrijwel onmogelijk maakt.

Laten we waakzaam blijven!


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Schapen, ik weet niet wat er mis is met die schapenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe veiligheidschef van Kiev uit zijn dak dat een groeiend aantal Oekraïners vrede wil
Volgend artikelSamenzweringstheorieën worden samenzweringsfeiten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

24 REACTIES

 1. ´Ruim 10 miljoen mensen met een chronische aandoening

  Op 1 januari 2021 hadden ruim 10,3 miljoen mensen in Nederland (59% van de Nederlandse bevolking) één of meer chronische aandoeningen. Een ‘chronische aandoening’ is hier gedefinieerd als een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel.

  Niet alle mensen met een chronische aandoening hebben jaarlijks contact met de huisartsenpraktijk voor die aandoening. In heel 2021 hadden 5,3 miljoen mensen (30% van de Nederlandse bevolking) ten minste eenmaal contact met de huisartsenpraktijk voor een chronische aandoening (zorgprevalentie). …´

  https://www.vzinfo.nl/chronische-aandoeningen-en-multimorbiditeit/leeftijd-en-geslacht

  Bron:
  Een pervers verdienmodel
  https://www.succesboeken.nl/mailings/wk2310-10mrt/wk2310.pdf

  • Heb je ook nog informatie kunnen vinden van voor 2021 ?

   zou wel mooi zijn als je het verschil kon zien in 1 of 2 jaar tijd , niet dat ze daar ooit iets mee zullen doen maar voor ons , voor de statistieken zeg maar !!

  • Linkse mensen hebben vooral chronisch last van ‘zwakke schouders’ waardoor ze rekening voor al ‘hun’ humanitaire eisen en solidariteit doorsturen naar anderen met sterkere schouders.
   Linkse mensen hebben veel te ‘zwakke schouders’ om iets bij te dragen in de grote gemeenschappelijke pot maar hebben wel schouders die sterk genoeg zijn om er in grabbelen om er ‘hun’ deel uit te halen.

   • Doordenker-2: dat is heel goed gezegd. Persoonlijk heb ik al veel langer last van het linkse beleid. Ik zie een beetje dat er een kentering komt liever verandering komt om het absurde van dst gedoe een halt toe te roepen. Persoonlijke aansprakelijkheid voor al die misdaden ben ik voor! Een ceo die een zinkend schip verlaat mag best aansprakelijk gesteld worden voor zijn daden ook al zijn de gevolgen pas jaren later na zijn aftreden voor iedereen zichtbaar. Als je die mening uit krimpen die kapiteins een voor 1 in mekaar. Ze leven echt in een andere wereld die boys en girls.

 2. Ik heb verschillende huisartsen praktijken overspoeld met mails met Tedros en Maggie de block en hun terreur WHO en praktijken gevraagd of ze zich konden vinden in een oorlogsmisdadiger en een stuk 666kg obesitas dat ons wel even verteld hoe wij gezond op de aardkloot moeten leven…Het feit is dat huisartspraktijken WHO gezondheids Hubs zijn geworden met D66 artsen geheel gehersenspoeld. De traditionele huisarts is er bijna niet meer of zit gevangen in zijn eigen praktijk de laatste dagen te slijten met WHO snitches om hem heen.

 3. In België komt een einde aan de verplichting om een masker te dragen in ziekenhuizen, woonzorgcentra, etc. Mooie timing. Als er massaal vaccin slachtoffers vallen kan men de oorzaak verbergen door te zeggen dat dit komt omdat er geen maskers meer gedragen worden… en dat het dus hoog tijd is om deze verplichting terug in te voeren, en vervolgens ook een… vaccinatieplicht.

  • Ja doordenker-2. En dan gaan de meelopers ons dubbel en dwars verraden. Onder de mensen zitten van nature NSB-ers. Ik heb contact met een oudere burger die de verjaardag van Adolf op school met geheven arm nog moest vieren (zijn laatste). Ik vroeg hem waarom juist de mensen van die tijd niks hebben geleerd. “Ja ik weet het ook niet”

 4. Sorry beste,
  Geen daders of ze niet kunnen noemen ? Halllllooooo ……
  bill gates, anthony fauci, van ranst, hugo de verschrikkelijke,
  de lijst is honderdduizenden namen lang.
  Dat laatste deeltje van deze tekst, nou ja………
  Als het niet zo erg was konden we er eens goed om lachen !

 5. “Je kunt het nu inderdaad een soort griep noemen, aldus Kuipers”
  letterlijk overgenomen van een bericht van de nos vandaag.
  dat was het al drie jaar, knul. maar goed dat je het nu toegeeft.

 6. Eenieder die vandaag de dag zo dom is om blindelings de regering en media te geloven en zich vervolgens slaafs liet volprikken met gif verdient het om eraan kapot te gaan. Ook de gewillige huisartsen hoeven zich niet te verschuilen achter regels en organisaties of mandaten, zij hebben willens en wetens mensen verneukt louter uit een tomeloze gier naar geld. Vanaf dag 1 is de hele covid-shit een misdadig spel geweest om de goede burger tot slaaf te maken en de domme schapen lopen er met beide ogen in. Wat hebben ze gelachen en zich verheven gevoeld met hun QR toegangspasjes en ons weggehoond als tweederangs klootjesvolk. Wel, wie het laatst lacht….Die hele sores die ze nu ondergaan met bijwerkingen interesseert me geen fuck. Ik heb genoeg gewaarschuwd maar werd me niet in dank afgenomen. Mijn gezin liet me barsten alsof ik een of andere gek was….Sterf met zijn allen lekker af geile prikgeitenbrijers. Ik vergeet of vergeef nooit en ben en blijf boos. Ik zal vechten en desnoods sterven voor mijn vrijheid maar ik ga niet alleen, ik neem er minsten een mee.

  • Durachuck, soms is het wel mooi als ze mij terloops vragen (op het werk): en hoe gaat het met jou? Ik: prima, ik ben niet gevaccineerd dus mijn hart is nog als vanouds belastbaar. Last van een myocarditis zal ik verlopen wel niet hebben!

   De ogen die je dan aanstaren is meesterlijk om te ervaren 🤔

   Ik kan het ook niet helpen. Het zit er zo ingebakken bij de meesten.

 7. Even een lompe opmerking van mijn kant:

  Ik zie de foto boven dit artikel en krijg spontaan de neiging om een enorme klap/stomp te geven op die freaking muilkorf!

  Moest ik even kwijt….

  Wat een wereld!

 8. En cognitieve dissonantie is niks anders dan een uiting van starre mentale vadsige zelfgenoegzaamheid. Dan heb je geen vermogen tot zelfreflectie, en kun je dus geen verantwoordelijkheid aan.

  Dus hoor je dat voor de godgloeiende godver ook niet te krijgen.

  Maar mentale vadsigheid betekent dat je een zelfgenoegzame luije stomkop bent……..en ja…….dat is je wel degelijk aan te rekenen.

 9. We weten nu dat de overheid samen met de corporate media de zaken zo ‘gevaarlijk’ mogelijk heeft voorgesteld.

  Ze hadden ook enkel die ‘virus’-angst van de bevolking nodig om het gif te kunnen introduceren. Daar ging het al die tijd alleen maar om.

  Dit gaat helemaal niet over een ‘virus’ maar over de globalisten die de grotere helft van de wereldburgers wil uitmoorden want dat is beter “voor het klimaat”.

  En wij laten ze gewoon hun gang gaan want ook nu nog steeds worden er uit naam van de ‘wetenschap’ en de ‘veiligheid’ van de burgers dodelijke injecties gegeven…

  HOE LANG GAAN WE DAT NOG TOLEREREN?

  En denk maar niet dat de verkiezingen iets gaan uitmaken. Als dat werkelijk zo was dan zouden ze het verbieden! We hoeven ook echt niet op de schapies te wachten want die worden toch nooit wakker. We moeten het nu van de leeuwen hebben!

 10. De fabrikanten van de waardeloze COVID-19 pharma maffia vaccins zijn erger als menig drugskartel !!

  De politieke kopstukken die deze waardeloze rotzooi hebben afgedwongen zijn te vergelijken met de nazi’s ,de vaccinazi’s!! Mensen als Hugo de J,Mark R,oud minister van justitie minister Ferdinand G,de zeer onbetrouwbare terroristenvereerster Sigrid K., en hun aanverwante geïnstitutionaliseerde ambtenarenapparaat moeten persoonlijk aansprakelijk worden gesteld vanwege de ernst van de gepleegde misdaden tegen de menselijkheid!!

  Onafhankelijke tribunalen zijn nodig om wereldwijd de zeer vele geïnstitutionaliseerde terroristische corrupte collaborerende klimaatfascistische oorlogshitsende COVID-19 pharma maffia stappenplan psychopaten te kunnen berechten!!

  Niemand van het huidige corrupte gecorrumpeerde immorele klimaatfascistische oorlogshitsende van overheidswege georganiseerde establishment mogen vrijuit gaan!!

  De geldverslindende illegale COVID-19 pharma maffia maatregelen waren in overtreffende trap ,en diende absoluut niet om de gezondheid de waarborgen!! In Nederland zijn de meerderheid van de minkukels in de tweede kamer volledig aansprakelijk vanwege het stilzwijgend instemmen met de illegale mensonterende corrupte Corona maatregelen!!

  Rechters,officieren van justitie, advocaten, door de overheid betaalde denktanks, aan de overheid gelieerde geldverslindende wetenschappelijke instituten,het immorele instituut landsadvocaat,de incompetente achterbakse gecorrumpeerde veiligheidsdiensten,enz……

  Het ons kent ons (boeven-)banencarrousel houden elkaar angstvallig een hand boven het hoofd!!

  Het corrupte belang van de Nederlandse staat woog zwaarder,dan het gemiddelde welzijn van 18 miljoen onwetende bedrogen Nederlanders!!

  Een onafhankelijk Neurenberg 2.0 tribunaal is nodig om de zeer vele geïnstitutionaliseerde terroristische van overheidswege georganiseerde COVID-19 pharma maffia stappenplan misdadigers te kunnen berechten!!Niemand mag ongeacht hun statuur of maatschappelijke positie vrijuit gaan!!
  Ook je verschuilen achter bepaalde ministeriële verantwoordelijkheden moet onmiddellijk worden opgeheven!! De namen en de postcodes van de van overheidswege georganiseerde terroristische klimaatfascistische corrupte COVID-19 pharma maffia misdadigers zijn bekend!!

  Wie zwijgt stemt toe!!

  Met vriendelijke groeten van Léon van Duren.

  Haelen 6081CZ

 11. Wanneer wordt het frauderende ministerie van VWS en het complete ambtenarenapparaat in verzekerde bewaring gesteld wegens de enorme financiële misstanden!!

  5 miljard euro zoek!! Jammer dat de gestapo achtige onbetrouwbare incompetente veiligheidsdiensten niet de belangen van de Nederlandse bevolking behartigen!!

  Een van overheidswege georganiseerde gecriminaliseerde boevenbende regeren Nederland !!
  Leugens werden gevolgd door leugens!! Het nazisme is nooit weggeweest uit Europa en Nederland!!

  De van overheidswege georganiseerde terroristische vaccinazi’s zijn nog steeds springlevend!!

 12. Onafhankelijke tribunalen zijn nodig om de zeer vele geïnstitutionaliseerde terroristische boevenbende te kunnen berechten!!

 13. WHO en WEF zijn terroristische organisaties het beste is om het hele zooitje op te pakken en in strafkampen op te sluiten !!

 14. wat een giga kosten voord e belastingbetaler, eerst al die Genjectie spuiten, dan de kosten (ook voor belastingbetaler) voor de vacs zetten en inhuren van mensen/tenten enz enz en dan nog al de kosten daarna van leed en extra zorg en al die gelden voor reclame en nep informatie door de SStaat enz enz alle op onze kosten, lekker makkelijk plukken.

 15. Bedankt voor alle reacties.

  Lastig om je medemens te woord te staan tegenwoordig, ze praten en denken met gespleten tong. Ze (meestal gevaccineerden) ontkennen de huidige realiteit. Het is alsof je in de voormalige DDR leeft, je moet nog steeds voorzichtig zijn met wat je zegt alhoewel een snerende opmerking wel goed doet af en toe.

  Ik kan het echter slecht verdragen als ik onder mensen moet komen die mij 2 jaren terug, indrect, van ontbrekend gevoel van verantwoordelijkheid nemen hebben beschuldigd!
  (Ik had de prik maar moeten nemen….)

  Het ligt me op het puntje van mijn tong te vragen ” hoe gaat het met je? ” gniffel.

  En dan die idioot van collega die 5 maanden terug nog zijn 3de of zelfs 4de prik heeft gehaald. Als je toch zo naïef bent. Ik verwacht dat er bij hem binnenkort wel een myocarditisje aan zit te komen….

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in