De druk op de ongevaccineerden neemt toe. Terwijl de gevaccineerden in sommige landen een deel van hun vrijheden terugkrijgen die hen door de covid mandaten zijn ontnomen, zijn de ongevaccineerden er niet zo goed aan toe. Zij worden het doelwit van discriminatie. De toegang tot openbare ruimten en reizen wordt voor hen moeilijker gemaakt. In sommige landen bestaat er zelfs voor sommige beroepen een verplichte vaccinatie, schrijft professor Philipp Bagus.

Maar waarom is de vaccinatiecampagne zo belangrijk voor de regeringen dat zij de druk zozeer opvoeren? En wie heeft belang bij de wereldwijde vaccinatiecampagne?

Om deze vragen te beantwoorden, moet het heersende vaccinatie-narratief worden geanalyseerd en moet de vraag worden gesteld wie daarvan profiteert. Daarbij moet de alliantie van belangen tussen de staat, de media, de farmaceutische industrie en de supranationale instellingen aan de orde worden gesteld.

Laten we beginnen met de farmaceutische industrie. Deze heeft een duidelijk economisch belang bij de vaccinatiecampagne. Zij maakt enorme winsten door wijdverspreide vaccinatie.

En hoe zit het met de staat? In de covid-19 crisis hebben politici systematisch angst en hysterie aangewakkerd. Dit was geen toeval en is niet verwonderlijk, omdat de staat zijn bestaansreden baseert op het argument dat hij de bevolking beschermt tegen interne en externe gevaren. De staat is gebouwd op angst. Het narratief is dat de burger zonder de hulp van de staat weerloos zou zijn tegen honger, armoede, ongelukken, oorlog, terrorisme, ziekten, natuurrampen en pandemieën. Het is daarom in het belang van de staat om angst in te boezemen voor mogelijke gevaren, die hij vervolgens pretendeert op te lossen, waarbij hij zijn macht uitbreidt. Een betrekkelijk recent voorbeeld is de beperking van de burgerlijke vrijheden in de VS als reactie op de dreiging van terrorisme na de aanslagen van 9-11 en de tweede oorlog in Irak. Op dezelfde manier was het in het belang van regeringen om doelbewust angst aan te wakkeren en covid-19 af te schilderen als een uniek dodelijk virus om de staatsmacht uit te breiden in een mate die ongekend was in vredestijd ten koste van de fundamentele rechten van de burgers.

Toen de corona-crisis begon en er nog niet veel bekend was over het potentiële gevaar van het virus, werden politici geconfronteerd met een asymmetrische pay-off. Wanneer politici een gevaar onderschatten en niet reageren, worden zij verantwoordelijk gehouden voor de onderschatting. Ze verliezen verkiezingen en macht. Vooral als ze de schuld krijgen van sterfgevallen. Afgezien van foto’s van massabegrafenissen zijn de gevolgen van het onderschatten van gevaar en het niet optreden politiek gezien fataal. Daarentegen is het politiek veel aantrekkelijker om het gevaar te overschatten en doortastend op te treden.

Als het echt om een ongekende dreiging gaat, worden politici geprezen om hun harde maatregelen, zoals lockdowns. En politici kunnen altijd aanvoeren dat er zonder hun daadkrachtige optreden inderdaad een ramp zou zijn gebeurd. Als de maatregelen uiteindelijk overdreven blijken te zijn omdat het gevaar toch niet zo groot was, worden de mogelijke negatieve gevolgen van de maatregelen niet zo direct in verband gebracht met de politici als de foto’s van massabegravingen, omdat deze gevolgen meer indirect en op de lange termijn zijn. De indirecte en langdurige gezondheidskosten van lockdowns omvatten zelfmoorden, depressies, alcoholisme, stressgerelateerde ziekten, vroege sterfgevallen door geannuleerde operaties en preventieve controles, en een algemeen lagere levensstandaard. Deze kosten worden echter niet rechtstreeks in verband gebracht met de drastische ingrepen en worden toegeschreven aan het beleid. Veel van deze gevolgen zullen zich pas na de volgende verkiezingen of nog later voordoen en zijn niet zichtbaar. Wij kunnen bijvoorbeeld niet waarnemen in welke mate een hogere levensstandaard de levensverwachting zou hebben verhoogd. En als iemand over zes jaar overlijdt aan alcoholisme of depressies die zijn ontstaan als gevolg van de lockdowns, zullen de meeste mensen de lockdown-politici waarschijnlijk niet verantwoordelijk stellen, en als ze dat wel doen, hebben deze politici mogelijk al uit hun ambt verlaten. Het is dus in het belang van politici om een dreiging te overschatten en overdreven te reageren.

  De 6 redenen waarom u een hoger risico loopt op schade door een COVID-vaccin

Om de harde maatregelen zoals lockdowns, die voor politici zo aantrekkelijk zijn, te rechtvaardigen en te verdedigen, is het nodig angst aan te wakkeren. Toen politici tijdens de covid-19crisis angst en hysterie aanwakkerden door zeer restrictieve maatregelen zoals lockdowns door te voeren, was de schade voor de economie en het sociale weefsel enorm. Een samenleving kan echter niet voor altijd worden opgesloten, omdat de kosten blijven stijgen. Op een bepaald moment moet zij de lockdown verlaten en terugkeren naar een zekere normaliteit. Maar hoe kan men tegelijkertijd de angst voor de dreiging van een dodelijk virus aanwakkeren en terugkeren naar de normaliteit?

De uitweg is vaccinatie. Met de vaccinatiecampagne kan de staat zich opwerpen als de redder van het grote gevaar. De staat organiseert vaccinatie voor zijn burgers en geeft de vaccinaties “gratis” aan de burgers. Zonder deze “inentingsredding” en in een permanente lockdown zouden de negatieve economische en sociale gevolgen van de inperking van de burgerrechten zo groot zijn dat de wrevel onder de bevolking zou blijven toenemen en uiteindelijk onrust zou dreigen. Vroeg of laat moet de lockdown dus worden beëindigd. Als de staatsautoriteiten echter zonder verdere uitleg zouden terugkomen op de lockdowns en beperkingen en zouden impliceren dat het gevaar toch niet zo groot was en dat de beperkingen een overdrijving en een vergissing waren, zouden zij veel steun en vertrouwen onder de bevolking verliezen. Bijgevolg is er vanuit regeringsoogpunt behoefte aan een goed en gezichtsreddend “ontsnappingsscenario” voor de zeer strenge beperkingen, en de vaccinatiecampagne biedt dat.

Door middel van door de staat verstrekte vaccinatie kan de staat blijven vasthouden aan het narratief van de grote dreiging en toch uit de lockdown komen. Tegelijkertijd kan de staat zich voordoen als een redder die door middel van vaccinatie mogelijk iets meer normaliteit creëert. Daartoe is het noodzakelijk dat een zo groot mogelijk deel van de bevolking ook wordt ingeënt, want als slechts een fractie van de bevolking wordt ingeënt, kan de inentingscampagne niet worden verkocht als een noodzakelijke stap naar openstelling. Het is dus in het belang van de staat om een groot deel van de bevolking te laten vaccineren.

Als deze strategie werkt, zal de staat een precedent hebben geschapen, zijn macht hebben uitgebreid en ook de burgers afhankelijker hebben gemaakt. De burgers zullen geloven dat de staat hen uit een dodelijke benarde situatie heeft gered en dat zij haar hulp in de toekomst nodig zullen hebben. In ruil daarvoor zullen zij bereid zijn een deel van hun vrijheden permanent op te geven. De aankondiging dat een door de staat georganiseerde jaarlijkse vaccinatieboost nodig is, zal de afhankelijkheid van de burgers van de burgers nog doen toenemen.

  Globalisten stellen "financiële schok" en klimaatbeheersing voor om hun Grote Reset te lanceren

De massamedia zijn hierin meegegaan en ondersteunen actief het narratief van vaccinatie. De staat en de massamedia zijn nauw met elkaar verbonden. Framing door de toonaangevende media en gerichtheid op de bevolking kent een lange traditie. Reeds in 1928 pleitte Edward Bernays in zijn klassieke boek Propaganda voor het intelligent manipuleren van de massa. In moderne staten helpen de massamedia om de goedkeuring van de bevolking te krijgen voor het beleid, zoals in het geval van covid-19.

Hoe de massa’s worden gemanipuleerd en gestuurd

Er zijn verschillende redenen waarom de massamedia de staat steunen. Sommige media zijn rechtstreeks in handen van de staat, andere zijn sterk gereglementeerd of vereisen staatsvergunningen. Bovendien biedt een goede band met de overheid, vooral in tijden van crisis, voordelen en geprivilegieerde toegang tot informatie. De bereidheid om het angstverhaal van de staat uit te dragen komt ook voort uit het feit dat negatief nieuws en het overdrijven van gevaren de aandacht trekken.

In de corona-crisis heeft de eenzijdige berichtgeving in de media, die zich via social media verspreidde en kritische stemmen het zwijgen oplegde, bijgedragen tot angst en paniek en grote psychologische stress veroorzaakt bij de bevolking. Maar niet alleen negatief nieuws is aantrekkelijk voor de media; ook het narratief van de staat die de bevolking redt uit een grote crisis verkoopt goed. Zo speelt het vaccinatienarratief de massamedia in de kaart.

Naast de nationale staten, de media en farmaceutische bedrijven hebben ook supranationale organisaties er belang bij dat de wereldbevolking wordt gevaccineerd. Supranationale organisaties werken actief aan een agenda waarin wereldwijde vaccinatiecampagnes een belangrijke rol spelen. Tot deze organisaties behoren het Wereld Economisch Forum (WEF), de Verenigde Naties (VN), de EU, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die nauw met elkaar verbonden zijn.

Sommige van deze organisaties hebben hun zinnen gezet op een ingrijpende reset of transformatie. Op het gebied van pandemie- en klimaatbescherming, gender, migratie en het financiële stelsel willen deze organisaties gecoördineerde antwoorden vinden die alle mensen wereldwijd ten goede komen. Zij leggen de nadruk op gedeelde verantwoordelijkheid en mondiale solidariteit. Het centrale beheer van vaccinaties, klimaatverandering, financiële en migratiestromen draagt de kenmerken van een nieuwe wereldorde. Het thema van de jaarlijkse bijeenkomst van het WEF in 2019 was dan ook “Globalisering 4.0: Vorm geven aan een nieuwe mondiale architectuur in het tijdperk van de vierde industriële revolutie”. Een ander voorbeeld van supranationale planning is het “Global Compact” voor migratie van de VN. Op nationaal niveau worden deze radicale ideeën gesteund, zoals blijkt uit de stellingname “World in Transition – Social Contract for a Great Transformation” van de Duitse adviesraad voor veranderingen in het aardsysteem.

  Het is niet te vroeg om het decennium een naam te geven: De Verschrikkelijke Jaren Twintig

Raymond Unger (2021, blz. 84-89) ziet deze drang naar supranationale planning als onderdeel van een cultuuroorlog zoals Antonio Gramsci en Herbert Marcuse die voor ogen hadden. Een wereldwijd beheer van opinie- en verontwaardigingsbeheersing wordt gecombineerd met wordt gecombineerd met angst- en paniekzaaierij, vooral op het gebied van klimaatverandering en corona, om een nieuwe socialistische wereldorde te vestigen. In feite worden de WHO, het IMF en de VN geleid door voormalige communisten. Het WEF wordt gefinancierd door mondiale bedrijven, waaronder de farmaceutische industrie en de grote tech-bedrijven. Het WEF financiert op zijn beurt in belangrijke mate de 2030 Agenda van de VN. Ook de WHO wordt in belangrijke mate gefinancierd door farmaceutische bedrijven en de Bill and Melinda Gates Foundation, die de speerpunt vormt van wereldwijde vaccinatiecampagnes. Tijdens de covid-19 crisis oefende de farmaceutische industrie ook haar invloed uit op de WHO. En het IMF verleende alleen steun aan natiestaten als zij zich hielden aan de aanbevelingen van de WHO.

Deze verstrengelde supranationale organisaties zien de covid-19-crisis als een kans om hun agenda’s te bevorderen. Het VN-beleidsdocument Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the Socio-economic Impacts of COVID-19 ziet covid-19 als een keerpunt voor de moderne samenleving. Het is de bedoeling deze kans aan te grijpen en op een wereldwijd gecoördineerde manier op te treden. De grote tech-bedrijven steunen deze agenda’s. Zij zijn ook lid van het WEF en censureren onwelgevallige informatie met betrekking tot covid-19 op hun platforms (Twitter, YouTube en Facebook), net als de massamedia. Video’s die kritisch zijn over vaccinatie worden bijzonder snel verwijderd op YouTube.

Ook de titel van een speech van IMF-directeur Kristalina Georgieva, “From Great Lockdown to Great Transformation”, onderstreept het idee dat supranationale organisaties de Corona-crisis voor hun agenda willen gebruiken. Klaus Schwab, oprichter van het WEF, stelt dat de crisis van COVID-19 een “zeldzame kans” biedt om “nieuwe grondslagen te leggen voor onze economische en sociale stelsels”. In COVID-19: The Great Reset, dat hij samen met Thierry Malleret heeft geschreven, spreekt Schwab van een beslissend moment en beweert hij dat er een nieuwe wereld zal ontstaan. Volgens Schwab is het tijd voor een fundamentele hervorming van het kapitalisme.

Het wereldwijd gecoördineerde vaccinatieprogramma kan dus worden geïnterpreteerd als een bouwsteen van een supranationale strategie van de Great Reset. Er worden mondiale vaccinatiestructuren opgebouwd die voor latere mondiale vaccinatiecampagnes kunnen worden gebruikt. Vanuit het perspectief van de voorstanders van een “Great Reset” maakt de wereldwijd gecoördineerde vaccinatie tegen Covid-19 de noodzaak duidelijk van mondiale structuren en organisaties die vervolgens kunnen worden gebruikt voor andere wereldwijde doeleinden, zoals het effectief bestrijden van de “klimaatverandering” en het aandringen op een “Great Reset”. Kortom, de staat, de media, de farmaceutische industrie en de supranationale organisaties zijn nauw met elkaar verweven en hebben een gemeenschappelijk belang bij het vaccinatienarratief. Vanuit dit gezichtspunt is de toenemende druk op de ongevaccineerden niet verwonderlijk.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dit is geen vaccinVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelJapan breekt de ban en raadt alle artsen aan om Ivermectine te gebruiken om Covid te bestrijden
Volgend artikelDoen black lives matter er niet toe als de “vaccins” hen nemen?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

26 REACTIES

 1. Dit zou een goed artikel kunnen zijn ware het niet dat het lijkt alsof de schrijver ervan uit gaat dat het virus per ongeluk in ons leven is gekomen en dat alles een reactie op deze gebeurtenis is. Dat is gewoon niet waar. Aan de noodwet zijn ze al in 2019 beginnen te schrijven. In 2015 verschenen al de eerste wetenschappelijke artikelen over “successen” in het gain of function onderzoek van corona virussen dat in China plaatsvond.. De schrijver vergeet ook te melden dat het bankensysteem in elkaar dreigde te klappen in augustus/september ( toevallig rond de tijd dat Epstein gezelfmoord werd en er heel veel mensen zenuwachtig werden over wat er naar buiten kon komen. Misschien wordt die info wel als chantagemiddel ingezet) en dat er dringend redding nodig was. Dat veel landen zich nu diep in de schuld steken komt dan goed uit. Dat zijn inkomsten voor het leven. Ik snap niet zoveel van het bankensysteem maar wel dat ze gerund worden door Ashkanaziche Joden. Een naar en niets ontziend volk dat maar voor een paar zaken leeft. Macht, geld, en alleenheersing met alle voordelen van dien. Dat doen ze door indoctrinaties, oorlogen en genocide. Ze hebben het al vaker gedaan in het verleden (Rusland, Polen en Duitsland om er maar een paar te noemen). En ze doen het nu weer. Ze hebben een virus op ons los gelaten om er vervolgens een machtsgreep mee uit te kunnen voeren. Het was allemaal gepland over de laatste 75 tot 85 jaar.

  De regering die reageert daar niet op maar draait in hun narratief mee. Het kan niet zo zijn dat ik als ongeletterde wel kan zien dat dit zaakje stinkt en zij niet. Buiten dat zit onze regering in de vorm van Rutte en Kaag samen met die geīmporteerde dame wel heel erg op Klaus Schwabs schoot. Nee dit is geen reactie op een biologische of ecologische ramp maar een vooropgezet plan dat met bijna millitaire precisie wordt uitgevoerd met onze belasting- en pensioencentjes. Een plan dat al meer dan 75 jaar in voorbereiding is. Door de jaren heen zijn alle zaken in stelling gezet, de tegenstanders, dwarsliggers of mogelijke concurenten vermoord (JFK, Fortuyn, dr. King, Lennon presidenten die tegen Inenten waren e.d.) en nu ligt de weg open denken ze. Om de chaos rond de corona pandemie compleet te maken gooien ze er nog een schepje bovenop door het klimaat erbij te halen. Om het fake rapport kracht bij te zetten gebruiken ze chemtrails en HAARP om het weer te verstoren en overstromingen te veroorzaken en direct energie wapens om branden te stichten. Daarom sneeuwde het in Brazilië en verzuipt of verbrand de wereld. Een ander wapen dat ze inzetten om de bevolking op de knieën te krijgen is honger. Boeren worden gedwongen om gewassen en veestapels te vernielen of voedsel wordt anderzijds vernietigd. En dat alles om van de wereld een speeltuin te maken voor hunzelf en enkele monarchen en aru straten. De gedoogde rest zal als slaaf dienen.

   • Heel goed. Volgens mij is dat virus gewoon gefrabiceerd om daarna
    de vaccins met mRNA uit te rollen (mRNA al ontedekt in de jaren ’80 van
    de vorige eeuw). En nu kunnen ze gaan “build back better” met Rutte als
    grote aanhanger van Schwab (de vrouw van Schwab is trouwens een Rockefeller, zegt genoeg toch.

  • Heel goed onder woorden gebracht.
   Jammer dat slechts een heel klein deel van de mensheid dit in de gaten heeft waardoor de grote meerderheid zich onbewust laat meenemen in de geplande doelstellingen.

   • Heel goed. Volgens mij is dat virus gewoon gefrabiceerd om daarna
    de vaccins met mRNA uit te rollen (mRNA al ontedekt in de jaren ’80 van
    de vorige eeuw). En nu kunnen ze gaan “build back better” met Rutte als
    grote aanhanger van Schwab (de vrouw van Schwab is trouwens een Rockefeller, zegt genoeg toch.

  • Precies maar nu komt het wat wordt aan gedaan je kanin Amsterdam,den Haag lopen da nzal die neefje van Pinokkio en diw fikandellen schoenen pipo achter het raam staan kijken lacheb zich een deuk en zeggen kijk nou zie die wappies daar lopen. Nu is de enige manier om wat steviger er tegenaan gaan zie ook de piloten in de USA en de verzorgingsmedwerkers gewoon stoppen met werken maar dan ook iedereen de ongeprikten en de geprikten maar hier in NL krijg je dit alleen voor elkaar als er een oranje team wint.?

  • Goed gezegd man. Het Bagus verhaal is een beetje een Ivory Tower uiteenzetting van wat we al weten, geen kritiek op FN, want het is wel een goed verhaal. Maar jouw punten komen erg goed door. Bedankt voor je moeite en laten we hopen dat er enkelen zijn waar de schellen van de ogen vallen.

 2. Correct.
  Eigenlijk is de huidige situatie gecreëerd door beestjes die zichzelf boven alles denken te kunnen verheffen. Ze komen zichzelf altijd eens tegen. Alleen die gecreëerde slaven van nu hebben er niets aan.

  • Precies er is maar een virus waarvoor we een oplossing moeten bedenken. Uitroeien kan niet want dan maken we ons zelf schuldig aan genocide maar eerlijk gezegd…. Nee doe het toch maar niet. De wereld zou wel een betere plek zijn wanneer dat spul er niet meer was. We sturen ze naar Mars, daar willen ze toch al zo graag naartoe. Hebben ze een eigen planeetje helemaal voor zichzelf.

 3. Zeer overtuigend. Er is alleen één monumentale kink in de kabel gekomen die men verblind door heb- en heerszucht niet had voorzien: de vaccins werken niet of niet afdoende en hebben zo veel en zo schadelijke bijwerkingen die zo snel na toediening al optreden dat mensen op grote schaal argwanend zijn geworden. Het is zelfs zo dat een belangrijk ontwikkeld land als Japan niet meer meedoet door openlijk alternatieve behandelingsmethoden voor covid toe te staan en aan te moedigen.

 4. Dat de vaccins niet werken of nevenschade veroorzaken,daar zullen wel een verhaal voor hebben hoor.
  Dat het virus niet verdwijnt zal dan de schuld zijn van de niet gevaccineerden.

 5. Ze hebben het plan moeten vervroegen omdat we nu midden in een pole flip zitten op weg naar een solar maximum. Dat betekent dat de aankomende twee/drie jaar het net steeds vaker uit gaat vallen met steeds meer ernstige beschadigingen. Ze kunnen nooit zo grootschalig aanpakken als ze nu gedaan hebben als ze het internet niet hebben, want dan komen ze niet goed genoeg bij de mensen thuis om mensen zichzelf de dood in te laten jagen i.p.v. huis aan huis te gaan om mensen op te halen.

  De kerst wordt een zooitje, met veel doden, maar op het moment dat dat allemaal nog ruimschoots aan de gang is zullen de eerste duidelijke tekenen van de volgende ramp zichtbaar worden, vermomd als “opwarming van de aarde” en “allemaal onze schuld”. En weer zal een groot deel in de leugens trappen en het allemaal niet zien.

  Zoek suspicious observers op youtube voor meer space weather science. Het zal dan duidelijk worden waarom ik denk dat we niet de oorzaak zijn van de opwarming van de aarde (maar wel van de milieurampen en vervuiling, natuurlijk).

 6. via bitchute of andere alternatieve media moet je ook echt eens kijken naar : red ice tv : an eye opener..enne, zag in de media hier een schreeuwende kop :: in nieuw Zeeland kwam maar 1 persoon naar een demonstratie tegen de covid maatregelen : heb deze kop op bitchute opgevraagd maar geen resultaten kwamen naar boven : denk dat hier had moeten staan : 1 persoon had toch nog het lef om naar buiten te gaan ondanks de opgelegde beperkingen..de ranzige leugens hier in de media maken me steeds bozer en kan zeker niet begrijpen dat nog steeds zoveel mensen dit maar blijven slikken..als ik sommige van die linkse koppen en hun aanhang + de daarbij behorende grote groep mensen met totaal geen ruggengraat of nog werkende hersens voorbij zie komen en lees of luister hoe ze zich in alle bochten maar blijven kronkelen : gladder dan palingen in een emmer snot : dan kan ik maar 1 ding zeggen : zum kotzen : landverraders en volksverlakkers

 7. De volgende hoax staat al te trappelen om met veel bombarie op ons losgelaten te worden. Dat er zogenaamd buiten aardse hierheen zijn gekomen. Er zijn genoeg vage filmpjes met zogenaamde ufo’s te vinden op internet. Want de mensheid moet in de angst modus blijven zitten. Er zullen weer de grote massa onwetende, de hersenloze en de goedgelovige idioten het voortouw nemen om de mensheid als gewillige zombies te laten behandelen door de kwaadwillige gestoorde sociopaten. Die zelf geestelijk nooit verder zijn gekomen, dan hun kleuter jaren. Waar de eigen verantwoordelijkheid nog niet bestaat en de ik wereld waar alles in mogelijk is alleen bestaat en ook niet kunnen leren van hun eigen fouten, zodat zij hun gehele leven de zelfde fouten ontelbaar blijven herhalen, zonder dat zij het zelf beseffen. Alleen geld en macht telt bij hen, maar dat maakt hen niet intelligent, maar meer corrupt. Zij hebben allemaal de ziekte borderline met narcistische trekjes, zodat ze werkelijk denken dat zij alles beter weten en zo boven iedereen verheven voelen.

  • Ik heb daar links en rechts al wat voorbeelden van gezien. Project Bluebeam noemen ze het. Zelf heb ik zo’n 13 jaar geleden, was toen op een feestje in Horst America, een stuk of 3 opgloeiende bollen gezien in de avond. Ze bewogen in vreemde patronen. Soms snel soms langzaam. Het is heel spannend om te denken dat dat ufo’s waren. Maar wat ik me bij die UFO waarnemingen altijd afvraag is waarom een buitenaardse macht hier met de volle verlichting aan naartoe zou komen. Tevens is het wel een beetje aards allemaal. Het model, de verlichting allemaal en het feit dat ze licht aan/nodig hebben. Een natie die het voor elkaar krijgt om miljoenen lichtjaren te reizen om hiernaartoe te komen en het na kan vertellen, zouden die afhankelijk zijn van een paar lampjes om iets te kunnen zien? Denk het niet.

   Maar zo denkt niet iedereen. Ik dacht ook altijd dat dat ooit gebruikt zou worden om meer geld los te krijgen voor bijvoorbeeld ruimte wapen systemen. Maar wanneer ze straks de wereldheerschappij hebben op de manier die wij vrezen zal het ze een reet roesten of wij een dergelijk programma goedkeuren of niet.

   Dus wat zou het doel van een dergelijke hoax dan moeten zijn? Je kunt je niet laten vaccineren tegen buitenaardsen. Dus wat dan? Vergeet niet dat dat volk geen geld uit geeft tenzij het om een investering gaat.

   • Het gaat er ook om, om het luchtruim te geo-engineeren. De bovenlagen worden nu al jarenlang systematisch verwoest door en voor de ruimtevaart. Gates staat al klaar met zijn vervanger van de natuurlijke capsules om de Aarde heen. Wat zou een mooiere leugen kunnen zijn dan te zeggen dat de massa beschermd wordt tegen de komende Space Alien invasie om verduisterende rotzooi te kunnen spannen rond de Aarde zodat de natuurlijke plasma lagen naar de verdommenis geholpen kunnen worden. Maar het zal niet de enige leugen zijn.

 8. Mooi artikel, maar wat niet werd behandeld en nog steeds een vraag blijft: voor welke reden word het vaccin met grote druk en zelfs agressie (Australie bvb) toegepast, en zeker op kinderen ? Daardoor keren zich nog meer mensen tegen de regeringen en nog veel meer gaan zich afvragen dat dit vaccin niet deugd ( dus omgekeerde effecten). Ook Pfizer zelf die nu verklaart dat hun vaccin niet zo lang beschermd en op een dag het niet meer bestand zal zijn tegen het virus ( weten ze dit nu al ? ). Dus moet er volgens mij iets anders in dit vaccin zitten die wij (bevolking) met zo veel drang moeten krijgen, ja er zijn veel theories ( ontvolking, ziektes creeren, het digital besturen van mensen via 5G, ENZ….) maar daar heb ik nog nergens een passend antwoord op gevonden. Wat is de echte bedoeling

 9. Zag van de week een documantaire over een paar heilige huisjes.
  1) de Wehrmacht deed echies heel vrolijk mee met de SS aan massa moorden e.d. in de oorlog.
  2) De reden waarom was echter interessanter.

  Waren die moffen allemaal nazi’s? Maar een klein deel.
  Waren ze anti semiet? Maar een klein deel
  Waren het anti Russen? Maar een klein deel.

  De reden was de vloek van deze tijd; “politiek correct gedrag”.
  Vroeger heette dat conformisme.
  En, na de eerste paar executies, wordt het routine, en doet het niets meer.

  En aan datzelfde fenomeen gaat NL ten onder; en dat is ook de reden dat Links aan de macht kwam en zal blijven, en dat we fake vluchtelingen nemen, zoals nu weer Afghanen, waarvan merendeel NOOIT voor de troepen gewerkt hebben, en waarvan er een deel op de terroristen watch lijst staan.

  In een land met een waardeloze conformistische bevolking is een asociaal een verademing

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in