Na twee maanden van conflict is de situatie binnen Oekraïne wat duidelijker. Maar ondanks het feit dat wij nu, met meer begrip, kunnen waarnemen wat er op het terrein gebeurt, maken media en propagandabronnen, waartussen de grens vaak vaag is, het ingewikkeld en moeilijk om een volledig duidelijk beeld op te bouwen van de gebeurtenissen die zich ontvouwen. Bovendien hebben bepaalde media, vooral de westerse, zelfs een poging tot objectieve berichtgeving volledig laten varen en zijn zij, eenvoudig gezegd, veranderd in propaganda-mondstukken zonder enige geloofwaardigheid, schrijft Ljubiša Malenica.

Deze tekst zal proberen, op basis van de beschikbare gegevens uit talrijke bronnen, een mogelijke verklaring te geven voor de belangrijkste gebeurtenissen van de Russische militaire operatie in Oekraïne, en te wijzen op het belang daarvan in de context van de continentale veiligheid in Europa.

Om te beginnen zullen wij kijken naar het aantal soldaten waarover beide partijen aan het begin van het conflict beschikten. Voordat er Russische soldaten de Oekraïense grens overstaken, hebben beide partijen gedurende langere tijd troepen gegroepeerd. Terwijl Kiev het aantal van zijn eenheden in het Donbas-gebied uitbreidde, dat wil zeggen in de operationele zone van wat de Kievse autoriteiten de anti-terreuroperatie noemden, ontplooide Moskou troepen aan de grens met Oekraïne. Volgens Russische bronnen heeft Kiev vóór het begin van het conflict bijna 125.000 soldaten in Oost-Oekraïne ingezet, bijna de helft van zijn reguliere strijdkrachten.[1]Tijdens de huidige gevechten in Oekraïne werden plannen voor een offensief tegen de Donbas-republieken bevestigd door gevangengenomen Oekraïense soldaten[2], waarbij aanvullende documentatie in verband met deze voorbereidingen werd onthuld door Russische troepen in gebieden die vroeger door Kiev gecontroleerd werden.[3]

Al het bovenstaande kan afgedaan worden als Russische propaganda, maar er zij op gewezen dat volgens westerse bronnen de strijdkrachten van de twee Donbas-republieken samen in 2021 iets meer dan 40.000 soldaten telden.[4] In het algemeen varieert het totale aantal troepen voor de Donbas-republieken, volgens verschillende bronnen, tussen de veertig- en vijftigduizend soldaten. Een van de algemeen aanvaarde, zij het botte, oorlogsregels wijst erop dat het bij een aanval op versterkte stellingen wenselijk is dat de aanvallende partij driemaal zoveel soldaten heeft in vergelijking met de verdedigers, de bekende 3:1 verhouding.[5][6]

Zoals te zien is, kwam vóór de Russische operatie de verhouding tussen de strijdende troepen in Donbas ongeveer overeen met deze regel, zodat met enige voorzichtigheid geconcludeerd kan worden, dat Kiev werkelijk van plan was om in Donetsk en Lugansk iets uit te voeren dat lijkt op de Kroatische operatie “Storm”.[7]

Wat de aantallen betreft, bij het allereerste begin van het Russische offensief had het Oekraïense leger 245.000 soldaten in actieve dienst,[8] samen met nog eens 220.000 in reserve.[9] Volgens sommige bronnen had Kiev wel 900.000 soldaten in de reserve tot zijn beschikking.[10] Het aantal leden in paramilitaire formaties varieerde van vijftig- tot honderdduizend.[11] Na het begin van het conflict kwamen er tussen de zes- en tienduizend buitenlandse huurlingen in Oekraïne aan, hoewel de aantallen wild variëren, afhankelijk van de bron.

Wanneer daarentegen gesproken wordt over het aantal Russische troepen aan de grens, vóór het begin van het conflict, zijn de meeste westerse media het eens in de schatting van honderdduizend Russische soldaten.[12][13] Wij hebben er reeds op gewezen dat het meest gebruikte cijfer voor de strijdkrachten van Donetsk en Lugansk in de buurt van de 50.000 ligt. Over het algemeen worden, wat het totale aantal Russische strijdkrachten in Oekraïne op het ogenblik betreft, cijfers tussen de honderdvijftig- en tweehonderdduizend soldaten gebruikt.

Als wij aanvaarden dat 900.000 reservisten onrealistisch is, en alleen het geringere aantal in aanmerking nemen, dan zien wij dat helemaal aan het begin van het conflict meer dan een half miljoen soldaten[14] ter beschikking van Kiev stonden, tegenover maximaal 200.000 Russen en pro-Russen. Volgens het bevel van Zelenski mobiliseerde Oekraïne zijn reserve-eenheden[15][16] reeds op 23 februari, en op 8 april beval Zelenski een nieuwe, derde, mobilisatiegolf in verband met reserve-officieren.[17]

Rekening houdend met deze gegevens, is het duidelijk dat vanaf het allereerste begin het evenwicht van de strijdkrachten in termen van beschikbare mankracht, ruwweg, 3:1 in het voordeel van Oekraïne was. Het romantische westerse verhaal dat het conflict gaat tussen een zwak maar dapper Oekraïne en een sterk maar kwaadaardig Rusland heeft geen basis in de werkelijkheid en dient uitsluitend als propagandaconstructie.

Beide partijen hebben tot nu toe bij verschillende gelegenheden de resultaten van hun militaire acties gepresenteerd, met informatie over de verliezen van henzelf en van de tegenstander. Behalve Rusland en Oekraïne hebben ook andere indirecte deelnemers aan dit conflict, zoals de Verenigde Staten en hun NAVO-satellieten, hun eigen schattingen gepubliceerd, maar, interessant genoeg, alleen van Russische verliezen. Volgens Oekraïense bronnen zijn er tot nu toe meer dan 20.000 Russische soldaten gesneuveld[18]. Aan de andere kant beweert Moskou dat het aantal Oekraïense soldaten dat in het conflict gedood is tot nu toe de 25.000 overschrijdt. Volgens NAVO-bronnen bedroegen de totale Russische verliezen, gesneuveld samen met de gewonden, vermisten en gevangenen, na een maand van gevechten meer dan 40.000 man.[19] De Verenigde Staten gebruikten begin april soortgelijke cijfers, want de Amerikaanse autoriteiten beweerden toen dat het aantal gesneuvelde Russische soldaten meer dan tienduizend bedroeg.[20] Tijdens een interview voor het Amerikaanse CNN, op 14 april, wees Zelensky erop dat het aantal gesneuvelde Oekraïense soldaten in de buurt van de 3.000 ligt.[21]

Hier komt Mariupol in het spel. Mariupol is niet alleen van strategisch en moreel belang, maar ook omdat het een gelegenheid biedt om te proberen het aantal KIA’s [Killed In Action] van Oekraïense zijde duidelijker in beeld te krijgen. Namelijk, volgens Russische bronnen bevonden zich aan het begin van het beleg iets meer dan 8.000[22] Oekraïense soldaten binnen Mariupol. Daarentegen beweert Kiev dat het garnizoen van Mariupol niet meer dan 3.500 mensen telde, in totaal.[23] Tot nu toe kennen wij twee feiten. Tijdens het beleg hebben tussen de 1.200 en 1.500 Oekraïense soldaten zich overgegeven aan de Russische troepen.[24] Wij weten ook dat er tot tweeduizend Oekraïense strijders in de ondergrondse gangen van Azovstal zijn, zowel gewone soldaten als die van het Azov-regiment.[25] Als wij de Oekraïense versie aanvaarden, komen wij tot een paradoxale situatie. Namelijk, tijdens het zware beleg van Mariupol, dat gekenmerkt werd door dagelijkse gevechten, is er bijna geen enkele soldaat van het Oekraïense garnizoen gesneuveld!

De rekensom is vrij eenvoudig en duidelijk. Als bijna 1.500 Oekraïners zich overgaven, en bijna 2.000 van hen zich nog in Azovstal bevinden, dan kan men concluderen dat het aantal Oekraïense doden in Mariupol varieert van enkele tientallen tot hooguit enkele honderden soldaten. Van het aanvankelijke garnizoen van 3.500 soldaten hebben bijna allen de volledige belegering, die op 2 maart begon, overleefd, dat wil zeggen het beleg dat op het moment van schrijven iets meer dan zestig dagen duurt. Statistisch gezien is deze situatie onmogelijk, als men probeert te verenigen dat de Russische troepen Mariupol volledig bezet hebben, behalve Azovstal zelf, en veronderstelt dat er bij deze verovering maar heel weinig Oekraïense soldaten gesneuveld zijn, misschien maar een paar.

De zaken zien er beduidend anders uit als men de Russische cijfers in aanmerking neemt. Volgens Moskou telde het aanvankelijke garnizoen meer dan 8.000 soldaten. De twee eerder genoemde feiten die wij kennen, blijven ongewijzigd. De logische conclusie is de veronderstelling dat meer dan 4.000 Oekraïense soldaten tijdens het beleg van Mariupol zijn omgekomen. Als wij dit als een redelijk argument aanvaarden, dan moet verder aanvaard worden dat het aantal doden waarmee Zelensky voor het publiek verschijnt, niets anders dan propaganda is. Het geval Mariupol toont aan dat er alleen al in deze stad meer Oekraïense soldaten gesneuveld zijn dan Kiev beweert te zijn gesneuveld tijdens het hele conflict.

Men zal moeten wachten tot het einde van het conflict voor echte informatie, maar voor het doel van deze tekst en beschouwing over het aantal gesneuvelde soldaten aan beide kanten, kunnen wij twee militaire statistische regels gebruiken. Er moet onmiddellijk op gewezen worden dat zij, hoewel algemeen aanvaard, geen zeer nauwkeurige hulpmiddelen zijn, maar meer een statistisch hulpmiddel voor een algemeen beeld. Wij hebben reeds op de eerste gewezen, en die slaat op de noodzaak dat de aanvallende troepen driemaal zo talrijk moeten zijn als de eenheden die versterkte stellingen verdedigen.[26] De tweede regel slaat op de verhouding van gesneuvelde en gewonde soldaten[27] binnen eenzelfde leger. Deze regel wijst erop dat het aantal gewonde soldaten in verhouding tot het aantal gesneuvelden, ruwweg, gewoonlijk overeenkomt met een verhouding van 3:1. De laagste verhouding tussen gewonde en gesneuvelde soldaten, die de schrijver tegenkwam, was 2,5:1. Volgens Amerikaanse bronnen konden de troepen van de Verenigde Staten, tijdens hun oorlogen in de laatste drie decennia, een verhouding van 10:1 en soms zelfs 17:1 bereiken. Zo’n hoog aantal gewonden in verhouding tot het aantal gesneuvelde soldaten wordt meestal toegeschreven aan de vooruitgang van de medische wetenschap, de medische verzorging aan de gevechtslinies, en de verbetering van de kwaliteit van de persoonlijke bescherming van de soldaten. Tegelijkertijd moet ook rekening gehouden worden met het feit dat de Amerikaanse troepen vochten tegen, technologisch gezien, veel inferieure tegenstanders.

In het kader van dit document zullen wij ons laten leiden door een verhouding van 3:1, omdat dit in beide gevallen de aanvaarde gemiddelde verhouding is. Hoewel het voor iemand die dit conflict vanaf de zijlijn volgt het verstandigst zou zijn om elke bron met een zekere reserve te benaderen, moeten de verklaringen van Oekraïne over militaire verliezen, zowel die van zichzelf als die van Rusland, met een hoge dosis scepsis bekeken worden. Dit is een natuurlijk product van het feit dat de officiële kanalen van Kiev sinds het allereerste begin van de Russische militaire operatie als slechts een andere versterker van propaganda-mededelingen hebben gediend. Het is heel begrijpelijk dat de burgerbevolking, vooral in de moderne wereld, uit zichzelf besluit om zich in te laten met de propaganda-oorlog die elk conflict begeleidt, door middel van valse beelden en in scène gezette beelden. Het is begrijpelijk dat staatsbureaus voor informatie-oorlogsvoering achter de schermen verschillende vormen van propagandastukken construeren. Wat ontoelaatbaar zou moeten zijn, is dat officiële vertegenwoordigers van de Oekraïense autoriteiten aan dit soort conflicten deelnemen, als het behoud van het vertrouwen in diezelfde vertegenwoordigers een doel is.

Tot nu toe hebben Oekraïense topambtenaren, waaronder Zelensky, gewillig deelgenomen aan het verspreiden van illusies over het bestaan van “Geest van Kiev”,[28] de werkelijke gebeurtenissen op Slangeneiland en het lot van Oekraïense soldaten daar, de vermeende Russische bombardementen op kerncentrales, en duidelijk in scène gezette “bloedbaden” in Boetsja en Kramatorsk,[29] over het aantal buitenlandse huurlingen in Oekraïne en dergelijke. Gezien de lange lijst van dit soort schendingen door het regime in Kiev, moeten de verklaringen van de Oekraïense autoriteiten met wantrouwen bekeken worden.

  Oekraïne situatierapport - Catastrofale verliezen, falende wonderwapens, NAVO-escalatie

In overeenstemming daarmee moet ook onze houding tegenover het aantal gesneuvelde Russische soldaten, volgens de bronnen van het Oekraïense leger, met wantrouwen bekeken worden. Volgens Kiev zijn er tot nu toe meer dan 25.000 Russische strijders gesneuveld op het grondgebied van Oekraïne.[30] Wanneer wij rekening houden met de eerder genoemde verhouding tussen gesneuvelde en gewonde soldaten, dan komt het totale aantal Russische soldaten dat niet beschikbaar is voor verdere gevechtshandelingen, in minder dan zeventig dagen strijd, in de buurt van de catastrofale honderdduizend. Laten we dit eens vergelijken met de aanvankelijke schattingen van het totale aantal Russische troepen dat aan het conflict deelneemt. Als wij het maximumscenario aanvaarden, van 200.000 soldaten, dan heeft de Russische zijde in ruwweg twee en een halve maand ruwweg 50% van haar manschappen in Oekraïne verloren. Voor de auteur, die geen militaire ervaring heeft, lijken zulke verliezen catastrofaal, maar belangrijker is dat zulke verliezen logischerwijze voor een groot deel verdere offensieve acties van de Russische infanterie zouden verhinderen, aangezien dit niveau van verliezen tot de conclusie leidt dat de Oekraïense soldaten niet alleen talrijker zijn, maar ook kwalitatief beter dan de Russen. Als wij daarentegen uitgaan van een conservatiever scenario van het totale aantal Russische troepen in Oekraïne, namelijk zo’n 150.000, dan wordt het beeld op de grond nog grimmiger en wijst het op de onvermijdelijke ineenstorting van de Russische militaire operaties.

Wanneer men echter de huidige situatie bekijkt, hebben Russische militaire formaties hun offensieve capaciteiten behouden en tonen zij momenteel initiatief in het Donbas-gebied. Bovendien is, te oordelen naar de beschikbare gegevens uit het veld, de opmars van de Russische troepen langzaam maar constant. Daartegenover staat dat er gedurende de gehele duur van het conflict geen grootschalig Oekraïens offensief is waargenomen. Zeker, bij het begin van de militaire operatie hebben Oekraïense eenheden op plaatselijk niveau tegenaanvallen of kleinschalige offensieve acties kunnen organiseren, bepaalde dorpen en kleinere nederzettingen zijn verscheidene malen van eigenaar gewisseld, maar de algemene situatie, vertaald in lijnen op de kaart, heeft een opmerkelijk hoge mate van stabiliteit laten zien in termen van gebiedsbezit en controle.

Het lijdt geen twijfel dat de Oekraïense strijdkrachten in de eerste dagen en weken van het conflict hevig verzet boden, wat gepaard ging met een verzadiging van de sociale netwerken met video’s en foto’s van vernield Russisch, of vermeend Russisch, materieel en gevangengenomen Russische soldaten. Ook de Turkse Bayraktar, die na het conflict in Artsak bijna mythologische kwaliteiten kreeg, speelde in deze periode een belangrijke rol. Buitenlandse draagbare systemen, zoals Javelin, Stinger en NLAW, hebben de offensieve mogelijkheden van de Oekraïense troepen tegen zowel het Russische pantser als de Russische luchtvaart nog versterkt. Ondanks dit alles zijn de Russische eenheden er in een periode van enkele weken in geslaagd om, ruwweg, een kwart van Oekraïne in te nemen. De enige grote prestatie van de Oekraïense troepen kwam tot uiting in het “terugwinnen” van gebieden die vroeger gecontroleerd werden door Russische eenheden die aan het Noordfront en het Kievfront waren ingezet. En dit succes, als we het zo kunnen noemen, kwam voort uit het feit dat de Oekraïense troepen de controle overnamen over de gebieden waaruit de Russische troepen zich eerder vrijwillig hadden teruggetrokken.

Deze vaststelling doet de vraag rijzen naar zowel het Kiev als het Noordelijk front, d.w.z. naar hun ware doeleinden. Afhankelijk van de bron komt men variaties van drie verschillende scenario’s tegen. Het eerste scenario, dat vertegenwoordigd wordt door Kiev zelf en een groot aantal westerse media, ziet de Russische terugtrekking als een nederlaag, veroorzaakt door het onvermogen om de Oekraïense hoofdstad in te nemen en gekenmerkt door grote materiële en menselijke verliezen. Bedenk dat dit de westerse interpretatie is van de Russische bedoelingen, aangezien Moskou de inname van Kiev nooit als een van zijn doelen heeft genoemd. Als wij het narratief aanvaarden dat Oekraïense eenheden de Russen in de buurt van Kiev hebben verslagen, dan moeten wij aannemen dat er technische capaciteiten voor een dergelijk streven aanwezig waren, dat wil zeggen, gebruik van geschikte lucht- en pantsertroepen, en andere oorlogsmiddelen. Als wij verder aannemen dat Oekraïne na dertig dagen oorlog over dergelijke technische capaciteiten beschikte, dan moeten wij ons logischerwijze afvragen waarom diezelfde capaciteiten niet gebruikt werden om een enorme Russische colonne van 50 kilometer lang te vernietigen, die dagenlang niet ver van Kiev gelegerd was.[31] De westerse media zemelden onophoudelijk over deze concentratie van Russische strijdkrachten en toonden satellietbeelden van vrachtwagens en andere technieken die zich langs de snelweg uitstrekten. Voor een land dat luchtoverwicht geniet, is zo’n trage colonne een geschenk uit de hemel, en het vormt zelfs voor grondtroepen een uiterst aantrekkelijk doelwit. Het staat iedereen vrij zijn eigen conclusies te trekken, maar gedurende de hele bestaansperiode van deze colonne is er geen enkele luchtaanval of pantser- en infanterie-aanval door Oekraïne georganiseerd.[32]

Het tweede scenario vertegenwoordigt een soort compromis tussen het eerste en het derde. Deze redenering voor het gedrag van Rusland veronderstelt dat het noordelijk front en het Kiev-front in feite opportunistische pogingen waren om de hoofdstad en verschillende andere grote steden in te nemen en tegelijk de Oekraïense Generale Staf te dwingen zijn beschikbare troepen te hergroeperen uit hun aanvankelijke posities op een bijna 3.000 kilometer lange contactlijn.[33][34]

De laatste mogelijkheid is dat deze beide fronten in feite van meet af aan schijnfronten waren[35] waarvan het hoofddoel was een aanzienlijk deel van de Oekraïense troepen in het noorden en noordwesten van het land aan te trekken en op hun plaats te houden, om de Russische troepen op het zuidelijke en oostelijke front gemakkelijker te laten manoeuvreren en oprukken, en tegelijkertijd pogingen te belemmeren om verliezen te vervangen en logistieke steun te verlenen aan de Oekraïense troepen in Donbas. Afgaande op het veronderstelde aantal Russische troepen in Oekraïne, zou elk front aan het begin van de operatie maximaal vijfendertig- tot vijftigduizend Russische soldaten kunnen opstellen. DPR en LPR troepen zijn hierbij inbegrepen. De persoonlijke mening van de auteur is dat met dit aantal soldaten Kiev, een stad met 2,5 miljoen inwoners, in geen geval ingenomen kon worden. Als wij aannemen dat Kiev een garnizoen had van slechts 30.000 man, dan zouden de Russen minstens 100.000 soldaten nodig hebben om alleen al de hoofdstad te belegeren, om nog maar te zwijgen van de noodzaak om al die gebieden te controleren die onder Russische controle waren terwijl het Noordfront en het Kiev-front actief waren. Bedenk ook dat veel grotere steden onder Oekraïense controle bleven, waarvoor nog meer Russische troepen nodig zouden zijn. Zelfs sommige Westerse bronnen waarschuwden, nadat Moskou zijn terugtrekking uit het Noord- en Kiev-front had aangekondigd, dat dit geen nederlaag voor Rusland was, maar een hergroepering van de Russische troepen, zodat ze in de eigenlijke Donbas opnieuw ingezet konden worden.[36][37][38][39]

Wij hebben reeds vermeld dat Maria Zakharova het aantal Oekraïense soldaten in het oosten in de buurt van de 120.000 plaatste, voordat de Russische troepen Oekraïne binnenvielen. Westerse bronnen schatten momenteel dat er tussen de 40.000 en 60.000[40] Oekraïense troepen in Donbas zijn, ongeveer evenveel als vóór de escalatie van het conflict in 2021.[41] Ervan uitgaande dat deze cijfers juist zijn, of althans ongeveer waar, kan geconcludeerd worden dat het noordelijk front en het Kiev-front bijna 50% van de Oekraïense troepen uit het Donbas-gebied hebben aangetrokken.

Evenals in de vorige fase is het nu duidelijk dat de Oekraïense strijdkrachten op het ogenblik niet het vermogen hebben om een grote militaire operatie te organiseren, die de resultaten van de Russische opmars tot nu toe op kritische wijze in gevaar zou brengen. Het luchtoverwicht van de Russische Federatie is op dit ogenblik onbetwistbaar, en kan gemakkelijk worden opgemerkt door de dagelijkse campagnes van bombardementen door luchtmacht- en rakettroepen van de Russische Federatie, aangevuld met vaak gebruik van kruisraketten. Russische helikoptereenheden zetten hun operaties voort, evenals gepantserde en gemotoriseerde strijdkrachten, maar wij zien zeer beperkte activiteit van deze takken van de Oekraïense strijdmacht, in tegenstelling tot in de eerste weken van het conflict. De lijdensweg van de in Azovstal gevangengenomen Oekraïense en nazi-troepen gaat door, vooral in het licht van het feit dat Zelensky er zelf onlangs op gewezen heeft dat het onmogelijk is om de belegerde troepen door een militaire operatie te ontzetten.[42] Als het al onmogelijk is om een grootscheepse militaire operatie te organiseren om Mariupol terug te winnen, dan kan hetzelfde verondersteld worden ten aanzien van een eventuele operatie die gericht is op de ondersteuning van de Oekraïense troepen in Donbas.

Op het moment van schrijven is de overbrenging van de hoofdoperaties naar het Donbass-theater merkbaar. Dit front is zowel voor Rusland als voor Oekraïne belangrijk. Een van de voornaamste redenen is het feit dat, volgens verschillende schattingen, de meest capabele[43] Oekraïense troepen zich in Donbas bevinden. Vanuit het oogpunt van Moskou zou het uitschakelen van deze groep betekenen dat de beste Oekraïense eenheden van het slagveld worden verwijderd. Vanuit het gezichtspunt van Kiev hebben deze troepen de beste kans om de opmars van Rusland af te stompen en uiteindelijk te stoppen, vooral gezien het feit dat Oekraïne al acht jaar bezig is het gebied van de huidige operaties te versterken.

In de dagelijkse gebeurtenissen is een bijzonder aspect van dit conflict grotendeels verwaarloosd gebleven. De voornaamste reden daarvoor is het voortdurende propagandawerk van de westerse media, die er van meet af aan in geslaagd zijn een geromantiseerd beeld van het Oekraïense leger te scheppen. Wanneer de voornaamste Westerse media het over de Oekraïense troepen hebben, worden in de meeste gevallen positieve termen gebruikt, en zelfs wanneer zij het over bekende neo-nazistische eenheden hebben. Van de ene dag op de andere werden ze allemaal “dappere Oekraïense verdedigers”, “strijders tegen de agressie van Poetin”, “beschermers van Europa tegen de tirannie”, en kregen ze deze en vele andere positieve eigenschappen. Het verhaal over de Russen daarentegen is diametraal tegenovergesteld, en termen als “agressors”, “moordenaars”, “verkrachters van Oekraïense vrouwen en kinderen”, “Poetins oorlogsmachine” en dergelijke zijn in overvloed aanwezig.

  Nederlandse consumentenprijzen stijgen sterk - gegevens

Wanneer een individu dit door Hollywood gemaakte beeld van strijdende partijen steeds weer tegenkomt, begint er onvermijdelijk een bepaald mentaal beeld van Oekraïners en Russen te ontstaan. Hypermenselijk, de Oekraïense strijdkrachten voeren een rechtvaardige oorlog, hun strijd is ook onze strijd, het zijn de jongens uit de buurt, fabrieksarbeiders, leraren, muzikanten, alledaagse goede mensen. Tegenover hen staan de Russen, gezichtsloze “orks” die opduiken uit de donkere Aziatische steppe, niet eens mensen, maar slechts radertjes in het grote mechanisme van Poetins oorlogsmachine, die heel Europa zal vernietigen zodra het afgelopen is met Oekraïne. Het ontmenselijken van de vijand is aan geen enkele oorlog vreemd, maar in dit geval heeft het een secundair doel, en dat is om Oekraïne als een zwakkere partij voor te stellen, in alle opzichten.

Zoals wij reeds hebben opgemerkt, had Oekraïne, alleen al wat de beschikbare mankracht betreft, aan het begin van het conflict een voordeel van minstens 3:1, als wij de maximale veronderstellingen over het aantal soldaten aan beide zijden vergelijken. Bovendien wordt vaak over het hoofd gezien dat de Russische soldaten momenteel in conflict zijn met soldaten die volgens de NAVO-normen zijn opgeleid. Bovendien heeft de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, dit bevestigd toen hij erop wees dat de alliantie-landen in de voorgaande jaren “tienduizenden Oekraïense soldaten hebben opgeleid, moderne uitrusting hebben geleverd en hervormingen hebben gesteund. De strijdkrachten van Oekraïne zijn nu groter, beter uitgerust, beter opgeleid en beter geleid dan ooit tevoren”.[44][45] Volgens westerse bronnen werden alleen al binnen de basis Yavoriv gedurende één jaar vijf Oekraïense bataljons opgeleid.[46]

De militaire hulp van de Verenigde Staten, die in de periode van 2014 tot 2021 meer dan 2,7 miljard dollar bedroeg, was afhankelijk van militaire hervormingen binnen Oekraïne. Een van die hervormingen was gericht op het vermogen van Oekraïne om zijn logistieke steun te integreren met andere NAVO-eenheden tijdens gezamenlijke operaties.[47] Al in 2016 heeft Porosjenko zelf ervaren militaire adviseurs gezocht en gekregen uit de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Litouwen en Duitsland, die tot doel hadden de Oekraïense eenheden te moderniseren en tegen 2020 de NAVO-normen te halen, en zo een grote mate van compatibiliteit te bereiken met eenheden van andere alliantie-landen. [48][49] Oekraïne zou misschien nooit officieel lid worden van de NAVO, maar te oordelen naar de genoemde bronnen zijn de meeste militaire instellingen in het land al georganiseerd volgens de NAVO-procedures en dat is veelzeggend.

Vanuit het oogpunt van de auteur is wat er momenteel in Oekraïne gebeurt een conflict tussen het Russische en het Westerse concept van oorlog, dat wil zeggen het concept van oorlog zoals dat door de NAVO wordt opgevat. Dit conflict is onder andere ook een kwestie van prestige voor het Westen, dat zichzelf tot nu toe heeft gezien als het militair meest capabele blok op de planeet. Na het Oekraïense grondleger[50] tot NAVO-normen te hebben opgeleid en het met draagbare anti-tank- en anti-luchtafweersystemen te hebben uitgerust, kijkt het Westen nu naar de prestaties van deze strijdkrachten tegen de Russische troepen. Dit is ook een van de redenen voor de alomtegenwoordige Westerse propagandacampagne. Bovendien moet men binnen dit conflict de Oekraïense media en propagandabronnen zien als organische uitlopers van Westerse inlichtingendiensten en public relations bedrijven, waarvan er minstens 150 sinds het begin van de vijandelijkheden hebben deelgenomen aan het maken en verspreiden van propaganda voor Kiev.[51][52] Vergist u zich ook niet, de meeste, zo niet alle inlichtingen waarover Kiev beschikt, zijn van NAVO-oorsprong.

In het geval dat de Oekraïense troepen door Russische eenheden verslagen worden, zal het duidelijk zijn dat het uitrusten en opleiden van het leger volgens de NAVO-normen niet het hoogste niveau van gevechtscapaciteit garandeert. Tegelijkertijd zal de mogelijke nederlaag van Oekraïne de reputatie van de NAVO zelf aan het wankelen brengen, vooral die van de Verenigde Staten, waarvan het debacle van vorig jaar in Afghanistan nog vers in het geheugen ligt. Een eventuele overwinning van Rusland zou het tweede grote geval in de moderne tijd zijn waarbij door het Westen uitgeruste en opgeleide strijdkrachten door niet-westerse legers zijn verslagen.

In dit verband moet ook worden gewezen op de enorme militaire hulp die nu al twee maanden lang door landen van het Westen en de Europese Unie naar Kiev wordt gestort. Zoals de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin onlangs opmerkte, willen de Verenigde Staten “Rusland zo verzwakt zien dat het niet meer het soort dingen kan doen dat het gedaan heeft door Oekraïne binnen te vallen.”[53] Dit bevestigt alleen maar wat veel analisten al hebben opgemerkt, namelijk dat Kiev en Moskou niet in oorlog zijn in Oekraïne, maar Rusland tegen het collectieve Westen onder leiding van Washington. De Verenigde Staten hebben, zowel voor de binnenlandse als voor de buitenlandse politiek, een Russische nederlaag in Oekraïne nodig.

Dat is de enige manier om de fabelachtige bedragen te verklaren die, in de vorm van militair materieel en financiële steun, zowel uit de Verenigde Staten als uit de Europese Unie naar Kiev zijn overgestroomd. Een woordvoerster van de Amerikaanse president, Jen Psaki, vertelde op 28 april op een persconferentie dat “zoals u weet, wij 3,5 miljard dollar aan militaire veiligheidssteun hadden. Daarvan hebben wij nog ongeveer 250 miljoen dollar in de wacht gesleept. So, obviously, we will work to expedite that and provide that to the Ukrainians”.[54] Ter referentie: het Amerikaanse Congres heeft dit hulppakket op 10 maart goedgekeurd![55][56] Een nieuw pakket Amerikaanse hulp aan Oekraïne,[57] meer dan 30 miljard dollar, is al in voorbereiding, volgens het lend-lease principe dat tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt werd. In het kader van deze nieuwe steuntranche zal meer dan vijftien miljard dollar besteed worden voor militaire doeleinden. Bovendien, als u het proces van de totstandkoming van deze wet volgt, ziet u dat hij op 19 januari 2022 in de procedure van de Senaat[58] is gebracht, dat wil zeggen, vijftien miljard dollar voor Kiev in de vorm van Amerikaans militair materieel was al minstens een maand vóór de Russische operatie gepland.

Tegelijkertijd verlenen de meeste landen binnen de NAVO en het collectieve Westen militaire bijstand aan Oekraïne. Sommige landen, zoals Bulgarije,[59] hebben echter van meet af aan geweigerd militaire bijstand aan Kiev te verlenen om redenen van hun eigen politieke stabiliteit, terwijl andere, zoals Canada[60] en Griekenland, de zendingen van militair materieel hebben beëindigd wegens uitputting van de reserves, waardoor hun eigen veiligheid in gevaar komt.[61] In een recente toespraak tot de Bundestag heeft de Duitse minister van Defensie, Kristina Lambrecht, erop gewezen dat de beperking die Berlijn aan de verdere bewapening van Oekraïne stelt, te wijten is aan problemen waarmee de Bundeswehr zelf te kampen heeft. Volgens Lambrecht beschikt Duitsland op papier over 350 Puma infanteriegevechtsvoertuigen, maar in werkelijkheid zijn er slechts 150 gevechtsklaar. De situatie met Tiger gevechtshelikopters is niet anders – slechts 9 van de 51 kunnen opstijgen.[62][63] Op 28 april heeft Stoltenberg erop gewezen dat de NAVO-bondgenoten sinds het begin van het conflict militaire hulp ter waarde van acht miljard dollar naar Oekraïne hebben gestuurd.[64]

Zoals wij kunnen zien, is het leeuwendeel[65] van deze last door Washington overgenomen, maar als u bedenkt dat het Westen zijn wapens meestal bij de Verenigde Staten betrekt, is het duidelijk dat deze “hulp” eigenlijk een soort financiële stimulans is voor het Amerikaans militair-industrieel complex.[66] Volgens Amerikaanse bronnen had Washington op 22 april meer dan 11.000 draagbare anti-tanksystemen aan Kiev geleverd, waaronder 4.500 Javelins. In dezelfde periode ontvingen de Oekraïense troepen bijna 1.400 Stinger-systemen. Tot dusver omvatten deze leveringen ook persoonlijke beschermingsmiddelen, Humwie terreinwagens, helikopters, enorme hoeveelheden munitie, UAV’s, radarsystemen, patrouilleboten en meer.[67]

Dankzij dit koortsachtige tempo van wapenleveranties aan Kiev, waarschuwen mensen die verbonden zijn met het Amerikaanse leger voor vermindering van hun eigen wapenvoorraden. Het hoofd van Raytheon wees erop dat de Stinger-reserves, niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in andere NAVO-landen, pas in 2023 en 2024 aangevuld zullen kunnen worden, wegens gebrek aan onderdelen en productiecapaciteiten.[68] De situatie met betrekking tot de Javelin-reserves is niet beter. Volgens bronnen uit de Amerikaanse administratie is het aantal Javelin-systemen in de Amerikaanse reserves met een derde verminderd, en hun vervanging kan over iets minder dan drie jaar verwacht worden.[69][70][71]

Men mag niet vergeten dat alle draagbare systemen die in Oekraïne aankomen, in drie categorieën terechtkomen. Sommige bereiken eindgebruikers aan het front, sommige worden door Russische troepen buitgemaakt, terwijl sommige, naar het schijnt, op de zwarte markt terechtkomen en aan onbekende actoren verkocht worden.

Vrije, en daarom twijfelachtige, schatting van de auteur is dat Russische eenheden tot nu toe minstens enkele duizenden verschillende draagbare anti-tank en anti-luchtafweersystemen hebben buitgemaakt. Washington en zijn bondgenoten schijnen zich geen zorgen te maken over het onbetwistbare feit dat exemplaren van hun geroemde systemen waarschijnlijk al in handen van Russische ingenieurs terecht zijn gekomen.[72] Tegelijkertijd lijkt het Westen zich geen zorgen te maken over de mogelijkheid dat geavanceerd militair materieel in handen zal vallen van verschillende andere groepen, met speciale nadruk op criminelen en terroristen, aangezien de Verenigde Staten de mogelijkheid verliezen om geleverd materieel op te sporen zodra het de Oekraïense grens is overgestoken. [73] De verspreiding van deze wapens onder de huidige tegenstanders van het Westen, de Russische Federatie en de CPR, sluit zeker niet uit dat zij zich in de toekomst onder verschillende milities en terroristische organisaties in het Midden-Oosten en elders zullen verspreiden. Integendeel, Moskou en Peking zouden wel eens meer dan bereid kunnen zijn om problemen voor de VS te creëren, op dezelfde manier als Washington dat voor hen doet in Oekraïne en Taiwan. Bij alles wat hierboven vermeld is, moet de vraag gesteld worden naar de efficiëntie voor al deze westerse systemen die aan Oekraïne geleverd zijn.

Iets meer dan een maand geleden heeft Zelensky er tijdens een van zijn toespraken op gewezen dat Kiev dagelijks 500 Javelins en evenveel Stingers nodig heeft.[74] Wij kunnen er met enige zekerheid van uitgaan dat dit overdreven is, maar wat als wij het aantal van deze systemen terugbrengen tot 100 Javelins en Stingers per dag? De legitieme vraag is waar en waarom er dagelijks zoveel van deze systemen verbruikt worden. De twee antwoorden die zich aandienen, hoewel zij misschien niet de enig mogelijke zijn, zijn dat de capaciteiten van de Russische pantser- en luchtvaart werden onderschat of dat de capaciteiten van de geleverde systemen overschat werden.

Een gemeenschappelijk kenmerk van alle westerse systemen, waartoe wij ook de Turkse Bayraktar zullen rekenen, was een status van “wonder” wapens die door hun aanwezigheid alleen al het machtsevenwicht in een conflict drastisch zouden moeten veranderen. De Stingers werden geprezen als een onovertroffen middel tegen vliegtuigen en helikopters, de Javelins tegen tanks en pantservoertuigen, terwijl de Bayraktars werden voorgesteld als een gevaar tegen elk type eenheid dat op het slagveld te vinden was. Het is veel analisten en amateur-cheerleaders ontgaan dat zelfs sommige onderzoeksinstellingen in het Westen vraagtekens hebben gezet bij het vermogen van deze systemen om de algemene uitkomst van het conflict te beïnvloeden.[75]

  Rode roest op de maan, rode vaarzen in Israël en een rood paard dat zich klaarmaakt om te rijden

Wat wij op het ogenblik in het veld zien, is echter ver verwijderd van het beeld dat via de media werd opgebouwd. In de eerste weken van het conflict hebben wij werkelijk al deze westerse systemen in actie kunnen zien tegen de Russische troepen, al moet er wel op gewezen worden dat ook toen bij propaganda-activiteiten vaak video’s uit vorige oorlogen werden meegesmokkeld als gebeurtenissen uit het conflict in Oekraïne. Na de eerste drie à vier weken hebben allen die dit conflict vanaf het begin gevolgd hebben, een sterke daling gezien van het aantal publicaties en video’s waarop hetzij gevangen genomen Russische soldaten te zien zijn, hetzij buitenlandse wapens gebruikt worden tegen Russische eenheden. In diezelfde periode kon een aanzienlijke toename van materiaal uit Russische bronnen worden opgemerkt, waarin vernietigd of buitgemaakt Oekraïens materieel en neergehaalde drones te zien waren, met speciale nadruk op Bajraktars. In zijn recente toespraak tot het publiek wees Zelensky er zelf op, verwijzend naar Turkse drones, dat “met alle respect, Bayraktar en andere drones kunnen helpen, maar het zal geen invloed hebben op het resultaat”.[76][77][78] Dit staat ver af van de vroegere euforische retoriek[79] die gepaard ging met Bayraktar, maar ook met andere drones zoals Switchblade, Phoenix Ghost en Punisher.

Bijna vanaf het allereerste begin van het conflict deed Zelensky een beroep[80] op de Westerse regeringen voor de levering van zware wapens, waaronder gevechtsvliegtuigen, tanks, pantservoertuigen, artillerie, luchtverdedigingssystemen, infanterietransportwagens en helikopters, naast de reeds veronderstelde zendingen lichte wapens en uitrusting. Volgens het verlanglijstje van Kiev, dat al enige tijd aan Russische zijde van het internet circuleert, heeft Oekraïne meer dan 200 vliegtuigen nodig, meer dan 350 luchtverdedigingssystemen, meer dan 400 tanks en andere zware wapens, die eveneens in de honderden lopen.[81][82] Een westerse analist merkte met ironie op dat deze hoeveelheden wapens niet nodig zijn voor een winnend leger, maar voor strijdkrachten die vanaf nul beginnen. Volgens gegevens van het Russische Ministerie van Defensie zijn de zwaarste verliezen tot nu toe geleden door de eenheden van de Oekraïense infanterie en pantserlegers, wat tot op zekere hoogte samenvalt met de verzoeken van Zelensky. De Oekraïense marine en luchtmacht, als factoren die de uitkomst van het conflict kunnen beïnvloeden, bestaan al sinds de eerste week van de Russische operaties niet meer.

Volgens de huidige informatie hebben de oproepen van Zelensky vruchten afgeworpen, maar slechts gedeeltelijk. De landen van de Europese Unie sturen inderdaad zware wapens naar Kiev, maar in een aanzienlijk aantal gevallen gaat het om niet-gemoderniseerde gevechtssystemen van meer dan vier decennia oud. Polen stuurt 200 T-72[83] tanks naar Kiev, Duitsland is bereid 50 Leopard 1 tanks te verkopen, die eind jaren tachtig voor het laatst gemoderniseerd zijn.[84][85] De Verenigde Staten zullen hun M113 gepantserde personeelsdragers uit de Vietnam-oorlog leveren, die nu grotendeels verouderd zijn.[86] Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Australië en andere landen hebben ook gevechtsvoertuigen en andere zware wapens aan Kiev beloofd, en sommige hebben die al geleverd. Als men het tempo van de escalatie van het conflict gadeslaat, vraagt men zich af hoe lang zij nog in staat zullen zijn Kiev te financieren, vooral als men rekening houdt met de huidige weinig benijdenswaardige economische situatie in het Westen, gekoppeld aan negatieve voorspellingen van de economische ontwikkeling in de toekomst.[87][88][89]

Terwijl de zware gevechten in Donbas doorgaan, roept het onvermogen van de Oekraïense troepen om een doeltreffend tegenoffensief te organiseren, zowel kwantitatief als kwalitatief, de vraag op wat er met Oekraïne zal gebeuren wanneer/als de Russische eenheden hun taak vervullen en de vijanden in Donbas volledig verslaan. Als dit scenario zich ontvouwt, is het twijfelachtig of er nog een soortgelijke Oekraïense strijdmacht bestaat, die in staat is de last van de strijd tegen de Russische troepen op zich te nemen. De nederlaag in Donbas, dat wil zeggen de vernietiging of de overgave van meer dan 50.000 Oekraïense soldaten, betekent hoogstwaarschijnlijk het einde van de hoop van Kiev op een positieve afloop van het conflict en dwingt capitulatie af als de enige optie. Aan de andere kant brengt een nederlaag van de Russische troepen de mogelijkheid van crisis en interne instabiliteit binnen de Russische Federatie met zich mee, samen met de indruk van externe zwakte. Zelfs de zware wapens die Zelensky eist, hoeven helemaal geen invloed te hebben op het verloop van de strijd, gezien het feit dat Rusland vaker aanvallen op vervoersknooppunten, bruggen, het elektriciteitsnet en veronderstelde munitie- en materieelmagazijnen heeft ingezet. Aanvallen met kruisraketten op energie-infrastructuur en oliedepots zijn al enkele weken aan de gang, en het gebrek aan deze energiebron begint in heel Oekraïne zelf voelbaar te worden.[90][91]

Tegelijkertijd is Oekraïne een gat geworden waarin buitenlandse wapens verdwijnen en, hoogstwaarschijnlijk, kopers vinden op de zwarte markt. Sommige bereiken zeker Oekraïense eenheden, maar sommige vallen ook in handen van Russische troepen. Het is bijna onmogelijk te verwachten dat deze massale toevloed van wapens niet de veiligheid in gevaar zal brengen van zowel het Midden-Oosten als Europa zelf, dat, kennelijk gedreven door de wens tot economische zelfmoord, zich van de ene dag op de andere in een veel slechtere situatie zou kunnen bevinden, zowel sociaal als economisch, dan die waarin het zich nu bevindt.[92] Nu de prijzen van basislevensmiddelen, nutsvoorzieningen en brandstof stijgen, zullen de regeringen in de hele EU moeite hebben om aan hun burgers uit te leggen waarom er fabelachtige bedragen worden uitgetrokken voor Oekraïne en de nieuwe militarisering van het continent. Aan de andere kant mogen we de problemen van Taiwan en China niet vergeten. Kan het collectieve Westen het zich veroorloven om kostbare militaire reserves uit te geven aan Oekraïne, nadat Washington zijn voornemen heeft getoond om van Taiwan een Aziatische kopie van Oekraïne te maken?

De centrale bank van Rusland heeft erop gewezen dat een volledige stabilisatie van de economie van het land in 2024 wordt verwacht. De roebel heeft zich reeds hersteld en is als valuta nu sterker dan voor het begin van de militaire operatie, terwijl de inflatie is teruggekeerd tot het niveau dat werd opgetekend voordat de Russische troepen Oekraïne binnenvielen.[93][94] Heroriëntatie en herstructurering van de Russische economie wordt verwacht als een logisch voortbrengsel van de economische aanvallen, met speciale nadruk op het zich openstellen voor Aziatische landen en het ontwikkelen van de eigen capaciteiten om de invoer uit het buitenland te vervangen. De Russische Federatie zal zich heroriënteren op Azië, wat zeker gepaard zal gaan met moeilijkheden en uitdagingen, maar waarheen zal Europa zich wenden als het zich werkelijk afsluit van de Russische energiebronnen.

Een zeker gevolg van al deze gebeurtenissen zal zijn dat het niveau van de veiligheid en de economische stabiliteit in Europa zal dalen. De daling van de levensstandaard is bijna onvermijdelijk, wat op zijn beurt zal leiden tot een geleidelijke radicalisering of demoralisering van de bevolking. De interne samenhang van de Unie, die reeds op wankele grond staat, zal alleen maar afnemen. De politieke afhankelijkheid van het imperiale beleid van Washington zal de soevereiniteit van de Europese Unie en haar prestige op wereldvlak ondermijnen. Dit alles zal worden voorgesteld als het resultaat van de kwade genius en despotische aspiraties van Vladimir Poetin. Zoals gewoonlijk zal dit niet de waarheid zijn. De enige schuldige aan de huidige situatie is het NAVO-bondgenootschap en de politieke elite van zijn leidende land, de Verenigde Staten. Negatieve economische en sociale tendensen binnen het collectieve Westen zullen een tegenreactie uitlokken bij hun bevolkingen, die gekenmerkt wordt door geweld. Welke vorm van instabiliteit het ook aanneemt, Europa zal veel meer blootgesteld zijn aan de crisis, aangezien Washington, omwille van zijn eigen voortbestaan, elk instrument dat het tot zijn beschikking heeft, zal gebruiken om de negatieve gevolgen van zijn huidige bewegingen in de toekomst op zijn Europese satellieten af te wentelen.

 1. https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ukraine-army-donbass-troops-b1967532.html 
 2. https://tass.com/defense/1413035?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com 
 3. https://tass.com/politics/1427539 
 4. https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/the-military-balance-2021 
 5. https://faculty.nps.edu/mkress/docs/A_new_look.pdf 
 6. https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA302819.pdf 
 7. https://euromaidanpress.com/2017/12/28/what-ukraine-can-take-from-the-croatian-scenario-of-conflict-resolution/ 
 8. https://www.ukrmilitary.com/2021/05/11000.html 
 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_of_Ukraine 
 10. https://www.nationalworld.com/news/world/russia-ukraine-war-ukraine-army-size-compared-russia-uk-us-nato-3581362 
 11. https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=ukraine 
 12. https://www.nytimes.com/video/us/politics/100000008180799/ukraine-russia-us-austin-milley.html 
 13. https://www.bbc.com/news/world-europe-60158694 
 14. https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=ukraine#viewNotes 
 15. https://www.overtdefense.com/2022/02/23/ukraine-calls-up-operational-reserves/ 
 16. https://www.hindustantimes.com/world-news/ukraine-mobilises-military-reserves-as-russia-sharpens-demands-101645615548369.html 
 17. https://tass.com/world/1434575?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com 
 18. https://pbs.twimg.com/media/FQnXDjnXIAEfcl0?format=jpg&name=small 
 19. https://web.archive.org/web/20220323154656/https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-03-23/card/russia-lost-up-to-40-000-troops-in-ukraine-nato-estimates-xyZjWxinMDHzdeRZvAeD 
 20. https://www.economist.com/briefing/2022/04/02/what-next-for-russia 
 21. https://thehill.com/policy/international/3271024-zelensky-says-up-to-3000-ukrainian-soldiers-killed-during-war-with-russia/ 
 22. https://www.voanews.com/a/russia-says-all-urban-areas-of-mariupol-cleared-of-ukrainian-forces/6532471.html 
 23. https://www.economist.com/europe/2022/03/21/hundreds-of-thousands-face-catastrophe-in-mariupol 
 24. https://www.bbc.com/news/world-europe-61092953#:~:text=Russia%20says%20more%20than%201%2C000,troops%20there%20were%20still%20fighting
 25. https://www.newindianexpress.com/world/2022/apr/23/mariupol-plant-survivors-long-to-see-sun-as-russia-eyes-east-2445628.html#:~:text=More%20than%20100%2C000%20people%2C%20down,with%20about%202%2C000%20Ukrainian%20fighters
 26. https://www.jstor.org/stable/3010327#:~:text=The%203%3A1%20rule%20of%20combat%20states%20that%20in%20order,military%20science%20points%20of%20view
 27. https://www.belfercenter.org/publication/nonfatal-casualties-and-changing-costs-war#:~:text=This%20is%20especially%20true%20for,%3A1%20to%2017%3A1
 28. https://orientalreview.org/2022/05/04/the-ukrainian-air-command-just-admitted-that-the-ghost-of-kiev-is-fake-now-what/ 
 29. https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/04/03/new-srebrenica-mass-graves-found-around-kyiv-mayor-describes/ 
 30. https://kyivindependent.com/uncategorized/ukraines-military-russia-has-lost-20900-soldiers-as-of-april-20/ 
 31. https://edition.cnn.com/2022/03/11/europe/kyiv-russian-convoy-intl/index.html 
 32. https://sonar21.com/the-russian-timeline-critique-in-the-ukraine/ 
 33. https://srbin.info/en/svet/srpski-pukovnik-ovo-je-istina-o-specijalnoj-operaciji-u-ukrajini-evo-sta-sledi/ 
 34. https://sonar21.com/deception-in-operation-z/ 
 35. https://www.thepostil.com/the-military-situation-in-the-ukraine-an-update/ 
 36. https://www.indiatoday.in/world/story/russia-invasion-ukraine-war-feint-defeat-1932510-2022-04-01 
 37. https://en.wikipedia.org/wiki/Maneuver_warfare 
 38. https://mronline.org/2022/04/14/the-ukrainian-conflict-is-a-u-s-nato-proxy-war-but-one-which-russia-is-poised-to-win-decisively-scott-ritter/ 
 39. https://www.snafu-solomon.com/2022/03/scott-ritter-former-marine-un-inspector.html 
 40. https://www.ft.com/content/384d981b-d3da-4fca-b6ab-21b1136bd2ab 
 41. https://web.archive.org/web/20170228171239/http://24today.net/open/484721 
 42. https://english.alarabiya.net/News/world/2022/04/20/Zelenskyy-says-Ukraine-army-unable-to-unblock-Mariupol-s-siege-by-Russia-without-help 
 43. https://www.ft.com/content/f299cb83-9f12-484b-8839-12ec96c87a72 
 44. https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_193943.htm#:~:text=NATO%20Secretary%20General%20Jens%20Stoltenberg%3A%20NATO%20allies%20have%20supported%20the,invasion%20and%20invading%20Russian%20forces
 45. https://www.nytimes.com/2022/03/13/world/europe/yavoriv-military-base-ukraine.html 
 46. https://www.dvidshub.net/feature/jmtgu#:%7E:text=U.S.%20Soldiers%20deployed%20to%20the,Combat%20Training%20Center%20in%20Ukraine
 47. https://theconversation.com/in-2014-the-decrepit-ukrainian-army-hit-the-refresh-button-eight-years-later-its-paying-off-177881 
 48. https://defense-reforms.in.ua/en/#%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC 
 49. https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/ukraine-relies-advice-defense-reform-advisory-board.html 
 50. https://foreignpolicy.com/2021/12/23/ukraine-russia-military-buildup-capabilities/ 
 51. https://www.mintpressnews.com/ukraine-propaganda-war-international-pr-firms-dc-lobbyists-cia-cutouts/280012/ 
 52. https://www.prweek.com/article/1748159/global-pr-community-rallies-help-ukraine-government-comms 
 53. https://edition.cnn.com/2022/04/25/politics/blinken-austin-kyiv-ukraine-zelensky-meeting/index.html 
 54. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2022/04/28/press-briefing-by-press-secretary-jen-psaki-april-28-2022/ 
 55. https://thehill.com/homenews/house/597471-congress-cuts-deal-on-136-billion-for-ukraine-aid-in-funding-bill/ 
 56. https://archive.ph/ajAvO 
 57. https://www.rt.com/russia/554740-ukraine-cash-us-weapons/ 
 58. https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/summary/00 
 59. https://www.rferl.org/a/bulgaria-military-aid-ukraine/31823010.html 
 60. https://torontosun.com/opinion/editorials/editorial-canada-runs-out-of-arms-for-ukraine 
 61. https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/greece-says-no-more-weapons-for-ukraine/ 
 62. https://mailbd.net/technology/defense-ministry-of-germany-on-the-supply-of-weapons-to-ukraine-our-capabilities-are-limited-71487/ 
 63. https://scooptrade.com/german-defense-minister-lambrecht-the-german-army-can-only-use-150-puma-infantry-fighting-vehicles-out-of-350/ 
 64. https://www.bloomberg.com/news/videos/2022-04-28/nato-s-stoltenberg-ukraine-military-aid-tops-8-billion-video 
 65. https://t.me/BellumActaNews/76516 
 66. https://www.defensenews.com/global/europe/2022/04/28/ukraine-weapon-switcheroos-are-flushing-soviet-arms-out-of-europe/ 
 67. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/16/fact-sheet-on-u-s-security-assistance-for-ukraine/ 
 68. https://www.politico.com/news/2022/04/26/raytheon-stinger-missile-stocks-delay-00027766#:~:text=The%20CEO%20of%20Raytheon%20Technologies,allies%20have%20rushed%20to%20Ukraine
 69. https://www.newsweek.com/ukraine-war-has-us-javelin-missile-supply-down-33-biden-urged-act-1701153 
 70. https://www.axios.com/lawmakers-fret-dwindling-javelin-supply-077b8ae8-9867-41dc-bcc1-b814db378573.html 
 71. https://www.bloombergquint.com/gadfly/russia-ukraine-war-u-s-is-running-out-of-weapons-aiding-kyiv 
 72. https://bloknot.ru/v-mire/ukrainskij-krizis/e-kspert-rasskazal-kak-rossiya-budet-ispol-zovat-zahvachennoe-na-ukraine-zapadnoe-oruzhie-926317.html 
 73. https://edition.cnn.com/2022/04/19/politics/us-weapons-ukraine-intelligence/index.html 
 74. https://edition.cnn.com/2022/03/24/politics/ukraine-us-request-javelin-stinger-missiles/index.html 
 75. https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/what-do-uk-weapons-deliveries-add-ukraines-armed-forces 
 76. https://tfiglobalnews.com/2022/04/27/has-russia-invented-a-lethal-anti-drone-technology-that-has-made-zelensky-panic/ 
 77. https://newsfounded.com/turkeyeng/bayraktars-words-from-ukrainian-leader-zelensky-he-did-not-play-a-decisive-role-in-the-war-with-russia/ 
 78. https://twitter.com/ragipsoylu/status/1517959804370759680 
 79. https://eurasiantimes.com/ukraine-receives-more-game-changing-bayraktar-tb2-uavs/ 
 80. https://edition.cnn.com/2022/03/24/politics/zelensky-speech-nato-transcript/index.html 
 81. https://t.me/breakingmash/34068 
 82. https://news.rambler.ru/weapon/48520729-na-ukraine-opredelilis-i-teper-prosyat-u-es-konkretnuyu-voennuyu-pomosch-na-100-mlrd-dollarov-s-kolichestvom-i-ukazaniem-modeley/ 
 83. https://tass.com/defense/1445261?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com 
 84. https://mezha.media/en/2022/04/12/leopard-1-german-tanks-for-the-armed-forces-of-ukaine/ 
 85. https://www.thedefensepost.com/2022/04/13/rheinmetall-leopard-tanks-ukraine/ 
 86. https://english.nv.ua/nation/us-sends-armored-personnel-carriers-to-ukraine-military-news-50238415.html 
 87. https://www.strategic-culture.org/news/2022/04/18/errors-both-tactical-and-of-strategic-consequence/ 
 88. https://mises.org/wire/fight-russia-europes-regimes-risk-impoverishment-and-recession-europe 
 89. https://www.zerohedge.com/economics/us-trade-deficit-explodes-record-high-march 
 90. https://www.wsj.com/articles/ukrainians-suffer-gasoline-shortages-after-russian-strikes-on-fuel-infrastructure-11651313479 
 91. https://www.dw.com/en/ukraine-fuel-shortages-we-rely-on-supplies-from-our-neighbors/av-61652152 
 92. https://www.thetimes.co.uk/article/will-anyone-tell-europe-the-age-of-cheap-living-is-over-kml25mp7k 
 93. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-20/russian-inflation-is-back-to-pre-war-level-as-worst-appears-over 
 94. https://www.aljazeera.com/economy/2022/4/20/russian-inflation-slows-to-pre-war-level-as-worst-appears-over 

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Westerling vast in Oekraïne: Geloof de propaganda niet, Rusland wint de oorlogVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelTrudeau’s Canada begint arme mensen te betalen om geëuthanaseerd te worden
Volgend artikelVaccinatieramp in Australië en Israël: Sterfgevallen exploderen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

 1. Rusland moet met zware bombardementen en beschietingen vanaf zee Azovstal vernietige; totaal.
  24 uur per dag systematisch gebouw vooe gebouw.
  Als dat een paar dagen duurt komen de ratten er wel uit.

  Wat ik absoluut NIET begrijp, is waarom de KGB zo slecht functioneert.
  kleine moeite om, om Zelensky af te schieten.
  Kop van het serpent, serpent dood.

 2. Steeds meer krijg ik het idee dat de huidige strategische vorm van oorlog voeren tegen de Oekraïnse troepen verzandt in een langdurig conflict wat niet bevorderlijk is voor de goodwill van Poetin en staff, niet dat deze in de westerse wereld opinie zó goed is.

  Krijg het idee dat de huidige fluwelen handschoen aanpak tegen het Oekraïense broedervolk van Rusland het script van van de totaal gestoorde psychopaat Klaus Schwab wordt uitgevoerd, uit het Nep nieuws gehoord dat Finland en Zweden ook al aspiraties opgedrongen hebben gekregen van de eveneens gestoorde Amerikaanse President Biden om lid te worden van de NATO, Turkije is daar God zij dank tegen, dus die optie hebben de ‘vrije’ westerlingen in de pocket.

  Als laatste wil ik opmerken dat ik het eens ben met de reguurder hierboven, laat Rusland de ingegraven zwaar verdedigde stellingen in de Donbass ketel bombarderen met de zwaarste thermobarische bommen waarover Rusland beschikt namelijk de FOAB’s zodat de Russische wapen fabriek in overdrive moeten werken om ze tot overgave te dwingen, kost een paar doden meer maar dan heb je ook wat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in