TASS News Agency / www.kremlin.ru. / Wikimedia / (CC BY 4.0 DEED)

Aangezien dit interview momenteel een rage is, dacht ik dat ik er iets over zou posten… met een verschil.

Dit van Denis Rancourt over het interview.

Wow, episch @TuckerCarlson interview met POETIN

Mijn reactie op de punten van Poetin:

 • “De Gouden Miljard” zal de wereld niet veel langer domineren
 • De VS zal zich opnieuw positioneren in een multipolaire wereld, volgens de wetten van de ontwikkeling van beschavingen (bijv. de val van het Romeinse Rijk door de ontwikkeling van de “Barbaarse” beschaving).
 • De heersende elites in de VS zijn roekeloos, arrogant, dom en hebben de objectieve werkelijkheid nog niet onderkend.
 • De VS hebben zichzelf in een hoek gedreven in Oekraïne en moeten nu een uitweg vinden zonder zichzelf te veel te vernederen.
 • De propagandamachine van de VS is wereldwijd, extreem machtig en kan niet rechtstreeks worden uitgedaagd door symmetrische oorlogsvoering.

Ik heb hier een reeks van 30 vragen gemaakt, die geleidelijk in complexiteit toenemen, met antwoorden uit de antwoorden van Poetin, schrijft Unbekoming.

Ik denk dat het een kans is om niet alleen het huidige conflict te begrijpen, maar ook om wat geschiedenis te leren vanuit het oogpunt van Rusland. Een geschiedenis die onwelkom en onhandig is voor het Imperium.

Basisbegrippen

 1. Wat is de NAVO en waarom werd ze opgericht? De NAVO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, werd in 1949 opgericht als een collectieve verdedigingsalliantie om de vrijheid en veiligheid van haar leden te waarborgen met politieke en militaire middelen. De NAVO werd aanvankelijk opgericht als reactie op de dreiging van Sovjet-expansie in Europa, met als doel agressie af te schrikken en een gevoel van collectieve veiligheid onder westerse landen te bevorderen tijdens de Koude Oorlog. Het basisprincipe van de alliantie is dat een aanval tegen één of meerdere leden beschouwd wordt als een aanval tegen allen, wat is vastgelegd in artikel 5 van het NAVO-verdrag.
 2. Wat betekent de term “denazificatie” en hoe is het historisch relevant? Denazificatie verwijst naar het proces van het verwijderen van nazi-ideologie, invloed en individuen uit machtsposities en invloedrijke posities in het Duitsland van na de Tweede Wereldoorlog. Historisch gezien was het doel om de Duitse samenleving, cultuur, regering en economie te zuiveren van overblijfselen van het nationaalsocialistische regime. Vladimir Poetin gebruikt de term in de context van Oekraïne om de verwijdering te beschrijven van wat hij ziet als neonazistische en nationalistische elementen die volgens hem invloed hebben in de Oekraïense regering en het leger.
 3. Naar wie verwees Vladimir Poetin toen hij het had over “neonazi’s” in Oekraïne? Poetin verwijst naar Oekraïense nationalistische groeperingen en bepaalde politieke elementen waarvan hij stelt dat ze historische figuren verafgoden, zoals Stepan Bandera, die collaboreerde met nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Poetin beweert dat deze groepen aanzienlijke invloed uitoefenen in de hedendaagse Oekraïense politiek en samenleving, en bijdragen aan anti-Russische gevoelens en beleid. Hij gebruikt “neonazi’s” om de Russische acties in Oekraïne te rechtvaardigen als een strijd tegen fascisme en nationalisme, die volgens hem een bedreiging vormen voor de Russischtalige bevolking en de veiligheid van Rusland.
 4. Wat is de betekenis van het jaar 988 in de Russische geschiedenis? Het jaar 988 is belangrijk omdat het de kerstening van Kievan Rus’ markeert onder het bewind van prins Vladimir de Grote. Deze gebeurtenis wordt beschouwd als een fundamenteel moment voor het Russisch-orthodoxe christendom en heeft de culturele en religieuze identiteit van Rusland diepgaand beïnvloed. Poetin beschouwt dit historische moment als een symbool van de diepgewortelde spirituele en culturele banden tussen Rusland en Oekraïne en onderstreept het gedeelde erfgoed en de historische eenheid van het Russische en Oekraïense volk.
 5. Hoe ziet Vladimir Poetin de relatie tussen Rusland en Oekraïne? Poetin bekijkt de relatie tussen Rusland en Oekraïne door een historische bril en benadrukt de eeuwenlange gedeelde geschiedenis, cultuur en religie die de twee naties verbindt. Hij ziet het moderne Oekraïne als onderdeel van het historische en culturele continuüm van de Russische wereld en stelt dat deze diepe banden niet kunnen worden uitgewist door hedendaagse politieke grenzen. Poetins verhaal benadrukt vaak het idee van één volk dat verdeeld is door externe krachten en moderne geopolitieke constructies.
 6. Welke rol speelt religie volgens Poetin in de Russische nationale identiteit? Volgens Poetin speelt het orthodoxe christendom een centrale rol in de vorming van de Russische nationale identiteit en morele waarden. Hij verwijst vaak naar de kerstening van Kievan Rus’ als een scharniermoment dat de basis legde voor de Russische staat en samenleving. Voor Poetin is het orthodoxe christendom niet zomaar een religie, maar een hoeksteen van de Russische cultuur en het historisch bewustzijn, die dienen als een bron van eenheid en morele begeleiding voor de natie.
 7. Wat was het Minsk-akkoord en waarom is het belangrijk in de context van het conflict tussen Rusland en Oekraïne? Het Minsk-akkoord verwijst naar twee reeksen akkoorden (Minsk I en II) om een einde te maken aan het conflict in Oost-Oekraïne tussen Oekraïense regeringstroepen en pro-Russische separatisten. De akkoorden, die in 2014 en 2015 tot stand kwamen met bemiddeling van de OVSE, Rusland en Europese landen, bevatten stappen voor een staakt-het-vuren, terugtrekking van zware wapens en politieke hervormingen in Oekraïne om de door de rebellen bezette gebieden een speciale status te geven. Poetin bekritiseert de Oekraïense regering omdat ze de Minsk-akkoorden niet uitvoert en ziet de niet-naleving ervan als een rechtvaardiging voor verdere Russische interventie.
 8. Wat zijn de BRICS-landen en wat is hun betekenis voor de wereldeconomie? BRICS is een acroniem voor een vereniging van vijf grote opkomende nationale economieën: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. De BRICS-landen zijn opgericht om wederzijdse economische groei, ontwikkeling en invloed op mondiale aangelegenheden te bevorderen en vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de wereldbevolking en economische output. Poetin ziet BRICS als een tegenwicht tegen de westerse economische en politieke dominantie en benadrukt de verschuiving naar een multipolaire wereld waarin opkomende markten een prominentere rol spelen.
 9. Hoe heeft het gebruik van de Amerikaanse dollar als wereldwijde reservemunt de internationale betrekkingen beïnvloed? De status van de Amerikaanse dollar als ’s werelds belangrijkste reservemunt heeft belangrijke gevolgen voor de internationale handel, financiën en geopolitieke dynamiek. Het geeft de Verenigde Staten aanzienlijke economische en strategische voordelen, waaronder de mogelijkheid om sancties op te leggen die de toegang van andere landen tot het wereldwijde financiële systeem beïnvloeden. Poetin bekritiseert de politisering van de dollar met het argument dat het gebruik van de dollar als instrument voor buitenlands beleid de stabiliteit en betrouwbaarheid van de dollar als wereldwijde valuta ondermijnt.
 10. Wat is kunstmatige intelligentie (AI) en waarom maken wereldleiders zich er zorgen over? Kunstmatige intelligentie (AI) verwijst naar de simulatie van menselijke intelligentie in machines die zijn geprogrammeerd om te denken en te leren. Het is een technologie met het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in industrieën, economieën en militaire capaciteiten. Wereldleiders, waaronder Poetin, uiten hun bezorgdheid over de ethische implicaties van AI, het potentieel voor misbruik en de impact op de wereldwijde veiligheid en werkgelegenheid. De race om de dominantie van AI leidt ook tot de angst voor een wapenwedloop en geopolitieke spanningen, omdat landen proberen AI in te zetten voor concurrentievoordelen.
  Jordan Peterson: De Russen vechten om niet net zo gedegenereerd te worden als wij

Tussentijdse onderwerpen

   1. Hoe wordt de uitbreiding van de NAVO gezien door Rusland, in het bijzonder met betrekking tot Oekraïne? De uitbreiding van de NAVO naar het oosten wordt door Rusland gezien als een directe bedreiging voor zijn nationale veiligheid en een schending van de beloften die westerse leiders zouden hebben gedaan na het einde van de Koude Oorlog. Poetin wijst specifiek op de verklaring van de NAVO-top in Boekarest in 2008, waarin werd gesteld dat Oekraïne en Georgië NAVO-lid zouden worden, als een cruciaal moment dat de spanningen deed toenemen. Hij ziet de mogelijke opname van Oekraïne in de NAVO als een onaanvaardbare inbreuk op de Russische invloedssfeer en een strategische uitdaging die een defensieve reactie vereist.
   2. Wat zijn de historische wortels van het conflict in Donbass en hoe is het geëscaleerd? Het conflict in Donbass, Oost-Oekraïne, heeft zijn wortels in de politieke en sociale onrust na de Oekraïense revolutie van 2014 en de daaropvolgende annexatie van de Krim door Rusland. De regio, met een aanzienlijke Russischtalige bevolking, werd het brandpunt van een gewapend conflict tussen Oekraïense regeringstroepen en pro-Russische separatisten. Poetin schrijft de escalatie toe aan de militaire acties van de Oekraïense regering tegen de eigen bevolking en de invloed van neonazistische groeperingen, waarbij hij de betrokkenheid van Rusland ziet als een beschermingsmaatregel voor de Russischtalige bevolking en een reactie op westerse agressie.
   3. Hoe rechtvaardigt Poetin de militaire acties in Oekraïne en welke doelen zegt hij na te streven? Poetin rechtvaardigt de militaire acties in Oekraïne door te beweren dat hij de Russischtalige bevolking wil beschermen tegen wat hij omschrijft als een neonazi-regime in Kiev, dat hij de veiligheid van Rusland wil waarborgen tegen de oprukkende NAVO, en dat hij wil voorkomen dat het Oekraïense grondgebied wordt gebruikt voor aanvallen op Rusland. Hij beweert dat de doelen van de “speciale militaire operatie” de “denazificatie” en “demilitarisering” van Oekraïne omvatten om een einde te maken aan wat hij ziet als een directe bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Poetins verhaal benadrukt de historische eenheid van Russen en Oekraïners en schildert de interventie af als een betreurenswaardige maar noodzakelijke stap om de vrede te herstellen en gedeelde culturele en historische banden te beschermen.
   4. Waarom denkt Poetin dat het Westen, met name de VS, verantwoordelijk is voor het conflict in Oekraïne? Poetin gelooft dat het Westen, geleid door de VS, verantwoordelijk is voor het conflict in Oekraïne vanwege zijn steun aan de Oekraïense revolutie van 2014, die hij als een staatsgreep karakteriseert, en de daaropvolgende militaire, financiële en politieke steun aan de Oekraïense regering. Hij beschuldigt het Westen ervan de Russische bezorgdheid over de NAVO-uitbreiding te negeren en Oekraïne te gebruiken als een instrument om Rusland te verzwakken. Poetin stelt dat de westerse acties direct hebben bijgedragen aan de destabilisatie van de regio en de escalatie van de vijandelijkheden, waarbij hij het conflict ziet als onderdeel van een bredere strategie om de invloed van Rusland op het wereldtoneel in te dammen en te verminderen.
   5. Hoe hebben de sancties de Russische economie en de wereldhandel, vooral met China, beïnvloed? Westerse sancties zijn gericht op verschillende sectoren van de Russische economie, waaronder financiën, energie en defensie, met als doel Rusland internationaal te isoleren en onder druk te zetten om zijn beleid te veranderen. Ondanks deze uitdagingen benadrukt Poetin de veerkracht en het aanpassingsvermogen van Rusland, waarbij hij wijst op de versterkte economische banden met China en andere niet-westerse landen als bewijs van het vermogen van Rusland om sancties te overwinnen. De verschuiving naar een de-dollarisering van de handel met China en de toename van het bilaterale handelsvolume onderstrepen een strategische verschuiving naar Azië en de BRICS-landen, waardoor Rusland minder kwetsbaar wordt voor westerse economische druk.
   6. Wat bedoelt Poetin met een “multipolaire wereld” en hoe ziet hij de rol van Rusland daarin? Een “multipolaire wereld” verwijst naar een wereldorde die wordt gekenmerkt door meerdere machts- en invloedcentra, in tegenstelling tot een unipolaire of bipolaire wereld die wordt gedomineerd door één of twee supermachten. Poetin pleit voor dit model als een rechtvaardigere en evenwichtigere benadering van internationale betrekkingen, waarin naties hun soevereiniteit en belangen kunnen laten gelden zonder onnodige inmenging van dominante machten zoals de VS. Hij ziet Rusland een belangrijke rol spelen als soevereine, onafhankelijke macht bij het vormgeven van deze nieuwe wereldorde, het bevorderen van stabiliteit, veiligheid en samenwerking tussen naties.
   7. Hoe beschrijft Poetin het verschil in waarden tussen Rusland en het Westen? Poetin beschrijft het verschil in waarden tussen Rusland en het Westen in termen van morele en spirituele oriëntaties. Hij schildert Rusland af als een bastion van traditionele, conservatieve waarden en benadrukt het belang van familie, geloof en patriottisme. Daarentegen karakteriseert hij het Westen vaak als gedreven door materialisme, individualisme en een verlies aan morele helderheid. Poetins verhaal suggereert dat deze waardeverschillen fundamenteel zijn en bijdragen aan misverstanden en spanningen in internationale betrekkingen.
   8. Wat waren volgens Poetin de gevolgen van de vernietiging van de Nord Stream pijpleidingen? De vernietiging van de Nord Stream pijpleidingen, die aardgas vervoerden van Rusland naar Europa, wordt door Poetin beschreven als een belangrijke geopolitieke en economische gebeurtenis die een directe impact had op de Europese energiezekerheid en de bredere energiemarkt. Hij insinueert dat de daad, die volgens hem werd gepleegd door de VS of hun bondgenoten, bedoeld was om de energiebanden van Europa met Rusland te verzwakken en de Europese landen te dwingen afhankelijker te worden van duur Amerikaans vloeibaar aardgas (LNG). Poetin ziet dit als een strategische zet om Rusland economisch te isoleren en de invloed van het Westen op Europa te vergroten.
   9. Waarom denkt Poetin dat de VS de dollar als politiek wapen gebruikt en wat zijn de gevolgen daarvan? Poetin beweert dat de VS de dollar als politiek wapen gebruikt door zijn status als ’s werelds belangrijkste reservemunt te gebruiken om sancties op te leggen, tegoeden te bevriezen en de toegang van landen tot het wereldwijde financiële systeem te beperken. Hij stelt dat dergelijke praktijken de betrouwbaarheid van de dollar ondermijnen en het internationale vertrouwen aantasten, waardoor landen op zoek gaan naar alternatieven en minder afhankelijk worden van de dollar. De gevolgen van deze verschuiving zijn aanzienlijk: de economische dominantie van de VS kan afnemen en het mondiale financiële landschap kan een nieuwe vorm krijgen.
   10. Hoe denkt Poetin over de mogelijke gevaren van ongereguleerde vooruitgang in AI en genetica? Poetin uit zijn bezorgdheid over de mogelijke gevaren van ongereguleerde vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie en genetica, waarbij hij wijst op de risico’s van het creëren van oncontroleerbare technologieën die onvoorziene gevolgen kunnen hebben voor de mensheid. Hij benadrukt de ethische implicaties van genetische manipulatie en de ontwikkeling van AI-gestuurde militaire technologieën, waarbij hij suggereert dat zonder goed toezicht en internationale samenwerking deze ontwikkelingen kunnen leiden tot nieuwe vormen van ongelijkheid, conflicten en existentiële bedreigingen. Poetin roept op tot wereldwijde dialoog en regulering om ervoor te zorgen dat technologische vooruitgang de belangen van de mensheid dient en vrede en veiligheid bewaart.
  Amerikaanse drone lijkt doelcoördinaten te hebben geleverd voor aanval Oekraïne op Russische burgers op strand (+ video's)

Geavanceerde concepten

   1. Hoe beïnvloedt Poetins interpretatie van de Russische geschiedenis zijn beslissingen op het gebied van buitenlands beleid? Poetins interpretatie van de Russische geschiedenis, die de nadruk legt op de status van grootmacht van het land, eeuwenoude culturele en spirituele tradities en historisch onrecht door toedoen van het Westen, is van grote invloed op zijn beslissingen op het gebied van buitenlands beleid. Hij ziet Rusland als een soevereine entiteit met een unieke beschavingsmissie, die respect verdient en een invloedssfeer die in overeenstemming is met haar historische rol. Dit perspectief is de drijvende kracht achter Poetins assertiviteit op het wereldtoneel, zijn verzet tegen vermeende westerse inmenging en zijn inzet voor de bescherming van Russische sprekers en belangen in het buitenland, met name in de post-Sovjetruimte.
   2. Op welke manieren beweert Poetin dat het Westen de acties en bedoelingen van Rusland verkeerd begrijpt of voorstelt? Poetin beweert dat het Westen de acties en bedoelingen van Rusland verkeerd begrijpt of voorstelt door ze te framen als inherent agressief of expansionistisch. Hij beweert dat de westerse verhalen voorbijgaan aan de defensieve aard van het Russische beleid, dat volgens hem een antwoord is op de aantasting van Ruslands veiligheid, de destabilisatie van naburige regio’s en het gebrek aan respect voor Ruslands legitieme belangen. Poetin beschuldigt westerse media en politici van het verspreiden van verkeerde informatie en Russofobie, wat bijdraagt aan een klimaat van vijandigheid en wantrouwen dat de mogelijkheden voor een constructieve dialoog en samenwerking ondermijnt.
   3. Hoe stelt Poetin voor het conflict in Oekraïne op te lossen en welke obstakels ziet hij daarbij? Poetin stelt voor het conflict in Oekraïne op te lossen door middel van onderhandelingen waarin de veiligheidsbelangen van Rusland worden erkend, de rechten van de Russischtalige bevolking worden gerespecteerd en de diepere oorzaken van het conflict worden aangepakt, waaronder de invloed van nationalistische en neonazistische groeperingen. Hij identificeert obstakels voor een oplossing, waaronder de weigering van de Oekraïense regering om te onderhandelen, Westerse steun voor de militaire inspanningen van Kiev en het opleggen van sancties tegen Rusland. Poetin suggereert dat een oprecht engagement voor vrede van alle betrokken partijen, in het bijzonder de VS en hun NAVO-bondgenoten, essentieel is voor het vinden van een duurzame oplossing.
   4. Waarom legt Poetin een verband tussen het conflict in Oekraïne en bredere kwesties van mondiale veiligheid en stabiliteit? Poetin legt een verband tussen het conflict in Oekraïne en bredere kwesties van mondiale veiligheid en stabiliteit door te stellen dat de steun van het Westen voor Kiev en zijn minachting voor de veiligheidsbelangen van Rusland kenmerkend zijn voor een groter gedragspatroon dat de internationale orde bedreigt. Hij ziet het conflict als onderdeel van een bredere strijd tegen westerse pogingen om de unipolaire dominantie te handhaven, soevereine staten te ondermijnen en de regels van de internationale betrekkingen te dicteren. Poetin is van mening dat een oplossing van de Oekraïne-crisis waarbij de belangen van alle partijen worden gerespecteerd, een precedent kan scheppen voor een rechtvaardigere en multipolaire wereldorde.
   5. Hoe bekritiseert Poetin de rol van de media en de publieke opinie bij het vormgeven van het conflictverhaal? Poetin bekritiseert de rol van de media en de publieke opinie in de totstandkoming van het conflict door de westerse media te beschuldigen van vooringenomenheid, selectieve berichtgeving en het verspreiden van valse informatie die Rusland belastert en het westerse beleid rechtvaardigt. Hij stelt dat deze media-omgeving een vertekend beeld van het conflict creëert, waardoor de publieke opinie en de politieke besluitvorming worden beïnvloed op manieren die de spanningen doen escaleren en het zoeken naar vreedzame oplossingen belemmeren. Poetin roept op tot een meer evenwichtige en waarheidsgetrouwe berichtgeving over de gebeurtenissen en suggereert dat een geïnformeerd publiek essentieel is voor democratische samenlevingen om verstandige keuzes te maken over hun buitenlands beleid.
   6. Wat is Poetins standpunt over de mogelijkheid van een nucleair conflict en hoe ziet hij de rol van afschrikking? Poetins standpunt over het potentieel voor nucleaire conflicten is waarschuwend; hij erkent de existentiële dreiging die nucleaire wapens vormen voor de mensheid en pleit voor hun verantwoord beheer en vermindering. Hij ziet nucleaire afschrikking echter ook als een noodzakelijk onderdeel van nationale veiligheid, om ervoor te zorgen dat potentiële tegenstanders zich bewust zijn van de gevolgen van agressie tegen Rusland. Poetin benadrukt het belang van strategische stabiliteit en wapenbeheersingsovereenkomsten om de escalatie van conflicten en de verspreiding van kernwapens te voorkomen, en roept op tot dialoog en samenwerking tussen nucleair bewapende staten.
   7. Hoe gaat Poetin om met beschuldigingen van Russische inmenging in buitenlandse verkiezingen en andere staatszaken? Poetin doet beschuldigingen van Russische inmenging in buitenlandse verkiezingen en staatszaken af als ongegrond en politiek gemotiveerd. Hij stelt dat dergelijke beschuldigingen deel uitmaken van een bredere campagne om Rusland te demoniseren en een vijandig beleid tegen het land te rechtvaardigen. Poetin beweert dat Rusland de soevereiniteit van andere naties respecteert en geen belang heeft bij inmenging in hun binnenlandse aangelegenheden, en suggereert dat het Westen deze beschuldigingen gebruikt als afleiding van zijn eigen binnenlandse problemen en tekortkomingen in het buitenlands beleid. Hij roept op tot een op feiten gebaseerde dialoog en wederzijds respect in internationale betrekkingen, in plaats van ongefundeerde beschuldigingen en confronterende retoriek.
   8. Waarom gelooft Poetin dat de binnenlandse politiek van de VS het buitenlands beleid beïnvloedt, vooral tegenover Rusland? Poetin is van mening dat de binnenlandse politiek van de VS een aanzienlijke invloed heeft op het buitenlands beleid ten aanzien van Rusland, vanwege de politisering van Rusland-gerelateerde kwesties in het Amerikaanse binnenlandse discours. Hij merkt op dat Rusland vaak als handige zondebok dient in de politieke strijd in de VS, waarbij politici van beide partijen harde standpunten over Rusland innemen om punten te scoren bij kiezers of om de aandacht af te leiden van binnenlandse controverses. Poetin suggereert dat deze dynamiek leidt tot een meer confronterend en minder pragmatisch buitenlands beleid van de VS ten opzichte van Rusland, gedreven door interne politieke overwegingen in plaats van echte nationale veiligheidsbelangen.
   9. Hoe ziet Poetin de toekomst van de wereldwijde energiemarkten, vooral wat de rol van Rusland betreft? Poetin ziet de toekomst van de wereldwijde energiemarkten als een belangrijke transformatie, met verschuivingen naar hernieuwbare bronnen, ontkoling en diversificatie van de energievoorziening. Hij gelooft echter ook dat koolwaterstoffen in de nabije toekomst een essentieel onderdeel van de mondiale energiemix zullen blijven. Poetin ziet voor Rusland een centrale rol weggelegd in het waarborgen van de wereldwijde energiezekerheid, gezien zijn enorme natuurlijke hulpbronnen en status als belangrijke olie- en gasproducent. Hij pleit voor samenwerking en stabiliteit op de energiemarkten, waarschuwt tegen de politisering van de energievoorziening en roept op tot een evenwicht tussen economische ontwikkeling en ecologische duurzaamheid.
   10. Wat stelt Poetin zich voor van de toekomstige relatie tussen Rusland en de westerse wereld, in het bijzonder de VS? Poetin ziet een toekomstige relatie tussen Rusland en de westerse wereld, in het bijzonder de VS, gebaseerd op wederzijds respect, erkenning van elkaars veiligheidsbelangen en samenwerking bij gezamenlijke uitdagingen. Hij hoopt op een overgang van de huidige spanningen naar een meer constructieve betrokkenheid en benadrukt de potentiële voordelen van samenwerking op gebieden als terrorismebestrijding, non-proliferatie en mondiale stabiliteit. Poetin roept op om een einde te maken aan wat hij ziet als de pogingen van het Westen om Rusland te isoleren en te verzwakken, en pleit in plaats daarvan voor dialoog en partnerschap die de multipolariteit van de moderne wereld erkennen. Hij suggereert dat een herwaardering van het westerse beleid ten opzichte van Rusland de weg zou kunnen vrijmaken voor een meer evenwichtige en vreedzame internationale orde.
  De chef van de Britse generale staf is geschokt door de vernietiging van Challenger II door de Russen

Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Trump zal niets veranderen – LavrovVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelRussische scholieren leren dronetechnologie terwijl Amerikaanse studenten zich richten op “genderideologie”
Volgend artikelZwitsers hotel weigert Joden ski’s
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

39 REACTIES

 1. Redelijk overzicht van het interview.

  Maar vergeet niet :
  – Het was vooral Rusland, dat nazi-Duitsland versloeg
  – na WOII, en weer na 1989, vonden de V.S., dat zij de wereld mochten overheersen.
  – Nato dateert van 1949; Warschau Pact van 1956 – en is in 1990 opgeheven.

 2. Mooi verzicht!!
  Vraag 7: Wat hij ook zei is dat Merkel en Hollande, die mede verantwoordelijk waren voor de Minsk akkoorden, onlangs publiekelijk hebben verklaard dat deze overeenkomsten nooit bedoeld waren om de vijandigheden te stoppen maar om Oekraïne meer tijd te geven om haar leger op sterkte te brengen. Rusland is in deze dus welbewust bedonderd.
  Verder hebben de Amerikaanse neo-cons verschillende rapporten gepupliceerd (o.a. de Wolfowitch doctrine en PNAC) met plannen om Rusland los te houden van Europa waarbij Duitsland (tot voor kort de grootste economie in de EU) flink onder de duim gehouden moest worden. Dat is inmiddels aardig gelukt, met desastreuze gevolgen voor Duitsland en EU. Ook liggen er al heel lang plannen om Rusland op te delen in kleinere gebieden met vazallen regeringen. Poetin weet dit en de neo-cons weten ook dat Poetin dit weet en werken zich in het zweet om via mindcontrol Poetin als misdadiger neer te zetten, behoorlijk succesvol als je zo links en rechts om je heen luistert. Deze actie van Carlson en Poetin zou wel eens een belangrijk keerpunt kunnen worden in hoe de wereld tegen het oost-west conflict aankijkt. Nederland zal waarschijnlijk een van de laatste landen zijn die erkent dat de VS het grote kwaad in deze zaak is.

 3. Eindelijk een klare kijk op de visie van Poetin die ten onrechte wordt gedemoniseerd in het Westen onder druk van de V.S.o

 4. Alles goed en wel, maar iedereen die de laatste 30 jaar redelijk bewust heeft meegemaakt weet dat Poetin enorm veel heeft bereikt in dat gigantische land. Het is niet te ontkennen dat hij het gered heeft van het dronken leiderschap van Jeltsin en de communistische armoe behoorlijk heeft verminderd. Dat oligarchen misbruik maakten van dit wilde westen is te begrijpen; het was na Gorbatchev een free-for-all waar iedereen kon graaien naar hartelust. Tegelijkertijd ontpopte er een bijvende economie waar Poetin toen regels voor stelde. Nu dat het land redelijk stabiel is, trekt het door met allianties in de BRICS. Deze allianties lijken een goede samenwerking te bevorderen, die wederzijdse economische belangen ondersteunt. Daar is niks mis mee, want mensen zullen altijd aan een economie willen werken, dat is de aard van het beestje – nijverheid en vooruitgang, net als mieren. Als deze samenwerking in vrede kan gebeuren, dan is dat een hele stap vooruit in de geschiedenis van de mensheid.

  Inzake de NWO, mogelijk is dit een natuurlijke evolutie waar door de hersenloze, behoeftige massa aanleiding toe gegeven wordt, en welke door egocentrische leiders dan gevormd wordt. Wat van belang is dat er GOEDE leiders moeten zijn, en niet die hufters die in het WEF etc zitten. Het is goed mogelijk dat de BRICS die stap naar een NWO aan het maken zijn, hoe dan ook. Het lijkt er wel op. Rusland, echter, eist daarbij wel dat er normale normen en waarden worden gehanteerd die vrijheid van religieuze keuze bewaken, en het intact blijven van de nucleaire familie. Ook daar is niks mis mee.

  Waar ik een groot probleem mee heb, en waar niemand over nadenkt, is de geoengineering tbv de space industry. Elk land, dus ook Rusland, doet daar aan mee. Dit is momenteel de gemeenschappelijke deler die de boel ‘bij elkaar houdt’ zonder enorme ontploffingen. Iedereen die meedoet aan lanceringen en het vernielen van de ionosfeer moet dit in samenwerking doen. Dat houdt ze momenteel koest t.o.v. elkaar, zoals je ziet met Rusland versus Ziomerica. Je weet dat er zowel Russen als Amerikanen in het Space station zaten! Space, the final frontier, is nog lang niet bereikt. En dit kan alleen door globale samenwerking gebeuren. En om die reden maak ik me persoonlijk geen zorgen over ‘nukes’, want dat zou een obstakel worden om naar de final frontier te komen.

  Opvallend in het Carlson interview was de reden voor het binnenvallen van Ukraine die Poetin gaf – dit had niks te maken met het feit dat de NAVO raketten op hem richtte in zijn achtertuin, zoals velen van ons dachten! Het was wat wonderbaarlijk dat hij een andere reden aangaf. Waarom deed hij dat? Om diplomatiek te blijven tov Ziomerica en het feit te onderdrukken dat de Minsk akkoorden zwaar geschonden waren? Om Ziomerica/NAVO als de trigger voor de SMO aan te wijzen, zou de situatie mss alleen maar verslechteren? Als Poetin nu dus de “echte” reden heeft aangegeven voor de SMO, waarbij hij niet met de vinger naar Ziomerica en de NAVO wees, dan was zeker de timing zeer opvallend – net na de COVID hoax! En dat zou tevens mogelijk kunnen betekenen dat ze allemaal onder 1 hoedje spelen. Ook bevestigt hij wat velen van ons ook zeggen: Ukraine wordt gebruikt om EU leeg te zuigen. Was dat gewoon lipservice, omdat het ook onderdeel is van het programma, en ze geven dan “een klein stukje vrij”?

  Het rode touwtje, wie weet. Mss dient het eerder als een non-verbale afwijzing van de Zio-joodse ziektes, de perversies en de waanzin die de zionisten loslaten op de wereld zoals pedofilie, lgbht waanzin, en adrenochroom slurpen, etc. En niet als een teken dat ze de kaballah aanhangen. De tijd zal het laten zien.

  Dat de NWO er komt, lijkt me een feit. Aan alle kanten worden mensen die richting in geduwd. Van Huffelen heeft de boel al verraden met de digitale ID die niet meer te stoppen is, ook al was het parlement er op tegen. In de VS speelt hetzelfde geterg. Je hoort er nauwelijks iets over, ook niet in de ASM (alternative stream media). Maar gezien de keuzes, welke zou jij kiezen? Die van de pedofielen, of die van de Orthodoxen? Ik denk dat er weinig andere keuzes zijn, vermits je van de Aarde af kan. Helaas zijn we allemaal nog steeds afhankelijk van de hersenloze kudde die maar stom doorgraast, waardoor bepaalde energieke figuren met een egoistische visie en een honger naar macht de kans krijgen hun verslaving er door te drukken om zo de wereld naar hun hand te zetten. Het is nooit anders geweest, en het zal nooit anders worden. Groeten.

  • Over jouw vermeende space-race..dat is nooit een race geweest.

   Er was nooit sprake van een ruimterace. Het Russische ruimtevaartprogramma liep altijd voor op het Amerikaanse.

   Eerste satelliet: Sputnik 1, 1957
   Eerste dier in de ruimte: Laika (hond) aan boord van Sputnik 2, 1957
   Eerste fotografie van de achterkant van de maan: Luna 3, 1959
   Eerste mens in de ruimte: Yuri Gagarin, 1961
   Eerste bemande dubbelvlucht: Vostok 3 en Vostok 4, 1962
   Eerste vrouw in de ruimte: Valentina Tereshkova, 1963
   Eerste bemande ruimtevaartuig met meerdere bemanningsleden: Voskhod 1, 1964
   Eerste ruimtewandeling: Alexei Leonov, 1965
   Eerste onbemande koppeling in de ruimte: Kosmos 186 en Kosmos 188, 1967
   Eerste zachte maanlanding (onbemand): Luna 9, 1966
   Eerste bemande koppeling en bemanningswisseling in de ruimte: Sojoez 4 en Sojoez 5, 1969
   Eerste landing op andere planeet (Venus): Venera 7, 1970
   Eerste robotachtige levering van maanmonsters: Luna 16, 1970
   Eerste ruimtestation: Salyut 1, 1971
   Eerste landing op Mars: Mars 3, 1971
   Eerste Venusiaanse satelliet en eerste satelliet om een andere planeet: Venera 9, 1975
   Langste verblijf in de ruimte: Valeri Polyakov, 437 dagen in de Mir (1994-1995)
   Eerste onbemande landing op een komeet (1P/Halley): Vega 1 en Vega 2, 1986
   Eerste module van het Internationale Ruimtestation (ISS): Zarya, 1998
   Eerste ruimtetoerist: Dennis Tito, Sojoez TM-32, 2001
   Snelste bemande ruimtevlucht: Sojoez TMA-9, 2006, met een snelheid van ongeveer 28.000 km/u (7,78 km/s) in een baan om de aarde
   Langste ononderbroken vlucht naar de ruimte: Sergei Krikalev, 10 maanden aan boord van Mir (1991-1992) en 6 maanden aan boord van ISS (2005) – zijn totale tijd in de ruimte gedurende meerdere missies bedraagt 803 dagen, 9 uur en 39 minuten.

   En de eerste mens op de maan? Kom maar door…

   En nog gekker, de VS heeft raket-motoren nodig van Rusland om de ruimte in te komen omdat ze die zelf niet eens meer kunnen maken. Alle pogingen zijn nu dan ook mislukt omdat ze geen steun van de Russen meer krijgen en ook geen motoren meer. Die steun gaat nu naar India die nu als eerste achterop de maan geland zijn.

   • anarchist februari 13, 2024 Bij 14:50
    “Er was nooit sprake van een ruimterace.”
    Zoals jij het wilt noemen, best. Competitie mag je het ook noemen.
    Paar vraagjes:
    Wb je opsomming, heb je daar meer info over met detail?
    Wie was de eerste mens op de maan volgens jou? Wat bedoel je met “ruimtetoerist”? En “ruimtewandeling”? Wat is “ruimte” volgens jou?
    En wb India en de “achterkant” van de maan, dat was slechts een raket. Waarom loopt niemand rondjes op de maan, ze zijn er toch al geweest?
    Alvast bedankt voor je moeite. Groeten.

   • anarchist februari 13, 2024 Bij 14:56
    “Dat is arrogant westers denken.”
    Gaat u niet wat snel door de bocht? Mss bedoelde ik wel dat we het niet kunnen tegenhouden, hoe spijtig ook? Maar hopelijk heb je gelijk over de nieuwe wereld orde dat het slechts de “nieuwe derde wereld landen” betreft! Haha, dat is wel een goede benaming!

    Hoe lang lees je al mee hier op FN? Ik raad aan dat je jezelf goed inleest voor je gaat hakken op medemensen. En vertel uit wat voor soort denken JIJ komt? Graag verneem ik meer, altijd nieuwsgierig naar een kritisch denkend medemens.
    Dank.

  • “Helaas zijn we allemaal nog steeds afhankelijk van de hersenloze kudde die maar stom doorgraast,”

   Dat is wel héél mooi geformuleerd!!

 5. @Immortal…

  Ik vrees dat we alleen reactief wat kunnen… zoals je zegt, de NWO komt er, en in feite is die NWO er al heel heel lang, wij waren alleen bijna allemaal onwetend. We zitten er al zo diep in dat alleen weigeren ons nog kan redden. Oorlogen en strijd hebben ons reset na reset dichter bij de finale reset gebracht. Alleen door het spel niet meer mee te spelen is het spel te stoppen.

  Die rode touwtjes zijn nergens onderwerp van gesprek, maar het zou idd kunnen dat symbool staan voor een non-verbale afwijzing van de NWO psychopaten. Als dat zo is… laten we dan allemaal die bandjes gaan dragen, dan wordt heel snel duidelijk hoeveel mensen tegen de NWO zijn. Dat zou dingen op straat duidelijk maken en dan kan er eenheid ontstaan omdat we elkaar kunnen herkennen.

  Dus laten we uitzoeken hoe dat zit met die touwtjes, dat zou ons wereldwijd kunnen helpen om als wakker deel van mensheid te verbinden en te verenigen.

  • “Dus laten we uitzoeken hoe dat zit met die touwtjes, dat zou ons wereldwijd kunnen helpen om als wakker deel van mensheid te verbinden en te verenigen.”

   Zat ik ook aan te denken, dat zal dan wel een mooie trigger zijn om de discussie op gang te brengen als dit inderdaad klopt wat ik schreef. Als ik er helemaal naast zit, en Erwin Vissers gelijk heeft, dat het allemaal kaballah shit is en NWO gekte, dan luizen we er mooi in. Ik kan me met moeite voorstellen dat Poetin werkelijk zo’n geraffineerd zwijn is dat hij dubbelspel speelt, na alles wat hij bereikt heeft voor Rusland. Op de eoa manier wil ik positief blijven over de ontwikkelingen daar en dat ze los staan van de verderfelijke shit die hier in het “Westen” plaatsvindt olv het zionisten bewind van Ziomerica/NAVO.

   Laten we eens kijken hoe we er achter kunnen komen wat dat rode touwtje nou precies betekent voor die mensen. Eerlijk gezegd lijkt het me meer een rage te zijn onder de celebretards, maar dat Poetin het ook droeg, dat vond ik wel veelzeggend.

   • @Immortal…

    Ik verlang al jaren naar een manier om openlijk te kunnen herkennen wie er nog mens is. Het zou zo’n verademing zijn als we elkaar kunnen herkennen. De vijand herkent elkaar ook aan symbolen, maar wij hebben nauwelijks zicht op wie er ook voor team mensheid zijn. Daarom hebben wij geen idee met hoeveel wij zijn. Ik denk dat als we dat kunnen zien, dan komt er ook een keuze of een gesprek over de keuze voor team verrader/NWO/satan of team mensheid/vrede/vrijheid.

    Ik ben moe van de dubbelspionnen en de fake opposities… het zou mooi zijn als we ons in een symbool kunnen verenigen waaruit blijkt dat we geen communistische wereld dictatuur willen. Misschien ga ik wel zo’n bandje dragen en overal zeggen dat het staat voor de strijd tegen wereldwijd communisme en voor vrede en vrijheid.

    Haha… wat een puinhoop toch. Het is alsof de mensheid ziek is en om te genezen moeten de ziekte kiemen sterven en voordat die sterven vechten ze om te overleven. Zijn we getuigen van de dood van de mensheid of het genezingsproces?

    • Beste Theme,
     Het zal altijd lastig blijven om anderen te herkennen in wat ze zijn en waar ze voor staan.
     Zelfs de keurigste mensen kunnen je een mes in de rug steken.
     Kijk eens naar die mensen die geprikt zijn, het staat niet op hun voorhoofd.
     Ook met het dragen van een rood koordje zal niets vertellen over de persoon die het draagt.
     Er zijn genoeg huichelaars die zoiets zouden dragen ter misleiding van anderen.

     Ik denk persoonlijk dat gedragingen van mensen iets kunnen zeggen over hun intenties en overtuigingen en niet op wat ze zeggen.
     Tja, en dat is lastig en gaat veel tijd kosten.
     Men kan zijn vrienden slechts herkennen indien men ermee samenwerkt waaruit dat blijkt welke intenties er aan de oppervlakte komen.
     Liefde, compassie, betrokkenheid en mededogen zal men niet kunnen bewijzen met slechts een rood koordje om de pols.

     • Ja, Tigron, dat was echt het ergste. Dat ik met eigen ogen zag hoe mensen werkelijk zijn, dankzij die covid hoax. Ik had altijd al zo’n gevoel, maar had geen idee dat ze zulke slangen konden zijn. En wat je zegt, een symbooltje dragen over je inborst wordt ook weer misbruikt. Het rode touwtje is slechts om kwaad af te weren. Ik zet ook mijn capuchon op om regen af te weren. Verder zegt het niks over de inborst van iemand…zelfs niet echt over de groepering waar hij bij behoort, zoals bijvoorbeeld een kruis wel doet, of een maria amuletje, of een hakenkruis, etc. Fijne dag, y’all. Het regent effe niet, maar wel weer heeeeeeeel veel strepen!

      • Beste Immortal,
       m.b.t. het Covidverhaal:
       Toen de maskers opgingen, gingen de maskers af………

       Een kruisje of een Maria amuletje dragen wil niet zeggen dat de drager een goed mens is.
       Ook vooraan in de kerk zitten zoals Balkenende en de Jonge dat doen, geeft totaal geen goed beeld van wat voor mensen het zijn.Ze pretenderen een vroom Christen te zijn.
       Verre van,…….

      • @Tigron…

       Ik snap wat je zegt, maar dat is vanuit psychologisch oogpunt. Spiritueel gezien is elk mens liefde, zelfs de psychopaten. De psychopaten hebben een functie in het grote geheel, het zijn de bacteriën die het imuunsysteem van de mensheid activeren en op micro schaal te genezen tot het macro ook verandert. De kudde is gekaapt en de laffe aaseters hebben de macht ipv de wijze dieren van de kudde, mensen zitten allemaal in diepe ego hersenspoeling. Onwetendheid maakt kwaadaardigheid, bewustwording geneest dat.

       All beings tremble before violence. All love life. All fear death. See yourself in others. Then whom can you hurt? What harm can you do?

       Daar is iedereen het mee eens… iedereen, alleen de 0,001% psychopaten niet. En hun egoïstisch gemaakte volgers zijn in eerste instantie automatisch eens met de psychopaten. Egoïsme is de echte pandemie.

       En vwb die vliegtuigstrepen, we krijgen tegenwoordig 1 ochtend zonlicht per week. Tegen 14u is alles weer wit. Hier in de omgeving staan heel veel weilanden onder water, dankjewel rijkswaterstaat, en staatsbosbeheer is alweer aan het kappen en (kapot)snoeien. Dat wordt moeilijk voor de boeren die het van gewassen moeten hebben, want in dit soort natte weilanden moet je rijst gaan kweken. Ze gaan wel echt all-in zo lijkt het.

       We gaan het zien… het krachtigst verzet is alle angst los te laten, dan gaan we weigeren. Het wachten is nu dus tot het grote weigeren begint. En velen zullen meedoen, maar onderschat niet hoeveel er niet mee gaan doen en dat zijn er teveel.

       • Beste Theme,
        Om de grote onwetende massa de ogen te laten openen is het intussen belangrijk om ze te informeren over de verkeerde weg die men nu gaat.

       • “Spiritueel gezien is elk mens liefde …”

        Dat heb je van horen zeggen, tòch?
        Of uit hele belangrijke documenten “gehaald”, tòch?
        Dat zou heerlijk zijn als dat werkelijk zo zou zijn, tòch?
        Vertrouw op “jezelf” als bron en blijf in de liefde.

    • Ja, stond ik een half uurtje geleden net ook aan te denken. Great minds think alike, hihi.. ik dacht mss moeten we ons eigen symbooltje verzinnen, dat staat voor weldenkende mensen die geen egoisten zijn. En zo kunnen we elkaar herkennen. Maar ja, dan gaat de “vijand” dat natuurlijk ook exposeren en valt hij ons lastig. Mensen gebruiken de smiley en het hartje al veelvuldig, maar hoe oprecht is het.

     “Zijn we getuigen van de dood van de mensheid of het genezingsproces?”
     Tsjonge… ik weet het soms echt niet meer. Goeie vraag… Ik vermoed dat het gewoon doortreuzelt zonder genezing, maar slechts in een andere vorm. Totdat de boel echt ontploft, maar dat duurt nog heel lang, nog vele jaren, dat maken wij niet mee. Als ik kon, dan zou ik uit de Tijd willen stappen, geen onderdeel van de Tijd meer willen zijn. Ik hoop alleen nog dat er in de volgende fase (na het sterven) geen haat en geweld is. Maar vermoedelijk niet. (ik ben niet veel wijzer geworden over dat rode touwtje, trouwens, na wat speuren.)

     • @Immortal…
      ‘Great minds think alike, hihi.. ik dacht mss moeten we ons eigen symbooltje verzinnen, dat staat voor weldenkende mensen die geen egoisten zijn.’

      🙏🎯❤
      In oorlogen zijn er meestal twee teams. Wij ontdekken wat het bewustzijn in de mensheid eigenlijk wel weet… dat het niet landen en volkeren zijn, maar de elites (ik heb laatst die docu over de Khazaren gekeken en het woord elite is eigenlijk ‘el ite’ wat kwaadaardigheid omhelst) die de mensheid verdeeld en met elkaar laat ruziën. Er zijn dus twee teams en als men daar bewust van wordt, dan is de keuze simpel… dan kiest iedereen die mens is voor team mensheid. De onbewuste mensen, de slapers, de schapen, de onwetenden kiezen uit onwetendheid voor ego en daarmee voor team verrader, uit egoïsme net als met cojona. Het zou mooi zijn als die keuze in een symbool tot uiting komt, dan worden de teams zichtbaar en kunnen we buiten de online wereld makkelijk herkennen met wie we offline verbindingen kunnen leggen. Dat gaat komen… ik ben reuzebenieuwd wat je over het rode armbandje hebt uitgevonden.

      ‘Als ik kon, dan zou ik uit de Tijd willen stappen, geen onderdeel van de Tijd meer willen zijn.’

      Dat zou ik ook wel willen. En dat kan… door het ego los te laten ontstijg je angst en wordt je immortal 😉 Daar zijn de wakkeren bewust en onbewust al mee bezig. Het ego is tijdelijk, als je die loslaat wordt je bewust dat je de eeuwigheid bent, dan is de dood hetzelfde als thuiskomen. En dan word je tijdloos. Haha… maar het ego loslaten is niet eenvoudig en tegelijk heel eenvoudig, het is een kosmische grap…

      Op naar een wereld zonder angst.

      • Nee, je wordt niet tijdloos, hahaha! je gaat een andere vorm van Tijd in! Je gaat gewoon mee… van vorm naar vorm naar vorm… je kan er niet uit. Maar als deze vorm, in deze wereld, eens gewaardeerd kan worden door iedereen, dan is dat heel leuk. Het ego boeit me niet zo…

     • Beste Immortal,
      Er bestaan vrienden en vijanden.
      In tijden van persoonlijke crisis, oorlog of tegenspoed leert men ze te onderscheiden…

 6. Ik kwam to punt 12 waar je deze frase gebruikt: En toen was ik klaar met lezen. Veel uit westers oogpunt geschreven !

  annexatie van de Krim door Rusland.

  dat is een leugen en ook heft Poetin dat woord niet gebruikt. Daar is hij veel te nauwkeurig voor.

  • Beste anarchist,
   Klopt.
   De Krim(ligplaats van de Zwarte zee vloot) was verhuurd door de toenmalige Sovjetunie (Stalin) en de huur is opgezegd door de Russische Federatie.
   Er is van annexatie geen sprake.

  • anarchist februari 13, 2024 Bij 14:44
   Anarchist, het werkt zo: het artikel is door iemand geschreven, in dit geval Unbekoming op Substack. Frontnieuws vond dit artikel, vertaalde het en publiceerde het hier voor ons aller genoegen. Het beste is om dan nu naar Unbekoming te gaan, op de substack, via de originele link die Frontnieuws er altijd in laat staan, en dan kun je daar je commentaar ook neerzetten. Goed punt, en we lezen dit soort dingen graag. Zoals je ziet, reageerde Tigron meteen met de juiste correctie. Weer wat geleerd!

   En je problemen met het “westers oogpunt”, die hebben de meesten hier zelf ook. Vertel svp uit wat voor soort denken u komt, dan kunnen we meedenken. Met waardering voor je input.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in