Het lijkt redelijk om aan te nemen dat Pfizer en zijn zakenpartners het risico van vaccinatie met mRNA gentherapie voor hun werknemers en hun gezinsleden selectief verminderen door hen, via een vaccinatieprogramma voor werknemers, vaccinbatches te geven die geproduceerd zijn volgens een productieproces dat verschilt van het proces op commerciële schaal dat gebruikt wordt om de algemene bevolking te bevoorraden, bericht Tapnewswire.com.

Het bewijs hiervoor is als volgt:

Het is bekend dat de mRNA-vaccinoplossing voor gentherapie kan worden geproduceerd volgens twee wezenlijk verschillende processen, een klinisch proces en een commercieel proces.

Het is bekend dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) bij Pfizer zijn bezorgdheid heeft geuit over discrepanties tussen de klinische en commerciële partijen, die relevant zijn voor de veiligheid en werkzaamheid van de geproduceerde gentherapie mRNA-vaccinoplossingen, en dat commerciële partijen een hoger risicopotentieel hebben dan klinische partijen.

Het is bekend dat Pfizer en de medewerkers van Pfizer hun werknemers en hun gezinnen vaccineren met partijen die gescheiden zijn van de commerciële partijen die aan de algemene bevolking worden gegeven.

Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de gegevens van het Amerikaanse post-market surveillance-systeem, VAERS, wijzen op een zeer ongelijke verdeling van gemelde incidenten met ongewenste bijwerkingen (adverse events, AE) en sterfgevallen over batches van het mRNA-vaccin voor gentherapie, wat erop wijst dat sommige batches aanzienlijk riskanter zijn dan andere.

Het is bekend dat, althans in Australië, de batches van Pfizer-medewerkers niet worden getest door de regelgevende instantie van het land die alle commerciële batches test, en dat de batches die zijn gemarkeerd voor toewijzing aan Pfizer-medewerkers, merkwaardige wijzigingen hebben ondergaan wat betreft hun regelgevende status binnen de database van het batchregister.

1. Commerciële en klinische batchprocessen

Er zijn twee wezenlijk verschillende productieprocessen die gebruikt worden bij de productie van de Pfizer-BioNTech Gentherapie Vaccin-oplossing.

Het klinische batchproces werd gebruikt voor de productie van de oplossing die werd toegediend in de klinische proeven, waarvan de gegevens het veiligheids- en werkzaamheidsprofiel vormden dat werd gebruikt om toestemming te verlenen voor het gebruik van een ander commercieel batchproces voor de massaproductie van de oplossing die aan het grote publiek werd verstrekt.

De bezorgdheid die hieruit voortvloeide was een van de “grote bezwaren” die het Europees Geneesmiddelenbureau tijdens het vergunningsproces aanvankelijk tegen Pfizer had ingebracht, zoals uiteengezet in hun beoordelingsrapport voor het product:

Ontwikkeling van het productieproces
De wijzigingen in de procesontwikkeling zijn adequaat samengevat. Tijdens de ontwikkelingsgeschiedenis zijn twee processen voor werkzame stoffen gebruikt: proces 1 (materiaal voor klinische proeven) en proces 2 (commercieel proces). Er worden details verstrekt over de procesverschillen, de motivering van de veranderingen en de resultaten van een vergelijkbaarheidstudie. De belangrijkste veranderingen tussen de procesversies van de werkzame stoffen zijn in het dossier beschreven.
De resultaten van batchanalyses die de vergelijkbaarheid tussen niet-klinische en klinische batches aantonen, worden verstrekt. Aanvullende karakterisering van productgerelateerde soorten en hun relatie tot de definitieve productspecificaties zullen als specifieke verplichting worden verstrekt.
Er zijn elektroferogrammen gepresenteerd waaruit blijkt dat er overeenkomsten zijn in het piekpatroon van RNA-soorten, maar er zijn ook enkele verschillen tussen proces 1 en 2 geconstateerd. Derhalve kan niet worden geconcludeerd dat met de processen identieke soorten worden verkregen. Het is waarschijnlijk dat de gefragmenteerde soorten niet zullen resulteren in tot expressie gebrachte eiwitten, als gevolg van hun verwachte geringe stabiliteit en geringe translatie-efficiëntie (zie hieronder). Door het gebrek aan experimentele gegevens over het afgeknotte RNA en de tot expressie gebrachte eiwitten kan echter geen definitieve conclusie worden getrokken en is verdere karakterisering noodzakelijk. Daarom moeten als specifieke verplichting nog aanvullende karakteriseringsgegevens worden verstrekt (SO1). – Comirnaty(Pfizer BioNTech) COVID-19 mRNA vaccine Assessment Report, blz. 18

De werkzaamheid, veiligheid en immunogeniciteit zijn aangetoond met klinische batches vaccin van proces 1. De commerciële batches zijn geproduceerd met behulp van een ander proces (proces 2), en de vergelijkbaarheid van deze processen berust op het aantonen van vergelijkbare biologische, chemische en fysische eigenschappen van de werkzame stof en het eindproduct. – Comirnaty(Pfizer BioNTech) COVID-19 mRNA vaccine Assessment Report, blz 34

Uit de gegevens blijkt de aanwezigheid van aanzienlijke hoeveelheden afgeknotte/gemodificeerde vormen van mRNA in iets hogere concentraties in de batches die met het commerciële proces zijn vervaardigd, vergeleken met het materiaal dat in klinische proeven is gebruikt. Deze vormen zijn slecht gekarakteriseerd, en de beperkte gegevens die voor eiwitexpressie zijn verstrekt, bieden geen volledig antwoord op de onzekerheden in verband met het risico dat andere eiwitten/peptiden dan het beoogde spike-eiwit worden vertaald. – Comirnaty(Pfizer BioNTech) COVID-19 mRNA vaccine Assessment Report, blz 35

2. Discrepanties tussen commerciële en klinische batches

Deze bezorgdheid over de uiteenlopende productieprocessen werd verder versterkt in een daaropvolgend lek van interne EMA-documentatie en e-mails naar academische tijdschriften als gevolg van een cyberaanval die in december 2020 tegen het agentschap werd gelanceerd.

The BMJ heeft de documenten bekeken, waaruit blijkt dat de regelgevers grote zorgen hadden over onverwacht lage hoeveelheden intact mRNA in batches van het vaccin die voor commerciële productie waren ontwikkeld.
EMA-wetenschappers die belast waren met het waarborgen van de productiekwaliteit – de chemie-, productie- en controleaspecten van Pfizer’s indiening bij het EMA – maakten zich zorgen over “afgeknotte en gemodificeerde mRNA-soorten die aanwezig waren in het eindproduct”. Onder de vele bestanden die naar The BMJ zijn gelekt, is een e-mail van 23 november van een hooggeplaatste ambtenaar van het EMA waarin een hele reeks problemen wordt beschreven. Kort samengevat produceerde de commerciële productie geen vaccins volgens de verwachte specificaties, en de regelgevende instanties waren niet zeker van de implicaties. Het EMA reageerde door twee “belangrijke bezwaren” in te dienen bij Pfizer, samen met een groot aantal andere vragen die het behandeld wilde zien.
In de e-mail werd gewezen op “een aanzienlijk verschil in % RNA-integriteit/getruncheerde soorten” tussen de klinische batches en de voorgestelde commerciële batches – van ongeveer 78% tot 55%. De hoofdoorzaak was onbekend en de gevolgen van dit verlies aan RNA-integriteit voor de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin moesten “nog worden vastgesteld”, aldus de e-mail.
Uiteindelijk heeft het EMA op 21 december toestemming gegeven voor het vaccin van Pfizer-BioNTech. In het openbare beoordelingsrapport van het agentschap, een technisch document dat op zijn website is gepubliceerd, wordt opgemerkt dat “de kwaliteit van dit geneesmiddel, dat is ingediend in de noodcontext van de huidige (covid-19) pandemie, als voldoende consistent en aanvaardbaar wordt beschouwd”.
Het is onduidelijk hoe aan de bezorgdheid van het agentschap werd voldaan. Volgens een van de uitgelekte e-mails van 25 november was er positief nieuws gekomen van een niet nader genoemde bron in de VS: “De laatste partijen geven aan dat % intact RNA weer rond de 70-75% ligt, wat ons voorzichtig optimistisch laat zijn dat aanvullende gegevens het probleem kunnen oplossen,” aldus de e-mail.” – ‘The EMA covid-19 data leak, and what it tells us about mRNA instability’, Serena Tinari, British Medical Journal.archive link

3. BioNTech vaccinatieprogramma voor werknemers maakt geen gebruik van commercieel geproduceerde batches

  Immunoloog waarschuwt na sterfgevallen tegen vaccineren van mensen die al immuun zijn

In een interview op 23 december verklaarde Ugur Sahin, CEO van BioNTech, dat noch hijzelf noch zijn werknemers tot dan toe waren gevaccineerd, maar dat zij van plan waren om “een extra partij, onafhankelijk van het Europese contingent” beschikbaar te stellen aan zichzelf en aan zakelijke partners. Het directe citaat is te vinden in de onderstaande video.

Het werknemersspecifieke programma dat hij voorstelde, werd vervolgens in januari ingesteld en nadere details werden bekendgemaakt in een persbericht van het bedrijf:

De extra kleine hoeveelheden vaccin die voor dit doel worden gebruikt, staan los van de hoeveelheden die zijn toegezegd in het kader van de leveringsovereenkomsten die zijn aangegaan met de Europese Commissie en andere regeringen, en zullen geen invloed hebben op het vermogen van BioNTech om te voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van deze leveringsovereenkomsten. – Statement on Voluntary COVID-19 Vaccination for BioNTech Employees and Suppliers to Ensure Undisrupted Manufacturing and Distribution of COVID-19 Vaccine Doses, archive link

Dus de mRNA-vaccinoplossing voor de gentherapie van BioNTech werknemers en medewerkers werd geproduceerd in kleine batches “gescheiden en verschillend” van de batches “waartoe men zich had verbonden in het kader van de leveringsovereenkomsten” om “geen invloed te hebben op het vermogen van BioNTech om te voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van deze leveringsovereenkomsten”. Met andere woorden, BioNTech maakte voor zichzelf geen gebruik van het commerciële batchproductieproces en gebruikte in plaats daarvan het klinische batchproductieproces. En zij deed dit ogenschijnlijk om aan haar commerciële leveringsverplichtingen te voldoen.

4. Ongelijke verdeling van gerapporteerde AE en sterfgevallen over batches van mRNA-vaccinoplossing

Gegevensanalyse met behulp van de VAERS-database, het gezaghebbende systeem dat in de Verenigde Staten wordt gebruikt voor het rapporteren van incidenten en sterfgevallen die het gevolg zijn van het op de markt brengen van vaccins, lijkt een ongelijke verdeling te laten zien van zowel gerapporteerde sterfgevallen als van sterfgevallen door mRNA gentherapie vaccins over de batches voor zowel de Moderna als de Pfizer mRNA gentherapie vaccins. Ik heb de volgende analyses niet geverifieerd, maar ze zijn gedaan met behulp van openbaar beschikbare gegevens.

100% van de Covid-19 Vaccin sterfgevallen werden veroorzaakt door slechts 5% van de geproduceerde batches volgens officiële overheidsgegevens, archief link

100% van de blijvende handicaps en sterfgevallen bij kinderen door het Covid-19 vaccin werden veroorzaakt door slechts 6% van de geproduceerde batches volgens de officiële gegevens van de regering, archief link

Een derde bron controleerde de analyse in het artikel van dailyexpose op feiten, en bevestigde uiteindelijk de bevindingen.

“Er zweeft een artikel rond van The Expose dat een explosieve bewering doet: Er is een statistisch significante scheefgroei in het sterftecijfer als gevolg van Covid-19 vaccins per batchnummer.

Wat oorspronkelijk mijn aandacht trok was de menigte met de aluminiumfolie hoed die schreeuwde over partijen die opzettelijk aan bepaalde mensen werden verstrekt om hen te doden – met andere woorden, bepaalde partijen Covid-19 vaccins werden voor bepaalde doeleinden vergiftigd. Dat was hoogst onwaarschijnlijk, dus ging ik op pad om het te weerleggen en wat bezemstelen op de hoofden van de aluminiumhoeders te plaatsen. Wat ik vond, was zowel interessant als zeer verontrustend.

De uitkomstverdeling is niet “een beetje close” als de meeste batches een ééncijferig aantal doden hebben.

Is het ook niet interessant dat als je de “doden” vlag verwijdert, dezelfde soort correlatie opduikt? Dat wil zeggen, er zijn genoeg batches waar bijna niets over gerapporteerd is. Voor Moderna binnen de eerste pagina van de resultaten (~85 batches) is er meer dan een drievoudig verschil in totale bijwerkingen. De slechtste batch, 039K20A met 87 sterfgevallen, is niet alleen het slechtst met sterfgevallen; het heeft ook meer dan 4.000 meldingen van ongewenste bijwerkingen tegen zich. Ter vergelijking, als u een paar honderd items in dat rapport uitzoekt, het aantal totale bijwerkingen tegen een ander batch, 025C21A nummer 417 met vijf sterfgevallen. Ga je me echt proberen te vertellen dat een massaal geproduceerde en gedistribueerde prik een ruwweg tien keer zo hoog percentage ongewenste bijwerkingen heeft tussen twee batches en een zeventien keer zo hoog percentage sterfgevallen tussen diezelfde twee, dat je dat niet kunt verklaren door “oudere mensen die het ene batch kregen en het andere niet” en dat dit geen schreeuwende aanwijzing is dat er iets is voorgevallen dat niet als willekeurig toeval kan worden verklaard?” – ‘Uh, That’s Not A Conspiracy Theory, Karl Denninger, The Market Tickerarchive link

  Covid verhalen delen en verzamelen: Voor degenen die verbrand zijn

5. Onregelmatigheden in het Australische batchesregister voor vaccinbatches toegewezen aan het Pfizer-vaccinatieprogramma voor werknemers

In Australië hebben werknemers van Pfizer (en vermoedelijk hun medewerkers) en hun gezinnen partijen toegewezen gekregen van hun mRNA gentherapie-oplossing, exclusief van commerciële partijen die zijn toegediend aan de algemene bevolking. Zowel de commerciële partijen als de partijen van de Pfizer-werknemers worden duidelijk geïdentificeerd in het partijregister dat wordt bijgehouden door de Therapeutic Goods Administration (TGA), het Australische equivalent van de Amerikaanse FDA of het EMA van de Europese Unie.

Van de in totaal 62 Pfizer-batches die momenteel in Australië zijn geregistreerd, zijn er 8 bestemd voor het Pfizer-vaccinatieprogramma voor werknemers. Deze acht zijn:

FF0884* 12/8/2021
FA4598* 30/7/2021
FE3064* 25/6/2021
FA7338* 22/6/2021
FA7812* 22/6/2021
FC8736* 22/6/2021
FC3558* 21/6/2021
FD0927* 7/6/2021

Volgens hun website heeft Pfizer Australië 1.700 werknemers. Zelfs als familie- en bedrijfspartners worden meegerekend, blijft het een beetje vreemd dat 15% van alle Pfizer-batches die in Australië zijn geregistreerd, zouden worden toegewezen voor gebruik in het Pfizer Employee Program. Het blijkt echter dat dit slechts een deel van de tijd het geval was.

Deze acht batches worden, in tegenstelling tot de andere 54 commerciële batches, niet getest door de TGA, zoals alle commerciële partijen, omdat zij in plaats daarvan de testcertificering erkennen die wordt gedaan door de Official Control Authority Batch Release (OCABR) van de Europese Unie.

Bij traject 1 wordt de certificering in het buitenland gebruikt als bewijs dat de partij reeds door een erkend nationaal controlelaboratorium, zoals dat in Europa, aan onafhankelijke tests en beoordelingen is onderworpen.
Het OCABR-proces omvat een beoordeling van de productiedocumentatie (samenvatting van de protocollen) en laboratoriumtests voor werkzaamheid, identiteit en uiterlijk op basis van richtsnoeren voor specifieke COVID-19-vaccintypes (bv. RNA-, virale vector- en geïnactiveerde vaccins).
Wanneer de sponsor aantoont dat de in Australië geleverde partij de OCABR-tests heeft doorstaan, kan het vaccin worden vrijgegeven zonder dat de TGA een beoordeling van het fabricageprotocol of (mogelijk) laboratoriumtests uitvoert.
De sponsor moet nog steeds monsters, gegevens over de partij en bewijs van de handhaving van adequate transportomstandigheden voor de batche volgens deze route verstrekken.
OCABR-certificaten zullen waarschijnlijk niet beschikbaar zijn voor alle batches COVID-19-vaccins, aangezien de beschikbaarheid ervan afhangt van vele factoren, waaronder de uiteindelijke wereldwijde distributie van een batch. – TGA – Batch release assessment of COVID-19 vaccines

De status van deze acht batches, zoals weergegeven in het batchregistratiesysteem van het TGA, heeft in de loop van 2021 enkele onregelmatigheden gekend. Deze onregelmatigheden zijn ontdekt door iemand die een onafhankelijke audit uitvoert van de levering van vaccins aan de Australische regering. Deze audit kan hier worden gevonden, hoewel hij niet relevant is voor de onderhavige kwestie:

Covid Supply Background Notes Covid-19 Supply AuditOp 10 augustus 2021 waren in het batchregister van de TGA vijf batches toegewezen aan het vaccinatieprogramma voor werknemers van Pfizer.

10 augustus archief momentopname

Let op drie dingen:

Alle vijf inzendingen zijn duidelijk gemarkeerd als “beperkte batchhoeveelheid toegewezen voor gebruik in het Pfizer Australië vaccinatieprogramma voor werknemers.”

  De kiemtheorie ontkracht!

Batch FA4598 heeft een bijbehorende datum van 22/6/2021

De vijfde batch onderaan heeft geen batchnummer, door wat een foutieve invoer van gegevens lijkt te zijn.

Vervolgens wordt op 11 augustus 2021 het batchregister bijgewerkt, waarbij een tweede vermelding voor batch FA4598 wordt toegevoegd, maar met een bijbehorende datum van 30/7/2021 en status van “Niet getest, extra zending”.

11 augustus archief momentopname

Er zijn nu dus twee vermeldingen in het register voor batch FA4598, één die is toegewezen aan het Pfizer-vaccinatieprogramma voor werknemers en de andere die niet is toegewezen en niet is getest. Deze dubbele batchvermelding heeft echter hetzelfde OCABR-certificaat. Dit betekent dat de partij, ook al is deze door het TGA aangemerkt als niet getest, niet getest hoeft te worden om te worden toegewezen, en dat dit nu buiten het vaccinatieprogramma voor Pfizer-werknemers om kan gebeuren.

Vervolgens wordt op 19 augustus het batchregister opnieuw bijgewerkt en worden er drie belangrijke wijzigingen aangebracht:

De fout bij de gegevensinvoer van de vijfde batch is nu opgelost en heeft het batchnummer FC3558 gekregen

De status van de vijf batches is nu gewijzigd van ‘beperkte batchhoeveelheid toegewezen voor gebruik in het Pfizer-vaccinatieprogramma voor werknemers in Australië’ in ‘Niet getest, aanvullende zending’.

Maar er zijn geen vijf batches meer, want batch FA4598 met de bijbehorende datum van 22/6/2021 ontbreekt nu, zodat alleen het duplicaat met de bijbehorende datum 30/7/2021 overblijft.

20 augustus archief momentopname

Alle partijen van het Pfizer vaccinatieprogramma kunnen nu dus buiten het programma om worden toegewezen, en hebben OCABR-certificaten zodat ze niet door TGA hoeven te worden getest. En dit blijft zo tot 21 september, wanneer de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

De vier batches uit het Pfizer-werknemersprogramma waarvan de status op 19 augustus was gewijzigd in ‘Niet getest, extra zending’, zijn weer gewijzigd in ‘Beperkte batchhoeveelheid toegewezen voor gebruik in het Pfizer-vaccinatieprogramma voor werknemers in Australië’.

22 september archief momentopname

De status van de duplicaatbatch FA4598 met een bijbehorende datum van 30/7/2021 die op 11 augustus werd aangemaakt, is nu gewijzigd van ‘Niet getest, aanvullende verzending’ naar ‘Beperkte batchhoeveelheid toegewezen voor gebruik in het Pfizer-vaccinatieprogramma voor medewerkers in Australië’.

22 september archief momentopname

De evolutie van de ingangen van batch FA4598 alleen is als volgt:

Tot 11 augustus:
Batch FA4598 – 22 juni 2021, gemarkeerd voor Pfizer-medewerkers.

Van 11 tot 19 augustus:
Batch FA4598 – 22 juni 2021, gemarkeerd voor Pfizer werknemers.
Batch FA4598 – 30 juni 2021, Ongeteste extra zending.

Van 19 augustus – 21 september:
Batch FA4598 – 30 juni 2021, Ongeteste extra zending.

Van 19 september – 9 december (heden):
Batch FA4598 – 30 juni 2021, gemerkt voor Pfizer medewerkers.

Wat kan hieruit worden opgemaakt?

Welnu, kort samengevat is aangetoond dat bekend is dat de gentherapie mRNA-vaccinoplossing kan worden geproduceerd met behulp van twee wezenlijk verschillende processen, een klinisch proces en een commercieel proces. Er is aangetoond dat commerciële partijen een hoger risicopotentieel hebben dan klinische partijen. Het is bekend dat het EMA bij Pfizer zijn bezorgdheid heeft geuit over discrepanties tussen de klinische en commerciële partijen, die van belang zijn voor de veiligheid en werkzaamheid van de geproduceerde mRNA-vaccinoplossing voor gentherapie. Het is bekend dat Pfizer en zijn medewerkers hun werknemers en hun gezinsleden vaccineren met partijen die verschillen van de commerciële partijen die aan de algemene bevolking worden gegeven. Het is redelijk om aan te nemen dat gegevens die zijn verstrekt door het post-market surveillance-systeem van de Verenigde Staten, VAERS, kunnen wijzen op een extreem ongelijke verdeling van gerapporteerde bijwerkingen met AE en overlijden over batches van het gentherapie mRNA-vaccin, wat erop wijst dat sommige batches aanzienlijk riskanter zijn dan andere. Er is aangetoond dat bekend is dat, althans in Australië, de door Pfizer-medewerkers geproduceerde batches niet worden getest door de nationale regelgevende instantie die alle commerciële batches test, en dat de voor Pfizer-medewerkers in Australië gemerkte batches merkwaardige wijzigingen ondergingen wat betreft hun regelgevende status en gebruik in het land.

Op basis van al het bewijsmateriaal kan redelijkerwijs worden aangenomen dat specifieke batches van het gentherapie mRNA-vaccin die zijn geproduceerd volgens het commerciële batchproces 2, tot aanzienlijk meer meldingen van ongewenste bijwerkingen en sterfgevallen kunnen leiden dan batches van de mRNA-vaccinstof voor gentherapie die zijn geproduceerd volgens het klinische batchproces 1. Als dit redelijkerwijs kan worden aangenomen, zou het redelijkerwijs volgen dat degenen die zich bewust zijn van het verhoogde risico van commerciële batches, dit risico zouden trachten te verminderen door zichzelf en hun gezinnen een mRNA-vaccinoplossing van een klinische batch toe te dienen.

Of dit waar is of niet, weet ik niet.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Corrupte wetenschap en elite macht: Covid-19 “Techno-Slavernij” en de “Great Reset” zijn nu aanstaandeVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDuitse minister van Volksgezondheid roept op tot onmiddellijke gedwongen vaccinatie van de hele bevolking
Volgend artikelPaniek: Twee ingrediënten van vaccins die niet goedgekeurd zijn voor mensen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in