Gelooft u graag dat wetenschappers het bewijsmateriaal bestuderen – of het nu over Covid-19 gaat of over iets anders – en kennis van hoge kwaliteit leveren die kan worden gebruikt om het overheidsbeleid te sturen zodat het de belangen van gewone mensen beter dient?m schrijft Robert J. Burrowes.

Het is zeker een geruststellend idee, is het niet?

Ons is immers lange tijd voorgehouden dat wetenschap een “op bewijsmateriaal gebaseerde aanpak” is om bepaalde verschijnselen te begrijpen en aldus nauwkeurige aanwijzingen te geven over hoe te werk te gaan om productieve resultaten te bereiken.

Helaas is deze bewering slechts propaganda voor de onwetenden.

In zijn studie van 2005 over de geldigheid van gepubliceerd medisch onderzoek, legde John P. A. Ioannidis, een professor in de geneeskunde die ook het wetenschappelijk onderzoek zelf bestudeert, uit waarom “het bewezen kan worden dat de meeste geclaimde onderzoeksresultaten vals zijn.” De meeste? Vals? Dit is wat professor Ioannidis concludeerde, maar u kunt zijn hele artikel, hieronder geciteerd, lezen.

Om te beginnen zijn er een aantal die als methodologisch problemen kunnen worden bestempeld: een ontoereikende steekproefomvang, uitkomsten die zo klein zijn dat een betrouwbare meting van het effect onmogelijk is (wat bijvoorbeeld leidt tot buitensporig veel “fout-positieven”), en variabiliteit in onderzoeksopzetten, definities, uitkomsten en analysemethoden. Bovendien kan onderzoek op “populairdere” wetenschappelijke gebieden – zoals de vraag of het SARS-Cov-2-virus bestaat of voor een Covid-19-vaccin – ertoe leiden dat onderzoeksteams voorrang geven aan het nastreven en verspreiden van hun meest indrukwekkende “positieve” resultaten ten koste van de nauwkeurigheid.

Maar, en dit is belangrijk, Ioannidis heeft ook financiële en andere belangenconflicten (“zeer gebruikelijk in biomedisch onderzoek”) en vooroordelen (toewijding aan een bepaalde theorie of hun eigen “bevindingen”, onderzoek dat louter wordt uitgevoerd om artsen en onderzoekers in aanmerking te laten komen voor promotie of een vaste aanstelling, en onderdrukking via het peer review proces van bevindingen die hun eigen bevindingen weerleggen, waardoor hun vakgebied wordt veroordeeld tot het in stand houden van valse dogma’s) aangewezen als verklaringen waarom wetenschappelijke onderzoeksbevindingen “minder waarschijnlijk” waar zijn.

In wezen is het “wetenschappelijk onderzoek” dat al deze hindernissen heeft vermeden/overwonnen aanzienlijk minder dan we zouden verwachten en zeker minder dan de helft. Zie ‘Why Most Published Research Findings Are False’.

Dat was dus in 2005. Denkt u dat de situatie misschien verbeterd is?

In een artikel dat zojuist in verband met Covid-19 in het British Medical Journal is verschenen, legt Kamran Abbasi uit dat “wanneer goede wetenschap door het medisch-politieke complex wordt onderdrukt, mensen sterven”. Maar gebeurt dit ook?

“Politici en regeringen onderdrukken de wetenschap. Ze doen dat in het algemeen belang, zeggen ze, om de beschikbaarheid van diagnostica en behandelingen te versnellen. Ze doen dat om innovatie te ondersteunen, om producten met een ongekende snelheid op de markt te brengen. Beide redenen zijn ten dele plausibel; de grootste misleidingen berusten op een kern van waarheid. Maar het onderliggende gedrag is verontrustend.

Wetenschap wordt onderdrukt voor politiek en financieel gewin. Covid-19 heeft op grote schaal staatscorruptie ontketend, en dat is schadelijk voor de volksgezondheid. Politici en de industrie zijn verantwoordelijk voor deze opportunistische verduistering. Zo ook wetenschappers en gezondheidsdeskundigen. De pandemie heeft aangetoond hoe het medisch-politieke complex kan worden gemanipuleerd in een noodsituatie – een tijd waarin het des te belangrijker is de wetenschap te beschermen.”

Voor een bespreking van vier voorbeelden van hoe de Britse reactie op de pandemie gepaard gaat met de onderdrukking van wetenschap of wetenschappers, onder meer door eenvoudigweg te verhinderen dat wetenschappers die de waarheid aan het licht willen brengen toegang hebben tot de juiste massamedia, zie ‘Covid-19: politicisation, “corruption,” and suppression of science’. (En als u meer wilt lezen over hoe deze aanvankelijke corruptie werd uitgebuit voor politiek en financieel gewin, zie ‘Cronyism and Clientelism: The Tories’ outsourcing of the pandemic response’.)

Het belangrijkste punt van onderdrukking is natuurlijk het feit dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat er een virus bestaat met de naam SARS-Cov-2, zoals onder meer Dr. Andrew Kaufman al vanaf het begin geduldig en eindeloos uitlegt. Voor een van zijn recentere verklaringen, kijk ‘ZERO Evidence that COVID Fulfills Koch’s 4 Germ Theory Postulates – Dr. Andrew Kaufman & Sayer Ji’.

Bovendien is er volgens Dr. Kaufman “geen bewijs dat iemand aan een nieuwe ziekte is gestorven”. Zie ‘Unmasking the Lies Around COVID-19: Facts vs Fiction of the Coronavirus Pandemic’. Wat is er dan wel gebeurd?

Zoals Dr Kaufman uitlegt: Vroege wetenschappelijke papers over het onderwerp suggereerden een associatie (geen oorzakelijk verband) tussen een nieuw coronavirus “met overdracht van mens op mens en ernstige menselijke infectie”, terwijl een daaropvolgend belangrijk ‘wetenschappelijk’ paper dat een claim maakte die de wereldwijde reactie op COVID-19 hielp aansturen, “ronduit loog” over hun resultaten: “na de eerste uitbraken van onverklaarbare longontsteking in Wuhan, China, eind 2019, werd in januari 2020 een nieuw coronavirus geïdentificeerd als de veroorzaker.” Zie ‘Identification of Coronavirus Isolated from a Patient in Korea with COVID-19’. Dr. Kaufman wijst erop dat: “in feite kunnen ze niet verwijzen naar enige wetenschap om dat te staven”.

Bovendien is na dit verslag een ander verslag verschenen – zie  ‘I study viruses: How our team isolated the new coronavirus to fight the global pandemic’ – dat verklaard “Het opduiken van een nieuw coronavirus op een markt in Wuhan, China, dat in december 2019 de pandemie in gang heeft gezet waarvan we nu getuige zijn in 160 landen over de hele wereld.” Maar nogmaals, Dr. Kaufman countert, “er is geen enkel bewijs geleverd” om deze bewering te ondersteunen: “gewoon platte leugens”. Voor de details en de aanhaling van alle wetenschappelijke bronnen voor deze verklaring van hoe de Covid-19 “geruchtenmolen” op gang is gekomen, zie ‘The Rooster in the River of Rats’ or ‘Koch’s Postulates: Have They Been Proven for Viruses?’

Dr. Kaufman is natuurlijk niet de enige arts of onderzoeker die onvermoeibaar heeft gewerkt om deze leugen te ontmaskeren.

Na zijn zaak uitvoerig te hebben gedocumenteerd in ‘Flaws in Coronavirus Pandemic Theory’, merkte David Crowe, een ervaren medisch onderzoeker, kort voor zijn dood medio dit jaar op dat “ondanks de test-epidemie …. er geen bewijs is dat er een virus werd opgespoord”. Sterker nog: “Wat in medische tijdschriften wordt gepubliceerd is geen wetenschap, elk artikel heeft tot doel de paniek te vergroten door de gegevens alleen te interpreteren op een manier die de virale theorie ten goede komt, zelfs wanneer de gegevens verwarrend of tegenstrijdig zijn.” Met andere woorden, de medische artikelen zijn propaganda.

Jon Rappoport, een andere medische onderzoeker die al tientallen jaren medische fraude documenteert, komt tot dezelfde conclusie nadat hij opnieuw heeft uitgelegd dat niemand in de medische industrie erin is geslaagd een uniek virus te zuiveren dat vervolgens een unieke ziekte veroorzaakt. Zie ‘Death by killing old people, not COVID – The Basic Deception’.

“Inmiddels, weet u wat u heeft? Een onbewezen virus. Een vervalsing. Een vertelling over een virus.

Daarom zijn al uw diagnostische tests ‘voor het nieuwe virus’ een schijnvertoning. Ze zijn gebaseerd op iets dat u nooit hebt aangetoond.

Daarom, al die mensen, die ouderen die om duidelijke redenen sterven in verpleeghuizen, en in hun eenzame appartementen, en in ziekenhuizen over de hele wereld? U heeft duidelijk geen bewijs dat ze sterven aan een virus. Hoe zou u dat kunnen? U heeft nooit een nieuw virus ontdekt.”

Het meest opmerkelijk is misschien wel dat Torsten Engelbrecht en Konstantin Demeter, de auteurs van ‘COVID19 PCR Tests are Scientifically Meaningless’, schreven aan de auteurs van vier van de belangrijkste, vroege 2020-papers die de ontdekking van een nieuw coronavirus claimden en elk van hen gaf in hun antwoord toe dat zij geen bewijs hadden dat de oorsprong van het virusgenoom bestond uit virusachtige deeltjes of cellulair afval, zuiver of onzuiver, of deeltjes van welke aard dan ook. Met andere woorden, het bestaan van SARS-CoV-2 RNA is gebaseerd op geloof, niet op feiten.

Bovendien schreven Engelbrecht en Demeter ook aan Dr. Charles Calisher, een vooraanstaand en veteraan viroloog, met de vraag of hij “één enkel paper kende waarin SARS-CoV-2 is geïsoleerd en uiteindelijk echt gezuiverd”. Zijn antwoord? “Ik ken zo’n publicatie niet. Ik heb er wel naar gezocht.”

Maar u kunt het paper van Engelbrecht en Demeter lezen als u wilt stilstaan bij de andere pogingen die zij hebben ondernomen, zonder succes, onder meer door contact op te nemen met vooraanstaande instellingen zoals het Robert Koch Instituut in Duitsland, om gedocumenteerd bewijs te vinden dat een gezuiverd SARS-CoV-2 virus was geïsoleerd.

Als u meer wilt lezen over het niet-bestaan van het virus, met inbegrip van frauduleuze pogingen om het voor te stellen, zie dan ‘Only Poisoned Monkey Kidney Cells “Grew” the “Virus”’ or ‘Dr. Tom Cowan explores the COVID virus invented out of sheer nonsense’.

  Hoe Gates, Fauci, en Schwab de Covid-19 Crisis fabriceerden om een Nieuwe Wereld Orde in te luiden die "Build Back Better" 

Meer fundamenteel, volgens Dr. Stefan Lanka: “In tegenstelling tot wat de meeste mensen geloven, bestaan er geen pathogene virussen… Alle beweringen over virussen als pathogenen zijn onjuist en berusten op gemakkelijk herkenbare, begrijpelijke en verifieerbare misinterpretaties… Een echt en volledig virus bestaat nergens in de hele ‘wetenschappelijke’ literatuur.” Zie ‘The Real Science of Germs: Do Viruses Cause Disease?’

Om de woorden van twee andere auteurs te herhalen: “er is geen origineel wetenschappelijk bewijs dat definitief aantoont dat een virus de oorzaak is van een ziekte.”

Zie What Really Makes You Ill? Why everything you thought you knew about disease is wrong.

Maar u kunt meer lezen in ‘Dismantling the Virus Theory – The “measles virus” as an example’ en kijk het video-interview The Real Science of Germs: Do Viruses Cause Disease?

Een andere mogelijkheid die u heeft als u serieus geïnteresseerd bent in de waarheid is om tijd te besteden aan het zoeken naar het gedocumenteerde wetenschappelijke bewijs dat het ‘virus’ met het label SARS-CoV-2 is geïsoleerd, gezuiverd en bewezen dat het een consistente reeks ziekteverschijnselen veroorzaakt bij degenen die het ‘infecteert’, die vervolgens het label Covid-19 krijgt. Tot nu toe hebben de velen van ons die naar dit document hebben gezocht – waaronder enkele van ’s werelds meest vooraanstaande virologen – het niet gevonden.

De onderdrukking van dit feit – dat er geen SARS-CoV-2 virus bestaat en dus ook geen Covid-19 ziekte – is natuurlijk van vitaal belang, want als iedereen zou weten dat er geen Covid-19 ziekte bestaat (en er zijn eenvoudige verklaringen voor de slechte gezondheid en de sterfgevallen: zie  ‘Halting Our Descent into Tyranny: Defeating the Global Elite’s Covid-19 Coup’, zou het onmogelijk zijn om de terreurcampagne te voeren die wordt gevoerd om volledige controle over ons leven te krijgen in overeenstemming met het al lang bestaande eliteplan dat zich nu manifesteert als ‘The Great Reset’ van het World Economic Forum.

Zie: Covid-19 – The Great Reset.

Dus nodig ik u uit om de twee bovenstaande WEF documenten te lezen, beide vrij beschikbaar, om te zien of het u bevalt wat er voor u gepland is zonder uw medeweten, betrokkenheid of instemming.

Het Wereld Economisch Forum en de Great Reset

Wat is het Wereld Economisch Forum en wat bedoelt het met ‘De Great Reset’?

De Britse non-profit organisatie voor sociale rechtvaardigheid Winter Oak beantwoordt in hun artikel “Klaus Schwab and His Great Fascist Reset” de eerste vraag door te verwijzen naar de website van het WEF:

“Het WEF omschrijft zichzelf als “het wereldwijde platform voor publiek-private samenwerking”, met bewonderaars die beschrijven hoe het “partnerschappen creëert tussen zakenmensen, politici, intellectuelen en andere leiders van de samenleving om “belangrijke kwesties op de mondiale agenda te definiëren, te bespreken en vooruit te helpen”.

De “partnerschappen” die het WEF tot stand brengt, zijn erop gericht de democratie te vervangen door een mondiaal leiderschap van handgeplukte en ongekozen individuen, wier taak het niet is het publiek te dienen, maar de heerschappij van de 1% op te leggen aan dat publiek, met zo weinig mogelijk inmenging van de rest van ons.”

Dus terwijl het Economisch Wereldforum “een platform biedt voor de 1000 grootste bedrijven ter wereld om een betere toekomst vorm te geven” – zie Our Partners’ – en lippendienst bewijst aan zijn netwerk van “gemeenschappen”, zult u weinig meer dan symbolisme aantreffen als het gaat om menselijke constituties die u en ik belangrijk zouden kunnen vinden in een forum dat werkelijk representatief is voor de mensheid. Tot de niet-vertegenwoordigde of ondervertegenwoordigde groepen behoren vrouwen; inheemse volkeren; mensen die in armoede of extreme armoede leven; moslims; mensen uit Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika; mensen uit de arbeidersklasse; kleinschalige boeren; gehandicapten en leden van de LGBTQIA-gemeenschap. Er zijn er nog meer.

Dus wat betekent “De Great Reset” voor degenen onder ons die “gewone mensen” zijn en daarom niet betrokken zijn bij de planning ervan? Hier is een voorbeeld van auteurs met een niet-elite perspectief.

Jeremy Loffredo interviewde geleerde, milieudeskundige, voorvechter van voedselsoevereiniteit en auteur Dr. Vandana Shiva, wat hij opnam in het artikel

‘World Economic Forum’s “Great Reset” Plan for Big Food Benefits Industry, Not People’.

Loffredo merkte op dat Schwab in zijn boek Covid-19 – The Great Reset schrijft dat “wereldwijde voedselzekerheid alleen zal worden bereikt als de regelgeving voor genetisch gemodificeerd voedsel wordt aangepast om de realiteit te weerspiegelen dat het bewerken van genen een nauwkeurige, efficiënte en veilige methode biedt om gewassen te verbeteren.” Shiva is het daar niet mee eens en stelt dat het WEF met nepwetenschap paradeert en dat het feit dat de heer Schwab deze technologieën als oplossingen aanprijst, bewijst dat The Great Reset gaat over het in stand houden en versterken van een bedrijfsmatige extractiemachine en het privébezit van het leven.

“De Great Reset gaat over multinationale bedrijfsstakeholders van het Wereld Economisch Forum die zoveel mogelijk elementen van het planetaire leven willen controleren als ze maar kunnen. Van de digitale data die mensen produceren tot elke hap voedsel die we eten.”

Verwijzend naar de partnerorganisatie van het WEF, het EAT Forum, dat als doel heeft “gezond voedzaam voedsel te vervangen door genetisch gemanipuleerde laboratoriumcreaties” die worden omschreven als “gezond en duurzaam”, merkt Shiva op dat “het voorgestelde dieet van EAT helemaal niet over voeding gaat, het gaat over big business en het gaat over een bedrijfsovername van het voedselsysteem.”

Shiva stelt dat “alle wetenschap” aantoont dat diëten gericht moeten zijn op regionale en geografische biodiversiteit.

Professor Michel Chossudovsky in zijn artikel

The Covid “Pandemic”: Destroying People’s Lives. Engineered Economic Depression. Global “Coup d’Etat”?’ schetst een aantal essentiële elementen van de aard van deze wereldwijde staatsgreep:

“Het is de vernietiging van mensenlevens. Het is de destabilisatie van de burgermaatschappij. En voor wat?

De leugens worden in stand gehouden door een massale media desinformatie campagne. 24/7, Onophoudelijk en herhaaldelijk ‘Covid alerts’ voor de laatste tien maanden… Het is een proces van sociale engineering… De hele stedelijke diensten economie is in crisis… Vrije meningsuiting wordt onderdrukt.

Het lockdown narratief wordt ondersteund door media desinformatie, online censuur, social engineering en de angstcampagne. Artsen die het officiële narratief in twijfel trekken worden bedreigd. Ze verliezen hun baan. Hun carrières worden vernietigd.

Degenen die zich verzetten tegen de lockdown van de regering worden gecategoriseerd als ‘anti-sociale psychopaten’…

Op hogescholen en universiteiten wordt het onderwijzend personeel onder druk gezet om zich te conformeren en het officiële covid narratief te onderschrijven. Het in twijfel trekken van de legitimiteit van de lockdown in online ‘klaslokalen’ kan leiden tot ontslag.

Google brengt de Grote Leugen op de markt. De meningen van prominente wetenschappers die vraagtekens zetten bij de lockdown, het gezichtsmasker of sociale distantiëring worden weggehaald…

Het March 11 2020 Lockdown project gebruikt leugens en bedrog om uiteindelijk een Wereldwijd totalitair regime op te leggen, getiteld ‘Global Governance’ (door ongekozen functionarissen)…. Dit alles wordt aangevoerd door de installatie van een wereldwijde totalitaire Staat die erop uit is om alle vormen van protest en verzet te breken.

Het Covid vaccinatie programma (inclusief het ingebedde digitale paspoort) is een integraal onderdeel van een globaal totalitair regime….

Het VN-systeem is ook medeplichtig. Het heeft ‘global governance’ en ‘The Great Reset’ goedgekeurd.”

In zijn artikel ‘Who Pressed the Great Reset Button?’ legt Dr. Joseph Mercola uit dat:

“The Great Reset verwijst naar een wereldwijde agenda om de wereld te monitoren en te controleren via digitale surveillance. Je zult eraan gebonden zijn door middel van een elektronische ID die gekoppeld is aan je bankrekening en gezondheidsdossiers, en een sociale krediet ID die uiteindelijk elk facet van je leven zal dicteren.

Geen enkel gebied van het leven zal onaangetast blijven door The Great Reset plan, dat alles wil hervormen van overheid, energie en financiën tot voedsel, medicijnen, onroerend goed, politiewerk – zelfs hoe we met onze medemensen omgaan.

De globalistische technocratie gebruikt de COVID-19 pandemie om democratische verantwoording te omzeilen, oppositie te overstemmen, hun agenda te versnellen en deze tegen onze wil aan het publiek op te leggen.”

Whitney Webb heeft in haar artikel US – UK Intel Agencies Declare Cyber War on Independent Media’ ook uitvoerig geschreven over aspecten van The Great Reset coup en benadrukt in dit artikel de gevaren die verbonden zijn aan vaccinatie en de pogingen om degenen die er kritisch over zijn het zwijgen op te leggen.

  Voormalige WHO-wetenschapster uit Noorwegen: Er is geen pandemie, alleen leugens en bedrog!

“In de afgelopen week hebben de nationale veiligheidsdiensten van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk op discrete wijze laten weten dat de cyberinstrumenten en online tactieken die eerder waren ontworpen voor gebruik in de ‘oorlog tegen terreur’ na 9/11, nu worden ingezet tegen informatiebronnen die ‘aarzeling om te vaccineren’ promoten en informatie met betrekking tot Covid-19 die indruist tegen hun staatsverhalen….

Beide landen bereiden zich voor om onafhankelijke journalisten het zwijgen op te leggen die zich terecht zorgen maken over de corruptie van de farmaceutische industrie of de extreme geheimhouding rond door de staat gesponsorde Covid-19 vaccinatie-inspanningen, nu Pfizer’s kandidaat-vaccin naar verwachting tegen het einde van de maand [november] zal worden goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).

Pfizer’s geschiedenis van miljarden dollar boetes voor illegale marketing en voor het omkopen van overheidsfunctionarissen om hen te helpen een illegale medicijntest te verdoezelen waarbij elf kinderen omkwamen (naast andere misdaden) is onvermeld gebleven door de meeste massamedia, die in plaats daarvan de schijnbaar op handen zijnde goedkeuring van het Covid-19 vaccin van het bedrijf hebben gevierd zonder vragen te stellen over de geschiedenis van het bedrijf of over het feit dat de mRNA technologie die in het vaccin wordt gebruikt door de normale protocollen voor veiligheidsproeven is gesprongen en nooit is goedgekeurd voor menselijk gebruik. Ook wordt niet vermeld dat het hoofd van het FDA’s Center for Drug Evaluation and Research, Patrizia Cavazzoni, de voormalige Pfizer vice-president voor productveiligheid is die het verband tussen een van zijn producten en geboorteafwijkingen heeft verdoezeld.

In wezen wordt de macht van de staat als nooit tevoren gebruikt om online meningsuiting te controleren en nieuwswebsites van hun platformen te halen om de belangen te beschermen van machtige bedrijven als Pfizer en andere farmaceutische reuzen met schandalen, alsmede de belangen van de Amerikaanse en Britse staten op het gebied van nationale veiligheid, die zelf nauw betrokken zijn bij het Covid-19 vaccinatiestreven.

In wezen wordt de macht van de staat als nooit tevoren gebruikt om online meningsuiting te controleren en nieuwswebsites van hun platformen te halen om de belangen te beschermen van machtige bedrijven als Pfizer en andere farmaceutische reuzen met schandalen, alsmede de belangen van de Amerikaanse en Britse nationale veiligheid instanties, die zelf nauw betrokken zijn bij het Covid-19 vaccinatiestreven.”

In een eerder artikel, Coronavirus Gives a Dangerous Boost to DARPA’s Darkest Agenda’ wees Webb erop dat:

“Technologie ontwikkeld door de controversiële onderzoekstak van het Pentagon [de Defense Advanced Research Projects Agency] krijgt een enorme stimulans tijdens de huidige coronavirus crisis, met weinig aandacht voor de bijbedoelingen van het agentschap voor het ontwikkelen van deze technologieën, hun potentieel voor bewapening of hun onbedoelde gevolgen…

Degenen die bang en wanhopig zijn zullen er niet om malen dat het vaccin nanotechnologie kan bevatten of het potentieel heeft om hun wezen genetisch te veranderen en te herprogrammeren, omdat zij alleen maar willen dat de huidige crisis, die de wereld overhoop heeft gehaald, stopt.

In deze context lijkt de huidige coronavirus crisis de perfecte storm te zijn die DARPA’s dystopische visie zal doen ontstaan en vanuit de donkerste schuilplaatsen van het Pentagon in het volle zicht van het publiek zal doen losbarsten. DARPA’s transhumanistische visie voor het leger en voor de mensheid vormt een ongekende bedreiging, niet alleen voor de menselijke vrijheid, maar een existentiële bedreiging voor het menselijk bestaan en de bouwstenen van de biologie zelf.”

Tessa Lena in haar artikel ‘The Great Reset for Dummies: Where do we go from here?’ ‘The Great Reset for Dummies: Where do we go from here?’ legt uit:

“Het praktische doel van de Great Reset is om de wereldeconomie en de geopolitieke verhoudingen fundamenteel te herstructureren op basis van twee aannames: één, dat elk element van de natuur en elke levensvorm deel uitmaakt van de wereldwijde inventaris (beheerd door de zogenaamd welwillende staat, die op zijn beurt weer eigendom is van een aantal plotseling welwillende rijke mensen, via technologie) – en twee, dat alle inventaris strikt verantwoord moet worden: geregistreerd moet worden in een centrale database, leesbaar moet zijn voor een scanner en gemakkelijk geïdentificeerd moet kunnen worden, en beheerd moet worden door AI, met behulp van de nieuwste ‘wetenschap’. Het doel is om alle hulpbronnen, inclusief mensen, te tellen en vervolgens efficiënt te beheren en te controleren, op een ongekende schaal, met een ongekende digitale precisie – dit alles terwijl de meesters zich blijven uitleven, genietend van uitgestrekte stukken geconserveerde natuur, vrij van onnodige soevereine boeren en hun onvoorspelbaarheid. De wereld van de koning voelt veel voorspelbaarder en ontspannener aan wanneer de chaos van de menselijke subjectiviteit voorgoed is bedwongen.

Plus, als potentieel lucratieve bijkomstigheid, een hoop van deze strak beheerde “activa” kunnen ook in nieuwe financiële instrumenten worden omgezet en verhandeld. Het spel kan beginnen!

Met andere woorden, het is een ‘efficiënt’ mondiaal feodalisme dat veel verder gaat dan zijn middeleeuwse broer, aangezien de scanner alziend is: elke persoon, elk mineraal en elke bes wordt digitaal gelabeld en bijgehouden. In dat kader heeft iedere boer een functie die niet is afgeleid van het mysterie van het leven, en niet van zijn innerlijke roeping – maar van AI, de meester van de efficiëntie en de dienaar van de koning. Idealiter kunnen de boeren ervan worden overtuigd dat het goed voor hen is (of noodzakelijk om veilig te zijn, zie ‘contact tracing’) en dat dit is wat vooruitgang en geluk inhoudt – maar zo niet, dan zijn er andere manieren, van klassiek geweld tot virtuele gevangenissen tot ‘moraliteit-pillen’.”

In zijn artikel ‘Analysis: Globalists’ reboot of the world and their plans for us’  schetst Jacob Nordangård zijn interpretatie van wat er gaande is:

“De Corona-crisis is de aanleiding voor een wereldwijde staatsgreep van monumentale omvang. Het is het begin van een nieuw tijdperk, met een nieuwe internationale economische orde die de menselijke vrijheden volledig dreigt te vernietigen. Tirannen hebben nu de macht overgenomen om ons met geweld naar een ‘klimaatslimme’ en ‘gezonde’ wereld te sturen via de nieuwe techno-totalitaire routekaart van het Wereld Economisch Forum – ‘The Great Reset’…

Op 13 juni 2019 ondertekenden Klaus Schwab, voorzitter van het World Economic Forum (WEF) en VN-secretaris-generaal António Guterres een partnerschap tussen hun twee organisaties…

De overeenkomst omvat zes aandachtsgebieden [en] stelt ook dat de vierde industriële revolutie van het WEF een belangrijk onderdeel is bij de uitvoering van de agenda. Digitalisering wordt gezien als de sleutel…

Dit betekent dat ’s werelds techgiganten (die deel uitmaken van de WEF-werkgroepen) de problemen van de wereld zullen oplossen door het gebruik van AI, satellieten, robotica, drones en het internet der dingen, en met synthetisch voedsel op de menukaart…

We hebben een hoge prijs betaald en zullen dat nog moeten doen voor iets dat buiten alle proporties is overdreven en dat is gebruikt als trigger om een nieuwe techno-totalitaire orde in te voeren.”

Sarah Westall’s videopresentatie van het onderzoek van Grace Van Berkum – kijk ‘We are Being Played’ – over de toekomst van het wereldbestuur in ‘Multi-Decade Globalist Plan’ biedt een uitgebreid en huiveringwekkend beeld, dat hier slechts even wordt aangestipt:

“De Nieuwe Wereld Orde waar er geen grenzen zijn en slechts één regering… Het is een allesomvattend, nauwgezet plan om onze hele wereld te veranderen. Geen detail is niet behandeld… Covid-19 begint de reis van de wereld globalisering… Het is onmogelijk dat deze crisis pas in de laatste [elf] maanden is gemaakt. De secties over globaal bestuur en de vierde industriële revolutie zijn al decennia gepland… Het plan is dat één regering de volledige controle krijgt over ons allemaal. Kunstmatige intelligentie controleert onze zaken, ons voedsel, ons geld, onze privacy. En onze vrijheid zal voor altijd worden afgeschaft. Jaren en jaren van elite mastermind plotten en plannen over hoe de wereld over te nemen komen samen op deze ene website.

Covid-19 is slechts de eerste stap om de bal aan het rollen te brengen… Een bange en verdeelde wereld is makkelijk te overheersen, de economie platleggen en op angst gebaseerde reacties installeren is hoe je een hele wereld zover krijgt om zich te gedragen en van voren af aan te beginnen. Alle gegevens en alle video’s op de site worden dagelijks bijgewerkt, ondersteunende propaganda wordt dagelijks gepubliceerd en vrijgegeven, geschreven door degenen die vastbesloten zijn om de wereld en alle 7,7 miljard inwoners over te nemen. Je moet in staat zijn om deze feel-good taal te begrijpen en tussen de regels door te lezen om te weten wat er werkelijk gezegd wordt. Ik heb sommige dingen tien keer moeten herlezen om echt te begrijpen waar het op neerkwam, maar ook om echt te begrijpen wat ze niet adresseren…

Covid-19 gebruiken om de kracht van revolutie aan te wenden om de economie te veranderen… gekenmerkt door een samensmelting van technologieën die de grenzen tussen de fysieke, digitale en biologische sferen doet vervagen… In haar meest pessimistische, ontmenselijkte vorm kan de Vierde Industriële Revolutie inderdaad het potentieel hebben om de mensheid te ‘robotiseren’ en ons zo van ons hart en onze ziel te beroven. De Vierde Industriële Revolutie zal niet alleen veranderen wat we doen, maar ook wie we zijn… en sneller dan we denken kan het leiden tot menselijke augmentatie….

De huidige enorme overbevolking, nu ver boven de draagkracht van de wereld, kan niet worden beantwoord door toekomstige verminderingen in het geboortecijfer als gevolg van anticonceptie, sterilisatie en abortus, maar moet in het heden worden beantwoord door vermindering van de aantallen die nu bestaan. Dit moet gebeuren met alle noodzakelijke middelen.

Het grootste deel van de mensheid is vervangbaar geworden. Wij waren goed voor de elite om in de buurt te hebben, toen zij onze arbeid konden uitbuiten en konden genieten van de vruchten van de talenten van de mensheid. Maar het onderzoeks- en adviesbureau voor informatietechnologie Gartner voorspelt dat tegen 2025 ten minste een derde van de banen die nu door mensen worden uitgevoerd, vervangen zal zijn door software, robots en slimme machines.

Robots hebben geen voedsel, gezondheidszorg of een minimumloon nodig… Volgens Ray Kurzweil, directeur techniek bij Google, zullen robots en andere vormen van technologie tegen 2029 het menselijke niveau van intelligentie en functionaliteit hebben bereikt…”

Analyse van de WEF’s Resetting the Future of Work Agenda: Disruption and Renewal in a Post-COVID World van voormalig Wereldbank econoom Peter Koenig in zijn artikel ‘The Post Covid World, The WEF’s Diabolical Project: “Resetting the Future of Work Agenda” – After “The Great Reset”. A Horrifying Future’  schetst hij elementen van de “gruwelijke toekomst voor de ongeveer 80% van de (overlevende) bevolking” die “The Great Reset” belooft.”

Deze elementen omvatten 84% digitalisering van het werk, 83% van de mensen die op afstand werken, automatisering van 50% van de taken, tijdelijke en permanente inkrimping van de beroepsbevolking resulterend in massale, permanente werkloosheid voor ten minste 30%, vaccinatie met nanochips die in combinatie met 5G- en 6G-technologieën controle over je gedrag mogelijk zullen maken of je regelrecht zullen doden in overeenstemming met het eugenetische plan om de menselijke bevolking te reduceren.

  Ignorantie en vooroordelen in de geneeskunde

In zijn artikel Dystopian “Great Reset”: “Own Nothing and Be Happy”, Being Human in 2030’, legt Colin Todhunter de nadruk op het feit dat:

“The Great Reset brengt een transformatie van de samenleving met zich mee die resulteert in permanente beperkingen van fundamentele vrijheden en massabewaking, aangezien hele sectoren worden opgeofferd om het monopolie en de hegemonie van farmaceutische bedrijven, hightech/big data giganten, Amazon, Google, grote wereldwijde ketens, de digitale betalingssector, biotech concerns, enz. te stimuleren.

Met behulp van COVID-19 lockdowns en beperkingen om deze transformatie door te drukken, wordt de great reset uitgerold onder het mom van een “Vierde Industriële Revolutie” waarbij traditionele ondernemingen failliet moeten gaan of opgaan in monopolies, waardoor grote delen van de pre-COVID-economie in feite worden stilgelegd. Economieën worden “geherstructureerd” en veel banen zullen worden uitgevoerd door AI-gestuurde machines.”

In een korte video voorspelt het WEF dat je tegen 2030 ‘You’ll own nothing, and you’ll be happy’.

Meer fundamenteel, zoals ik uitleg in het artikel ‘Beware the Transhumanists: How “Being Human” is being Re-engineered by the Elite’s Covid-19 Coup’ en zoals hierboven vermeld, als de transhumanistische agenda met succes wordt uitgevoerd als onderdeel van ‘The Great Reset’, zal de individuele menselijke identiteit verdwijnen, samen met de menselijke wil.

Natuurlijk moet niet worden vergeten dat terwijl deze staatsgreep plaatsvindt, er al een groot aantal rampzalige uitkomsten is geweest. Deze omvatten de duizelingwekkende kosten, in termen van alles, van geestelijke gezondheid, geweld in het gezin, verlies van bestaansmiddelen en enorm toegenomen sterfte door verhongering – zie ‘The Elite’s COVID-19 Coup Against a Terrified Humanity: Resisting Powerfully’ – tot een versnelling van de weg naar het uitsterven van de mensheid op vier afzonderlijke punten. Zie ‘The Elite’s COVID-19 Coup to Destroy Humanity that is also Fast-Tracking Four Paths to Human Extinction’.

Wat kunnen we doen om ‘De Great Reset’ te stoppen en onszelf te verdedigen tegen de elite coup?

Gelukkig kunnen we heel veel doen, vooral als we erkennen dat veel zaken tegelijkertijd moeten worden aangepakt en hoewel we niet allemaal aan alles kunnen meedoen, zullen we onze impact maximaliseren als we de vitale rol die anderen spelen ondersteunen en we strategisch handelen.

Bovendien hoeven we alleen maar voort te bouwen op wat er al gebeurt. Ondanks het feit dat ze grotendeels worden genegeerd of verguisd door de media, is het verzet tegen een of ander aspect van de staatsgreep al aanzienlijk. Voor slechts één voorbeeld, zie deze samenvatting: ‘Anti-Lockdown Protests All Across Europe’.. Voor een voorbeeld van de juridische stappen tegen de staatsgreep, die in vele landen zullen worden ondernomen, kijk dit video-interview met Dr. Reiner Fuellmich: ‘Lockdowns, masks & vaccines’.

Dus, ten eerste, als je het nog steeds moeilijk vindt om te geloven dat mensen dit zouden doen, wees er dan van verzekerd dat degenen die dit organiseren, en hun agenten, niet bij hun volle verstand zijn. Zie ‘The Global Elite is Insane Revisited’. Wat dit helaas nog ingewikkelder maakt, is het feit dat veel mensen slachtoffer zijn en zich gemakkelijk laten misleiden door propaganda. Zie ‘Why Do Most People Believe Propaganda and False Flag Attacks?’

Niettemin is er, zoals hierboven opgemerkt, wijdverspreid verzet tegen wat er nu al gebeurt – waarvan het bewustzijn natuurlijk wordt onderdrukt door de bedrijfsmedia – dus het is onze taak om op dat verzet voort te bouwen en de strategische impact ervan te vergroten.

Dus, als u deel wilt uitmaken van de campagne om de elite coup te verslaan, bekijk dan hier de lijst van strategische doelen die nodig zijn om dit resultaat te bereiken: Coup Strategic Aims.

Als u campagne wilt voeren om één of meer van de vier meest directe paden naar het uitsterven van de mensheid af te wenden, kunt u hier een lijst van strategische doelen bekijken: Campaign Strategic Aims.

Als u kinderen wilt opvoeden om beter te begrijpen wat er gebeurt en veel beter in staat te zijn om kritiek te leveren, zie ‘My Promise to Children’.

Als u uw kwetsbaarheid voor de controle van de elite wilt verminderen, overweeg dan om u aan te sluiten bij diegenen die het kritieke belang van verminderde consumptie en grotere zelfredzaamheid erkennen door deel te nemen aan ‘The Flame Tree Project to Save Life on Earth’. Daarnaast bent u welkom om te overwegen de online belofte te ondertekenen van ‘The People’s Charter to Create a Nonviolent World’.

Tenslotte, als je een beter fundamenteel begrip wilt van hoe we dit punt bereikt hebben, zie  ‘Why Violence?’ en ‘Fearless Psychology and Fearful Psychology: Principles and Practice’.

Conclusie

De staatsgreep die momenteel wordt uitgevoerd door de wereldelite is zorgvuldig gepland en voorbereid gedurende verscheidene decennia. Dit blijkt uit documenten gepubliceerd door het Wereld Economisch Forum en andere elite organisaties, vele elite bijeenkomsten die het onderwerp hebben besproken, tussentijdse maatregelen die onderweg zijn genomen en de buitengewone maatregelen die worden genomen om elke zinvolle discussie of debat te voorkomen, in strijd met ons “recht op vrije meningsuiting”, over de dreiging die zogenaamd uitgaat van Covid-19 en de verdiensten of niet van “The Great Reset”. Zie “Collective Narcissism” and the “Dark Triad”: Those Who Protest against the “Official” Covid-19 Narrative are Categorized as “Psychopaths”. Is It A Witch Hunt?’ en ‘There’s no vaccine for the infodemic – so how can we combat the virus of misinformation?’

Gezien het feit dat het fundamentele doel van de staatsgreep is om de menselijke bevolking aanzienlijk te verminderen en degenen die nog in leven zijn, te onderwerpen aan permanente bewaking en controle van geest en gedrag, als “techno-slaven” voor de wereldwijde elite, is de tijd om weerstand te bieden nu gekomen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Mike Yeadon – Tijdschema naar TirannieVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelEffectiviteit Countdown – Grootste studie tot nu toe toont enorme afname in effectiviteit van COVID-19 ‘vaccins’
Volgend artikelNoorse studie vindt NUL effectiviteit van vaccin tegen dood voor Covid ziekenhuispatiënten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

14 REACTIES

 1. Shit. Had ik net een artikel zo lang als nodig was. Staat ie er niet eens in. Het ging over m’n werk aan de universiteit en dat ik ook altijd grloofde dat ik de wereld kon verbeteren doormiddel van de wetenschap. Maar ik ben bang geworden voor de gezondheidszorg. De regering. Ik voorzie heel veel leed. Ik zou in deze tijd niet graag een jong kind willen hebben. Want waar moet je ze op voorbereiden. In feite worden zij nu de dupe van het fanatieke reset plandemie gebeuren. Ook weer zoiets. Het gaat niet om wie of wat je bent. Als je maar in de juiste familie zit dan blijft het leven lang en gelukkig. Maar dat zullen een hoop mensen die nu nog onwetend kind zijn niet zien aankomen. Laat staan dat ze erop voorbereid zijn. Wanneer en van wie hadden ze dat moeten leren dan. En misschien is dat wel een goed idee. Om iniedergeval de kinderen die nog voor rede vatbaar zijn te leren en instrueren wat de toekomst behelst en hoe zichzelf te beschermen tegen de sluipmoordenaar met hun prikken. Ieder mens telt in Gods ogen. En geen Fauci Schwab of Gates kan mij het tegendeel bewijzen. En als je nagaat hoe lockdowns allemaal ten koste gaan van de ontwikkeling van de jeugd. Dat ziet toch iedereen wel he? Wat een narigheid. Oke. Ik ga ff stil nadenken. Peace out! 😉

  • Ja dat is nu net het probleem van deze generatie…ze kunnen net 3 regels lezen en dan verveelt het ze al…”Ik lees alleen de koppen van een artikel!”Met die slapzakken van nu gaan we zeker geen oorlog winnen!Veel geluk en slaap zacht!!

 2. Lijd Rutte aan DIS ?
  Dissociatieve identiteitsstoornis (dis) (in de ICD-terminologie: meervoudigepersoonlijkheidsstoornis of multipelepersoonlijkheidsstoornis (mps)) is een dissociatieve stoornis waarbij iemand afwisselend twee (of meer) van elkaar te onderscheiden persoonlijkheidstoestanden kan aannemen. Ten minste twee van deze persoonlijkheden nemen regelmatig het gedrag volledig over. Vaak heeft de patiënt gaten in het geheugen die niet door vergeetachtigheid te verklaren zijn. Vaak weet de oorspronkelijke persoonlijkheid niets van de andere persoonlijkheden (ook wel alter ego’s, alters of binnenmensen genoemd). De andere persoonlijkheden weten soms wel af van de oorspronkelijke identiteit en van elkaar. De alternatieve persoonlijkheden zijn in die zin volledig, dat ze een eigen karakter en verleden hebben en soms ook andere uiterlijke kenmerken (een ander stem- en taalgebruik). De alterego’s kunnen allemaal een eigen naam hebben, maar het hoeft niet per se. Sommige mensen met DIS hebben geen namen voor hun alterego’s, maar toch zijn het andere persoonlijkheden.

  Simon say’s Kiekeboe 😛

  • Interessant… ik heb die man wel eens gezien, per ongeluk. Hij keek me aan alsof hij zich betrapt voelde, want hij gedroeg zich heel anders op dat moment. Totaal geen publieke persona, maar een soort van lowlife, die op een heel andere manier denkt, en heel eventjes zijn masker af kon zetten. Tot ik toevallig voorbij liep en hem zag bewegen en praten met iemand bij een grote zwarte auto, en hij me toevallig aankeek, alsof hij niet wilde dat iemand hem had gezien. Heel raar. Ik vroeg me af wie die rare stiekeme vent was, wat hij te verbergen had, en later hoorde ik dat dit Rutte was toen ik het voorval beschreef.

 3. En het gaat nog meer in een stroom versnelling ..
  Als je nu nog niet ziet wat er in petto komt (is)

  De hele vullusbak gaat open ..
  Kijk naar video op deze site.
  https://www.niburu.co/binnenland/16852-we-leven-in-een-pedocratie-in-plaats-van-een-democratie
  Klokkenluider Huib te grazen genomen ..
  Het gaat ons allemaal pakken “noemer the great reset.”

  Bijgevoegd linkje .
  Waar van ik mij afvraag is het fock? hoax ? of gezien wat we al hebben met gasten die hun pc met kinderporn bij het oudvuil buiten zetten gepakt worden en een andere topbaan afgeschermd krijgen
  functie elders ??
  https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/11/13/interview-verkracht-door-biden-de-beide-obamas-verhandeld-in-hollywood-en-buckingham-palace-een-leven-op-de-vlucht-voor-mensen-die-je-eerst-vertrouwde-maar-allemaal-medeplichtig-zijn/

  • Dat verhaal van die Lisa is wel apart hoor… ik hoor uit die docu dat ze bevallen was van een baby in het bos, maar had die moeder nooit gezien dat haar eigen dochter een bolle buik had??? Er klopt toch iets niet in die familie. Dat er veel pedo’s zijn, dat is zeker.

 4. Dank je wel Frontnieuws,
  Voor het uitgebreide artikel, inclusief bronvermeldingen. Top.
  Respect voor het vele werk om het allemaal bij elkaar te krijgen en hier voor de lezers te presenteren.
  En dit telkens weer met andere artikelen.

  Ik begrijp best dat het voor menigeen teveel info en teveel tijd kost om tijdens het ontbijt tot zich te nemen. Maar, de materie is te complex om in een korte omschrijving het e.e.a. duidelijk te krijgen.
  Mensen die precies willen weten hoe ‘de hazen lopen’ krijgen bij Frontnieuws volop de gelegenheid.
  “de hoeveelheid tijd die iemand spendeert aan info, geeft de mate aan hoe belangrijk ze de info vinden”.

 5. Helemaal met Tigron eens.
  Geweldig artikel weer, Rommel.
  Je overtreft jezelf telkens weer.
  Hopelijk blijft dit geen preken voor eigen parochie en worden er steeds meer mensen wakker.

 6. Ik zit dit zeer goede artikel vandaag nog eens uitgebreid door te nemen, en hier en daar weer een linkje te lezen. Hopelijk lezen de niet-ingewijden dit ook eens goed, als ze de al moed hebben om even niet in de schijnveilige stupor van hun booster door te sudderen.

  Verder vraag ik me af of we de massa niet gewoon hun gang moeten laten gaan…. ik bedoel daarmee, laat de global crime center maar controle nemen over de massa zodat ze hun slavenpark hebben, plus het geld dat die massa nog heeft. Het zou me niets uitmaken als de massa nog een hele hoop spuitjes en boosters etc neemt. Maarrr… het zorgelijke over het hele gebeuren is die dwang – die dwang om álle mensen met gif in te spuiten. Waar zou dat voor nodig zijn…? Want er zijn er echt heel veel die helemaal geen bezwaar hebben tegen de “grote opruiming” van het menselijk ondier, die nutteloze meevreters en verslaafden etc, dus daar ligt het niet aan.

  Ik ben persoonlijk van mening dat niemand het recht heeft het leven van een ander af te nemen, om welke reden dan ook, maar mensen moeten wel verantwoordelijk zijn voor hun eigen bestaan, en voor de hoeveelheid mensen die ze aanmaken. Stel dat een huwelijk 4 kinderen aanmaakt, en die kinderen maken per stuk dan ook weer 4 kinderen, dan heb je binnen 1 generatie een tien-voudige vermenigvuldiging van mensen. Zijn dit allemaal spiritueel geslaagde creaturen waar de Aarde wat aan heeft? Kijk om je heen en zeg dat het zo is. (nogmaals, lees goed, ik zeg niet dat ook maar iemand het recht heeft het bestaan van een ander af te pakken, dus vergis je daar niet in.)

  Ik denk dat er iets anders aan de hand is, dat nog niet naar boven is gekomen. Dit heeft te maken met geo-engineering. Maar wat is dan het plan van de global crime center om zichzelf te redden van een verwoeste Aarde? Hoe redden zij zich uit de rotzooi die ze aan het maken zijn? Gaan ze naar Pluto? Is de Aarde inderdaad een klein gebiedje op een veel grotere bol, waarop nu een stuk verder van het Aarde-gebied een “nieuwe wereld” gebouwd wordt met ons geld? Wordt het Aarde-gebied straks overstroomd door water dat op de veel grotere bol ligt? Wat is de bedoeling van de Musk Starlink configuratie? Wordt de Antarctic gesmolten om te zien wat er onder ligt? Gaat de gesmolten Antarctic de “nieuwe wereld” worden voor de enkelingen? En het gesmolten ijs veroorzaakt een enorme overstroming voor de rest? Dient het gifspuit programma om mensen te koppelen aan de Starlink? Is de volgende fase van de gifspuit de uitrol van andere elementen die de nanotechnologie voor de Starlink ondersteunen?

  Heeft iemand daar enige opinie over…? Ik denk zelf dat het hele programma gewoon een enorme kick is van de global crime center, al jaren lang, en ze hebben er nu een nieuwe twist aan gegeven toen bepaalde zaken niet haalbaar bleken. In feite valt er niks meer te doen; het bleek niet mogelijk om naar andere planeten te reizen zonder al die omhulsels eerst te verwijderen, maar er is wel heel veel geld en er is wel heel veel technologie die onophoudelijk doordavert. Wat ga je er mee doen, je kan het niet meenemen als je sterft… Dus, wat zou het een klapper zijn om nu ook de mensen uit te kunnen zetten, net zoals een computer of een auto uitgezet kan worden – jij bepaalt zelf de levensduur van je apparaatje. En ze hopen dit binnen hun paar laatste jaren nog effe te kunnen zien gebeuren, als beloning voor het goede bestaan dat ze er van gemaakt hebben op Aarde, als medemens van vele medemensen. Geo-engineering van de Aarde, en re-engineering van het creatuur. Toch nog iets bereikt met al die technologie voordat de boel er aan ten onder gaat!

  Om de regeringen mee te krijgen, fluisteren ze die iets heel anders in. De “virus” werkt volgens verwachting inderdaad heel goed bij de stupide massa. Maar de regeringen die moeten een specifieke angst aangejaagd worden, en een specifieke belofte gedaan worden, als beloning voor hun goede meewerking. En wat zou die angst zijn, en wat zou die belofte zijn, behalve geld? Alle instanties werken er aan mee: zelfs Amnesty Int’l.

  En als laatste, dit spuit programma loopt nog even. Stel dat het niet loopt volgens verwachting, dat er ergens iets spaak gaat, net zoals met de onverwachte grote sterfte en verminkingen door het “vaccin” onder de gevaccineerden, hoe denk je dat een ander obstakel in het programma zich zal wreken? Wat zou er mis kunnen gaan? En wat is het rollback plan voor de komende implementaties? Er wordt niet over gesproken he… laat staan nagedacht. Wat denkt gij?

  Als jullie andere visies hebben, laat weten….
  Groetjes, de BAA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in