Detail van het beroemde fresco getiteld "Preken en daden van de Antichrist" van Luca Signorelli in de Signorelli-kapel van de kathedraal van Orvieto

Deze crisis dient om de voorwaarden te scheppen die nodig zijn om de Great Reset onvermijdelijk te maken, dat wil zeggen de overgang van de wereld die gebaseerd is op de Grieks-Romeinse beschaving en het christendom naar een wereld zonder ziel, zonder wortels, zonder idealen. In de praktijk is het de overgang van het Rijk van Christus naar het Rijk van de Antichrist.

Door aartsbisschop Carlo Maria Viganò

Deze brief weerspiegelt in grote mate de toespraak die ik zal houden voor de aanwezigen van de komende top “Waarheid boven Angst: Covid-19, het Vaccin, en de Great Reset,” op 30 april – 1 mei, 2021, georganiseerd door Patrick Coffin. Dit belangrijke evenement omvat meer dan 20 van ’s werelds beste artsen, wetenschappers en advocaten, en zal een wetenschappelijke en gezond verstand benadering van de pseudo-pandemie bieden. Alle mensen hebben recht op geïnformeerde toestemming.

Wat we tot nu toe hebben geleerd over de pseudo-pandemie geeft ons het beeld van een verontrustende realiteit en van een nog verontrustender misdadige samenzwering die is uitgebroed door misleide geesten. Deze realiteit wordt echter niet in aanmerking genomen door hen die, gehypnotiseerd door indoctrinatie in de media, volharden in het beschouwen van een ernstige seizoensgriep als een pandemische plaag, bekende behandelingen als ineffectief, en de zogenaamde vaccins die welliswaar nutteloos en schadelijk zijn als niets minder dan wonderbaarlijk.

De reputatie van farmaceutische bedrijven

We weten dat de farmaceutische reuzen – AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson – niet alleen de gewone protocollen voor het testen van geneesmiddelen niet hebben gevolgd, maar dat ze een lange geschiedenis van veroordelingen hebben omdat ze eerder ernstige schade aan de bevolking hebben toegebracht door vaccins te verspreiden waarvan is gebleken dat ze invaliderende ziekten veroorzaken.

Belangenconflicten

We weten welke macroscopische belangenconflicten er bestaan tussen de farmaceutische bedrijven en de instanties die verantwoordelijk zijn voor hun controle: in veel gevallen hebben werknemers van deze bedrijven de instanties gepasseerd die het gebruik van geneesmiddelen moeten goedkeuren en autoriseren, en het is moeilijk voor te stellen dat zij – die vaak nog professionele banden hebben met Big Pharma – de vrijheid zouden hebben om een eerlijke en voorzichtige beoordeling te maken. Zo hebben wij onlangs met het geval van AstraZeneca in Europa gezien dat de duidelijke schadelijkheid van het zogenaamde vaccin – die sommige landen ertoe heeft gebracht de distributie ervan op te schorten – wat door het EMA (Europees Geneesmiddelenbureau) niet als voldoende reden wordt beschouwd om de goedkeuring ervan te verbieden. De recente bevindingen over ernstige bijwerkingen zijn bedoeld om de meerderheid van de gevallen uit te sluiten en vooral om opzettelijk het oorzakelijk verband te negeren tussen inenting met het vaccin en de bijwerkingen op korte of lange termijn.

Immuniteit voor bijwerkingen

Het is bekend dat de farmaceutische bedrijven, in weerwil van elk rechtsbeginsel en van de bescherming van de bevolking, volledige immuniteit hebben geëist voor schade die kan ontstaan bij patiënten, aan wie gevraagd wordt om samen met hun geïnformeerde toestemming een vrijwaringsformulier te ondertekenen. Naast de schandalige winsten uit de verkoop van de vaccins garanderen de farmaceutische multinationals zo hun eigen straffeloosheid voor een criminele operatie, uitgevoerd met medeplichtigheid van internationale instellingen en regeringen.

Geheimhouding over de contractuele bepalingen

We weten dat de contractuele voorwaarden van de overeenkomsten die door naties en door de Europese Unie met deze farmaceutische bedrijven zijn gesloten, ontoegankelijk en geheim zijn: zelfs de parlementariërs en politieke vertegenwoordigers mogen de clausules niet zien die zij in een verzegelde doos moesten goedkeuren. En we weten dat diezelfde farmaceutische bedrijven niet alleen geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de bijwerkingen, maar ook verklaren dat ze niet eens garanderen dat ze doeltreffend zijn om immuniteit tegen het virus te verschaffen.

De Chinese oorsprong van het virus

Wij weten dat het SARS-CoV-2-virus naar alle waarschijnlijkheid in een laboratorium is geproduceerd, met medeplichtigheid van de Chinese dictatuur. Aangezien China na de Bill & Melinda Gates Foundation een van de belangrijkste financiers van de WHO is, heeft het elk onderzoek naar de oorsprong van het virus of de vroege stadia van de verspreiding ervan kunnen verhinderen.

Medeplichtigheid van het gezondheidspersoneel

We weten dat elk land, op enkele uitzonderingen na, onmiddellijk de meest absurde gezondheidsprotocollen van de WHO heeft overgenomen, te beginnen met de ongelukkige beslissing om de zieken niet te behandelen bij het optreden van de eerste symptomen, en ze aan diepe beademing te onderwerpen zodra het griepsyndroom ontaardde in een acute bilaterale longontsteking. En dit gebeurde met de afschuwelijke medeplichtigheid van het personeel in de gezondheidszorg – van artsen tot ziekenhuispersoneel – waardoor duizenden sterfgevallen zijn veroorzaakt, niet door Covid, zoals ons door de mainstream media wordt voorgehouden, maar door een verkeerde behandeling.

Delegitimisering en boycot van beschikbare behandelingen

We zijn ook op de hoogte van de woedende campagne tegen de doeltreffendheid van reeds bestaande behandelingen, van het gebruik van hyperimmuun plasma tot het gebruik van geneesmiddelen die veel artsen, ondanks het feit dat ze de gezondheidsnormen die deze maanden zijn opgelegd hebben overtreden, het als hun plicht hebben beschouwd hun patiënten toe te dienen, met succes. En het is niet moeilijk te begrijpen dat de lage kosten van de behandelingen, het feit dat er op vele ervan geen octrooi rust, en vooral hun onmiddellijke doeltreffendheid bij de behandeling voor de farmaceutische bedrijven en hun handlangers een meer dan voldoende reden zijn om zich ertegen te verzetten en ze in diskrediet te brengen, zelfs tot het punt waarop het gebruik ervan wordt verboden.

Een jarenlang gepland project

Wij weten dat voor het uitvoeren van deze criminele operatie – want we moeten spreken van een misdaad tegen God en tegen de mensheid, niet van een louter ongelukkig lot – een jarenlange, systematisch uitgevoerde planning nodig was om de nationale pandemieplannen te verzwakken, het aantal bedden in ziekenhuizen en intensive care-afdelingen drastisch te verminderen, een massa blinde, dove en stomme werknemers te creëren, die geen arts meer zijn, en die hun eigen veiligheid op de werkplek boven hun plicht om zieken te genezen hebben gesteld. De eed van Hippocrates werd geschonden in naam van de winst voor de farmaceutische bedrijven en het nastreven van een social engineering-project.

Betrokkenheid van het gezondheidssysteem

Wij weten dat om de medeplichtigheid van artsen en wetenschappers te verkrijgen, niet alleen een beroep is gedaan op het systeem van corruptie en belangenconflicten dat reeds tientallen jaren bestaat, maar ook op de verdeling van prijzen en geldbonussen. Om een voorbeeld te geven: in Italië ontvangt een gespecialiseerde arts 60 euro per uur voor het toedienen van vaccins in de vaccinatiecentra; huisartsen krijgen premies voor elke patiënt die zij hebben gevaccineerd; een bed op de intensive care wordt door de nationale gezondheidsdienst met ongeveer 3000 euro per dag beloond. Het is duidelijk dat noch de huisartsen, noch het ziekenhuispersoneel, noch de regionale gezondheidsdiensten er belang bij hebben zichzelf enorme inkomsten te ontzeggen, nadat de volksgezondheid de laatste tien jaar is afgebroken in naam van de door de Europese Unie opgelegde besparingen op de uitgaven. Om een idee te geven: Italië heeft 72 uitnodigingen uit Brussel ontvangen om alle kleine ziekenhuizen te sluiten die nu, onder het voorwendsel van de pandemie, zijn heropend en gefinancierd met fondsen die de EU leent met beperkingen en voorwaarden die op andere momenten onaanvaardbaar zouden zijn bevonden. Toch hebben deze ziekenhuizen goed gefunctioneerd, waardoor de burgers op grote schaal van dienst konden zijn en de verspreiding van ziekten kon worden voorkomen.

  Vaccinatietribunaal en hetze tegen profvoetballer: Voorbeeld van Kimmich dient als intimidatie

De fundamentele rol van de media

Het is bekend dat landen financiële middelen hebben toegekend aan de media, als bijdrage aan de voorlichting over Covid. In Italië heeft de regering van Giuseppe Conte grote bedragen uitgetrokken om ervoor te zorgen dat het nationale informatiesysteem één uniforme versie van de pandemie zou geven, en zij heeft elke afwijkende mening gecensureerd. De verspreiding van gegevens over besmettingen en sterfgevallen is op grove wijze gemanipuleerd, waarbij de suggestie is gewekt dat elke persoon met een positief testresultaat als ziek moet worden beschouwd, ook al zijn de asymptomatische personen niet besmettelijk – zoals de WHO en de analoge instanties in de Verenigde Staten, Canada, Australië, enz. zelf hebben toegegeven. En naast deze overheidsfinancieringen heeft het belangenconflict met de farmaceutische bedrijven zich in veel gevallen ook kunnen mengen in de keuzes van omroepen en kranten, enerzijds omdat BigPharma een van de belangrijkste kopers van advertentieruimte vertegenwoordigt, en anderzijds omdat het aanwezig is in de raad van bestuur van voorlichtingsbedrijven. Het is moeilijk te geloven dat de redacteur van een krant, zelfs als hij ervan overtuigd is dat de pandemie bedrog is, het zou wagen om tegen de CEO in te gaan of de krant de reclameopbrengsten van Pfizer of Johnson & Johnson te ontnemen.

Verantwoordelijkheid van de sociale media

We weten dat naast de medeplichtigheid van de media, de helse machine van de sociale media, van Facebook tot Twitter, van Google tot YouTube, een schaamteloze en schandalige censuuroperatie heeft gemobiliseerd, tot op het punt van het wissen van de profielen van eminente wetenschappers en gevestigde journalisten, om de enige reden dat ze niet gehoorzaamden aan de dictaten van het Covid-narratief. Zelfs in dit geval is het niet verbazingwekkend de economische en verwantschapsbetrekkingen te ontdekken tussen deze kolossale multinationals, die in de loop der tijd de eigenaars van de informatie zijn geworden en de scheidsrechters zijn geworden die bepalen wie recht heeft op vrije meningsuiting en wie niet.

Cui prodest? – Wie profiteert?

We weten ook wie de voornaamste begunstigden van de pandemie zijn, in economische termen: de woekeraars van de banken, die de macht hebben om ideologisch georiënteerde bedrijven overeind te houden, en tegelijkertijd kleine bedrijven failliet te laten gaan als ze een hinderlijk obstakel vormen voor de vestiging van de Nieuwe Wereldorde. Deze kleine bedrijven, vooral verspreid over het Oude Continent en in het bijzonder in Italië, vormen het sociale weefsel en de economische identiteit van vele naties. Hun wijdverspreide verspreiding verstoort de multinationals van de grote distributie, van Amazon tot JustEat, die tijdens de periode van lockdown hun winsten op schandalige wijze hebben verhoogd, ten koste van de normale commerciële activiteiten, omdat dat boek dat we vroeger in de boekwinkel op de hoek kochten, nu online moet worden besteld, samen met lunch, printertoner en afwasmiddel. Deze “nieuwe economie” heeft zich vorig jaar in slechts enkele weken op arrogante wijze opgelegd, dankzij de gelijktijdige sluiting van winkels en de thuisblijfverordeningen die aan de burgers werden opgelegd.

Onderwijs

Het is bekend dat de noodzaak om de jonge generaties te indoctrineren het school- en universitair onderwijs niet van dit plan kon uitsluiten, dat vandaag via “afstandsonderwijs” wordt gegeven, met zeer ernstige psychologische gevolgen voor kinderen en jongeren. Deze operatie legt vandaag de basis om ervoor te zorgen dat op een dag het onderwijs dat via het internet wordt aangeboden kan worden geüniformeerd, waarbij wordt beslist welke leraren les mogen geven en wat zij moeten zeggen, en het zal mij niet verbazen als binnenkort deze uitgelijnde vorm van onderwijs een steeds kleiner aantal leraren omvat: één enkele geschiedenisprofessor voor alle studenten van een natie, met een programma dat nauw omschreven en gecontroleerd is. Dit is geen ver verwijderde realiteit, wanneer elke student verplicht is online aan te sluiten en geen gebruik meer kan maken van een leraar op zijn eigen school, die met pensioen is gestuurd of uit het onderwijs is verwijderd omdat hij zich niet voegt naar de bevelen van de macht. Het zal ons ook niet verbazen als de nieuwe leraren hologrammen zijn die algoritmen uitwerken, of verontrustende kunstmatige intelligenties die miljoenen jongeren indoctrineren in de gendertheorie, de LGBT-doctrine en alle morele aberraties die we de afgelopen jaren hebben gezien.

De promotors van de pandemie

We weten wie de theoretici zijn van de pandemie als het instrumentum regni, van Bill Gates tot George Soros, in een netwerk van medeplichtigheid van belangen dat zo omvangrijk en georganiseerd is dat elke mate van tegenstand praktisch onmogelijk is. Samen met hen vinden we het meest verontrustende repertoire van zogenaamde filantropische organisaties en machtslobby’s, zoals het Wereld Economisch Forum met Klaus Schwab, de WHO en al haar nationale takken, de Trilaterale Commissie, de Bildeberg groep, de Raad voor Inclusief Kapitalisme onder leiding van Lady Lynn Forester de Rothschild onder de geestelijke leiding van Bergoglio en, meer in het algemeen, de falanx van multinationals, banken en machtsgroepen die behoren tot deze koepel van samenzweerders. Wees niet verbaasd als, in perfecte samenhang met hun plannen, ook de sekten en Satanistische wereldbewegingen zich mobiliseren, te beginnen met de Kerk van Satan die abortus verheerlijkt als een boetedoeningsritueel voor het einde van de pandemie, precies zoals BigPharma pseudo-vaccins eist die geproduceerd zijn met geaborteerde foetussen.

Onderwerping van de Katholieke Hiërarchie

Tenslotte weten we – en dit is zeker het meest schokkende aspect – dat een deel van de katholieke hiërarchie ook aanwezig is in dit plan, die in Jorge Mario Bergoglio een gehoorzame prediker van het pandemienarratief vindt en de voornaamste sponsor van de vaccins, die niet heeft geaarzeld om ze te definiëren als “een morele plicht”, ondanks de zeer ernstige ethische en religieuze bezwaren die ze oproepen. Bergoglio heeft zich zelfs laten interviewen door de Vaticaan Domenico Agasso, in een gesprek dat is opgenomen in een boek getiteld Dio e il mondo che verrà, om de massa’s de toediening van het genserum aan te bevelen en een gezaghebbende en betreurenswaardige goedkeuring te geven aan de ideologie van het globalisme. En sinds maart 2020 toont de Heilige Stoel zich volkomen op één lijn met het plan van de globalisten door de sluiting van kerken en de opschorting van de viering en toediening van de sacramenten te bevelen. Als dit niet was gebeurd, en in plaats daarvan een krachtige veroordeling van dit antihumane en antichristelijke project had plaatsgevonden, zouden de hoogste niveaus van de Kerk het moeilijk hebben gehad om te accepteren dat de massa’s worden onderworpen aan absurde beperkingen van hun natuurlijke vrijheden, in naam van niet alleen een ideologische slavernij, maar uiteraard ook economische en sociale.

Laten we niet vergeten dat, als tegenwicht voor het verlies van de gelovigen in de kerken en de daaruit voortvloeiende drastische vermindering van de giften voor de bisschoppenconferenties, er noodzakelijkerwijs een alternatieve vorm van financiering moet zijn die niet lang op zich zal laten wachten. Ik denk dat noch communistisch China, noch de Rothschild, noch Bill en Melinda Gates (die, zoals ik uit gezaghebbende bron heb vernomen, een rekening hebben geopend bij IOR, de bank van het Vaticaan), noch het netwerk van zelfbenoemde democratische partijen – internationaal links – die gehoorzaam zijn aan de globalistische ideologie, vreemd zijn aan deze operatie. Anderzijds beoogt de Great Reset de vestiging van een Universele Religie die oecumenisch, ecologisch en Malthusiaans is, en die in Bergoglio zijn natuurlijke leider ziet, zoals onlangs werd erkend door de Vrijmetselarij. De aanbidding van de pachamama in het Vaticaan, de overeenkomst van Abu Dhabi, de encycliek Fratelli tutti en de komende sabbat van Astana wijzen allemaal in deze richting, waarmee het onverbiddelijke ontbindingsproces van de Kerk, dat begon met het Tweede Vaticaans Concilie, wordt voltooid.

  De mislukte oogsten bereiken nu wereldwijd CRISISNIVEAUS nu de Verenigde Naties de oorlog verklaren aan de KUNSTMEST

Als iets niet werkt, kan het voor iets anders gebruikt worden

Men moet erkennen dat de ogenschijnlijke onlogica van wat we zien gebeuren – het boycotten van preventieve behandelingen, verkeerde therapieën, ineffectieve vaccins, lockdowns zonder enig nut, het gebruik van maskers die absoluut nutteloos zijn – volkomen logisch is zodra we begrijpen dat het verklaarde doel – het verslaan van de vermeende pandemie – een leugen is, en dat het werkelijke doel het plannen van een economische, sociale en religieuze crisis is, waarbij een kunstmatig uitgelokte pseudo-pandemie als hulpmiddel wordt gebruikt. Alleen op deze manier kunnen we de gelijktijdigheid en eenduidigheid van de bepalingen die door verschillende naties zijn aangenomen, het op elkaar afgestemde verhaal van de media, en het gedrag van politieke leiders begrijpen. Er is één script onder één regie, dat gebruik maakt van de samenwerking en medeplichtigheid van politici en machthebbers, artsen en wetenschappers, bisschoppen en priesters, journalisten en intellectuelen, acteurs en beïnvloeders, multinationals en bankiers, overheidsdienaren en speculanten. Winsten en baten zijn daarbij van groot belang, omdat zij de loyaliteit van ondergeschikten kopen en verzekeren, maar deze oorlog – mogen we dat nooit vergeten! – is een ideologische en religieuze oorlog.

Twee tegengestelde werelden

Deze crisis dient om de voorwaarden te scheppen die nodig zijn om de Great Reset onvermijdelijk te maken, dat wil zeggen de overgang van de wereld die gebaseerd is op de Grieks-Romeinse beschaving en het christendom naar een wereld zonder ziel, zonder wortels, zonder idealen. In de praktijk is het de overgang van het Rijk van Christus naar het Rijk van de Antichrist, van een deugdzame samenleving die boosdoeners straft naar de goddeloze en verdorven samenleving die de goeden straft. Het afschuwelijke idee van “gelijkheid”, dat ons vroeger door de vrijdenkers werd ingeprent, wordt nu gebruikt om goed en kwaad, goed en verkeerd, mooi en lelijk gelijk te stellen, onder het voorwendsel van de erkenning van de vrijheid van meningsuiting; vandaag dient het om het kwaad, het onrecht en wat verkeerd is te bevorderen en zelfs verplicht te stellen, om goedheid, rechtvaardigheid en schoonheid te delegitimeren en te verbieden. In overeenstemming met deze visie toont ook de oecumene – die aanvankelijk door het Concilie in de heilige ruimte werd geïntroduceerd onder het voorwendsel om ketters en schismatiek terug te brengen – vandaag haar antichristelijke lading, door alle valse godsdiensten in een pantheon op te nemen, maar de apostolische rooms-katholieke godsdienst te verbieden, omdat zij de enige ware is en als zodanig onverenigbaar met leerstellige dwalingen en zedelijke afwijkingen. Daarom moeten wij begrijpen dat, als wij niet passief toezien bij de veranderingen die gaande zijn en niet toestaan dat de globalistische ideologie in al haar meest abjecte vormen aan ons wordt opgedrongen, wij spoedig als misdadigers, hostes publici zullen worden beschouwd, omdat wij trouw zijn aan een jaloerse God die geen vermenging met afgoden en prostitutie duldt. Het bedrog van vrijheid, gelijkheid en broederschap dat door de vrijmetselarij wordt gepropageerd, bestaat er juist in zich het primaat van God toe te eigenen om het aan Satan te geven, onder het kennelijke voorwendsel – dat hoe dan ook onjuist en immoreel is – God en Satan op één lijn te stellen om zo een vermeende keuzevrijheid toe te staan die moreel niet bestaat. Maar het uiteindelijke doel, het ware en niet te ontkennen doel, is fundamenteel theologisch, omdat de auteur van de opstand altijd dezelfde is, de eeuwig overwonnene.

Nemo propheta in patria

Wat we vandaag voor onze ogen zien gebeuren, had natuurlijk al jaren begrepen en voorspeld kunnen worden, als we maar aandacht hadden geschonken aan wat de theoretici van de Great Reset ongestraft verkondigden. In werkelijkheid werden degenen die dit plan, dat nu aan de gang is, aan de kaak stelden, samenzweringstheoretici genoemd, belachelijk gemaakt, of voor gek uitgemaakt, uitgestoten door de mainstream-informatie en gecriminaliseerd, verdreven uit universiteitsprofessorschap en de wetenschappelijke gemeenschap. Vandaag begrijpen wij hoe vooruitziend de alarmbellen waren die werden geluid, en hoe machtig het organisatiemechanisme is dat door onze tegenstanders in werking is gesteld. In naam van de vrijheid zijn we eraan gewend geraakt dat het recht om te spreken en te denken ons wordt ontnomen, en de poging om afwijkende meningen te pathologiseren om detentiekampen te legitimeren, en de beweging in te perken op basis van het gezondheidspaspoort is al aan de gang.

Cognitieve dissonantie

In het licht van de realiteit is het echter moeilijk te begrijpen waarom de hele wereldbevolking zich heeft laten overtuigen van het bestaan van een pandemisch virus dat nog moet worden geïsoleerd, en waarom zij lijdzaam heeft ingestemd met beperkingen van de persoonlijke vrijheid die op andere momenten tot revolutie en barricades in de straten zouden hebben geleid. Nog onbegrijpelijker is niet zozeer het ontbreken van een echte en juiste sociale en politieke reactie, maar het onvermogen om de realiteit in al haar ruwe bewijzen te zien. Maar dit is, zoals we weten, te wijten aan de wetenschappelijke actie van manipulatie van de massa’s die onvermijdelijk leidde tot het fenomeen dat de sociale psychologie “cognitieve dissonantie” noemt, dat wil zeggen, de spanning of het ongemak dat we voelen bij het zien van twee tegengestelde en onverenigbare ideeën. De psycholoog en socioloog Leon Festinger heeft aangetoond dat dit onbehagen ons ertoe brengt deze overtuigingen op drie manieren uit te werken, ten einde de psychologische incongruentie die dissonantie veroorzaakt te verminderen: het veranderen van iemands houding, het veranderen van de context, of het veranderen van iemands gedrag. Gewone mensen, niet in staat om te begrijpen of zelfs maar enige rationaliteit te herkennen in wat de media obsessief zeggen over Covid, accepteren de absurditeit van een influenzavirus dat wordt voorgesteld als verwoestender dan ebola, omdat ze niet willen accepteren dat hun politieke leiders schaamteloos liegen, met als doel de sociale, economische, morele en religieuze vernietiging van een wereld die iemand heeft besloten op te heffen. Zij weten niet te aanvaarden dat de leugen als waarheid kan worden afgedaan, dat artsen hun patiënten niet genezen en zelfs doden, dat burgerlijke autoriteiten niet ingrijpen om misdaden en flagrante schendingen te stoppen, dat politici allemaal gehoorzamen aan een gezichtsloze lobby, dat Bergoglio de Kerk van Christus wil afbreken om haar te vervangen door een helse vrijmetselaarsparodie. Dus, uit de wens om het bedrog niet te accepteren en dus geen standpunt in te nemen tegen het bedrog en tegen degenen die het promoten, zoeken ze hun toevlucht in het gemakkelijke mainstream verhaal, waarbij ze hun oordeel opschorten en zich door anderen laten vertellen wat ze moeten denken, zelfs als dat irrationeel en tegenstrijdig is. Miljarden mensen hebben zich vrijwillig tot slaven gemaakt, tot offerslachtoffers van de globalistische Moloch, door zich te laten overtuigen van de onvermijdelijkheid van zo’n surrealistische en absurde situatie. Of beter nog: de absurditeit van wat wij zien en wat ons verteld wordt, lijkt meer kracht te geven aan de beweegredenen van hen die, na tweehonderd jaar revolutie in naam van een vermeende vrijheid, tirannie als een normaal gegeven aanvaarden en naar de galg gaan met de berusting van hen die er toch van overtuigd zijn dat zij op de een of andere manier schuldig zijn.

  WEF beveelt scholen om kinderen te dwingen naar hardcore porno te kijken 'voor hun eigen bestwil'

Niet minder ontsteltenis wekt het gedrag van hen die, met minachting voor elk wetenschappelijk bewijs, menen deze crisis te kunnen oplossen door de inefficiëntie bij de distributie van vaccins te betreuren, of de schade van de lockdown te verhelpen door subsidies aan bedrijven en werknemers te garanderen. Kortom, zij zouden willen kiezen of zij door ophanging of door de guillotine worden geëxecuteerd, zonder ook maar enig bezwaar te maken tegen de rechtmatigheid van het vonnis. En ze worden onmiddellijk boos zodra iemand bezwaren formuleert, beschuldigen hen van samenzweringstheorieën of ontkenning, verkondigen dat ze voor vaccins zijn en geven getuigschriften van loyaliteit aan de dominante ideologie. En zij beseffen niet dat juist door het toekennen van subsidies aan bedrijven die schade hebben geleden door de lockdown, zij het universele inkomen legitimeren dat door de Great Reset is getheoretiseerd en dat ook sterk wordt gewenst door het Vaticaan; zij beseffen niet dat er geen vaccin kan bestaan voor een gemuteerd virus, en dat het antigeen dat immuniteit zou garanderen tegen een seizoensgriep niet kan bestaan zolang het virus niet is geïsoleerd in plaats van alleen maar gesequenced. Zij doen ons denken aan degenen die op katholiek gebied de doctrinaire en morele dwalingen van Bergoglio betreuren, zonder te begrijpen dat deze volkomen in overeenstemming zijn met de ideologische grondslagen van het Concilie. Ook hier, zoals we zien, wordt rationaliteit teniet gedaan om plaats te maken voor “cognitieve dissonantie” en het absurde te aanvaarden.

De mens is geen robot

Er is echter een element waarmee de samenzweerders geen rekening hebben gehouden: de menselijke zwakheid enerzijds, en de macht van God anderzijds. De menselijke zwakheid zal ervoor zorgen dat sommige van de medeplichtigen aan deze samenzwering niet volledig gehoorzaam zullen zijn aan de bevelen die hun zijn gegeven, of zij zullen denken dat zij persoonlijk voordeel kunnen halen uit de pseudo-pandemie door bedrog en corruptie aan het licht te brengen; sommigen zullen eerst aan hun eigen belang denken, anderen zullen iedereen de verplichting van het vaccin opleggen, maar zij zullen enige scrupules hebben wanneer het erom gaat hun eigen kind of hun bejaarde ouder in te enten; sommigen zullen vrezen dat de pandemische farce hen op de een of andere manier bij het schandaal betrekt, en zij zullen beginnen te bekennen en te praten; anderen zullen worden gebruikt en vervolgens bruut terzijde worden geschoven, en dit zal bij hen het verlangen naar wraak wekken en hen ertoe brengen de achtergrond van het plan te onthullen. Beetje bij beetje zal deze kolos van klei ineenstorten, onverbiddelijk, op zijn eigen leugens en zijn eigen misdaden.

Een heilzame waarschuwing

Aan de andere kant is er de kracht van God. Sommigen van ons geloofden in het begin dat de pandemie echt was, en met een bovennatuurlijke geest dachten zij dat het op de een of andere manier een goddelijke straf was voor de ernstige zonden van individuen en naties: zij riepen op tot daden van genoegdoening en gebeden om God te vragen de plaag te beëindigen. Gezien het bewijs dat er geen pandemie is en dat de sterfgevallen opzettelijk zijn veroorzaakt om de gevolgen voor de bevolking te overdrijven, moeten wij de Covid beschouwen als een plaag, niet op zichzelf, maar om alles wat zij heeft geopenbaard: het plan van Satan voor de vestiging van de Nieuwe Wereldorde, die moet leiden tot de heerschappij van de Antichrist. De Heer toont ons, met de strengheid van een vader, dat Hij Zijn kinderen en de misleide mensheid nog steeds wil vermanen over de gevolgen van de zonde. Hij toont ons welke wereld ons te wachten staat als wij ons niet weten te bekeren, de weg van het verderf verlaten en terugkeren tot Hem, tot gehoorzaamheid aan zijn heilige wet en tot het leven van genade.

Het antwoord van de katholieken

Maar opdat de volkeren tot God zouden terugkeren, moeten hun leden Hem reeds toebehoren. Opdat Christus Koning der volkeren zou zijn, moet Hij eerst heersen in onze zielen, onze gezinnen en onze gemeenschappen, en Hij moet bovenal heersen in de heilige Kerk, over zijn ministers, over de paus en over de bisschoppen. Zolang de levende en ware God verontwaardigd is door naast afgoden en demonen te worden geplaatst, kunnen wij niet hopen dat de Goddelijke Barmhartigheid een einde zal maken aan deze plaag en de vijand zal verslaan.

Moge deze periode van voorbereiding op het Heilig Paasfeest voor ons allen een tijd van heilig voornemen zijn: door boete te doen, te vasten en offers te brengen moeten wij aan de voet van het kruis komen en in het lijden van onze Verlosser zijn daad van overwinning op de Boze aanschouwen. Door de Verlosser te laten kruisigen op het hout van het kruis, heeft Satan zijn eigen nederlaag gemarkeerd, die nog definitief moet worden gemaakt aan het einde van de tijd, maar die zeer zeker en onverbiddelijk is.

Laten we terugkeren tot God! Laten wij terugkeren tot het geloof, zuiver en volledig, zonder compromissen met de mentaliteit van de wereld. Laten we terugkeren tot de christelijke moraal, tot heiligheid van leven en tot zuiverheid van gewoonten. Het aantal rechtvaardigen zal de rechterhand van de Almachtige in bedwang houden en de Kerk in staat stellen de Calvarieberg van haar laatste vervolging tegemoet te treden met dezelfde waardigheid waarmee Haar Hoofd haar is voorgegaan, want het Kruis is de koninklijke weg die leidt naar de heerlijkheid van de Verrijzenis. De brede en gemakkelijke weg is de weg die we vandaag zien, en helaas weten we heel goed waarheen die leidt. Moge de machtige bescherming van de Allerheiligste Maagd, Onze Lieve Vrouw en Koningin, ons bijstaan in deze tijdperken: moge zij onze generaal zijn in deze geestelijke strijd, samen met de heilige aartsengel Michaël en het hele hemelse hof.

– Carlo Maria Viganò, aartsbisschop

25 maart 2021

Open brief van bisschop Viganò aan President Trump – “Een globale elite die de hele mensheid wil onderwerpen en dwingende maatregelen wil opleggen”

Vorig artikelHistorische rechtszaak onthult dat er in 32 jaar GEEN veiligheidsonderzoek is gedaan naar vaccins, zoals de wet voorschrijft
Volgend artikelDrie weken na totale opening in Texas: dalende aantallen gevallen, nauwelijks gebruik van ziekenhuizen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

1 REACTIE

  1. Aan allen die ons lief zijn in Christelijk en Humaan opzicht: moed en waakzaamheid gewenst. In deze chaos van kapitaalopstapeling en absurde machtsverhoudingen komt er een grote verloedering van het bewind en de heersende moraal.
    In deze Covid-19 Pandemie, door de geld en machtsbelangen opgeklopt,
    zullen er in the long run geen overwinnaars meer zijn maar enkel verliezers. Immers:……..rijk heeft arm nodig en arm rijk.
    Hierbij hoort gezondheid, liefde en brein. H.S.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in